PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT JViinisterconferentie vlot niet Hetantwoord vandeZ.V.U. BILT Duitsland's toekomst Besprekingen op de Renville zijn begonnen 190e Jaargang - No.290 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa F. van de Velde Jr., Vlissingen Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 9 Dec. 1947 ABONNEMENTSPRIJS: 25 Ct per week; 1 3,20 per kwartaal; franco per post l 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstr. 58-60, tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. el 2077 en 2924 - Goes. L Vorststr 55, tel 2475 (b.g.g. 2228) - Oostburg. Gratamastr. 3, tel. 102 - lerneuzen: Brouwerljstr 2 - Postrek. nr 359300 PZ C.. Middelburg. LEZEN.... Het Nederlandse Instituut voor de Publieke Opinie heeft een leerzame enquête ingesteld. Het heeft aan een zeer groot aantal mannen en vrouwen de vraag gesteld, of zij op dat ogenblik bezig waren een boek te lezen. Slechts 37 van de honderd ondervraagden bleken aan een boek bezig te zijn, 63 procent was dat niet. Mensen met een middelbare schoolopleiding la zen meer dan mensen met al leen maar lagere school en mannen lezen meer dan vrou wen. De meeste mensen lezen romans, slechts 1 verdiept zich in poëzie. Populaire mode schrijvers worden veel meer gelezen, dan schrijvers van for maat. De meeste mensen lezen geleende boeken. Alleen de wel- gestelden kopen regelmatig boeken.,.. Het zrjn voor een beschaafd volk eigenlijk beschamende cij fers, cijfers, die te denken ge ven. Wie gedacht mocht hebben, dat wij een lezend volk waren, zal nu van deze dwaling wel genezen zijn. En als men zich rekenschap geeft van het feit, dat het percentage Nederlan ders, dat regelmatig muziek zaal of schouwburg bezoekt, eveneens zeer gering is, moet wel tot de slotsom komen, dat het geestelijk voedsel, dat de Nederlanders tot zich hemen, grotendeels uit de inhoud van de krant bestaat. Zien de cijfers er elders beter uit? Het mag de vraag heten. Maar dit neemt niet weg, dat de gegevens, die hier over Ne derland gepubliceerd werden, wijzen op weinig verdieping en een ontstellende vervlakking. Dat boeken duur zijn, speelt nauwelijks een rol. De biblio theken zijn zeker niet duur en voor een ieder toegankelijk. Wie wil lezen, kèn lezen. Edoch: de behoefte schijnt niet groot te zijn. Jammer is, dat er geen ver gelijkend cijfermateriaal be schikbaar is. Daar uit zou bij voorbeeld kunnen blijken, dat het verschijnsel, dat zo weini gen lezen, zich speciaal in deze naoorlogse tijd openbaart. Onze tijd is een moeilijke tijd. De problemen, waarmede ieder mens te worstelen heeft zijn talrijk en het einde van de oor log heeft dit aantal eerder toe. dan af doen nemen. De redene ring, dat velen zich zo intens moeten bezig houden met de moeilijkheden des dagelijksen levens, dat hun hoofd 's avonds niet meer naar een boek staat, is niet te gezocht. Maar zelfs dan is de uitslag 63—37 van deze enquête goed beschouwd droevig. Want hoevelen ontzeggen zich, door niet te lezen, niet het stille geluk, dat de omgang met boeken kan geven! Zij mis sen geluk, dat voor het grijpen ligt. ontspanning, die de moei lijkheden van alledag lichter te dragen kan maken, verdieping, die aan ons leven meer inhoud kan geven. Multatuli klaagde al dat de Nederlanders niet maalden om boeken. Er schijnt sedertdien niet veel veranderd te zijn. Het Wereldgebeuren Moioiov houdt vast aan Potsdam en Jalta. Onopgeloste problemen naar plaatsvervangers. Het grote belang ervan aanmerking genomen, besteedt de wereldpers opmerkelijk wei nig aandacht aan de ministers conferentie te Londen. De vele journalisten, die in en om het conferentiegebouw ronddolen, kunnen hun redacties weinig ander nieuws telegraferen, dan dat vrijwel over geen enkej punt overeenstemming is be reikt. Molotov past weer zijn oude tactiek toe van vertragen en neen-zeggen. Nog zonder dat het kernvraagstuk wordt aangeroerd, wordt over aller lei ondergeschikte procedure- kwesties urenlang gediscus sieerd, zonder resultaat overi- fens. De ministers hebben dan e gewoónte de kwestie naar de plaatsvervangers te verwij zen, die er hun krachten op moeten beproeven. Terecht Steeds nr'nder stakingen in Frankrijk. In de loop van de Maandag ochtend is de toestand door geheel Frankrijk weer verbe terd. Meer en meer fabrieken en winkels waar gestaakt wordt openen hun deuren. Hoewel er nieuwe stakingen begonnen zijn werd hun aan tal overtroffen door de geval len. waarin het werk weer hervat is. De toestand bij de spoorwe gen in Parijs was Maandag ochtend „bijna normaal". Een landelijk communiqué van de spoorwegen deelde mede, dat er geen ongevallen waren voorgekomen sinds de ontspo ring van de meltrein Parijs Lyon in de nacht van Zondag op Maandag. Stop de exnort naar de Sovjet-Unie VOORSTEL VAN AMERI KAANSE SENATOR. Het lid van het Amerikaan se Huis van Afgevaardigden Weichel (Republikein), die voorzitter is van de commissie voor de koopvaardij van het Huis, welke een onderzoek in stelt naar het gebruik door de Sowjet-Unie van in Amerika gebouwde schepen, heeft voor. gesteld alle exporten uit Ame rika naar Sowjet-Rusland te blokkeren. Weichel verklaarde: „Of schoon de president thans de macht heeft op grond van de wetten betreffende de contröle op de export, het zenden van voorraden naar de Sowjet- Unie te belemmeren, schijnt hrj er niet al te zeer op bedacht van die macht gebruik te ma ken". „Het heeft geen zin, zo voegde hij er nog aan toe, mil. lioenen en milliarden dollars uit te gevpn om uitbreiding van het communisme in West- Europa tegen te gaan en tege lijkertijd het communisme te helpen door voorraden naar de Sowjet-Unie te verschepen". Jong leven De 82-jarige Theoplun Dehalle te Godewaers- velde (Frans Vlaande ren), die twee jaai gele den met een :3-i'arig meisje trouwde, is op nieuw vadnr geworden. Zijn oudste zoon uit het eerste nuw-óijk is reeds 55 jaar. De pasgeborene heeft 16 neven en nich ten èn is reeds m de wieg oud-oom. Belgisch kab'net in spoedzitting bijeen. De koningskwestie het onderwerp. Het Belgische kabinet is gis. fermiddap- bijeengeroepen voor een spoedvergadering, in ver band met de verklaring, welke Ironing Leopold te Pregny bij Genéve heeft afgelegd tegen over e«n delegatie van de Bel gische royalisten. Naar van bevoegde zijde verluidde, zou de verklaring van koning Leopold, waarin hij zijn bereidheid toonde om de grondwettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden weer op te nemen en openbare er kenning eiste van zijn integri teit als hoofd van de dynastie sedert 1940, het voor Spaak moeilijk gemaakt hebben zijn voorgenomen verzoenende verklaring omtrent het verle den van de koning af te leg gen. Aldus schijnt de labielp overeenkomst tussen de twee partijen, uit welke de huidige coalitieregering bestaat de socialisten, die zich tot dus verre krachtig tegen terug keer van de koning hebben verzet, en de christelijke volkspartij, die de koning steunt weer in gevaar ge bracht te zijn, hetgeen de mo gelijkheid van ernstige politie, ke verwikkelingen inhoudt. heeft Bidault een keer opge merkt, dat het onmogelijk ls eensgezindheid onder de plaats vervangers te verwachten, ais de ministers zelf niet tot over eenstemming kunnen komen. In elk geval, zeide hij, is mijn plaatsvervanger met gemach tigd op eigen verantwoording oesüssingen te nemen. Voor het eerst hebben Marshall en Molotov eind vo rige week een privé-onderhouü gehad. Over het resultaat daarvan is weinig bekend ge worden, maar er zijn geen aanwijzingen, dat nadien de conferenLe vlotter is verlopen. De Russische delegatie staat er op, dat een op te maken vredesverdrag zoveel mogelijk conform de beslissingen van Jalta en Potsdam moet zyn. Bidault laat dit betrelckelyk koud, daar Frankrijk Indertijd niet werd uitgenodigd voor deze conferentie. Marshall en Bevin menen, dat het vast houden aan Potsdam tot mets kan leiden. Er is sindsdiens veel gewijzigd in de verhou dingen tussen de Grote Drie en bovendien L ei nogal wat verschil van inzicht over de interpretatie van de toen ge nomen besluiten. Het plan Marshall, de achtergrond van alle moeilijkheden, is een paai keer openlijk ter sprake ge komen. Molotov beschuldigde Marshall ervan Europese vol ken tot economische slavernij te willen brengen en had er vanzelfsprekend geen goed woord voor over. Marshall antwoordde, dat hij een derge lijke verdraaiing van motieven al zo vaak had gehoord. Hg wilde echter geen tijd verprut sen met in te gaan op derge lijke propaganda-aan vallen. Zondagavond zjjn voor het eerst de ministers bijeen ge weest zondei Molotov. Journalisten menen, dat ge sproken is over een mogelijk alternatief voor geval de con ferentie mislukt. Nog staat een mislukking niet vast bij onderhandelingen met de Sowjets is geduld een onont beerlijke vereiste maar er zal spoedig een sensationele wending moeten Komen, wil len de minister over enkele dagen niet onverrichterzake huiswaarts keren. Nu 31/1 jaar voor Voute. De Bjjz Raad van Cassatie veroordeelde de oud-burge meester van Amsterdam, E. J. Voöte, tot drie en een half jaar gevangenisstraf met af trek. De procureur-fiseaal had geconcludeerd tot vier jaar ge vangenisstraf Voftte was door het Bijz. Gerechtshof te Am sterdam tot zes jaar veroor deeld. De Raad overwoog, dat ver dachte, uit persoonlijke eer zucht het ambt van burge meester der hoofdstad ambi ërend en dat verkregen hebt- bend, getoond heeft de zware verantwoordelijkheid niet aan te kunnen. Hij heeft niet vol doende kracht getoond tot waardige protesten tegen de fodenvervolgmgen. die om hem heen werden uitgevoerd mede door leden van de Am- terdamse politie, waarvan hiï het hoofd was. Deze bezwarende factoren zouden op zichzelve bezien een strengere straf rechtvaar digen. Artderzijds kan de re- quirant zich niet zonder grond beroepen op goede daden die hij tijdens zijn ambtsvervulling heeft verricht. Vandaag ...is het 60 jaar geleden, dat de Duitse bark Re nown door stormweer bij Nieuwediep strandde, waarna 23 van de 25 op varenden onder zeer ha chelijke omstandigheden door Dorus Rijkers en zijn mannen werden ge red. Amerikaanse belangstelling voor Van Meegeren. Vrijdagmiddag landden met het flagship „Great Britain" van de American Overseas Airlines op Schiphol de Ameri. kaanse fotojournalist Charles Alexander en zijn schrijvende echtgenote. Voor een groot Amerikaans tijdschrift zullen zii in Nederland een reportage maken van het werk van Han van Meegeren. Zij hopen alle schilderijen, die de sch:,''°r ge maakt heeft en die orS an dere namen dan van Meegeren zijn verkocht, op de plaat vast te leggen. Moloiot over: CONFERENTIE TE LONDEN VORDERDE. Enige overeenstemming. Ernest Bevin, de Britse minister van buitenlandse zaken, was Maandag niet aanwezig in de bijeenkomst van de ministers van huiten. landse zaken. Deze bijeen komst wordt algemeen ge houden voor de belangrijkste tot nu toe. Bevin's plaats werd ingenomen door lord Pakenham, minister verant woordelijk voor de Britse zone van Duitsland. Molotof heeft Maandag nieu we Sowjet voorstellen aan de raad voorgelegd, in antwoord op het Zaterdag door Marshall gedane verzoek om „een enkel samenvattend document'' voor te leggen omtrent de Sowjet voorstellen voor Duitslands eco nomische eenheid. I>e Russische voorstellen om vatten onder meer: Misverstand moet plaats maken voor verbond, dat welvaart en veiligheid garandeert. Regeling moet rechtvaardig en bevredigend zijn. Om precies 10.20 Javalyü hebben Maandag de beide onderhandeiingsdelegaties zich tegenover elkander ge plaatst op liet dek van de „Renville". Het was dan de eerste plenaire zitting van de volledige delegaties van het koninkrijk der Neder landen en van de republiek, onder auspiciën van de com missie voor Goede Diensten Reeds om 9 uur begon een sloep van de „Renville" regel matig tussen het schip en de kade op en neer te varen, om belangstellenden, hoofdzakelijk journalisten en fotografe'n. naar het schip te brengen. De vlaggen van de drie na ties van de Commissie voor Goede Diensten waren op een platform aangebracht. De nieuwe Joodse regering in Palestina zal in April haar werkzaamheden beginnen. De volgende namen worden reeds genoemd: dr. Weizmann, de leider der Zionisten, als presi dent, Ben Gurlon, hoofd van het Joodse agentschap, als mi. nister-president en Moske Sjertok, chef van de politieke afdeling van het agentsehan als minister van buitenlandse zak en. Geleidelijk liep het betrek kelijk kleine dek van het schip vol en precies 10.20 uur ver hief de secretaris-generaal van de Commissie voor Goede Diensten T. G. Narayan, zich van zijn zetel en opende for meel de conferentie, waarbij hij een welkomstwoord na mens de Ver. Naties ui.jprak. De groene tafels waren mei zeildoeken tegen zon en regen beschermd. Ter linkerzgde van de Commissie voor Goede Diensten en haar staf zaten de Nederlandse gedelegeerden (15 leden). Rechts van de com missie zaten de 29 leden van de republikeinse delegatie. HET (JUK IS GEKOMEN. De voorzitter van de week, Raymond Horretnans, die voor van Zeeland optreedt, zeide, dat hij als nieuw lid niet oe- voegd was een overzicht te ge ven van de tot nu toe bereikte resultaten. Het contact, dat tot nu toe tussen beide partijen heeft plaats gehad, heeft een gunstige sfeer geschapen voor het aanvangen van de con structieve besprekingen. Het uur is gekomen, waar op de kernpunten van het pro bleem zullen worden behandeld en de positieve kansen van de conferentie zich op concrete wijze zullen aftekenen, aldus Horremans. De taak van de Commissie voor Goede Dien sten is van een verzoenend karakter. Dit houdt in het denkbeeld van wederzijdse con cessies. In de toekomst zal het aan beide partijen zelf zyn om voor het rampspoedige mis verstand een verbond in de plaats te stellen, dat de wens nhoudt om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde aspira ties van de» een en van de an der om aan allen welvaart en veiligheid K garanderen. Na de heer Horremans sprak het Amerikaanse lid van de commissie, de heer Frank THANS DEMOCRATISCH GEORGANISEERD. Bezoek aan concerten en toneel nu bevredigend. (SLOT) In een vorig artikel ga ven wij het eerste gedeelte van het antwoord van het Z.V.U.-bestuur op de beide artikelen, welke in ons blad verschenen over het werk, dat de Zeeuwse Volksuni versiteit tot dusver in onze Ërovincie heeft verricht. Iet bestuur antwoordde reeds op een viertal punten en ditmaal kunnen we dus met het vijfde beginnen. 5. Rangindelingen hebben hun vóór en tegen. Zij worden ons veelal opgedrongen door ?laatselijke omstandigheden, n de Middelburgsche Schouw burg byv. is het onmogelijk om het één-rang systeem toe te passen. In Zierikzee vraagt men bepaald om twee rangen. In Goes daarentegen eist de plaatseiyk usance: één rang... enz. 6. „Voorkeursplaatsen" ken nen wij alleen in de Middel burgse schouwburg. De Z.V.U. kan daaraan echter niets ver anderen. De Schouwburg wordt nu eenmaal uitsluitend met er kenning van Je rechten der zgn. vaste plaatshouders In hoofdzaak aandeelhouders, ver huurd. 7. De organisatie der Z.V.U is nog steeds in opbouw. Laat men niet vergeten, dat wjj nog geen drie jaar bezig zijn en t voortdurend uitzien naar nieu we mogelijkheden. I Het riskeren van teleurstel ling op teleurstelling, gelijk de heef van Leeuwen noodzake lijk schijnt te achten voor een welslagen op de duur, is een kostbare geschiedenis. Wij neb ben dat in de afgelopen jaren terdege ondervonden! De do natie welke het Prins Bern- hardfonds ons na zorgvul dige bestudering van ons af- gewekte programma en de nlannen voor het lopende werk- i'aar heeft willen schenken, leeft uitsluitend gediend om de bestaande tekorten te dek ken. 8. Op gemeentelijke subsidies valt bij de tegenwoordige staat der gemeentelijke financiën slechts sporadisch te rekenen. 9. Dat de Z.V.U.-leiding voor een groot deel in handen is van zgn. intellectuelen ligt voor de hand. De Z.V.U. is een ontwikke lingsinstituut en de leiding van een dergelijke instelling eist bij de leiders net min of meer beheersen van dc terreinen van het culturele leven, welke aan hun bijzondere zorg zijn toe vertrouwd. DEMOCRATISCH GEORGANISEERD. 10. De Z.V U. heeft haai eerste sprong moeten nemen in een tijd, waarin tempo noodzakelijk Aias om het wel slagen van haar start te ver zekeren. Eerst toen de machi ne op toeren was gekomen, was er tyd voor net ontwer pen van reglementen, die dan ook men zie de Zeemeeuw van October j.l. aan de le den zjjn voorgelegd en afdoen de waarborgen bevatten vooi de invloed van de leden op de leiding. In zoverre is de Z.V.U thans inderdaad volgens de eisen ener gezonde democratie georganiseerd. 11. Wij zijn overal bezig met het opnemen van contacten, waar dat kan en bij onze struc tuur en ons werk past, met plaatselijke verenigingen. Ons gaan belasten met het organi seren van tournee's van Zeeuwse muziekgezelschappen of met het distribueren van to- neeJrequisieten onder plaatse lijke dilettantenverenigingen ligt voorshands buiten het veld onzer bemoeiingen. Het eerste zou door de mu ziekgezelschappen vooral van andere plaatsen stellig niet worden gewaardeerd en het tweede (maar ook het eerste) zou een zo enorm financieel ri. sico en een zo grote uitbouw van onze administratieve en technische apparatuur noodza kelijk maken dat wij topzwaar zouden worden. TE DUUR? 12. Ónze exploitatie zou te duur zijn. Dat onze prijzen niet lager kunnen worden gecalculeerd zeiden wij al. Onze admini stratieve onkosten worden re gelmatig door financiële des kundigen gecontroleerd en blij ven tot het uiterste minimum beperkt. 13. We moeten onze cursus sen en lezingen voorzichtig do seren. Als men niet te veel cursussen en lezingen laat ge ven. komt er althans een rede lijke kern van belangstellen den, die op de duur weer tot een schare van omvang kan uitgroeien. Nu is de belang stelling eigenlijk bedroevend. De Z.V.U. moet gemiddeld pei lezing ongeveer 50 bijpassen 14. De Z.V.U. bevindt zich zeker niet „in het slop". Juist dit jaar is het bezoek aan con certen en toneelvoorstellingen en zelfs aan enkele lezingen voor het eerst bevredigend te noemen. 15. Onze propramma's wor den zo populair mogelijk opge zet. Al te ver kan men daarbij niet gaan, omdat, nogmaals, de Z.V.U. een ontwikkelingsinsti tuut is, dat zekere culturele eisen moet stellen. Dat de Z.V.U. ernst maakt met het wekken van belang stelling bij alle bevolkingsgroe pen bewijzen wel o.a haar zeer goed bezochte jeugd- concerten en jeugdlezingen in de gehele provincie (een no vum voor Zeeland!). SA.MENSPREKING NUTTIG. Tot slot nog dit: het uitwis selen van gedachten en menin gen is nuttig, het versterkt het wederzijds begrip en kan leiden tot vruchtbare ontwik keling van nieuwe denkbeel den. Wij willen gaarne de denkbeelden van onze leden op de ledenvergaderingen leren kennen. Daar kan ieder er het zyne van zeggen en krggt het bestuur niet alleen gelegenheid om van anderen te Ieren, maar ook om zgn beleid te recht vaardigen. Een beleid dat tenslotte maar één doel heeft: het Zeeuwse culturele leven zo goed mogelijk te dienen. Graham, die zeide, dat de com missie geen toverkracht mede brengt uit Lake Succes. Het behoort tot de verantwoorde lijkheid van beide partijen om een gebied, waar conflicten optreden en desorganisatie en vernieling van levens en eigen dommen de overhand hebben, om te vormen tot een gebied, waar krachten van vrede, vrij heid en zekerheid van levens en eigendommen heersen. RECHTVAARDIG BEVREDIGEND! EN Na Kirby sprak Abdoelka- dir. namens de Ned. delegatie, die o.m. zeide: „Met het aan boord gaan van dit schip gaan wij een nieuwe faze van onze arbeid tegemoet en het is onze welgemeende hoop, dat deze faze een succesvol verloop zal hebben. Een regeling voor Indonesië kan slechts een duurzame waarde hebben, indien zy rechtvaardig zowel alp bevre digend is, niet alleen voor de regeringen, doch tevens voor de betrokken volkeren". Siarifoeddin verklaarde het slechts te kunnen betreuren, dat tot dusver 38 dagen voor bij zgn sedert het besluit van de Veiligheidsraad met betrek king tot Indonesië. Er heeft een aanzienlijk verlies aan mensenlevens plaats gehad en er heerst teleurstelling, omdat de menselijke inspanning en de menselijke geest dikwijls te kortschieten om lijden en haat te voorkomen. Wij beginnen deze onderhandelingen met dankbaarheid, omdat wij daar bij de weg van de rede en de goede wil" volgen. Nog vele moeilijkheden zijn te overwin nen. Siarifoeddin herinnerde aan de pogingen van Sir Archibald Clark Kerr en Lord Killearn, aan welke „grote di plomaten" het Indonesische volk z.i. veel dank verschul digd is. De Indonesische dele gatie is gereed voor onderhan delingen. welke alle invloeden van het kwaad in Indonesië zullen verslaan. De heer Horremans sloot de eerste bijeenkomst en ver daagde de besprekingen tot Dinsdag. Kirby tijdelijk terug naar Australië. De Australische minister president, Joseph Chifley, heeft het Australisch lid van de Commissie voor Goede Dien sten, rechter R. C. Kirby, ver zocht onmiddellijk voor een tg- deUjk bezoek naar Australië terug te keren. Het vertrek van rechter Kir by naar Australië staat in geen enkel verband met het verloop der onderhandelingen tussen de Nederlandse en In donesische delegatie. Zijn aan wezigheid is in Australië nood zakelijk voor een zitting van het Hof van Arbitrage, waar van hij deel uitmaakt. Zijn afwezigheid zal ongeveer 10 dagen duren. De heer T. K. Crltchley. het oudste lid van de Australische delegatie in Batavia, zal hem gedurende zgn afwezigheid vervangen. Oostenrijkse kinderen naar Nederland. Op 19 December arriveert in Venlo een transport van onge veer 500 Oostenrijkse kinderen uit Wenen. Dit is het eerste en voorlopig het enige trans port Oostenrijkse kinderen, dat In Nederland gastvrijheid zal genieten. De kinderen, die in Tilburg worden ondergebracht, zullen evenals de Nederlandse kinderen uit Duitsland, voor drie maanden bij pleegouders verblijven. Prins Karei naar Nederland? Naar verluidt zou Prins-re- gent Karei van België van nlan zjjn behalve aan de V.S. ook een officieel bezoek te brengen aan Nederland en Engeland. Verhoging van de Duitse staalproductie tót 10 of 12.000.000 ton per jaar. Opheffing van de zönegrcn- zen. Gemeenschappelijke contröle der vier mogendheden op het Roergebied. Hervorming van het mone taire systeem in het gehele land. Overdracht van de eigendom van kartels en trusts aan de Duitse staat. Ongeldig verklaring van de overeenkomst tot economische «•amensmelting der Britse en Amerikaanse zóne. Betreffende de herstelbeta lingen zijn o.m. de volgende punten opgenomen: Vaststelling van de herstel betalingen aan de USSR en Po len op 10 billioen dollar. Betaling door ontmanteling van fabrieken, welke niet Qoodzakeliik zjjn voor de Duit se vredeseconomie, met goe deren, Duitse activa in de vreemde en in diensten. De ontmanteling in de Wes telijke zónes, zoals bepaald bij de overeenkomst van Postdam, moet einde 1948 zijn voltooid. De ministers besloten het eerder ingediende Britse docu ment als basis voor de bespre kingen te aanvaarden en het paragraaf voor paragraaf te zamen met het Sowjet-Rtissl- sche document te behandelen. Nadat het Britse document in zijn geheel zal zijn behandeld, zullen de paragrafen in het Sowjet-document, die geen equivalent hebben in het Brit- ra document, word,en bespro ken. De ministers bespraken ver volgens het gedeelte van het Britse document, dat handelt over economische kwesties. Zg kwamen tot overeenstemming behoudens veranderingen In de formulering. De Joodse plannen voor Palestina. De penningmeester van het Joodse bureau Elizer Kaplan heeft te New York tegenover de leiders van het „United Pa lestine Appeal" verklaard, dat het Joodse bureau zich voor stelt in de komende tien jaren ten minste een millioen Joden naar Palestina tc brengen. Dc eerste taak zal zrjn het over brengen der Joden op Cyprus en het inschakelen in de Pale stijn re economie van de Joden uit de Palestijnse concentratie centra, waarvan er sommigen reeds twee jaar wachten. Ter. zelfdertijd zal begonnen wor den met het wegbrengen van de verplaatste Joden in Du'/t- tand, van wie de meesten naar de Joodse staat zullen gaan. Volgenr een telegram van de Jeruzalemse correspondent van de conservatieve „Daily Graphic" zouden functionaris sen van het Joodse bureau de laatste twee dagen bij Britse legerautoriteien gepeild heb ben naar de mogelijkheid van aansluiting van de Joodse staat bij het Britse imperium. Zij zouden voorgesteld hebben dat geval bases voor het Britse leger in Palestina ter beschikking te stellen. Ontruiming van Joodse en Arabische districten. De ontruiming van bepaalde gebieden van Palestina door de Engelsen op 15 December a.s. zal zowel voor Arabische als voor Joodse districten gelden. Het Joodse gebied is de ha ven van Te] Aviv en twee ste den in het achterland \ran deze stad. De ontruiming van de Jood se en Arabische districten bete kent practisch, dat de Britse autoriteiten zich niet verder verantwoordelijk achten voor de contröle op de illegale im migratie gedurende de tijd, dat Engeland nog*het mandaat uit oefent. Het betekent tevens, dat de Palestijnse regering zich niet meer verantwoordelijk acht voor het handhaven van recht en orde in deze gebie den. De Moefti van Jeruzalem, heeft te Cairo tegenover de pers verklaard: „Wh zullen het zwaard uit dc schede trekken en dat laten spreken, want woorden zijn nutteloos." DE VOORSPELT: PLAATSELIJK NOG MIST. Geldig tot Dinsdagavond: Aanvankeiyk noe plaatselgk mist en enige lichte regen, voornamelijk in het Noorden en midden van het land. Overigens zwaar bewolkt met hier en daar opklaringen. Tijdelijk wat toenemende wind tussen Noord-West en Noord- Oost. In het Noorden van het land iets zachter, elders weinig verandering in temperatuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1