PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Chaos dreigt in 46 arrestanten tijdens transport overleden Vijandelijk vermogen vloeide in de schatkist Frankrijk Jacht in Zeeland Schuman kreeg vertrouwensvotum BILT Voorstellen van Molotov 16.000 Nederlanders naar Canada. Staatsregeling Curasao en Suriname wordt herzien 190e Jaargang - No.281 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg Drukkerij Fa F van de Velde Jr VTisslngen Dit blad verschijnt dagelijks. Vrijdag 28 Nov. 1947 ABONNEMENTSPRIJS 25 Ct per week; 3.20 per kwartaal; franco per post t 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct Ms'emien WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstr 58-60. tel 10 en 51 - Middelburg Londense Kaal 29 tel 2077 2924 Goes L Vorststr 55 tel 2475 Ibgg 2228i Cost burg Gratamastr 3. tel 102 Terneuzen Prouwertjstr 2 Postrek m 3593HQ PZC Middelburg. Het Wereldgebeuren Communisten drijven naar algemene staking. Schuman's voorstellen algewezen. Frankrijks nieuwe premier, Schuman, heeft van Ramadier een taak overgenomen, die hem wel voor zeer zware eisen stelt. Nauwelnks is hij enige dagen aan het bewind of een nieuwe grote golf van stakin gen en van sociale gisting gaat over het land. De mijn werkers, de spoorwegmannen, de metaalbewerkers, het per soneel der posterijen, de ha venarbeiders, de zeelieden, de ambtenaren, de ene groep na de andere geeft het stakmgs- Ïarool uit, waardoor het leven otaal ontwricht dreigt te wor den. Reeds is het treinverkeer danig in de war en liggen de havens stil. Indien niet snel e;n bevredigende regeling tot stand komt, staat een totale algemene staking en daarmee volledige chaos en wanorde v- jr de deur. De oorzaak van de stakings onrust moet in de eerste plaats gezocht worden in de uiterst moeilijke materiële omstandig heden, waarin het merendeel der loontrekkenden verkeert. Terwijl de levensstandaard week aan week stygt, blijven de lonen op hetzelfde peil. Geen wonder, dat allerwege de eis tot loonsverhoging wordt gesteld en zelfs de ge matigde elementen in de vak bonden erkennen, dat het zo niet langer gaat. Er is echter meer dan econo- Vredesconferentie van alle geallieerden. George Bidault, heeft in de bijeenkomst van de vier mi nisters gewaarschuwd tegen de gevaren, die een overbe volkt Duitsland opleveren. De eisen van België en Tsjecho- Slowakije zag hy als uiting van het streven om de grenzen tussen genoemde landen en Duitsland te rectificeren. De aanspraken van Nederland en Luxemburg zijn daarentegen hoofdzakelijk gebaseerd op de schade, die deze landen door toedoen van Duitsland in de oorlog hebben geleden. Zowel Bevin als Marshall richtten zich tegen het stand punt, dat de te Potsdam vast gestelde Oder-Neisse-grens tussen Duitsland en Polen defi nitief is. Volgens de V.S. en Groot-Brittannië betreft het een voorlopige grens, waarom trent ter vredesconferentie verder beslist moet worden. VOORSTELLEN VAN MOLOTOV. Molotof kon niet accoord gaan met de door Bidault voorgestelde commissie voor de Duitse grenzen. Molotov deed de volgende voorstellen: 1. Men erkenne, dat de vorming van een de mocratische regering voor ge heel Duitsland in overeenstem ming is met de te Potsdam ge nomen besluiten. 2. Men stelle vast, dat ter vredesconferentie een Duitse regering de gele genheid zal hebben zich uit te spreken over het verdrag. 3. Men ga ervan uit, dat het vre desverdrag ondertekend moet worden door een Duitse rege ring en door een Duits parle ment geratificeerd moet wor den. 4. De vredesconferentie zal bestaan uit vertegenwoor digers van China, Frankryk, Groot-Brittannië, de Sovjet- Unie en de Ver. Staten, als mede van de landen, die aan Duitsland grenzen en de lan den, die met Duitsland in oor- zijn geweest. 5. De beslui ten van Yalta en Potsdam Bloeten de basis vormen voor •en vredesverdag met Duits- tend. Wat punt 4 betreft, noemde Molotof negentien landen, waartoe niet behoren Pakistan •n Perzië. daarentegen wel Albanië. Dit laatste land wordt niet gesteund door Groot- Brittannië en de V.S. Marshal) wenste de voorstellen des S U eerst te bestuderen maar kon accoord gaan met de eis be treffende vorming van een Duitse regering, die het vre desverdrag zou moeten onder tekenen. Batavierdiensten tijdelijk gestaakt. W. H. Müller Co. te Lon den deelt mede, dat de devie- zenmoeiljjkhedtn an zodani ge invloed op het passagiers- verkeer zijn gebleken, dat be sloten is de Batavier-passa giersdienst tussen Londen en Rotterdam van 1 December a.s. tot begin April 1948 te staken. Men hoopt, dat het volgend jaar tegen het begin van het seizoen ®en oplossing 2al zijn gevonden. mische ontevredenheid. Het zijn de communisten, die uit de moeilijkheden politieke munt willen slaan en overal de onte vredenheid exploiteren voor eigen doeleinden. Een aantal leiders van het C. G. T., het grote vakverbond, verzet zich daartegen en keurt een algemene staking als vol komen zinloos af, maar zij zijn in de minderheid. De commu nistische meerderheid holt blind met het hoofd tegen de muur. Want het is duidelijk, dat onder de huidige omstan digheden de communisten geen schijn van kans maken om aan de macht te komen en elk re- volutionnair avontuur tot mis lukken gedoemd is. Wat doet Schuman om de toestand 't hoofd te bieden? Woensdag heeft hn via de ra dio opwelhaast vaderlijke toon het Franse volk tot kalmte aangespoord. Hij erkende de redelijkheid van sommige eisen en kondigde enkele concessies aan. De lonen der arbeiders in Parijs zullen met 1500 francs omhoog gaan, die van de kantoorbedienden met 1100. Verder zegde hij toe binnen enkele dagen wetsontwerpen aan de Kamer te zullen voor leggen over verhoging van de gezinstoeslag en herziening van de oorlogspensioenen. Verdere loonsverhogingen zouden geen nut hebben, zeide Schuman. Wel zou de regering alles doen om verdere prijsstij gingen te verhinderen. De leiders van de achttien grootste vakbonden hebben on middellijk na Schuman's radio rede verklaard, dat de con cessies onvoldoende zrjn. In 'n communiqué werden de arbei ders aangespoord de strijd voort te zetten. Niemand kan voorzien, waar het uiteindelijk op uit zal lo pen. Maar dat de situatie In Frankrijk nu toch wel zeer cri- tiek wordt is duidelijk. Leon Joulieaux, de voornaam ste niet communistische leider van de C. G. T. Engelse spoorwegen worden genationaliseerd. Met ingang van 1 Jan. zul len de Engelse spoorwegen worden genationaliseerd, aldus heeft de Engelse regering gis teren bekend gemaakt. Er zal een grote maatschap pij worden opgericht om ae diensten te exploiteren onder een algemene leiding. 3% jaar voor opsteller van Joodse emigratielijsten. Het Haagse Bijz. Gerechts, hof veroordeelde drs F. Wein- reb tot 3 j. en 6 maanden ge vangenisstraf met aftrek en ontzetting uit de kiesrechten voor het leven, wegens hulp verlening aan de vijand. Tegen hem was 10 laar geëist. Uit de overweging van het vonnis blijkt, dat het Hof het opstel len van emigratielijsten voor Joodse landgenoten bewezen acht, alsmede het incasseren van grote bedragen hiervoor. Vandaag... viert Panama zijn onafhankelijkheid van Spanje (1821). Gestrafte politie- president „gehuldigd". Zeven politiemannen, leden van de Rotterdamse motorbri gade, z\jn in afwachting van een straf, voorlopig buiten dienst gesteld. Zij hebben de S.S.-er Boelstra, tijdens de bezetting politiepresident, „ge- huldlgd'r bij zijn terugkeer uit de gevangenis, o.a. door een IHst te laten circuleren voor 'n bloemstuk. B. schijnt namelijk „als mens" zeer gezien te zyn geweest. De hoofdcommissaris echter meende, dat zij zonder het goed te begrijpen een krank zinnige daad hebben verricht. TROEPEN NAAR CNDONESË Het m.s. „Kota Inten" ver trok Woensdagavond van de Merwehaven te Rotterdam met 1500 man troepen aan boord. Afschuwelijk drama in trein tussen Bondowoso en Soerabaja. Schuldigen zullen streng gestraft worden. Volgens een mededeling van de Ned.-Indische regering is op 23 November vanuit Bondo woso op OostJava een trein vertrokken, o. m. bestaande uit drie goederenwagens met een transport arrestanten. Bü aankomst van de trein in Soe rabaja (ongeveer 13 uur later) bleken 46 van de arrestanten te zijn overleden tengevolge van het ontbreken van de no- dige verzorging g-edurende de reis. De regering heeft met leed wezen, afschuw en verontwaar diging van genoemde feiten kennis genomen. Naar de oor zaken van dit gebeuren is ter stond een gestreng onderzoek fngpsteid. Alle aansnrakeliike nersonen zullen op voorbeeldi ge wijze gestraft werden. Eni ge arrestaties hebben reeds nlaats geliad. Er zuil on maat regelen genomen worden tot schadeloosstelling van de nabe staan den der slachtoffers. REPUBLIKEINEN IN VOEDSELNOOD. De republikeinse regering heeft een officiële toelichting gemiblic&rd op het memoran dum, dat zii de Commissie voor Goede diensten heeft aan. geboden. De toelichting gaat uitvoe rig in op het feit. dat de repu bliek afgesneden is van de rijst-nroducerende gebieden, van de zee, van de zoutvoor- raden en van de ondernemings. oroducten. „Het voedselprobleem neemt nog ernstiger afmetingen aan, als men in aanmerking neemt, dat in het vrije gebied van de republiek honderdduizenden vluchtelingen, die utt de door de Nederlanders bezette gebie den vluchtten, moeten worden gevoed", aldus deze toelichting. „Door de Blitzkrieg kan de republiek niet aan haar be hoeften betreffende koffie en thee voldoen". „Het feit, dat de Nederlanders hun opmars niet voortzetten naar de suikerge- bieden is te danken aan de re publikeinse taktiek van vernie tiging der suikerfabrieken en van de voorraden waar en wan. neer de Nederlanders binnen drongen." Toch weer distributie van benzine? Bij de behandeling van het wetsontwerp in zake de verho ging van het bilzonder Invoer recht op benzine door de Eer. ste Kamer, heeft minister Lieftinck medegedeeld, dat de vraag of de benzine opnieuw onder de distributiebepalingen zal moeten komen, een punt van overweging bii de regerin? uitmaakt. Ongeveer 20 pet. van het benzineverbru:k komt vooT rekening van particulieren. De benzineprijs is in het buiten land veelal hoger. Vandaar dat er thans ePn sterke neiging tot •^mokkelen bestaat. Mompnteel bedraagt hier de prijs 22 ct.. in België 35 cent. Nederland heeft een der laagste benzine- orHzen In de wereld. Het ontwerp werd z.h.st. "oprio-p^purd. „WEIDELIJKE" EN „KANTJES" JAGERS De zeehonden. Het geweer onder de arm, de weitas over de schouder, de groene hoed met het veer tje op het hoofd, zo trekt de jager door de wyde Zeeuwse polders en langs de schorren van de Scheldeop zoek naar wild. Doch het is de jager niet om het wild zelf begonnen. Integendeel, het is de sport die hem trekt. Het „boutje" komt op de tweede plaats. De echte jager, de „weidelijke" jager, zoals het in jagerslatijn heet. is een sportsman. Hij zal u steeds vertellen, dat hij een vurig natuurbeschermer is. Natuurlijk wordt tegen deze sportieve opvatting wel eens g'ezondigd. Dat doen de „kan tjesjagers", die er „de kantjes bij aflopen". Zij jagen om de buit, en letten niet op de wild stand. De „weidelijke" jagers letten echter op deze onspor tieve lieden. JAGERSVERENIGING De voorzitter van de afde ling Zeeland van de Neder landse Jagersvereniging, mr. W. E. M. Seydlitz, vertelde ons, dat het bestuur dezer ver eniging dergelijke mensen di rect als leden royeert. Een weidelijk iager zal er steeds op uit zijn de wildstand te be schermen. Liever jaagt hij in het geheel niet, dan door een te intensief gebruik van het jachtterrein de wildstand scha de te berokkenen. HET WILD. Waarop wordt nu in Zee land gejaagd? Voornamelijk zijn het eenden, die worden geschoten, verder ganzen, snippen en meerkoeten. Dan wordt er langs de Schelde Of zeehonden gejaagd. Zeehonden worden door de Jachtwet niet als wild aangemerkt, doch als „schadelijk gedierte". Voor zeehondenjacht en voor water- wildjacht op de Schelde is een vergunning nodig van de Do- meindienst. Tot voor kort wer den deze z.g. jachtvergunnin gen onbeperkt verstrekt. Thans is het aantal jaarlijks te verlenen vergunningen door de minister van financiën sterk gelimitee.d. Door de ri vierpolitie wordt, in samen werking met de Nederlandse Jagersvereniging, een strenge contróle uitgeoefend op een juiste naleving van de voor schriften der vergunningen. Het zyn namelijk veelal Bel gen, die de zeehondenjacht be oefenen en in België is het toe gestaan met z.g. kanongewe ren te jagen. Dat is in Neder land verboden. De Belgische jagers stoorden zich dikwijls niet aan dit verbod en scho ten ijverig met kanongeweren. Bovendien is gebleken, dat de jachtvergunningen soms ge bruikt werden als dekmantel voor smokkelhandel. Met een vergunning had men steeds een motief om op de Schelde te varen. Deze prictrlken be horen nu voor het grootste ge deelte tot het verleden. Inmid dels tieren de zeehonden welig. Tn een vergadering van de" Vissersvereniging te Tholen werd aangedrongen op een in tensieve bestrijding. Door deze vis-versii"dende dieren is de visstand in de wateren rond Tholen sterk gedaald. TE LAND. Te land wordt gejaagd op hazen en patrijzen. In de om streken yan Goes en Schou- wen-Duiveland worden fazan ten geschoten, verder is tn de duinen de konijnenjacht be langrijk. De Zeeuwse jacht terreinen zijn bijna geheel in handen van sportlagers: brood jagers kent men hier niet oi heel weinig. Behalve deze bei de groepen, de sport- en de broodjagers, is er nog een der de jagers-categorie, nl. de stropers. Vlak na de bevrij ding nam de clandestiene iachtuitoefening in Zeeland sterk toe. Er werd veel met honden gestroopt, doch dank zij het actieve optreden van de Dolitie en jachtopzieners is de „zwarte jacht" ju weer voor een groot deel verdwenen. GROTE BELANGSTELLING. De belangstelling voor de iacht is sinds de oorlog ge weldig toegenomen. Voor de oorlog waren er In Nederland ca. 11 000 jachtakte-houders, nu ca. 20 000 Om de wildstand enigszins te beschermen is er onlangs een bepaling uitge vaardigd, die in jagerskringen vrij veel beroering heeft ge wekt; een jachtakte wordt slechts verleend aan diegenen, die beschikken over een aan- °engesloten jachtgebied van 40 ha., of voor waterwild 1 ha. Het jachtseizoen wordt ge- ODend bij Koninklijk Besluit. Voor het waterwild is de ope ning ongeveer in de laatste week van Juli, vóór patrijzen eind Augustus en voor hazen October. Het seizoen wordt ge sloten 31 December, voor het waterwild is de sluiting 15 Ja nuari. In jagerskringen vindt men deze laatste datum iets te vroeg. Men zag deze liever met euim een week verlengd Tenslotte heeft de strenge winter 1946/'47 een vrij na delige Invloed on de wildstand intfpoefend. Toch is deze scha delijke invloed niet zo groot als men aanvankelijk had ge dacht. On de binnendHkse kre ken is er dit jaar minder wa terwild. De grote droogte heeft hieraan waarschijnlijk meer schuld dan de koude winter. Twee schepen gecharterd voor dertien reizen. Te Ottawa is bekend ge maakt, aldus meldt Reuter, dat in 1948 10.000 Nederlandse boeren en hun gezinnen naar Canada zullen emigreren om op boerderijen te werken. Zo spoedig mogelyk zullen maat regelen worden getroffen de boerengezinnen een eigen stuk land toe te wijzen. Dit aantal van 10.000 is onafhankelijk van het aantal 20.000 verplaat ste personen, die Canada uit de Europese landen zal opne men. De Nederlandse regering heeft twee schepen gecharterd die de reis 13 maal zullen ma ken. De eerste groep wordt begin Maart in Canada ver wacht. Prof. Kuin neemt ontslag. Prof. dr. P. Kuin, secretaris generaal van het departement van economische zaken, heeft ontslag uit zyn functie geno men. In departementale krin gen was reeds enige tijd be kend, dat de samenwerking tussen de minister en z(jn se cretaris-generaal te wensen overliet. Reeds herhaaldelijk werd dan ook rekening gehou den met de mogelijkheid, dat prof. Kuin zou heen gaan. STAATSLOTERIJ. 1000: 15170 400: 6276 14227 15717 20793 21713 200: 3399 4814 17166 19690 20103 20198 100: 7869 8505 9547 11625 L2228 13137 13782 14005 14116 14171 16998 18519 19150 20274 21386 Geen maatregelen tegen stakers. De regering van Schuman heeft Vrijdagmorgen vroeg met 322 tegen 186 stemmen het vertrouwen van de Franse Na tionale Vergadering ten aan zien van haar program ter op lossing van de stakingen ge kregen. Alle communisten en Gaullisten stemden tegen. Vrijdagmorgen zou een zit ting van het gehele kabinet worden gehouden om de .anti- stakingscampagne van dc re gering te bespreken. Tevoren had Schuman ge zegd, dat de regering de sta king, waarbij reeds 2.000.000 man betrokken is, van haar ergste gevolgen wil beroven door „met alle ter beschikking staande middelen de diensten doorgang te doen vindon, die voor het leven van het land onmisbaar zijn". De minister-president stelde verdere onderhandelingen met de vakverenigingen in het Jaffa's en sinaasappelen na nieuwjaar. Kort na Nieuwjaar zijn acht mililoen kilogram Jaffa-sinaas appelen, aangekocht in Pales tina, in ons land te verwach ten. Deze Jaffa's komen op de bon, zowel voor kinderen als voor volwassenen. In ons handelsverdrag met Spanje is aankoop tot veertig millioen kilogram sinaasappe len begrepen. Men kan tussen Januari en April Spaanse sinaasappels in de Nederlandse winkels ver wachten. Ook deze vruchten worden gedistribueerd. Ongeveer 14 millioen gulden. Aan de memorie van ant woord betreffende het ontwerp van wet tot wijziging en aan vulling van de artikelen 2, 3, 12 en 47 van hef besluit vijan delijk vermogen blykt dat tot en met 1 October 1947 tn to taal 137.088 vermogens onder beheer of bestuur zijn gesteld. Het totale bedrag van deze vermogens beloopt per 1 Oc tober 1947 rond 1.443.415.000. Tot 1 October 1947 zijn Finse ambtenaren in staking. COMMUNISTEN ER TEGEN! De Finse regering heeft de politie opgedragen de telefoon- en telegraafkantoren, waar 't werk is neergelegd, te bezet ten. In Finland zyn 50.000 rijks ambtenaren In staking. In de haven van Helsinski liggen 17 geladen schepen die niet kun nen vertrekken omdat er geen ambtenaren zjjn om de scheepspapieren in orde te brengen. De vakvereniging van ge- meentepersoneel heeft de re gering doen weten, dat ook de gemeentediensten op 20 De cember het werk zullen neer- leggn als niet aan de loon eisen is voldaan. De communistische pers, die pyna elke staking sedert de wapenstilstand in 1944 heeft gesteund, is tegen de ambte- narenstaking. De ambtenaren worden door deze pers reac- tionnairen genoemd, die de re gering met dwangmiddelen willen bestrijden. In enkele plaatsen hebben de handarbeiders tegen de staking gedemonstreerd. Bergen op Zoom-Moerdijk. In verband met de voltooide herstelling van de brug bij Kruisland adviseert de K.N.A. C., het verkeer Bergen op ZoomMoerdijk v.v„ ter ver- mijdin? van de langere route over Breda, te rijden over Wouw—KruislandOud Gastel Oudenbosch—Standdaarbui- ten en Zevenbergen. In Standdaarbuiten is een kort gedeelte der traverse nog Prinses Irene kabouter Woensdag werd Prin ses Irene met twee an dere meisjes als kabou ter geïnstalleerd in de kabouterkring van het Nederlands Padvind- stersgilde te Soestdyk, waarin ook haar oudste zusje is opgenomen. Haar moeder, de Prin ses-Regentes, woonde de installatie by. Bij een spoorwegongeluk gister in Engeland bij De vonshire. zyn 5 personen ge wond. Een aantal wagens werd verwoest. 43.214 beheren, resp. bestuurs- voorzieningen, opgeheven. Het gezamenlijk bearag daarvan beloopt rond 346.740.000. Het is wel te begrijpen, dat deze cyfers betrekking hebben op vijandelijk vermogen, op landverraderlijk vermogen, zo mede op vermogen van rechts personen, ten aanzien waarvan bestuursvoorzieningen zijn ge troffen. Het aantal volledig geliquideerde vyandelyke ver mogens beliep per 1 October 1947 296. Dientengevolge is een bedrag van rond 14.000.000 in 's Riiks schatkist gevloeid. Tot en met 1 November '47 zijn 2178 non-enemy-verklarin- gen afgegeven, betrekking hebbende op een bedrag van totaal rond 44.670.000. In de memorie van toelich ting wordt van een kostbaar beheer gesproken. Deze opmer king moet worden gelezen in het verband, waarin zij voor komt, en dan blijkt dat bedoeld is, dat een groot aantal klei ne vermogens de kosten van het daarover te voeren be heer eigenlijk niet wettigen. vooruitzicht en verklaarde, dat de regering eerst door overreding en daarna met ge zag te werk zal gaan. Alle sabotagedaden zullen worden gestraft. De regering zal al het mo gelijke doen ten gunste van de arbeiders, zo verklaarde Schu man, doch hij voegde er aan toe, dat zekere personen van de houding der arbeiders ge bruik willen maken. Hy waar schuwde „deze ophitsers" en verklaarde, dat de regering besloten is de openbare orde te handhaven. De rede van de minister president viel een matig en thousiaste ontvangst ten deel, daar men van mening was, dat zyn beloften aangaande een krachtige houding te vaag zfln. Labour wint verkiezing te Gravesend. De Engelse Labourpartii heeft haar ongeslagen record wat betreft de tussentijdse verkiezingen behouden. De La- bour-candidaat te Gravesend (in Kent) verkreeg namelijk 24.692, de conservatieve can- didaat 23.017 stemmen. Aanhangers van de Labour- partij venvachten, dat deze overwinning een belangrijk moreel effect op de kiezers in het gehele land zal hebben. Zy argumenteren, dat de overwinning, ondanks de kleine meerderheid, het verlies van het prestige van Labour, na de grote conservatieve overwin ningen bij de gemeenteraads verkiezingen, voor een aan zienlijk deel goed maakt. Er staan nog vier tussentijd se verkiezingen voor de deur. Inval door drie gemaskerde mannen. Drie gemaskerde mannen, elk gewapend met een revol ver, hebben Dinsdagavond 'n inval gedaan in het huis van een notaris te Rumpt (Bet.) De notaris was met zyn echt genote afwezig. Hun kinderen waren met de dienstbode thuis. Er werd gebeld, de dienstbode opende de deur, en zag drie mannen met maskers voor zich staan. Zij hadden ieder een re volver in de hand. Eén ervan vroeg de notaris te spreken. Toen de dienstbode antwoord de, dat deze niet thuis was, gingen de mannen het huis binnen. Zij onderwierpen laden en kasten in de huiskamer aan een onderzoek, doch namen niets mede. Zij begaven zich ook naar het kanfoor van de notaris. Daar was echter alles op slot en de dienstbode kon de sleutels niet te voorschyn brengen. Het drietal verliet daarna het huis en vertrok met een luxe auto. De politie heeft de zaak in onderzoek. De 57-jarige arbeider, J. L„ uit Amsterdam die werk zaam was bij het heien van palen kreeg Woensdag het hei blok op ziin hoofd. In zeer ern stige toestand is hij naar het ziekenhuis vervoerd. Voorlopig ontwerp. In Juli 1946 zjjn op het mi nisterie van overzeese gebieds. delen besprekingen gehouden met delegaties van de staten van Curasao en Suriname over een mogelijke herziening van de staatsreeelingpn van ij936. Aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal is nu een ontwerp-wyziging aangeboden waarin de hervormingen nader worden uitgewerkt. Het doel is in het kort de overzeese gebiedsdelen voor zover met de grondwet verenigbaar ls meer zelfbestuur te geven en demo cratische organen in te scha kelen. Daarbij is de formulering zo soepel mogelijk gehouden, om bij de uitwerking meer vrijheid te laten. De voornaamste wijzigingen betreffen: 1. De instelling van nieuwe organen als een college van ge committeerden en een verte genwoordiger in Nederland. Het college van gccommitteer- den staat de gouverneur by in de uitoefening van het alge meen bestuur. 2. De samenstelling van de Staten, wier ledental van 15 op 21 wordt gebracht, thans allen rechtstreeks in kieskringen ge kozen en de uitbreiding van het kiesrecht door invoering van een algemeen kiesrecht voor mannen. 3. In de staatsregeling wordt thans meer nadrukkelijk vast gesteld. dat de wetgevende macht wondt uitgeoefend doot gouverneur en Staten geza menlijk. Het streven om zo veel mogelijk een parlemen tair-democratisch regeer, systeem te verwezenlijken vindt ook uitdrukking in de nieuw ingevoerde mogeiykheld tot ontbinding der Staten, waardoor Ingeval van een con flict gelegenheid bestaat een beroep op de kiezers te doen. De bevoegdheden van de gouverneur om in dringende omstandigheden anders dan ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid wettelijke regelingen buiten werking te stellen of te wyzigen. hebben heden ten dage door de be staande snelle communicatie middelen weinig zin meer en zijn derhalve komen te verval len. „Romeins Nederland". In het kader van het rege- rlngsjubileum-1948 zal te Utrecht in het Centraal Mu- reum een tentoonstelling „Ro meins Nederland" worden ge houden. Het werkcomité onder voorzitterschap van prof. dr. G. van Hoorn zal ook inzendin gen van particuliere verzame laars van in Nederland gevon den Romeinse oudheden expo seren. DE VOORSPELT: KOUD. Geldig tot Vrijdagavond. In de ochtend op vele plaat sen lichte vorst en nevel of mist, later wisselend bewolkt, overwegend droog weer, wei nig wind. Iets kouder dan gisteren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1