PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Maarschalk Sokolovsky beschuldigt het Westen Wapenstilstand op Java? BILT Schuman kabinetsformateur Frans kabinet gevormd. N Commissie van Drie Paul van Zeeland over Oosters tempo Vlissingen in doodsgevaar 190e Jaargang - No.277 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks. Maandag 24 Nov. 1947 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; 3.20 per kwartaal; franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN advertentieprijs: 12 ct per mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60, tel. 10 en 51 Middelburg: Londense Kaai 29. tel 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr. 55. tel 2475 (b.g.g 2228) - Costburg: Gratamastr 3. tel 102 - Terneuzen: Brouwerijstr 2 - Postrek nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren BEREIDEN COMMUNISTEN ZICH OP DIRECTE ACTIE VOOR Moeilijkheden over economisch program. De crisis in Frankrijk heeft zich verscherpt. Nadat Blum in de nationale vergadering 9 stemmen tekort was gekomen, werd Zaterdag de M.R.P.-man Schuman uitgenodigd om een centrum-kabinet te vormen. Schuman was in de regering Ramadler minister van finan ciën en gaat door voor een financieel expert. Hij behoort tot de meest markante per soonlijkheden uit de Republi keinse Volksbeweging en hoe wel hij het program van deze partij volkomen onderschrijft kan hij noch tot de tegenstan ders noch tot de voorstanders van de Gaulle gerekend wor den. Een eerste succes behaalde Schuman toen hij in de natio nale vergadering een vertrou wensvotum kreeg van 412 te- §en 184 stemmen. Tevoren had chuman verklaard een oorlog niet onvermijdelijk te achten en niets te zullen doen om de verdeeldheid in de wereld te doen toenemen. De regering zou de orde handhaven en de wet doen respecteren. Schu man werd, behalve natuurlijk door de communisten, luide toegejuicht. „Mijn partij zal te gen Schuman stemmen, zeide Duclos, daar hij niet geacht kan worden de belangen van de arbeidende klasse te verde digen." Ook wij communisten, voegde hij er aan toe, geloven niet, dat een oorlog onvermij delijk is, maar toch verheug ik mij over Molotov's mededeling. Deze woorden werden door rechts met een afkeurend „foei, foei" ontvangen. Zondagavond gingen in Pa rijs geruchten, aat Schuman na zeven uren besprekingen gevoerd te hebben, niet ge slaagd was. De moeilijkheden zouden vooral draaien om de economische politiek. Schuman ■wil een meer liberale lijn vol gen met minder staatsbemoei enis, waartegen zich de socia listen verzetten. Terwnl de politici beraadsla gen spitst de toestand in het land zich toe. Er zijn reeds meer dan drie-kwart millioen stakers, o.w. tal van spoorweg- lieden. In Lyon, een belangrijk knooppunt, stond Zaterdag op het station aangeplakt: „Ge sloten, alle verkeer stopgezet." Men vreest, dat dit de eerste stap is naar een algemene spoorwegstaking. Vandaag zul len alle havenarbeiders het werk neerleggen. Het socialistische party or gaan „le Populaire" publiceer de onder de kop: „de commu- Zondagnacht werd officieel gemeld, dat de nieuwe Fran se regering gevormd is. Georges Bidault (M.R.P.) blijft minister van buiten landse zaken. Andere ministers van hét nieuwe kabinet-Schuman zijn; Strijdkrachten: Pierre Henn Teitgen (M.R.P.); Arbeid: Da niel Mayer (Soc.); Onderwijs: Marcel Naegelen (Soc.)Finan ciën en Economische zaken: Rene Mayer (Radicaal)Open bare WerkenChristian Pineau (Soc.); Justitie: André Marie (Rad.); Wederopbouw: René Coty (Onafh. Conservatief) Overzeese Gebiedsdelen: Paul Coste—Floret (M.R.P.); Bin nenlandse Zaken: Jules Moch (Soc.); Industriële Productie; Robert Lacoste (Soc.); Oud- Strijders: Francois Mitterand (Rad.)Volksgezondheid en Be volking: Poinso—Chapuig (M. R.P.: Landbouw: Pierre Pelim- lin (M.R.P.) Staatssecretaris, toegevoegd aan het bureau van de premier: Pierre Abelln (M.R.P.)Staats secretaris voor oorlog: Paul Bechard (Soc.); Staatssecreta ris voor Marine: Johannes Pierre Dupraz (M.R.P.) Staatssecretaris voor Lucht vaart: Andre Maroselli (Rad) Staatssecretaris voor Duitse aangelegenheden: Pierre Schleiter (M.R.P.) Behalve de premier en Bi dault heeft de M.R.P. zeven vertegenwooniigers in het ka binet. de socialisten hebben er zes, de radicalen vier, de onaf. hankelijk-conservatieven één. De naam van de minister voor volksgezondheid en bevolking is: mevr. Germaine Poinso Chapuis. Amerikaanse troepen weg uit Italië. De Amerikaanse legerauto- riteiten hebben het laatste gedeelte van de haven van Livorno, dat door Amerikaan se troepen bezet was, aan Ita lië overgedragen. De terugtrekking der troe pen uit Italië geschiedt in toe nemend tempo. Op drie De cember zal het personeel van de generale staf scheep nistische partij mobiliseert haar troepen tegen het repu blikeins regime" een opvallend bericht. Op last van orders uit War schau ontvangen en volgens 'n plan, dat in Belgrado is op gesteld, zouden de communis ten zich voorbereiden op een directe actie. Uit onderschep te geheime convocaties zou zijn gebleken, dat de partij heeft bevolen mannen en wapens in Parijs te verzamelen. Waarschijnlijk onder indruk van deze berichten is de Bel- ffische grensbewaking aanzien- ijk versterkt om aan alle ge beurlijkheden het hoofd te kun nen bieden. De Koningin schenkt damast tafelgarnituur. Het geschenk van H.M. de Koningin aan Prinses Elizabeth en de Hertog v. Edinburgh zal bestaan uit een damast tafel garnituur, in opdracht van de Koningin sueciaal door de fir ma van Dissel te Eindhoven geweven. De Koningin in December te Amsterdam. H.M. de Koningin is voorne mens Maandag 1 December a.s. voor een verblijf van enige tijd haar intrek te nemen in het paleis te Amsterdam. Poppententoonstelling te Maastricht. In samenwerking tussen daarvoor opgerichte comité's in Luik en Maastricht zijn deze week te Maastricht hon derden poppen uit alle delen van de wereld samengebracht. Prinses Juliana zond een aparte groep poppen uit haar eigen collectie naar deze ten toonstelling. DUITSLAND EEN BASIS VOOR HET AMERIKAANSE IMPERIALISME. Maarschalk Sokolofsky, de militaire commandant van de Sowjet-zöne in Duitsland heeft aan de vooravond van de mi nister-conferentie in Londen op een vergadering van de geal- ieerde bestuursraad felle beschuldigingen geuit aan het adres van de Westerse mogendheden. De overblijfselen van het Duitse leger werden, zo zeide hij, in de Britse zóne in stand gehouden onder het mom van arbeidsgroepen onder leiding van het Duitse officierenkorps. De militaire oefening van de Duitse jeugd in de Amerikaan se zóne geschiedt in verschil lende sportorganisaties. De sabotage der demilitarisatie en het behoud van het Duitse oor logspotentieel in beide zones kunnen, aldus Sokolofsky geen ander doel hebben dan van de ze zones een militaire basis voor het Anglo-Ameirkaanse imperialisme in het hart van Europa te maken. De Britse en Amerikaanse demontagelijsten bevatten in hoofdzaak onder nemingen van de tweede rang voor de productie van, goede ren voor de civiele behoeften. In de Westelijke zones en de Britse en Amerikaanse secto ren van Berlijn wordt 'n inten sieve oorlogspropaganda ge voerd, aldus de maarschalk, en deze wordt aangemoedigd door de autoriteiten. De door Brit ten en Amerikanen gecontro leerde Duitse pers tracht de Duitsers te overtuigen van de onvermijdelijkheid van een nieuwe oorlóg en van de voorde len van het atoomwapen. Deze misdadige oorlogspropaganda wordt vooral gevoerd met de parolen van de anti-communis tische kruistocht. Mikolajczyik noemt Polen een politiestaat. In een interview met het Britse blad „Sunday Dispath" heeft Mikolajczyk, de onlangs gevluchte leider der Poolse boerenpartij, verklaard, dat Polen meer en meer een po litiestaat wordt, Mikolajczyk zeide, dat de Poolse politieke politie uit om geveer 230.000 man bestaat en dat zij in strijd met de ge schreven wetten haar arres tanten voor onbepaalde tijd mag vasthouden. De meeste berechtingen van politieke gevangenen vinden plaats door militaire gerechts hoven, aldus Mikolajczyk, wat in de meeste gevallen bete kent, dat het vonnis reeds is vastgesteld voordat de zitting begint. Verdachten mogen niet zelf hun verdediger kiezen. Tevens beschuldigde Miko lajczyk de Poolse politieke politie ervan, dat zij geheel is georganiseerd naar het model van en wordt gecontroleerd door de Sow jet-Russische „N. K.D.V." Vliegongeluk in Bohemen. Zaterdagavond is een vlieg tuig van de Roemeens-Sow- jet-Russische maatschappij Tars, dat op weg was naar Boekarest, bij Lomnice in Bo hemen neergestort. Acht in zittenden kwamen om het le ven. Onder de 20 personen, die in een ziekenhuis moesten worden opgenomen, bevindt zich de Roemeense ambassa deur te Praag. Het bestuur van het We reld verbond van Vakvereni gingen, dat te Parijs in con ferentie bijeen is, heeft beslo ten de kwestie van de Ameri kaanse hulp aan Europa niet oj> de agenda te plaatsen. Alle onder Sowjet-contröle staande Duitse ochtendbladen hebben de rede van Sokolofsky gepubliceerd. POGING TOT ONTVOERING TE BERLIJN. De Duitse nieuwsdienst maakt bekend, dat door de Amerikaanse militaire politie de arrestatie van enige Sow- jet-soldaten wegens poging tot ontvoering bevestigd wordt. Officieel is medegedeeld, dat drie Sowjet-burgers hierbij betrokken zijn en dat het ge val door autoriteiten der V.S. en der S.U. gezamenlijk on derzocht zal worden. Het in cident was reeds gemeld in „Der Abend", een Duits blad, dat in de Amerikaanse sector van Berlijn verschijnt. Maatregelen in Italië tegen het fascisme. De Italiaanse constitueren de vergadering heeft zich ac- coord verklaard met toepas sing van straffen als ver beurdverklaring der bezittin gen en gevangenisstraf voor fascistische activiteit of po gingen om de monarchie te herstellen. Strafbaar is o.m. de vorming van gewapende groepen van meer dan drie personen tot de wederoprich ting van een fascistische par tij of de wederinstelling van de monarchie. Faalt de rijwieldistributie? De directie van de Simplex- rywielfabrieken te Amsterdam heeft zich in een telegram ge richt tot de minister van eco nomische zaken in Den Haag met het dringende verzoek zo snel mogelijk in de rijwieldis tributie in te grijpen. Finan ciering van het bedrijf, aldus het telegram, zal onmogelijk worden als de productie in veel sneller tempo blijft gaan dan de rijwieibestelbonnen worden uitgereikt, terwijl toch de behoefte aan rijwielen on veranderd groot is. De vak groep heeft reeds weken ge leden besprekingen met de be voegde instanties geopend op dat wegen gevonden worden, waarlangs de grote voorraden kunnen worden afgezet. Doodstraf geëist. Voor het Bijzondere Ge rechtshof te Amsterdam stond Zaterdag terecht de 49-jarige ex „Sturmscharführer" M. Kuiper. Verdachte had talrijke ille gale erkers gefusilleerd, waaronder ook Hannie Schaft, die hij in de duinen bij Zand- voort had doodgeschoten. Hij gaf toe 17 moorden op zijn ge weten te hebben en zei nu spijt te hebben van zijn gedrag. De procureur-fiscaal eiste de doodstraf. „Zingende rat" in krankzinnigengesticht? Voor het Bijzonder Gerechts hof te 's-Gravenhage stond Vrijdag terecht H. L. Bartels, bekend om zijn ontsnappings pogingen uit de Scheylhingse cellenbarakken. Hij kreeg de bijnaam van „zingende rat" omdat hij steeds zong in zijn cel. Hij werd er van beschuldigd verschillende illegale 1 werkers en Joden te hebben verraden. De procureur-fiscaal achtte verdachte strafbaar en con cludeerde tot ontslag van rechtsvervolging, plaatsing in een krankzinnigengesticht, en beschikkingstelling van de re gering. Vakbond van zwarthandelaren. De Italiaanse zwarte handelaren in sigaretten hebben besloten zich in een vakverbond te ver enigen. Tot nu toe werd het hun slechts af en toe lastig gemaakt, maar twee weken geleden werd een meer ernstige razzia gehouden. De marktven ters willen dat niet lan ger meer nemen. In een resolutie werd van het departement schadever goeding geëist Desnoods zullen zij in staking gaan. De oprichtingsavond van het vakverbond werd besloten met de uitroep: Lang leve de democra tie. Middenstandsexamens ook in Indië. Het bekende middenstands examen algemene handelsken nis zal binnen niet al te lange tjjd ook in Indië worden afge nomen. De voorbereidingen voor dit examen verkeren thans in een vergevorderd sta dium. KREEG EEN ONDERHANDELINGSSCHIP De technische commissies voor de uitvoering van het bevel „Staakt het vuren", die te Kalioerang vergaderen, hebben volgens Antara Zondagavond op verschillende punten princi. piële overeenstemming bereikt. In een communiqué van de vertegenwoordigers der com missie voor goede diensten by deze commissies wordt ver klaard, dat men is overeengekomen, dat sabotage, intimida tie, represailles en andere activiteit van dezelfde strekking jegens personen, groepen en eigendommen zal worden verbo den, evenals vernietiging van eigendommen, onverschillig «ie de eigenaar is. niqué bekend gemaakt, dat de „Renville" omstreeks 2 Dec. In de Javaanse wate ren wordt vervracht. Het schip staat onder bevel van de Amerikaanse marinekapi tein Tyree. Verder is in principe over eengekomen, dat de wederzijdse gevangenen in vrijheid moeten worden gesteld. Het aantal ge vangenen zal niet in aanmer king worden genomen. Voorts werden een aantal voorstellen ingediend, die eerst aan de betrokken regeringen moeten worden voorgelegd. Daarom zal tot het eind van deze week niet worden verga derd. De technische commissie van de republiek blijft te D jok ja, terwijl de Nederlandse héden naar Batavia terugkeert. DE „RENVILLE". De Amerikaanse marine heeft het transportschip „U. S. Renville" beschikbaar ge steld voor de onderhandelin gen tussen de Nederlanders en de Indonesiërs. De commissie van goede diensten heeft in een commu. PAJJL VAN ZEELAND IN MAKASSAR. Paul van Zeeland heeft, te zamen met enkele leden van zijn staf. Donderdagmiddag be sprekingen gevoerd met presi dent Soekawati en leden van het Oost-Indonesische kabinet. Donderdagavond om half negen zijn ter paleize in wijdere kring informele besprekingen begon nen. Vrijdagmorgen zjjn ten huize van de voorzitter van het par lement besprekingen gevoerd met de ondervoorzitters van 't parlement. Vrydag bracht Paul van Zee- Commissie Yan Drie werkt langzaam. De heer Paul van Zeeland, lid van de commissie van drie, is Zondagavond op weg naar Brussel op de Amsterdamse luchthaven Schiphol geland. Dadelijk na zijn aankomst stond enige journalisten te woord over de situatie in In donesië. De heer van Zeeland vertel de, dat hij Vrijdag j.L een be zoek aan Makassar heeft ge bracht, waarvan hij de meest gunstige indruk had medege nomen. Er is zeer belangrijke vooruitgang gemaakt met de wederopbouw. Hij geloofde, dat het economische leven in de staat Oost-Indonesië zeer goed functionneert. Wat betreft het werk der commissie zeide de heer van Zeeland, dat er vooruitgang is. te bespeuren, hoewel zeer langzaam. „Dit is echter niets bijzonders", zeide hij. „Want als ik wel eens opmerk, dat het niet zeer vlot gaat, zegt men mij, dat ik ongelijk heb, omdat in Indonesië nu eenmaal alles in Oosters tempo ge schiedt." Op de vraag óf de sfeer tussen beide partijen op het ogenblik gunstig is, bleef hij het antwoord schuldig. „ik kan deze vraag eenvou dig niet beantwoorden", zo zei de hij, „want wat zal men in Batavia tot mij zeggen, indien ik er ontkennend op zou ant woorden?" Over de tijdsduur van het werk der commissie valt niets met zekerheid te bepalen. De heer van Zeeland heeft de reis naar Brussel aanvaard, omdat er naar hij zeide in de Belgi sche Senaat problemen behan deld worden, die hem na aan het hart liggen. Hij kon uit Batavia weg, omdat er op het ogenblik technische problemen aan de orde zijn, waarbij zijn aanwezigheid niet was ver eist. DINER Na zijn aankomst op Schip hol, is de heer van Zeeland naar Den Haag vertrokken waar hij met de minister-pre sident, dr. L. J. M. Beel, de mi nister zonder portefeuille, L. Götzen, de minister van over zeese gebiedsdelen, mr. J. A. Jonkman en de minister van buitenlandse zaken, mr. C. W. G. H. baron van Boetzelaer van Oosterhout, het diner gebruik te. land een bezoek aan de Radja van Goa, waarna het gezel schap terugkeerde naar Man- dari, vanwaar van Zeeland en zijn staf naar Batavia terug- vlogen. Zondagochtend ia van Zee land afgereisd naar België. De militaire toestand. Volgens het Nederlandse militaire communiqué van Zaterdag hebben de Neder landse verliezen op 21 No vember 2 gesneuvelden en 7 gewonden bedragen. Op Java en Sumatra kwa men beschietingen van Neder landse posten en patrouilles voor. Op West-Java, in het grensgebied nabij Leuwiliang, werd gevechtsaanraking ver kregen met een republikeinse groep. Op Midden-Java, in het grensgebied tien k.m. Z.O. van Pekalongan, vond een treffen met een afdeling der T.N.I. plaats. Bij Sedono, in het grensgebied ten Westen van Ambarawa, werd een ge- infiltreerde T.N.I.-groep ver dreven. GAAT MIDDELBURG ZICH BETEREN? Yerseke Burgh gelijk. jJzendijke sloeg Corn Boys. Ie KLASSE. FSVVlissingen 5—1; VVV Bleijerheide 3—0; NACNood 20; HelmondiaBrabantia 2 2; Sportcl. EmmaMVV af gelast. Het is niet te verwonderen, dat Vlissingen in Eindhoven moest verliezen en daarop was dan ook gerekend en net is feen reden tot sombere ge- achten. Maar wel geeft het extra zorgen, dat de naaste buren op de ranglijst Helmon dia en Brabantia weer ieder een punt verder uitliepen, nu zij de buit deelden. Spr. cl. Em ma bleef op gelijke hoogte, nu niet gespeeld werd. Intussen moet Vlissingen gaan opschie ten om de laatste aansluiting niet te missen. VVV gaf ook al blijk zich met de onderste Elaatsen niet meer te willen ezig houden en vernietigde meteen goeddeels de kansen van Bleijerheide, dat zo goed was begonnen. Noad kan ook de beslissende nederlaag wel eens geleden hebben tegen NAC en de Bredanaars zitten PSV door hun overwinning op de hielen. 2e KLASSE. Middelburg—Internos 41 Terneuzen-Dosko 04; Alli anceDe Zeeuwen 21; Goes Hero 00; BreskensRBC 1—1. Het Brabantse front kreeg geen belangrijke deuk, doch Middelburg, Goes en Breskens brachten toch een paar pene traties in dat front tot stand en de Middelburgse was wel de meest vernissende, want kansloos schijnende hekkeslui- ter de sterkste outsider. Kon dit de ommekeer voor Middel burg betekenen en dit zou ons helemaal niet verwonderen, dan zouden Breskens, Temeu zen en De Zeeuwen in 't nauw gaan komen. Schijnbaar De Zeeuwen het meest, doch naar onze mening slechts schijn- baar omdat wij Terneuzen voorlopig nog de zwakste van de drie achten. De Neuzenaren verloren van D~sko met flin ke cijfers hetgeen niet hoeft te verwonderen. De prestatie van De Zeeuwen mag er best zijn, ondanks de nederlaag, welke het toch uiteindelijk werd. Goes heeft de eigen papieren verbrand en zal de opgelopen achterstand niet meer inlopen, doch integendeel zelfs nog vergroten vrezen we. Breskens mag tevreden zijn met het gelyke spel tegen R BC, dat toch ook een gevrees de tegenstander Is. 3e KLASSE E. ZierikzeeRCS 11; Borg- vlietRobur 4—0; RKFC MOC 2—2; YersekeBurgh 3 3; OdioZeelandia 22. Het gelijke spel, dat RCS in Zierikzee behaalde geeft wel iets meer dan de Souburgers van Zierikzee toekomt. O.i. zijn de Zierikzeënaars er dit jaar beter in dan RCS. Niettemin het punt is binnen. Robur moet ook op gaan letten, want nu Burgh maar voortgaat met punten oogsten, nu weer één in Yerseke, waarvan deze club natuurlijk de andere helft nam, komt Robur langzamerhand in de gevaarlijke zóne te zitten. Er is nog geen direct gevaar, maar toch loert het al uit de verte. De Burghse jongens zijn landia gekomen, tets wat zij zich wel niet hebben gedroomd een maand geleden. Zeelandia deed het tegen Odio ook niet slecht en sleepte er een gelijk spel uit het vuur. Dit is voor Odio een onvoordelige geschie denis, want een overwinning zou een extra voorsprong be tekend hebben nu MOC en R KFC gelijk speelden. 3e KLASSE F. SluiskilHontenisse 2I; HulstSteen 03; Clinge Oostburg 30; IJzendijke Corn Boys 31; Biervliet Aardenburg 32; Hoofdplaat —Axel 0—9. Het feit van de dag is on getwijfeld de nederlaag van Com Boys tegen IJzendijke. De Sasse doelman heeft niet minder dan drie keer moeten vissen en dat is hem nog niet overkomen in deze competitie. IJzendijke neemt nu de kop en Axel zit op het vinkentouw met slechts 2 punten achter stand. Het kan nu weer een beetje gaan spannen in deze klasse. Axel heeft gezorgd voor een duidelijke uitspraak in Hoofdplaat. Aardenburg gaat nu de lantaarn eens op nemen, want Clinge heeft twee puntjes verdiend tegen Oost burg, dat weer eens struikelde, waardoor de Clingenaren een plaatsje stijgen. Biervliet heeft Aardenburg met die last op geknapt. Sluiskil verbeterde haar positie ook wat door in eigen home baas te blijven over Hontenisse. Steen bleek inderdaad voor Hulst nog steeds te sterk en ook de riva liteit tussen Steen en Hulst heeft de balans niet naar de Hulster zijde doen omslaan. 4e KLASSE E. Me to—Patrijzen 32; EMM Halsteren 22. RES. 2e KLASSE E. Vlissingen IIGoes n 01; Dosko IIMiddelburg II 31; De Zeeuwen II—RCS II hierby klopte de volkomen nu op gelyke hoogte met Zee- MOC n—Breskens II 1—6. 30.000 kilo goud terug uit Duitsland. Na de diamanten is Za terdagmorgen tegen tien uur in vier 10 tons trucks van „van Gend en Loos" 30.000 kilo van de door dc Duitsers tijdens de bezet- i'n£ geroofde goudvoorraad naar Amsterdam terugge bracht. Het bestaat voor ongeveer de helft uit baren en voor de andere helft uit gemunt goud, waaronder gouden munten van ver schillende Europese landen. In totaal vertegenwoordigt het teruggevoerde goud een waarde van 90 millioen gul den. Het was verpakt in 423 lusten, waarvan een groot gedeelte ammunitie- kisten, die alle door eigen personeel in de kluizen van de Nederlandsche bank aan het Rokin te Amsterdam zijn opgeslagen. Nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Tussen de stoomvaartmaat schappij Nederland en de Frits Diepen vliegtuigen N.V. is overeenstemming bereikt in zake de oprichting van een nieuwe Nederlandse lucht vaartmaatschappij, die zich zal bezig houden met vracht- en personenvervoer. Deze maat schappij, die de naam „N.V. Aerolanda" zal dragen, zal geen lijndiensten exploiteren, doch zal uitsluitend charter vluchten uitvoeren. Aanvanke lijk zal hiervoor gebruik ge maakt worden van de Cessna- en Koolhoventoestellen van de Diepen N.V. doch men hoopt later de luchtvloot te kunnen uitbreiden. Ontslag Yan bouwvakarbeiders. De bedrijfsgroep bouwvak van de Eenheids Vakcentrale te Rotterdam heeft een tele gram tot de minister van we deropbouw gericht, waarin gewezen wordt op tientallen ontslagen, welke op het ogen blik in de bouwvakken zou den worden verleend. Als re den van het ontslag wordt, naar de E.V.C. mededeelt, de materiaalschaarste aangevoaM Kistje met 58.000 ontvreemd. Vrijdagavond omstreeks kwart voor zeven is op het tweede E:rron van het station Hol- ndse spoor te 's-Gravenhage een kistje met geld, Inhouden de 58.000 tydens het vervoer per rywiel ontvreemd. Het kistje was eigendom van van Gend en Loos. Omtrent de da ders ontbreekt elk spoor. De politie, die een nauwkeurig on derzoek instelt, kon nog geen nadere gegevens over deze diefstal verstrekken. Nader vernemen wij, dat een ambtenaar zich op het perron met twee geldkistjes van het ene bureau naar het andere bureau wilde begeven. Het grootste kistje had hij achter op de bagagedrager van zijn rijwiel gezet, terwijl hy het kleinste, dat hierop stond, met de hand steunde. Plotseling werd door twee mannen de grootste geldkist van de bagagedrager gerukt, waarna de beide daders het op een lopen zetten. Doordat de ambtenaar in zijn verbouwe reerdheid geen alarm sloeg, wisten de beide daders te ont komen. Complot van 1 bonnenhandelaren. Na een minutieus onderzoek, dat geruime ^jd in beslag ge nomen heeft, is de Haagse eco nomische recherche er in ge slaagd de hand te leggen op een veertiental bonnenhandela ren, die zich de hulp van een tweetal ambtenaren verzekerd hadden. Niet minder dan circa 350 nieuwe bonkaarten, enige dui zenden textielpunten, ongeveer 10.000, vele opplakvellen met honderden bonnen, vier nieuwe rijwielen, 2 gouden damesarm bandhorloges e.d. zijn in beslag genomen. Reeds zijn te dezer zake 10 personen, onder wie de twee ambtenaren, voor de off. van justitie geleid. Het onder zoek is nog in volle gang. Dreigend conflict in de bloemenhandel. In de afgelopen week zijn in verscheidene plaatsen ver gaderingen gehouden door de bloemenhandel-grossiers, de taillisten en straithandel in verband met de van 1 Decem ber a.s. door de veilingsbestu- ren te heffen veiling-service van 1 Op al deze veigaderingen is besloten van 1 December af niet meer op de veilingen te kopen. Logger gestrand. Zondagmorgen tussen vier en vijf uur is de Sch. 5 uit Scheveningen ter hoogte van Monster, vermoedelijk ten ge volge van motorstoomis, aan de grond gelopen. De reddingboot van Hoek van Holland nam vijf opva renden van de uit 16 koppen bestaande bemanning over en bracht deze naar Schevenin gen. Later is het schip gelost. Men wil het nog vlot slepen. DE VOORSPELT: VEEL WIND. Geldig tot Maandagavond. Wisselende bewolking met enkele verspreide buien, krachtige, vooral langs de kust, tijdelijk stormachtige wind tussen West en Noord- West. Daling van tempera tuur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1