PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Het Pian Marshall gereed BILT Geen meerderheid voor Blum De suikerbieten-campagne 190e Jaargang - No.276 Zaterdag 22 Nov. 1947 ABONNEMENTSPRIJS: 25 Ct. per week: t 3.20 per kwartaal: franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissmgen. SSt°ePJH«gl° WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60. tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 e Goes: L Vorststr. 55. tel 2475 (b.g.g. 5 - Costburg: GratamastS- 3, tel 102 - Terneuzen: Brouwerljstr 2 - Postrek. nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren Rapport-Harriman beslissend geweest. Ook steun voor Duitsland. Toen de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken, Marshall, op 5 Juli 1947 zijn inmiddels beroemd geworden rede hield te Harvard, overzag hij waarschijnlijk nog niet de draagwijdte van zijn concep tie. Langzamerhand is de toen door hem uitgesproken gedach te inzake hulpverlening aan Ëuropa zich gaan kristallise ren in plannen, welke de laat ste tijd een vastere vorm heb ben aangenomen. Aanvankelijk bestond er in Amerika namelijk nogal cri- tiek op het Parijse rapport, aangezien men de daarin op genomen cijfers te hoog achtte en reeds de mogelijkheid van een tweede conferentie te Pa rijs opperde. Voor de beoordeling van het Marshall-plan is vooral van be lang het z.g. Harriman-rap- port, omdat in de onder leiding van minister Harriman staan de commissie 19 vooraanstaan de burgers (bankiers, directeu ren van grote concerns, hoog leraren en personen uit de vakbeweging) zitting- hadden en door haar samenstelling een weerspiegeling vormde van de meningen onder het Ameri kaanse volk. In dit rapport wordt de steun aan Europa, waarover men thans in Ameri ka uitsluitend spreekt als over het „Europa recovery pro gram", nodig geacht Rit econo mische, humanitaire en politieke overwegngen. Hiervan wegen de politieke overwegingen het zwaarst. De maatschappelijke orde, zoals deze in de V. S. bestaat en welke in de kern punten ook in West Europa bestaat, moet volgens de Ame. rlkanen behouden blijven. Naar aanleiding van de door de V. S. voorgenomen hulpverlening aan Europa bestaat echter in sommige kringen in Europa de vrees, dat de V. S. bij de uit voering van het Marshall-plan invloed zouden willen uitoefe nen op de binnenlandse politiek van Europese landen. Hierover wordt echter in het rapport- Harriman opgemerkt dat Ame. ika weliswaar het liefst m Europa „Free entreprise' zou zien doch dat aan de Europe se landen niet de eis tot over neming van het systeem van ,Free entreprise" kan worden gesteld, De Europese landen zijn vrij in de ontwikkeling van hun economische politiek, wanneer deze blijft binnen het kader van een vrije democra tische regeringsvorm. Ook te gen nationalisatiemaatregelen in Europese landen zullen de V. S. zich niet verzetten, In dien de hesluiten hiertoe zijn genomen binnen het kader van een vrije democratie. Wat nu de practische uit voering betreft za] veel afhan gen van de behandeling in het Amerikaanse Congres, waarbij er op dient te worden gewezen, dat de invloed van het Congres in de V. S. veel groter ls dan van de parlementen in de Euro. peae landen. Nu blijkt de stem ming in het Congres over het algemeen gunstig voor de hulpverlening te zijn, al wordt momenteel in de V. S. alles overschaduwd door de voorge stelde antl-inflatiemaatregelen van president Truman. De omvang van de door Amerika te verstrekken steun was in het Parijse rapport be groot op 22 milliard dollar voor een periode van vier jaar, waarbij niet alleen rekening was gehouden met de invoer van grondstoffen en levens middelen, doch ook van kapi taalgoederen. De ramingen in Franse onderwijzers staken. Te Parijs kwamen Vrijdag duizenden kinderen voor dichte scholen daar de onderwijzers in staking waren gegaan. De on derwijzers hadden reeds enige dagen met staking gedreigd om hun eisen om salarisverho ging kracht bij te zetten. Er komen meer verpleegsters Uit de Memorie van Ant woord van Minister Drees op de begroting van Sociale Za ken blijkt dat de toevoer van leerling-verpleegsters naar de ziekenhuizen bevredigend be gint te worden, in tegenstel ling tot de psychiatrische in richtingen en sanatoria. Over de salarisregeling voor verplegenden heeft een interde partementaal overleg plaats gehad. De resultaten van het overleg zijn aan het College van Rijksbemiddelaars voorge legd voor het vaststellen van een bindende regeling. Bij de ontworpen salarisregeling is van de invoering van een pen sioenregeling uitgegaan. De expeditie van de Bel gische professoren Picard en Cosyns naar de Golf van Gui nea, waar zij een diepzee-on derzoek zullen verrichten, zal waarschijnlijk niet eerder plaats hebben dan in Augustus van het volgende jaar. het Harrjman-rapport verleren van 12 tot 17 milliard dollar, tempi Marshall in zijn rede voor de Congres-commissie onlangs een bedrag noemde, van 16 a 20 mlllioen dollar. Het laatstgenoemde bedrag1 zal waarschijnlijk wel. beslissend worden. De door Amerika te ver strekken hulp zal zoveel moge lijk in de vorm van goederen en zo min mogelijk in de vorm van vrije dollars geschieden. De door Amerika te leveren goederen zullen bestaan uit: a. consumptie-artikelen (le vensmiddelen, brandstoffen) b. grondstoffen, welke1 dienen voor het weer op gang bren gen van het Europese produc tieapparaat en c. echte kapi taalgoederen. Een voor het economisch herstel van ons land belang rijke factor, nl. het Duitse pro bleem, is ook opgenomen in 't kader van het Marshall-plan. In het Parijse rapport is opge merkt, dat een werkelijke we deropbouw van Europese eco nomie onmogelijk is, indien de Duitse economie hierbuiten wordt gelaten. Ook in de V. S. ziet men terdege het belang van het Duitse probleem in en in het Harrlman-rapport wordt zelfs opgemerkt, dat het Duit se aandeel in de hulpverlening eigenlijk groter moest zijn, dan in Parijs werd voorgesteld. Kwade reuk. Dé Engelse minister voor Brandstof- en Ener gievoorziening Hugh Gaitskell, hield een rede, waarbij hij betoogde, dat de Engelsen minder ba den moesten gebruiken met het oog op de kolen- besparing. „Persoonlijk", zei hij, „heb ik nooit veel gebaad en ik kan degenen, die het zo veel doen, de ver zekering geven dat ze hun gezondheid niet schaden door zich wat te beperken. En wat hun uiterlijk betreft, het meeste zit toch onder de kleren en niemand ziét het". Gaitskell had te veel gezegd voor de slagvaar dige Churchill, die deze commentaar gaf: „Wan neer de leden van het ministerie zo beginnen te praten, hoeven wij ons niet meer af te vragen, waarom de eerste minis ter en zijn vrienden steeds meer in een kwa- ^de reuk komen te staan" Engels prinselijk paar op huwelijksreis. Het postkantoortje van het dorpje Romsey in Hampshire was gisterochtend overstroomd met brieven en telegrammen voor Prinses Elizabath en Prins Philip, die de eerste dag van hun huwelijksreis rustig doorbrachten op een herenhuis van Philip's oom, lord Mount- batten, de gouverneur-generaal van India. De hekken van het landhuis werden door de politie be waakt, daar de Prinses de wens te kennen had gegeven de eerste dagen van de witte broodsweken ongestoord door te brengen. De plechtigheid van de huwelijksvoltrekking tussen Prinses Elizabeth en de Hertog van Edinburgh, voor het hoofdaltaar van de Westminster Abbey. De Koningin hervat 1 December haar taak. Geen nieuw besluit te verwachten. Het Koninklijk besluit hou dende bepaling van het tijdstip der neerlegging van de uit oefening van 't Koninklijk ge zag door H. M. de Koningin heeft, zo men weet, als datum van hervatting daarvan ge noemd 1 Deeember 1947. Naar het A.N.P. verneemt ie terzake een nieuw besluit niet waarschijnlijk, zodat inderdaad verwacht mag worden, dat Hare Majesteit met ingang van bovenvermelde datum haar ho ge taak wederom zal kunnen opnemen. Geldverspilling hii de Spoorwegen Verlichting voor de directie zou een ton moeten kosten Het Tweede Kamerlid, de lieer van Lienden, heeft aan minister Vos vragen gesteld, waarin hij de aandacht vestigt op recente berichten, welke wijzen on verspilling van gel den bij de Nederlandse spoor wegen. Is bet waar, zo vraagt het Kamerlid, dat de eiken houten la.mbrizering van het directiekantoor is vervangen door een van mahoniehout-, wel ke 40.000 zon hebben gekost en dat een nieuwe verlichting in de directieverhliiven zon worden aangebracht welke f 100.000 zou moeten kosten? Indien deze heriebten iuist mochten zijn, wil de minister dan bevorderen, dat de in deze tiid gewenste zuinigheid ook hij de Ned. Spoorwegen wordt in acht genomen Uit Bern wordt gemeld, dat dr. Walter Stampfli, de Zwitserse minister van econo mische zaken, is afgetreden. NAAR DJOCJA. Vrijdagmorgen is het eerste vliegtuig met enkele leden van de staf van de technische commissies naar Diocja ver trokken. Antara meldt inmid dels, dat het gezelschap in Diocja is aangekomen. Van Nederlandse zijde gingen slechts secretarissen mee om voorbereidingen voor Zaterdag te treffen. DE REIS VAN SOEKARNO. Het doel van de reis, welke Soekarno naar Oost-Java maakt, is het voorstellen der nieuwe ministers aan verschil de diensten en volksleiders. Daarbü werden o.a. Madioen. Solo. Kediri en BUtar bezocht De bijeenkomsten vonden overal plaats met gesloten deuren. Niettemin weet radio- Solo te melden daf Soekarno uitwijdde over ..de listen en 'eugens der Nedèflanders in- derth'd tegen Dinonegoro ge bruikt. Ook zou hii gezegd hebben. da<- eensgezindheid en behoud van de revolutionnaire 'eest noodz^keliik waren „aan 'ezien de Nederlanders het nrobleem onzettelük op de Tan ge baan willen schuiven. oDda+ de Veiligheidsraad er gennep van krh'gt. zodat tenslotte toch zonder rekening te houden met biimaniteitsgrenzen. met ons wan worden gedaan wat men wil". Republikeinen kunnen «een deviezen krijgen. (Telegrafisch van onze Indische correspondent) Tij den q een vergadering van het K.N.I.P. te Diocja heeft het partijloze lid Halim een merkwaardig geluid doen ho ren. Hii zeide diep teleurge steld te zijn over de onvoldoen de pogingen der Republikeinse "egerine tot het verkrijgen van deviezen. Voorta critiseer de hii de luxueuze levenswrize van de vertegenwoordigers te ^inganore. Millioenen roenïahs aan goederen zijn geè'xpor teerd. maar er ziin ge^n devie zen voor terug gekomen Opbrengst in Zeeland 30 te laag. Vlotte verwerking. De gevolgen van de grote droogte beginnen zich steeds meer af te tekenen ln de aan merkelijk lagere oogstopbreng sten van verschillende land bouwproducten. Duidelijke taal spreken de cijfers van de sut- kerbietenoogst. Terwijl aan vankelijk de bietenoogst van geheel Nederland geraamd werd op 1700 millioen kg., worden thans uiteindelijk slechts 1478 millioen kg. bie ten op de fabrieken verwacht. In Zeeland bleef de op brengst nog meer, nl. onge veer 30 beneden de ra ming van Juli, toen de stand van het gewas nog een goede oogst deed ver wachten. Wil men dus ons suiker rantsoen in de komende maanden op peil houden hetgeen wel in de bedoeling ligt dan zal een flinke aanslag op onze deviezen pot moeten worden gedaan, om de ontbrekende suiker te kunnen importeren. AFGELOPEN. Terwijl in andere jaren de suikerbietencampagne in De cember nog in volle gang was, is zij thans zo goed als afge lopen. In de eerste plaats ten gevolge van de geringere op brengst. Tot Juli was men op timistisch gestemd; de gewas, sen stonden er prachtig voor. doch toen kwam de voor de landbouw zo noodlottig ge worden droogte. De bieten rijpten te vroeg af en de ver- gelingsziekte trad op. twee factoren welke de groei van de biet zeer hebben beperkt. Vooral in het. Zuiden heeft men zeer van de droogte te lijden gehad. Meer naar het Noorden zijn de uitkomsten nog meege. vallen en in Groningen waren zij zelfs goed. Een enkel cijfer moge nog de toestand in Zeeland Illustre ren: De Verenigde Coöp. Sui kerfabrieken welke hun oogst verwachten bii het einde van de campagne niet meer dan 406 millioen kg.! VLOT VERVOER. Een voordeel van de droogte is echter geweest, dat het rooien en afvoeren van de ble ten dit jaar zeer gemakkelijk is gegaan, in tegenstelling tot andere jaren toen men soms in December dc boeren nog zag ploeteren om hun zware wagens uit de in het regenwa ter gedrenkte kleigronden naar de aanvoerstations te slepen. De vlottere aanvoer nu en vanzelfsprekend ook de gerin. eere oogst heeft tengevolge 'ehad. dat verschillende suiker fabrieken, als bijv. de Coöp. fabrieken te Zevenbergen en Roosendaal en de fabriek van de C.S.M. te Halfweg reeds na ongeveer 40 dagen zijn afge werkt. terwiii de normale cam pagne op 67 dagen wordt ge steld. De Coöp. suikerfabriek ..Dinteloord" welke het restant van de voor de Ver. Coöp. suikerfabrieken bestem de bieten verwerkt, zal een normale campagne maken en omstreeks 10 December ge reed zijn. Ook de Centrale Sui. ker Mij. tseft een dergelijke regeling voor het verwerken der restantaanvoeren. HET SUIKERGEHALTE MIDDELMATIG. Het suikergehalte van de verschillende partijen is zeer uiteenlopend, al kan het door elkaar genomen wel middelma tig (ca. 17 worden ge noemd. Ook hier heeft men dezelfde teleurstellende erva ringen opgedaan als bij de op brengsten in kilogrammen. Aanvankelijk werden in Augustus nog monsters ont vangen met een suikergehalte van 18, 19, soms 22 doch bij de regenval ln September had bij de practisch afgestorven planten, nieuwe bladvorming plaats, hetgeen ten koste ging van het gehalte, dat in de laatste maanden dientengevol ge nog daalde. Rumoer in de Nationale Vergadering. Stakingsgolf. Nederlands bestuur op Madoera. STREKT ZICH NU OVER HET GEHELE EILAND UIT. De leden van de commissie van goede diensten, die Vrij dagmiddag een bijeenkomst hebben gehouden, houden zich levendig bezig met de berich ten over de onverwachte hou ding der Nederlanders op Ma doera, aldus meldt het Franse persbureau A.F.P. Paul van Zeeland, die Vrijdagmiddag van een kort bezoek aan Ma kassar is teruggekeerd, is door zijn collega's direct op de hoogte gebracht van de si tuatie. Eenige onrust heerst in republikeinse kringen te Ba tavia, waar men van oordeel is, dat de „vreedzame pene tratie" der Nederlanders op Madoera gevolgd zou moeten worden door strenge tegen maatregelen van de commissie van goede diensten, willen geen soortgelijke handelingen plaats hebben in de republi keinse zones van Java en Su matra, „dje slecht verdedigd worden door gebrekkig uitge ruste republikeinse troepen". Oranje loopt averij op- De „Oranje" heeft in de haven van Southampton ave rij opgelopen. Het schip dreef door de wind af en stiet met de achtersteven tegen een ka de. De reis zal hierdoor geen vertraging ondervinden. Het schip zal Zaterdag in Amster dam aankomen. De ontsche ping is bepaald op Zaterdag middag 17 uur. Nog steeds te weinig arbeidskrachten. In de Memorie van Antwoord van Minister Drees op de be groting van Sociale Zaken wordt medegedeeld dat het te kort aan arbeidskrachten bij benadering op 75.000 mannen en 26.000 vrouwen kan worden gesteld. In het cijfer genoemd voor de mannen zijn ongeveer 7500 arbeidskrachten voor de landbouw opgenomen. Hieraan bestaat slechts op bepaalde tijden van het jaar behoefte. Even In de humoristische. prentenserie „What a life" gaf de „Daily He rald" Donderdag een plaat van Gilbert Wilkin son, waarop men de rug gen van de menigte ziet, die de prins en de prin ses toejuicht. Meer op de voorgrond ziet men een rij bobbics, die de al te geestdriftigen in be dwang moeten houden en geheel op de voor grond staan een klein jongetje en een klein meisje. Het meisje houdt een bordje „pas ge trouwd" in haar hand. Aan het bordje zijn wat blikken en een hoefijzer bevestigd. „Wat jij moet doen, Humphrey", zegt het meisje, „is alleen dit. even er door heen krui pen en het bordje aan hun rijtuig vastmaken". Leon Blum, de leider der Franse socialisten, die aange wezen was als kabinetsforma teur, heeft Vrijdagmiddag in de Nationale vergadering de politiek uiteengezet, die een eventueel door hem te vormen kabinet zou volgen. Hierna werd overgegaan tot de stemming over de motie van vertrouwen, die Blum wenste, alvorens hij met de vorming van het kabinet wilde begin nen. Bij de stemming; bleek dat slechts 302 stemmen vóór Blum werden uitgebracht. Hij heeft hiermede niet de absolute meerderheid (309) verkregen. Tegen hem wer den 277 stemmen uitge bracht. Blum zal dus waar schijnlijk niet als formateur optreden. Bepaald werd dat voor de 2e keer zou worden gestemd. GEEN VERTROUWENS VOTUM. Bij de tweede stemming verkreeg Blum evenmin de absolute meerderheid: 300 stemmen werden vóór hem, 277 tegen hem uitgebracht. ROBERT SCHUMANN KABINETSFORMATEUR Naar uit betrouwbare bron wordt vernomen, aldus meldt Reuter, zal zeer waarschijn lijk Robert Schumann, minis ter van financier in het kabi- De schuilkelder, waarin Hitier zyn laatste dagen be leefde, zal' op last van de Sow- jet-autoriteiten worden opge blazen. Poolse eis aan Amerika. De Poolse regering heeft de Verenigde Staten verzocht twee leden der Amerikaanse Ambassade terug te roepen, omdat zy Nicolajzek bij zyn vlucht geholpen zouden hebben. Truman levert aan Stalin. President Truman heeft in Washington medegedeeld, een verbod op Sowjet-Russische aankopen in de Verenigde Sta ten af te keuren. Hij antwoord de op een persconferentie, waarbij hem naar zijn mening gevraagd werd over het feit, dat de Sowjets momenteel aan zienlijke hoeveelheden zware machinerieën in de V. S. koch ten, dat de Sowjet-Unie deze machinerieën nodig had om de schade te herstellen, die de Duitsers hadden aangericht. Analphabeten moeten stemmen. Het Chinese volk is Vrijdag voor de eerste maal ter stem bus getogen. In semi-officiële Chinese kringen verklaart men, dat een groot deel van deze kiezers analphabeet is. Zy zijn een „nachtmerrie" voor de Chi nese politici, die hen de begin selen en het doel der verkie zingen trachten duidelijk te maken. Dreigde generaal Spoor met ontslag TROEPEN WORDEN BALORIG. (Telegrafisch van onze Indische correspondent) De rsijtprijs te Batavia is gestegen door de vergrote on veiligheid. In het gebied van Krawang opereren grote ben den of T.N.I.-onderdelen en wat deze lieden ontmoetten werd vernield, b.v. twintig rijstpellerijen. Onze troepen treden niet meer krachtig op, ofschoon besloten werd hier een zuiveringsactie te begin nen, door het K.N.I.L. Intussen worden de troepen balorig, ook al, omdat zy de ingewikkelde verhoudingen niet begrijpen en het maandenlang nietsdoen hen verdriet. Bovendien willen de manschappen niet veel meer riskeren, met demobilisatie in het vooruitzicht, welke echter is uitgesteld, waarschijnlijk omdat de generaals Spoor en De Waal met ontslag hebben gedreigd indien zy doorging. De genoemde legerleiders ach ten haar thans blijkbaar onver antwoord. Te Batavia hebben Oost-In donesische handelaren een han delscommissariaat gevestigd, ten bate vari een sterke Oost- Indonesische middenstand. Amerikaanse vlootbasls in China? In een rapport van de ge combineerde Amerikaanse con gres- en militaire commissie, die deze zomer een inspectie reis heeft gemaakt in het ge bied van de Stille Oceaan, wordt aangedrongen op het verwerven van de Chinese ha ven Tsingtao al3 permanente basis voor de Amerikaanse vloot. In het rapport wordt verplaatsing van de Ameri kaanse vloot van de Philippij- nen naar China aanbevolen. net van Ramadier, lid van de M.R.P., met de vorming van een nieuw kabinet worden be last. COMMUNISTEN CONTRA BLUM. Reeds voor de stemming werd betwijfeld of Blum de meerderheid zou verwerven. In antwoord op Blum's rede had de communistische afgevaar digde Jacques Duclos verklaard dat zyn party zou tegen stem men. „Wij zijn tegen een poli tiek van onderwerping aan de Amerikaanse kapitalisten", al dus Duclos. Zijn rede werd luide toege juicht door de communisten, terwijl de afgevaardigden van rechts en van het centrum uiting gaven aan hun afkeu ring. STAKINGSGOLVEN. Inmiddels gaat de stakings misère in Frankrijk verder. De Parijse bouwvakarbeiders heb ben besloten een staking te be ginnen, de werkplaatsen te be zetten en posten uit te zetten. De staking van metaalbewer kers heeft zich uitgebreid tot andere fabrieken. De directie van de Citroën- fabrielcen bij Parijs verwacht, dat het merendeel van de 6000 arbeiders vanavond weer ver schijnt. Ongeveer 77 van hen hervatte Vrijdagmorgen het werk. Voor Maandag is een alge mene staking van de Franse havenarbeiders afgekondigd. De spoorwegstaking, die in Marseille begon en zich in de loop van vandaag tot Nice uit breidde, is nu ook naar Toulon overgeslagen. Spoorweglieden van het Gare du Nord te Parys hebben het werk eveneens neergelegd. Het aantal stakers in Marseille bedraagt thans 200.000. Dc mijnwerkersstaking breidt zich eveneens uit. Het personeel van de Parijse koel huizen zal Maandag staken. Te Toulon is het werk op de scheepswerven stilgelegd. KORTE PREDICATÏE OPEN VENSTERS TEGEN JERUZALEM AAN. (Dan.: 6 11). Daniël de gelovige Staats man, had in zijn huis een bid vertrek met open vensters te gen Jeruzalem aan. Dit was voor hem niet maar een dode vorm! Dit was geen ziekelijk heim wee! Want, wat moet deze man, in zijn toestand, als hij bidt, zoeken in de richting van Je ruzalem Wat denkt hij daar te vin den? Toch niet meer dan de puin- honen van stad en tempel? Toch niet meer dan een dOod. se verlatenheid? Maar! Voor hem, die volko men Gods recht erkent, ook wat betreft die puinhopen, hoor maar zyn gebed: „Bii U Heere is de gerechtigheid en bij ons de beschaamdheid der aangezichten"zijn er on danks dit alles de beloften Gods. God ia voor hem dat weet en gelooft hij, toch nog Israels God! Gelukkige Daniël! Geluk kige mens met deze open ven sters! Maar U dan, lezer of lezeres? Hebt U dan niet die openheid voor uw gebed? Als U bidtU bidt toch wel veel, en regelmatig? Als U bidt, is er dan by U niet de openheid Niet het kinderlijk geloof, dat Uw gebed zin heeft? Ge hoord wordt? Met aandacht gehoord wordt? Daniël zag, boven de puinhopen van Jeru zalem toch de onwankelbare trouw Gods, en ln die puinho pen, zo eerlijk was hy wel, een aanklacht tégen zijn volk. Wanneer U bidt in de stil te en.,., met het oog op de puinhopen van Uw geluk, of Uw levenbenauwen U die puinhopen dan? Ziet ge dan alléén die puin hopen Of ziet ge temidden van de chaos van Uw levenhet kruis van Christusals een belofte voor vernieuwing en verlossing? Leer door Gods ge nade zo bidden. Dan hebt ge vrede met God en in Uw leven. Jezus is Uw redder. J. v. VLIET, Breskens. DE VOORSPELT: ZEER ZACHT. Geldig tot Zaterdagavond. Zwaar bewolkt met enkele opklaringen, overwegend droog weer. Matige, vooral aan dc kust tijdelijke krachtige Zuid- Westelijke wind. Zeer zacht voor de tijd van het jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1