Ruwe banden van imrni bijkantoor SOUBURG JO FIBBE DANSEN i cm Ze Vlissingsche Nutsspaarbank Hebt U het gezien? I.J. VAN DERMFER&ZN. ESPERANTO VRoonitDKeesmann) long* SC2100 1 „VLOT EN VEILIG' P. Paardekooper A.S. ZONDAG Vlissingen - Sportclub Emma AANVANG HALF DRIE orlog aan de Scheldemond GOES I - ALLIANCE I Do Heer en Mevr GEBUIS VAN NIEUWENHUIJZEN ge ven met blijdschap kennis van de geboorte van hun Dochter ISABELLA CORNELL Goes, 12 November 1947. Ravelijn de Grenadier 19. Geboren: FREDERIK JAN. A. DINGEMANSE. J. DINGEMANSE— VAN WIJNEN. JEAANTJE. Middelburg, 12 Nov. 1947. Poelendaeleweg 34. Ondertrouwd: Ir. K. VAN DER MEER en APPOLONIA SCHIPPERS. Huwelijksvoltrekking 29 Nov. te Veere. Kerkelijke be vestiging in de Geref. Kerk, te 1.30 uur. Lisse, Veldhorststraat 38. Veere, Kade „Schotsehuis". Receptie 29 Nov. van 3.30 5 uur te Veere, „Schotsehuis". Getrouwd: Ir. D. C. STOPPELENBURG en MARY VAN LEEUWEN. Amsterdam, 10 Nov. 1947. Brede weg 31. Maandag 17 Nov. a.s. hopen onze geliefde Ou- ders, Behuwd- en Groot- ouders 3. LINDENBERG j en A. LINDENBERG— SCHIPPER, hun 25-jarige echtvereni-jji ging te herdenken. 't Dat zij nog lang ge-* spaard mogen blijven, is jjj de wens van hun dank- |j: bare Kinderen, Behuwd- cn Kleinkinderen en Ver- loofden. Vlissingen, Verl. Glacisstr. 20 bov. Hiermede betuigen wij, me de namens onze wederzijdse Ouders, onze hartelijke dank voor de vele blijken van be langstelling vóór en bij ons huwelijk ontvangen. L. P. VAN DIS. C. VAN DIS-BOONE. Serooskerke (W.), Nov. 1947. Voor de vele blijken van belangstelling bij de herden king van ons 50-jarig huwe lijk ontvangen, betuigen wij onze hartelijke dank. L v. d. REEPE. K'. v. d. REEPE— IJZERMAN. Heinkenszand, 10 Nov. 1947. Tandarts TICHELMAN Middelburg. ZATERDAG AFWEZIG TANDARTS KNOOP, Vlissingen, Is Zaterdag AFWEZIG. Veren, van Vrijz. Godsd. te Goes. ZONDAG 16 NOVEMBER a.s. 's avonds 6.30 uur Ds. L. H. RUITENBERG Den Haag. Gebouw Turfkade 1. Ver. v. Vrijz. Hervormden te Middelburg. Zondag 16 November, v.m. 10 uur, in de Doopsgezinde Kerk Ds. L. H. Ruitenberg, Den Haag. Evang. Luth. Kerk. Zondag 16 Nov. Middelburg, 10 uur. Ds. C. F. S. STEGEN- GA van Wildervank-Veendam. Vlissingen: 10 uur Da. M. DE BOER; 5 uur Ds. STE- GENGA. Dr. H. C. A. DETMAR, arts, is verhinderd Zaterdagmiddag spreekuur te houden en is de gehele Maandag afwezig. Het Ned. Rode Kruis roept Donores op voor de bloed transfusiedienst. Schriftelijk aanmelden s.v. p, aan het kringbur.: Wal- straat 10, Vlissingen. WEGGELOPEN GRIJS-WIT KATJE, halfwas. Tegen bel. ter. te bez.: M. VAN RAAY, Singel 290, Vlissingen. Te koop nieuwe meisjes wintermantel, leeftijd 12 a 13 jaar. Molen weg B 41, Biggekerke. jBSl Goed nieuws voor de liefhebbers van Droste's chocolade artikelen: de Droste letters zijn er weer in de bekende verpakking en in een kwaliteit als voorheen. Een verrassing die door ieder op prijs wordt gesteld! Maar... doe tijdig Uw bestelling want Droste letters zijn niet onbeperkt leverbaar. ALTIJD WELKOM! Met ingang van Maandag 17 November a.s. zal het bijkan toor SOUBURG aldus zijn opengesteld: MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG 6.307.30 uurn.m. 6.30—7.30 4.00—5.00 6.30—7.30 6.30—7.30 IJoe die nare „Zwartkijker" in de poppen film „Honig werkt" ver slagen werd? Niet alléén in de film, maar ook in werkelijkheid wordt er bij HoNIG's Fabrieken geweldig hard gewerkt. En steeds méér goede HoNIG's Artikelen komen beschikbaar Ook voor U! ROUE'S IHIZER1 - ROUE'S P000IIE BORIS'S BAKMEEL HORIG* SOEPEI BORIS'S BLOKJES H JL_ LANGE \7QR£TSTRAAT 51-53 In kraagjes brengen wij weer zeer nieuwe modellen en lage prijzen. Voor knopen slaagt U bij ons. BURGERWOONHUIS kost nieuw f 17.500.—, als deze worden gebouwd. Woonschip, goed ingericht, kamer, keuken en 1 of 2 slaapk., W.C., hal. water en electr licht enz.. vanaf f 6000.incl. 5 jaai garantie en.... leverbaar. Wilt U meer weten, abonneert U dan op de woonschepenkrant, schepen voor bedrijven en particulieren in huur, koop en huurkoop. Ing. Bur. JUNIOR VLAMING, Prins Hendrikka de 48, Amsterdam, Woonar kenbouwers. Accountantskantoor SLAG MAN HERMANS, Kinder dijk 2, Middelburg, vraagt een derde assistent. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Diploma boekhou den vereist. Eigenhandig geschreven sol licitaties aan bovenstaand adres. Naar zfin boord waardeert men de man, daarom voor behande ling hiervan naar de „American Steam Laimdy", Arnhem. Agentschap Middelburg: Frans de Lange, Dam 21. Vlissingen: S. W. v. Sorge, Steenhuisstr. 31 Geen wtrm witer kl»«rD»( wn het begin der ergerni» *«n elke scheer, pinij, xegt Sraalbiird. Dan volgde tijdrovend iniepen en al die amfcre miiétt. Maar Philips „PHILISHAVE" elecirisch droogscheerapparaar bracht uitkomst. Nu zijn m n wangen iq een oogwenk glad. Een ..PHILISHAVE" «I ook U vet, (lossen van alle scheerellende. Vraa| ons inlichtingen eo demonstratie. Nieuwstraat 68-70, Vlissingen. Korte Delft 32, Middelburg. Op het kantoor der N.V. De Vitrite Fabriek te Middelburg kan een JONGSTE BEDIENDE geplaatst worden. Aanmelden dagelijks op het kantoor, afd, Arbeid, tussen 9 en 12 uur- des morgens. De lezing met proefles door Mevrouw ISBRÜCKERDIRKSEN, welke op Woensdag 12 November in het gebouw van de Concert- en Gehoorzaal zou worden gehouden, is uitgesteld tot Maandag 17 November. De lezing wordt nu gehouden in de Z.V.U.-Jeugdleeszaal, Molstraat 13. Aanvang 8 uur n.m. Toegang vry. Zie voor verdere gegevens „De Zeemeeuw". Overal KOMT li ZE TEGEN die bvitenqewoon sterke koffers van het Geschenkenhuis In echt fulcan-fibre zo wel als in hartplatte. In maten en prijzen van ƒ5.90 tot ƒ35.— 'n Echt St. Nicolaascadeau DANSSCHOOL JOOP VUGHTS. o De ingeschreven Dames en Heren, nieuwelingen en ge vorderden worden a.s. Zater dag verwacht van 911 uur De „Prins van Oranje", Goes. Te koop KINDERWAGEN. Schuitvaartgracht 189, Vlis singen. Gevraagd WERKVROUW voor de Zaterdagmiddag van plm. 14 uur. Grote Kade 24, Goes. Meisje 23 j., i.b.v. Mulo- dipl. B en iipl. typen, 7 j. kantoorervaring, zoekt voor enige tijd een haar passende werkkring. Brieven no. A 872, Bureau P.Z.C., Goes. Ja, de tijd komt weer, dat U uw handen een extra beurt met handengelei moet geven. Maakt dat U een tube in huis hebt, dan bent U er klaar voor. Uitsluitend de beste merken kunnen wij U verkopen onder anderen: Jaquinet per tube 105 ct. Pento per tube 82 ct. Hamea Gelei 75 ct. J. P. Handmilk 250 ct. Ook deze artikelen koopt U het beste bij Vlissingen Middelburg Stierenveren. Meliskerke. H.H. LANDBOUWERS. Staat ter dekking, voor niet- leden, de met le prijs be kroonde stamboekstier Jupiter 10.dekgeld. Gestald bij de Heer J. PLEYTE, B 38, Meliskerke. Het Bestuur. MUZIEKVERENIGING „EXCELSIOR". Zaterdag a.s. plaatsbespre king in het Schuttershof te Middelburg. Loting 3.30 uur voor donateurs, 4 uur voor overige bezoekers. Kaarten a 1.20 aan de zaal verkrijg baar. Hennen, Kippen en Eenden. Hoenderpark „Schoonoord" gel. o. h. landg. „Schoonoord" te Zeist levert tegen onderst, prijzen uitsl. prima kwaliteit W. Legh. 4% mnd. 8.75 p st. W. Legh. Rh. Isl. Reds en Barnev. a. en t de leg 9.50 p. st. Patrijs en Excheq. Legh 1.25 p. st. duurder. Br '46 W. Legh. 4.50. Reds, Patrijs en Barnev. 5.50 p. st. Khaki Campb. Loopeenden br. '47 5.50 p. st. Drieb. weg 10b. Zeist. Wij bezoeken le helft Novemb. de prov. Zeel. met onze bestell. 5? IS KONING - -THE CUSTOMERS HEREN HANDSCHOENEN Nu is er de gelegenheid, een buitengewoon mooi ST. NICOLAAS CADEAU te geven. Wij zijn er in geslaagd een partij HEREN HANDSCHOENEN te importeren, in ZWARE VOOROORLOGSE KWALITEITEN, tegen nauwelijks hogere prijzen. Gevoerde Nappa Heren Handschoenen in donkergrijs en bruin met tricot en bont ge voerd 16.50 - 10.50 Ongevoerde Nappa Heren Handschoenen, in lichtbruin, donk. bruin, imitatie pigskin, enz. 16.50 - 9.25 7.75 - 6.50 MIDDELBURG I r~ De onafhankelijke 99 1 Begint met aannemen van leerlingen Maandag 17 November a.s. Officieel gedipl. instructeur 'sHeer Hendrikskinderen 2 K,M. van Goes, vlak bij de bushalte Gevraagd NET MEISJE v.d.e.n., in vrolijk jong gezin. Brieven: SCHATBORN, v. d. Helstlaan 29, Naarden. Te koop moderne radio (nieuw), 3 golven. Singel straat 4, Middelburg. TE KOOP: „Hoover" Amk. stofzuiger; electr. wasmachi ne; grote vulhaard, 250 M3; Bernard motor 2 Yz P.K., Mi- lotte motor 10 P.K.; duplica tor; nieuwe Waldorp radio. E. DE RIJEKE, Colynsplaat. Te koop witte trouwjapon, kl. maat. Scherminkelstr. 7, 2 x b., Vlissingen. NET DAGMEISJE gevraagd, niet beneden 18 j., van 's morgens 8 tot 's mid dags 4 uur. Middageten inbe grepen. Nw. Vlissingseweg 353, Souburg. Indozen LUXE POST, wit en gekleurd, zowel als in doosjes kinderpost z"n wij ruim gesorteerd. Al les in eerste kwaliteit houtvrij papier. Komt U eens kijken? Fa. Frans Timmerman, Walstraat 44, Vlissingen. Van de Middelburgse TAXI bedrijven is A.S. ZONDAG OPEN voor ziekenvervoer en alle voorkomende ritten Turfkaai 11 - Tel. 2337 ZIE A.S VRIJDAG in Café „FLORA" met de bekende Band The Lucky Stars. Grote Markt 22 - Goes. Bij de Firma G. W. DEN BOER te Middelburg zal eind November verschijnen: A. Korteweg Een spannend verhaal van de oorlogsgebeurte nissen te Vlissingen en omgeving, verlucht mei een 50-tal afbeeldingen, waaronder fraaie, nog niet gepubliceerde foto's van de landing en de gevechten der geallieerden te Vlissingen en Westkapelle. Een werk van historische waarde voor iedere Vlissinger, iedere Zeeuw, ja iedere Nederlan der. Een boek vol herinneringen, in woord en beeld aan het vooroorlogse Walcheren en aan de jaren van strijd, onderdrukking en bevrij ding. PRIJS GEBONDEN 5.75 U kunt reeds nu Uw bestelling aan Uw Boek handelaar opgeven, waardoor U er zeker van is het boek direct na verschijning te ontvangen ZONDAG A.S. COMPETITIE-VOETBALWEDSTRIJD Leden en donateurs vrije toegang» uitsluitend langs de tennisbanen. AANVANG 2 UUR. TERREIN GOES.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 4