Kappie en de Gouden Hamer Veehouders veroordeeld Afbraakpolitiek bij de Marine? De Hoop"~affaire onica is verloofd Parlumeris CCR VAN BIEMEN Over DASSEN gesproken CLEEMPBT VITALE DELEN VAN 'S LANDS DEFENSIE MOGEN NIET IN GEVAAR KOMEN. Kamerleden over de begroting. Aan het voorlopig verslag van de Tweede Kamer over de begroting van Marine is het volgende ontleend: Vele leden meenden met be trekking tot de twee vraag stukken, die momenteel zulk een grote rol in de Ned. poli tiek spelen, te weten de toe stand van 's lands financiën en de Indonesische politiek, een vrij uiteenlopend standpunt ln de memories der beide defen sie-ministeries te moeten be speuren. Wat het financiële vraagstuk betreft, was de buitengewoon grote bezuiniging ongevallen, die deze begroting kenmerkt, in tegenstelling tot die van 't ministerie van oorlog. Dit zou op zichzelf niet zulk een be zwaar behoeven te zijn, indien Burgerlijke stand ZONNEMAIRE Getrouwd: C. Bye, 29 j. en G. Hillebrand, 27 j. Sport VOETBAL De voetbalwedstrijd Schot landWales eindigde *n een 12 overwinning voor Wales. SCHAKEN TERNEUZEN II—LANDAU 6—4. De Dinsdagavond gespeelde wedstrijd tussen Terneuzen II en Landau (Axel), leverde een 64 overwinning op voor de thuisclub. De gedetailleerde uitslag luidt: M. HamerlinckJ. v. d. Ha gen 01; J. van Bemmelen C. de Putter 10; P. Stadhou dersP. van Hoeve 10; J. v. d. HooftJ. Pkuytenburg 10; A. Will—J. 't Gilde Yz—Yz A. StadhoudersM. Jansen Yz V2; J. P. Kieft—C. Boeye 1—0; C. E. BoermanA. de Coninck YzYz', M. de PutterA. Ver linde YzYzJ. van Bortel J. H. Peeters 0—1. DAMMEN KAPELLE—KAMPERLAND Dinsdagavond speelde in het „Veerhuis" te Wolfaartsdijk de Kapelse damclub haar eer ste competitie-wedstrijd tegen Kamperland I voor de hoofd klasse van de Ned. Dambond. De uitslag luidde: A. Kaat J. Nelisse 11; A. v. Oos-' tenC. J. Hollestelle 11; C. v. LiereP. Bouterse 20; J. op 't HofC. W. v. Dam me 02; L. v. WelP. Koole 11; P. BruijzeelO. Scherp 02; J. KaatJ. J. Nelisse afgebroken; A. v. d. Schraaf P. C. Flik weert 2—0; J. WalravenC. .wemer 02; 1. GansemanW. J. Koster afgebr. Voorlopige uitslag 7 —9. De afgebroken partijen zullen zeer waarschijnlijk resp. Temise en gewonnen ver- Waard worden. HANDBAL PROGRAMMA VOOR AS. ZONDAG. Heren A: Marathon IHei- la?i I; Tovido I—E.M.M. t Heren B: Marathon II—Hel- 1% II; Tovido IIWalcheren. tt les A: De Zeeuwen I— Hellas. Dame» B- De Zeeuwen II— Marathon n. niet het gevaar dreigde, dat vitale delen van 's lands de fensie in de verdrukking ko men. Deze leden vreesden, dat bij een dergelyke afbraakpoli tiek de doeleinden voor het hebben van een eigen oorlogs marine niet meer verwezenlijkt zullen kunnen worden. Alles hangt af van de toe standen in Indië. Dat de hoop van de minister vervuld zal worden en de beoogde bezui niging dus inderdaad zal kun nen plaats vinden, lykt, aldus verschillende leden, hoogst twijfelachtig. Sommige leden legden er de nadruk op, dat goed in het oog moet worden gehouden, dat bij een zo minimale vloot, de verhouding tussen haar ge vechtskracht en de kosten, die er aan besteed worden, uiterst ongunstig is. Zij waarschuwden ernstig tegen het terugvallen op sommige minder gelukkige opvattingen van het verleden. DE MARINIERS. Sommige leden hadden de indruk, dat het korps mari niers, waaraan zij gaarne hul de brachten, steds gevaar loopt het kind van de rekening te worden, zodra de officieren der eigenlijke zeemacht (en de zen hebben de meerderheid in alle staven, enz.) hun eigen wensen bij gebrek aan geld middelen, niet naar behoren vervuld zien. Zeer vele leden zouden gaar ne worden ineelicht over de maatregelen, die zijn genomen om te zorgen, dat zij, die ge demobiliseerd worden, een góe de plaats ln de maatschappij zullen kunnen verkrijgen. Over de geestelijke verzorging wa ren vele leden toch niet ge heel gerust. DE BRUSSELSE ZESDAAGSE. De stand luidt thans: 1. SchulteBoeyen 115 pnt. Op één ronde: 2. BruneelNaeye 350 pnt.; 3. KintDepredhom- me 148 pnt; 4. Spel tede Kuijsscher 190 pnt.; 5. Thijs- sende Pauw 187 pnt. Op twee ronden: van Steen bergenSterckx 129 pnt. Op drie ronden: 7. Acou van Simaeys 201 pnt. Op vier ronden: 8. Ockers Jansens 95 pnt.; 9. Adriaans- sensBruyland 90 pnt. Overige koppels op zes en meer ronden. In 123 uur is 2886 km afge legd. VEILING TE KRABBENDIJKE. 12 November 1947. AppelsGoudreinette 19 62; Bellefleur 1336; Cox's Orange Pippin 1744 F t/m D; Golden Delicious 1764; Jonathan 2067. Peren: Gieser Wildeman 12 40; St. Remy 1729; Joden- peer 913 F; Doyenné du Cornice 24 F; Pondspeer 18 F; Kleipeer 929; Beurré Clair- geau 1736; Comtesse de Pa ris 1332; Eeurré Alexandre Lucas 2148. 2. „Zo, dat is dat", zei Kappie en hij stapte vergenoegd door, terwyl de maat hem verbaasd bleef nakijken. „Een paar tientjes!" mompelde de stuur man verontwaardigd. Hoeveel prent briefkaarten kan ik daar voor kopen... en eigenlijk moet ik tabak kopen... en een paar nieuwe zeelaarzen... en schoen poets... en een nieuw prentealbum... en wat blijft er dan voor prentebriefkaar- ten over!!!" Kappie had intussen het grootste hotel van de stad gevonden en hg stapte langs een buigende portier naar binnen. ,,Ik ben de gezagvoerder van de Kraak", zei Kappie tegen de chef de réception, „en ik wilde graag een kamer met tele foon en badkamer hebben!" De chef keek een lange lijst na en zei toen bedroefd: „Het spijt mij zeer... meer dan ik kan zeggen. Maar alles !s bezet. Dertig kamers van ons hotel zijn juist in beslag genomen door een zéér deftige, rjjke buitenlandermaar wacht eens... kamer 513 is nog vrjj... een kleine, doch zeer keurige, nette, schone kamer... evenwel zonder tele foon en badkamer... het spijt me! 513 is de enige kamer die nog vrij is..." TRIBUNAAL GOES tt VERTEGENWOORDIGER LEIPZIGER MESSE Burg. Tellegen als getuige. In verband met weigering van het fiat door de hoge auto riteit op het advies van het Tribunaal te Terneuzen, vond Woensdag voor het Goese Tri bunaal 'n hernieuwde behande ling plaats van de zaak tegen de 61-j. G. F. P. van der Peijl, directeur „De Hoop" te Ter neuzen. Volgens de tenlastelegging /as hij lid van Econ. Front n N.V.D., had blijk gegeven Kantonrechter Middelburg Sloten zich niet aan bij de runder-t.b.c.-bestrijding. Een zestal landbouwers ston den terecht omdat zij op Wal cheren vee hadden gehouden, zonder zich als lid te hebben aangesloten bij de Provinciale Gezondheidsdienst voor dieren. Een drietal ambtenaren wer den als getuigen gehoord, nl. dr. Chr. Kèrstens, inspecteur van de Veeartsenijlcundige Dienst, dr. G. Wagenaar, di recteur v. d. Gezondheidsdienst voor dieren en ir. P. Toxopeus, inspecteur v. d. Rijksdienst voor Landbouwherstel. Uit hun verhoor bleek, dat het doel van de Gezondheids dienst is, om het vee op Wal cheren t.b.c. vrij te houden. Na de inundatie Is op Walcheren t.b.c. vrij vee geïmporteerd en nu is geregelde controle nodig om te voorkomen, dat deze ziekte opnieuw haar intrede doet. Dit houdt in dat de z.g. „open lijders" onder de dieren, die in hevige mate besmetting verspreiden, worden afge slacht, terwijl voorts voor Wal cheren verplicht is gesteld dat de „z.g. reageerders", die vroeg of laat besmettingsge vaar kunnen gaan opleveren, naar elders worden verkocht. Tot heden werden de kosten aan deze „omruil" verbonden, vrijwel geheel gedragen door Landbouwherstel; de landbou wers zelf hadden slechts een bedrag van 25 per koe bij ie passen. Deze gehele regeling is van eminent belang, niet alleen voor de landbouwers zelve, die op de lange duur de vruchten en het voordeel van een ge zonde veestapel zullen trekken, maar eveneeens voor de bevol king, aan wie t.b.c. vrye melk zal worden verstrekt. De 48-j. J. de H. uit Nieuw- land, had zich niet aangeslo ten, omdat hij meende, dat de kosten verbonden aan de om ruil, toch nog te zwaar waren. Hij had het met de door Land bouwherstel verstrekte koeien nogal slecht getroffen. Tet zitting verklaarde hij echter zich thans te zullen aanslui ten. Uitspraak: 25 boete s. 10 dagen hechtenis. De 54-j. J. M. te Domburg had godsdienstige bezwaren. De ambtenaar van het O. M. wees erop, dat zonder aanslui ting geen vee mag worden ge houden. Hy wilde in dit geval geen hoge boete vorderen, doch wil M. veehouder blijven, dan dient hij zich aan te slui ten. Uitspraak 10 b. s. 5 dagen hechtenis. De 48-j. J. C. K. te Zoute- lande werd gestraft met een boete van 20 s. 10 dagen hechtenis: de 62-j. C. B. te Domburg met een boete van 15 s. 10 dagen hechtenis. De 41-j. J. C. te Klevers- kerke werd vrijgesproken, ter wijl de 62-j. landbouwster J. C. te Kleverskerke, die zich inmiddels had aangesloten, werd verooordeeld tot 'n boete van 10 s. 5 dagen hechtenis. van nat. soc. gezindheid door giften aan Winterhulp, was geabonneerd op Duitse en nat. soc. bladen, had gecontribueerd aan de Vereniging voor Sibbe- kunde, had vriendschappelijke omgang gehad met Münzer, Korte en Kodat, met N.S.B.- ers. S.D.-ers en Duitse militai ren en had ten slotte hulp ver leend aan de vijand door als directeur der N.V. Handel-, In dustrie- en Scheepv.my. „De Hoop" er toe mede te werken, dat grote hoeveelheden bouw stoffen werden geleverd voor Duitse verdedigingswerken. Als getuige werd gehoord de burgemeester van Terneuzen, mr. P. H. W. F. Tellegen, die gunstige verklaringen voor beschuldigde aflegde. Ontzet ting uit de kiesrechten van besch. zou hy betreuren daar v. d. P. voor het maatschap pelijk verkeer in Terneuzen nog van veel nut kan zyn. By de urenlange behande ling van het lyvige dossier, bleek, dat besch. van het lid maatschap van de N.V-D. niets afwist. Lid van het Ec. front was hy om op de hoogte te zijn en persoonlijk had hij nooit aan Winterhulp gegeven. Zyn omgang met Duitsers acht te hij noodzakelyk om andere mensen te helpen bij het ver krijgen van papieren e.d. Hier bij was v.d.P. af en toe wel wat ver gegaan. Zo had hij zich uitgesloofd om 1 kg wierook te pakken te krijgen voor de vrouw van een Duitser, die veei last van muggen had. Ook had hij zich tot vertegenwoor diger van de Leipziger Messe laten benoemen. Over zijn col laboratie met de vijand, ver klaarde besch. dat hij uitslui tend aan aannemers leverde, terwijl hij eerst later hoorde dat dit voor weermachtswerk bestemd was. Ook zou hü alles in het werk hebben gesteld om de leveranties zoveel mogelijk te beperken. De verdediger, mr. D. Schuur uit Rotterdam, leg de een grafiek over waaruit de geringe leveranties aan de weermacht moesten blijken en merkte op dat door de vriend- schappelyke omgang geen Ne derlandse belangen zyn ge schaad en dat de transacties in oorlogstijd v. d. P. geen voordelen hebben opgeleverd. Voorts verzocht verdediger bij een eventuele maatregel geen aandelen verbeurd te verkla ren in verband met de conse quenties voor het bedrijf. Hij besloot zyn pleidooi met het verzoek na de internering van bijna 1 Yz jaar. geen verdere maatregelen op te leggen. Uitspraak 25 Nov. te Zierik- zee. Voorts werd behandeld de zaak tegen de dochter van de vorige beschuldigde, de 53-j- S. M. W. van der Peijl. wie ten laste werd geleed het lidmaat schap van de N.V.D.. omgang met de S.D.-mannen Hofmann en Haas en het vriendschappe lijk bejegenen van ingekwar tierde Duitse militairen. Hoe wel het Tribunaal meende dat besch. tekort is geschoten in haar plichten als Nederlandse, werden geen maatregelen op gelegd. Radioprogramma's ZATERDAG. Hilversum I: 7 en 8 Ber.: 9.15 Gramofoon- muziek; 10.35 Adolf Busch, viool en Rudolf Serkin. piano: 12 Vaudeville-orkest; 13 Ned. Strydkr.; 14 Het Nederlandse lied: 15 S-ociale zorg voor de mens: 16.15 Sport: voetballen; 17 Volksconcert: 18 Ber.; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19 Mar- got Pinter, plano; 20 Ber.; 20.45 In de balzaal; 21.30 Kunst in miniatuur; 22 Don Quichotte. hoorspel; 23 Ber. Hilversum II: 7 en 8 Ber.; 9 Ochtendconcert; 11 De Zon nebloem; 12.03 Pianorecital; 12.33 Lunchconcert; 13 Ber.; 13.40 Filmkwartier; 14.20 FJn- gelse les voor beginnelingen; 15.15 Concert der jongeren uit Huize Kareol te Hilversum; 16.20 Volkshogeschool; 17 De Wigwam: 18.15 Journalistiek weekoverzicht: 19.20 Kareol Septet: 19.45 Banden die bin den; 20 Ber.: 20.30 Lichtbaken door de. Z. E. heer Henrl de Greeve; 21 Negen helt de klok; 22 Peter York en zijn concert orkest; 23 Ber. ZON EN MAAN. Zaterdae 15 November. Zon: op 7.58. onder 16.50. Maan: op 11.05, onder 18.09. FEUILLETON Naar het Engels VAN BERTA RUCK Door: i. JORISSEN 54 „Ik vrees zelfs, dat die klok volle tien minuten voor is", zei mijn gastheer. Ik zuchtte weer, maar nu was het een diepe zucht. Daarop liet ik mjjn ogen over de kamer dwalen, alsof ik tevergeefs een uitweg zocht. Mijn blik viel op een eigenaar dig net van draden langs de zoldering. „O, waar zijn die voor?" vroeg ik. „Zyn het telegraaf draden?" „Neen, ik heb ze daar laten aanbrengen, om het accoustiek van de kamer te verbeteren. Je kon hier anders niet goed spe len en zingen". „O", zei ik en verbaasde mH er over, waarom Blanche niet liever in de zitkamer zong. Ik keek eens naar de piano aan het andere eind van de kamer. „Zoudt u mij misschien wil len toestaan, om hier wat te studeren nu en dan? Ik bedoel natuurlijk alleen 's morgens. „Zodra ik weer in Londen terug ben zal ik uit moeten zien naar een plaats als mu- ziekonderwijzeres of zoiets. Ik heb natuurlyk behoefte aan een bepaalde werkkring, behalve mijn werk voor u en ik wilde Scheepvaartberichten Vlissingen, aangekomen 13 Nov.: „Bebo" v. Antwerpen; „Springkreg" v. Antwerpen. Gepasseerd n. Antwerpen, 12 Nov.: s.s. „Alsione" v. Amster dam; m.s. „Alsione" v. Lon den; „Hoogland" uit Zee. Gepasseerd n. Antwerpen, 13 Nov.: „Kijkduin" v. Southamp ton. HOOG WATER LAAG WATER 15 November Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee u. 4- NAP 3 08 2.08 3.45 2.23 4.34 2.29 4.44 1.47 u -l-NAP 15.23 2.07 15.57 2 22 16.45 2.28 16.56 1.47 U. -NAP 9.37 2.07 10.13 2.16 10.48 2.31 10.10 1.52 U. —NAP 21.49 2.01 22.25 2.11 23.03 2.26 22.24 1.49 myn spelen dus wel wat opha len". „u speelt dus?" zei meneer Waters op een toon van ver lichting. „Dat is prachtig". HU stond op, draaide nog een paar lichten aan en opende de piano. „Ik ben benieuwd, of u nog iets meer kunt dan spelen. Kunt u accompagneren V' „Ja, ik heb het veel gedaan", zei ik en glimlachte, toen ik er aan dacht, hoe ik uren lang met Sydney Vandeleur had doorgebracht aan de plano met het instuderen of transponeren van zyn liedjes. HU heeft een byzonaere gave voor het ma ken van aardige versjes en die op muziek te zetten „Zoudt u mU dan misschien even willen accompagneren?" Wat! Zong hij? „Zeker". Ik zei dit niet op de onder worpen toon, waarop ik het op het kantoor in Leadenhall Street gezegd zou hebben. Ik zei het net als ik het indertUd tegen Sydney, of majoor Mon- trésor, of de Somervilles, of een van de andere kennissen, die bU ons thuis kwamen, ge zegd zou hebben. Ik had toen dikwUls gespeeld 's avonds. „Wacht even", zei ik en daarop schoof ik mUn ring met de zware diamanten van myn vinger en legde die nonchalant boven op de piano. „Die zou mij hinderen by het spelen. Hy zou aldoor op de toetsen tikken". Meneer Waters zette Schu berts „Still wie die Nacht" op de piano. Bijzonder toepasselyk voor „Still Waters". Stil als de nacht, diep als de zee Ik sloeg de eerste accoorden aan. Toen kwam een tweede ver rassing. Ik had verwacht, dat hg een zware basstem had, zonder enig spoor van gevoel er in, maar tot myn verbazing had hy een by'zonder mooie, zuivere tenor. Als je je ogen dicht deed, zou je je kunnen voor stellen dat het de meeste sym pathieke en de aardigste man ter wereld was, inplaats van de Baas. Zou hy mij nog meer verras singen geven? Maar hij heeft er, geloof ik, ook al heel wat van mijn kant gehad. De verle gen, onderworpen typiste, in haar confectieblouse en met de vingers vol inkt, die zenuwach tig zat te beven, als hy haar veel te vlug zat te dicteren, le verde een groot contrast op met de goedgeklede jonge da me, die de zaken zo tegelt, dat hg zien kan, dat ze in haar vuistje lacht (Wordt vervolgd.) Heden behaagde het de Here van ons weg te ne men onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader abraham den engelsman, in de ouderdom van ruim 71 jaar. De Here sterke ons in dit zware verlies. Namens de Kinderen, Behuwd-, Klein- en Achterkleinkinderen, Wolphaartsdijk, 11 November 1947, Heden overleed, na een langdurig, doch geduldig gedragen lijden, onze ge liefde Vrouw, Moeder Behuwd- en Grootmoe der, Mejuffrouw maatje jacoba ROZENBERG, geb. KEMELING. in de ouderdom van 81 jaar. Uit aller naam, P. F. ROZENBERG. Koudekerke, 12 Nov. '47. Huize „Der Boede". De begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 15 Nov., om 2 uur, vanaf Scheldestraat 29, Vlissin gen. Te koop HAARDKACHEL. A. J. WISSE, 3de Maststraat 584. Havendorp, Vlissingen (na 6 uur). Heden overleed, zachi en kalm, na langdurig lijden, onze geliefde Va der, Behuwd- en Groot vader CORNELIS KLAP, Weduwn. van F. W. HARTHOORN, in de ouderdom van 83 jaar en 9 maanden. Breukelen: Fam. P. C. KLAP. Waarde: Fam. A. KLAP. Waarde, 12 Nov. 1947. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JAKOB A, MINDERHOUD, Weduwe van JAN LIEVENSE, in de ouderdom van 86 jaar. Uit aller naam, P. LIEVENSE Westkapelle, 12 Nov. '47. ZATERDAG 15 NOVEMBER VERLENGD INTRODUCTIE-BAL, door de dansclub „IN THE MOOD", in de „Prins van Oranje" te Goes. Aanvang 8 uur. Entrée 1.plus bel. Natuurlijk HAARKLEUR HERSTELLER Voor grijs haar, zoals: Royal Windsor Kieico Osiris Aladin. KLOKSTRAAT GOES UIT BUITENLAND, OVER DE DEVIEZEN. ONTVANGEN KLEINE ZENDING Buitenlandse dranken en wijnen Fijne Rhum, Whisky, Batavia Arac, rode en witte wijnen, portwijn, sherry, Franse kinawijn (zeer fijn), zoete muskaatwijn, zoete Mistella, Vermouth, Ital. Chianti- wijn in biezen-verpétkking. ZIE DE ETALAGE MET DE PRIJZEN. Kan ook per brief worden aangevraagd. Slijterij, wijnhandel, filiaal DENEVERS LANGEDELFT 92 MIDDELBURG. Op Uw bon: een le klas Holl. merk-rijwlel. Franse rijwielen, zonder bon Op bandenbonnen: Vrede- stein- en Hevea-banden. Rijwielhandel K. BRASSER, Noodwoning 469, Westkapelle. Te koop 2 klnderledikantjes. Nijverheidstraat 1 ben., Vlis singen. Er zijn er die een blind paard op hol doen slaan; er zijn er die alleen maar „gewoontjes" zijn: er zijn er en daarvan heeft onze zaak een pracht sortering die een lust voor het oog blijken. Voor Uw keus in dassen (ze zijn vrij) dus naar Gravenstraat 67, Middelburg. 502e Staatsloterij 4c KLASSE 2e TREKKING 12 NOVEMBER 1047 HOOE PRIJZEN ƒ5.000 14554: ƒ2.000 11770; 1.500 1108; ƒ1.000 1427»; 15180; 35951ƒ400 5205. ƒ204 10415; 12432; 19590; ƒ100 1181; 3431; 0309; S643; 17354; 20561 PRIJZEN' VAN ƒ64— 1017 1066 1083 1119 1164 1252 1281 1288 1293 1340 1356 1391 140Ö 1428 1464 1450 1492 1505 1534 1551 1555 1564 1605 161» 1622 1 640 1673 1633 1700 1716 1750 1714 1790 1796 1830 1834 1837 1873 1889 1997 2004 2018 2041 2065 2068 2113 2137 2189 2260 2283 2319 234© 240,1 2415 2500 2514 2533 2574 2577 2642 2763 2178 2789 2802 281© 2853 2055 2859 2860 2863 2913 2020 2956 2958 3017 3037 3063 3000 3092 3137 3139 3171 3234 3265 3271 3292 3208 3310 3482 3558 3S8t 3504 3620 3669 3673 3697 3717 3762 3778 3889 3929 3956 4025 407© 4077 4082 4173 4191 4240 4299 4304 4306 4316 4328 4336 4383 4414 4430 4417 4480 4530 4571 4580 4589 4604 4622 4638 4652 4602 4666» 4082 4084 4687 4714 4757 4760 4777 4803 4843 4900 4929 4036 404» 4905 5000 5022 5024 5031 8054 5068 5088 6148 6155 5177 5215 5223 5201 32G0 5363 5377 5407 5439 5481 5500 5543 5560 5590 5637 5690' 5720 5734 5760 5900 5980 0023 8024 6025 0049 0062 6090 6120 6144. 6273 0334 0340 0391 6421 6401 0518 6555 0557 0575 6663 6701 6704'. 0795 6799 6867 6885 6905 6919 0942 6971 6973 6992 700» 7010 703%, 7077 7108 7114 7118 7124 7100 7221 7222 7321 7340 7384 7387 743» 7450 7510 7529 7570 7606 7035 7674 7719 7879 7892 790* 7920 795® 795S 7980 7987 8057 8061 8073 8093 8126 8155 8160 8166 8228 8302 8322 8331 8350 8370 8413 8425 8426 8454 8489 8504 8316 8546 8570 8602 8613 8665 8707 8726 8729 8773 8801 8818 8846 8873 889» 8923 8925 8928 8937 8940 8944 8949 8982 8996 9014 9018 9020 9068 920» 9224 922 5 9227 9237 9239 9290 9415 9504 9539 9562 9587 9600 964? 9662 9077 9710 9740 9745 8766 9778 9785 8788 9802 9842 9857 092? 9936 9969 9976 9998 ©0002 16033 10042 10060 10094 10118 10128 10133 10134 10145 10150 10158 10191* 30221 10222 10228 10277 10322 10330 10370 10405 10442 10400 10464 10533 1054» 80574 10582 10591 10621 10638 10843 10633 10657 10650 10666 10680 10702 1070» 80712 10752 10773 10810 10877 101193 10932 11032 11051 11072 11099 11144 11186 81201 11200 11218 11236 11270 11282 11290 11312 11302 11420 11442 11491 1 130% 11560 11576 11510 11599 11092 11701 11725 11753 1J800 11828 11860 11025 11940 11951 11997 12043 12001 12132 12134 12118 12163 12204 12244 12262 12270 1232» 12339 12310 12359 12392 12394 12423 12501 12571 12587 12695 12709 12711 12711 12718 12740 12753 12755 12801 12831 12884 12877 12917 12937 12956 12967 12972 13042 13048 13072 13084 13137 13163 13167 13174 I317T 13182 13191 13212 1323» 13264 13313 13331 13343 13345 13300 13392 13431 13441 13456 13485 11495 1352» 13533 13384 13694 13767 13709 13794 13837 13863 13895 13909 13956 13970 13991' 14000 14019 14021 14023 34040 14049 14056 14080 14093 14130 14102 14187 141*1» 1426.3 1 4208 1 42 1 2 142 32 142 38 1 4 3 53 1 44 1 9 1 4427 1 4 43» 14431 14401 14479 1450© 14517 14523 14532 14575 14579 14614 14625 14716 14731 14754 14786 14783 14P.04» 14815 14830 14819 14B82 1<9H> 14906 '-1963 149E.9 150:7 15023 1501.1 15098 15113 45150 15138 15213 15243 1520) 15213 15284 15300 15313 15313 15383 1538. 15391 4 3479 15C45 15646 15C64 15695 15721 1572S 15742 17812 13858 ISW5 15832 15931 16026 16042 16011 16084 16126 16145 1C2I6 16224 16241 16273 16292 16297 16301 26321 16330 1C33? 16342 16345 16363 16431 1G439 16702 16517 16521 16551 16556 10011 16642 1Ï643 16059 10707 16763 16180 16819 16846 16848 10917 16944 16959 16971 16970 17029 17047 17049 17090 171?» 17137 17162 17194 17193 17203 17221 17227 17247 17289 17330 17340 17344 17308 17376 17383 17470 17490 1749© 17511 17524 17527 17534 17580 17015 17018 17038 17647 17(165 17093 17090 1772# 17813 17832 17839 17854 17808 17887 17919 17961 17902 17905 1800» 18025 10029 18035 18050 1(1004 18005 18008 18145 18147 18148 18170 18200 1826(1 10280 1830» 18348 1843» 18401 18497 1894(1 18680 18563 18584 18507 18012 18030 18074 1067® 18082 18712 18755 18764 M823 18865 16925 18948 19008 19012 19016 19026 lUOCV 49067 19098 19145 19146 19152 19192 19208 19217 1924* 19258 19295 19311 19315 39328 19358 19363 19371 19384 19422 19447 19167 19531 19541 19547 19578 ÏBSO»1 39592 19610 19637 19668 19680 19692 19701 19738 19741 19749 1976» 19793 19884. 19903 20083 20O9S 20M0 20172 20284 20299 20312 30340 20156 2038* 20418 304S*| 20479 20549 20589 20595 20623 20CC1 20682 20095 30721 20762 20782 2084-5 20884», 20926 20955 20960 20989 21040 2111» 21123 21124 21230 21245 21269 21291 2137® 21370 21396 21550 21560 21570 21607 216*9 21655 21682 21693 21702 21709 21719k 21744 2177.8 21787 3i£l) 21829 21838 2)343 21M 22210 2JJ» «338 21gfi? 21SJ>j Te koop aangeboden het pand Bellamypark 37 Vlissingen. Brieven worden ingewacht onder no. 987, bur. P.Z.C., Middelburg. Dame alleen, zoekt in Mid delburg beneden- of bovenwoning of twee kamers met keuken. Br. no. 989, Bur. P.Z.C., Mid delburg. OPENING van onze Dames- en Herenkapsalons PAUL KRUGERSTRAAT 62. a.s. Maandag om 3 uur. Voor belangstellenden geven wij van 37 uur gelegenheid onze nieu we zaak te bezichtigen. M. SCHOENMAKER. Volkomen tevreden Natuurlyk. Sint en Pieter baas komen zo juist uit onze zaak, waar zy naar wens slaagden. Zij kochten o.a.: WANDVERSIERING AARDEWERK, GLASWERK, KALENDERS, EMAILLE SIERADEN. KUNSTHANDEL RIE MINDERHOUD, Nieuwe Burg 8-10, M'burg. Gevraagd KOE voor de kost. J. LOUWS, Me- liskerke.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 3