PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Mackenzie King Statuut voor Borneo Probleem Duitsland onoplosbaar Onrust in Italië Ontslagaanvrage van Min. Schagen van Leeuwen. Waar bleven de eigendommen van politieke delinquenten? Souburg's eerste bomen door hei Parlement ontvangen Cripps ook minister van financiën Oekraïne lid van de Veiligheidsraad. 190e Jaargang - No.269 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg Drukkerij Fa. F van de Velde Jr. Vlisstngen Dit blad verse hunt behalve op Zon- en Chnstelnke feestdagen Vrijdag 14 Nov. 1947 ABONNEMENTSPRIJS. 25 Ct. per week: i 3,20 per kwartaal; franco per post i 3.45 Der kwartaal Losse dagelijks. nummers 5 ct Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ft Bureaux gevestigd te Vlissingen. Walstr. 58-60. tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. tel 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr 55 tel 2475 (b.g g 2228» Costburg: Gratamastr 3, tel 102 - Terneuzen: Brouwerijstr 2 - Postrek nr 359300 P ZC., Middelburg. Het Wereldgebeuren Londense conferentie tot mislukking gedoemd. Ook Duitsers zijn het oneens In afwachting van de komst der vier ministers van buiten landse zaken, zijn de plaatsver vangers in Londen in alle stil te bezig een agenda voor de besprekingen over Duitsland op te stellen. Zelfs dat gaat zeer moeizaam, daar de Rus sische voorstellen lijnrecht In gaan tegen die van de ande ren. En de Russen zijn zeer hardnekkig, wanneer het over procedure-kwesties van onder geschikt belang gaat. Zelden is er een conferentie in het verschiet geweest, waarvan de mislukking zo zeer èt priori als een vaststaand feit werd be schouwd. Vrijwel niemand heeft enige hoop, dat het zal gelukken de bestaande kloof te overbruggen en over welk punt ook, tot overeenstemming te komen. De tlgemene indruk is veeleer, dat de hele confe rentie een formaliteit is om de wereld duidelijk te tonen, dat een accoord onmogelijk is. Als dat eenmaal in het openbaar is vastgesteld, uitvoerig door de wereldpers besproken, als de propaganda genoeg mate riaal verzameld heeft de schula op de tegenpartij te werpen, kunnen de regeringen verder hun eigen gang gaan. West-Duitsland wordt voor goed opgenomen in de Wester se, Oost-Duitsland in de Rus sische invloedssfeer. De verde ling zal een feit zijn. Minister Marshall zal op nieuw het voorstel doen voor de duur van 40 jaar een ver drag te sluiten tegen her nieuwde Duitse agressie. Duitsland zou in zoverre we der opgebouwd moeten worden, dat het voor zich zelf kan zor gen, doch het zou gedurende 40 jaren streng bewaakt wor den. Dit voorstel was aanvan kelijk afkomstig van minister Byrnes, die in een persoonlijk onderhoud de steun van Sta lin had gekregen. Later echter werd het voorstel verworpen door Molotov en ontkende Sta lin, dat hij er ooit zijn goed keuring aan gehecht zou heb ben. Dat de Russen inmiddels van standpunt veranderd zijn. is zeer onwaarschijnlijk. Verwacht wordt, dat zij een voorstel zullen indienen, alle bezettingstroepen uit Duits land terug te trekken en het land over eigen lot en rege- ïinp;svorm te laten beslissen. Dat klinkt democratisch, maar is natuurlijk totaal on aanvaardbaar voor de Ver. Staten. De Duitsers zelf trachten nog in allerijl vóór de Londen se conferentie een vorm te vinden, om op de een of an dere manier hun eigen wen sen kenbaar te maken. De be sprekingen tussen vooraan staande Duitse politici zijn Duitse protesten tegen Nederlandse gebiedseisen- .De door Nederland gestelde e^sen tot correctie der grens- lun met Duitsland hebben thans nieuwe Duitse protesten tegen grenswijzigingen uitge lokt. De regering van het land Neder-Saksen heeft thans het Brits-Amerikaanse plan tot de montage van een aantal fabrie ken aangewend als een motief tegen grenscorrecties. Het ka binet heeft aan de Britse gou verneur een verklaring over handigd, waarin gezegd wordt, dat de regering bij een inwilli ging der Nederlandse ei3en haar houding ten aanzien van het nieuwe industrieplan zou moeten herzien. Ook verschillende Duitse persorganen hebben in de laat ste dagen opnieuw tegen de eisen van Nederland en België geprotesteerd. Maatregelen tegen cholera-gevaar in Indonesië De dienst der Volksgezond heid te Batavia heeft naar aanleiding van de cholera- epidemie in Egypte medege deeld, dat hij verschillende voorzorgen heeft getrof fen, terwijl andere maat regelen in uitvoering zijn. Zo wel het zee- als het luchtver keer wordt aan strenge con trole onderworpen. Reeds werd een aanvang gemaakt met in enting tegen cholera en pok ken op grote schaal. 10 jaar voor Jodenverraad geëist. Het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft Don derdag de zaak tegen F. Wein- reb voortgezet. Weinreb, zelf Jood, werd ervan beschuldigd ras-genoten voorgespiegeld te hebben voor emigratie te kun nen zorgen en deze .ïamen aan de S.D. te hebben verraden. De procureur-fiscaal eiste een gevangenisstraf van 10 jaar. Uitspraak op 27 November echter ontaard tot een demon stratie van onmacht en ver deeldheid, zoals het Duitse po litieke leven tot nu toe niet gekend heeft. De Duitsers zijn het echter eens in hun verzet tegen het huidige vler-zöne- systeem, maar samenwerking tussen communisten en niet- communisten bleek onmogelijk Het probleem Duitsland is onder de huidige omstandig heden onoplosbaar. Troepen naar Marseille. Te Marseille zijn Donderdag ochtend troepen en verster kingen van de militaire politie aangekomen. Tijdens de onlus ten van Woensdae is een per soon gedood. Er waren 21 ge wonden. De haven, en metaal arbeiders waren reeds in sta king gegaan en gisterochtend legden ook de bouwvakarbei ders en de arbeiders van de chemische industrie het werk neer. Het havenbedrijf lag reeds volledig stil. Door de staking der zeelieden worden een paar duizend passagiers in de stad opgehouden. De Gaulle acht Frankrijk bedreigd. Op de eerste persconferen tie, die sinds de officiële vor ming der R. P. F. door gene raal de Gaulle persoonlijk ge leid werd, heeft de Gaulle ver klaard, dat de macht en de in vloed in de R. -\ F. zullen toenemen. Er wordt veel gesproken over twee kampen, aldus de gene raal. Er is echter een derde kamp en dat is Frankrijk, het land, dat waarschijnlijk het ernstigste bedreigd wordt. Van buitenaf wordt Frankrijk dooi een macht bedreigd, die ge vaarlijker is dan welke Euro pese macht in de geschiedenis, ook Hitler's Reich inbegrepen. Deze macht is des te gevaar lijker, daar zg behalve haar eigen kracht, een groep van medewerkers in Frankrijk zeli heeft. Met deze macht bedoel de generaal de Gaulle de Sow- jet-Unie. De minister-president heeft in zijn antwoordrede op de algemene beschouwingen van de Rijksbegroting in de Twee de Kamer medegedeeld, dat de minister van Marine, de heer J. J. A. Schagen van Leeuwen, hem heeft medege deeld voornemens te zijn zijn ontslag als minister van Ma rine aan te bieden. Aangezien over de aan vaarding van dit ontslag nog niet is beslist, stelde de mi nister-president de Kamei voor op de motieven van dit ontslag niet nader in te gaan Vandaag ...is het 6 jaar geleden, dat het Britse moeder schip „Ark Royal" in de Middelllandse zee werd vernietigd. Mackenzie King was vermoeid. De Canadese minister-presi dent, Mackenzie King, zou gis terochtend een bezoek brengen aan dr. Beel. Aangezien de heer Mackenzie King zeer ver moeid bleek van het reizen der laatste dagen, ging deze ont vangst niet door. In plaats daarvan bracht minister van Boetzelaer hem een bezoek in het gebouw der Canadese am bassade te Wassenaar. Kamerleden constateren onregelmatigheden. Nu vele politieke delinquen ten weer in vrgheid worden ge steld, blijkt meer en meer. hoeveel onregelmatigheden met hun eigendommen zijn begaan toen zij na de bevrijding gevan gen werden genomen, aldus Nieuw Deens kabinet. bestaande uit soclaal-democraten. Hans Hedtoft, voorzitter van de Deense sociaal-democrati sche partij, heeft een nieuw Deens kabinet gevormd, na dat de vier voornaamste par tijen het niet eens waren ge worden over een coalitierege ring. Hedtoft heeft Woensdag avond de ministerslijst aan koning Frederik overhandigd. In het nieuwe kabinet, dat op de minister van buiten landse zaken na uitsluitend so ciaal-democraten bevat, is Hans Hedtoft min.-president. Gustav Rusmussen minister van buitenlandse zaken (libe raal) en Alsing Andersen mi nister van binnenlandse zaken Mevrouw Fanny Jensen, de enige vrouwelijke minister (zonder portefeuille) zaj zich met de zorg voor het kind en de behuizing h^ia^ten. Steeds meer incidenten en stakingen. Bureaux geplunderd. De incidenten, die in Milaan tijdens een grote protestbeto ging zijn voorgevallen hebben zich Woensdag in verschillen- andere Noord-Italiaanse steden herhaald. Te Venetië. Bologne, Ferrara, Modena. Reggio en La Spezia werden door stakende arbeiders bijeen komsten gehouden. Verschillen de bureaux van de „l'Uomo Qualunque" en de „Italiaanse sociale beweging", die men van neofascistische sympa thiën beschuldigd, werden be stormd en geplunderd. Boven dien werden rechtse bladen verbrand. In de provincie Como is een staking van 24 uur afgekon digd naar aanleiding van inci denten, die zich de laatste da gen in Lombardije hadden voorgedaan en waarbij enkele arbeiders gewond werden. Het algemene verbond van Italiaanse vakverenigingen heeft in een manifest aan de regering de ontbinding geëist van de „Italiaanse sociale be weging" en alle neofascistische bewegingen, „opdat het land niet in een burgeroorlog wordt gestort door fascistische pro vocateurs". In de vacature, ontstaan door de benoeming van mr. dr. P. J. Witteman, tot minister van binnenlandse zaken, heb ben de Prov. Staten van Noord. Holland benoemd tot lid van Ged. Staten de heer W. A. v. d. Donk (K.V.P.) Als de Prinses trouwt. Het Britse ministerie van burgerluchtvaart heeft bekend gemaakt, dat het voor burgervlieg. tuigen verboden is om van 8 tot 18 uur gmt. op 20 Nov. boven het cen trum van Londen te vlie gen. Het verboden ge bied omvat een cirkel met een middellijn van 5 km. met als middel- ^Dunt Trafalgar Square. India doet niet mee. India heeft zijn verzoek om toekenning van het lidmaat schap van de Veiligheidsraad ingetrokken, nadat de keuze tussen India en de Oekraïne na de stemming onbeslist was. In de provincie Apulie is een staking van landbouwers afge kondigd. De correspondent van het Joegoslavische persbureau Tan- joeg te Triest is, zo meldt het Italiaanse persbureau, door on bekenden aangerand en vrij ernstig gewond. Bruid en ridder. De Britse Koning heeft Prin ses Elizabeth in de Orde van de Kousenband opgenomen Deze orde telt. bulten de man nelijke leden, slechts vier vrouwelijke: de Koningin van Engeland. Koningin Mary, Ko. ningin Wilhelmina en thans Prinses Elizabeth. lazen wij in het afdelingsver slag der Tweede Kamer over de begroting van justitie. Het beheersinstituut schjjnt het standpunt in te nemen, dat hiervan geen terugvorderine kan geschieden, ook niet wan neer vaststaat, dat zulke goe deren niet aan oorlogsslachtof fers zgn afgegeven, en dat hef niet gehouden is aan de be trokken delinquent opgave of afrekening van de opbrengst te doen. In elk geval heeft in een rechtsstaat ook de ontslagen politieke delinquent er recht op te weten, aan wie, door wie en voor welke bedragen zijn goe deren zijn verkocht of ont vreemd en het provenu te ont vangen, resp. de goederen zelf terug te krijgen. Ook over de teruggave van het bezit van Joodse eigena ren aan de rechthebbenden uit ten vele Kamerleden ernstige klachten. Deserteurs voor de krijgsraad.' Voor de krijgsraad te velde te Rotterdam werden Woens dag 13 gevallen van Indië-de- serlie behandeld. De opgelegd* straffen varieerden van 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar tot l jaar gevangenisstraf. In 12 van de 13 gevallen bleek bij nakeuring voor uit zending naar Indië, dat de de serteurs totaal ongeschikt wa ren voor dienst in de tropen. Doodstraf voor Gestapo- agent. Het Bijz. Gerechtshof te As sen veroordeelde de 29-jarige losse arbeider Aaldert Bakker Te Enschede tot de doodstral Bakker is tijdens de oorlog als Gestapo-agent opgetreden Nederlands vrachtschip in brand. Het Nederlandse vracht schip „Alpherat", zich bevin dend op 20.53 graden Noorder breedte en 15.24 Oosterlengte in de Chinese zee staat in brand. Twee andere schepen, de „Chama" en de „Boones- borouvh", snellen ter hulp. De ..Alpherat" meet 5500 ton. Regen plensde op plantende kinderen, Burgemeester gaf het voorbeeld. Honderden jonge Soubur gertjes stonden Woensdag in de plensende regen en de krachtige wind voor het raadhuis van O. en W.- Souburg en evenzovele ron de kindertoetjes, kletsnat maar -tralend, waren op geheven naar de burge meester, die zich op een verhoginltje had geplaatst en de jeugdige schare zijn stem uitzettend om het geluid van de storm en het geklapper van het rood-wit-blauw boven zgn hoofd te overstemmen vertelde van de prachtige bomen en heesters, die het dorp in de toekomst zullen sieren. Het was het aardigste moment van een rijkelijk met hemelwater besproei de, maar tóch niet verre gende ceremonie: het begin der herbeplanting van Wal- cheren's grootste dorp. De regen en de windvlagen trotserend, stelden burgemees ter A. H. S. Stemerding en zijn genodigden zich om 3 uur op het bordes van het gemeen tehuis op om te luisteren naar de klare kinderstemmen, die twee coupletten van het Wil helmus zongen. Daarna sprak de burgervader de kleintjes toe. Hij wees op het belang van de herbeplanting voor Walcheren en legde hen uit, waarom juist zij de jonge generatie voor Souburg de eerste bomen moesten planten. Vervolgens werden de geno digden schoppen aangeboden, teneinde de eerste bomen vóór het raadhuis in de grond te plaatsen. Burgemeester Stemerding gaf het goede voorbeeld. hy vatte zgn spade, stelde zich op in de door regenwater ge drenkte klei,, plaatste de eer ste boom plechtig in de grond en hanteerde zijn schop zó lang, totdat het plantgat ge heel gevuld was. Andere bomen werden ge plant door de heren R. de Muynck en P. Blaauw, die de Stichting „Nieuw Walcheren" vr tegenwoordigden, de ge meentesecretaris de heer J. J. van Ginkel, de insp. van het lager onderwijs, d? heer A. A. Leenhouts, wethouder M. A. van de Putte e.a. Daarna was het de beurt aan 110 kinderen, die onder deskundige leiding plantten, en als beloning een oorkonde en een taai-pop kre gen. Na afloop heeft de heer Claauw de burgemeester na mens „Nieuw Walcheren" be dankt voor de uitnodiging en voor het feit, dat de aanwezi ge bestuursleden in de gele genheid werden gesteld een boom te planten. Beroepsgeheim van de journalist. Uit het afdelingsverslag van de Tweede Kamer over de be groting van Justitie blijkt, dat de recente strafzaak tegen een journalist, die uittreksels uit geheime notulen van onderhan delingen in Indië heeft gepu bliceerd, nog eens de aandacht heeft gevestigd op het ontbre ken van een regeling in zake het beroepsgeheim van de jour nalist. Sommige leden zouden een regeling omtrent dit be roepsgeheim opgenomen willen zien in een wet op het beroep van de journalist, welke ook een passende beroepscode zou moeten invoeren. 9 Politieke gevangenen werden verwaarloosd. Het hoofdbestuur der Ned. Ver. van ex-politieke gevange nen deelt mede, dat aan de le den der Tweede Kamer een verzoekschrift is gezonden om het onderzoek naar het beleid der Ned. regering- in Londen ook uit te strekken tot het verwaarlozen van de zorg, die besteed had moeten worden aan de in Duitse gevangen schap verkerende Ned. politie ke gevangenen. Partij suiker laten bederven De Bussumse banketbakkei J. V. kwam bg controle niet minder dan 11.000 rantsoenen °uiker tekort. Voor de tuchtrechter voor de voedselvoorziening, die in Hilversum zitting hield, ver klaarde hij, dat hij 1105 kilo suiker tot paaseitjes had ver werkt. welke niet werden af genomen. Men heeft de partij toen laten staan en deze is bedorven en weggegooid. De rechter noemde dit een schande en verhoogde de eis va 1 duizend tot drie duizend «ruiden boete. Hij stelde slui ting van het bedrijf in uit zicht. Hechte band tussen Canada en Nederland. Nadat hij aan de Neder landse grens bg Putte spon taan welkom was gêheten, is de Canadese minister- Eresident Mackenzie King onderdagmiddag plechtig door het parlement ontvan gen in de Ridderzaal te Den Haag. Tal van bijzondere gasten woonden deze ceremonie bij, onder wie de oud-gouverneur van Ned. Indië, de gouverneur van Curasao, de directeur bin nenlands bestuur in Ned. Indië, de vice-president en de leden van de Raad van State, de mi nisters van Saat, president en leden van de Hoge Raad en vele andere. Toen Mackenzie King, ver gezeld van de Canadese am- basadeur, Pierre Dupuy, de zaal betrad, klonk een harte lijk applaus. Hg nam een plaats in vooraan op het podium, waar ook de Engelse ambassadeur, Sir Neville Bland, de diplomatieke verte genwoordigers der Engelse dominions en hun echtgenoten waren gezeten. De voorzitter der Verenig de vergadering, prof. mr. R. Kranenburg, heette de hoge gast welkom. Hij schetste de grote verdiensten van de Ca nadese soldaten in oorlogstijd en merkte op, dat Canada een speciale plaats in de harten der Nederlanders heeft veroverd. „Met ingehouden adem heb ben wjj de heroïsche strgd van Uw dappere landgenoten langs de spoordijk van Zuid- Beveland, op Walcheren, ja, in zovele delen van ons land ge volgd. GEDEMILITARISEERDE ZÓNE VOORGESTELD. Grondwet-commissie voor Ocst-lndonesië. Het ontwerp-statuut voor de Negara Kalimanten (Bor neo) is te Batavia tot stand gekomen. De Negara Kalimanten be staat uit een vereniging van daerahs, die een federatieve vorm hebben. De Negara zal een parlement hebben, waar van de leden door de daerah- raden op basis van het zielen tal van de daerah zullen worden candidadt gesteld. De regering van de Negara zal bestaan uit enige commis sarissen van de daerahs, die elk door hun daerah worden gezonden. De regering der Negara heeft het recht eer kabinetsformateur te beuoe* men en een aantal ministers, dat vermoedelijk op vier zal worden gesteld. GEDEMILITARISEERDE ZONE Uit kringen, die in nauwe betrekking staan tot de com missie van Goede Diensten verneemt het Franse persbu reau A.F.P., dat aan de Ned en republikeinse autoriteiten is verzocht zich uit te spreker over een voorstel van de com missie, inhoudende het tot stand brengen van een gede militariseerde zóne, welke 10 of 20 km. breed zou zijn en welke gecontroleerd zou wor den door militaire waarne mers, die deelnemen aan het werk van de Commissie van Goede Diensten. De beide Bonnendiefstal Bergen op Zoom. 8 personen aangehouden. Te Bergen op Zoom is dief stal van ongeveer 3000 distri butie-rantsoenbonnen aan het licht gekomen. Deze diefstal werd gepleegd door de kas sier van het distributiekan toor. De bonnen verkocht hij gedeeltelijk aan twee familie leden te Rotterdam en verder aan enkele restaurateurs te Bergen op Zoom. In totaal werden acht personen aange houden, die allen een volle dige bekentenis hebben afge legd. Middelbaar onderwijs in gevaar. De curatoren van de Amster damse gymnasia en lycea heb ben in een brief aan de Mi nister van Ond-^ 'js, Kunsten en Wetenschappen hun be zorgdheid uitgesproken over de toekomst van hun scholen, indien een salarisverbeterinz voor het lerarencorps uitblijft. Zjj drongen krachtig op een salarsherziening aan. partijen, terzijde gestaan door de commissie, zouden tot een accoord moeten komen om trent de instelling van een nieuwe demarcatielijn. GRONDWET VOOR OOST-INDONESIÊ. De ministerraad van Oost- Indonesië heeft een commissie gevormd voor de samenstel ling van een ontwerp-Grond- wet Tot voorzitter van deze commissie is benoemd de mi nister van justitie, Soumokil. Ingaande met 1 September zijn de bevoegdheden betref fende zaken, welke tot nu toe ressorteerden onder het de partement van sociale zaken, en de bevoegdheden betref fende politie-aangelegenhe- den, door de Ned.-Indische re gering aan de regering van Dost-Indonesië overgedragen. Met diepe bewogenheid ge denken wfl de grote offers, welke die strijd Uw land heeft gekost", aldus prof. Kranen burg. Tenslotte gewaagde hg van de grote verdiensten van Mackenzie King voor zijn land en de vele bewijzen van vriend schap van het Canadese volk voor de Nederlanden. CANADESE VOLK DANKBAAR. De premier sprak hierna 'n rede uit. Hg gaf te kennen, dat nimmer meer een natie het zal wagen de vryheid en het leven in de democratische landen te bedreigen, indien de democratische naties de een heid en de kracht tonen, die zij gedurende de oorlog aan de dag hebben gelegd. De banden tussen de vrije volken worden steeds sterker. Hij bracht de grote dankbaarheid onder woorden, die het Canadese volk koestert wegens de lief devolle zorg, die de Nederlan ders aan de graven van Cana-" dese soldaten geeft. Mackenzie King bracht hul de aan Koningin Wilhelmina, die door het Canadese volk als „één der grootste vrouwen aller tijden" wordt beschouwd. „Een toonbeeld van ziels kracht." Herinnerend aan het bezoek van de Prinses-Regentes aan Canada, zei de premier, dat naar zijn mening nimmer enig land een zo schitterend am bassadrice heeft gehad. Haar naam zal in dankbare herin nering bljjven in Canada. Mackenzie King heeft voorts een brief van generaal H. Cre- rar. commandant van het Ca nadese eerste leger, voorgele zen, waarin deze de dank van het Canadese volk voor de ver zorging der oorlogsgraven on der woorden brengt. Des avonds werd er een galadiner gegeven door de Nederlandse regering waar aan ca. 40 personen aanza ten. Dr. Beel hield een korte toespraak, die door de Cana dese premier beantwoord werd. Amsterdammer in Oostenrijk geëxecuteerd. Nicolaas Been, die door een Britse militaire rechtbank ter dood was veroordeeld wegens moord op vier Joden in een kamp in Stiermarken, ig ge- executeerd. De veroordeelde is opgehangen. Been js een 39-jarige Am sterdammer. Het bureau Op sporing Oorlogsmisdadigers bleek hem niet te kennen. Lesvliegtuig neergestort. Donderdagochtend is te Huis ter Heide een tweemotorig les vliegtuig van de Rijkslucht vaartschool uit Gilze-Rijen, be mand met twee leerlingvlie gers, neergestort. Het vlieg tuig werd zwaar beschadigd, doch de beide inzittenden kwamen met de schrik vrij. Dalton afgetreden. Hugh Dalton, de Britse mi nister van financiën, is afge treden, Sir Stafford Cripps, minister van economische za ken, is tot zgn opvolger be noemd. Tgdens de bgeenkomst van het parlement op Donderdag gaf Dalton toe, dat hg som mige gegevens uit zijn begro ting vóór de mededeling daar van in het parlèment had doen toekomen aan een Londens blad. Dalton excuseerde zich daarbij voor deze „ernstige in discretie". Donderdagavond werden mi nisteriële besprekingen gevoerd en naar verluidde kwam het kabinet in spoedvergadering bijeen in de kamer van Attlee in het parlementsgebouw. Te gelijkertijd bespraken een aan tal conservatieve leden van het parlement de zaak in privé- bijeenkomst. Het laatste geval van voortijdige mededeling over de begroting kwam voor in 1936, toen de voormalige minister van koloniën Thomas zich daaraan schuldig maakte. Thonias trad toen ook af als minister, doch bleef zijn zetel in het parlement behouden. Dalton's begroting onder vond ernstige critiek in de pers. yerklaard werd, dat deze begroting ontoereikend was om een oplossing te bieden voor de problemen van infla tie en uit het evenwicht ge raakte balans van in- en uit voer. Sir Stafford Cripps zal de coördinatie van economische aangelegenheden blijven be hartigen. Reuters correspondent wijst er op, dat Daltons aftreden het heengaan betekent van een der „grote vyf" in de hiërarchie van het kabinet en dat de samenstelling van het kernkabinet hierdoor geheel gewijzigd wordt. De kern wordt thans uitge maakt door Attlee met Bevin en Sir Stafford Cripps als zijn eerste assistenten en Herbert Morrison als vierde. V. S. onthielden zich van stemming. Oekraïne is gekozen tot lid van de Veiligheidsraad der Verenigde Naties. Hoewel India zijn canditatuur had ingetrokken, bepaalde de voorzitter der Assemblee, dat een steming zou plaats heb ben. De Oekraïne werd geko zen met 36 stemmen voor; 2 stemmen werden uitgebracht op India. De 'ereiste meerder heid was slechts 26. De Ver. St., die de oppositie tegen de Oekraïne geleid had den, zouden tot de staten be horen, die zich onthielden. De algemene vergadering ging vervolgens over tot de verkiezing voor de twee over gebleven plaatsen in de Be heersraad. Herhaalde stem ming was nodig, totdat Noor wegen verklaarde, dat het zijn candidatuur zou intrekken, waarna Costa Rica met 46 stemmen werd gekozen. Naar verluidt, heeft Neder land bg de stemming over de open zetel in de Veiligheids raad zich van stemming ont houden of een ongeldige stem uitgebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1