PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Enquête-Commissie reeds samengesteld Republikeinen willen tot resultaat komen De „Breskens 27" vergaan Churchill op zijn best Het leven wordt goedkoper. Treedt de Minister van Marine af Jhr. de Geer ontslagen als Minister van Staat Han van Meegeren tot één jaar veroordeeld. 190e Jaargang - No.268 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkerij Pa. F. van de Velde Jr.. Vlissmgen. Dit blad verschynt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. Donderdag 13 Nov. '47 ABONNEMENTSPRIJS; 25 ct. per week: 3.20 per kwartaal; franco per post 3,45 per kwartaal- Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIE mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60, tel. 10 en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: L Vorststr. 55. tel 2475 (b.g.g.22281 - Costburg: Gratamastr. 3. tel 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 2 - Postrek. nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren Peroratie tegen de Labour-regering. „Een kleinzielige dictatuur". Winston Churchill, gesterkt door de jongste Labour-neder- laag, heeft in het Lagerhuis weer een van zijn beroemde pe roraties gehouden tegen de re gering. Het feit, dat hij een zware kou had gevat, weer hield hem niet de oppositie te leiden tegen het regeringsvoor stel om de bevoegdheid van het Hogerhuis te beperken. Churchill nu begon met de regeringsleider in het parle ment, Herbert Morrison, ervan te beschuldigen, dat hij „een welbekend behagen schept in kleinzielige dictatuur". De La bour-regering trachtte te ko men tot een kamersysteem en dat was een gevaarlijk prece dent voor Engeland, daar dit land geen geschreven grondwet heeft Nooit, aldus Churchill, heeft een regering een dergelijke willekeurige macht uitgeoe fend en nooit heeft een rege ring volslagener gefaald om aan de practische behoeften van het Britse volk tegemoet te komen. Churchill vroeg zich af, waarom Labour ljet Hogerhuis niet afschafte en hij noemde het dwaas, de bevoegdheid van Hervorming van Hogerhuis. Het Britse Lagerhuis heeft Dinsdagavond in beginsel zijn goedkeuring verleend aan het voornemen van de regering om de bevoegdhe den van het Hogerhuis te beperken door de tijd, ge durende welke dit lichaam een door het Lagerhuis aan genomen wet kan ophou den, van twee tot één jaar terug te brengen. Een amendement van de oppositie om het wetsontwerp te verwerpen, werd met 345 tegen 194 stemmen afge stemd en het ontwerp werd in tweede lezing aangenomen. Bomaanslagen in Brussel. In de afgelopen nacht zijn te Brussel vier bomaanslagen 'gepleegd. De eerste bom was neergelegd op de hoek van Place des Bienfaiteurs en de Avenue Rogier, de tweede voor een bakkerij. De bakker, zijn vrouw en twee kinderen wer den licht gewond. De man was wegens verraad in Juni tot 4 jaar gevangenisstraf veroor. deeld, doch op 15 October weer in vrijheid gesteld. De derde aanslag was ge richt op een srroot pand. waar in o.m. ook de Bulgaarse lega tie is gevestigd'. De glasschade, ook aan omliggende huizen, Is vrij aanzienlijk. De vierde bom 'ontplofte in een café, waar geregeld personen uit de Brusselse onderwereld zouden bijeenkomen. Ook hier is de schade groot. Busslaking in Londen. Duizenden Londenaren kon den Woensdag geen, gebruik maken van de bus, doordat het personeel van busdiensten in West- en Zuld-West-Londen in staking is gegaan uit pro test tegen de neuwe winter- dienstregeling. De staking draagt geen officieel karakter. Wisjinsky deed persoonlijke aanval op Truman. dixee van foreign PRESS assoclation TER ERE van v.n. De „New York Herald Tri bune" schrijft, dat Wysjinsky in zijn rede tijdens het diner van de buitenlandse persver eniging te New York de meest directe persoonlijke aanval op president Truman deed, welke ooit een Sowjet-functionaris voor hem gedaan heeft. Wys jinsky verklaarde, dat in 1941 e?n ,van meest vooraan staande Amerikaanse staats lieden adviseerde: „Als wij zien dat Duitsland wint, moeten wij de Sowjet-Unie helpen. Als de Sowjet-Ume wint, moeten wij Duitsland helpen. Op deze wij- ze zouden zij elkaar kunnen afslachten". Volgens de „Herald Tribune" zou Wysjinsky de toenmalige senator Truman deze woorden toeschrijven. Het blad van de Kominform verschenen. Het eerste nummer van het officiële blad van de Komin form is verschenen onder het devies: „Voor een duurzame vrede, voor een volksdemocra tie". De frontpagina bevat te vens de leuze; „Arbeiders der wereld, verenigt U". Dit eer ste nummer bestaat uit 8 pa gina's en bevat de oorspron kelijke verklaring, benevens verslagen van verschillende communistische leiders op de conferentie van Warschau. het Hogerhuis om een wet een jaar op te houden „zuivere so cialistische democratie" te noe men en de bevoegdheid om een wet twee jaar op te houden „klassetyrannie". Churchill besloot met te zeg gen, dat Labour niet zou kun nen voortgaan met het regeren van het Britse gemenebest „of wat er van over is" door partij- en kabinetsintri- gues, daar de socialistische meerderheid zou verdwijnen, indien morgen algemene ver kiezingen zouden worden ge houden. Als de regering nog een jaar wacht zal Labour verdwijnen voor een aanzienlij ke tijd, unwept, unhonqured, unsung and unhung (niet be weend, niet geëerd, niet bezon gen en niet gehangen). Schande, schande, werd op sommige Labourbanken geroe- Jien tijdens de rede en natuur- ijk raakten sommige opmerkin gen van Churchill kant noch wal. Maar van een houwdegen en geboren redenaar als Chur chill zijn alleen superlatieven te verwachten en geen nuch tere critische opmerkingen. Ondanks de opgewonden toon van sommige conservatie ven, is er nog geen sprake van, dat Labour de volksgunst heeft verloren en tegen de wil van het land regeert. Zo groot was de verschuiving niet, dat zulk een conclusie gerecht vaardigd is. Niettemin zal de regering rekening moeten houden met de mogelijkheid, dat Churchill's voorspelling bewaarheid wordt, indien zij er niet in slaagt meer bezieling te tonen en dui delijk te maken, dat ook Chur chill de economische crisis niet had kunnen verhinderen. Geen standbeeld voor Churchill. Er bestonden plannen voor de oprichting' van een standbeeld van Churchill, van 70 meter hoogte, op de rotsen van Dover, dat Church ill in marine uniform, een grote sigaar rokend, zou voorstellen. In de punt van de sigaar zou een licht worden aange bracht dat tot in Frank rijk zichtbaar zou zijn. Churchill heeft echter schriftelijk te kennen gegeven, dat hij de uit voering van het plan liever uitgesteld zou zien totdat hij zich definitief uit de politiek heeft te ruggetrokken of tot na zijn dood. Men heeft dientengevolge van het plan afgezien. Zwitserse schrijfster vermoord. In hotel Kreid is de Zwit serse schrijfster Frieda Niet- lispach, vermoord in haar ka mer gevonden. De schrijfster bereikte de leeftijd van 56 jaar. Blijkbaar heeft men hier te do^n gehad met een roofmoord, aangezien vele kostbaarheden van de vermoorde worden ver. mist. Maar de boter duurder. Naar „Het Vrije Volk" weet te melden, zullen behalve schoe nen, ook enkele levensmidde len binnenkort in de prijsver lagingsactie der regering' wor den betrokken, nl. kleiaardap- pelen, peulvruchten en gecon serveerde groenten. Daar tegenover staat helaas, dat de prijzen van melk en uit melk bereide producten, zoals boter en kaas, verhoogd zullen moeten worden als gevolg van de verhoging van de melkprijs voor de boeren met 3 cent per liter. Boter zal waarschijnlijk 0.25 ct. per half pond duur der worden. Toch venvacht men, dat de kosten van levensonderhoud de prijsverlagingen de verho gingen in belangrijke mate zullen overtreffen. Nieuwe avonturen van Kappie. Het verhaal van Kap pie en het goudschip „Poolster" is weer uit en het doet ons genoegen te kunnen aankondigen, dat wij van vandaag af onze jeugdige lezers weer nieuwe avonturen van Kappie en de Maat kun nen aanbieden. Ook aan de geschiedenis van „Kappie en de Gouden Hamer" zullen ze onge twijfeld weer veel plezier beleven. Nieuwe burgemeester van Haarlem. Tot burgemeester van Haar lem is met Ingang van 1 Dec. benoemd mr. P. F. O. M. Cre- mers, thans griffier van de Prov. Staten van Zuid-Holland. Onderzoek mag één jaar In beslag nemen. In de vergadering der Tweede Kamer heeft de voorzitter benoemd tot leden der Commissie, ingesteld overeenkomstig het besluit tot het houden ener enquête naar het beleid der opeenvolgende kabinetten sinds Mei 1940, de volgende Ka merleden: Schilthuis (P.v.d.A.)Donker (P.v.d.A.); Ruys de Beerenbrouck (K.V.P.); Algera (A.R.); jkvr. Wttewaall van Stoetwegen (C.H.); Korthals (P.v.d.V.)Stokvis (C.P.N.) Koersen (K.V.P.) en van Dis (Stk. Ger.). Tot plaatsvervangende leden werden benoemd de Kamer leden van Walsum, Stufkens, Roolvink, Bruins Slot, Schmal, Hacke, Hoogcarspel, de Kort en Roosjen. Vooraf heeft de voorzitter o.m. medegedeeld, dat de com missie gemachtigd wordt voor het horen van getuigen en deskundigen, zoveel sub-commissies te vormen als zg nodig zal achten. Deze sub-commissies zullen uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden bestaan. De termijn van het onderzoek werd bepaald op één jaar. Aan de regering zal verzocht worden voor de commissie een bedrag van 50.000 op de begroting te brengen. Doktersassistente maakte verkeerd recept klaar. Dinsdag stond voor de rechtbank te Leeuwarden te recht het 19-jarige meisje K. W. te Eernewoude, voorheen assistente van een arts te Ga rijp, aan wie dood door schuld ten laste gelegd is. Bij het gereed maken van een recept heeft zij meer dan de voorgeschreven hoeveelheid oleum chenopodil, 'n vergiftige vloeistof gebruikt, met het ge. volg, dat het patiëntje, de 9- jarige Tj. Tjeerdsma overleed. Uit het verhoor bleek, dat het meisje sinds korte tijd bij de huisarts H. in dienst was. Wel was zij eerder in een apo theek werkzaam geweest, maar vergiften had zij nog nooit mo^en gereedmaken. Toen zij het onderhavige recept in han. den kreeg en de omschrijving niet geheel begreep, zou zij het naar eigen goeddunken klaar gemaakt hebben, niet be. seffende met vergif te doen te hebben. De gevolgen waren dan ook ontzettend. Het vent je kreeg een te grote dosis vergif en overleed. De officier vorderde tegen het meisje, rekenine houdende met de omstandigheid, dat zij nog geen 18 jaar was. toen dit feit plaats greep, 100 boete of twee maanden hechtenis. Het vonnis van Maniu veranderd. Naar Reuter te Boekarest vernomen heeft, zgn de von nissen van de 76-jarige Maniu en de 64-jarige Mihalache met het oog op hun leeftijd, van levenslangen dwangarbeid ver anderd ln levenslange gevan genisstraf. Volgens de Haagse redac teur van „Het Parool" zou bin. nenkort het aftreden van de Minister van Marine, de heer J. J. A. Schagen van Leeuwen, te venvachten zijn. De oorzaak van dit aftreden zou gelegen zjjn ln het verschil van me ning t.a.v. de opbouw van on ze vloot en voorts ook t.a.v. de Indonesische kwestie. Voorlopig zou minister Fié- vez liet departement van ma rine ad interim waarnemen. Bij Kon. Besluit is jhr. mr. D. J. de Geer, oud minister president, ontslagen als minis ter van Staat. 18 j'aar voor onderluitenant van de gemeentepolitie. Het Bijz. Gerechtshof te Leeuwarden veroordeelde een 42-jarige onderluitenant der gemeentepolitie uit Franeker tot 18 jaar rijkswerkinrichting. Deze politieman leverde in 1942 te Veendam vier landge noten aan de vijand uit, van wie één in een concentratie kamp omkwam. Ook in Fries land maaktehij vele slachtof fers. De eis was -20 jaar. St. Nicolaas helpt Kinderbescherming. LUISTERWEDSTRIJD OP 21 NOVEMBER. Naast de subsidie, die het Rijk in le kosten voor de Kin derbescherming bijdraagt, vormde ieder jaar de verkoop van kinderpostzegels een bron van inkomsten voor het comi té voor de Kinderbescherming. In het volgend jaar zal weer een aanvang gemaakt worden met de verkoop van kinder postzegels. Teneinde reeds thans het publiek aan te wak keren bijdragen te geven aan de Kinderbescherming, heeft het Nederlands comité voor kinderpostzegels besloten een nationale St. Nicolaaswedstrijd te houden en wel op 21 Novem ber des avonds om 7.30 uur over Hilversum II en 8.05 uur: over Hilversum I. Op 5 Decem ber zal St. Nicolaas voor de microfoon de winnaars en de prijzen van deze wedstrgd be kend maken. Chinezen willen naar Nederlands gebied De schroef van de „Willem Ruys", die enige weken in Zevenbergen door allerlei moeilijkheden werd opgehouden, bjj aankomst in de Moerdykhaven, vanwaar het gevaarte per schip naar Rotterdam werd vervoerd. GROTE VERSLAGENHEID BIJ DE VISSERS. Niemand weet hoe het gebeurde. Zoals wy reeds in een deel van onze vorige edi tie meldden is de B 27 ver gaan. Opnieuw heerst er rouw in Breskens. Met vrij grote zekerheid mag im mers worden aangenomen, dat 3 vissers bij de uitoefe ning van hun beroep een vreselijk einde vonden in de golven, In de nacht van Zondag op Maandag verliet de Breskens 27, met aan boord schipper J. Vermeulen en de matrozen A. de schipper en J. Thange, de haven van Breskens voor vis vangst op de Westerschelde. Het was vrij kalm weer, maar tegen de ochtend, omstreeks 5.30 uur kwam er plotseling 'n storm op zetten. In Breskens dacht eenter nog niemand aan enig gevaar voor de uitgeva ren vissersschepen. Men wist immers, dat de schepen niet buitengaats visten. De andere vaartuigen liepen 's Maandags avonds ook behouden binnen in de haven van Breskens. Allen. Alleen de Br. 27 bleef uit! Naarmate het later werd, ont stond er onder de vissers meer ongerustheid over het lot van de Br. 27, doch men hoopte en geloofde nog, dat het schip in een andere haven was bin nengelopen. Ieder bericht bleef echter uit, totdat bekend werd, dat er een vissersvaartuig was gestrand in het Sloe. Bij informatie bleek dat ech ter een vissersvaartuig uit Temeuzen te zijn. Toen Dins dagmorgen nog steeds niets be kend was, stond het bij velen al vast, dat de Breskens 27 vergaan moest zijn. Opnieuw verlieten enkele scheepjes de haven. Bij terug keer rapporteerde een schip per, dat hij in het zg. Soda- gat een wrak gezien had van een boot, waarvan alleen de mast boven water uitstak. Een schipper die later binnen liep vertelde het wrak even eens te hebben gezien. De mast was toen echter reeds verdwe nen en alleen een stuk van de boeg stak nog boven water uit. Deze visser was stellig van mening, dat dit het wrak van de Br. 27 moest zijn. Dit zou inhouden dat dit vaartuig met man en muis was vergaan. Deze waarnemingen moes ten, daar het vaarwater ter plaatse erg gevaarlgk is, van een flinke afstand geschieden. Nadat de schepen waren te ruggekeerd. is de reddingboot van Breskens, de „President J. V. Wierdsma", uitgevaren, doch daar het inmiddels hoog water was geworden, heeft de bemanning niets meer van het wrak kunnen ontdekken. Dins dagmiddag omstreeks 5 uur liep de reddingboot van Bres kens de haven weer binnen. De verslagenheid in Bres kens is groot en de deelne ming met de achterblijven de gezinnen algemeen. Schipper J. Vermeulen, de bekende doelverdediger van Breskens, is 30 jaar en laat een vrouw en 4 jeugdige kin deren achter. A. de Schipper en J. Thange, zijn beiden on geveer 35 jaar, gehuwd en heb ben resp. 3 en 2 kinderen. Alle slachtoffers stonden bekend als brave huisvaders. HOE HET GEBEURDE. Hoewel een nauwkeurige re constructie van het drama niet is te geven, neemt men alge meen met zekerheid aan, dat de „Breskens 27" gevist heeft in het erg nauwe vaarwater tussen de beide zandbanken ter hoogte van Hoofdplaat. Bij gunstig weer is daar geen ge vaar aan verbonden, doch toen Maandagmorgen plotseling de storm opstak, moet de zwak ke motor van de hoogaars niet in staat zijn geweest het schip in dieper water te brengen, zodat het schip „verlagerd" is en op de zandplaten lek ls ge slagen en gezonken. Men neemt aan, dat dit omstreeks 5.30 u. 's morgens is gebeurd en aangezien daarna de vloed opkwam, moeten de 3 opva renden een angstige dood heb ben gehad. Bij de Griete (gem. Zaam- slag) te Terneuzen, zijn Dins dagavond enkele wrakstukken van de „Br. 27" aangespoeld. HET WRAK GEVONDEN. Nader vernemen wij uit Breskens Het staat thans vast, dat de „Breskens 27" is vergaan. Woensdagmorgen is de reddin- boot uit Breskens bij laag wa ter op de plaat geweest, waar de „Breskens 27" werd lek ge slagen, en daar is het wrak gevonden. Een broer van schip per Vermeulen is op het wrak geweest om een onderzoek in te stellen. Van de bemanning werd echter geen spoor ont dekt, zodat het thans wel ze ker is, dat de drie vissers, die zich aan boord van de „Bres kens 27" bevonden na een angstige strijd in de golven zijn omgekomen. VLOOT NIET UITGEVAREN. Aan de haven van Bres kens staan de stoere Bres- kense vissers met ernstige gezichten. Zy staren naar de witgekuifde golven der ruwe zee, waarin drie van hun kameraden een zee mansgraf hebben gevonden. De vissersvloot ligt in de haven. Het weer is te slecht om uit te varen, hoewel deze mannen, vertrouwd met de zee, deze niet vre zen. Thans echter vergaat hun de lust tot uitvaren, nu drie stoere mannen de uitoefening van hun beroep met het le ven moesten betalen. Aller gedachten gaan uit naar de gezinnen van de slachtoffers, die onverzorgd achter blijven. Het leven gaat echter verder en straks zullen deze mannen weer het ruime sop kiezen om in het onderhoud van zichzelf en hun gezin te voorzien. De republiek als een dolle karbouw Het belangrijkste in de jong ste ontwikkelingen van het ge schil tussen Nederland en de republiek is wel, dat men het eindelijk eens is geworden over het feit, dat een schip als even tuele ontmoetingspfaats zal worden gebezigd, zomede het bekend worden van de bijzon dere commissie van de repu bliek voor de uitvoering van het „staakt vuren-bevel", over eenkomstig de resolutie van de Veiligheidsraad. Over het eerste punt ver neemt de „Nieuwsgier", dat beide partijen het denkbeeld van een schip als onderhande lingsplaats hebben aanvaard, nadat dit formeel door de com missie voor goede diensten was gevraagd, toen deze be greep, dat dit de enige manier zou zijn. De comissie kwam tot deze conclusie door de Neder landse weigering om de onder handelingen te doen plaats vin den in de nabiiheid van, doch buiten Indonesië, en de republi keinse weigering om. waar ook, binnen Indonesië samen te ko men. Wat het tweede punt betreft merkt het blad op, dat het op vallend is, dat de republikein se commissie uitsluitend is sa mengesteld uit gematigde ele menten, van wie kan worden aangenomen, dat zij de ernstige hedoeling hebben om tot resul taat te komen. Eigenaars krijgen hun schilderijen terug. De rechtbank te Amsterdam heeft Woensdag de kunstschil der Han van Meegeren ver oordeeld tot een gevangenis straf van één jaar. Gelijk bekend, heeft de Offi. cier van Justitie, mr. H. A. Wassenbergh, op 29 October tegen van Meegeren wegens ..oplichting met behulp van listige kunstgrepen en het op zettelijk vals signeren van kunstvoorwerpen" een gevan genisstraf van twee jaar ge. eist. De rechtbank achtte het tenlastegelegde bewezen en be paalde bij haar vonnis, dat de schilderijen aan de eigenaren zullen worden teruggegeven. Mr. dr. C. A. Prinsen burgemeester van Breda. Mr. dr. C. A. Prinsen, burge meester van Roosendaal, is met ingang van 1 Dec. be noemd tot burgemeester van Breda. De heer Prinsen ls sinds 1932 burgemeester van Roo sendaal. In Februari 1942 zet ten de Duitsers hem af. Op de dag van Roosendaals bevrij ding nam de heer Prinsen zijn plaats weer in. Sociale medezeggingschap voor gemeenlepersoneel. Door B. en W. te Tilburg is het initiatief genomen om aan de werknemers in gemeente bedrijven sociale medezeggen schap te verlenen. Ongeveer 1000 belanghebben den zijn hierbij betrokken. Dit streven is een belangrijke stap op de ontwikkelingsweg van de publiekrechtelijke bedrijfs organisatie. Engels schip vergaan? BEMANNING GERED. Volgens telefonische infor maties van de opzichter kust- verlichting in de vuurtoren „Brandaris" op Terschelling heeft het Engelse stoomschip „Aqueity", gisternacht op de Noordzee benoorden de Wad deneilanden noodsignalen uit gezonden. Het lot van het schip is weliswaar onbekend, maar kansen op berging lijken uiterst gering, omdat intussen bekend is geworden, dat de uit 16 koppen bestaande beman ning is opgepikt door het Duitse s.s. „Ibis". De „Ibis" zal de bemanning naar Lowe stoft brengen. Een communiqué van de Commissie van goede diensten deelt nog mede, dat Graham, de Amerikaanse afgevaardigde van de Commisie van Drie, te Djogja regelingen zal voorstel len voor besprekingen tussen de Republikeinse en Nederland se commissies ter uitvoering van de resolutie van de Veilig heidsraad van 1 November. Deze commissies zullen geza menlijk met vertegenwoordi gers van de Drie-landencom- missïe samen komen. De verte genwoordigers van de Drie- landencommisie zijn: G. Abbey en kolonel Meyers voor Ameri ka, kolonel Servais en mr. Claeys Bouart voor België, mr. A. D. Brooks en majoor Camp bell voor Australië. CHINEZEN WILLEN TERUG. In een radiobericht, bestemd voor de Chinese consul-gene raal, en afkomstig van de re publikeinse regering, wordt medegedeeld dat omstreeks 3000 Chinezen, die te Djom- bang vertoeven, naar hun oude woonplaatsen op Nederlands gebied wensen terug te keren. De Republiek is bereid daartoe medewerking te verlenen, mits deze evacuatie geschiedt onder de auspiciën van het Int. Rode Kruis. DE PARACHUTISTEN. Betreffende het neerlaten van republikeinse parachutis ten op Zuid-Borneo meent de „Keng Po" (het Chinese blad te Batavia) dat, hoewel de dol le karbouwenaard van de repu bliek tot alles in staat is, het toch bijna niet aan te nemen is, dat zij ditmaal opzettelijk de vuist onder de neus van de Commissie voor goede diensten zou hebben opgestoken. De „Sin Po" acht de enige redelijke verklaring van dit ge val, dat de Republiek tracht te „bewijzen", dat zij werkelijk door het gehele Indonesische volk wordt gesteund en de fe derale beweging werkelijk niets anders is dan een „Ne derlandse list". Zuid-Borneo telt namelijk veel Javaanse ko lonisten en de Dajakso bevol king is politiek onontwikkeld en dus gemakkelijk te beïnvloe den. Rapsodie in Delfts blauw. Enige Nederlandse filmbewonderaars heb ben als blijk van hun be. wondering voor de film „Rapsodie in blue", wel. ke is uitgebracht door de Motion Picture Ex port Association, aan deze maatschappij een Delfts blauw bord aan geboden. Het bord is met een vliegtuig van de A.O.A. naar New York vervoerd. Tamzil vreest de reactie. De republikeinse vice-minis ter van buitenlandse zaken, M. Tamzil, heeft tijdens een ver gadering van het werkcomité van het K.N.I.P. o.m. ver klaard, dat de a.s. Nederlands- Indonesische onderhandelingen onder invloed zullen staan van een toenemende Ameri kaanse invloed, vooral op eco nomisch gebied. De republiek kan slechts ho pen op steun van de over de gehele wereld verspreide pro gressieve elementen. Wat dit betreft is het betreurenswaar dig, dat deze elementen een zo kortstondig leven hebben en dat er talrjjke aanwijzingen zyn, dat de „reactionnairen" bezig zijn de overhand op de „progressieven" te verkrygen, vooral in de Ver. Staten, al dus Tamzil. NIEUWE BONNEN BONKAARTEN KA. KB, KC 711 (serie R) Suiker: R-04 Diversen, 500 gr. suiker, boterhamstrooisel enz. of 1000 gram jam, stroop enz. of 500 gram ver snaperingen. Zeep: R-05 Diversen, 225 gram huishoudzeep of 180 gram toiletzeep. BONKAARTEN KD, KE 711 (Serie R) Suiker: R-ll, R-12 Diversen, 250 gram suiker, boterham strooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram versnaperingen. Zeep: R-13 Diversen, 450 gram huishoudzeep 'of 360 gram toiletzeep. Bloem: R-16 Reserve, 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kindermeel (alle soorten) of kinderbiscuits. BONKAARTEN MA, MD, MH 712 (byz. arbeid, a.s. moeders en zieken) (Serie R) Suiker: R-21 Suiker, 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 500 gram jam, stroop enz. of 250 gram versnape ringen. TABAK EN VERSNAPERIN- GENKAARTEN ENZ. QA, QB, QC 711. Tabak: R-01. R-02 Tabak, 1 rantsoen cigaretten of kerf tabak; R-03 Tabak, 2 rant soenen cigaretten of kerfta bak. Versnaperingen: R-01 versna peringen, 200 gram versna peringen of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 400 gram jam. stroop enz.; R-03 Versnaperingen, 100 gr. versnaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz. of 200 gram jam, stroop enz.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1