PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Twaalf a zeventien milliard voor Europa Nederland heeft een vrouwelijke rechter. Militaire staatsgreep in Siam De cholera-epidemie in Egypte. Prinses Marijke weer thuis. Meer brandstoffen voor grote gezinnen. Soekarno wekt op tot discipline Minister zonder portefeuille Vlissingen vaster op de onderste plaats Geen verkiezingen vóór 1 April 1948. 190e Jaargang - No.265 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissmgen. Dit blad verschijnt dagelijks. Maandag 10 Nov. 1947 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week: 3,20 per kwartaal: franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct "iemee° WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ft Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr 58-60, tel. 10 (2 lijnen) en 51 Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15, tel. 2475 - Oostburg: Gratamastr. 3, tel 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. 9 - Postrek. nr 359300 PZ.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren De voorstellen aan het Amerikaanse Congres- Mening van min. Lieftinck. De commissie, die Truman heeft samengesteld uit een aantal vooraanstaande Ameri kaanse burgers onder voorzit terschap van Harriman, heeft thans ten behoeve van het Congres een rapport gepubli ceerd over de steun aan Eu ropa. Voorgesteld wordt het eerste jaar 5750 millioen dollar aan de zestien belanghebbende sta ten te lenen of te schenken en de totale kosten van het plan Marshall te ramen op twaalf a zeventien milliard dollar. Van betekenis is, dat do com missie zich krachtig verzet te gen het voornemen van een aantal Amerikaanse politici om de steun afhankelijk te stellen van het opgeven van een even tuele socialistische politiek dooï de steun ontvangende landen. Zij is van oordeel, dat weliswaar de Amerikaanse po litiek van het vrije particuliere initiatief het meest bijdraagt tot productieverhoging, maar dan men de landen uiteinde lijk toch vrij moet laten. Eveneens van betekenis is, dat de commissie voorstelt om de Europese export naar Ame rika te verminderen met een zesde, omdat anders de Euro pese volkeren zelf te veel ont beringen zullen moeten door staan. Overigens taxeerde de commissie de Europese behoef ten lager, dan de Europeanen zelf hadden gedaan, wat na tuurlijk een strop is voor be rooid Europa, maar daartegen over staat, dat de commissie wel degelijk rekening houdt met de verstrekking van grote leningen voor de Internationale Bank. Ten slotte dient vermeld, dat de commissie betwijfelt of Eu ropa ooit zal kunnen terugbe talen, wat het als steun van Amerika zal ontvangen. Daar om wordt alvast voorgesteld om van de steun, die hèt eer ste jaar zal worden verleend, een 'bedrag van 3.5 milliard dollar maar meteen als een ge schenk te beschouwen. De Nederlandse minister van financiën, prof. Lieftinck, heeft aan de Haagse correspondent Kannibalisme in Duitsland. De politie van Bre men heeft een 27-jarige Duitse spoorwegarbeider gearresteerd, die be kend heeft een jonge student gedood te heb ben en met het lichaam van zijn slachtoffer zijn niets vermoedende fa milie te hebben gevoed. Toen deze arbeider, Bodd Fries, met de stu dent op fouragerings- tocht was in de pro vincie, vermoordde hij zijn metgezel met een bijl. Na zijn verschrik kelijke daad hakte hij het lichaam van zijn slachtoffer, dat slechts 12 jaar oud was, in stuk ken en liet deze thuis als zg. zwart gekocht vlees bereiden en eten. De moord op Rommel. GENERAAL MAISEL GEARRESTEERD. Naar verluidt is de voorma lige luit.-gen. Ernst Maisel, op verzoek van het zuiveringstri bunaal te Berchtesgaden, ge arresteerd onder verdenking van medeplichtigheid aan moord op veldmaarschalk Rommel. Deze moord zou op order van Hitier uitgevoerd zijn. Rommel overleed op 14 Octo ber 1944, toen hij herstellende was van de verwondingen, op gelopen bij een beschieting van zijn auto door een Amerikaanse jager aan het Westelijk front. Hitier zou hem een flesje ver gif hebben doen toekomen met de boodschap, dat hij een be grafenis met militaire eer zou krijgen wanneer hij de hand aan zichzelf zou slaan en dat in dat geval zijn familieleden gespaard zouden blijven. LAATSTE BEZOEK. Volgens de weduwe van Rom mel kwam generaal Maisel te zamen met generaal Burgdorf, Hitiers adjudant, op de dag van Rommels overlijden, op be zoek in zijn huis bij Ulm. Na dat Rommel met hen had ge sproken zeide hij tot zijn vrouw, dat hij nog maar een kwartier te leven had en dat de generaals hem op order van Hitier vergif gebracht hadden. Hij verklaarde bereid te zijn voor het Volksgerecht te ver schijnen, doch er van overtuigd te zijn. dat hij nooit in Berlijn zou aankomen. Met de twee generaals vertrok hij in een auto en later hoorde zijn echt genote, dat hij naar het zie kenhuis te Ulm gebracht was: dood. Rommel werd met mili taire eer begraven. van Reuter een interview toe gestaan over dit rapport der commissie. De minister verklaarde on der meer, dat door de lagere raming van de Europese be hoeften in verscheidene lan den inflatie vermoedelijk on vermijdelijk zal worden. (Kan men de toestand in Frankrijk trouwens anders betitelen?) Veelbelovend noemde de heer Lieftinck het, dat de Amerikanen in zien, dat Europa nimmer zal kunnen terugbetalen, wat het thans aan hulp ontvangt en daarom voor het eerste jaar van hun hulp meteen maar een cadeautje maken. Verstandig achtte de heer Lieftinck het, dat het inter nationaal monetair fonds de beschikking zal krijgen over een ruim bedrag om te trach ten inflatie te voorkomen. Er komt met dit alles al thans enig schot in de Ame rikaanse hulpverlening. En dat is nodig. Want de econo mische en financiële ontwik keling in Europa begint langzamerhand benauwend te worden. Mej. mr. dr. J. C. Hudig benoemd. Bij Kon. Besluit is mej. mr. dr. J. C. Hudig benoemd tot rechter in de Arrond. Recht bank te Rotterdam. Deze be noeming is geschied ter aan vulling van de vacature van mr. Overwater, zodat het in het voornemen ligt mej. mr. Hudifr voor een benoeming tot kinderrechter voor te dragen. De eerste vrouwelijke rech ter van ons land is thans 40 iaar. Zij stamt uit een oud Rot. terdams geslacht en is de doch ter van prof. Hudig te Wa peningen. Het A.N.P. had een kort ge- stirek met mej. mr. dr. J. C. Hudig, die zeide van mening te ziin, dat het ambt van rech ter in het algemeen niet bii uitstek geschikt is om door vrouwen te worden bekleed. Het dient echter wel voor vrouwen open te staan. Dit is trouwens reeds in vele landen het geval en deze openstelling vodoet daar goe£. vooral waar de vrouw optreedt als kinder rechter. Voor dit ambt bestaat onder de mannen niet veel ani mo. Mej. Hudig was verheugd over deze benoeming niet al leen voor haarzelf, maar te vens voor de ontwikkeling van de rechtsoraak In Nederland. Koning Paul van Grieken land heeft tvphus. DE JAPANSE COLLABORATEUR PHIBOEN WEER AAN DE MACHT. Oud-premier verdween. Maarschalk Phiboen Song- kram, de vroegere militaire dictator van Siam, heeft weer naar de macht gegrepen en het ziet er naar uit, dat zijn staatsgreep wederom is ge lukt. Phiboen had de mede werking van het leger. Zater dag stonden de regeringsge bouwen te Bangkok onder zware militaire bewaking, maar het leven in de stad ging zijn gewone gang. De nieuwe dictator richtte aan de regeringsambtenaren een oproep om in functie te blijven. Voor de jongste wereldoor log was Phiboen reeds dicta tor. Hij capituleerde voor de Japanse invasie en gaf toe aan de Japanse eis, dat Siam de oorlog zou verklaren aan de geallieerden. Er was in 't Siamese leger altijd een leven dige belangstelling voor Japan en vele Siamese officieren ge noten aan Japanse militaire scholen hun opleiding. Na de capitulatie van Ja- Ean verdween Phiboen van het oneel. Men bracht hem voo* een tribunaal, maar toen bleek, dat noch de Engelsen, noch de Amerikanen op een veroor deling van de collaborateur stonden, liet het tribunaal hem zonder straf lopen. Zijn aanhang in Siam bleef groot en het wekt geen ver wondering, dat hij weer aan de macht is gekomen. Het thans verdreven kabinet, dat onder Dhamrong Nawasat ge poogd heeft een belichaming te zyn van de Siamese verzets beweging tegen Japan, kreeg te weinig steun van de toon aangevende kringen. De stem ming in deze kringen wordt geheel beheerst door de con flicten, welke zich binnen de enkele honderden families af spelen, die aan het Koninklijk huis verwant zijn. Vorig jaar Juni werd de 20- jarige Koning Ananda Mahidol in zijn paleis te Bangkok dood Reeds 10.000 doden. De cholera-epidemie in Egypte groeit uit tot een nationale ca tastrophe. Dagelyks doen zich honderden nieuwe gevallen voor. In 7 weken tyds hebben zich nu reeds meer dan 20.000 gevallen voorgedaan, waarvan 10.000 met dodeljjke afloop. Alleen in de week voor 4 No vember bedroeg bet aantal sterfgevallen meer dan 2300. De bestrijdingsmaatregelen hebben tot dusver nog maar een matig succes. Suiker in het brood? NED. VOpRSTEL AAN WERELDVOEDSELRAAD De Nederlandse afgevaardig de in de Wereldvoedselraad heeft erop gewezen, dat het mogelijk is 5 pet. suiker aan het meel toe te voegen zonder de bakeigenschappen te scha den. Hij stelde voor dit middel om graan te sparen in overwe ging te nemen. Tevens wees hij erop, dat een bepaalde soort aardappelmeel eveneens in het brood verwerkt kan worden. aangetroffen en naar men aanneemt was hij doodgescho ten met een karabijn. Zyn opvolger werd de 18- jarige Prins Phoemiphen, die geheel onder leiding van de militaire groep staat. Verwacht kan worden, dat thans de Siamese bezwaren tegen het teruggeven van de Noordelijke provincies aan In- do-China krachtiger beklem toond zullen worden. Deze provincies, waar een Siamees-sprekende bevolking woont, zijn destijds door Frankrijk opgeëist, maar ze werden door Japan weder bij Siam gevoegd. De afgezette premier Nawa sat is uit Bangkok verdwenen met de leidende figuur uit de Siamese verzetsbeweging te gen Japan. Gezien de rol, die de vroe gere medewerkers van Japan thans ook al weer in Burma spelen en hun activiteit op de Philippijnen, krijgt het gebeu ren in Siam wel een zeer bij zondere betekenis. De vrede met Duitsland ONENIGHEID, ZOALS VOORHEEN. Op de conferentie te Londen tussen de plaatsvervangende ministers van buitenlandse za ken der grote vier, blijkt nog altijd onenigheid te bestaan over de vredesvoorwaarden voor Duitsland. Het voornaam ste struikelblok is wel de vraag, of er voor het begin van vredesbesprekingen een cen trale Duitse regering moet worden gevormd. In Engeland zijn 4e aard. appelen op de bon gekomen. Het rantsoen bedraagt drie Engelse ponden per week, d.i. nog geen anderhalve kilo. Koninklijke gift voor Rode-Kruis in Indonesië. H.M. de Koningin heeft aan het Nederlandse Rode Kruis 'n gift geschonken groot 75.000. Het is de wens van de Konin gin, dat deze som zal worden gebruikt voor de vorming en uitrusting van de Rode Kruis- teams, die tot heil der Indone sische bevolking werkzaam zijn. Naar wij vernemen ,is Prin ses aiarijke, die kort geleden voor een nabehandeling in het Gasthuis voor ooglüders te Utrecht werd opgenomen, thans weer op p?,leis Soestdijk teruggekeerd. P.R.A.-personeel dreigt met staking. De PRA-personeelsbond ver. zond aan de minister van justi tie een telegram, waarin hij zijn teleurstelling uitspreekt over het uitblijven van eniger lei vorm van publicatie, o.m. van de toegezegde wachtgeld regeling. Daar de bond er zich van bewust is. dat thans geen enkele zekerheid bestaat om trent de voorwr,arden van de voortzetting de' werkzaamhe den na 1 Januari 1948, werd besloten een benoeming tot voortzetting der werkzaamhe den na 1 Januari niet te aan vaarden, alvorens de wacht geldregeling in haar geheel aan ieder bekend zal zijn. Ere-doctoraat voor Mackenzie King. De senaat van de gemeente universiteit te Amsterdam heeft besloten het ere-docto raat in de faculteit der rechts geleerdheid te verlenen aan de right honourable William Lion Mackenzie King, eerste minis ter van Canada. De promotie zal geschieden op Vrijdag 14 November a.s. te 14.30 uur in een plechtige zit ting van de senaat in de Aula van de Universiteit. Nog geen beslissing over ambtenarensalarissen. In verband met de lopende geruchten, dat de salariscom missie ad hoe accoord zou zyn gegaan met een salarisverho ging van tien procent voor de rijksambtenaren, deelt men ons mede, dat de salariscom missie op het voorstel van de centrale van verenigingen van personeel in 's Ryksdienst. om de salarissen met ruim 10 pro cent te verhogen en over 1947 een maand salaris ineens uit te keren, nog geen beslissing heeft genomen. 25 jaar politie- en kinderrechter. Op 1 November was het 25 jaar geleden, dat de wet op de „vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte straf zaken". alsmede de „wet tot in voering van de kinderrechter en van de ondertoezichtstelling van minderjarigen" in werking trad. De vereniging voor straf rechtspraak heeft Zaterdag middag in de Ridderzaal te Den Haag een bijeenkomst ge houden, waarbij instelling van politie- en kinderrechter plech tig zijn herdacht. De minister van justitie, mr. van Maarsse- veen, voerde het woord en deel de mede, dat tot ridder in de orde van de Ned. Leeuw waren benoemd mr. dr. N. Muller, po litierechter te Amsterdam, mr. J. Overwater, kinderrechter te Rotterdam en mr. M. A. van Rijn van Alkemade, voorzitter van de vereniging voor straf rechtspraak en rechter te 's- Gravenhage. Aan gezinnen, welke op 1 November jl. uit acht of meer personen bestonden, zullen bin nenkort rantsoenbonnen wor den uitgereikt voor twee een heden brandstoffen. Deze rantsoenbonnen zijn te beschouwen als een toeslag op de reeds eerder verstrekte ge- zinskaart. Inwonenden, familie en personeelsleden mogen in dit minimum van acht personen worden meegerekend, mits aan deze personen niet reeds eer der een brandstoffenkaart voor kamerbewoners werd uitge reikt. Datum en plaats van uit reiking van deze toeslagbonnen zullen door de plaatselijke dis tributiediensten nader worden bekend gemaakt, Volgens Duitse berichten hebben de Russen meer dan 40.000 Duitse krijgsgevange nen, die uit West-Duitsland naar het Oosten zijn terugge zonden door de geallieerden, q-earresteerd. Republiek zal zich aan de besluiten van de Veiligheidsraad houden. Nederlanders opnieuw beschuldigd. De president der Indone sische republiek, ir. Soekar no, heeft in een radio-rede tot het Indonesische volk o.m. verklaard, dat de Ne derlanders de besluiten van de Veiligheidsraad kleineren en nog steeds doorgaan met hun verdeel-en-heers-poli- tiek. Hoewel de besluiten van de Veiligheidsraad, aldus de president, de Indonesiërs nog niet geheel bevredigen, zal de republiek zich aan deze besluiten houden. Vervolgens deed Soekarno een beroep op het volk om de De heer L. Götzen belast met de behartiging van financiële en economische kwesties in Indonesië. Kampgenoot van Minister Jonkman. Bij K. B. is tot minister zonder portefeuille benoemd de heer L. Götzen, thans hoofd van de 2e afd. van het ministerie van Overzeese Ge biedsdelen en oud-directeur van het departement van fi nanciën te Batavia. De heer Götzen zal niet belast zyn met de leiding van een minis terieel departement, doch zyn taak vinden binnen het kader van het ministerie van Over zeese Gebiedsdelen. De bedoeling zit hierhy voor om aan de nieuwe minister in het bijzonder de behartiging toe te vertrouwen van de fi nanciële en economische vraagstukken waarvan de ver zorging tot het werkterrein van dit ministerie behoort. De juiste taakverdeling zaf een aangelegenheid zyn van onderling overleg tussen de minister van Overzeese Ge biedsdelen en de heer Götzen. Ten behoeve van de voorberei ding van de staatkundige her vormingen zijn geen verdere voorzieningen nodig. Dank zij de benoeming van deze nieuwe minister voor fi nanciële en economische aan gelegenheden, zal de minister van Overzeese Gebiedsdelen zich meer kunnen wijden aan de staatkundige vraagstukken, zulks in samenwerking met de minister-president, die als mi nister van algemene zaken ruimer gelegenheid heeft ge kregen om aan de staatkundi ge hervormingen leiding te ge ven. LEVENSLOOP. Minister Götzen is 10 Oc tober 1894 te Amsterdam ge- Vandaag wordt de cen suur op het telefoon- en telegraafverkeer in de Amerikaanse zóne van Oostenrijk opgeheven; moeten de Zwit serse spoorwegen door gebrek aan electrische energie een aantal trei nen laten uitvallen; bestaat de Gere formeerde Gemeente te Driewegen 40 jaar. boren, hier doorliep hij de la gere en middelbare school en behaalde hij het eind-diploma H.B.S.-B. Hij koos de accoun tantsstudie. In 1921 vertrok de heer Göt zen naar Indië als accountant bij de Ned. Indische Belas tingsaccountantsdienst, waar hij alle rangen tot en met die van hoofd van deze dienst doorliep. In 1935 werd hij be noemd tot thesaurier-generaal, in November 1938 tot direc teur van het departement van financiën te Batavia, in welke functie hij bleef tot de Japan se inval. Hij werd geïnter neerd en na de Japanse capi tulatie hervatte hij zijn werk zaamheden in de oude functie tot zijn vertrek naar Neder land in October 1946. Hier werd hij benoemd tot hoofd van de tweede (financiële) af deling van het departement van Overzeese Gebiedsdelen. De heer Götzen woonde als gedelegeerde tal van interna tionale conferenties bij, w.o. die ter voorbereiding van de International Trade-Organisa tion en de internationale han delsconferentie te Genève. Gedurende de Japanse be zetting was de heer Götzen in hef zelfde kamp geïnter neerd als minister Jonkman, tezamen met wie hij ook in handen van de Kempeitai is geraakt. De heer Götzen is niet by een politieke partij aangeslo ten. Treiler bij Texel gezonken. Naar thans is bekend ge worden is Vrijdagochtend op de oesterbank. ten N.W. van Texel, de Umuidense treiler „Uiver" (IJmuiden 384) na 'n aanvaring met de treiler „Prin ses Beatrix" (IJmuiden 117), gezonken. De „Prinses Beatrix" is in IJmuiden aangekomen met 12 opvarenden van de „Uiver'' aan boord. Eén lid van de beman ning, de 54-jarige kok M. Blok, geraakte tijdens het on geluk gewond V water en verdronk. Volgens de bemanning was het zicht normaal. Men be grijpt niet waar de oorzaak van dit ongeluk gezocht moet worden. TWEEDE NEDERLAAG VAN GOES. Zierikzee sloeg Robur. Ie KLASSE. M.V.V.Bleij'erheide 30; HelmondiaVlissingen 10; Spel. EmmaNoad 01; PSV Limburgia 30; VWBra- bantia 11. Het is en blijft een lastig karweitje om in Maastricht te winnen en zo ondervond Bleijerheide, dat het met MW kwaad kerseneten kan zijn. Met de eigen overwinning op Limburgia, is de koppositie van PSV nu tamelijk stevig. Wel komt nu Noad iets opzet ten, maar de magere overwin ning op de sportclub bewijst, dat de Tilburgenaren toch ook niet zo bar veel in hun mars hebben. WV en Brabantia de den elkaar niet veel kwaad en doen schijnbaar mee aan de strijd van de onderste vijf. In die strijd echter trekt Vlissin gen aan het kortste eind en werd door één enkel goaltje van Helmondia vaster op de onderste plaats genageld. Op Helmondia was juist alle hoop gevestigd en de uitslag bewijst dat dit niet ten onrechte was. 2e KLASSE A. De ZeeuwenBreskens 2 3; TemeuzenAlliance 12; Internos—Goes 10RBC— HERO 3—2; Middelburg— Dosko 14. Breskens is ook begonnen om punten te verzamelen en kon nu De Zeeuwen twee puntjes afhandig maken. Hierdoor zak ken de Vlissingers in de rich ting van Middelburg, maar hebben toch altijd nog vier punten voorsprong. Als derde in dit gezelschap is nu Temeu zen gekomen, dat echter tegen Alliance zich niet zo maar zonder meer liet inmaken. Middelburg zal in de tweede helft van de competitie uit 'n ander vaatje moeten tappen, anders kunnen de groen-witten zich voorbereiden op het al lerergste. RBC en Hero zyn aan het stuivertje wisselen op de ranglijst. Internos is een lastig gastheer. Goes onder vond het. Dosko streeft de Goesenaren weer voorbij en Alliance zit steviger in het za del. De ranglijsten laten ten aanzien van het Zeeuwse spel peil geen twijfel over. 3e KLASSE E. Niéuw BorgvlietRKFC af- gel.; MOC—ODIO 2—1; Ro burZierikzee 3—5; Yerseke Zeelandia afgel.Burgh RCS 2—1. Burgh begint zich te her stellen en links en rechts klap pen uit te delen. Nu is RCS aan de zegekar gebonden. Burgh komt er aardig door naar boven en nog zo'n suc cesje en het gevaar is voor lopig afgewend. Voor Yerseke begint het er intussen maar raar uit te zien. Robur maak te een slechte beurt tegen Zie rikzee en is nu ook weer in gezelschap van Burgh terecht gekomen. Zierikzee toont zich dit jaar van een goede zijde. De grote strijd MOCODIO was deze keer voor de Berge- naren, maar er zal nog heel wat gepresteerd moeten wor den, vóórdat er enig licht in de Brabantse zaak is geko men. 3e KLASSE F. HoofdplaatOostburg 24; HontenisseAardenburg afg.; SluiskilClinge, scheidsrech ter niet opgekomen; IJzendij- keHulst 52; Biervliet Corn Boys 04; SteenAxel 1—1. De Sassenaren laten het niet van anderen afhangen, maar gaan door met hun trotse re cord te handhaven. Na acht wedstrijden is nog geen enkel puntje verspeeld en hun doel- gemiddelde mag gezien wor den. Nu werd Biervliet weer kansloos geslagen. Axel en Steen schijnen plezier in het succes van Com Boys te heb ben, ze deelden althans de punten, daarmee de voorsprong der leiders vergrotend. IJzen- dyke echter denkt er een beet je anders over en blijft Corn Boys op de voet volgen. Het onverwachte gebeurde in Hoofdplaat waar Oostburg de eerste overwinning boekte en tegelijk Clinge de rode lan taarn in handen futselde. RES. 2e KLASSE E. Middelburg IIDe Zeeuwen II 20; Goes HBreskens H 01; Dosko nTerneuzen n 70; RCS IIVlissingen II 02. Goes had een heel slechte dag, want ook de reserves ver loren tegen Breskens II. Dit laatste is wel de grote ver rassing uit de reserve klasse. De Breskens reserves doen het dit jaar niet slecht en bezorg den Breskens deze Zondag 'n goede dag. Er komt nu weer wat spanning onder de reser ves, want Dosko is er nu weer volledig in. Jammer, dat RCS II het tegen Vlissingen II liet zitten, anders was dit wakke re ploegje ook nog een con current geworden. Middelburg II blijft ook voortgaan met goede resultaten en De Zeeu wen II werden er aan ge waagd. Tegen Dosko II kon Terneuzen II het niet redden en het werd een grote neder laag. regering hierby te steunen. Hij verklaarde, dat, als de vyande- lijkheden niet gestaakt worden, het bezoek van de Commissie voor Goede Diensten geen vruchten zal afwerpen. Het In donesische volk zal, zonder het doel van zijn strijd uit het oog te verliezen, de resolutie kun nen naleven. Het doel van de republiek is: de vrijheid te ver krijgen zonder daarbij het be lang van de wereld uit het oog te verliezen. Soekarno ontkende, dat er geen veiligheid en orde in de republiek heerst en zeide, dat het Indonesische volk thans door het naleven van de reso luties aan de wereld het bewijs kan leveren, dat er discipline heerst in de republiek en dat het gehele volk de instructies van do regeling opvolgt. Hij- verzocht tenslotte het volk om aan provocaties geen gevolg te geven. Een aantal gemeenten heeft met het oog op de werkzaam heden voor het samenstellen van de nieuwe kiezerslijst aan de minister van binnenlandse zaken de vraag gesteld, wan neer ongeveer de verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te verwachten is, gesteld, dat de voorgenomen Grondwetswijzi ging tot Kamerontbinding aan leiding geeft In antwoord hierop heeft de minister medegedeeld, dat ver wacht mag worden, dat deze verkiezing niet vóór 1 April 1948, de datum waarop de nieu we kiezerslijst van kracht wordt, zal geschieden. Autobus van dijk gereden. Zaterdagmiddag is op de Oostdijk bij IJsselmonde een autobus, waarin zich 43 pas sagiers bevonden, van de dijk gegleden en gekanteld. De paniek was groot. De passagiers deden wanhopige pogingen de bus te verlaten. Er waren 21 gewonden, die naar Rotterdam werden ver voerd. Daar bleek, dat de ver wondingen van de meesten nogal meevielen. 20 personen hadden slechts snijwonden op gelopen en konden na verbon den te zijn, naar huls terug keren. Dc 49-jarige kantoor bediende W. Schipper uit Rot terdam, bekwam echter een voorhoofdfractuur .en moest in het ziekenhuis ter verpleging worden opgenomen. Catalina in brand gevlogen. Volgens een bericht van de Marvo is een Catalinavlieg- boot te Ballkpapan in brand gevlogen. Blijkens de voorlopi ge berichten zijn het vliegtuig en de lading verloren gegaan. Persoonlijke ongQjukken heb ben zich niet voorgedaan. Ane- ta tekent hierbij aan, dat het zeer waarschijnlijk is, dat ook een aanzienlijke hoeveelheid post verloren is gegaan. Agent neergeslagen. Nabij het oude kerkhof aan te Teg-elseweg te Venlo is Zaterdagnacht een agent van de Venlose politie door een tot dusverre onbekende dader be wusteloos geslagen. De agent was twee personen tegen ge komen, waarvan er één een koffer droeg. Toen hij de man nen staande hield heeft een van hen kans gezien zich on verhoeds op de agent te wer pen en deze bewusteloos te slaan. Een terstond met behulp van speurhonden ingesteld on derzoek leverde geen resultaat op. Mr. Oud confereerde mei de Partij van de Vrijheid. Zaterdag werd te Amster dam de eerste bespreking ge voerd tussen een delegatie van het hoofdbestuur van de Partij van de Vrijheid onder leiding: van mr. D. U. Stikker, en een delegatie uit het voorbereidend comité tot oprichting van een Democratische Volkspartij on der leiding van mr. P. J. Oud. De besprekingen zullen worden voortgezet. Minister Gielen onthult gedenkraam. De minister van O., K. en W„ dr. J. J. Gielen, heeft in het monument van 16e eeuw- se glasschilderkunst, de St. Janskerk te Gouda, een ge denkraam onthult, dat Char les Eijck ontwierp. De plechtigheid werd o.a. bijgewoond door jhr. ir. P. F. O. R. Sickinghe als vertegen woordiger der Koningin, de burgemeesters van Amster dam, Haarlem en Leiden en de nabestaanden van Goudse oorlogsslachtoffers.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1