PROVIHCIALE ZEEUWSE COURAKT Duitsland-conferentie Londen begonnen te Tweede Kamer aanvaardt enquête-voorstel In Berlijn woedt een persoorlog Commissie weer in Batavia Verplichte tb.c,-bestrijding voor rundvee in Zeeland? Vredesverdragen 190e Jaargang - No.263 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 7 Nov. 1947 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week: 3.20 per kwartaal: franco per post I 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct per mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60. teL 10 (2 lijnen) en 51 - Middelburg: Londense Kaal 29. teL 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15. tel. 2475 - Oostburg:Gratamastr. 3. tel. 102 - Terneuzen: BrouweriJstr. 2 - Postrek. nr 359300 PZ.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren zfi. Laat ons echter aan de an dere kant niet uit het oog ver liezen, dat het voor Europa noodlottig is, dat de economi sche eenheid van Duitsland niet hersteld wordt. De staten, die rondom Duitsland liggen, zijn stuk voor stuk wat hun welvaart betreft afhankelijk van de welvaart, die in Duits land heerscht. Zolang Duitsland niet m staat wordt gesteld om te pro. duceren en als gevolg daarvan te consumeren wat de omlig gende staten te veel produce ren, blijft ook de positie van West-Europa uitermate moei lijk. Rusland kan in Oost-Eu ropa de moeilijkheden opvan- Scherpe critiek in het Hogerhuis. In het Engelse Hogerhuis heeft lord Jowitt, naar aanlei ding van een door lord Vansit- tart uitgelokt debat verklaard, dat Engeland het voortdurende schenden van de vredesverdra gen in de Russische satelliet staten voor zal leggen aan de Verenigde Naties. Hij wil ech ter eerst wachten tot dat hij onaantastbaar beschuldigings materiaal ter beschikking heeft Engeland is van oordeel, dat Rusland en de regeringen der satellietstaten niet handelen volgens de bepaling van de vredesverdragen, welke voor schrijft, dat de rechten van de Zweedse trein in brand. Een Zweedse trein is bij Göteborg in botsing gekomen wet een goederentrein en ten gevolge daarvan In brand ge raakt. Er zijn reeds vier doden geteld en talrjjko gewonden. Burgemeester van Bratislava gearresteerd. Volgens het katholieke blad V uVa D°hiskracie" is Ryse- iy. burgemeester van Bratis- var> de Slowaakse Christelijk-Democratische par- t'J> gearresteerd onder beschul diging van deelneming aan een samenzwering. Labour-nederlaag in Schotland. Ook in Schotland zijn ge meenteraadsverkiezingen ge houden en de Labourpartjj j 0 ^aar een nederlaag h|ieden. In totaal verloren zij r? Z1 eIs en in negen gemeen heden, waaronder die van de Labourmeer- derheid verloren. gen. In het Westen zouden slechts het Britse Rijk en Ame. rika dit kunnen doen en zii zijn beiden allereerst bedacht op hun eigen belangen. Zo wil het toeval, dat de conferentie over Duitsland, met haar korte agenda, welke zo weinig perspectief biedt, wel eens beslissend zal kunnen zijn voor de toekomst van West- Europa. Ontaardt ook deze conferen tie in een gevecht tussen Oost en West, met de heerschappij over Duitsland als inzet, ver liest men wederom de zakelijk, held en de noodzaak om tot be slissingen te komen uit het oog, dan zal dit opnieuw de spanningen verhogen en de kansen op een vredige toe komst verkleinen. Het schaakbord en de stukken. Verstoorde droom van een Herenigd Duitsland. Donderdagmiddag om half vjjf is in Londen de conferen tie begonnen van de plaatsver vangende ministers van buiten landse zaken der grote mo gendheden over het probleem- Duitsland. Er staan slechts 3 punten op de agenda: het vaststellen van de procedure voor de onderhandelingen over het Duitse vredesverdrag, de politieke structuur, welke aan Duitsland ge°even zal worden en de schadeloosstelling voor burgers der verenigde naties in Duitsland. Ben korte agenda, maar een ongelooflijk moeilijke. De conferentie te Moskou, in het voorjaar van 1947 gehou den, ontaardde al heel spoedig in een gevecht tussen de grote mogendheden, wie in Duitsland het meeste te vertellen zou houden. Zakelijkheid was op die conferentie verre te zoeken, een Duits verlangen om al thans gehoord te worden bij de besprekingen had niet de min ste kans op inwilligingOp het ogenblik staat de zaak er weinig beter voor. Langzaam maar zeker be ginnen de Duitsers te beseffen, wat anderen reeds veel eerder hebben Ingezien, dat Duitsland tot een schaakbord is gewor den, waar een strijd tussen we reldmachten wordt uitgevoch ten en dat men zich daarbij nauweliik* bekommert om wat er van het schaakbord en de schaakstukken terecht komt. Vandaar dat de Duitsers dan ook niet de minste hoop koes teren, dat hun stille wens, de hereniging van Duitsland pn- der een centraal bestuur, enige kans op vervulling heeft. Zij betreuren, dat het zo loopt, zij zien in, dat er van een herle ving van het land geen sprake kan zijn^ zolang Duitsland in vier stukken geknipt blijft. Maar zij kunnen er niets aan veranderen. Machteloos zijn Sir Oliver Charles Harvey, de opvolger van Duff Cooper als Ambassadeur van Groot Brit- tannië in Parjjs. Kolonel de Meester verlaat de Marine. Kapitein ter zee J. B. de Meester, die commandant was van Hr. Ms. Tromp" tijdens de strijd in Indië en na de be vrijding geruimen tjjd marine attaché te Londen, is met in gang van 1 December bevor derd tot schout bij nacht en op dezelfde datum eervol uit de marinedienst ontslagen we gens langdurige dienst. Weer extra vlees. Behalve het reeds in de bon- nenlijst bekend gemaakte ex tra-rantsoen vlees van 100 gram, wordt nog een ex tra rantsoen van 100 gram be schikbaar gesteld. Voor perso nen van 5 jaar en ouder is voor de komende periode dus 600 gram vlees aangewezen. In verband hiermede maakt het C.D.K. bekend, dat voor het tijdvak van 9 t.m. 22 Nov. a.s. op bon R03 vlees, 100 gram vlees of vleeswaren te verkrijgen is. Meer Amerikanen naar Nederland. Dat de in de V. S. gevoerde propaganda van Nederlandse zijde, erop gericht om zoveel mogelijk Amerikanen ertoe te brengen als toerist naar Ne derland te komen, vruchten begint af te werpen, blijkt uit het feit, dat in het afgelopen seizoen (1 April1 October) 550 inwoners uit de V. S. al leen al in de grote hotels van Scheveningen verblijf hielden, tegen 68 gedurende de over eenkomstige periode van 1946, hetgeen dus neerkomt op een stijging van 700 De gemiddelde tijdsduur, ge durende welke zij hier verbre- ven, steeg met ruim 35 Recordproductie in Britse zone. Dank zij de toezegging van extra levensmiddelenrantsoe nen in de Britse en Ameri kaanse zones van Duitsland, heeft de kolenproductie in de Britse zóne thans een record hoogte bereikt. Terwijl men hoopt aan het einde van het jaar een productie te bereiken van 300.000 per dag, heeft men thans reeds een produc tie van 273.000 ton per dag. Melk en wijn. De snel dalende melk- voorraad waaronder Pa rijs gebukt gaat, is er oorzaak van, dat de moeders haar jonge kin deren geregeld wijn ge ven te drinken. Reeds van oudsher kreeg het Franse kind veel wyn, maar thans wordt het kwantum niet onbeden kelijk. Voldoende peulvruchten. De afdeling voorlichting van het ministerie van landbouw, visserij en voedselvoorziening heeft bekend gemaakt, dat er voldoende peulvruchten zijn om een voldoende en regelmatige voorziening in de winter mo gelijk te maken. Amerika contra Rusland Beschuldigingen over en weer. In Berlijn woedt momenteel met grote hevigheid een Ame rikaans-Russische persoorlog. De Britten hebben er zich tot dusver niet mee bemoeid. De Amerikanen beschuldigen de Russen ervan, dat er in hun concentratiekampen toestan den heersen, die niet onder doen voor de toestanden die in de Nazikampen hebben ge heerst. Tientallen Duitse ge vangenen zouden als gevolg van de Russische terreurme thoden dagelijks om het leven komen. Van hun kant beschuldigen de bladen, die in de Russische zóne van Berlijn verschijnen de Amerikanen ervan, dat zij tal van hooggeplaatste Duitse fi nanciers, die hebben mee ge werkt om de West-Europese en Oost-Europese landen econo misch te plunderen, thans weer Sensatie in Roemenië. MINISTER VAN BUITEN LANDSE ZAKEN VAN VER RAAD BESCHULDIGD. Het Roemeense parlement heeft Woensdagavond met een overweldigende meerderheid van stemmen een motie van wantrouwen aangenomen te gen de minister van buiten landse zaken Tatarescu. Deze werd ervan beschuldigd ver raad te hebben gepleegd en zeer belangrijke inlichtingen te hebben verstrekt aan buiten landse mogendheden. Deze mo tie van wantrouwen zal worden voorgelegd aan de regering en men vraagt zich niet alleen in Roemenië af, wat hieruit voort zal vloeien. Amerikanen geven Duitse vissersschepen terug. In verband met de voedsel schaarste in Duitsland hebben de Verenigde Staten besloten om het deel van de Duitse vis sersvloot, dat als schadever goeding aan Amerika was toe gekend, terug te geven. DUITSE INDUSTRIËLEN HOUDEN GOEDEREN ACHTER. De hoogste Britse bezet tingsautoriteiten hebben thans onthuld, dat de Duitse indus triëlen in hun zone grote voor raden materialen en grond stoffen achterhouden en daar door in ernstige mate de we deropbouw en het herstel van Duitsland bemoeilij'ken. op hoge posten plaatsen. De steun, die deze personen van Wallstreet ontvangen, maakt dat zij onaantastbaar zijn. Ten dele zou dit plaatsen van vroe gere nazi's op hoge posten ge schieden met steun van de Ne derlandse industrieel Fentener van Vlissingen, die de Neder landse industriële Quisling wordt genoemd. Deze Russisch-Amerikaanse persoorlog in Berlijn heeft bij de bevolking ernstige onrust gewekt. Partijgenoten van Mikolajczyk gevat. Radio Moskou heeft aanha ling gedaan van een bericht uit Warschau, volgens het welk twee partijgenoten van Stanis- law INIikolajczyk, de Poolse op positieleider, gevat zyn by een poging ons de Tsjecho-Slo- waakse garens te overschreden. Het waren Win ven ty Bryja, voormalig penningmeester van de Poolse boerenpartij en Ma ria Hulewicz, de prive-secreta- resse van Mikolajczyk. Zij zou den een bedrag van ruim een millioen Zlotty bij zich gehad hebben, in vreemde valuta. Mikolajczyk geroyeerd. Het bestuur van de Poolse boerenpartij heeft de naar Londen gevluchte boerenleider Mikolajczyk geroyeerd. Ook de andere gevluchte politici zijn uit de partij gestoten. In Hongarije heeft het be richt, dat Pfeiffer, de leider van de nationale onafhanke lijkheidsparty, naar Wenen is gevlucht en zich daar in de Amerikaanse zöne bevindt, grote ongerustheid gewekt. Perzië daagt Rusland uit. De Sjah van Perzië heeft 'n wet ondertekend, waarin dè destijds met Rusland aange gane overeenkomst over de exploitatie van de Perzische olievelden ongeldig wordt ver klaard. De Russische regering is officieel van de wet op de hoogte gebracht Zoals bekend hebben de Perzen nieuwe over eenkomsten gesloten met Ame rika. Met de ..Tosari" zullen 100 kisten appelen vervoerd worden, welke een geschenk zijn van het centraal bureau van de veilingen voor de mili taire hospitalen te Batavia. Bamk-chauffeur tot 2 jaar veroordeeld. HET PAKKETJE VOOR AXEL. De Amsterdamse rechtbank wees vonnis in de zaak tegen de chauffeur van de Amster damse Bank A. A. M., die op 19 Dec. 1946 onder meer een aangetekend pakket, bevatten de 80.000, met bestemming Axel per auto van het kantoor Herengracht naar het Centraal Station vervoerde. Het O.M. eiste een gevange nisstraf van 2 jaar en 6 maan den, hoewel M. onafgebroken bleef ontkennen. De directie van de Amsterdamse Bank heeft onafgebroken geloof ge hecht aan haar chauffeur. Zij heeft zijn salaris en -atifica- ties steeds aan zyn gezin uit betaald. De uitspraak luidde thans 2 jaar gevangenisstraf. KABINET SCHERMERHORN-DREES KOMT OOK AAN DE ORDE. In de Donderdagmiddag gehouden vergadering der Twee de Kamer is aan de orde gekomen de stemming over de amendementen van de heer Bierema (Vryh.) op het voorstel van de heer Van der Goes van Naters tot het houden van een enquête naar de gebeurtenissen, verband houdende met de Duitse inval in Nederland en naar het beleid der opeenvol gende kabinetten te Londen. Het eerste amendement beogende ook het beleid van 't kabinet Schermerhorn en Drèes vooral ten aanzien van het financiële beleid in de enquête te betrekken werd aange nomen met 50 tegen 25 stemmen. De overige amendemen- ten-Bierema werden met ongeveer overeenkomstige stem menverhouding aangenomen. Het voorstel-Van der Goes van Naters wordt daarna zon der hoofdelijke stemming goedgekeurd. SPOEDIG AANWIJZING VAN EEN PLAATS VOOR DE ONDERHANDELINGEN. Goede hoop op oplossing van het conflict. Werkschoenen kunnen weer aangevraagd worden. Tussen 9 en 23 November a.s. kunnen wederom aanvra gen voor werkschoenen voor personen van 16 jaar en ouder worden ingediend, voorzovei zij sedert 1 Januari j.l. geen bon voor werkschoenen (ol Engelse werkschoenen) heb ben ontvangen. Arbeiders in bedryven met 10 arbeiders of minder moeten individueel een aanvrag» in dienen. Voor arbeiders i be drijven met meer dan 10 arbei ders moet 't bedrijf collectief aanvragen. In 't laatste geval kan aangevraagd worden met een aanvraagformulier, het welk vergezeld moet zyn van een lyst met de namen der be trokken werknemers. Brabant bouwt een nieuwe electrische centrale. Ged. Staten van Noord-Bra bant stellen de Prov. Staten voor aan de N.V. Prov. Noord Brabantse Electriciteits Mij ten behoeve van de bouw van een nieuwe electrische centrale aan de Amer een crediet te verlenen tot een maximum be drag van 50.000.000.—. EEN ZELDZAAM JUBILEUM. Donderdag 13 Nov. a.s. zal ds. J. D. v. d. Velden, em. pre dikant te Rotterdam, het zeld zame feit herdenken, dat hy voor 60 jaar het predikambt in de Geref kerken aanvaardde. Ds. v. d. Velden die een van de oudste discipelen der Vrije universiteit is, behoort met. ds. K. Femhout, em. predik te Baam, tot de oudste predikan ten der Geref. kerken. Nieuwe spoorbio. Donderdag is op het station te Utrecht een nieuwe spoor bio in gebruik genomen. Het is een Pullman wagen die is om- febouwd tot bioscoopzaaltje, at aan 83 personen plaats biedt. Langs de in ryen opge stelde fauteuils is een ruime loop vrij gelaten waarin licht pijlen zijn aangebracht waarin men kan aflezen waar nog plaatsen open zijn. De oude spoorbio zal voorlo pig in Zwolle worden gestati- onneerd. Het ligt in de bedoe ling het aantal spoorbio's tot acht, verdeeld over heel het land, uit te breiden. Handel in echte en valse textielpunten. Voor de Utrechtse politie rechter stonden Woensdag vier Amersfoorters terecht voor een grote handel In textielpunten, waarvan het merendeel vals was. De warenhuiseigenaar M. M. A. R., had 6000 echte- en 11.000 valse punten verkocht. Hij werd veroordeeld tot 4 maanden hechtenis subsidair 10.000 gulden. Zijn broer werd vrijgesproken, evenals een koopman J. H. H. M., die tus senpersoon was geweest. G. M., die 6000 echte punten leverde, kreeg 1 maand voor waardelijk met een proeftijd van 3 iaar en een boete van 100 gulden subsidair twee maanden. Volgens een besluit in het Staatsblad van Woensd. mogen de gemeenteraden niet meer dan 40 per jaar aan kleding en voeding van een school kind besteden. Op een persconferentie is door de leden van de Commis sie van goede Diensten aange kondigd, dat de republikeinen een „Compliance-Committee" hebben ingesteld om de in structies, vervat in de resolu ties van de Veiligheidsraad om de vyandelykheden te staken, ten uitvoer te brengen. Op een vraag, of de Com missie voor Goede Diensten na verblUf van een week In Indonesië mogelijkheid tot een oplossing van het Indonesisch conflict zag, antwoordde de heer Graham: „Ik heb goede hoop op een oplossing". Men deelde voorts mede, dat de consulaire commissie zeer bin nenkort zal worden ingescha keld en waarschijnlijk reeds v»ndaag een bespreking zal hebben met de Commissie van Goede Diensten. Alle leden van de commissie hadden te Djocja, hetzij parti culier, hetzij in groepsverband, een onderhoud van informeel karakter met Soekarno, Sjari- foeddin en andere republikein se autoriteiten. Inzake de plaats van de on derhandelingen kon geen ver dere mededeling worden ge daan, doch op een desbetref fende vraag antwoordden de leden, dat. indien de onderhan delingen op een schip zouden plaats hebben, dit schip zeer spoedig ter plaatse aanwezig zou zyn. WEER IN BATAVIA. Donderdag keerde de Com- missio van Goede Diensten uit Djocja in Batavia terug. Ane- ta's speciale correspondent, die met de commissie meegereisd is naar Dioeia. meldt, dat hy van de commissie vernomen heeft, dat de plaats van de toe komstige onderhandelingen spoedig zal kunnen worden ge regeld. Voorts meldt de correspon dent van Aneta nog, dat voor ieder lid van de Driemogend- heden Commissie in Djocja een huis beschikbaar is gesteld met de vlag van de natie van het desbetreffende lid in de tuin. In Djocja zijn sommige krin gen van mening, dat van de zijde van de republikeinse de legatie bezwaar zal gemaakt worden tegen de aanwezigheid van een Oost-Indonesische autoriteit in de Nederlandse contact-commissie. Hierover verklaarde de woordvoerder van de Commissie van Goede Diensten tegenover Aneta, dat zulk een aangelegenheid bui ten het terrein van de com missie ligt, aangezien de com missie uiteraard als vertegen woordigers erkent zij, die als zodanig door hun regering zijn benoemd. DOODSTRAFFEN VOLTROKKEN. T" Makassar is de doodstraf volt .jklcen van de comman dant en ondercommandant en 7 leden van een beruchte Ja- 8anse organisatie te Makassar, nder de geëxecuteerden be vond zich de beruchte tolk Doinikoru, die voor de oorlog als een bescheiden fietsenma ker te Makassar woonde. GEEN PARACHUTISTEN? Volgens Antara spreken re publikeinse militaire lucht vaartkringen het Nederlandse bericht tegen, dat republikein se parachutisten op Zuid-Bor- neo zouden zyn gedaald. VERLIEZEN SINDS 4 AUGUSTUS. Van officiële zijde is mede gedeeld, dat in de periode van 4 Augustus tot 31 October uit gerectificeerde gegevens van de militaire geneeskundige dienst is gebleken, dat de Ne derlandse verliezen bedragen 248 gesneuvelden, 745 gewon den en 19 vermisten. Politionele actie op de film. In Batavia is de „première" gegaan van de film „Linggad- jati in de branding." Deze film is uitgebracht door het Gouvernement-Filmbedrijf en de Marvofilm. Zy behandelt de gebeurtenissen sedert de Japanse capitulatie in hun his torisch verband. Het zwaarte punt ligt in de opnamen van de politionele actie, waarbij veel opnamen zijn gemaakt van Nederlandse militairen en mariniers in acties op West- Java, Oost-Java en Madoera. INENTING TEGEN MOND- EN KLAUW ZEER WORDT GEORGANISEERD. Meer politieke delinquenten gevraagd! Tijdens de maandelijkse ver- adering van het bestuur der tichting voor de Landbouw in Zeeland, die dezer dagen werd gehouden, kwamen enige belangrijke kwesties ter spra ke. Hoewel in Zeeland momen teel geen mond- en klauwzeer voorkomt en deze ziekte ook in overig Nederland nagenoeg ontbreekt, besloot het bestuur, gelet op de gunstige uitkom sten van de Inenting tegen mond. en klauwzeer in het af gelopen jaar en de in verhou ding tot het risico van het op treden der ziekte geringe kos ten, om in overleg met de Ge zondheidsdienst voor Dieren in Zeeland de organisatie van de ze inenting ter hand te nemen. Door een georganiseerde inen ting kunnen de kosten zo laag mogelijk worden gehouden en wordt een zo groot mogelijk effect bereikt. Deze inenting zal a.s. voorjaar tegen het eind van de staltijd plaats vinden, waarover t.z.t. alle veehouders in Zeeland per circulaire zul len worden ingelicht. T.B.C.-BESTRIJDIN G Met de directeur van de Gezondsheldsdienst voor Die ren werden voorstellen van de Stichting besproken om de t.b.c.-bestrijding in Zee land te bevorderen door aan dc consumptiemelk, afkom stig van t.b.c.-vrge stallen, een Iets hoger melkgeld uit te betalen dan aan de melk van niet t.b.c.-vrije stallen afkomstig. Een €n ander zal met het Bedrijfschap voor Zuivel te 's-Gravenhage worden be sproken. Aangezien de t.b.c.-bestrij- ding in andere delen van Ne derland krachtig wordt door gevoerd en in verschillende provincies tuberculinatie van het rundvee reeds verplicht ls gesteld, dreigt steeds meer het gevaar, dat de provincie Zeeland een vergaarbak wordt van reactiedieren tot schade van de volksgezondheid, doch tevens van de veehouders. Er dient rekening mede te worden gehouden, dat binner afzienbare tyd de t.b.c.-bestrij. ding ook in Zeeland verplicht zal worden gesteld zodat vol- ffens de mening van het be stuur alles moet worden ge daan om de vrywillige bestrij ding zoveel mogelijk te bevor deren. CULTU UR TECHNISCHE WERKEN. Besloten werd er bij de bevoeg de instanties op aan te dringen dat geen landarbeiders in cul tuurtechnische werken wor den geplaatst op momenten dat deze in de bedrijven pro ductieve arbeid kunnen ver richten. Het aantal arbeids krachten dat de landbouw be hoeft zal ook in volgende jaren nog zeer groot zijn temeer daar het vooroorlogse bouw plan met arbeidsintensieve teelten nog niet tot stand kon worden gebracht. Daarnaast zullen ter voor ziening van de behoefte aan arbeidskrachten stappen wor den ondernomen tot behoud van de interneringskampen in Zeeland en aanvulling van deze kampen met delinquenten uit andere provincies, die daar geen of minder productief werk kunnen verrichten. Gymnasiasten kenden de examenopgaven al. Het Tweede Kamerlid, de heer Schmal, heeft aan de mi nister van O., K. en W. enke le vragen gesteld betreffende de onregelmatigheden, die zich zouden hebben voorgedaan by het laatste examen aan het bijzondere gymnasium te Eind hoven. De heer Schmal vraagt of het juist was, dat door een der gecommitteerden is ont-» dekt, dat de examenstukken te voren aan de leerlingen be kend waren, welke redenen de minister ertoe geleid hebben om de uitslag van een daar naar ingesteld onderzoek niet bekend te maken en ten slot te of dit als één op zichzelf staand geval beschouwd moet worden. Pas op de kleintjes. Een groot warenhuis in Den Haag heeft, on der directie van een por tier met een paedago- gisch complex, een par keerterrein voor „kinder wagens met inhoud" ge opend, ten behoeve van winkelende moeders. Zo langzamerhand wordt de klant weer ko ning! Potloden-industrie in oprichting. Naar wij vernemen is in op richting een „Ned. Potloden industrie N.V.". Deze industrie zal zowel houten- als vulpot loden fabriceren. De benodigde vergunningen zyn inmiddels aangevraagd. De firma Bruynzeel uit Zaandam is een der vennoten, terwyl voorts de Ned. Handel Mij. bij dit concern betrokken is. De heer E. Penkela uit Am sterdam. een zoon van de be kende Joegoslavische potloden fabrikant, is een der initiatief nemers. Directie van spaarzegelkas gearresteerd. De eerste Leidse spaar- en betaalzegelkas heeft haar be talingen gestaakt en de fir manten. L. F. van S. C. J. K. en J. N. zijn in bewaring ge steld. Ingevolge de bepalingen van de geldschieterswet behoort een spaar- en betaalzegelkas toestemming te hebben van B. en W. om haar bedrftf te mo gen uitoefenen, terwyl daar naast erkenning nodig is van het ministerie van economische zaken. In het geval van de eerste Leidse spaar- en betaalzegel kas verleende het ministerie toestemming, doch B. en W. te Leiden weigerden. Plan-Marshall gereed. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Mars hall. heeft Woensdag op 'n pers conferentie verklaard, dat hij zijn gehele program voor hulp aan Europa Maandag gereed zou hebben om voor te leggen aan een gemeenschappelijke zitting van de congrescommis sies voor buitenlandse zaken. Tevens zeide Marshall, dat hij enige openhartige verklaringen zou moefen afleggen en dat hy thans nog een beperkt aantal crltieke beslissingen trachtte te nemen. Marshall verklaarde, dat hy 20 November per vliegtuig naar Londen zal vertrekken vier dagen voor het begin van de conferentie der ministers van buitenlandse zaken om zich op de hoogte van de pro blemen te stellen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1