PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Wereld van honger Massaal röntgen-onderzoek in Zeeland Attlee's nederlaag en Moskou Boodschap van Attlee. Uitstapje naar Borobodoer Donderdag 6 Nov. 1947 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkery Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen. P't t3lac' verschijnt dagelijks, Zon-- Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINOSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN advertentieprijs: ia ct. per 190e Jaargang - No.262 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; I 3,20 per kwartaal; franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Christelijke feestdagen. mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15. tel. 2475 - OostburgGratamastr. 3, tel. 102 - Temeuzen: Brouwerijstr. - Postrek. nr 359300 PZ.C., Middelburg. Het Wereldgebeuren POLITIEKE SPANNING IN EUROPA STIJGT Overal: zwenking naar rechts. Na het opzienbarende succes van de Gaulle tijdens de Fran se gemeenteraadsverkiezingen, volgt de zware nederlaag, die de Britse Arbeiderspartij gele den heeft bjj de gemeente raadsverkiezingen in Enge land. Het zijn twee verschijnselen, die wijzen op een toenemende spanning in Europa. Grote buitenlandse bladen voorspel len reeds thans, dat de Vier de Republiek ten onder zal gaan en dat wellicht Rama- dier nog enkele kabinetten zal vormen, maar dat zijn val zeer aanstaande is. Er zou dan geen „regering" de Gaulle ko men, maar een regime-de Gaulle en het is zonder meer duidelijk, dat dit de toch reeds uitermate scherpe tegenstelling tussen communisten en recht se groepen tot het uiterste zal opvoeren. Is Frankrijk, leegge bloed in twee wereldoorlogen, op weg naar een burgeroor log, die het nieuwe zware ver liezen zal toebrengen? In Engeland deelt Attlee 't lot van zijn geestverwanten in Frankrijk. Natuurlijk zal het in Engeland niet tot een bur geroorlog komen. Het Engel se volk is zo anders geaard dan het Franse, dat zoiets on denkbaar is. Maar de neder laag der Labourpartij heeft toch ernstige consequenties, welker betekenis men niet moet onderschatten. Reeds thans werpt de oppositie de vraag op. of Attlee's kabinet nog geacht kan worden de volkswil te vertegenwoordigen. Zij beantwoordt deze vraag ontkennend. Er is dus een fel le politieke strijd aanstaande. Maar zoals gezegd, tot exces sen zal het daarbij niet komen. Overigens: de Gaulle zal trachten een autoritair regi me te stichten. De Britten zullen, als Labour ten val mocht komen, een politieke gedragslijn volgen, die welis waar volkomen democratisch Attlee terug naar Engeland. De Britso premier Clement Attlee is Woensdagmorgen om kwart voor tien in gezelschap van zyn echtgenote en Air Marshal- Lees in het zelfde York-toestel van de R.A.F., waarin hy Maandag arriveer de, van Schiphol naar Enge land vertrokken. Hij werd uit geleide gedaan door de minis ter van buitenlandse zaken ba ron Van Boetzelaer van Oos- terhoub. Warschau over Mikolajczyk. In een uitzending van radio Warschau wordt gezegd, dat de vrienden van Mikolajczyk de vlucht van hun leider, trachten voor te stellen als 'n moedige daad. „Het is niet verwonderlijk", aldus radio Warschau, „dat hij na een ge heimzinnig en gevaarlijk avon tuur van twee weken in de wo ning van zijn echtgenote te rechtkwam. Zulke wonderen geschieden niet zonder de hulp van een organisatie. In dit ge val was het een vliegtuig van de R.A.F. Volgens een Amerikaanse correspondent is er een speci ale organisatie die in derge lijke gevallen de rol van voor zienigheid speelt. Mikolajczyk was slechts een Engelse sleu tel, maar zelfs die functie kon hij niet lang vervullen-." DRUIVEN VOOR DENEMARKEN. Op initiatief van een daartoe gevormd comité en met belan geloze medewerking van de exporteurs en expediteurs, ver trek Maandag 10 Nov. a.s. van de veiling te Westerlee een partij druiven naar Denemar ken, bedoeld als cadeau-zen ding voor Deense ziekenhuizen, waarin Nederlandse patiënten verpleegd zijn, en voor Deense kinderhuizen. De zending is bedoeld als 'n teken van dankbaarheid voor de zo gTjl door Denemarken in de moeilijke dagen na de be vrijding verleende gastvrijheid, in het bijzonder ook aan Ne derlandse jongens en meisjes. Nederlands schip redde drie schipbreukelingen. Het ss „Van der Wadls", dat de Stoomvaart-mij. „Neder land" van de Nederlandse re gering heeft gecharterd, heeft in de Rode Zee drie drenke lingen het leven gered. De „Van der Waals" had via radio Aden vernomen, dat een zeilprauw in aanvaring was gekomen met het ss .Africa nswaarna gezagvoerder B. Visser scherp naar schipbreu kelingen liet uitkijken. Inder daad konden Dinsdagmorgen drie drenkelingen aan boord worden genomen. zal zijn, maar in haar practi- sche consequenties toch ver wantschap zal vertonen met de koersverandering in Frank- Het schijnt een noodlot te zijn van linkse regeringen, dat zij aan het bewind komen als er perioden van depressie heer sen. Het is toch zo, dat er nimmer een tijd is geweest, waarin regeren zo moeilijk was, als juist thans, in deze ontwrichte naoorlogse samen leving. Boekt een linkse regering niet snel successen, dan helt het kiezerscorps óver naar de rechterzijde. We zien het in West Europa overal gebeuren. En juist dit overhellen naar i-echts plaatst het contrast tussen Rusland en het Westen van Europa steeds meer op de voorgrond. Verdwijnt Attlee, dan mag men een anti-Russische poli tiek van Engeland verwachten, die in de komende periode ken merkend zal zijn voor West Europa. Of Europa daarmede ge baat ishet staat te be zien. Het gaat er thans im mers in de allereerste plaats om de tegenstellingen te ver zwakken. Deze taak is bij een Labourregering, bij linkse ka binetten, in betere handen dan bij rechtse. De mogelijkheid is groot, dat de rust in Europa door de zege van de Gaulle en de nederlaag van Attlee aller minst bevorderd zal worden... Coördinatie vrachtautovervoer_ (Van onze parlementaire redacteur). Naar wij vernemen heeft 't wetsontwerp van minister Vos nopens het goederenvervoer langs de weg in de kringen der vervoerders grote ontstem ming gewekt, omdat men hier in het einde ziet van de vrij heid der ondernemers, die zo zegt men van de zijde van één der grootste organisaties met huid en haar aan de overheid worden vastgeketend. Men hoopt dan ook, dat het ontwerp ae eindstreep nimmer halen zal, of het moet derma te worden omgewerkt, dat het geheel van karakter veran dert. Vast staat ongetwijfeld, dat er in de Kamer 't nodige over zal worden gezegd en naar wij vernemen zal de heer Schilthuis, de partijgenoot van de minister nog wel, gangma ker zijn van de oppositie te gen het gebodene. Een krasse dame. Mevrouw J. M. v. d. Saag, 79 jaar en over grootmoeder is helemaal alleen naar Amerika ver trokken. Haar zoon was in 1927 met zijn gezin naar Amerika vértrokken. Haar kleindochter, in Deventer geboren, heeft Mevrouw v. d. Saag nog gekend, maar die klein dochter is inmiddels al weer getrouwd en moe der geworden en nu wil de krasse oude dame haar achterkleinkind ook wel weer eens zien. Geholpen door en kele Vlissingse kinderen, plant H. K.H. Prinses Juli ana op het Bella- mypark do eerste boom op de Herbe- nlantingsdag. OVER 5 JAAR WEER OVERVLOED? Rantsoenering in 1948: Sir John Boyd Orr, direc teur-generaal van de F.A.O., (organisatie voor voedsel en landbouw), heeft Dinsdag de wereldvoedselraad, die te Washington zijn eerste verga dering hield, toegesproken. Hij waarschuwde voor een mogelij ke „algemene breuk in de structuur van de menselijke samenleving". Hij riep op tot „koene en verstrekkende ac tie" om de huidige voedselte korten in de wereld en het probleem van surplussen inde komende jaren op te lossen. Orr verklaarde, dat de voed seltoestand zelfs nadat de raad in September j.l. was gevormd verslechterd was en dat de vraag naar graan 10 millioen ton groteris dat 't aanbod, terwijl dit verschil tevoren op negen millioen was geschat. Er bestaat geen hoop, aldus Sir John, dat er met ae oogst van 1948 een eind komt aan het tekort. De voorraden zijn zo klein, dat zelfs met een „bumper" oogst vele landen wellicht gedwongen zullen zijn in 1948 de broodrantsoenering te handhaven. „Het tekort aan vetten, oliën en vee zal nog 'n veel langere periode duren." Orr besloot met te zeggen: „Indien de inspanning der vol- Verkiezingen in Noorwegen. Volgens de definitieve uit slag van de gemeenteraads verkiezingen in Noorwegen, heben de Arbeiderspartij en de communistische partij, teza men 48.9 procent van het to taal aantal uitgebrachte stem men behaald en de andere par tijen tezamen 51.1 procent. Deens kabinet afgetreden. De Deense premier, Knud Kristensen, heeft medegedeeld, dat hij de Koning het ontslag van zijn regering zal aanbie den, daar hij geen overeen stemming heeft kunnen berei ken met de partijen, die de regering tevoren steunden. keren wordt gebruikt voor de ontwikkeling van landbouw en industrie, met dezelfde inten siteit als voor de productie van vernietigingswapenen tij dens de oorlog, kan een we reld van honger binnen vijf jaar in een wereld van over vloed veranderd worden." Boomplantdag op het Seisbolwerk te Middelburg. V.r.n.l.: Burgemeester jhr. mr. W. C. Sandberg tot Essenburg, H.K.H. Prinses Juliana, Z.K.H. Prins Bemhard, Mrs en Mr. Attlee. Spoorwegen schenken 4000 bomen. De President-Direc teur der Nederlandse Spoorwegen, ir. F. Q. den Hollander, heeft aan de Stichting „Nieuw Wal- cheden" een chèque van 10.000 ter hand gesteld Bij de chèque was een briefje gevoegd met de volgende inhoud: „Wij planten saam een spoorwegbos „en helpen mee om mooi te maken, „wat schoon was. tot het nodig werd ,,'t om onzentwil tot zee te maken". Bijeengebracht door het Personeel Ned. Spoor wegen. GENERAAL SPOOR. Van officiële zijde te Bata via wordt vernomen, dat het hoogst onwaarschijnlijk is, dat de It.-generaal S. H. Spoor thans naar Nederland vertrekt. De mogelykheid is niet uitge sloten, dat een van zyn staf leden naar Nederland reist. Groots werk werd op Walcheren volbracht. Vlak voor zijn vertrek van Schiphol heeft de Britsche pre mier, Clement Attlee, voor "n radio-microfoon de volgende boodschap tot het Nederland se volk gericht: „Ik ben zeer verheugd de gelegenheid te hebben gehad weer voor korte tijd naar Nederland te komen en wel v ^-namelijk om het eiland Walcheren en het volk van Walcheren te bezoeken. Ik was in staat het grootse werk te zien, dat reeds vol bracht is: de wederbopbouw sinds de oorlogsdagen, toen ik het eiland zag en het overstroomd was. Ik hoop, dat deze weder opbouw met succes zal wor den voortgezet, zodat het eiland zijn oude welvaart zal herkrijgen. Ik ben bijzonder verheugd ook de Nederlandse minis ters te hebben ontmoet en ik neem levendige herinne ringen aan vriendschappelij ke gastvrijheid en Neder land mede," Commissie van Drie heeft geen haast. Plaats der besprekingen. De Commissie van Drie, dio te Djocja vertoeft, heeft blijkbaar geen haast met het aanvangen van haar bemiddelingsarbeld. Zij heeft haar vertrek van Djocja naar Batavia uitgesteld en intussen hebben de drie he ren een uitstapje gemaakt naar de Borobodoer bij Mage- lang, waar ze een genoege- lijke ochtend hebben doorge bracht Inmiddels is Grahams advi seur, Scott, met een brief voor de Nederlandse contactcommis sie naar Batavia teruggevlo gen. Antara meent, dat deze brief handelde over de keuze van een plaats voor de bespre kingen. Woensdag zou Scott weer naar Doe ja vertrekken en Woensdagmiddag zou, volgens Antara, weer vergaderd wor den. Ten aanzien van het uitstel van de commissie meent de „Nieuwsgier", dat hieruit wel blijkt, dat inzake de plaats voor onderhandelingen nog geen overeenstemming is ver kregen. Tevens heeft te Djocja een kabinetszitting plaats ge had, waar Hadji Agoes Salim het een en ander uiteenzette over zijn reis van 7 maanden in het buitenland. Soekamo was bij deze zitting aanwezig. Voor de volksgezondh eid van groot belang. Röntgenwagen van het Zweedse Rode Kruis. Twee grote frisse, wit-blauw geschilderde auto's staan er op het Kerkpleintje van Nieuwdorp, „Röntgenvagn" staat er op. Röntgenauto aan de andere kant. Grote electri- citeitskabels lopen er naartoe, een beetje gevaarlijk ziet het eruit. In de van binnen gezellige, lichtgroene wagen wonen drie Rode Kruiszusters en een chauffeur. Ze wonen en wer ken er. Werken ja zeker, ze houden de wagen schoon, ko ken, eten en proberen de kas kloppend te houden. Hoewel zij dit laatste het moeilijkste vinden is dit toch niet hun eigenlijke werk. Dat is, het staat op de wagen, Röntgen onderzoek. Van 9 's morgens tot 9 's avonds werken ze, met enke le onderbrekingen voor de maaltijden, in de Röntgenwa gen, vol geheimzinnige appa raten. Van ieder „slachtoffer" wordt een kleinbeeld-foto ge maakt, waarop een nummer komt, dat correspondeert met het nummer van een kaart, waar op alle gegevens van de betrokkene voorkomen. Zelf ontwikkelen ze de foto's, die dan met de bijbehorende kaar ten naar de districtsbureaux voor de t.b.c.-bestrijdlng wor den gezonden, waar de foto's worden nagekeken. Waar maar enige twijfel bestaat of iemand al dan niet tuberculeus is, volgt een nieuwe oproep en 'n nieuw onderzoek. WERKWIJZE. Met dit nauwgezette, en algemene onderzoek is de t.b.c.-bestr(jding in onze provincie in een nieuw stadium gekomen. Na de dorpen in de zak van Zuid- Beveland volgen enkele ge meenten op Walcheren, waarna een bezoek aan Zeeuwsch Vlaanderen ge bracht zal worden. Tot voor kort, was de enige methode, die men voor massa le t.b.c.-bestrijding had, Rönt- gen-doorlichting. Op deze wij ze kon een geroutineerd arts ongeveer 200 personen per dag behandelen. Naast hun spreek uren kunnen artsen van de consultatie bureaux slechts 'n beperkt aantal uren voor dit onderzoek vrij maken, zodat dit aantal in de practijk nooit bereikt werd. Röntgenstralen hebben bovendien een zeer na delige invloed voor degenen die er een hele dag in moet werken. In de z.g. scherm beeld- of kleinbeeld-fotografie die in de Röntgenwagen, ge schonken door het Zweedse Rode Kruis en die opereert onder auspiciën van het Ned. Rode Kruis en de Ned. Vere niging voor t.b.c.-bestrijding, wordt toegepast, heeft men 'n nieuwe, betere methode gevon den. Met behulp van 'n inge wikkeld lenzen- en spiegelstel- sel wordt 't doorgelichte beeld wordt het doorgelichte beeld verkleind en gefotografeerd op 2 y2 x 4: cm. De districtsarts vergroot de foto's met behulp van een projectieapparaat, 't Grote voordeel is, dat de arts niet bij het onderzoek aanwe zig hoeft te zijn. Het technisch personeel maakt de films aan de lopende band en kan hier in Zeeland ongeveer 300 foto's per dag maken. VAN BELANG. Dit is natuurlijk van enorm belang voor de t.b.c.-bestrij ding in Zeeland. De Röntgen wagen kan echter helaas slechts beperkte tijd in onze provincie blijven, want er is in heel het land slechts één zo'n rijdende t.b.c.-kliniek en ook in andere plaatsen wacht men er op. Men hoeft zich niet te laten doorlichten, alleen voor schoolkinderen is dit verplicht. Maar het is, met het oog" op de toekomst van ons volk, van het hoogste be lang, dat ieder dit wel doet. Een afdoende reden om te ver zuimen is er trouwens niet. Pijn doet het niet, de zusters zijn aardig en veel tijd is er niet mee gemoeid. Voor die mannen, die overdag niet kun nen, werken de zusters, die hun taak zeer ernstig opvat ten, zo nodig 's avonds door. Het wordt ieder dus wel ge makkelijk gemaakt en nie mand verzuime dan ook zyn (vrijwillige) plicht, als de wa gen verschijnt. Het belang van ons volk is er mee gemoeid. Posthume onderscheidingen voor marinemannen. Luitenant-admiraal C. E. L. Helfrich zal vandaag aan boord van Hr. Ms. „Karei Doorman", in de Maashaven te Rotterdam aan de nabestaanden van tien posthuum onderscheiden mari nemannen de versierselen van de onderscheidingen uitreiken. NOODLOTTIGE TWIST. In het dorpje Cromvoirt bij Den Bosch had dezer dagen een twist plaats tussen zekere H. en D„ welke zo hoog liep, dat H. zijn tegenstander met een knuppel een zware slag op het hoofd toebracht. Aan de gevolgen daarvan is D. Dinsdag overleden. Het slacht offer was ongehuwd. De dader werd door de politie te Vught gearresteerd. Rijnverkeer stilgelegd. Het Rijnverkeer in Duitsland js geheel stilgelegd door het laagste waterniveau tot nog toe geregistreerd- Alleen vaar tuigen met geringe diepgang vervoeren op eigen risico graan en. militaire voorraden. Oplichterspractijk leverde 100.000 op. De afdeling „oplichting" van de Centrale recherche der Haagse politie heeft een geval van oplichting tot klaarheid gebracht, dat beschouwd mag worden als de grootste zaak sinds de oorlog. Een zekere R. in Den Haag vertelde taxi-chauffeurs, dat hij voor vergunningen voor nieuwe wagens kon zorgen. Zij moesten daarvoor echter een bepaald bedrag storten, om, naar hij beweerde, de ambte naren om te kopen. R. had verder klanten die hij na tuurlijk tegen betaling aan tap- en slijtvergunningen, bouwvergunningen hielp en eveneens handelde hij in toe wijzingen voor boter, alcohol en metaalwaren. Deze „trans acties" leverden hem meer dan 100.000 op. Het onderzoek wordt nog voortgezet. Pfeiffer in Wenen? Volgens de „Wiener Kurler" is Zoltan Pfeiffer, de leider van de Hongaarse onafhanke lijkheidspartij, uit Boedapest ontsnapt. Hij zou thans bij vrienden in Wenen vertoeven. U.S.A. EN GROENLAND. De Deense minister van bui tenlandse zaken, Rasmussen, heeft op een persconferentie te Kopenhagen medegedeeld, dat hij tijdens zijn verblijf in de V.S. tot geen enkele definitieve overeenkomst betreffende Groenland is gekomen. NIEUWE BONNEN Bonkaarten KA, KB, KC 711 (Serie R). Brood: R01 Brood 800 gram brood, R03 Reserve 1600 fram brood, R06 Reserve 00 gram brood. Boter: R01 Boter 250 gram margarine of 200 gram vet, R—02 Boter 250 gram mar garine of 200 gram vet. Vlees: R01 Vlees 100 gram vlees, R02 vlees 400 gram. Melk: R—01 Melk 3>£ liter melk, R—03 Melk 6 liter melk, R05 Melk 6% liter melk. Kaas: R01 Diversen 100 gr. kaas of 125 gram korstloze kaas. Koffie: R02 Diversen 125 gr. koffie. Thee: R03 Diversen 50 gram thee. Bonkaarten KD. KE 711 (Serie R). Brood: R11 Brood 800 gram brood, R13 Reserve 800 gr. brood. Boter: R11 Boter 250 gram boter, R12 Boter 125 gr. margarine of 100 gram vet. Vlees: R—11, R—12 Vlees 100 gram vlees. Melk: R—15 Melk 10 liter melk, R—15 Melk 11 liter melk. Kaas: R14 Reserve 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. Bonkaarten MA, MB, MC. MD. ME, MF, MG en MH 712 (byz. arbeid, a.s. moeder en en zieken) (Serie R) Brood: R21 Brood 800 gram brood. Boter: R21 Boter 250 gram boter, R22 Boter 250 gr. margarine of 200 gram vet. Melk: R21 Melk 5 liter melk. Vlees: R21 Vlees 300 gram vlees, R22 Vlees 100 gram vlees. Kaas: R21 Kaas 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. Eieren: R21 Eieren 5 eieren. Tussentijds aangewezen bonnen geldig t.m. 8 Nov. a.s. Q03 Vlees 100 gram vlees. Q06 Diversen 100 gr. vlees. Geen extraatjes voor i feestelijkheden. Reeds is bekend gemaakt, dat zowel ter gelegenheid van St. Nicolaas als van Kerstmis iedereen 200 gram suiker ex tra krygt. Daartoe is besloten, omdat de voedselvoorzienings autoriteiten overtuigd zyn van de betekenis van iets extra's voor de viering van deze fees ten en alleen de suikerpositie deze bijzondere verstrekking toelaat. Maar daarmede zijn dan ook de grenzen van het mogelijke bereikt. Aan verzoeken om daarboven nog één of andere extra toewijzing te mogen ont vangen voor feestelijkheden van afzonderlijke groepen zal niet voldaan kunnen worden. Correspondentie hierover dient reeds bij voorbaat als nutte loos beschouwd te worden en de betrokken instanties zullen het daarom op prijs stellen wanneer ze ter voorkoming van veel nodeloos werk achter wege blijft. Ruhrkolen over Rotterdam. Van Britse zijde is Dinsdag officieel medegedeeld, dat tus sen de gecombineerde Britse Amerikaanse zóne en de Nederlandse regering een over eenkomst is getekend voor het vervoer van Ruhrkolen in Ne derlandse schepen naar Rot terdam te verzenden. Hierin is begrepen een groot deel der exportkolen, die tot nu toe over Emden werden verzonden. 2000ste SCHIP TE AMSTERDAM. Zondag liep te Amsterdam het 2000ste schip van dit jaar. de „Lingestroom", dc haven binnen. Over het jaar 3946 bedroeg het totaal-cijfer 1706 schepen. Mr. en Mr». Attlee te Westkapellc.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1