PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT B00MPLANTDAG WERD EEN SUCCES Westkapelle spande de kroon Prinses Juliana en Prins Bernhard met enthousiasme ontvangen De herbeplanting begon op het Bellamypark Plechtige bijeenkomst in de St. Jacobskerk Redevoeringen van Aülee en Dr. Beel 190e Jaargang - No 261 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. Woensdag 5 Nov. 1947 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct per week: 3.20 per kwartaal; franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60, tel 10 (2 lijnen) en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15. tel. 2475 - Oostburg:Gratamastr. 3, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Postrek. nr 359300 P Z.C., Middelburg. De vierde November Boomplantdag is voor Walcheren een grote dag geworden. Groot om de betekenis van de plech tigheden, welke de herbeplanting van het eiland inleidden: een betekenis welke tweeërlei was: een herdenking van allen, die voor de bevrijding van Walcheren gevallen zijn èn een fees telijk begin van de herbeplanting. Dat deze dag in elk opzicht een succes is geworden, is niet alleen te danken aan de aanwezigheid van zoveel hoge gasten, welke aan de plechtigheden grote luister bijzette, maar ook aan het voortreffelijke werk van voorbereiden en organisatie, dat door het bestuur van „Nieuw Walcheren", daarin bijge staan door velen, werd verricht en dat ondanks de moei lijkheden, welke de laatste weken nog moesten worden over wonnen zijn beloning vond in een vlotte afwerking van het omvangrijke programma stipt binnen de daarvoor vastgestelde tijd. De regelingen van de politie verliepen ook volkomen soe pel, terwijl aan de „transportleider" van deze dag, jhr. mr. D. van Doorn, alle lof toekomtvoor de wijze, waarop hij de honderden meters lange stoet over Walcherens wegen leidde. Walcherens bevolking heeft op deze dag getoond mee te leven met al datgene, wat het wel en het wee van zijn eiland raakt en zij heeft de Prinses-Regentes en haar gemaal een ontvangst bereid, welke op de vele buitenlandse gasten onge twijfeld diepe indruk moet hebben gemaakt. De speciale Dieseltrein, die Dinsdag de hoge bezoekers naar Walcheren bracht, pas seerde te 10.37 u. de Sloedam en arriveerde stipt op tijd te Vlis singen, waar voor het station de auto's gereed stonden, die het gezelschap naar de Jacobs, kerk zouden brengen. Op het station was de burgemeester van Vlissingen, mr. B. Kolff, ter begroeting aanwezig. Terwijl de Prinses-regentes en Prins Bernhard met de le den van de hofhouding zich korte tijd ophielden in de wachtkamer, vertrok aller eerst de stoet met de officiële genodigden van de Nederlandse regering. Wij merkten op hoe de heer J. L. Verhagen, voor zitter van de stichting „Nieuw Walcheren", de minister-presi. denten Attlee en Beel naar de eerste auto begeleidde. De heer D. Hoegen, penningmees ter van „Nieuw Walcheren", vergezelde de dames Attlee, Bland en Van Boetzelaer naar de tweede auto. De heren Sir Neville Bland en minister Van Boetzelaer namen, met de heer M. van Everdingen plaats in Zakdoekjes voor de Prinsesjes. Door de heer G. H. Luyendijk, penningmees ter van de Stichting „Nieuw Walcheren", is Dinsdagmorgen bij de ontvangst van het Prinselijk paar op het station te Vlissingen, een viertal zakdoekjes aan geboden voor de Prin sesjes. Op deze zakdoekjes is een afbeelding gebor duurd, welke betrekking heeft op de herbeplan ting. de derde auto en de heer G. Ballinttjn, secretaris van ..Nieuw Walcheren'', begeleidde de heer en mevr. Nemry van de Belgische ambassade. Na hen volgden de overige ambas sadeurs en gezanten, de minis ters, de militaire, maritieme civiele autoriteiten, bege leid door bestuursleden van „Nieuw Walcheren". IN DE ST. JACOBSKERK. Bij de ingang van de kerk werd het gezelschap door de kerkvoogden ontvangen en het nam plaats op de gereserveer de banken. Intussen was voor de kerk de hofstoet aangeko men. Het Prinselijk paar werd ontvangen door de kerkvoog den de heren C. Kamermans en J. Mol, met de burgemees ter van Vlissingen mr. B. Kolff. Nadat de predikanten as. Hartjes en ds. Vlsbeek met pastoor Snel de koninklijke be zoekers hadden begroet, nam het gezelschap plaats op spe ciale zetels. In de sober, doch smaakvol versierde kerk, waar reeds enige tijd een talrijk publiek de aankomst van de hoge gas-- ten had afgewacht, ving daar na de plechtigheid aan, die de herbeplanting van Walcheren inleidde. Behalve de reeds door ons genoemde bezoekers, merkten wij ln de kerk op de ministers mr. dr. P. J. Witteman, mr. J. H. van Maarsseveen, L. Ne- her, ir. S. L. Mansholt en A. H. J. L. Fievez. de Franse am bassadeur Jean Rivlère, de Ca. nadese gezant P. Dupuy, de Noorse gezant Jens Bull, de Belgische oud-minister J. Hos te. Van de militaire en maritie me bezoekers noemen wij: maj. gen. E. Hakewell Smith, brig. L. B. D. Burns, air-marshall Sir Allan Lees en lult. gen. R. A. D. Brooks, luit.-adm. C. E'. L. Helfrich. Bij de civiele auto riteiten zagen wij ihr. mr. J. W. Quarles van Ufford, Com missaris der Koningin in Zee land, ir. F. Q. den Hollander, pres. dir. der Ned. Spoorwe gen en prof ir. P. Ph. Janssen, leider der droogmaking Wal cheren. DE DIENST. Toen het Prinselijk paar de kerk betrad bracht de Orato riumvereniging begeleid door de Vlissingse Orkestvereniging onder leiding van Jan Kuiler ..Wilt heden nu treden" ten ge hore. Ds. Hartjes sprak m het Frans en wees erop, dat Wal cheren moest sterven om uit eindelijk te kunnen leven. De hulp en belangstelling voor ons eiland, die wij zo zeer nodig hebben aldus spreker stellen wij buitengewoc i op prijs. Vandaag beleeft het eiland een vreugdevolle dag, een dag vol belofte, maar het is ook een dag vol herinneringen. Ds. Hartjes schetste de oorlogsja ren. herinnerde speciaal aan de Fransen, die in 1940 op het eiland vochten. Hij herinnerde aan de onbeschrijfelijke ellende die de harde strijd om Wal cheren meebracht. Maar de bevolking van Wal cheren had een goede bondge noot in alle ellende. Het Ge loof. dat hun onoverwinnelijk maakte. Niets, noch het opko mende water, noch de ellende, konden dit geloof schokken^ en het vertrouwen op God hield hen in alle moeilijkheden staan- de. Vandaag echter, aldus Ds. Hartjes, gaat de zon weer op over het eiland, dank zij de hulp van buiten. Blij is het volk nu, ondanks de wonden die het opliep in de strijd waarin uiteindelijk het geloof triomfeerde. Pastoor H. Snel uit Middel burg betrad vervolgens de kan sel voor het houden van een toespraak. Gelukkig heeft men op deze overvolle dag nog enige ogen blikken kunnen reserveren, om onze gedachten omhoog te voeren naar God, de Schepper en Heer van alles wat bestaat en de Gever van alle goede gaven. Mag ik U dan vragen, om gehoor te geven aan de uitno diging van de dichter van één onzer volksliederen: Wilt be den nu treden voor God den Heer, om Hem te bedanken, dat vrij zelf gespaard zjjn, om in een bevrijd land te kunnen leven en werken, omdat zij hun leven hebben geofferd, vrijwillig of onvrij willig, voor onze vrijheid. Hen mogen wij zeker op zulk een dag niet vergeten. Zij hebben het grootste offer gebracht. Moge God hen barm hartig zijn! Walcheren was een mooi eiland. Geen grootse natuur, maar het had een eigen ca chet. Grotendeels is dit ver woest door het oorlogsgeweld. Vandaag wordt een begin gemaakt met het nieuwe le ven, dat zal opbloeien tot 'n nieuwe heerlijkheid, tot een lustoord voor bewoner en be zoeker. Moge met dit nieuwe na tuurleven ook de geestelijke opleving gelijke tred houden, want in deze chaotische tijd heeft, even als elders, de Wal- cherse mens geleden. Dan pas zullen we het kun nen uitjubelen uit heel ons hart met de Toondichter Han del: „Alleluja Resurrexit." Het Walcherse Land en het Wal- cherse Volk ls opgestaan tot een rijk en nieuw leven onder God's zegen. Alleluja. Zo zij het. Na pastoor Snel hield ds. L. J. C. Vi^beek eon rede. Deze dag, aldus ds. Visbeek. is er een van vreugde en dank baarheid van hen, die uit grote verdrukkingen zijn gekomen en nog een zware taak voor zich hebben. Droefheid is er om de doden, die gevallen zijn. Zij gaven hun leven voor de vrijheid ook van ons dierbaar plekje grond. De worsteling om de Schel- demond had apocalyptische vormen. Wat uit het vuur was gered werd door het zeewater vernield. Nu komt het herstel. Spr. ging nader in op het rijke symbool van de boom. De boom des levens in het paradijs is het begin en aan het einde staat de boom in het Nieuwe Jeruzalem. Daartussen ligt on ze tijd, waarin de dood het steeds weer schijnt te winnen. De zondeval leert ons. dat wie Gods grenzen verbreekt steeds weer ten val komt. Vandaag wordt ons in het planten van een boom een te ken gegeven. God geeft ons een nieuwe toekomst. De bo men doen ons denken aan de boom in het Nieuwe Jeruzalem waarop wij hopen. In gehoorzaamheid aan Jezus Christus, zo besloot spr., mo gen wij' werken voor een sa menleving, welke een teken en voorbede moge zijn voor de eeuwige gemeenschap, die God ons heeft beloofd. De toespraken werden afge wisseld met zang en koraalmu- ziek, o.m. Handel's „Halle luja", dat zeer verdienstelijk wérd uitgevoerd. terwijl be sloten werd met het Wilhel mus. Organist was de heer P. Broerse. NAAR HET BELLAMYPARK. De hoge bezoekers verlieten daarna de kerk om zich langs Vlissingens bevlagde straten naar het Bellamypark te bege ven, waar duizenden op het ogenblik wachtten, dat door H. K. H. Prinses Juliana de eerste boom zou worden ge plant in Walcheren's grond. Evenals op de tocht van het station naar de Jacobskerk, werd ook in het Bellamypark het Prlneslijk paar levendig toegejuicht. Alvorens op de ere-tribune Dlaats te nemen, nam H. K. H. bloemen in ontvangst van Lucie Kolff en Hans Verhagen. TOESPRAAK J. L. VERHAGEN. Het woord was daarna aan de voorzitter van Nieuw Wal cheren. de heer J. L. Verhagen. De heer Verhagen verwel komde de hoge gasten, in het bijzonder Prinses Juliana en Prins Bernhard, waarbij hij nog de wens uitsprak, dat de redenen, welke H. M. de Ko ningin verhinderden gevolg te geven aan haar oorspronkelijk voornemen deze dag ook op Walcheren aanwezig te zijn, spoedig tot het verleden zul len behoren. Ook voor het prachtige ge schenk van de Koningin voor de herbeplanting van Westka- pelle uitte de neer Verhagen namens de Walcherse bevol king grote dankbaarheid. Na ook de leden van de Ned. regering verwelkomd te heb ben, richtte de heer Verhagen zich in het Engels tot mr. Att lee, wiens aanwezigheid hij zag als een blijk van belangstel ling van de Engelse regering voor het wel en wee van Wal cheren. Spr. herinnerde daar bij aan de ontvangst van mr. Attlee in Vlissingen in het voorjaar van 1945, toen het geweld van de Noordzee de stad nog bedreigde. De zee, die vijand èn vriend van deze lage landen is, werd verslagen, maar de strijd werd op een ander front voortgezet. Nóg zijn de sporen van het oorlogs geweld niet uitgewist. Enge- lands zonen bevochten onze vrijheid, aan ons is de taak de reconstructie tot stand te brengen. Na de ambassadeurs en ge zanten van Engeland, Frank rijk, Canada, België en Noor wegen te hebben begroet, her innerde de heer Verhagen aan de diepere betekenis van deze Boomplantdag, het geborgen land herbouwd en herbeplant, waarna hij tenslotte de Fran se ambassadeur, monsieur Jean Rivière uitnodigde zijn toespraak te houden. DE FRANSE GEZANT SPREEKT. De Franse ambassadeur, de heer J. Rivière, herinnerde aan de oorlogsdagen van 1940 toen op 10 Mei de eerste Franse troepen te Vlissingen ont scheept werden om hulp te ver lenen aan het Nederlandse volk, dat was aangevallen. Na heftige gevechten moesten de troepen op 16 Mei de strijd staken. Het offer van degenen, die hun leven gaven in deze strijd, is niet tevergeefs ge weest. Spr. wees er op hoe de strijd bittere beproevingen bracht, maar Engeland kon stand houden en later konden de geallieerden de bevrijdende overwinning bevechten. Spre. kende over de rol, die de Ne derlanders speelden, drukte de heer Rivière zijn vertrouwen uit in de toekomst van het Ne. derlandse volk en in zijn venswil, die zo duidelijk ge symboliseerd wordt door de boomplant op deze dag. Door zijn vrijheidsliefde heeft het Nederlandse volk zich altijd aan de slavernij weten te ont rukken. Aanknopend' aan het devies „Luctor et Emergo'' bracht de ambassadeur aan het naar her. stel strevende Nederlandse volk de beste wensen over van de Franse regering. De Fran se regering en het Franse volk weten, dat de Nederlanders in staat zullen zijn materieel een plaats te herwinnen op hetzelf de peil als waarop zijn geeste lijk bezit reeds eeuwenlang staat en dat tot groter heil van de internationale samenleving. Daarna weerklonk de Mar seillaise. REDE VAN BURGEMEESTER KOLFF. Burgemeester Kolff herdacht op uitnodiging van „Nieuw Walcheren" de gevallen Fran se, Nederlandse en andere ge allieerde militairen, de illegale werkers en burgers, die op Walcheren het offer van hun leven hebben gebracht. Spr. wees er in het m 't Frans ge stelde gedeelte van zijn toe spraak op. dat geen plek zo geschikt is om de gevallen Franse soldaten te eren dan juist Walcheren, waar deze militairen debarkeerden op 13 Mei 1940 in de haven van Vlis singen. In Zeeland herleefde de hoop, doch helaas heeft ook deze hulp toen niet mogen ba ten. Voor de burgers van Vlis singen zal de zorg voor de gra ven van de gevallen Fransen steeds een dierbare plicht blij ven. H. K. H. Prinses Juliana Ook tot het vierde comman do. dat op de 1ste November 1944 als eerste in Vlissingen landde, behoorden vele Fran sen. Vlissingens bevolking hoopt volgend jaar haar deel te kunnen bedragen in de op richting van het monument voor de gevallenen van dit commando. Wanneer nu H.K.H. Prinses Juliana de eerste boom in Vlis singen zal planten, doet Zij dit ter nagedachtenis van alle ge vallenen der geallieerden, van het binnenlands verzet en van de burgers die door 's vijands hand of doop zijn toedoen zijn gevallen. Hun offer is voor ons een aansporing tot het herbou wen van een gelukkige samen leving, zoals zij die gedroomd hebben. De burgemeester dankte al len, die hebben bijgedragen tot het herstel van Vlissingens be planting, speciaal ook het Prinselijk Paar en de leden van de regering voor hun aanwe zigheid en voor de bijdrage, welke de regering in de kosten heeft willen geven. Vlissingen is in de loop van de eeuwen vele malen door oorlog geteisterd, maar op deze dag heeft men 't gevoel niet in de steek gelaten te worden. En het is zich er van bewust, dat het daarnaast ook op eigen kracht moet vertrouwen, ge dachtig aan het oude woord „God helpt, degenen, die zich zelve helpen". Ten slotte verzocht burge meester Kolff de Prinses te willen overgaan tot het planten van de eerste boom. HET PLANTEN Prinses Juliana begaf zich daarna vergezeld van de heer J. L. Verhagen naar de plek, waar de eerste boom geplant zou worden. Op de plek werd eerst een oorkonde, besloten in een lo den bus, ingegraven. Vier VMs- singse schoolkinderen plaatsten daarna de boom in het plant- gat en met vaste hand schep, te H. K. H. de aarde over de jonge wortels. Vervolgens werden bomen geplant door de heer Rivière, oud-minister Hoste, B. en W. van Vlissingen, de illegaliteit van Vlissingen en door het be stuur van „Nieuw Walcheren". Dit bestuur plantte ook een boom voor de heer Jan Pot te Slikkerveer, die houder' ls van plantbewjjs no. 1, als eerste schenker van een „boom voor Walcheren" en aan wie tele grafisch is kennis gegeven van deze plechtige planting. Tenslotte plantte generaal Ha. kewell-Smith een boom. Tijdens het planten bracht de Vlissingse jeugd het Bomen- lied ten gehore. Er heerste een. stemming van bijzondere opgewektheid onder het talrij ke publiek en onder de geno digden. Even over half een vertrok de stoet naar Westkapelle. Hoe groot het enthousiasme en hoe hartelijk de ontvangst in Vlissingen en Middelburg ook -togen zijn geweest, Westka pelle spande toch de kroon. Miss^nien klopte er hier een klei nigheid niet geheel „volgens programma", maar juist daardoor trad zo geheel spontaan aan de dag, dat de harten van de Westkapellenaars op heel bijzondere wijze kloppen voor het kroonprinselijk paar, dat omstuwd door een onafzienbare me nigte, zijn tocht door het dorp maakte. Reeds terstond toen de Ko ninklijke auto's uit de richting van Zoutelande de Zuidstraat inzwenkten, steeg een jubel naar de Walcherse hemel, een jubel, welke aanzwol toen H. K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard zich naar de voor hen bestemde zetels bega ven. Ook de Engelse minister president en de andere buiten en binnenlandse gasten werd luide toegejuicht. REDE VAN WESTKAPELLE'S BURGEMEESTER. Toen allen de voor hen be stemde plaatsen hadden inge nomen, richtte de burgemees ter van Westkapelle, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, een welkomstwoord tot zijn gas ten. Burgemeester de Casem broot bracht een uitspraak van een zijner inwoners in herinnering, die er onlangs de opmerking had gemaakt, dat op Walcheren de jaargetijden alleen merkbaar zijn aan de verandering van temperatuur. Fris groen In het voorjaar of fraaie tinten in de herfst ont breken. De Walcheraar, die buiten zjjn eiland komt, wordt telkens weer getroffen door de schoonheid der natuur, welke hier verloren ging. Daarom zijn wij, aldus de burgemeester, H. M. de Konin gin bijzonder dankbaar voor Mr. Attlee, het bos. dat zij Westkapelle heeft willen schenken en het Prinselijk paar voor zijn hoge tegenwoordigheid bij het begin der herbeplanting. Daarbij herinnerde spr. aan de wijze, waarop ruim twee jaar geleden door Prinses Juliana aan de jeugd van Westkapelle speel goed werd geschonken. Zich in het Engels tot Mr. Attlee richtende. herinnerde de bureemeester aan diens be zoek aan Walcheren op 10 Maart 1945 en aan de hulp, welke daarna van Engeland uit in versterkte mate geboden werd. Ook herdacht jhr. de Casembroot allen, die bij de ge. allleerde landingen het offer van hun leven brachten, ter wijl hij zeide bijzonder dank baar te zijn omdat de bomen van de Britse Navy juist in Westkapelle geplant zullen worden. Ten slotte dankte spr. Dr. Beel en de overige Nederland se ministers voor hun tegen woordigheid en vroeg hij de voortdurende steun van de Re. gering voor de bevolikng. wel ke zo zwaar is getroffen. Na de rede van jhr. de Ca sembroot volgde zang van het Westkappels dameskoor, o.l.v. de heer P. de Rooij, waarna het woord was aan de Prime-Mi nister Clement Attlee, die een rede hield in de Engelse taal. Attlee sprak. Minister-president Clement Attlee achtte zich gelukkig met zijn vrouw aanwezig tc kunnen zijn bij het symbolische begin van de herbeplanting. Spr. herinnerde aan zijn bezoek aan Walcheren in 1944 toen de oorlog nog woedde en de Noor delijke provincies van Neder land nog niet bevrijd waren. Walcheren was nog onder water en ik aldus de heer Attlee ging per dukhw van de ene plaats naar de andere. Er was grote ongerustheid over de vraag of de dijken her steld konden worden, voordat de winter kwam. Het was niet de eerste keer, dat in de strijd tegen de tirannie de wateren Holland hadden overstroomd. Iemand zeide tot mij, zo vervolgde de heer Attlee, „be ter onder water dan ln slaver nij", en dat typeerde de vast beslotenheid van allen, Spr. herinnerde aan de oude banden tussen Nederland en Engeland en herdacht de ge vallenen. Deze daad van herbcplanting is slechts een van de vele da den voortkomend uit het ver trouwen in het herstel van West-Europa. Het werk van het herstel kan alleen slagen, wanneer wij hard werken en vooral samenwerken. Wel stierven door de overstroming de bomen van Walcheren, maar nimmer stierven de bo men der vrijheid, die in de har ten van het Britse en het Ne derlandse volk geworteld staan. Mogen zij altijd groeien en bloeien in een vredige we reld! REDE VAN DR. BEEL. Onmiddellijk na de rede van Mr. Attlee. speelde de Mari nierskapel het Britse volkslied, waarna de Nederlandse minis ter-president. dr. L. J. M. Beel, het spreekgestoelte betrad. Dr. Beel wees er op, dat de Zeeuwen op Walcheren de bin nen- en buitenlandse belang stelling tenvolle verdienen. De vernieling van het eiland speel de een aparte rol in de ge schiedenis van Nederlands be vrijding. omdat dit grote offer geen gevolg was, maar voor waarde voor de bevrijding van het ganse land. Spreker bracht het „Luctor et Emer go" in herinnering en noemde de energie, waarmede de Zeeu wen hun problemen hebben aangepakt, voorbeeldig voor het gehele volk op de moeilijke weg naar het herstel. Hij roemde de bewonderenswaar dige moed en zelfbeheersing, waarvan de Walcherse Weder opbouw het symbool is. Vervolgens dankte dr. Beel de Prinses en de Prins, mr. Attlee en de andere buiten landse- en binnenlandse autori teiten en gaf in enige zinsne den uiting aan zijn dankbaar heid voor de -riendschap tus sen Engeland en Nederland. Tenslotte richtte dr. Beel tot de genodigden de uitnodiging om de bomen in de Zuidstraat te gaan planten, ter nagedach tenis aan de dapperen, die op deze grond gevallen zjjn. Hjj eindigde met een variant op het Nederlandse bevrijdingsge dicht van Eilderdrjk in 1815: „Walcheren leeft weer. Wal cheren streeft weer. Walche rens naam is weer hersteld". „Walcheren groeit weer, Wal cheren bloeit weer..." en dan, zo zeide de minister-president, „zal het ganse Nederlandse volk zich met de Zeeuwen ver heugen". Het was een zeer indruk wekkend moment, toen na de rede van dr. Beel, de hoorn blazers van de Marinicrskapel „The last Post" bliezen en aan de vier hoge masten, welke tegenover dc zetels der Konink lijke gasten waren opgesteld, de vlaggen van Engeland. Bel gië, Noorwegen en Nederland werden gehesen en boven de hoofden van de menigte fier en statig hun banen ontplooiden. Dr. Beel. Onmiddellijk hierna begon de boomplanting, waartoe H. K H. Prinses Juliana het voor beeld gaf door evenals ln Vlis singen, en later op de middag ook te Middelburg, persoonlijk de eerste boom te planten, daarbij ijverig geholpen door enkele Westkappelse school kinderen. Onder groot enthou siasme Het H.K.H. zich hierna met de kinderen in hun Wal cherse kledij fotograferen, evenals mr. Attlee deed, die direct na de Prinses zijn boom plantte. Daarna volgden nog de Britse ambassadeur, sir Nevil le Bland, Generaal Brooks, de minister-president dr. Beel, B. en W. van Westkapelle en het bestuur van „Nieuw Walche ren". Dit laatste had hier ln Westkapelle een heel bijzon dere taak te vervullen. Een Engelse familie, mr. en mrs. Hoeg uit Baldock, in Midden-Engeland, wier zoon als oorlogsvlieger boven Westkapelle neerstortte, had namelijk verzocht op deze plaats ook een boom te planten, ter nagedachte nis van deze jonge oorlogs vlieger en het spreekt van zelf. dat „Nieuw Walche ren" het zich een plicht re kende aan dit verzoek te voldoen, daarbij tegelijker tijd allen erende,'die voor de bevrijding het offer van hun leven brachten. Terwijl het Westkappels Dameskoor zich opnieuw deed horen met het Bomenlied van de heer P. de Vos, begon de schooljeugd onder groot enthousiasme met de verdere beplanting van de Zuidstraat. (Zie slot pag. 2) Minister Attlee weer vertrokken. Vanmorgen om half tien zyn minister Attlee en zijn echt genote weer naar Engeland vertrokken. Voor zjjn vertrek heeft de Engelse minister-president nog een kort afscheidswoord tot het Nederlandse volk gericht. Deze toespraak is op gramo- foonplaten vastgelegd en zal door de radio worden uitge zonden. j

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1