PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Nederlaag voor Labour Een woord van Minister-President Dr. L. J. M. Beel Internationale belangstelling voor de Boomplantdag Goes lijdt de eerste nederlaag P.S.V. nam de leiding Vlissingen de rode lantaarn s.s .-er pleegde roofmoord. Plan Marshall financieel mogelijk Maandag 3 Nov. 1947 190e Jaargang - No 259 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, btóaiv. op zon- on Aigomoon WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN advertentieprijs: 12 Ct. por abonnementsprijs: 25 ct. per week; 3,20 per kwartaal; franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Christelijke feestdagen. mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15. tel. 2475 - Oostburg:Gratamastr. 3. tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Postrek. nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren Ommezwaai bij gemeenteraadsverkiezingen Conservatieven eisen aftreden van de regering. De Zaterdag gehouden ge meenteraadsverkiezingen in Engeland hebben een eclatante zege opgeleverd voor de con servatieve partij, bijna even verrassend als de verschuiving- naar links, waardoor in 1945 de Labour-regering aan het bewind' kwam. De verkiezingen hadden be trekking op 400 dorpen en ste den met een totaal aantal van 15 millloen stemgerechtigden. Labour heeft daarbij vooral ook in de industriële gebieden gevoelige verliezen geleden. In meer dan twintig gemeenten, waar Labour de meerderheid had, ging deze verloren, o.a. in Birmingham en Manchester. De nederlaag van Labour is voor de conservatieve partij aanleiding geweest om een be. roep te doen op de regering om af te treden en nieuwe ver kiezingen voor het parlement uit te schrijven. De voorzitter van de conservatieve partij, lord Woolton, verklaarde: „Ik geloof, dat de regering moet inzien, dat het Lagerhuis niet meer de politieke overtui ging der democratische meer derheid vertegenwoordigt en een ander mandaat moet zoe ken. Ik geloof, dat de voor- De uitslag der ge meenteraadsverkiezin gen. Conservatieven 631 gewonnen zetels, 17 ver. loren; Labour resp. 42 en 683; Liberalen resp. 46 en 46; Commu nisten resp. geen .en 9; Onafhankel. 170 en 13. naamste reden van deze ver schuiving is, dat het land het vertrouwen heeft verloren in het vermogen der regering, niet alleen om haar beloften na te komen, maar ook om het land door stormachtige wate ren te leiden. De conservatieve partij is in het gehele land herleefd". De verkiezingspropaganda was scherper dan gedurende vele jaren en er werd ook drukker gestemd. Labour heeft de kiezers er van willen over- Schuhmacher bepleit gelijke plaats voor Duitsland. Kurt Schuhmacher, de leider der Duitse sociaal-democraten, heeft in een redevoering te Berlijn voor Duitsland een ge lijke plaats onder de andere landen geëist. Toegejuicht door 3000 toehoorders verklaarde hij, dat Duitsland zijn eigen lot moet bepalen. Het Duitse volk moet het verschil begrijpen tussen de communisten en de sociaal-democraten, tussen Rusland en Duitsland. Het communistisch idealisme is overgegaan in een bureaucra tie. Ér is geen reden het Rus sische systeem over te plan ten op Duitsland. De Spaanse monarchisten en Amerika. Vrienden van Gil Robles, de Spaanse leider der katholiek monarchisten, hebben medege deeld, dat Robles in de nabije toekomst naar Amerika zal gaan, om de hulp van Mars hall in te roepen bij de omver- werping van de regering van v. Franco. Protestantse kapél in Madrid vernield. Ongeveer honderd jongelie den, die naar men gelooft be horen tot de traditionalisti sche (uiterst rechts katholie ke) organisatie, zijn Vrijdag te Madrid een Britse protestant se kapel, die twee weken ge leden geopend is, binnenge drongen en hebben het ge hele interieur vernield en alle ruiten ingeslagen. Op de muur schreven zij met rode verf: „Lang leve de Heilige Maagd". Kantoren P.Z.C. gesloten. In verband met de Bóomplantdag zullen de kantoren van de Prov. Zeeuwse Cou rant te Middelburg en N/lissingen Dinsdag de gehele dag gesloten zijn. De courant wordt normaal bezorgd. tuigen, dat de crisistoestand met de vele beperkingen niet aan haar te wijten was, doch een gevolg van de oorlog. Dit is niet gelukt. De twijfelach tige middenmoot, die in 1945 Labour aan de macht hielp, ziet de slechte toestand als een bewijs van haar falen en keert weer terug tot de conservatie ven. Daarmee is het trotse re cord van Labour, geen enkele tussentijdse verkiezing verlo ren te hebben, met één slag nietig geworden. Indien geen nieuwe omslag komt onder het kiezerscorps, ziet het er naar uit, dat Attlee geen tweede bewindsperiode tegmoet gaat. Ver. Staten verlaten Groenland. Naar de correspondent van de „Sunday Times" te Lake Success meldt, zullen de Ame rikanen zich van Groenland terug trekken en de geweldi ge luchtbasis aldaar aan De nemarken afstaan. Dit is, aldus de correspon dent, het resultaat van de vertrouwelijke besprekingen tussen de Deense minister van buitenlandse zaken, Rasmus sen, en Marshall. Met de eva cuatie der Amerikaanse troe pen zou reeds een aanvang zijn gemaakt. Het enige on opgeloste probleem zou nog zijn, de moeilijkheid om de grote radar-stations aan de Denen over te dragen. Strijd in Kasjmir. Volgens een telefonisch be richt uit Pes ja war is Gilgit, een provincie in Noord-Kasj- mir, door een smalle strook Afghaans grondgebied van Sovjet-Toerkestan gescheiden, in opstand gekomen tegen de regering van de Maharadja. Alle Hindoe-functionarissen zouden opgesloten zijn. Nehroe, de minister-presi dent van India, heeft de mi nister-president van Pakistan doen weten, dat het „onmoge lijk is voor de regering van India, de huidige stand van zaken nog langer te tolere ren", en dat de regering van India verplicht is maatregelen te treffen voor de bescher ming van de aan India toege vallen gebieden. De aan Pakistan verknochte „regering van vrij Kasjmir" heeft medegedeeld, dat „be vrijdingstroepen" zijn doorge drongen in de straten van Srinagar, de hoofdstad van Kasjmir. In Groot-Brittannië is in de nacht van 1 op 2 November de wintertijd ingevoerd. In de plechtigheid der boomplanting zie ik met vreugde en waardering een nieuw teken van de ongebroken, steeds weer omhoogstrevende kracht van het Nederlandse volk in zijn ge heel en van het stoere ras der Zeeu wen in het bijzonder, een teken, dat een oprechte gelukwens waard is BEEL, Minister-president. Meer dan honderd reporters, filmoperateurs en fotogafen komen naar Walcheren. De belangstelling voor de Boomplantdag op morgen blijkt enorm te zijn. Veel groter in elk geval, dan de bestuursleden van „Nieuw Walcheren", toen zij nu ruim een jaar geleden hun eerste plannen maakten, zelfs in hun stoutste dro men hebben kunnen ver wachten. In de eerste plaats is er na tuurlek de officiële belangstel ling, welke culmineert in het bezoek van Prinses Juliana en Prins Bernhard, de Britse eerste minister, elf Nederland se ministers en tal van andere hoge autoriteiten uit binnen- en buitenland. INTERNATIONALE PERS. Maar daarnaast is er voor de gebeurtenissen op 4 Novem ber ook een belangstelling van de internationale pers, welke werkelijk even verbazingwek kend als verheugend is. Het aantal verslaggevers, radio reporters, film-operateurs en persfotografen, dat zich heeft aangemeld, heeft reeds de hon derd ver overschreden. En daarbij bevinden zich niet de eerste de besten! De B.B.C. zendt byv. haar bekende oorlogsreporter C. Tal bot. De „Daily Telegraph" en de „Daily Mail" sturen repor ters en fotografen met een speciaal vliegtuig, dat des avonds weer van Woensdrecht zal terugvliegen, zodat deze Londense bladen in hun Woensdagochtendedities met speciale reportages zullen kun nen komen. De Zuid-Afrikaan se „Zuiderstem" droeg een spe ciale verslaggeefster, mevrouw ZwartSiegers, een Vlis- singse van geboorte, die reeds 20 jaar in Z.-Afrika werkt op, een speciale pagina over de herbeplanting van Walcheren samen te stellen. Verder komen er tal van Engelse, Belgische en Ameri kaanse journalisten, ja zelfs een Hongaar, een Portugese en een Chinees. In samenwerking met de Nederlandse wereld omroep verzorgt ook de Zwit serse radio een reportage. Men ziet het: de wereld is Walcheren nog niet vergeten. Moge deze grote en verheugen de belangstelling in de nabije toekomst ook werkelijk vruch ten afwerpen. Amerikaanse correspondent uitgewezen. Arthur Meyer Brandei, cor respondent van de „New York- Times" te Belgrado, en zijn vrouw, Mary Lester, vertegen woordigster van United Press, hebben van het Joego-Slavi- sche ministerie van binnenland se zaken order ontvangen bin nen vier en twintig uur het land te verlaten, wegens „las terlijk en onwaar geschrijf". Brandei vertoeft sedert Juli 1946 in Joego-Slavië als cor respondent. In de Joego-Slavi- sche pers is hem reeds meer malen „lompheid" verweten. Verkiezing mijnwenkersraden in Ruhrgebied. Zeventig procent der resulta ten van de verkiezingen voor de mijnwerkersraden in het Ruhrgebied is thans bekend. De socialisten verkregen 328, de communisten 206, en de christen-democraten 114 zetels. In het hoofdkwartier der so cialisten te Hannover wordt verklaard, dat men een meer derheid van twee tot één over de communisten verwacht Burgh klopt Zeelandia. Ie klasse. N.A.C.Sportclub Emma 22; LimburgiaHel- mondia 02; BrabantiaM.V. 31; BleijerheideP.S.V. 23; Vlissingen N.O.A.D. 0 —3. Het botert bij N.A.C. niet en zodoende behoeft de uit slag tegen Sportclub niet te verwonderen. Wat is er met Limburgia? Het zou belang rijk zijn dit te weten, want het kan zijn, dat Helmondia zich aan het herstellen is en dat zou voor Vlissingen een streep door de rekening kun nen worden. Het rode lichtje toch is door deze onverwach te uitschieter van Helmondia in Vlissingse handen geko men, nu van N.O.A.D. verlo ren werd. Het is M.V.V. niet meegevallen tegen Brabantia en de Maastrichtenaren moe ten zich dit jaar met een heel wat bescheidener plaats te vreden stellen. P.S.V. is de sterkste gebleken, althans in het maken van doelpunten. P.S.V. 5 5 0 0 16—5 10 N.A.C. 6 4 11 16—9 9 Bleijerheide 5 4 0 1 21—9 8 Limburgia 6 3 2 1 74 8 N.O.A.D. 6 3 2 1 13—11 8 M.V.V. 6 2 1 3 7—11 5 Brabantia 5 2 0 3 9—10 4 Sportcl. Emma 5 113 7—9 3 V.V.V. 5 10 4 10—11 2 Helmondia 5 1 0 4 6—14 2 Vlissingen 6 0 1 5 3—22 1 2e klasse. MiddelburgR.B. C. 14; BreskensTerneu zen 10; GoesDosko 12;, AllianceInternos 10; Hero De Zeeuwen 11. Het wordt voor Middelburg nu wel een heel donkere ge schiedenis, Tegen R.B.C. werd een wel wat onverwachte en niet geheel verdiende neder laag met grote cijfers geleden. Breskens sleepte tegen Ter- neuzen net de twee punten in de wacht. De Zeeuwen zetten hun herstel voort met een ge lijk spel tegen de moeilijke conservenmensen. Terneuzen viel met deze nederlaag iets uit de toon. Alliance had, zo als we voorspelden veel moei te om in Etten baas over In ternos te blijven. Intussen is in Goes de eerste nederlaag van onze Zeeuwse prominen ten gevallen, die de leiding meteen aan Alliance verloren en Dosko weer volop in de strijd brachten. 2e KLASSE Alliance Goes Dosko Internos Hero R.B.C. Tern. De Zeeuw. Breskens Middelburg 7 6 10 7 6 0 1 7 5 11 7 4 12 7 2 2 3 6 2 13 7 2 14 7 12 4 6 114 7 0 0 7 A. 21—7 13 27—9 12 32—13 11 17—8 8 13—17 6 12—18 5 14—17 5 11—22 4 7—14 3 8—37 0 3e klasse. M.O.C.Nieuw- Borgvliet 2 1; R.K.F.C.Zie- rikzee 40; BurghZeelandia 4—2; R.C.S.—Yerseke 2—1; OdioRobur 30. De Nieuw Rorgvlieter klip werd door M.O.C. op verdien stelijke wijze genomen. Dat R.K.F.C. het tegen Zierikzeel wel zou klaren was ook onze verwachting. En wat te zeg gen van Burgh en Zeelandia? Ook hier zijn de cijfers weer een bevestiging van het gril lige gedrag van Koning Voet bal. Voor R.C.S. was de over winning bij voorbaat voor speld. Yerseke heeft Burgh moeten laten passeren. Odio handhaafde zich keurig tegen Robur. 3e KLASSE E. Odio 6 6 0 0 19—3 12 M.O.C. 7 6 0 1 25—11 12 R.K.F.C. 6 5 10 18—8 11 Nieuw Borgvliet 7 3 2 2 17—12 Zierlkzee 6 3 0 3 1113 R.C.S. 7 2 2 3 9—15 Zeelandia 8 2 15 13—17 5 Robur 7 2 1 4 12—20 5 Burgh 7 1 0 6 14—26 2 Yerseke 7 0 1 6 922 1 3e klasse F. ClingeHoofd plaat 34; OostburgHonte- nisse 0-2; AardenburgSluis kil 0—4; Axel Hulst 3—0; IJzendijkeBiervliet 1—0; SteenCorn Boys 01. De verwachtingen ten aan zien van deze klasse zijn slechts voor een deel beves tigd door dc uitslagen. Een Hoofdplaat-overwinning te gen Clinge was een wel zeer twijfelachtige geschiedenis. Ook het resultaat van Honte- nisse is, ondanks de benarde positie waarin Oostburg zich bevindt, beter dan aanvanke lijk verwacht werd. Een ver rassing was de royale over winning door Sluiskil in Aar denburg behaald. Is het een verbetering van de ploeg uit het Oostec of heeft Aarden burg weer plotseling een in zinking gekregen? Normaal is de overwinning van Axel op Hulst. Mager is de 10, wel ke IJzendijke tegen Biervliet uit het vuur sleepte. Tenslotte I zette Corn Boys de ononder broken reeks van overwinnin- Getrouw aan uw land. De Britse ambassa deur te 's-Gravenhage schrijft ons: Ik ben dankbaar voor de gelegenheid, welke U mg biedt tot het zenden van een boodschap ter gelegenheid van het plechtige begin der her beplanting op Walche ren. Ik heb speciale belang stelling voor dit dappere eiland, aangezien het de eerste plek was, welke ik bezocht toen ik uit „bal lingschap" terugkeerde naar Holland in April 1945. Toen bood het in sneeuw en storm een aanblik zo troosteloos als ik nimmer tevoren zag, terwijl de getijen af en aanstormden over het verwoeste land en vele huizen verlaten waren en de bomen half dood of stervende. Maar de bevolking probeerde vol te houden. Ik kan de juiste woor den niet vinden om mijn bewondering uit te druk ken voor haar opgewekt heid en moed. Indien ik ooit neiging gevoelde wat ik nooit deed tot twijfel aan de kracht en de vastbe slotenheid der Nederlan ders, dan zou dat bezoek aan Walcheren in April twee jaren geleden, deze neiging snel hebben on derdrukt. Nu, volk van Walche ren, zult gij aanvangen te oogsten de vrucht van de getrouwheid aan uw land. Ik wens en bid vu rig dat het niet lang zal duren, dat een rijke oogst Uw deel zal zijn geworden. Sir Nevile Bland K.C.M.G. De cholera-epidemie in Egypte breidt zich nog steeds uit. Gisteren zijn 198 gevallen geconstateerd. gen voort, maar het werd een zeer kleine deze keer. De rangorde van 3 F is ongewij zigd gebleven. 3e Corn. Boys IJzendijke Axel Steen Biervliet Hulst Hoofdplaat Hontenisse Sluiskil Aardenb. Clinge Oostburg klasse F. 7 7 0 0 33—2 14 7 6 1 0 25—15 13 7 6 0 1 35—7 12 7 4 1 2 25—7 7 3 1 3 9—7 7 3 13 14—8 7 3 0 4 15—33 7 2 1 4 9—21 7 2 0 5 13—28 7 115 5—26 7 10 6 10—26 7 0 2 5 2—15 Res. 2e klasse E. Terneuzen IIGoes II 12; Dosko II- R.C.S. II 71; De Zeeuwen IIM.O.C. II 12; Vlissingen IIMiddel burg n 13. De reserves van Goes deden het beter dan de grotere broers en bleven tegen Ter neuzen in de meerderheid. De stand der Goesenaren is nu werkelijk prachtig. De reser ves van R.C.S. kregen tegen Dosko II hun eerste nederlaag en wat voor één, te incasse ren. Het is de reserves van de Zeeuwen niet gelukt tegen M. O.C. II de overwinning te be halen. Dank zij een beter doelgemiddelde kan Terneu zen II de hekkesluiterspost nog aan de Zeeuwen II over laten. In een wedstrijd, waar* bij twee spelers nogal ernstig letsel opliepen en Middelburg II de wedstrijd met negen man eindigde, trokken de groen-witten toch nog aan het langste eind. Res. 2c klasse E. Goes II 7 7 0 0 20—7 14 Dosko II 6 5 0 1 22—6 10 R.C.S. n 6 3 2 1 11—9 8 Breskens II 6 13 2 12—12 5 Middelb. II 6 2 13 1119 5 Vlissingen II 6 1 2 3 1516 4 M.O.C. n 7 2 0 5 6—22 4 Tern. H 6 114 12—17 3 De Zeeuw. II 6 1 1 4 6—15 3 Bladeren ruisen over Walcheren. MINISTER VAN WEDER OPBOUW EN VOLKS HUISVESTING L. NEHER, SEINT ONS: Een niéuwe stap op weg naar herstel van uw eertijds zo schone eiland. Mogen de bomen tot wasdom gekomen neerzien op een schoon eiland, dat zijn oude glorie geheel heeft her kregen. Moge de wind door hun bladeren het ruisende lied zingen van Neerlands on vergankelijke waardering jegens de bewoners van uw eiland. NEHER. KOL. J. B. DE MEESTER, marine-attaché te Londen, seint ons: Voor de herbeplanting van Walcheren bestaat grote be langstelling bij de Britse Ko ninklijke Marine en het corps mariniers, hetgeen blijkt uit hun bijdrage voor de herbeplan ting. Ik hoop, dat uw Walche ren spoedig in zjjn oude glorie zal zrjn hersteld. Ik ben over tuigd, dat dit ook de wens is van allen in de Britse marine, die bijdroegen voor de herbe planting. Twee jeugdige ex-S.S.-ers P. v. d. S. en P. R. hadden in de zomer van 1941 een roofover val gepleegd op een oude dame te Hilversum. Teneinde zich van haar geld meester te kun nen maken, vermoordde het tweetal de weerloze vrouw. Zaterdag behandelde de rechtbank te Amsterdam in voortgezette zitting de zaak tegen de 27-jarige verdachte R. De officier eiste in zijn re quisitoir levenslange gevange nisstraf. Z.K.H. Prins Bernhard gebruikte Zondagmiddag de lunch aan boord van het Bra ziliaanse opleidingsschip „Al- mirante Saldanha", dat op het ogenblik in de Amster damse haven ligt. Bij besluit van H.K.H. de Prinses regentes is dr. E. van Raalte. journalist te 's-Gravenhage, benoemd tot officier in de orde van Oran- je-Nassau. Plaats der onderhandelingen. AAN BOORD VAN EEN SCHIP. Van welingelichte zijde wordt vernomen, dat de Nederlands- Indonesische besprekingen in tegenwoordigheid van de Com missie van Goede Diensten zeer waarschijnlijk zullen gehouden worden aan boord van een schip, dat voor anker zal lig gen ter hoogte van de „duizend eilanden" voor de Baai van Ba tavia. Waarschijnlijk betreft het hier een commando-schip, dat door bemiddeling van de Ver. Naties ter beschikking zal worden gesteld. Geldomzetten warenhuizen. Het indexcijfer van de geld omzetten van warenhuizen en eenheidsprijszaken, toonde in September, blijkens gegevens van het C.B.S., een verdere da ling. Op basis gemiddelde maandomzet 1938 is gelijk 100, liep dit cijfer terug van 220 in Juli, tot 197 in Augustus, 192 in September. In Septem ber 1946 was het 147. „Cumulus" wordt tweede weerschip. Zondagmiddag is, komende van New Orleans, de Nieuwe Waterweg binnengelopen het Amerikaanse marinefregat „Cumulus", dat door de Ne derlandse regering is aange kocht om evenals de „Cirrus" tot weerschip te worden omge bouwd en in het kader van de internationale weerschepenor- ganisatie een van de dertien weerposten op de Atlantische Oceaan, met name dc post aan de ingang van de golf van Bis- caye, te gaan bezetten. De geldhoeveelheid in Nederland. Volgens door de Nederland- sche Bank verstrekte gegevens bedroeg de totale geldhoeveel heid in Nederland per eind Ju- nu 6.950 millioen gld.. tegen eind Maart 6.713 millioen en eind December 1946 6.579 mil lioen gld. Hiervan was de tota le hoeveelheid chartaal geld (bankbiljetten, muntbiljetten en muntcirculatie) per eind Ju ni groot 2.946 millioen en de totale hoeveelheid giraal geld groot 4.004 millioen gld. Het totale geblokkeerde tegoed per eind Juni j.L bedroeg 2.054 millioen gld. Rapport van economische adviseurs Deel der hulp moet schenking zijn. De raad van economische adviseurs heeft president Tru man gemeld, dat de Ver. Sta ten zonder bezwaar het plan- Marshall kunnen financieren en dat het aan het zakenleven in Amerika ten goede zal ko men. De raad heeft een diepgaan de studie gemaakt van de ge volgen van het plan voor de binnenlandse economie en een 112 bladzijden tellend rapport daarover opgesteld. Bij de bekendmaking van het rapport verklaarde Truman, dat de financiële draagkracht van het land groot genoeg is om het plan tot economische huln aan Europa ten uitvoer te leggen. Zonder speciale aanbevelln. gen te doen schijnt de raad van adviseurs geneigd te zijn het standpunt in te hemen, dat een aanzienlijk deel van de Amerikaanse hulp een schen king moet zijn. In het rapport wordt n.l. gezegd, dat de steun „tot op zekere hoogte moet worden verleend ln de vorm van leningen die slechts kunnen worden afgelost wan neer de exporthandel van de betrokken landen is hersteld". Dit zal de Amerikaanse in dustrie aan grotere concurren tie blootstellen, doch dat risi co moet genomen worden, al dus het rapport. „Door sch,en>- kingen ter leniging van de eerste nood zullen de landen eerder in aanmerking komen voor leningen van de interna tionale bank en particuliere in. stellingen en sneller bijdragen tot het herstel van een even wichtige wereldhandel". De raad is van mening, dat de economische capaciteit van Amerika voldoende is om de komende jaren West-Europa bij het herstel te helpen tot een bedrag als aangegeven in het rapport van de economi sche conferentie van zestien ianden te Parijs. Scheepsramp op de Schelde In de nacht van Donderdag op Vrijdag is het Hondurees schip „Maria" metende 9000 ton, op de Schelde ter hoogte van de Oude Doel (België) aan de grond gelopen. Sleepboten trachtten het schip te slepen doch zonder re sultaat. Vrijdagnacht is het schip, dat geladen was met Amerikaanse steenkolen voor België, in tweeën gebroken. Getracht zal worden de kolen te lossen. Het was Zaterdag nog niet bekend wat met het schip zal gebeuren. Het Nederlandse schip „Al- dabi" van de maatschappij NieveltGoudriaan te Rotter dam, liep Vrijdagavond ter hoogte van het Nauw van Bath aan de grond. Sleepboten uit Antwerpen voeren ter assisten tie uit. Zaterdagmiddag kwam het schip echter op eigen kracht weer vlot. Altaar voor de Willem Ruys". Op Donderdag 27 November a.s. zal het altaar van de „Willem Ruys'"door mgr. J. P. Huibers, bisschop van Haar lem, worden geconsacreerd. Nieuwe bonnen voor fietsbanden. Tot en met 31 December a.s. is op de bonnen C 32 en C 33 van de inschrijvingsbewijzen voor vervanging van fietsban den B.I. 612 resp. B.I. 701 een toerbuitenband verkrijgbaar. De bon D 43 en D 44 van de inschrijvingsbewijzen voor fietsbanden B.I. 610 resp. B.I. 611 zyn t/m genoemde datum geldig voor een binnenband. Verder is eveneens tot genoem de datum op bon A 08 van het inschrijvingsbewijs voor eerste montage een buitenband en op bon B 08 van dit inschrijvings bewijs een binnenband ver krijgbaar. Weer geroofd diamant terug. Vrijdag werd uit de Ameri kaanse bezettingszóne van Duitsland voor ongeveer 6000 karaats aan diamant, ter waar de van ongeveer 2 millioen gulden, naar Nederland terug gebracht. Hiermede is vrijwel alle, destijds uit Arnhem ge roofde diamant, teruggekeerd. Zaterdagmiddag ls de ge neraal majoor der mariniers, H. J. F. M. A. von Freytag Drabbe, na een bezoek aan In donesië in Nederland terugge keerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1