PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Onthullingen van Byrnes over Balkan-politiek Prof. Gerretson over Golijn Onverdiende nederlaag van Vlissingen Cholera-epidemie West-Java heeft orde en rust nodig Toch 21 doden bij vliegongeluk. breidt zich uit De Gaulle won in Frankrijk. Baby vliegt naar Amerika. 190e Jaargang - No.247 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg DruKker.o Fa F van de Velde Jr. Vlissingen Dit olad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Chrtsjelhke feestdagen Maandag 20 Oct. 1947. ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct per week; 3,20 per kwartaal; franco pet post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIE mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr 58-60, te 10 (2 UJnen) en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15, tel- 2475 - Oostburg: Gratamastr. 3. tel .02 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Postrek. nr 359300 I .Z.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren Griekenland in ruil voor Roemenië en Bulgarije. De voormalige Amerikaanse minister van buitenlandse za ken, James Bymes, heeft uit een „geheime correspondentie" tussen president Roosevelt en Winston Churchill onthuld, dat Engeland in 1944 met de Sow- jet-Unie overeengekomen was, 'dat de USSR „verreweg de meeste zeggenschap" in Roe menië en Bulgarije zou nebben en de Engelsen daarvoor in ruil „vrij zouden zijn om Grie kenland te redden". Byrnes legde deze verkla ring af in antwoord op critiek, die een woordvoerder van het Britse ministerie van buiten landse zaken heeft geoefend op zijn boek „Speaking Frankly". Deze woordvoerder meende, dat Bymes in zijn boek bezijden de waarheid was, door te schrijven, dat Enge land en de Sowjet-Unie over eengekomen waren om hun in vloedssferen op de Balkan te verdelen. Beide landen zouden slechts hebben besloten, dat om de beste resultaten te gen Duitsland te bereiken Engeland van Griekenland uit zou opereren en Roemenië en Bulgarije aan de Sowjets zou overlaten. Byrnes ontkende, dat hij in zijn boek over „invloedssferen" had gesproken en verklaarde, zijn gegevens te hebben ont leend aan een brief, die Chur chill in Maart 1945 aan Roo sevelt heeft geschreven en waarin Churchill, na de Sow- iet Russ. daden in Roemenië te hebben betreurd, het volgende verklaarde: „In onze protesten teggen deze ontwikkeling wor den wij belemmerd door het feit. dat Eden en ik, om Grie kenland te kunnen redden, In October hebben erkend, dat de USSR een zeer overheersende stem in Roemenië en Bulgarije zou mogen hebben, terwijl wii in Griekenland de leiding zou den mogen nemen. Gedurende de 30 dagen, dat de gevechten tegen de communisten en de Elas in Athene duurden, heeft Stalin zich stipt aan deze overeenkomst gehouden, on danks het feit, dat dit voor hem en zijn omgeving zeer on aangenaam was". Byrnes' mededelingen, waar van de juistheid niet in twij fel getrokken kan worden, be wijzen eens te meer, dat Grie kenland niet vrij is geweest over eigen lot te beslissen en dat ook nu nog niet ls. Het ligt in de Westelijke invloeds sfeer en het zal daarbinnen blijven,'nu Amerika de Engel se verplichtingen heeft overge nomen. De strijd tegen de bin nenlandse communistische op positie neemt daarbij in hef tigheid toe. Nadat Vrijdag de Griekse re gering besloten heeft de nood toestand af te kondigen, waar door kranten, die in artikelen de opstand aanmoedigen, ver boden en haar drukkergen ge- Communisten-partij in Paraguay verboden. De veiligheidsdienst van Pa raguay heeft een rapport ge publiceerd over het optreden van de communistische partg. Dit rapport kwalificeert de communistische partij als een geheim agentschap voor het verkrijgen van inlichtingen ten behoeve van e.en buitenlandse mogendheid. Bovendien, aldus het rapport, probeert de communistische partij de Unie voor Amerikaan se verdediging te ontbinden, met het oog op een eventueel conflict tussen de democrati sche machten en de Sow jet- Unie. Daarom heeft de rege ring de partij onwettig ver klaard. SCHORSING BETREK KINGEN TUSSEN BRAZILIË EN S-U. A.F.P. meldt, dat de Brazi liaanse regering aan de Sow- jet-regerlng haar beslissing heeft doen weten, de diploma tieke betrekkingen tussen de twee landen te schorsen, aan gezien zij nog geen antwoord heeft ontvangen op haar nota, waarin protest werd aangete kend tegen de aanvallen, waar aan de Braziliaanse president Dutra en het Braziliaanse le ger in de Sowjet-pers hebben blootgestaan. Staking in Parijs loopt op haar eind. Na een vergadering van de directie van de Metro, af- meen vakverbond en vertegen- gevaardigden van het alge- woordigers der regering werd meegedeeld, dat men wel spoedig tot overeenstemming zal komen over de transport- sta.kine in Parijs. De hervatting van het werk schijnt nu nog slechts af te hangen van de beslissing van de algemene vergadering van het vakverbond, die vanmid dag zal worden gehouden. confisceerd kunnen worden, zgn Zaterdag de eerste klap pen uitgedeeld. Twee commu nistische bladen, de „Rizopas- tis" en het blad van de E.A. M., zgn voor onbepaalde tijd verboden, daar zg communi- qué's van partlsanen afdruk ten en hoofdartikelen tegen de regering publiceerden. De politie doorzocht de bureaux en verzegelde de machines. De persvrijheid heeft dus afge daan. Voorts zyn 10 van de 52 communisten, die in September door de krijgsraad te Saloniki ter dood waren veroordeeld, terecht gesteld. Zij waren schuldig bevonden aan terroris tische activiteit, zoals de alge mene term luidt. Niettegenstaande de eerste berichten, dat alle 23 passa giers aan boord van het vlieg tuig MarseilleOran dat een noodlanding moest maken op zee, waren gered, zgn er in werkelijkheid slechts twee pas sagiers opgepikt. Een Spaanse waarnemer meldde, dat hg uit een vlieg tuig stukken van het wrak en lichamen heeft waargenomen. Roemeense regering beschuldigt Vrijheidspartij. Het Roemeense departement van nationale verdediging heeft de nationale vrijheidspar tij ervan beschuldigd, dat zij na de staatsgreep in Augustus 1945 een honderatal automati sche pistolen heeft achterge houden. De partijleiders, onder wie Bratianu, zullen worden verhoord. Meer dan 2000 doden in Egypte. Men neemt aan, dat in Egypte thans meer dan tweedui zend personen tengevolge van de cholera-epldemie gestorven zjjn. In sommige streken schijnen de medische autoriteiten de toestand niet meer meester te zijn. In de besmette zones worden than8 per uur vijftien doden en dertig nieuwe geval len gemeld.. Cairo, Alexandrlë en Port Said liggen tot dus- ver buiten de gevaarlijke zóne. In havens aan de Middel landse zee worden uitgebre'^e voorzorgsmaatregelen geno men tegen de verspreiding- van de cholera uit Egypte. De Libanese regering heeft alle havens voor het scheep, vaartverkeer uit Egypte geslo ten, behalve Beiroet, dat qua rantaine-faciliteiten heeft. Bij gemeenteraads verkiezingen. De Zondag in geheel Frank rijk gehouden gemeenteraads verkiezingen zijn in de eerste filaats een succes voor de Gaul- o geworden. De overwinning van zijn R.P.F. ging in hoofd zaak ten koste van de M.R. P. en de andere midden-par tijen. Omstreeks twee uur van nacht meende men in Parijs, dat de communisten aan de socialisten zullen verliezen. In Parijs zullen de Gaullisten in elk geval de absolute meerder heid krijgen. In Versailles kreeg de R.P. F. 55 van de stemmen, in Rouaan 32 </c, in Lille 60 in Straatsburg 50 Omstreeks 2 uur waren over geheel Frankrijk plm. 3 mil- oen stemmen geteld. Hiervan kreeg de R.P.F. bijna 37 de communisten 25 de so cialisten 21 en de M.R.P. 11.5 Britse thuisvloot wordt Ingekrompen. ÏTSN KRUISER EN VIER TORPEDOJAGERS. Officieel is medegedeeld, dat de Britse thuisvloot beperkt zal worden tot een kruiser cn vier torpedobootjagers. Deze maatregel is nodig geworden door het tekort aan manschap pen tengevolge van de demobi lisatie. Het opleidings-instituut voor de vloot te Gosport bjj Ports mouth zal gesloten worden. De herfst-manoeuvres van de thuisvloot, welke 6 October hadden moeten beginnen, zgn afgelast vanwege noodzaak tot brandstofbesparing. Voor de oorlog omvatte de thuisvloot vijf slagschepen, twee slagkruisers, twee grote vliegdekschepen en zes krui sers alsmede acht-en-twintig torpedobootjagers, vijf onder zeeboten en negentien andere vaartuigen. Russische uitvinders. Radio Moskou maakt melding van een artikel In de „Troed", waarin de schrijver verklaart, dat Edison slechts de uitvinding van de Rus Ladyguine in het jaar 1882 heeft geperfection- neerd. Op 11 October ver klaarden Sowjet-Russi- sche geleerden in een „collectieve brief", dat niet Marconi, doch de Rus Alexandre Popof de uitvinder was van de draadloze telegrafie. Uit Marseille wordt gemeld, dat het Franse passagiersschip Marechal Joffre, dat uit Sai gon via het Suez-kanaal is te ruggekeerd en ook het Britse schip Marathon uit Napels aan een grondig medisch onder zoek zgn onderworpen. Alle zeelieden, havenarbei ders en douane- en gezond heidsinspecteurs, die op de schenen zijn geweest, zijn in geënt. De Griekse minister van ge zondheid heeft medegedeeld, dat Griekenland zijn scheeps verbindingen met Egypte voorlopig niet zal staken. In de voornaamste Griekse ha vens worden alle mogelijke maatregelen genomen om het gevaar van uitbreiding der cholera-epidemie te voorkomen, zo zeide de minister, In het Oosten van de Pend- sjaab zijn in de afgelopen twee weken 120O vin^htelinGen aan cholera of dypbtherle gestorven In New Delhi stierven 104 men sen aan Cholere, sinds de ziekte voor het eerst op 25 September werd geconstateerd. In de vluchtelingenkampen worden dagelijks 5000 a 6000 personen ingeënt. MIERENINVASIE IN DE RIVIERA. Een reusachtig leger Argentijnse mieren, die, naar men gelooft, door bananenschepen zgn overgebracht, bedreigen de Italiaanse Riviera. Enige maanden geleden verschenen de eerste co lonnes te San Remo en sindsdien trekt het leger in steeds toenemende scharen Oost- en West waarts. De bevolking voert de strijd tegen de mieren met alle mogelg- kc middelen, doch heeft tot dusver geen succes geboekt. De mieren, die zich overal genesteld hebben, maken het bewonen van sommige huizen onmoge lijk. MACKENZIE KING NAAR NEDERLAND. De minister-president van Canada, Mackenzie King, is voornemens, daartoe door de Nederlandse regering uitgeno digd, medio November, wan neer h|j in Engeland vertoeft, ter gelegenheid van het huwe lijk van Prinses Elisabeth, ook een bezoek aan Nederland te brengen. Lunshof gaat in hoger beroep. De journalist H. A. Lunshof, die Woensdag door de vierde Kamer van de Amsterdamse arrondissements-rechtbank tot 10.7— boete of tien dagen hechtenis werd veroordeeld, omdat h\j geweigerd had de naam te noemen van degene, die hem een deel van de Ling- gadjati-notulen had verstrekt, heeft tegen dit vonnis hoger beroep aangetekend. De Radioplannen. Het lid van de radioraad, mevr. B. Boomvan der Starp, heeft bij een advies, dat aan minister Gielen is uitge bracht over het toekomstige radiobestel, een minderheids nota gevoegd, waarin zij haar afwijkende mening ten aan zien van dit advies motiveert. Zwarte handel in nieuwe auto's. Door opsporingsambtenaren van de prijsbeheersing is een wijd-vertakte zwarte handel in nieuwe auto's ontdekt. Het be treft hier wagens, welke in de jaren 1946 en '47 werden ge ïmporteerd. Onder de personen, die tot het complot behoorden en wier aantal op pl.m. 100 wordt geschat, bevinden zich enige buitenlanders. De prijzen der wagens, welke vooral in Den Haag, Amsterdam en Hil versum werden verhandeld, va rieerden van 15 tot 23 duizend gulden. Reeds werd op vijf wa gens beslag gelegd, terwijl 18 personen geverbaliseerd kon den worden. Het onderzoek wordt met kracht voortgezet. Dr. Cólijn keurde in 1940 het vertrek van de Koningin naar Engeland af. Ter gelegenheid van de Dies Natalis van de Utrechtse afde ling van de studentenvereni ging Sociëta8 Studiosorum Re- formatörum sprak prof. dr. F. C. Gerretson een rede uit, waarin hg de periode uit het leven van de staatsman H. Co- lijn tot onderwerp nam toen deze in het begin van de laat ste oorlog zijn brochure „Op de grens van twee werelden" schreef. Prof. Gerretson begon erop te wijzen, dat nog zeker 1/3 van het Nederlandse volk zich niet op de hoogte heeft ge steld van de Indische kwestie. In Mei 1940 was de situatie niet veel beter. De moeilijkheid was om een persoonlijke hou ding te vinden tegenover de toenmalige situatie. Een deel van het volk nam in het ge heel geen houding aan. Voor hen, die in een leidende positie stonden, lagen de zaken echter niet zo eenvoudig. Tot hen be hoorde ook Colgn, die, hoewel afgetreden, vele jaren het ver trouwen van het volk had. Spr. schetste vervolgens de sfeer van de Meidagen in 1940. Ook Colgn keurde in die tijil het heengaan van de Koningin af, evenals alle ministers van staat op één na. En hij vroeg zich af hoe men onze Koningin daartoe had kunnen bewegen. Hy had gewild, dat de Prinses naar Engeland zou zijn gegaan en dat de Koningin afstand zou hebben gedaan, maar te midden van ons volk was ge bleven. Colgn heeft in zijn bro chure rekening gehouden met een langdurige bezetting en een Duits overwicht in Europa. Huiseigenaren vragen huurverhoging. In Den Haag is een grote vergadering gehouden van de Bond van Grond- en Huis eigenaren. Tweeduizend leden waren in de Dierentuin bij een. Aan het slot werd een motie aangenomen, waarin de regering gevraagd wordt zo spoedig mogelijk toe te staan om de huur met 25 pet. te verhogen en bijdragen te ver strekken in het onderhoud der huizen. Professor Tinbergen ried deze motie af, doch de andere spreker, dr. A. W. Hermse, pleitte voor verhoging en schetste de moeilijke positie, waarin de huiseigenaren zich bevinden. Daar stelde prof. Tinbergen tegenover, dat huurverhoging zou moeten leiden tot loons verhoging en dat dit slechts tot inflatie met al zijn nade lige gevolgen kon voeren. Dit zou tenslotte toch weer op een nadeel voor de huiseigenaren neerkomen. GEEN DEFAITIST. Maar wie nauwkeurig leest, ervaart, dat Coiyn geen defai- tist is. Colijn neemt aan, dat er daarbij een plaats zal zgn voor een vrg Nederland en een band met Oranje, die niet ge broken is, omdat hij nooit aan een eind-overwinning van Duitsland heeft geloofd, maar de oorlog beëindigd ziet door een soort tussenvrede. Volgens spreker staat het thans wel vast, dat een nationaal politiek bestuurscomité van onafhanke lijke mannen, zoals Colijn voor ogen stond, een heel wat ster ker bolwerk zou zgn geweest dan het college van secretaris sen-generaal. Spr. eindigde zgn rede met de opmerking, dat de geeste- Igke, politieke en economische vrgheid nog niet door ons zgn herwonnen en dat de toestand van het Koninkrijk niet minder hachelgk is dan in 1939. Wtflen dr. H. Col|jn Schilfertje verf moet uit long verwijderd worden. Een kindje van 16 maan den, dat een deeltje afgeblader- de verf in een long heeft ge- kregen, dat in Nederland niet daaruit verwijderd sch|jnt te kunnen worden, zal per vlieg tuig naar Amerika gaan. De ouders hebben geen gelegen heid met hun kindje mee te gaan en daarom heeft een vrouwelijke passagier zich be reid verklaard, de baby op de reis naar New York te ver- het kindje in ontvangst ne men en per vliegtuig naar de „Temple University Clinic" te Philadelphia brengen. Daar schijnt men slechts over de voor de operatie geschikte In strumenten te beschikken. Schietpartij op Dolle Dinsdag. LANDWACHTER STOND TERECHT. De procureur-fiscaal aan het Bgz. Gerechtshof te Am sterdam, mr. P. N. Jansen, eiste een gevangenisstraf van 12 jaar tegen de 29-jarige landwachter A. A. Brakel uit Amsterdam. Kort na Dolle Dinsdag heeft B. in de Frans Halsstraat te Amsterdam, waar hg woonde, een staaltje van zgn schiet- kunst ten beste gegeven, waar- bg een 74-jarige man dodeiyk werd getroffen. B., die zijn meubilair naar een veiliger oord overbracht, loste voor hij de auto met zijn meubilair startte, zes schoten. Eerst schoot hij de oude man neer, daarna richtte hg zijn wapen op zijn buurman, die met zijn vrouw voor het raam zat. Slechts door tydig opzy te springen, konden deze mensen aan de kogels ontkomen. De president bepaalde de uitspraak op 1 November a.s. Goes heeft de leiding. Brabanl overvleugelt Zeeland in 3e klasse. Het zwakkere V.V.V. moest het, zoals te verwachten was, tegen P.S.V. afleggen. Onge twijfeld heeft Brabantia de aan Sportcl. Emma verdiende pun ten hard nodig en zal zich hier. mede iets geruster v.oelen. Dat Vlissingen van N.A.C. zou verliezen kon worden verwacht, doch dat N.A.C. enkele kan. sen beter wist te benutten, is daarom nog geen reden om een overwinning te verdienen. NOAD en Limburgia deden niet voor elkaar onder en bei de elftallen waren blijkbaar niet productief genoeg om de kansen, die ze ongetwijfeld ge had zullen hebben in punten om te zetten. M.V.V. heeft Helmondia nog verder in het moeras gedrukt, zodat een t.z. t. te behalen overwinning voor Helmondia geen weelde zal zijn. PSV Blegerheide Limburgia NAC NOAD MVV Sp. Emma Brabantia WV Vlissingen Helmondia 4 4 0 0 13—3 8 4 4 0 0 19—6 8 5 3 2 0 7—2 8 5 4 0 1 14—7 8 5 2 2 1 10—11 6 5 2 1 2 6—8 5 4 1 0 3 5—7 2 4 1 0 3 6—9 2 5 10 4 10—11 2 5 0 1 4 3—19 1 4 4 0 4 4—14 0 2e klasse A Een prestatie kan het heten, dat de Zeeuwen er in geslaagd zijn Dosko een eelijkspel af te dwingen. Voor de Zeeuwen be tekent dit wellicht de ouvertu. re, terwgl Goes door zijn over winning op Terneuzen, als lei der uit het strijdperk treedt. Het verwachte herstel van Middelburg ls uitgebleven en dit geeft reden om de toe komst donker in te zien. Ook R.B.C. heeft een zware neder laag tegen Internos moeten Incasseren, terwijl Hero de punten uit Breskens mee naar 3reda heeft genomen. Goes 5 5 0 0 24—6 10 Dosko 5 4 1 0 29—8 9 Alliance 5 4 10 16—6 9 Internos 5 3 11 15—7 7 Terneuzen' 5 2 12 1414 5 Hero 5 2 12 11—14 5 RBC 5 113 8—17 3 Breskens 5 0 1 4 614 1 De Zeeuwen 5 0 1 4 719 7 Middelburg 5 0 0 5 5—30 0 3e klasse E. Zierikzee bleek Zeelandia de baas to zijn en de thuisclub moest in een spannende strgd, ondanks het voordeel van eigen terrein in Zierikzee haar meer dere erkennen. Door het tech nisch beter spelend M.O.C. en een falende achterhoede werd R.C.S. kansloos met beslissen de cijfers geslagen. Nieuw Borgvliet slaagde er in een „narrow escape" Burgh, hoe wel verwacht, te slaan. Yerse- ke moest in Odio haar meerde re erkennen en kon ook deze leider niet aan het struikelen brengen. Evenmin kon Robur verhinderen, dat de Bergena- ren R.K.F.C. tot de kopgroep blijven behoren. 3e klasse F. De nek aan nek race tussen Corn Boys en Axel werd voort gezet. De Sassenaren konden echter niet verhinderen, dat Hontenisse het eerste tegen- punt op hun rekening bracht. Axel heeft, met de overwinning op Sluiskil een lastige klip om zeild. De goede nummer drie. TJzendiike. houdt ook dapper vol en sloeg Aardenburg op overtuigende wgze. Steen wil blijkbaar de kop zo goed mo gelijk blijven volgen. Clinge had er tenminste een kwade gast aan. Een tegenvaller zal voor Biervliet de nederlaag in Hoofdplaat geweest zgn. Deze uitslag komt. ook wel wat on. verwacht. Oostburg ontwor stelde zich aan de onderste ulaats. zii het met veel moeite Voor Hulst is het een minder goede prestatie en de dubbele nul geeft een slechte indruk van beider aanvalslinies. 4e klasse E. E.M.M. maakte de volgende minder goede beurt, nu tegen Meto. De Patrijzen bewezen andermaal de weg naar de 3e klasse te kunnen opgaan door een prima resultaat tegen M. S.V. Res. 2e klasse E. Middelburg- II drukte M.O. C. II de rode lantaarn in han den, terwijl Goes II haar ri vaal onttroonde en zelf. de lei ding nam. De reserves van de derde klasseclub R.C.S. pres seerden het om met beslissende cgfers de reserves van de eer ste klasseclub Vlissingen te slaan, terwijl Terneuzen ÏI en Breskens II tot het del.en. van de punten overgingen. Aulo met militairen kwam in botsing. Zaterdagmiddag ongeveer half drie heeft op de verkeers weg onder de gemeente Schgn- del, een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. Een militaire vrachtwagen met verlofgan gers, die zich met grote snel heid op de Bosweg in >dè ge meente Schijndel, richting Den Bosch, voortbewoog, is door tot nu toe onopgehelderde oorzaak in botsing gekomen met een tegenliggende vrachtauto. De militaire auto stortte van de weg in een sloot, waarby enkele militairen zwaar ge wond werden. De toestand van 2 hunner was van dien aard, dat zij in levensgevaar ver keren. Walter Foote terug naar Amerika. In de slotzitting van de conferentie van West-Ja va is na vijf dagen vergaderen met 27 stemmen voor, 21 te gen een resolutie aangeno men, waarin werd vastge steld, dat de bevolking van West-Java na jaren van be proeving vóór alles behoefte heeft aan orde, rust en vei ligheid en dat vereniging van alle krachten dringend noodzakelijk is voor het herstel van de wlvaart. De vergadering overwoog, dat de bevolking van West- Java recht heeft op een eigen volksbestaan cn uiteindelijk zelf haar lot zal moeten be palen, doch dat in Verband met de politieke situatie in Indonesië de tijr*. voor een de finitieve regeling van de sta tus van West-Java nog niet gekomen is. Derhalve werd aan de alge mene overheid verzocht een conferentie bijeen te roepen van vertegenwoordigers van alle delen van West-Java, ten einde een voorlopige eigen be stuursorganisatie in te stellen. Aan de permanente contact commissie, die inmiddels is gevormd als advies-lichaam voor de Recomba, is opgedra gen deze conferentie voor te bereiden en voorstellen te for muleren, die aan de conferen tie en de regering kunnen worden voorgelegd. RUSSISCHE RESOLUTIE VERWORPEN. Tijdens de zitting van de economische commissie van de Ver. Naties van Vrijdag is de Russische resolutie om voor gebieden zonder zelfbe stuur de mogelijkheid te scheppen rechtstreeks deel te nemen aan de economische commissie voorAzië en het Verre Oosten, verworpen met 19 tegen 13 stemmen en U onthoudingen. WALTER FOOTE EXIT. De afgetreden Amerikaanse consul-generaal Walter Foote heeft Indonesië voor goed ver laten. Met de „Indrapoera" begeeft hij zich naar Soera- baja, waar hij voor de reis naar Washington op een ander schip overstapt. VOORÏJCHTTV'- De heer J. H. Ritman, voor malig hoofd van de Rege- ringspubliciteitsdienst en thans hoofdredacteur van de „Nieuwsgier", is tijdelijk ter beschikking gesteld van de chef van de regeringsvoorlich tingsdienst als hoofd van de afdeling buitenland. De rege ring is er van overtuigd, dat het onder de huidige omstan digheden meer dan ooit nood zakelijk is, dat de buitenland se voorlichting in bekwame handen komt. Een op last van de regering gehouden onderzoek haar de politieke zuiverheid van de heer Ritman leverde generlei bezwaren op tegen de benoe ming, aldus de officiële mede deling van de R.V.D. VERLIEZEN. De Nederlandse verliezen hebben op 17 October bedra gen 2 doden, 7 gewonden en 1 vermiste. In de Noordooste lijke sector van Noord-Suma- tra werden nabij Bohorok 200 ontvoerde Chinezen bevrijd. ADMIRAAL MITSJIAKI TERECHT GESTELD. Zaterdagochtend is het doodvonnis, uitgesproken te gen de vice-admiraal Kamada Mitsjiaki, door det kogel vol trokken Mitsjiaki werd ter dood veroordeeld wegens on wettige executies te Pontia- nak en Balikpapan. Hij was een der ergste oorlogsmisdadi gers in gans Oost-Azië tijdens de Japanse bezettingstijd. Goud voor Nederland. De in ter-geallieerde commis sie voor de herstelbetalingen te Brussel, heeft in een offi cieel communiqué mededeling gedaan van een eerste verde ling van het goud, dat de Duit sers tydens de oorlog in de bezette landen hebben gestolen. De ter beschikking gekomen hoeveelheid is groot 128.468 kilogram, die verdeeld wordt onder de drie Benelux-landen. België kr|jgt hiervan het leeu wendeel, t.w. 90.649 kg. De aan Nederland toegewezen hoeveel heid is groot 35.890 kg., ter wijl aan Luxemburg werd toe gewezen 1.929 kg. Nederlands toewijzing ls bgna 30.000 kg. groot, over eenkomende met een waarde van ruim honderd millioen gulden. Het communiqué deelde nog geen bijzonderheden mede om trent latere verdelingen aan de andere daarvoor in aanmerking komende landen, met name niet over enige aan Frankryk toegewezen hoeveelheid. Ver wacht wordt, dat het groot ste deel van de totale goud schat aan Frankrijk zal wor den toegewezen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1