INTERIEURS betere m <é^wce yl RADIO TEMME vanReeuwijk's I HEROPENING Stagelij van Sabben M MAAN KAMMEN JO FIBBE f» Jc £icl*tl»renff MODEBOEKJE BON voor gratis J JUBILEUM-UITVOERING VLISS. MANNENKOOR Goudswaard A. J. WITTE Zn PIET fRËKE Sezisekl CABARETAVOND I Heden overleed tot on ze diepe droefheid, na een kortstondig Ujden, zacht en kalm, onze geliefde Vrouw en Moeder MAGDALENA MARIA VERSLUIS, geb. GEELHOED, in de leeftijd van 34 jaar. Middelburg: C. M. VERSLUIS. LEEN. CORRI. Middelburg, 13 Oct. 1947. Middelburgs wegje 22. Heden overleed tot on ze diepe droefheid te Middelburg, na een kort stondig lijden, zacht en kaln^ onze geliefde Doch ter, Schoondochter en Tante MAGDALENA MARIA VERSLUIS, geb! GEELHOED, in de leeftijd van 34 jaar. Colijnsplaat: Fam. GEELHOED. Fam. VERSLUIS. Fam. JANSE. 13 October 1947. Algemene kennisgeving. Heden ontvingen wij het treurig bericht, dat op 10 Oct. j.l. te Soekani- gara (N.O.I.) is gesneu veld, onze innig geliefde Zoon, Broeder, Zwager, Oom en Verloofde ADRIAAN VAN DE KREEKE, in de jeugdige leeftijd van 22 jaar en 9 maanden. De Here sterke ons in deze zware beproeving. De diepbedroefde familie, Wolphaartsdijk: M. VAN DE KREEKE. C. VAN DE KREEKE— DANE. Amsterdam: T. WAGEMAKER— VAN DE KREEKE. P. J. WAGEMAKER. Wolphaartsdijk: M. NIJSSE— VAN DE KREEKE. A. NIJSSE. 's-H. Abtskerke: JO POPPE. Wolphaartsdijk, 13 Oct.'47 Heden overleed door een noodlottig ongeval, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer JOHANNES KORSTANJE, in de leeftijd van 77 jaar. C. KORSTANJE— DE SCHIPPER. E. JANSSEN— KORSTANJE. J M. JANSSEN. B. KORSTANJE. Goes, 13 October 1947. Begrafenis zal plaats vin den op Donderdagmiddag 16 October 1 uur. Onze oprechte dank voor de zeer vele blijken van belang stelling en medeleven gedu rende de ziekte en de bewij zen van deelneming, ontvan gen na het overlijden van on ze innige geliefde Broeder en Behuwdbroeder WILLEM JANNIS MARINISSEN. Uit aller naam, A. A. MARINISSEN. Sluis, October 1947. Knockestraat 50. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader HENDRIK BAURDOUX, betuigen wij onze hartelijke dank. Namens de familie, Wed. J. BAURDOUX— JASPERSE. Nw.- en St. Joosland, Oct. '47. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ons betoond gedurende hare ziekte, en na het overlijden van onze innig geliefde Vrouw en zorgzame Moeder, Schoondochter, Zus ter, Behuwdzuster en Tante MAGDALENA KOPPEJAN, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam, P. VERHAGE. Zoutelande, 6 October 1947. 1/St HUISKAMERS Eiken346.— Fins Berken 449. Eng. Old Finish. 592.- Mahonie 485.— Gothiek stijl879.— Noten985.— Teakhout 1228. In andere edele houtsoorten 1350.— 1550.— 1639.— Honderden Modelkamers t Prijslijst SLAAPKAMERS BJank Berken 358,— Blank Eiken 695.— Eng. Old Finish. 579.— Engelse stijl 841.— Mahonie 713.— Blank Kersen 850.— Noten 926.— In andere edele houtsoorten 1156.— 1438 1850.— Levering door geheel Nederland V As. WONINGINRICHTING Nw. BINNENWEG 30 ROTTERDAM Gevraagd winkeljuffrouw, leeftijd boven 17 jaar. WITKAMP's Geschenkenhuis, Goes. Administratiekantoor te Goes zoekt voor direct twee flinke bedienden van ongeveer 20 jaar, liefst met practijkdiploma. Brieven letter A 839, Bureau P.Z.C., Goes. Gevraagd MORGENMEISJE of werkster voor enige dagen per week. BOEKEMA, Iris- laan 4, Vlissingen. Gevraagd BEHANGWERK. Brieven lett. Z 82, Bur. P.Z. C., Vlissingen. Mej. HAMELINK, Zuidsin gel 90, Middelburg, vraagt voor haar atelier een leerling of aankomende naaister. Aan hetzelfde adres gevraagd een MEISJE voor de morgen uren of enige uren per week, of WERKSTER. Aanmelden 's avonds na 7 uur. Gevraagd te Yerseke NET PERSOON voor chauffeurs- en andere werkzaamheden. Brieven no. 929, Bur. P.Z.C., Middelburg. Zelfstandig meisje gevraagd voor d. en n., met huiselijk verkeer en goede be handeling. H. HUIJBOOM, Wagenweg 118, Telef. 19949, Haarlem. Voor uw meeleven met het verlies van onze lieve Zuster, Mevrouw A. PELLIKAAN—BIKKER, zeggen wij hartelijk dank. Middelburg: J. DE JONG—BIKKER. W. DE JONG. Vlissingen: C. A. BIKKER. T. C. BIKKER— v. d. SANDE. P. BIKKER. C. U. BIKKER— REIJNHOUDT. HebtVu/el eens Opgemerkt.. (fathef ineens véél aezef/itfer word! met ion extra uhemer/ampi Komt 1/ eens bv ons K'JKEN WV HEBBEN EEN QEVZE SORTERING t.o. Postkantoor. Tel. 2557. MIDDELBURG. Geen filialen. PLANT NU crocus, 0.60 per 50, tulpen, 2.per 50, aardbeiplanten 3.p. 100 Fijne turfmolm en rietmatten, kamerplanten, snijbloemen enz. M. H. DEKKER, Donderdag Markt, tegenover sigarenmagazijn Diesch of Langevielesingel 38, Middelb. Telefoon 2661. Kapperssalon van P VAN DER HOF Scheldestraat Vlissingen, a.s. Donderdag na half twee GESLOTEN. BEZOEKT DE NIWIN-FEESTAVOND ZATERDAG 1? OCTOBER bij dhr. VERBEEM, Souburg. Voor de pauze: het Dames zangkoor „CON AMORE". Daarna gelegenheid tot DANSEN tot 11.30 uur. Muziek van de „Melodisten". Entrée j 0.75. De opbrengst geheel ten bate van de Nlwin-Kerstnakketten-actie. Donderdag 16 October van de geheel gemoderni seerde slagerij, specialiteit in fijne vleeschwaren t KLOKSTRAAT 15 - GOES. Telefoon 2471. r>4 N.V. Installatiebedrijf Gebr. VAN SWAAY Stadhouderslaan 16, DEN HAAG, vraagt le- en huipmonieurs voor diverse hoog- en laagspanningsinsta l latics. Sollicitaties schriftelijk onder vermelding leef tijd, opleiding en waar gewerkt aan bovenstaand adres. Voor zangverenigingen, kin derkoren en ouderavonden verschenen bij de Muziekuit gave EUTERPE te Ouwerkerk (Zeeland) HET GEVONDEN VAATJE BOTER Toneelstukje met zang naar het Overijselse sprookje: „Het gevunnen geld" door C. A. SWENNE. Prijs met klavier begeleiding 2.50. Zangvereniging „Eendracht maakt Macht", te Oostkapelle. Bovengenoemde Zangver,, die door oorlogsomstandighe den sinds 1940 heeft stilgele gen, wil trachten haar werk zaamheden weer te hervatten en haar ledental, dat door bovengenoemde omstandighe den etc. zeer is gedund, aan te vullen en roept diegenen, die hiervoor interesse gevoe len op, ter bijwoning van een vergadering, die gehouden zal worden op Vrijdag 17 Oct a.s., in het Verenigingsgebouw, des avonds om 7.30 uur. HET BESTUUR. in verchroomde z guitvoering, met 5- delig rookstel. m compleet f 54,55 o» I f59,95. t 76,90 SOUVENIRHufs IS "N IEDER VOLDAAN Hiermede betuigen wij onze oprechte dank voor de vele bewijzen van deelneming, ont vangen na het overlijden van onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer MARINUS KEUR. F. A. v. ELSACKER. J. v. ELSACKER—KEUR. En Kleinkinderen. Nw.- en St. Joosland, Oct. '47. t Alg. Ned. Bond v. Arbeid (st)ers in het Bakkers-, Chocolade-, Suikerbewerking- bedrijf belegt op Donderdag 16 Octo ber, des avonds om half acht, in het gebouw „Concordia". Palingstraat, Vlissingen, een openbare vergadering. Spreker: C. NORDBERG. Ook niet-leden zijn welkom Gevonden omtrek Postbrug een PAKJE MET ONDER KLEREN. Tegen advertentie- kosten terug te bekomen bij J. BAUER, Voorhoutstraat 6, Kruiningen. UITVOERING te Nleuwvliet. georganiseerd door de V.V.V. en te geven door de accor deonver. „CRESCENDO" te Vlissingen, op Zaterdag 18 Oct. a.s., in de zaal van P. CORNELIS. Aanvang 19 uur. Zaal open 18.30 uur. Toegangsprijs 1.(belas ting inbegrepen). Leden van V.V.V. 0.50. NA AFLOOP BAL HET BESTUUR. AAN DE VEREN HERKENT MEN DE VOGEL Zo ook met uw tafelmessen of ze goed geslepen zijn Door mijn 30-jarige loopbaan als slijper en polijster ben ik in staat al uw koperwerk, uw scharen te vernikkelen en te slijpen en ze goed af te leve ren. Ook wordt door mij ge bronsd. Beleefd aanbevelend, SLIJP-, POLIJST. EN NIKKEL-INRICHTING M. HAKKENBRAK Noordstraat 75, Vlissingen. Oostkapelle. Cursus motorenkennis. Inlichtingen en opgave vóór 20 October bij K. POPPE, Baaienhove. Uit de hand te koop: I. het woonhuis met erf en tuin a. d. Schuitvlotstraat 26 te Middelburg. II. het woon- en winkelhuis annex pakhuis met afzon derlijke bovenwoning a.d. Schuitvlotstr. 28, 30 en 32 te Middelburg. Direct te aanvaarden. III. het woonhuis met erf en tuin a. d. Oost Kerkstr. 3 te Middelburg. Inlichtingen: SCHOUT's Wo uingbureau, Gortstr. 61, Mid delburg, Telef. 2980. ■■■■■BRBHaBDHBSHaE BUITENGEWONE AANBIEDING Wij kunnen U nu aanbieden sterke haarkam men in wit, zwart en bruin voor slechts 35 cent. Pracht kwaliteit zakkammen, half fijn en grof, nu voor 20 cent. Stofkammen in diverse maten en kleuren En de prijs??35 cent. Zijkammen met gespleten tanden. Geen glas. Een kam, welke gekost heeft 135 cent per paar en nubijna niet te gelovenslechts 50 cent por paar. Dus U ziet het, geen beter adres voor alle soor ten kammen dan natuurlijk maar nu. VVALSTRAAT, VLISSINGEN. Ook voor reparaties op electrischgebied is ook Uw adres ROTTERDAMSE KADE 3C-31 MIDDELBURG geïllustreerd gratis! U kunt voor 50 cent per les THUIS leren knippen en naaien. Binnen 7 weken maakt U dan Uw eigen ja ponnen. Na 4 weken maakt U al een rokje. Vraag gratis proefles en inlichtingen over de schriftelijke knip- en naailessen van Miep Olff-van Boven. Vul de bon even in. 1 proefles en Modeboekje j - Vul d«z« bon In, csnd hem In I open couvert, waarop 2 ct poit> zogel, aan: Imova Postbus 50 I M 35 C I I Naam I Adres.1 IIMOVAd Gevraagd voor direct in de pót MAZON, Goes een FLINKE JONGEN, ongeveer 17 jaar, als maga zijn-bediende. Aanmelden ^a 8 uur bij G. ZWEEDIJK, Wii- helminastraat 76, Goes. Boekhandel D'HUY, Bad huisstraat 15, Vlissingen, vraagt winkeljuffrouw. Kennis moderne talen en typen gewenst. jo FIBBE vraagt voor zijn zaak in Vlis singen zo spoedig mogelijk een flinke winkeljuffrouw. JO FIBBE Walstraat Vlissingen. DENKT U AAN DE van het op ZATERDAG 18 OCTOBER „Concertgebouw", Vlissingen. Aanvang 8 uur precies. Toegang 1.25, bel. inbegr. Plaatsbespreking op de dag der uitvoering van 1012 aan de zaal. voor dam- en schaak spelen, nieuw kruis- vuurspel, theebladen, borstelhangers, lectuur bakken, rooktafels enz. ZIE ETALAGES. K. Noordstr. 6, M'burg. Terstond gevraagd een tractor-chauffeur, bekend met landbouwwerk. Gebrs. DE REGT te Biervliet. FIRMA Artistieke bloembinderij Stenenbeer 15 Vlissingen over het Postkantoor, Telef. 141, na sluitingstijd 174 BLOEMWERKEN voor alle gelegenheden. BRUID SBOU QUETTEN, ORCHIDEEëN, LELIëN, ANJERS, LELIETJES DER DALEN Bruidsdames-bouquetten met bijpassende garnituren. BRUIDSBOUQUETTEN in teer rose of Thé-rozen bij lichtgetinte bruidstoiletten Vakkundige verzorging. Te koop z.g.a.n. electrisch fornuis. Hendrikstraat 6, Vlissingen (na 6 uur 's avonds). 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Wij hebben ontvangen: Prachtige damesblouses met lange mouwen, wollen stof a 24.95. Damesrokjes, in model „Swing" en plissè. Dames tweedmantels. Meisjes regencapes, van 3 tot 8 jaar. Jongenspakjes, geheel gevoerd, 24.25. Opknooppakjes. Sterke jongensbroekjes. Grote sortering petten met onbreekbare klep, vanaf 3.Jongens Eton- petjes 3.Jongensdasjes, wasecht, 95 cent. Mooie sortering zelf binders, knoopdassen, 1.60. Wij verzorgen ook Uw werkkledingbonnen. Kledingmagazijn „NIEUW ENGELAND" 1 L. GISTSTRAAT 11 (benedenhuis) MIDDELBURG. Wij verkopen op consumentenbonnen en scha- deboekje. Ook Uw adres voor onzichtbaar stoppen van brand-, mot- en scherfgaten in Uw kleding. i lilllllllllllllillllllll!illlllllllllllllillll!!ll!llilllllllllll!!!ll!llllllllillllllllllllilllllll'lllllll!!illllllllllllllllllllllll!i!l'lil!lllllllllllll!lll Terstond gevraagd een vol wassen SMIDSKNECHT. P. BOONE, Colijnsplaat. CULTURELE DIENST WEDEROPBOUW ARBEIDERS BUITEN KAMPVERBAND. Donderdag 16 Oct. a.s. Band Gé Scheepens in het Schuttershof te Middelburg. Aanvang 8 uur. De Provinciale Cbmmissie Gevraagd Mangels, golfplaten. Te koop jonge foxhond, Abeel- seweg 5, Middelburg. Coëp. Boerenleenbank, Zoutelande. Wegens ziekte van de kas sier zal voorlopig op Donder dagavond in plaats van Vrij dag zitting worden gehouden. Voor iedere foto hebben wij een passende LIJST. Ruime sortering FOTO-ALBUMS FOTOHANDEL Korte Delft 2, Middelburg. Nette bakkersknecht gevraagd. Bakkerij SCHROE- VERS, Vlasmarkt, Middelburg jHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||!|||||||||||[||||||j|!lll||||||||||||||||l|||||||||||||||||||lll|j||i||||||||lllllllllll|j|||||||||||||||ll[l VRIJDAGAVOND 17 OCTOBER DE VAN COÖPERATIE DE BROEDER- g BAND, VLISSINGEN, IN DE Nieuwe Rijkscantine te Breskens I MEDEWERKENDEN: ADRI VAN OORSCHOT, conferencier. JUSTUS JESAYES, accordeonvirtuoos. HENNY FONTAINE, declamatie en cabaretliedjes. s Kaarten verkrijgbaar k f 0.50 bij J. PLEIJTE, Nood- g plan C 7. Zaal open 7 uur. Aanvang half acht. ÏIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 6