M, Loonsverhoging Half millioen boete voor de Bijenkorf of Prijsverlaging Koppac en heft goudschip Soolsftcr Lomca is verloofd Donkere wolken pakken zich samen. Sociale vrede in gevaar. (Van onze economische medewerker.) Het is het aloude vraagstuk van lonen en prgzen, dat weer pijnlijk actueel wordt. Voor velen meer pijnlijk dan actueel. Vóór 1939 waren de lonen het resultaat van de machtsverhou dingen tussen werkgevers en werknemers. Het gevolg van deze krachtmetingen was, dat de lonen voor grote groepen goed georganiseerden sedert 1900 zeer behoorlijk waren ge stegen, doch dat de lonen van de slecht georganiseerden, de lonen in die bedrgven, welke de scherpe concurrentie van het buitenland ondervonden en vooral de plattclandslonen, sterk achteraan hinkten. HET ROER OM. Doch ziet, na de jaren der bezetting blijkt het roer radi caal omgegooid te zfn. En zo wil de door de werkgevers-, arbeiders-, middenstands- en landbouworganisaties in het leven geroepen Stichting van de Arbeid êen herziening onder toezicht van de overheid van lonen en prijzen ter verbetering van het levenspeil. Van een liberale kregen wij in feite een geleide loonpolitiek, die dan ook inderdaad geleid heeft tot loonsverhogingen over de gehele linie, zoals het vol gende staatje overduidelijk aantoont. De statistiek leert, dat, ver geleken bij 1939, de lonen in 24 takken van nijverheid ste gen 'van 100 tot 169 in de landbouw van 100 tot 243.9 en dat de gemiddelde stijging van landbouw en nij verheid toch altgd nog 179.5 bedroeg. Schijnbaar duidt dit op een geweldige verbetering van het levenspeil, doch deze hoge geldlonen krijgen pas relief tegenover de kosten van le vensonderhoud en dan blijkt eerder van achteruitgang dan van vooruitgang sprake te zijn. Ongetwijfeld, met de cij fers in de hand van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende kosten van levensonderhoud voor ge zinnen met" een inkomen van 40 tot -50 per week, kan men aantonen dat de totale kosten t.o.v. 1938/'39 in Augus tus slechts zijn gestegen tot 179. Zouden wg nu verder aan nemen dat de arbeiders er in 1938—1939 met hun lo nen redelijk van konden ko men, dan zouden z\j zulks ook nu moeten kunnen doen, want èn dekosten van levensonder houd èn de lonen zijn gemid deld 1.79 x zo hoog geworden. Doch deze redenering snijdt in het geheel geen hout, want in de eerste plaats zjjn de arbeidslonen slechts gestegen tot 169 en in de tweede plaats zijn de werkelijke uitgaven voor de arbeidersgezinnen'vaak veel hoger dan officieel be kend is. De practgk toont dan ook aan, dat men slechts door het opnemen van spaargelden, het verkopen van bonnen enz. het gat weet te vullen. Erger is nog, dat de prgzen blijven stiigen: onweerstaan baar beïnvloeden de als maar in prgs stggende uit 't buiten land komende grondstoffen on ze groothandels- en kleinhan delsprijzen. En even onweer staanbaar willen de werkers met de hand en met de geest deze gangmaker met hun lonen volgen. Tot nu toe waren de acties hiertoe, na de 2 met succes afgelegde loonronden, slechts fragmentarisch, gedeeltelijk ook doordat Wnderbgslag, gratificaties en verlaging loon belasting in feite voor een loonsverhoging van ca. 12 pet. hebben gezorgd. Doch het eco nomische congres van de Partij van de Arbeid, dat eind vorige week werd gehouden, is een teken aan de muur, dat het geduld der arbeiders uitgeput raakt, om maar te zwggen van de uitlatingen van diverse vak bondsbestuurders uit het recht se, zowel als het linkse kamp. Ongetwijfeld is aan de ar beiders zelf het eerste woord en de daad om door harder werken meer goederen te pro duceren en zodoende een prijs verlaging te forceren. Ander zijds voelen wij, dat hun be reidheid hiertoe gekocht zal moeten worden door concessies van werkgevers en regering. Concessies (belasting op ex portwinsten, productiewet. so cialisatie, medezeggenschap enz.) die zeker maar niet zo zullen worden gegeven. Het spjjt ons het te moeten zeggen, maar de toekomst, ook voor een sociale vrede, is niet erg hoopvol. Klein verlof voor bouwvakarbeiders. Voor de in militaire dienst zijnde bouwvakarbeiders wordt herhaaldelijk de vraag gesteld om met het oog op het grote tekort aan geschoolde bouw vakarbeiders van verdere ver vulling van de diensplicht te worden vrijgesteld. Bij beschikking van de mi nister van oorlog van 17 Sept. j.l. is thans de mogelijkheid geopend om ook aan dienst- plictigen van de lichting 1945 en volgende lichtingen, indien sedert de datum van opkomst twaalf maanden zijn verstre ken, In zeer dringende geval len klein verlof voor zaken te verlenen. Acht links-sociallstlsche leden van het Britse parlement onder wie Zilliacus, hebben Maandag te Moskou een vriendschappelijk onderhoud met Molotof géhad. Mocht verrader geliquideerd worden? Op 18 December 1944 schoot een K.P.-leider uit Amster dam tydens luchtalarm, G. Steenbergen in zjjn huis neer. De illegaal had, naar zijn oor deel, de bewijzen in handen, dat S. en z(jn vrouw verraad hadden gepleegd en ondermeer z(jn vrouw en dochtertje had den verraden. Bg de behandeling van deze zaak Maandag voor de krggs- raad werd de vraag opgewor pen of deze zelfstandige liqui datie gerechtvaardigd was of niet. De auditeur-militair, majoor mr. W. F. Smits, eiste tegen de oud K.P.-leider Nico van Dijk acht jaar gevangenisstraf wegens moord. Het wettelgke bewijs, dat S. lid van de S.D. was, achtte hij niet bewezen. De liquidatie had dus geen wettige gronden en van over macht of noodweer was vol gens de auditeur-militair geen sprake. De verdediger, mr. Pauwels, bepleitte vrijspraak. Een groot aantal getuigen verklaarden dat S. inderdaad een verrader en S.D. spion was geweest. De krggsraad zal 24 Octo ber uitspraak doen. Rantsoenbonnen yoor scheerzeep. In verband met de aanwij zing van bon „Tabak 5 reser ve" der tabakskaart voor een rantsoen scheerzeep, maakt 't centraal distributiekantoor be kend, dat mannelijke personen van 18 jaar en ouder, die in het bezit zgn van een gecom bineerde of versnaperingen- kaart zich op nader vast te stellen dagen tot de distribu- tiedienst kunnen wenden. Deze dienst zal hun tegen overleg ging der tweede distributie stamkaart een rantsoenbon voor scheerzeep uitreiken. 45. „Kom", dacht de Maat, „ik zal maar een touw om die kist heen bin den, dan kunnen ze hem ophgsen en dan hoeft die man er niet langer onder te liggen... Ik begrijp wel niet waar die kist ineens vandaan komt, maar hij zal wel bij dat goudschip horen en er zal wel goud inzitten... Wat is het leven toch raar, ik weet toch zeker, dat die kist met dat goud er onder er niet eer der was... Ik durf er mijn pijp en mgn Srentenalbum onder verwedden!" ignor Rivaldi en Kappie hesen de kist weer omhoog. „Aha, Signor Capitano!" riep Signor Rivaldi! „Weer een kist; Hier zal zekergewis goud in zitten!" Toen de kist hoven Leep verdwenen was, kon Leep nog geen vin verroeren. „Waarom staat die man niet op... z'n gezicht komt me bekend voor. Wel, ik geloof, dat het de zelfde is, die ik hier al eerder ben tegen gekomen...". ATHIETIEK ZEEUWS SUCCES IN RONDE VAN ZEIST. In de Zaterdag jl. gehouden internationale Ronde van Zeist startten een viertal Zeeuwen, nl. Fliers (B-klasse), v. d. Pa rel (C-klasse), Witte (C-lclas- se) en van Leeuwen (D-klas- se), allen van Marathon te Vlissingen. Fliers kwam uit in de A- en B-klasse met onge veer 36 lopers en wist zich in het 3 kilometer lange parcours geleidelijk op te werken naar de 6e plaats, waardoor h\j als eerste B-klasser aankwam en de wisselbeker in de wacht sleepte. P. van Leeuwen, die in de D-klasse aanvankelijk op kop lag, werd in de laatste me ters met borstlengte geklopt en moest zich dus met de twee- Dinsdagochtend heeft de Amsterdamse tuchtrechter, mr. J. A. Bletz, uitspraak gedaan in de zaak tegen de N.V. „De Bgenkorf". Mr. Bletz veroor deelde de N.V. tot het betalen van boeten tot een totaalbe drag van 490.650 met ver beurdverklaring van de inbe- slag genomen goederen, welke een waarde vertegenwoordigen van ca. 125.000. Mr. Bletz concludeerde, dat niet bewezen is, dat de ven nootschap de voorschriften met opzet had overtreden, zulks In tegenstelling met sommige personeelsleden, die in afwij king van hun instructies, tegen ongemotiveerd hoge prgzen in kochten. De tuchtrechter oordeelde, dat van de ongeveer 1300 ten- laste gelegde vergrgpen tegen de voorschriften een duizend tal bewezen is. Vastgesteld Geknoopt koord. Hiervoor gebruikt men een koord, dat twaalf maal de leng te heeft, die het be werkte koord krggt. 1. In het midden van het dubbelgelegde koord maakt men 'n lus. 2. Met de wgsvinger haalt men het dubbe le linkse koord door de lus. Terwijl men 't rechtse snoer aan trekt ontstaat een nieuwe lus. 3. Nu haalt men het rechtse snoer door de lus en trekt het link se snoer aan. Steeds wisselend van rechts naar links ontstaat het geknoopte snoer. FEUILLETON Naar het Engels VAN BERTA RUCK Door: J. JORISSEN 34 „Maar die kleine Trant ver klaart plechtig, dat ze smoor van hem is! Ze zegt" hier bootste zg Tnijn stem uitste kend na: „Hoe dan ook, maar ik trouw hem niet om zijn geld!" „Misschien is het omdat hg zo'n goed hart heeft en zó charmant is, of om zijn uiter lijk". „Aan zjjn uiterlijk mankeert niets. Hij ziet er uit, alsof hij veel van baden on zwemmen hield en van lange wandelingen en golfspelen en open ramen en lekkere* zeep. Hij gebruikt een goed merk, dat weet ik", zei juffrouw Robinson, „en als iemand over dat standbeeld- achtige van hem heen kan, nu dan „Ik zou er overheen kun nen. Maar ze is wel heel knap, als ze maar een beetje werk van haar tollet maakte; mis- echien zal ze dat nu doen", zei de telefoniste, die lange bloed koralen oorbellen draagt en bruin papleren manchetten over haar mouwen spelt, ter wijl ze dienst heeft. «Wat zou je denken, dat hij gezegd heeft, toen hij haar vroeg?" „Nu, juffrouw Trant, als u die order voor Buenos Aires hebt genoteerd, moet ik u -•adplegen over iets persoon- ks. Zoudt u misschien in 1 verweging willen nemen 1-Iet was zo op en top de tem van onze Baas, dat ik het cp eens uitproestte. De mels- .39, dus betrapt, lachten ook. „Wist u al, dat uw naam hier --> aller lippen Is, juffrouw 'krant? U zult u daarin moe ten schikken", zei juffrouw Robinson. „Laat u juffrouw Harris uw ring eens zien". „Ik zag hem al uit de verte. Ik dacht, dat er wat was met het electrische lioht. Lieve tijd, wat glinsteren die stenen! Hebt u hem vandaag pas gekregen, juffrouw Trant? Ik moet zeg gen, dat sommige mensen alles meeloopt. Het zal zeker 'n heel kort engagement zijn, denk Ik". „Neen. niet zo heel kort", zei ik, denkende aan de twaalf lange, moeilijke maanden, die nog verlopen moesten. „Al zou 't nog zo kort zijn, dan zal het u nog lang toe schijnen", zei de telefoniste. „Hebt u helemaal geen idee, wanneer u trouwen zult?" Het soheen mij uren toe, voor ik van al het vragen af was en mg op weg naar mijn kamers in Batter sea bevond. Vermoeid en zonder eqige fut meer over. klom ik de vter ste nen trappen op. Ilc was geheel teneergesla- gen bij de gedachte aan die vreselijke veertien, dagen bij zijn melder in bun huis even bikken Sevenoak1". Tk had het de he^e weg over niet van mij kunnen afzetten. Eerst toen ik mijn sleutel in de deur stak, schoot mij iets anders te bin nen. Ik zou Cicely nu ook mijn engagement moeten meedelen! HOOFDSTUK IX. Toen ik binnentrad, bevond ilc tot mijn verbazing, dat iemand mij al voor was ge weest. Cicely's goudblonde hoofdje kwam ijlings van tussen de kussens op onze verscho ten sofa te voorschijn en blo zend en opgewonden riep zg: „Zeg, Tots! Wat heb ik daar gehoord? Wat moet dat ver haal betekenen, dat jij geën gageerd zou zijn? Je meent toch niet, dat 't waar is?" „Wie ter wereld", vroeg ik, terwijl ik bij onze oude, wan kele tafel midden in de kamer staan bleef en haar aanstaar de, terwijl zij, op haar elleboog geleund, nog op de sofa zat, „wie ter wereld heeft het jou verteld „Wie? Wie denk je?" Ik liet mijn blikken over de tafel gaan. Er was blijkbaar een bezoekster geweest, die vrij lang gebleven was, want een van de theeschoteltjes was opgehoopt met sigaret teneindjes. Wie kon het geweest zijn? Een van Cilely's vriendinnen? Maar hoe zouden die het weten? Wie het ook geweest was, moest stellig urenlang gebleven zijn! „Het was je vriend", zei Ci cely eindelijk, „meneer Syd ney Vandeleur." „Sydney is die hier ge weest!?" (Wordt vervolgd). werd, dat de overtredingen in hoofdzaak de meer luxueuze goederen betroffen, zoals sier- aardewerk, toiletartikelen, byouteriën en lederwaren. De fout lag niet zozeer in het ne* men van overdreven winsten, als wel in het inkopen door een deel van het personeel tegen te hoge prgzen, soms met toe passing van onbehoorlijke mid delen. ZWARTE HANDEL BEVORDERD. Mr. Bletz concludeerde, dat de Bijenkorf hiermede de zwar te handel en de smokkelarij bevorderd heeft. Dit is te meer afkeurenswaardig, omdat de Bijenkorf het kompas was waarop vele kleinere winke liers voeren. De Bijenkorf heeft aange voerd, dat de prijsvoorschrif- ten verouderd zouden zijn en dat zij zich daaraan onmoge lijk heeft kunnen houden. Hoe wel er inderdaad later betere prgsvoorschriften zijn gegeven, meende de tuchtrechter, dat het ontoelaatbaar is, dat de Bijenkorf zich van des destijds geldende prysvoorschriften weinig heeft aangetrokken, omdat deze haar onjuist leken. Mr. Bletz was van mening, dat het hierdoor behaalde voordeel aan de Bijenkorf moet worden ontnomen. Dienover eenkomstig veroordeelde h(j de Bijenkorf tot betaling van een totaal van 490.650, vermeer derd met de waarde van de in beslag genomen goederen. De Bijenkorf kan binnen acht da gen tegen deze uitspraak in beroep gaan. Krantenpapier en machines voor Nederland nodig. Het rapport van de Com missie der linesco, welke een onderzoek heeft ingesteld naar de technische behoeften van in door de oorlog verwoeste landen, komt tot de conclusie, dat er in Nederland een aan- zienlgk te kort aan kranten papier bestaat. De commissie is van mening, dat de omvang van een courant minstens 8 pagina's moet zgn. 4 Pagina's is echter voldoende om in de directe behoefte te voorzien. Voor Nederland zgn 'nieuwe machines nodig als er meer papier beschikbaar komt. De Commissie beveelt aan, dat uit beschikbaar komende fond sen een som van 5 millioen dollar zal worden toegewezen voor het verkrgen van papier- voorraden voor die landen, die aanvulling nodig hebben, waaronder ook Nederland. In 1939 werd in Nederland per hoofd per jaar 11 kg. krantenpapier verbruikt. Ne derland stond toen op de twee de plaats, nu op de 5e met 4,9 kg. krantenpapier per hoofd per jaar. Nederland zou voorts voor 10.000 dollar aan blanco gramofoonplaten nodig heb ben. Ook bioscoop-uitrustingen heeft Nederland nodig. Nationaal Reveil wil een West-Europese Dem. Unie. Het hoordbestuur van Na tionaal Reveil heeft besloten het propageren van een Wcst- Europese Democratische Unie onmiddellgk als één der hoofd punten in het programma op te nemen. de plaats tevreden stellen. In de C-klasse liep M. v. d. Parel gedurende van de wedstrgd in een kopgroep van drie. Hg kon zich echter op deze plaats niet handhaven en werd in de eindsprint geklopt door H. Witte. TAFELTENNIS DE WALCHERSE COMPETITIE. Woensdagavond wordt voor de tweede maal begonnen met de Walcherse tafeltennis-com- petitie. In tegenstelling tot verleden jaar, toen alle ploe gen in één afdeling uitkwamen, zijn thans twee klassen in het leven geroepen, waardoor al te grote krachtsverschillen wor den voorkomen. Aan het eind van de competitie zullen dan promotie- en degradatiewed strijden worden gespeeld. De CJMV Vlissingen zal dit jaar niet uitkomen. Daarente gen nemen SOS (Middelburg) en Goes voor de eerste keer deel. De ploegen van „De Schelde" (Vlissingen) en de PZEM (Middelburg), welke aanvankelgk eveneens zouden deelnemen, hebben niet inge schreven. In de eerste afdeling zyn on dergebracht: Orvio I, Sla Raak I, Sla Raak II. Sorry I, SOS I, SOS II, Goes, Drie Klezoren I en Amor. De tweede afdeling zal bestaan uit Orvio II, Orvio m, Sla Raak in, Sorry II, Sorry m, SOS Hl, Drie Kle zoren n, Drie Klezoren m en CJMV, Middelburg. Het programma voor Woens dagavond luidt als volgt: le afdeling: SOS IOrvio I; Drie Klezoren ISorry L 2e afdeling: SOS III—CJMV Middelburg; Sla Raak III— Sorry H. Alle wedstrijden worden ge speeld in de zaal van Kinder- zorg te Middelburg. Het vliegongeluk bij de Willem Barendsz. PILOOT KREEG EEN DUW. In een openbare zitting heeft de raad voor de luchtvaart Dinsdagmiddag te 's-Graven- hage een nader onderzoek in gesteld naar de oorzaken van het ongeval met het vliegtuig PH-NAW van de Nederlandse maatschappg voor de Walvis vaart N.V. op 7 December 1946 in de Tafelbaai nabg Kaapstad. Bij dit ongeval is de navigator Kuiper gedood, de drie andere leden der beman ning werden gewond. Uit het exposé, dat de voor zitter mr. J. E. van der Meu- len vooraf gaf, bleek, dat toen het watervliegtuig in de Tafel baai wilde opstygen het dook bij de start, voor het losko men, in het water. Tijdens de start was er een radio-vraag van de „Willem Barendsz" in het vliegtuig ontvangen. Met die vraag heeft de navigator Kuiper zich naar de bestuur der, van Donkelaar, begeven Daarbij is hij vermoedelijk ge struikeld en waarschyrilijk heeft hij de hand van de be stuurder in zijn vaart geraakt, waardoor het hoogteroer in beweging kwam, met het be kende gevolg. De heer van Donkelaar, als getuige gehoord, deelde mede, dat vlak voor het ongeluk ge schiedde hg een duw tegen zyn arm kreeg, waardoor het hoogteroer eveneens een duw kreeg. De Raad voor de luchtvaart zal op 10 November uitspraak doen. Amsterdamse beurs N.I. Handb. B A.K.U. Calvé cv. Unilever Fokker VI. Ned. Ford Philips Billiton Kon. Petr. Amst. Rubb. H.A. Lgn Scheepv. U. H.V.A. Deli B. My. 13 Oct. 14 Oct. 102% 103 186 182% A 183% 184% 303 309% 206 216% 390 415 387% 392 402% 404 466 482 164% 164 235 235 194% 194% 237 235 147 146% Wederom ontwikkelde zich ter beurze van Amsterdam een flinke bedryvigheid in diverse fondsensoorten waarbij het niet hoofdzakelijk, de rubberaande len waren welke de toon aan gaven. Thans ging de belang stelling: in de eerste plaats uit naar Koninklijke. Bijzondere Politierechter Middelburg. Zitting van 7 October 1947. J. H. R., 32 jaar, slagers knecht te Ovezande en L. T., 53 jaar, slager te Ellewouts- dijk, hadden frauduleus een rund geslacht. R. werd ver oordeeld tot 60 of 20 dagen en T, tot 200 of 2 maanden en 2 maanden voorw., proef tijd 3 jaar. J. H., 45 jaar, veekoopman te 's-Heerenhoek, had fraudu. leus vlees verhandeld en ver vreemd, hiervoor werd hg veroordeeld tot 200 of 2 maanden en 2 maanden ge vangenisstraf voorw. proeftijd 3 jaar. DE GRENSSTROOK. P. F. v. G., 35 jaar, com- missionnair te Koewacht, thans gedetineerd, had zich te verantwoorden omdat hij lijn zaad en tarwe binen de 500 m. strook had vervoerd. Hij werd veroordeeld tot 300 of 2 maanden met ver beurdverklaring. P. A. C. H. D., 31 j., biêr- bottelaar te Koewacht, had lijnzaad binnen de 500 m. strook vervoerd, 250 of 2 maanden. J. V., 30 jaar, expediteur te Koewocht, had in strijd met de voorschriften 3100 kg. gerst vervoerd. Verd. werd vrijge sproken. M. P.. 62 jaar, installateur te Krabbendijke, was wegens prijsopdrijving veroordeeld tot 2 maal 100; in hoger beroep werd hij thans veroordeeld tot 50 en 100. R. G., 50 jaar, vlasser te Stekene, werd wegens onge dekt vervoer van vlaslint, ver oordeeld tot 25 of 10 dagen met verbeurdverklaring. C. J. R., 27 j., schipper te Gent, werd wegens frauduleu ze invoer van koffie veroor. deeld tot 40 of 20 dagen met verb, verklaring koffie. L. S., 53 j., machinist te Rotterdam; F. den B., 30 j., stuurman -te Sliedrecht, wer den ieder tot 300 of 2 maan den met verbeurdverklaring veroordeeld wegens smokke len. F. F. P. M„ 38 j.. te Hulst, was wegens te veel in reke ning brengen voor reparatie- werk veroordeeld tot 400. In hoger beroep werd het beroe pen vonnis bevestigd. C. de J., 28 j., schippers knecht te Rotterdam, werd wegens frauduleuze invoer van koffie en tabak, veroor deeld tot 40 of 20 dagen, met verbeurdverklaring der goe deren. L. L., 42 jaar, landbouwer te Bruinisse was wegens het te duur verkopen van sj>ina- ziezaad veroordeeld tot f 30 boete. In hoger beroep werd het vonnis vernietigd en ver- daohte schuldig verklaard zonder toepassing van straf. TAPIJTEN. M. Th., 41 j., koopman te 's-Gravenhage, vervoerde 22 Perzische tapijten in strijd met de voorschriften, terwijl deze tapijten bestemd waren tot frauduleuze uitvoer. De ta pijten, geschat op een waarde van 11000, werden in beslag genomen en verdachte thans veroordeeld tot 6 maanden ge vangenisstraf. DEVIEZEN. Wegens meevoeren van be taalmiddelen in strijd met het Deviezenbesluit, werden ver oordeeld: C. J. P., 28 j.t mo torhandelaar te Gouderak tot 50 of 20 dagen met verb, verkl. geld; J. v. D„ 42 j., ka pitein binnenvaart te Rotter dam, tot 25 of 10 dagen met verb, verkl. Belgisch geld. Kerknieuws GEREF. KERKEN. Bedankt voor Wolfheze D. Kuiper te Rilland-Bath. GEREF. GEM. Bedankt voor Nieuwerkerk T. Dorreateyn te Opheusdën. omcieele Publicaties. KLEIN INDUSTRIE* TERREIN. B. en W. van Middelburg, overwegende dat plannen wor den uitgewerkt voor een ter rein voor klein-industrie na bij do Veersesingel, verzoeken eventueel gegadigden voor 'n deel van dit terrein zich schriftelijk aan te melden vóór 15 November a.s. Middelburg, 10 October 1947. De Burgemeester van Mid delburg maakt bekend, dat hy verhinderd is Donderdag 16 October 1947 houden. spreekuur te HINDERWET. B. en W. van Vlissingen, gelet op het verzoek, onder dagtekening van 19 Aug. 1947 ingediend door D. van der Plas, alhier, waarby vergun ning wordt gevraagd tot het oprichten van een inrichting voor machinale houtbewer king waarin zullen worden geplaatst een electro-motor van 4 P.K. voor het dryven van een schaafmachine; een electro-motor van 3 P.K. voor het drgven van een zaagma chine en een electro-motor van 2.5 P.K. voor het drgven van een zaagmachine, in het perceel Nieuwe Markt. Overwegende, dat de beslis sing op dit verzoek niet kan worden genomen, binnen de termgn, bepaald in art. 8, eerste lid, der Hinderwet, op frond dat het technisch on- erzoek nog niet is beëindigd; gelet op art. 8, tweede lid, der Hinderwet; besluiten: de be slissing op voormeld veraoek te verdagen. Scheepvaartb«richten Vlissingen aangekomen 13 Oct.: In orde v. Antwerpen. Gepasseerd n. Antwerpen 13 Oct.: Hazewind v. Hudiksvall. Gepasseerd van Antwerpen 13 Oct.: Lutterkerk n. Londen; Vrede n. Limmcrick. Radioprogramma's DONDERDAG. 'Hilversum I: 7 en 8 Rer.; 9,45 Arbeidsvi taminen; 11 Gram.; 11.20 Ope retteprogramma; 13 Eer.; 14.20 Chris Braam, viool en Pierre Palla. piano; 15 Voor zieken en gezonden; 17 Kalei- doscoop; 17.30 De Wiener Sën-: gerknaben; 18 Ber.: 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.15 Karpaten-klan ken; 20 Ber.; 20.15 Het Con certgebouw-orkest: 21.15 La dy Windermere's Waaier; 22.30 Vladimir Horowitz, piano; 23 Ber. Hilversum H: 7 en 8 Ber.; 9 Kamermuziek; 10.45 Uit de kerkelgke werken van Mo zart; 11 De Zonnebloem; 12.03 Hoborecital; 12.33 Lunchcon cert; 13 Ber.; 14 Metropole orkest; 15.30 Berlijns Philh. orkest; 16.45 Radio Cembalo- gezelschap; 17.15 Het Tsje chisch Philh. orkest; 18 Land en Tuinbouw; 18.30 Ned. Ko ren en korpsen; 19.55 Het Bach-koraal; 20 Ber.; 20.15 Studio-steravond in herfst- en jachtsfeer; 21.50 Met band en plaat voor U paraat; 22.30 Ber. Weerbericht BEWOLKT WEER. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot woensdagavond: Over het algemeen vrg veel bewolking met plaatselgk nevel of mist en .hier en daar enige motre gen of regen. Weinig wind en weinig verandering van tempe ratuur. ZON EN MAAN. Donderdag 16 October 1947. Zon: op 7.04, onder 17.46 Maan: op 9.40, onder 18.43. 16 October. Vlissingen Temeuzen Hansweert Zierikzee HOOG WATER U. -{-NAP u. -{-NAP LAAG WATER u. —NAP u. —NAP 2.57 2.24 3.32 2.39 4.32 2.40 4.39 1.59 15.07 2.19 15.42 2.32 16.36 2.33 16.46 1.49 9.16 2.11 9.56 2.20 10.33 2.37 9.51 1.49 21.45 2.27 22.24 2.34 23.— 2.49 22.19 1.66

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 3