Weer distributie Stakend Frankrijk NIEUWS UIT ZEELAND Fruitteelt-school voor Z.-VEaanderen geopend van koek, biskwie en beschuit? LAATSTE NIEUWS Tweede Z.E.T.O. WALCHEREN Tweede Kamer. Interpellatie Wagenaar. Dinsdagmiddag te vier uur is de Tweede Kamer in open bare vergadering bfleen geko men. Aan de orde kwam de inter pellatie van de heer Wa genaar naar aanleiding van de aangekondigde verlaging van enkele rantsoenen. De heer Wagenaar (CPN) herinnert er aan. dat verlaagd zijn de rantsoenen brood, melk, en kaas. - Er 19 geen vertrouwen, zelfs Is er zekere minachtrag vooi* regeringen, die kanonnen bo ven boter stellen. Spr. vraagt zich af of de minister wel eens geprobeerd heeft van de bon nen en een loon van 35 40 gulden per week rond te ko men. Het Nederlandse volk wil niet in de eerste plaats kanonnen maar brood. Spr. vraagt of de minister bereid Is maatregelen te nemen om de voedingsmiddelen, die thans bonvrij zijn, in de distributie op te nemen. Tenslotte vraagt hij of de minister bereid ls maatregelen te treffen, welke ertoe zullen leiden, dat de be schikbare patentbloem In de fabrieken door het meel ver werkt wordt. De Minister van landbouw, de heer Mansholt erkent, dat er een tekort aan voeding is. Een zeer hoog percentage van de eigen productie komt ons land zelf t«n goede. De mi nister zegt. dat het duidelijk gemaakt is. dat de rantsoenen niet verhoogd kunnen worden, omdat het materiaal er niet is. Overwogen wordt enige ar tikelen als koek, beschuit, bis kwie e.d. weer te gaan distri bueren. met peulvruchten gaat dat niet omdat er in totaal slechte een pond per persoon beschikbaar is. Clayton neemt ontslag. Naar de New-York Times meldt, heeft de Amerikaanse onderstaatssecretaris voor economische zaken. Clayton, zijn ontslag ingediend. Pre sident Truman zou dit ontslag ..met tegenzin" aanvaard heb ben. y- Professor Schermerhorn naar de V.S. Professor Schermérhom is Dinsdagavond per K.L.M. toe stel naar de Ver. Staten ver trokken. waar hij besprekin gen zal voeren over de lucht- kartering van Indonesië. De Amerikanen willen lucht, opnamen maken van Indonesië ten behoeve van de navigatie van hun vliegtuigen. De En gelsen hebben reeds een groot gedeelte van dit gebied gefoto grafeerd. Geen beperking van het autoverkeer. In verband met berichten en geruchten als zou het in het voornemen liggen het rijden met personenauto's gedurende drie dagen per week Za terdag. Zondag en Maandag: te verbieden, verneemt het A. N.P. dat een dergelijk voorne men niet bestaat. Een scherpe controle op restaurants en broodjeswinkels vindt plaats, maar er wordt nog meer zwart verkocht dan de regering: lief ls. Als de toestand zo wordt, dat de rant soenen weer verlaagd moeten worden, dan zal overwogen worden de vrije artikelen in de distributie op te nemen. Spr. is niet bereid over te gaan tot verwerking van de patent bloem in het meel. o.m. omdat de broodprijs dan verhoogd moet worden. Zonder beraadslaging of stemming heeft de Tweede Ka- mor nog een aantal kleinere wetsontwerpen aangenomen. Postdirecteur in vrijheid gesteld. Enige tijd geleden is in ver band met het verdwijnen van 100.000 uit een postzak de directeur van het P.T.T.-kan toor te Alphen aan de Rijn, A. H., in arrest genomen. Hierte gen kwam H. in hoger beroep bij het Gerechtshof te 's-Gra- venhage. Na een uitvoerig verhoor eiste de procureur-generaal handhaving van de gevangen houding. Het Gerechtshof heeft di rect uitspraak gedaan en H. op vrije voeten gesteld. Gelukkig Ierland. De jeugdcriminaliteit neemt in Ierland af. In 1946 kwamen in totaal 2409 gevallen voor; dit Is 424 minder dan in 1945. Tot en met Sep tember 1947 is het cijfer voor dit jaar 2009, het geen er eveens hoopge vend uitziet. Verpleegster stal linnengoed. Tijdens onderzoek in andere zaken vond de Haagse recher che in het register van een uitdrager herhaaldelijk de naam van een 52-jarige vrouw J. A. v. D.f die geregeld lin nengoed ver-kocht. Onderzoek wees uit, dat zij als hoofdver pleegster van een der zieken huizen in de residentie, lin nengoed stal. De verpleegster, die reeds een jaar met deze practijken bezig was, is in ar rest gesteld. Besprekingen over Duitsland op dood punt. De Engels-Amerikaanse be sprekingen over het financie ren van de Westelijke zöne van Duitsland, schijnen op een dood punt te zijn gekomen. De ple naire zitting, die Dinsdagavond te Washington bijeen kwam, werd onmiddellijk afgebroken, daar de leider der Britse de legatie verklaarde, dat hij na dere instructies uit Londen moest afwachten. Ramadier confereert. De Franse regering, die reeds worstelt met «het pro bleem van de staking van 30.000 man personeel van de Parijse metro en autobus dienst. ziet zich tevens ge plaatst voor de dreiging van 32.000 man van de koopvaar dijvloot om Donderdag het werk neer te leggen als niet aan hun eisen is voldaan. Ramadier heeft Dinsdagmid dag een speciale vergadering van de parlementaire trans- portcommissie geleid, waarop de transportstaking is bespro ken. Dinsdagmorgen heeft de eerste minister via de radio een beroep op de stakers ge daan om hun plichten als de mocraat. to vervullen en aan het werk te gaan. Woensdag ontvangt Rama dier een delegatie van arbei ders uit het genationaliseerde gas -en electriciteitsbedrijf. die toepassing van het onlangs goedgekeurde besluit tot een loonsverhoging van 11 procent eisen. Men verwachtte, dat de bond van scheepspersoneel, die verbonden is met het door de communisten beheerste alge meen vakverbond, Dinsdag nog zou beslissen inzake al of niet aanvaarding van de tegenvoor stellen der regering betreffen de de loonsverhoging. Voorts is bij de Parijse renbanen een staking uitgebroken, zodat geen wedrennen gehouden kun nen worden. De ingangen van de Metro worden zorgvuldig door de po litie bewaakt. De voornaamste Eisenhower krijgt gouden zwaard. Dinsdag heeft mr. van Klef- fens het gouden zwaard, dat door Konlgln Wilhelmina is aangeboden, aan generaal Eisenhower overhandigd in de Nederlandse ambassade te Washington. „In de donkere dagen voor det bevrijding heeft de dapper, held van het Nederlandse volk nooit nagelaten indruk te ma ken op onze strijdkrachten. Dit zwaard zal Voor mlllioenen Amerikanen «een herinnering zijn aan de moed der Neder landers". alduj» de generaal in zijn dankwoord. Amerikanen qggewenst. De ïraakse legatie te Beiroet heeft de Amerikaanse gezant in de Libanon ervan in kennis gesteld, dat zowel het ïraakse volk als de regering het voorgestelde bezoek van twee Amerikaanse Congresle den niet kunnen accepteren, vanwege „de Prozionistische houding" van de V. S. (Ingezonden mededeling) Als Rheumatische pijnen U het leven vergallen dan is het hoog tijd een Kru- schen-kuur te beginnen. Iedere morgen de kleine dosis Kru- schen doet wonderen. In thee proeft ge er niets van, maar de weldadige werking doet zich spoedig voelen. Kruschen staat bekend om zgn stimulerende invloed op de boedzuiverende organen. Die doen dan Uw bloed weer krachtiger circule ren, onzuiverheden kunnen zich niet meer vastzetten, ze worden regelmatig afgevoerd en zo neemt Kruschen de oor zaak weg van die slopende rheumatische pijn. Weifel niet langer; begin Uw kuur dade lijk. Vraag Kruschen Salts by Uw apotheker of drogist. Consulair rapport over Indonesië. In de Veiligheidsraad is de discussie over de Indonesische kwestie hervat met de voorle zing van het rapport van de consulaire commissie. Het zegt o.m. dat de orders om het vu ren te staken naar behóren zijn gegeven, maar dat er geen vertrouwen bij Nederlanders en Indonesiërs bestond, dat de wederparty die orders zou uit voeren. Eti geen der partijen, zo gaat het telegram verder, heeft een poging gedaan om een overeenkomst te bereiken over de middelen om het bevel uit te voeren. Terwijl de Repu blikeinse regering haar troe pen bevel gaf in hun posities te blijven en de vijandelijkhe den te staken, achtte de Ne derlandse regering het haar plicht binnen zekere grenzen voort te gaan met het herstel van recht en orde. De uiteen lopende interpretaties van het ..Staakt het vuren" hebben uit. voering van het bevel onmo gelijk "gemaakt Bestuur en bodembewerking vinden in de vorm van nood maatregelen zowel op Neder lands als op Republikein^ ge bied voortgang. De voedselpo sitie in de meeste republikein se gebieden is nóg goed. Ten slotte zegt het telegram, dat er een invloedrijke klasse van In donesiërs is, die niet meer dan v(jf procent van de bevolking bedraagt en die practisch ge heel uit nationalisten bestaat, die de een of andere vorm van onafhankelijkheid wensen, het geen nog niet wil zoggen, dat zij de huidige republiek steu nen. Er bestaat weinig haat jegens de Nederlanders, wier hulp voor het bestuur des lands als wezenlijk erkend wordt. Daarna vingen de discussies over het rapport aan. SCHIP AAN DE GROND. Bg Schiermonnikoog zit een stoomschip aan de grond ten Noorden van de vuurtoren. De reddingboot ..Johan de Witt" i is erheen getrokken. zelfs door de mobiele garde, die semi-militair is. In een me dedeling aan het publiek wordt de transportstaking door het Parijse hoofdbureau van poli tie een ultimatum aan de staat genoemd. Het ministerie van openbare werken en vervoer heeft chauffeurs opgeroepen zich als vrijwilligers te melden, de reiskosten van de vrijwilli gers die buiten de hoofdstad wonen worden vergoed en zij ontvangen, naast een extra toelage, 600 francs per dag. In twee werkplaatsen van de genationflipperde Renault-fa- brieken hebben Dinsdag 1800 arbeiders het werk gestaakt. Zij behoren tot het afgeschei den vakverbond (anti-commu nistisch). De strijd in Ned. Indlë. H.M.'s Bankert beschoten. Het Nederlandse communi qué van Dinsdag meldt, dat volgens de tot dusverre bin nengekomen berichten de Ne derlandse verliezen op 13 Oct. bedragen 2 gesneuvelden en 5 gewonden. Een aantal Neder landse posten en patrouilles werden beschoten. Volgens een communiqué van do marine-voorlichtings dienst van 13 Oct., lag H.M.'s „Banckert" voor de rede van Lhoseumaweh (Oostkust van Atjeh) op 1500 meter van de wal voor anker, toen het schip van de wal werd beschoten, waarschijnlijk door mortier vuur. Nadat het schip stoom- klaar was gemaakt liet de commandant het vuur beant woorden, waarna dit tot zwij gen werd gebracht» Aan boord van de torpedojager werden geen verliezen geleden. Even min liep het schip enige schade op. 75.000 illegale Joden. Worden Palestina-bewoners. Krachtens een beslissing van het Palestijnse hooggerechts hof hebben ongeveer 75,000 Jo den, die op illegale wijze Pa lestina waren binnengekomen, de wettelijke status als bewo ners van het land verkregen en het recht om de Palestijnse nationaliteit aan te vragen. Tot dusverre had de Palestijn se regering geweigerd deze status aan dergelijke personen in Palestina toe te kennen, waardoor vele „illegalen" hun nationaliteit geheel verloren, daar zij niet in staat waren naar hun geboorteland terug te keren, hun paspoorten te laten verlengen of zich in het bezit te stellen van Palestijnse pas poorten. Ambassade der V.S. in Jeruzalem versterkt. Het gebouw van de Ameri kaanse ambassade te Jeruza lem is versterk in verband met de bomaanslag, die er Dinsdag op werd gepleegd. Ook de gebouwen van andere buitenlandse vertegenwoordi gingen hebben een bewaking gekregen. Breekt Brazilië met de Sowjet-Unie? De regering van Brazilië heeft officieel geprotesteerd tegen een beledigend artikel in de „Izwestia" over Dutra, de president van het land. Fer. nandes, de Braziliaanse mi nister vr.n buitenlandse zaken, zeide: „Het antwoord van de S. U. zal beslissen, of onze di- o'omatleke betrekkingen ge handhaafd blijven of niet". Tentoonstelling bij het Regeringsjubileum. Zoals bekend werd enige maanden geleden op initiatief van jhr. mr. W. C. Sandberg tot Essenburg, besloten om in 1948, mede ter gelegenheid van het regeringsjubileum van J-L M. de Koningin, een Zeeuwse tentoonstelling van handel en industrie te organiseren. Thans kan worden medege deeld, dat deze tentoonstelling, die de naam „Tweede Z.E.T.O." zal dragen, gehouden zal wor den van 17 tot 26 Juni 1948 en wel in de zalen van het „Schut tershof" en in een gedeelte van het Stadhuis op de Markt te Middelburg. Er zal een garantiefonds worden gevormd ten einde een eventueel nadelig saldo te dek ken. Bovendien lq besloten een verloting te houden ten bate der Tweede Z-E'.T.O. Met de middenstandsorgani saties zal contact worden op genomen ten einde te bewerk stelligen, dat in de tentoon- stellingsweek tevens een win kelweek wordt gehouden. Ten slotte verdient vermel ding. dat aan de Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland, jhr. mr. J. W. Quar- les van Üfford, verzocht zal worden, het beschermheerschap op zich te nemen van de ten toonstelling en dat een aantal vooraanstaande personen ln de provincie zal worden aange zocht om zitting te nemen in de Commissie van Aanbeveling. De D.U.W.-arbeid In Zeeland. Nieuwe bestemming voor kampen op Schouwen. Nu de oogstarbeid ten ein de loopt en dus het aanbod van arbeidskrachten voor veldarbeid weer groter wordt, zal de D.U.W. in Zee land zijn arbeidersaantal weer opvoeren. Op Walcheren ving men dit jaar aan met 650 arbeiders, welk aantal in de zomer zakte tot ongeveer 300. Het bedraagt thans alweer 405 en er is een regelmatige stijging. De bedoe ling is het aantal arbeiders voor Walcheren op te voeren tot 650 700. Komt er nog meer aanbod dan zullen ook de drie nieuwgebouwde kampen op Schouwen en Duiveland be volkt worden, die dit voorjaar buiten dienst bleven, omdat het arbeidersaanbod te klein was. Intussen zijn er evenwel be sprekingen gaande om aan de kampen- op Schouwen een nieu we bestemming te geven. Zo dra ze niet meer ^voor D.U.W. arbeiders nodig zijn. gaat het kamp te Brijdorpe óver aan „Bijzondere Jeugdzorg", een afdeling van het departement van justitie. In het kamp zullen jeugdige personen van 18 tot 25 jaar onder bijzondere toezicht ver blijven. De kampen te Kerkwerve en te Noordwelle zullen een spe ciale bestemming krijgen, waarover nu nog geen medede lingen gedaan kunnen worden. Wegverbetering In W. Zeeuwsch-Vlaan- deren. Van bepaalde zijde is de mening neergeschreven, dat er binnen afzienbare tijd nog niet begonnen zon worden met het herstel van de slech te weg Retranchement Oude Tol. wy kunnen daarentegen melden, dat de verbetering van deze weg door Gedeputeer de Staten van Zeeland met het oog op de urgentie alsnog op het wegenplan 1947 is ge bracht Gedeputeerde Staten hebben besloten tot uitvoering van dit project over te gaan zodra het ontwerp gereed is. Ook de Grondwegcommissie. waarin het waterschap Het Vrije van Sluis en enkele ge meenten zyn vertegenwoor digd, heeft' zich reeds bereid verklaard de noodzakelijke bij drage van 35 der kosten te verlenen. Indien over korte tijd het wegvak Potjes (Oude Tol rich ting Nleuwvliet) gereed komt zal Sluis een rechtstreekse verbinding hebben met Groede, Nieuwvliet en omgeving. De mossel-export. De vorige week werden te Bruinisse door de verschillende kwekers geleverd aan de han delaars m de losplaatsen te Tholen, Yerseke enz. ongeveer 4300 tonnen mosselen meest bestemd voor België en voor de inleggeryen. Rechtstreeks naar België per eigen vaartuig gingen pl.m. 320 tonnen. Naar Holland gingen ongeveer 220 tonnen. Aangevoerd uit de Laagte van Renesse ongeveer 1100 tonnen mosselzaad. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING. De heer Ir. P. L. Israel, Districts-Ingenieur van de Provinciale Waterstaat te Goes, is bij Kon. besluit be noemd tot Officier in de Or de van Oranje-Nassau. Bij Kon. Besluit van 25 Augustus 1947 no. 6 is ver leend aan de lichtwachter lste klasse te Westkapelle, A. R. C. Waterman, de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons. Waardering voor de M.O D. Duizenden badgasten bezoch ten dit jaar de stranden van Walcheren en Zeeuwsch Vlaan deren,'voor zover die stranden tenminste door de mgnoprui- mïngsdienst waren vrijgege ven. Geen enkel ongeluk is er gebeurd, wel een bewijs, dus dat de M.O.D. zijn taak goed heeft vervuld. Burgemeester D. Kodde van Zoutelande heeft gemeend iets voor de mannen van de M.O. D. te moeten doen. Zij hebben him hoofd geschud, niet voor hen. Als er iets gedaan moet worden, goed, maar dan voor de nabestaanden van de slachtoffers, die bij de M.O.D. vielen. Aldus is geschied. Een collecte onder de inwo ners van Zoutelande en de badgasten bracht ruim 160 gul den op. Dit bedrag zal nu wor den gestort in het fonds voor de nagelaten betrekkingen van M.O.D.-mensen, een onderdeel van het Karei Doormanfonds. Een voorbeeld, dat navolging verdient! Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-fusie. IR. DENDE WAARN. DIRECTEUR. Dinsdagmiddag kwamen de aandeelhouders van de N.V. Stoomtram-Maatschappü Bres- kensMaldeghem in Middel burg in vergadering bijeen. In verband met de furie van deze maatschapij en de Zeeuws- Vlaamse Tramweg-Mij. N.V. werd besloten de directeur van laatstgenoemde maatschappij, ir. J. F. Denie uit Axel, tot waarnemend directeur van de nieuwe onderneming te benoe men. Tevens werd een commissie ingesteld, welke zo snel moge lijk de technische voorbereidin gen van de fusie zal treffen. Tot het tridstio, dat deze werk zaamheden voltooid zullen zyn, zullen de beide maatschappijen nog afzonderlijk blijven' wer ken. doch onder één beheer. Verlaten de mijnyegers Vlissingen Ook het laatste deel van de marine zal uit Vlissingen ver dwijnen Met ingang van 1 Januari a.s. wordt namelijk de Mijnopruimingsdienst, die thans is ondergebracht in de Marinekazerne aan de Zeil- markt, opgeheven. Ook de zes mijnenvegers, die met het moederschip Douwe Aukes in de buiten haven waren gestationneerd, zullen vermoedelijk verdwij nen. Door deze maatregel ver dwijnt dus alle marine uit Vlissingen. Niet alleen Zeeland protes teert hier vanzelfsprekend te gen, ook van de zijde der Bel gische regering is er bij de Nederlandse regering op aan gedrongen een varende bewa king op de Schelde te hand haven. Hopelijk heeft dit bui tenlandse verzoek succes. GEVALLEN VOOR HET VADERLAND. Bij de familie v. d. Kreeke Dane te Wolfaartsdijk ig be richt ontvangen, dat de 22- jarige zoon Adrlaan te Soe- kanegata op 10 October is ge sneuveld. DODELIJK ONGEVAL. In de 's-Heer Hendrikslcinde- renstraat te Goes had Vrgdag j.l. een ongeluk plaats dat tot de dood van de 77-jarige J. K(orstanie), die in die straat woonde, heeft geleid. Doordat hij niet tijdig uit de weg kon komen, werd de oude man aan gereden door een vrachtauto, bestuurd door F. v. O. uit Mid delburg. Op medisch advies is het slachtoffer naar het zie kenhuis Oostwal overgebracht, waar K. Maandag aan de be komen verwondingen is over leden. Noodwet-Drees in Zeeèwsch-Vlaanderen. In het weekblad voor de Kath. Arbeidersbeweging wgst een inzender er op, dat Zw.- Vlaanderen vol mensen zit, wier voorouders Belgen waren. Zij hebben misschien de Belgi sche nationaliteit verloren, maar zgn toch vaak ook geen Nederlanders, al was hun moe der meestal een Nederlandse en zijn ze in on9 land geboren en met een Nederlandse vrouw gehuwd. Ofschoon ook met hart en ziel zich Nederlanders gevoelende, worden zij thans door de wetgever van de nood voorziening voor ouden van dagen uitgesloten. De redacteur van het blad meent, dat zorgvuldig moet worden nagegaan, of Bedoelde Zeeuwsch-Vlamingen werke- iyk geen Nederlanders zgn. Onder hen toch, die vóór 1 Juli 1890 hier te lande geboren zijn uit een hier wonende moeder zijn er veel, die de Nederland se nationaliteit wel bezitten. Onder het met België getrof fen z.g. wederkerigheidsver drag vallen deze gevallen niet, maar men zou er over kunnen spreken, temeer, omdat art. 4 2e lid van de wet luidt, dat bg algemene maatregel van be stuur kan worden bepaald, dat voor de nood-uitkering niet- Nederlanders met Nederlan ders kunnen worden gelijkge steld. Van Melle's fabrieken. Voor een groot fabriekscom plex van de N.V.^ van Melle's biscuit- en toffeefabrieken, ge legen naast het Feijenoord- stadion te Rotterdam, is Dins dagmiddag de eerste steen ge legd. De heer I. van Melle, vroe- fer directeur, maar tegenwoor- ig gedelegeerd commissaris, heeft op het bouwwerk in bg- zijn van familie, genodigden en personeel de ramp van Bres ken s herdacht en vervolgens zijn kleinzoon de 6-jari- ge Izak van Melle, ver zocht de plechtigheid der eer ste steenlegging te verrichten. Met het Wilhelmus werd be sloten. In de koffiekamer van het stadion Fegenoord, waar allen zich na de bezichtiging van de stand der werkzaamhe den verzamelden, werden nog vele hartelgke woorden van gelukwens gesproken. Dra. Petra Clarijs over Vincent van Gogh. Mej. Dra. Petra Clarijs te kende Maandagavond in haar lezing voor de Z.V.U. te Vlis singen Vincent van Gogh als de schilder, die helaas veel van wat hij met hart en ziel nastreefde, niet heeft kunnen bereiken. Zijn leven zou men een aaneenschakeling van mis lukkingen kunnen noemen en toen dit leven in 1890 opgebrand was kende eigenlijk nog niemand, behalve enkele intieme vrienden, zgn werk. En toch is het door van Gogh uitgestroo! Ie zaad later opge schoten en heeft het een oogst gegeven van schier onmetelg- ke rijkdom. By een aantal zeer fraaie lichtbeelden besprak Dra. Cla ris het werk van van Gogh, dat in een periode van slechts tien jaar tot stand kwam. Werk, waaruit steeds de be hoefte spreekt om de mens uit te beelden in zgn werken en zwoegen, in zyn ellende en zorgen. Eerst in tekeningen, vaak nog onbeholpen doorzijn tekort in kennis van de tech niek, later, tegen het einde van zijn Brabantse tgd, ook in schilderden. Dan trekt van Gogh naar Frankrijk* waar hij onder in vloed van de Franse impres sionisten geheel anders gaat schilderen: het zware en bit tere maakte plaats voor een heldere, krachtige techniek, de grijzen en bruinen voor een analyserend kleurengamma van een straJer.de lichtkracht. En toch is Vincent, ondanks deze verandering van tech niek, In wezen zich zelf gelijk gebleven en geeft hij in zijn werk nog steeds in de eerste oiaals het wezen van dingen, het essentiële soms door over driving. maar altijd zo dat 't menselijk element op de voor grond treedt. In zijn laatste werk spreekt een sterk ge spannen bewogenheid, welke een weerslag geeft van de gemoedstoestand van de kun stenaar. welke ten slotte tot het tragische einde heeft ge leid. De helaas weinige talrijke toehoorders toonden zich zeer dankbaar voor deze uitermate boeiende voordracht, waarvoor de heer H. A. Bosshardt mej. Clarijs ten slotte met een en kel woord namens de Vlissing- se werkgroep dank zegde. Mej. Clarijs spreekt van avond over hetzelfde onder werp in Zierikzee en morgen avond in Terneuzen. De heer H. Hozeg, te St. Laurens, is benoemd tot tijde lijk leraar aan de Rijksland- bouwwinterschool te Schoondij. ke.- Beplanting fruilteeltproef- bedrijf in November a.s. De fruitteelt in Zeeuwsch- Vlaanderen genoot tot nog' toe niet de bekendheid waarop zij recht had, omdat de landbouw in deze streek wel een overheersende posi tie inneemt. Toch is de fruitteelt niet onbelangrijk, temeer daar de grond in Zeeuwsch Vlaanderen uiter mate geschikt daarvoor is. Na de bevrijding zgn dan ook stemmen opgegaan om de fruitteelt in Zeeuwsch Vlaan deren te stimuleren en enige tgd geleden werd op initiatief van de Stichting Fruitteelt proefbedrijf besloten tot op richting van een fruitteelt- school te Philippine. DE OPENING. Deze school is Maandag ln tegenwoordigheid van vele be langstellenden geopend. Zg telt 17 leerlingen en ze zal één dag per week gehouden worden in de zaal van de heer J. Taelman. Er wordt drie uur les gegeven in theorie en drie uur les in practisch werken. De voorzitter van de com missie van toezicht, de heer A. P. E. Rammeloo, heette de aanwezigen welkom en memo reerde hoe het doel van de school is, het stimuleren van het fruitteeltbedrijf in Zeeuwsch-Vlaanderen. Spreker bracht dank aan allen, die me dewerkten aan het tot stand komen van de onderwijsinrich ting. Hij deelde mede, dat vol gende maand een aanvang gemaakt zal worden met het beplanten van het fruit- teeltproefbedryf te Philip pine. Daarna sprak ir. G. Bakker, rgkstuinbouwconsulent uit Goes, die er op wees, van welk groot nut een juiste voorlich ting is voor het moderne fruit teeltbedrijf. Spr. verklaarde tenslotte de school voor ge opend. De heer W. J. Robgn, ver telde aardige historische bij zonderheden over het vroegere tuinbouwonderwijs in Z. Vlaanderen. De heer de Koning, voor zitter van de Ned. Fruittelers organisatie te Hulst, bood me de namens het veilingsbestuur van Terneuzen gelukwensen aan. De heer Barbé, wethouder van Philippine, sprak namens het gemeentebestuur, waarna de heer Rammeloo een woord van dank sprak. Vlissingen Feestavond Centrale Bond van Transportarbeiders. Dinsdagavond gaf de Cen trale Bond van Transportar beiders afdeling Vlissingen, 'n propaganda-feestavond in het Concertgebouw te Vlissingen. Onder de aanwezigen, bevon den zich de wethouder van so ciale zaken te Vlissingen, L. P. van Oorschot, alsmede de be sturen van de afdelingen Mid delburg, Westkapelle en Nieuw en St. Joosland." In zijn ope ningswoord merkte de voorzit ter van de afdeling Vlissingen, de heer J. van Eenennaam, op dat vele ongeorganiseerde jon geren het nut van de organi satie niet inzien of niet willen inzien. Spr. hoopte, dat juist de jongeren in de organisatie de winterpropaganda kractig ter hand zouden nemen. Daar na besprak de hr v. Eenennaam wat in de afgelopen jaren door de bond was bereikt en wat men nog hoopte te bereiken. Tenslotte bracht het caba ret-ensemble van Frans Nien- huys, de bekende omroeper van het radioprogramma „Men vraagt en wij draaien", de vlot te cabaret-revue „Men vraagt en wij brengen U". Een gedenkteken voor de heer S. Visser. Door het bestuur van de ver eniging van oud-leerlingen ien leerlingen, der „De Ruyter- school" te Vlissingen is een comité opgericht om te komen tot de oprichting van een ge denksteen op het graf van de heer S. Visser, van 19031931 directeur van de Ruyterschool en het plaatsen van een ge denkplaat in de Zeevaartschool voor dó oud-leerlingen die in de oorlog sneuvelden1. In het ere_comité hebben zitting dr. J. Smit, oud-direc teur van de K.M. „De Schelde", de oud-burgemeester van Vlis singen C. A. van Woelderen, burgemeester mr. B. Kolff en de heer J. Callenfels, directeur van het Loodswezen. Het be stuur van het uitvoerend co mité bestaat rilt de heeren H. J. Schot te Vlissingen, pen ningmeester, J. Spaanderman te Tholen, voorzitter en J. Schouten te Vlissingen, secre taris. Op de Zaterdag on Zon dag te Bruinisse gehouden in ternationale hondententoon stelling behaalde de Afghaan se windhond Fantast, van de Oranje Manege, eig. mej. B. Visser te Vlissingen de 2e pr. Oostkapelle 50-JARIG HUWELIJKS FEEST. Dezer dagen vierde het echt paar PoppeRooze te Oost kapelle zgn 50-jarig huwelijks feest. Het ontbrak hen niet aan be langstelling. Ook het fanfare corps „Crescendo" bracht hen des avonds een serenade. Marktberichten VEILINGSVER. „WALCHEREN." Groenten. Andijvie 326; Stoksnijbonen 102168; Stok- princessen 122; Stamprinces- sen 85138; Pronkbonen 24; Kroten I 1112; Boerekool 12; Rode Kool 920; Peen II 1015; Peen III 10; Peen I 18; Spinazie 35—62; Uien 13 20; Koolrapen 10; Herfstra- pen 6, alles per kg. Bloemkool I 3260; Bloem kool II 1430; Bloemkool III 11—17; Platglaskomk. III 11 —17; id. H 12—14; Natuur- sla 56; id. I 13-15, alles per stuk. Peen 918 per bos. Stoofsla 3 per kg. Appels. Bramley Seedling 1018; Goudreinetten 1427; Cox Orange Pippin 2645; Peren. Nouveau Poiteau 4 10; Emile d'Heyst 718; Doy enne du Comice 3554; St. Remy 819; Pondspeer 920, alles per kg. Druiven. Alicante 112118 per kg. Meloenen 30 cl. per stuk. Noten 3.94 per 100 stuk. Tomaten 1640 per kg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 2