PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT PRINSES JULIANA BEEDIGD Ook de Sowjet-Unie vóór verdeling Palestina als Regentes van het Koninkrijk Treffende plechtigheid in de Ridderzaal Zeeland gaat de ratten te lijf Het Volksfront de sterkste partij in Rome 190e Jaargang - No.243 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr.. Vllssingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 15 Oct. 1947 ABONNEMENTSPRIJS: 35 ct. per week: r 3.20 per kwartaal: franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-00, te:. 10 (2 lijnen) en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: Turf kade 15. tel. 2475 - Oostburg: Gratamastr. 3. tel. 02 - Temeuzen: Brouwertjstr. 2 - Postrek. nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. REGENTES. Zo heeft dan gistermiddag H. K. H. Prinses Juliana het regentschap aanvaard voor de periode, gedurende welke H. M. Koningin Wilhelmina rust behoeft tot herstel van haar gezondheid. Moeilijke parlementaire be sprekingen zijn aan deze „wis seling van staatshoofd'* voor afgegaan. Alles was blijk baar aan gelegen om voor dit moeilijke probleem een oplos sing te vinden,' die niet alleen elegant was, maar evenzeer mogelijke verwikkelingen ult_ sloot. Juridisch geheel bevredigen doet het door de beide Ka mers aangenomen wetsont werp nog niet. Uiteindelijk is het in handen geven van het regentschap aan Prinses Juli ana echter een kwestie van vertrouwen en dit vertrouwen was bij de beide Kamers der Staten Generaal volledig aan wezig. Men heeft derhalve het wetsontwerp geen. verdere moeilijkheden in de weg ge legd. Plechtig werd slechts bjj de aanvaarding de hoop uitge sproken, dat de rustperiode H. M. de Koningin in staat zal stellen strak9 het gezag te hernemen niet dezelfde toe wijding, waarmede zij het 49 jaren lang gedragen heeft. Een zware last is thans op de schoudlers van H. K. H. Prinses Juliana komen te rusten, vroeger, dan ons volk verwacht had. Nederland gaat door dalen \*an duisternis, waarin talloze gevaren Staat en volk bedreigen. Naast haar taak als Moeder van het prin selijke gezin heeft Prinses Juli ana ohder deze benauwende omstandigheden nu de taak Ieidsvrouwe te zijn van land en volk. d Zij kan zich bij het vervul len dezer dubbele zending evenwel gedragen weten door het vertrouwen van Haar on. derdanen. Dit zal het haar mogelijk maken om, vertrouwend op de Allerhoogste, wiens zegen ook hier onmisbaar is, toch met blijmoedigheid haar werk als staatshoofd aan te vangen. Nederland hoopt vurig op een volledig herstel van H. M. de Koningin. Maar het ziet met gerustheid op naar Haar, die thans haar zware taak tij delijk overneemt. De Vrijz. Democraten en de Partij van de Arbeid. Naar aanleiding van de vor ming van een comité tot voor bereiding van een Democrati sche Volkspartij, heeft een aan tal oud-ieden van de Vrijzinnig Democratische Bond een ver klaring afgelegd. Sinds de oprichting van de Partij van de Arbeid zijn zij nog versterkt ln de mening, dat de beginselen van het De- mocratisch-Socialisme, zoals deze omschreven zijn in het program van de Partij van de Arbeid, een deugdelijke grond slag bieden voor een staatkun dig beleid, dat gericht is op de ontwikkeling van de men selijke persoonlijkheid, mede door het streven naar sociale rechtvaardigheid en een maat schappelijke orde, waarbij het kapitalistische stelsel wordt vervangen door een stelsel van planmatige economie. Zij ach ten een blijvende samenwer king op die grondslag van per sonen van verschillende le vensbeschouwing en geloofs overtuiging van grote waarde. Zij verklaren mitsdien met overtuiging als leden van de Partij van de Arbeid, mede op grond van hun ervaring sinds de oprichting v. d. partij, de beginselen van het dem .-socia lisme te- blijven voorstaan en zijn van oordeel dat het open baar belang door versplinte ring op politiek gebied niet wordt gediend. Tot de ondertekenaren be horen: mevr. E. J. van den Broeckede Man te Aarden burg en de heren R. Gerritsen te Zierikzee, C. Ouwehand te Vlissingen ,en mr. A. J. van der Weel te Middelburg. Vandaag Is het 60 jaar geleden, dat Z. M.'s fregatschip „Zilverkruis" van Nieu- v.-ediep via Hawaii, waar een lading suikerriet werd ingenomen, naar Indië vertrok, waar de suikeraanplant met be hulp van de lading werd verbeterd. fHet Nederlandse volk vol vertrouwen jegens de Prinses-Regentes" H.K.H. Prinses Juliana der Nederlanden, benoemd tol Regentes van het Koninkrijk voor het tijdvak van 14 October tot 1 December 1947, is Dinsdagmiddag in een verenigde zitting van de beide kamers der Staten-Gene raal in de Ridderzaal te 's-Gravenhage plechtig als zoda nig beëdigd. In gezelschap van haar gemaal begaf H.K.H. zich van het Paleis Noordeinde naar het Binnenhof, waarbij de stoet dezelfde route volgde als gebruikelijk is bij de plechtige opening der Staten-Generaal, nl. Noordeinde, Heulstraat, Lange Voorhout, TournooivelJ, Korte Vijver berg. Burgemeester d'Ailly spreekt over Moskou. Op Vrijdag 17 October des avonds 8 uur houdt de burge meester van Amsterdam, mr. A. J. d' Ailly, voor de leden van de vereniging Nederland- U.S.S.R. een causerie met lichtbeelden over z\jn reis naar de Sowjet-Unie ter gelegen heid van het 800-jarig bestakn van de stad Moskou. De stoet werd geopend door vijf motorrijders van het regi ment huzaren van Boreel. Daarna volgde een jeep, waar in gezeten was de comman dant van het regiment huzaren van Boreel met een ritmeester adjudant; vervolgens een jeep met de standaard van het re giment met officier-comman dant standaardwacht, alsmede een adjudant-onderofficier standaarddrager. Hierna volg de een escorte van 21 motor rijders. Dit escorte ging de auto's van het Prinselijk Paar en zijn gevolg vooraf. Ter weerszijden van de auto van de Prinses gingen vier offi cieren-motorrijders van het re giment? van Boreel. De stoet werd gesloten door een escorte van 25 motorrijders. Langs de weg, welke de stoet volgde, hadden velen zich een plaatsje gezocht; bij het passeren van de auto met het Prinselijk paar. weerklonk overal gejuich. Bij de Ridder zaal was een erewacht van 70 man van het regiment Prinses Irene opgesteld. IN DE RIDDERZAAL. Inmiddels hadden zich in de Ridderzaal met de leden der beide Kamers van de Staten- Generaal, een groot aantal autoriteiten verenigd, zodat de zaal nagenoeg dezelfde aan blik bood als de Verenigde Vergadering, waarin H.M. de Koningin de troonrede pleegt uit te spreken. Met de leden van het kabinet en de leden van de Raad van State, had den voor het voorzittersge stoelte tevens plaats genomen het staatshoofd van West- Borneo, sultan Hamid II van Pontianak, dr. P. Kasteel, gou verneur van Curasao en de heer Costa Gomez, vertegen woordiger van Curasao in Ne derland. Verder waren o.a. aanwezig vele leden van het corps diplomatique en leden dér hofhoudingen. Voor de aanvang der plech tigheid heeft de voorzitter, prof. mr. R. Kranenburg, voor zitter der Eerste Kamer, de Verenigde Vergadering ge opend en de leden der com missie van in- en uitgeleide aangewezen. TOESPRAAK VAN PROF. KRANENBURG. Tegen drie uur begaven de ze heren zich naar de ingang der Ridderzaal, om H.K.H. en haar gezelschap te ontvangen. Toen de Prinses met haar ge maal had plaats genomen, hield de voorzitter, mr. Kra nenburg, de volgende toe spraak: Koninklijke Hoogheid, Namens de Verenigde Verga dering der Staten-Generaal heet ik Uwe Koninklijke Hoog heid en hare gemaal welkom in dit plechtig ogenblik. De omstandigheden, die heb ben geleid tot de wet, waarbij aan Uwe Koninklijke Hoogheid de waarneming van het ko ninklijk gezag als Regentes werd opgedragen, hebben de Staten-Generaal met leedwezen vervuld, en ik spreek de hart grondige wens uit, dat die om standigheden spoedig tot het verleden zullen behoren. Een reden tot grote dank baarheid is het echter, dat het Nederlandse volk vol vertrou wen de waarneming van hel Koninklijk gezag aan uw han den ziet toevertrouwd. Uwe Koninklijke Hoogheid heeft do liefde en aanhankelijkheid van ons volk verworven door haar persoonlijkheid en door haar warm menselijk meeleven met zijn wel en wee. met zijn leed en met zijn geluk. Ons volk is diep overtuigd, dat Uwe Ko ninklijke Hoogheid zal worden geleid bij de uitoefening van dat gezag door het hoge voor beeld van H.M. de Koningin en door de nobele tradities van haar roemrijk geslacht, dat in de verwerving en handhaving van de vrijheid en de rechten van ons volk een zo groot aan deel heeft gehad. Van harte verheugt de volks- vertegehwoordiging er zich daarom over, dat Uwe Konink lijke Hoogheid aan haar één- parige roepstem gevolg heeft willen geven. Als haar voorzitter neem ik thans de vrijheid Uwe Konink lijke Hoogheid eerbiedig te ver zoeken de door de Grondwet van de regent gevorderde eed in mijn handen te willen af leggen. DE EEDSAFLEGGING. H.K.H. Prinses Juliana legde vervolgens in handen van de voorzitter de in art. 44 van de Grondwet voorgeschreven eed af, waarvan de tekst luidt als volgt: „Ik zweer trouw aan de koning, ik zweer, dat ik in d$ waarneming van het ko ninklijk gezag, zolang de uitoefening van het konink lijk gezag is neergelegd, de Grondwet steeds zal onder houden en handhaven. Ik zweer, dat ik de onafhan kelijkheid en het grondge bied van de staat met al mjjn vermogen zal verdedi gen en bewaren; dat ik de algemene en bijzondere vrij heid en de rechten van alle des konings onderdanen en van elk hunner zal bescher men en tot instandhouding en bevordering van de al gemene en bijzondere wel vaart alle middelen aan wenden, welke de wetten te muner beschikking stellen, gelijk een goed en getrouw regent schuldig is te doen. zo waarlijk helpe mij God almachtig". Na deze plechtige beëdiging zelde de voorzitter nog het volgende: „Mogen aan uwe Konink lijke Hoogheid de kracht en de wijsheid geschonken worden voor de vervulling van haar hoge taak en moge Gods ze gen op hare arbeid rusten". De plechtigheid was hier mede ten einde. Uitgeleide ge daan door de leden der com missie, verlieten de Prinses regentes, Prins Bernhard en hun gevolg daarna de Ridder zaal. De stoet reed daarna langs dezelfde route naar het paleis Noordeinde. Onderweg werden de vorstelijke personen door de saamgestroomde menigte op nieuw hartelijk toegejuicht. Amerika en Rusland trekken één lijn. Tsarapkin, de Sovjet-vertegenwoordiger in de commissie voor Palestina der V.N., heeft ter commissie-vergadering verklaard, dat men „de Joden het recht niet kan ontzeg gen in Palestina hun eigen staat te stichten", weshalve de SowjetrUnle in beginsel de aanbevelingen uit het meer derheidsrapport van de commissie voor Palestina der V.N. zou steunen: verdeling van Palestina tussen Arabieren en Joden. EEN SPOEDEISENDE KWESTIE. Tsarapkin legde er de na druk op, dat het Palestijnse probleem niet alleen met be hulp van academische en juri dische redeneringen is op te lossen. Historische rechten, waarbij honderden, ja duizen den jaren moet worden terug gerekend, beslissen volgens hem niet. De Arabieren zowel als de Joden hebben het recht vrij in hun eigen staat te le ven. In verband met hetgeen de Joden in Europa hebben moeten doorstaan, is de stich ting van een Joodse staat „een volkomen rijpe en spoed-eisen- de kwestie" geworden. De huidige gebeurtenissen in Palestina waren naar zijn mening het gevolg van de in eenstorting van het mandaat systeem. Met die aanbevelingen, welke door alle leden van de com missie waren ondersteund, was spreker het geheel eens: 1. Zo spoedig mogelijke beëindiging van het mandaat; 2. zo spoe- Zij berokkenen jaarlijks voor millioenen schade. In de week van 12 tot 17 Januari 1948 zal in Zeeland een grootscheepse verdelgings actie tegen de bruine rat worden ingezet. Dit werd besloten in een ter Provinciale griffie te Middel burg gehouden vergadering van de Centrale Commissie voor de Rattenbestrijding in Zeeland, onder voorzitterschap van de heer A. Schout, lid van Gedeputeerde Staten. Zeeland is voor deze actie ingedeeld in zes rayons, te weten Schouwen, Duiveland, Tholen, Noord- en Zuid-Beve land. Walcheren, Oost- en West Zeeuwsch Vlaanderen. In elk rayon zullen in iedere gemeen te, hiertoe zo nodig in wijken verdeeld, op één dag de nodige bestrijdingsmiddelen worden uitgelegd. Deze zijn practisch ongevaarlijk voor de mens en de huisdieren, doch op de knaagdieren hebben zij een dodelijke uitwerking. Men moet er dus zorg voor dragen, dat de konqnen er niet van peu zelen. Plaatselijk zullen organisa ties in het leven worden ge roepen, die een beroep zullen doen op de bevolking om aan deze actie mede te werken. De Plantenziektekundige Dienst te Wageningen zal zowel schriftelijk als door lezingen voorlichting geven, terwql spe ciale bestrijdingsploegen zullen worden opgeleid, EVENVEEL RATTEN ALS MENSEN. Een algehele verdelging van de ratten in Nederland is een volslagen onmogelijkheid, doch wanneer men door intensieve bestrijding het aantal van deze ongewenste dieren tot op een kwart zou kunnen terugbren gen, zou dit reeds een bespa ring van 20 23 millioen gul den schade per jaar betekenen, terwijl uiteraard de volksge zondheid, die niet ln geldsbe dragen is uit te drukken, hier zeer bij zou zijn gebaat. Ver moedelijk leven in Nederland thans evenveel ratten als men sen. In de wintermaanden vin den de dieren geen voedsel op het veld en zijn dus afhanke lijk van beschutting en het eten, dat zij bij de mensen kun nen vinden. Het verdient daar om aanbeveling te zorgen, dat de ratten, die de verdelgings actie overleven, geen kans krijgen huizen en schuren bin nen te dringen en daar voedsel te vinden. dig mogelijke onafhankelijk heid van Palestina. Een woordvoerder van het Joods bureau heeft de Sowjet- Russische verklaring in de commissie voor Palestina der V.N. toegejuicht. Johnson (V.S.) verklaarde dankbaar te zijn, dat de Sow- jet-Rusjsische verklaring over het Palestijnse vraagstuk op belangrijke punten veel op de Amerikaanse gelijkt. Vliegboot in zee gedaald, NAAR WEERSCHIP GETAXIED. On New-Foundland Is be richt ontvangen dat een vlieg boot van het type Boeing in het Noordelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan een nnoddaüng heeft moeten ma ken. De vliegboot had gebrek aan benzine. Op eigen kracht slaag de ze erin naar een in de buurt liggend weerkundig observatie schip te taxiën. Er bevinden zich 69 passa giers aan boord. Sydney Webb overleden. Sydney Webb, die als lid van het Hogerhuis de titel van Lord Passfield bezat maar steeds heeft geweigerd deze titel te gebruiken, is op acht en tachtig jarige leeftijd in zijn huis te Hampshire overle den. Hij behoorde tot de stich ters van de Fabian Society en wordt beschouwd als een der vooraanstaande Britse socialis ten. Immer heeft hij zich be zig gehouden met dc'studie en de bevordering van het staats socialisme. In 1932 heeft hij met zfln eveneens vermaarde, ln 1943 overleden echtgenote, Beatrice Webb, de Sowjet Unie bezocht Hij heeft drie jaar besteed aan het schrijven van een groot werk, waarin hij het Sovjet systeem prijst. Duitse steun voor Joden Het kabinet van de staat Hessen ln de Amerikaanse zóne van Duitsland heeft een stemmig besloten een som van 25.000 Mark ter beschikking te stellen voor hulpverlening aan de Joodse emigranten van de „Exodus 1947". Christian Stock, de minister-president, zelde dat deze geste, naar h\j geloofde, de eerste was ln haar soort voorzover gedaan door een officiële Duitse instantie. Ex-Koning Carol van Roemenië en z^jn vrouw, madame Lu- peseu, met wie h\j tijdens haar ernstige ziekte plotseling trouwde, maken een reis door Europa. Zjj lieten zich by aankomst in Lissabon fotograferen. Hei Wereldgebeuren. De man, die de klap kreeg Terwijl de caféhouder H. in Markelo in zijn huiskamer aan het werk was, hoorde hij plotse ling gestommel in de ge lagkamer. Denkende dat het gestommel veroor zaakt werd door enige klanten, die tijdens zijn afwezigheid waren bin nengekomen, ging hij naar de gelagkamer om hen te bedienen. Gedachtenloos nam hjj een hamer mee, die hij bij zjjn werk in de huis kamer had gebruikt. Toen hij de gelagkamer binnentrad en er een persoon gebukt achter de toonbank en een tweede op een andere plaats in het café zag staan, dacht hij met Inbrekers te doen te hebben. Hij kwam voorzichtig naar voren en sloeg de gebukte per soon achter de toonbank met zijn hamer, waar door deze aan de schou der en aan een oor werd gewond. Hij meende een goede slag te hebben geslagen, doch groot was zijn ver bazing, dat h\j niet met inbrekers had te doen, doch met ambtenaren van de economische re cherche, die op eigen houtje een onderzoek in stelden in afwachting van de komst van de caféhouder. Volgens de cijfers ver, strekt door A.F.P., i3 de uitslag van de verkiezin gen te Rome: Volks front 208.566, Christen Democraten 204.297. Partij van de gewone man 63.472. overige par tijen 131.511 stemmen. Christen-democraten boekten stemmenwinst. Half-fgscistische partijen verloren. De uitslag van de gemeente raadsverkiezingen in Rome. die een vrij goed beeld geeft van de stemming over het ge hele land, is met veel spanning tegemoet gezien. Hoewel liefst 13 partijen en partijtjes mee dongen naar zetels in de raad, ging de krachtmeting in hoofd zaak tussen het pro-Russisch volksfront van Togliatti, een combinatie van socialisten en communisten en de pro-Ameri kaanse Christen-democraten van de Gasperi, als men wil tussen het vaticaan en Mos kou. Er is tussen deze groepen een felle strijd gevoerd, een ware papieren oorlog, een stijfselkwast-duel. De communisten en hun meelopers hamerden vooral op de onvolkomenheden in het stadsbestuur, het gebrek aan scholen, de slechte water- en gasvoorziening, de hoge kosten van levensonderhoud. Als par tij-symbool gebruikten zij het portret van de grote Italiaanse leider, Guiseppe Garibaldi. Hoe pakkend hun propagan da mocht zijn, ze werd over troffen door die van de Chris ten-democraten. Deze hadden als hoofd van hun afdeling „voorlichting en propaganda" een jongeman van 24 jaar aan gesteld, Giorgis Tupim. Deze Tupini, in voorkomen een dub belganger van Ramon Novarro, bijzonder smaakvol gekleed, heeft letterlijk niets van dat „muffe sacristieluchtje", dat volgens de linksen aan alle Christen-democraten eigen is. Hii had een grondige studie ge maakt van de propaganda van de communisten en bestreed deze met eigen middelen. Een van zijn slagzinnen was: wat zouden de communisten zeggen als Togliatti behandeld zou worden gelijk Petkov? Uiteindelijk is het duel ge wonnen door het Volksfront, dat met gering stemmenver- schiJ de grootste, partij werd in N Rome. De Christen-democraten hebben echter stemmen gewon nen en daarmee hun positie in de hoofdstad en in het land be langrijk versterkt. Dc drie half-fascistische par tijen hebben weinig succes ge boekt. De brutaalste daarvan was de sociale beweging van Giorgio Ahnirante. Deze partij voerde wat drie jaar gele den niemand voor mogelijk zou hebben gehouden een onbe schaamde campagne voor de afschaffing van de anti-fascis tische decreten. Almirante zelf, een 33-jarige onderwijzer, was vroeger amb tenaar by het propaganda-mi- nisterie van Mussolini en bleef zelfs na de capitulatie zijn lei der getrouw. Hjj staat een alli antie voor tussen hen die tot het laatste toe het fascisme zijn blijven aanhangen en hen, die in de ondergrondse beweging hebben gevochten om met deze „trouwe kerels" een nationaal- socialistisch Italië op te bou wen. Partijen met soortgelijke denkbeelden zijn: de nationalis tische beweging van Emilio Patrissi en dc „party van de gewone man" van Guglielmo Giannini. Tezamen wisten deze nako melingen van Mussolini's party ongeveer 87.000 v?n de 815.000 stemmen te behalen, hetgeen voor de Uomo qualunquc een échec betekent. Het fascisme schijnt voor de Italianen toch veel van zijn aantrekkelijkheid verloren te hebben. Vastgesteld kan worden, dat zich geen opzienbarende ver rassingen hebben voorgedaan. De communisten kunnen er zich op beroemen in de oude stad Rome, centrum van Wes telijke cultuur, de grootste par tij "te vormen, de gezamenlijke rechtse partijen met inbegrip van de neo-fasoistische, hebben echter de meerderheid in de raad. De nieuwe burgemeester zal dus waarschijnlijk een Chris ten-democraat zijn. De strijd tussen Togliatti en de Gasperi. tussen Moskou en Washington, gaat voort tot de in het voor laar te houden algemene ver kiezingen. Nieuw weisformulier Nu de Prinses het regent schap van het Koninkrijk zal aanvaarden, is krachtens arti kel 74 der Grondwet een nieuw formulier van afkondiging vastgesteld voor 'wetten. Ko ninklijke besluiten en algeme ne maatregelen van bestuur, dat luidt: „In naam van H. M. Wilhel mina, bij de gratie Gods, Ko ningin der Nederlanden, Prin ses van Oranje Nassau, enz. enz. enz., wij, Juliana, Prinses der Nederlanden, regentes van het Koninkrijk Engelse regering zonodig naar Afrika. In een hoofdartikel van de „Chicago Tribune" wordt ge zegd. dat Groot-Brittannië plannen in voorbereiding heeft om zjjn regering iu eventueel noodgeval naar O OSt-Afrika over te brengen, namelnk wanneer „Sowjet-Russischc raketten het ln Engeland on houdbaar «zouden maken"»

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1