PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ex-Keizer was niet fout Vervoer over de Schelde Rantsoenering door propaganda? De Russische zone Brabantse smokkelaars doen in tapijten. Nieuw departement ingesteld. 190e Jaargang - No.242 Dinsdag 14 Oct. 1947 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks. ChristelijkeP feestdagen. Algemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; 3.20 per kwartaal: franco per post 3,45 per kwartaal. Loose nummers 3 ct. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60. tel. 10 (2 lijnen) en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15. tel. 2475 - Oostburg: Gratamastr. 3. teL 02 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Postrek. nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Het Wereldgebeuren. Charles Luckman leidt de campagne van Truman. Een interessant psychologisch experiment. De naam Luckman, die van een succesvol zakenman in de Ver. Staten, is in Europa wei nig bekend. Ten onrechte, want van hem hangt voor een deel af, of het plan Marshall ooit tot uitvoering kan komen. Charles Luckman behoort tot die steeds kleiner worden de groep van Amerikanen, die het, zoals dat in boekjes heet, van krantenjongen tot million- nair hebben gebracht. Afkomstig uit een arm ge zin. moest hij reeds op negen jarige leeftijd kranten verko pen. werd bar-bediende toen hij vijftien was, ging vervolgens op een bouwbureau werken, studeerde architectuur en be landde tenslotte als reiziger bij de zeep-firma Colgate-Palmoli ve voor 'n salaris van 125 dollar oer maand. Na twee jaar werd hij rayon-leider by Colgate, weer een jaar later verkoops leider bij de Pepsodent-tand- •pasta en spoedig daarop direc teur van deze firma. Nu, 38 jaar oud. is hij directeur van de Lever Brother Compagny op een salaris van 300.000 dollar. Luckman, die algemeen met de bijnaam Chuck" wordt aangesproken, heeft zijn snelle carrière voornamelijk te dan ken aan zijn buitengewoon ta lent om met mensen om te gaan. reclame te maken en te verkopen. Zijn faam is zelfs tot het Witte Huis doorgedron gen. President Truman heeft hem onlangs aangezocht een grote propaganda-campagne op touw tc zetten voor een spaar zamer gebruik van levensmid delen. Hij werd benoemd tot propaganda-chef van een daar- to" gevormde commissie. Voor Luckman betekent dit erebaantje een merkwaardige ongave. Aan de ene kant moet hij als een van de leiders van een groot kapitalistisch con cern, de Unilever, streven naar een vergroting van de omzet, naar een groter verbruik van margarine, conserven, spijsolie, cacao, ijscrême enz. Aan de andere kant moet hij zichzelf tegenwerken door op spaar zaamheid aan te dringen, op een vrijwillige beperking van de consumptie. De tegenstel ling tussen particulier belang van Unilever en het algemeen belang van de Ver. Staten, weerspiegelt zich in de dubbe le functie van Luckman: di- recteur-propagandachef. Men heeft gespannen afge wacht, welke methoden Luck man zou aanwenden om een natie van byna 150 millioen mensen ervan te overtuigen, dat zij plotseling minder moe ten gaan eten. Ongetwijfeld maakt de uniformiteit van denken en levensgewoonten de Amerikaan tot een ideaal ob ject voor massabeïnvloeding "en Luckman heeft bewezen die kunst te verstaan. Tot nu toe echter hebben de pogingen van Chuck met alle Stierenvechter liet 12 millioen na. Het vak van torero of stierenvechter schijnt in Spanje een goed betaald baantje ,te zijn. Bij de de opeiiing van het tes tament van de onlangs gestorven torero Mano- lete bleek tenminste, dat hy een bedrag van onge veer 12 millioen gulden had overgehouden, on_ danks het feit, dat hij het er goed van genomen had in zijn leven. Mano- lete had weken gehad, dat hij meer dan ander halve ton verdiende. Op zijn sterfbed werd hem nog medegedeeld, voor een torero was te beurt gevallen, nl. beide oren en staart van de stier, die hij het laatst gedood had. Deze stier had de torero echter zo toegetakeld, dat hij aan de verwondingen over leed. denkbare reclame-middelen de bevolking er toe te brengen tot vrijwillige rantsoenering over te gaan, niet veel resultaat op geleverd. AJ zijn slogars hebben nog geen enkel restaurant werke lijk een vleesloze dag doen in stellen. Weinig Amerikanen eten 's morgens een boterham minder „voor de hongerige kin dertjes in Europa". De cijfers van het levensmiddelengebruik vertonen geen merkbare terug gang. Niettemin het experiment is nog eerst pas aan de gang, zodat Luckman de moed niet hoeft op te geven. Europa kan de verkoper van Lux-toiletzeep en Blue Band margarine dankbaar zijn voor elke ton graan, die hij weet te „rantsoeneren". John J. Mc. Cloy, president van do Wereldbank. Treinontsporing bij Den Haag. STENEN OP DE RAILS. Zondagavond is de electri- sch,e trein RotterdamScheve- ningen tussen de halten Waals dorp en Renbaan ontspoord, doordat er enige stenen op de rails gelegd waren. De be stuurder merkte de stenen te laat op om de ontsporing te kunnen voorkomen. Er deden zich echter geen persoonlijke ongevallen voor en ook de materiële schade was gering. Het treinverkeer ondervond enige vertraging. Socialisten wonnen in Bremen. Bij de gemeenteraadsverkie zingen te Bremen hebben de sociaal-democraten 40 van de 182.000 uitgebrachte stem men op zich verenigd. Zij kre gen daarmee 46 van de 100 ze tels. De Christelijk-democraten verkregen er 24, de communis ten 10. Griekse regering verlengt amnestie. De Griekse regering heeft het aanbod tot amnestie met een maand verlengd. Tot nu toe hebben zich ongeveer 800 partisanen overgegeven. „NOODTOESTAND" IN ATHENE. Naar de correspondent te Athene van het Britse blad „News Chronicle" méldt, heeft de Griekse regering Zondag ln de hoofdstad een „noodtoe stand" afgekondigd. Naar men te Athene gelooft, wijst deze beslissing erop, dat men voor uitbreiding" van de burgeroorlog tot in de omstre ken van Athene vreest. Arabieren werpen bommen voor legatiegebouwen. Gistermorgen is een bom ge worpen in de tuin van het Amerikaans consulaat te Je ruzalem. Door de ontploffing werd een auto vernield en nog enige schade «aan het gebouw aangericht. Tevoren was een bom ont ploft voor het gebouw van de Poolse legatie. Men neemt aan, dat dit werk is van de Arabische onder grondse beweging. Deze beweging heeft ge dreigd aanslagen te doen op de legaties van die landen, die zich bij de Ver. Naties tegen de Arabieren zullen keren. „De Nederlander" in andere handen. De hoofdredacteur van „De Nederlander", de heer P. Bry- nen van Houten, heeft zijn functie neergelegd. Dit aftre den houdt verband met het feit, dat de exploitatie van het blad in andere handen zal overgaan. De heer H. Lunshof zou als hoofdredacteur van het blad optreden. In verband met de reorganisatie zal het blad enige tijd niet verschijnen. Munitie maakt weer een slachtoffer. Een- 15-jarige Haarlemse scholier werd ernstig aan bei de handen en linkerarm ge wond, toen hij op de Stropwcg te IJmuiden met een gevonden projectiel aan het experimen teren was. Hij is ter verpleging ln een Haarlems ziekenhuis opgeno men. Sigaretten toch van de bon? Het blad „De Tabaksgros sier" weet te melden, dat het thans zeker zou zijn, dat eind November ook de sigaretten van do bon gaan. Tege- lykertyd zou de prijs der siga retten echter drastisch ver hoogd worden. Het goedkoop ste doosje zou 90 cent gaan kosten. Wèl zou tegelykertijü met kwaliteitsverbetering ge rekend kunnen worden. Wy laten dit bericht uiter aard geheel voor rekening van „De Tabaksgrossier". Ook de veesmokkel leeft woer op. Er zijn verschillende tekenen, die er op wijzen, dat de vee smokkel weer aan het opleven is. De smokkelarij wordt ech ter niet zo druk beoefend als voorheen, want thans worden naar schatting in het arron dissement Breda ongeveer 2 koeien per week clandestien over de grens gebracht. De prijzen, welke voor de beesten betaald worden, zijp dermate hoog, dat de smokkelaars weer wat risico durven te nemen. Aan drijvers zou per koe 250 tot 300 gulden betaald worden. Het smokkelgilde blykt zich overigens speciaal toe te leg gen op het transport van ta- pyten, die op het ogenblik zeer goed te plaatsen schijnen te zyn, natuurlijk tegen gepeper de pryzen. De hoogconjunc tuur in de tapijtensniokkel heeft, zelfs dergelijke afmetin gen aangenomen, dat Tilburgse smokkelploegen gecombineerd werken., By deze „fusie" zijn naar schatting ruim 60 man betrokken. De politie zit fel achter de vee- en tapytensmokkelaars aan, doch lieert tot nu toe geen arrestaties verricht. Vliegveld Valkenburg voor de M.L.D. Woensdag zal het militaire vliegveld Valkenburg officieel door de Marineluehtvaartdienst van de luchtstrydkrachten worden overgenomen. Daar mede zal de Koninklijke ma rine voor het eerst na de be vrijding beschikken 'over een eigen vliegveld. De nieuwe commandant wordt de officier vlieger le klasse L. J. Fritz, die tot dusverre commandant was van het detachement Ma rineluchtvaartdienst op Val kenburg. Nederland krijgt 170Q volkswagens. Nederland zal tot in 1948 1700 volkswagens importeren. Het eerste contract voor de levering van 200 volkswagens aan Nederland werd gesloten tijdens de beurs te Hannover. Thans heeft de Nederlandse importeur van volkswagens, Ton's automobielfabriek te Amersfoort, een contract ge sloten vodr de levering van nog 1500 wagens. De automo bielen zullen in regelmatige maandelijkse quota tot 't einde van het volgend jaar worden geleverd. De Italiaanse constitu erende vergadering heeft de instelling van een Italiaanse senaat goedgekeurd. Vandaag... viert de Ierse staats man E. de Valera zijn 65e verjaardag; is het 375 jaar gele den, dat Spaans gezinde Amsterdammers een aanval deden op Zaan dam. Dr. Beel minisler van Algemene Zaken. Het Staatsblad vermeldt een Kon. Beslnit van II October tot instelling van een departe ment van algemeen bestuur, dat de naam zal dragen van Ministerie van Algemene Za ken. Aan het hoofd van dit de partement is de zorg opgedra gen voor do zaken betreffende het algemeen regeringsbeleid van het koninkrijk, voor zover deze zorg niet bepaaldelijk wordt behartigd door een der andere departementen van al gemeen bestuur. Het besluit is Maandag in werking getreden. Tot minister van algemene zaken is benoemd de minister president dr. L. J. M. Beel. Donderdag installatie van de Grondwetscommissie. Naar wy vernemen zal Don derdag 16 October de Grond wetscommissie door minister Beel worden geïnstalleerd. ■Eerste regeringsdaden van de Regentes. Onmiddcllyk na haar beëdi ging in de Verenigde Verga dering der Staten*Generaal zal H.K.H. Prinses Juliana in het Huis ten Bosch de nieuwe Griekse gezant, de heer N. Lelis, ontvangen, ter overhan diging van zyn geloofsbrieven. Daarna ontvangt zy de Deen se gezant, de heer M. A. Was- sard, die zijn nieuwe geloofs brieven van koning Frederik komt aanbieden. DE PRINSES BLIJFT in SOESTDIJK. H.K.H. Prinses Juliana is voornemens tijdens haar re gentschap te verblijven in haar paleis te Soestdijk. 25 jaar lid van de Tweede Kamer. DE HEER CHR. VAN DEN HEUVEL GEHULDIGD. De heer Chr. van den Heu vel te Leiden is Zaterdagmid dag in intieme kring gehuldigd in verband met zyn 25-jarig lidmaatschap van de Tweede Kamer. Als sprekers voerden het woord de heer A. Warnaar, burgemeester van Hazerswou- de, namens de an ti-re volution- naire Kamerkring, Mr. C. J. Woudstra als voorzitter van de Anti-Revolutionnaire kieskring Nederland en Oranje te Leiden en mr. W. Rip namens de Chr. Boeren- en Tuindersbond. Al len stelden de grote verdien sten van de heer van den Heu vel als landbouwdeskundige in het licht. in Oostenrijk Weinig rode vlaggen en Stalin-portretten. (Van eenU.P.-correspondcnt) Indien de Russen ooit het plan gehad mochten hebben hun zöne in Oostenrijk te Sow. jetireren langs de gebruikelij ke „totalitaire" propagandaljj- ncn, dan is er weinig- over Re- bleven wat, dit kan bewijzen. In de gehele Russische be zettingszone valt niets te be speuren van de rode vlaggen, communistische aanplakborden en „overwinningsportretten" van Stalin, die naar men ge zegd heeft, minder dan een jaar geleden dit gehele gebied be dekten. Het enige portret van Stalin, dat aan de buitenkant van een Russisch gebouw viel waar te nemen, was een portret van zeer bescheiden omvang, be vestigd aan een muur tegen over het station van Wiener. Neustadt. Hier ondergaan de Oostenrijkse krijgsgevangenen uit Rusland de nodige formali teiten. voordat zij uitzwermen over het land en naar hun wo ningen terugkeren. Onder het portret staan en kel de woorden: „Staltn houdt woord". GEEN VERBITTERING. De bevolking van de Sowjet- zöne ziet er niet beter en ook niet slechter uit dan die van Wenen. Salzburg, Innsbruck of Klagenfurt. In gesprekken lieten de Obstenrijkers zich niet speciaal verbitterd uit je gens de Sowjets. Zij staken openlijk de draak met de ver onderstelling. dat de commu nisten zich in de zóne meester zouden maken van- de macht. Een soort van „proefstdm rang", wees uit, dat de be- bolking in politiek op zicht meer on het socialisme georiënteerd is. Een huisschilder zeide: „De socialisten spreken de taal van de arbeider en tegelijker tijd handelen zij als Oostenrij kers". Bijna even schaars als de portretten van Staün waren de Russische uniformen. Het was pas tijdens ons bezoek aan het Russisch hoofdkwartier van Wiener Neustadt. de op een na grootste stad van de zóne. dat wij meer dan twee of drie Russische soldaten nu en dan tezamen zagen. WEINIG RUSSISCHE INMENGING. De plaatselijke commandant, de 33-jarige beroepsmilitair Igor Kopilkin, vertelde ons dat hij wenig uitstaande had met Oostenrijkse aangelegenheden, uitgezonderd de gevallen, wan neer de plaatselijke burgemees ter hem kwam vragen om bouwmateriaal en dergelijke. Burgemeester Rudolf Wchrl bevestigde later de woorden van de majoor. Dc Russen be zorgden hem weinig hoofdbre kens, zeide hij, met uitzonde ring van de vordering van eigendommen. Veestapel gestolen. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag zijn uit de weide van de heer E. Kloet nabij de Knij. pe bij Meppel zeven, koeien ontvreemd. Volgens de sporen is een auto bij deze diefstal gebruikt. De hele veestapel van de heer Kloeten is op één koe na, die zich niet liet vangen, verdwenen. Kroonprins WHhelm wil van Huize Doorn een museum maken. Huize Doorn is als vijan- delyk vermogen, onder be heer gesteld van het Ned. Beheersinstituut. Het pro bleem of het kasteel met zyn vele kostbaarheden o.m. uit de tijd van Frede rik de Grote en die van Marie Antoinette moet worden teruggegeven aan de ex-kroonprins, is een actuële regeringskwestie. De gemeenteraad van Doorn heeft zich destijds reeds in een motie tegen terugkeer of toelating van Duitsers uitgesproken. De burgemeester, baron van Nagel, verklaarde dezer dagen tegenover een medewerker van „De Volkskrant", dat op de houding van de keizer gedu rende de bezetting niets aan te merken viel. Het personeel, dat in deze tijd de Doornse straten bekladde, is echter De economische positie van ons land. Minister H. Vos hield Vrijdag in de harmonie te Groningen op een vergadering van de Partij van de Arbeid een rede voering- over de economische politiek in ons land. De eco nomische situatie van ons land is sedert de bevrijding aanmer kelijk verbeterd. De laatste maanden ech ter is men op het zelfde ni veau blijven staan nl. 90 procent van de productie van 1938. Daar staat tegenover, dat do bevolking van Neder land met 30 procent is toe genomen, hetgeen betekent een grotere behoefte aan le vensmiddelen en b.v. woon ruimte. De arbftdsprestatie is tegelijkertijd gedaald, ge middeld wordt momenteel 80 procent van de arbeid in 1938 verricht. Minister Vos betoogde dat warmee^ ieder nog 10 procent meer arbeid zou verrichten dit honderdmillioen per jaar zou schelen. Wij hebben het pre cies zo moeilijk alg Eneland een jaar geledén. In bed lezen.... Enige tyd geleden werd in de rubriek „Let ters to the Editor" van de „Times" de vraag op- feworpen naar een han ige methode voor „le zen in bed". Het pro bleem scheen nogal brandend te zyn, want verschillende lezers brachten nadien de een of andere meer of min der ingenieus bedachte methode naar voren om het vermoeid of koud worden van armen en handen te voorkomen. Totdat dezer dagen de wel meest originele op lossing aan de hand werd gedaan in een briefje van twee-en-cen-halve regel: „Wanneer ge op comfortabele wijze in bed wilt lezenleer dan braille-schrift le zen, dan kunt ge alle bei uw handen onder de dekens houden". Met ondertekening van de „General Editor" van het Nat. Instituut voor Blinden te Londen. ver-viervoudigd sinds 1939 Dit jaar zal de twee millioen overschreden worden. Cijfers van de Provinciale Stoombootdiensten. Reizen in Zeeland is dikwyls een tijdrovende bezigheid. Wie van Hulst naar Haamstede moet, is ongeveer een halve dag onderweg. Dit tijdverlies vindt zijn oorzaak in het feit, dat Zeeland door brede water wegen in stukken wordt ge- snéden. Doch dank zij ver schillende actieve vervoers diensten leidt deze „verdeeld heid" toch niet tot volledige isolatie. DE VEERDIENSTEN. Eén van de belangrykste verkeersmiddelen in ons wa terrijk gewest is natuurlijk de boot. Wie Zeeland wil door kruisen, moet nu eenmaal ge bruik maken van een vaartuig. De veerdiensten zijn onmisbare schakels ln het Zeeuwse ver- keersnet. VlissingenBreskens, Ter- neuzen—Hoedekenskerke, KruiningenPerkpolder, Zie- 1 rikzee—Katsche veer, Kort- geneWolf aartsdijk en Vee- reKamperland, ziedaar een zestal gewichtige veer-verbin- dingen. zonder welke de pro vincie Zeeland een groep van volledig geïsoleerde eilanden zou zijn. TOENEMEND VERVOF.R. Een. bevvy's van na-oorlogse opleving en activiteit, geven ons de vervoerscijfers van de Prov. Stoombootdienst. Bij ver gelijking van dit cijfermate riaal met de cijfers van vorige jaren, valt het op dat in dc eerste negen maanden van 1947 reeds meer gereisd is dan vóór de oorlog in een heel jaar. Het aantal vervoerde passagiers tot en met Septem ber 1947 is zelfs bijna drie maal zo groot als het gemiddelde over de jaren 1938/'39. Ook het auto-vervoer is ge weldig toegenomen. De staatjes aan het slot van dit artikel illustreren een en ander duidelijk. In aanmerking moet nog worden genomen, dat de aan legplaatsen te Terneuzen en te Hoedekenskerke nog niet» ge schikt zyn voor autovervoer. Bovendien zijn alle diensten, behalve KruiningenPerkpol der, in het begin van dit jaar enkele weken gestagneerd ge weest in verband met de ijs gang. Vergelyken we alleen de cy- fers' over de maand Septem ber, dan zien we dat het aan tal passagiers viermaal het aantal van September 1939 be draagt, in Sept. '39 werden 56.062 passagiers vervoerd, in Sept. '46 175.853 en in Sept. '47 225.316. Voor het autover voer zijn deze cijfers resp. 7341, 15.078 en 26.941. DE DRUKSTE LIJNEN. De meeste passagiers wer- VlïssingenBreskens TerneuzenHoedekenskerke KruiningenPerkpolder ZierikzeeKatseveer KortgeneWolphaartsdijk VeereKamperland Totaal VlissingenBreskens TerneuzenHoedekenskerke KruiningenPerkpolder ZierikzeeKatseveer KortgeneWolphaartsdyk Totaal den vervoerd op de lyn Vlis singenBreskens, terwijl de lijn KruiningenPerkpolder het grootste aantal auto's ver voerde. Op de lijn VlissingenBres kens varen nog steeds de bei de kleinere veerboten „Prins Willem I" en „Oosterschelde". waardoor niet zoveel auto's vervoerd kunnen worden als op het veer KruiningenPerk polder. Op deze lijnen doen im mers het m.s. „koningin Wil- helmina" of de Moerdrjkpont s.s. «„Dordrecht" dienst. Onderstaande staatjes geven een volledig overzicht van het vervoer op de Zeeuwse veer diensten over de jaren 1939. 1946 en Jan.Sept. 1947. Hieruit blijkt, dat dit jaar voor het passagiersvervoer de 2 millioen zal worden over schreden. Aantal vervoerde passagiers. 1939 1946 1947 300.333 555.710 734.391 72.814 10.666 124.953 81.936 419.037 651.698 38.902 84.445 91.877 107.176 156.073 170.376 18.913 42.479 47.484 620.074 1.268.410 1.820.779 Aantal vervoerde auto's. 40.328 23.984 59.316 4.913 14.957 44.267 103.012 4.782 2.668 6.585 17.565 12.539 20.222 82.545 83.458 189.135 naar huis .gestuurd. Doorn heeft zelfs niets tegen de Ho- henzollern toen de keizer stierf, moest het bloemstuk van de inwoners groter zyn dan dat van Hitier! De burgemeester stelt zich op het statidpunt, dat het ge- val-huize Doorn, moet worden behandeld als alle Duitsje bezit in Nederland. HITLER WAS BOOS OP DE KEIZER De adjudant van de keizer, de heer van Ilseman, heeft een memorandum samengesteld, waarin hij o.m. dieper ingaat op het feit, dat de keizer bij de capitulatie van Frankrijk een telegram aan Hitier zond. Volgens dit memorandum was Hitier verbolgen op de keizer, omdat deze hem geen geluk wensen zond op gedenkdagen en na het ontkomen aan de aanslag op Miinchen. Na zware innerlijke strijd, vooral onder invloed van het verzoek uit Duitsland om toch aan zijn familieleden te denken, besloot de keizer een telegram te zen den. SEYSS WERD GENEGEERD. Seyss-Inquart, aldus het me morandum, is eenmaal op Huize Doorn geweest, n.l. op bevel van Hitier, bij de begra fenis van de keizer. Hij werd echter dermate koel door de familie bejegend, dat hij on middellijk na de bijzetting, zelfs zonder afscheid te nemen, vertrok. Hoewel het memoran dum toegeeft, dat de ex-kroon prins na 19i8 lid werd van de Stahlhelm, die in 1934 in zyn geheel bij de S.A. werd inge lijfd, wordt nadrukkelijk opge merkt, dat hy nooit behoord heeft tot de nazi-party. In 1934 werd hy als eige naar van een auto. automa tisch lid van het-N.S.K.K. De onbetrouwbaarheid van deze organisatie Inziende, bedankte hy spoedig. MUSEUM? Inmiddels heeft ex-kroon- prins Wilhelm laten weten, dat hij, ongeacht de beslissing van de Nederlandse regering, niet op Huize Doorn zal gaan wo nen. Het ligt in zijn bedoeling het kasteel bij eventuële terug gave als museum te laten' in richten. Nederlandse verliezen in Indonesië. Het Nederlands communiqué meldt, dat de verliezen in de periode van 4 Augustus tot 26 September op Java, Sumatra en Madoera bedroegen 172 do den, 503 gewonden en 11 ver misten. De laatste drie weken zijn de dagelykso verliezen minder geworden; in de nieuw bezette gebieden is de toestand rustiger geworden. De Nederlandse verliezen be droegen Zondag drie doden, vijf gewonden en één vermiste. G EMEENTERAAD MAKASSAR. De eerste na-oorlogse zitting van de gemeenteraad van Ma kassar zal op 14 October a.s. byeenkomen. Hierbij zal de ge meenteraad worden geïnstal leerd. Dc gemeenteraad telt 21 leden, 12 Indonesische, 5 Ne derlandse, 4 van overige bevol kingsgroepen (alle vier zetels zijn door de Chinese groep be zet). Curasao wil het Sterling-blok verlaten. De Staten van Curasao heb ben er op aangedrongen, dat de Ned. Antillen het stcrlingblok verlaten. In een aan de mi nister voor overzeese gebieds delen van Nederland gezonden telegram hebben zij het be sluit ondersteund van de Bank van Curaqao om verdere ster_ lingrekeningen te weigeren, alsmede de door het deviezen- bureau getroffen maatregelen, volgens welke dollarbetalingen voor de invoer verboden zyn. In het telegram wordt er op gewezen, dat de bestaande dol. larschaarsto ernstige politieke en economische gevolgen zal hebben, waarvoor de Staten de verantwoordelijkheid niet wen sen te aanaarden. Curacaose Statenleden nemen ontslag. De voorzitter van de Staten van Curaqao, dr. A. W. .T. M. Desertlne en het Staten-lid C. Jonckheer. die momenteel in ons land vertoeven hebben ontslag genomen als leden van de Staten van Curaqao. Belden waren benoemd lid en de bedoeling van de ont slagname is, dat door de be noeming van een opvolger in Curacao lamlegglng- der Sta ten door gebrek aan quorum kan worde» voorkomen en de werkzaamheden voor een voor. dracht voor de rondetafelcon ferentie, begrotingen en wets ontwerpen voortgang kumw vinden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1