PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Churchill en de Gaulle op het oorlogspad* Herleeft de Komintern? Verenigde Vergadering der Staten Generaal Aan wie de schuld? Noodlanding op Java Vlissingen verpletterd door Venlo 190e Jaargang - No.235 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. Maandag 6 Oct. 1947 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ADVEitroryMJS,: art. yr ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; 3.20 per kwartaal; franco per post 3.45 per kwartaal. Loese nummers 5 ct. Bureaux gevestigd te Vlissïngen: Walstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goé's: Turfkade 15. tel. 2475 - Oostburg: Gratamastr. 3, tel. -02 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Postrek. nr 359300 P.Z.C., Middelburg. Het Wereldgebeuren Redevoeringen in Brighton en Vincennes. Twee grote oorlogsleiders, Churchill en de Gaulle, t\yee mannen, die nog in 1945 aan het hoofd stonden van natio nale regeringen, maar nu de woordvoerders zijn van een rechtse, conservatieve oppositie, hebben dit weekend een felle redevoering gehouden. Beide schilderden de toestand van hun land als uiterst gevaarlek en somber en beide weten dit aan de huidige socialistische regeerders. Churchill, als al tij"d bril jant, populair, overdrijvend, vereenvoudigend, sprak op het congres van de conser vatieve partij in Brighton. Een lawine van verwijten stortte hij uit op de socialis tische „wanregering". De Labour-regering is ver antwoordelijk voor de verbrei ding van ellende, moord en doodslag onder de bevolking in India, zo meende hij, en wel licht zal Birma hetzelfde lot ondergaan. Labour heeft onze gaandeweg opgebouwde en schitterende structuur in het Oosten vémietigd. In Duitsland had wanbeheer plaats en tot schande van de verantwoordelijke minister werden daar grote sommen verkwist. De Duitsers moesten op hun eigen kosten leven. Voortdurend maakte de re gering verder totalitaire in breuken op de nationale rech ten. Sir Stafford Cripps, de nieu we minister van economische zaken, noemde hij stellig de „knapste kop op administra tief gebied", maar behept met socialistische vooroordelen. Cripps kan alleen succes boe ken als hij zich losmaakt „van de vreemde geesteskronkelin- gen, waaraan hij zolang ver slaafd is geweest". Churchill fulmineerde tegen de belasting op het grote bezit. Deze was van een afmeting, zoals slechts in communistische landen voorkomt. De crisis zou volgens Chur chill nooit te overwinnen zijn, indien er geen nieuwe verkie zingen zouden worden gehou den. Als basis-program voor de Conservatieven gaf hij aan: le. Een minimum-levens standaard voor ieder van goe den wille en verder vrge con currentie. 2e. Herstel van de financiën door beperking van „wegge worpen en nodeloze" over heidsuitgaven. EEN MOTIE. De 3000 afgevaardigden van het conservatieve Congres keurden daarna een motie goed. waarin streng optreden wordt geëist tegen communis me en fascisme. Een der indieners van de re solutie zeide. dat Engeland nu meer dan ooit in de geschiede nis rijp was voor het commu nisme en hij waarschuwde de vakverenigingen. DE GAULLE CONTRA HET COMMUNISME. Strijd tegen het commu nisme was ook weer het hoofdthema van de rede van generaal de Gaulle, die zich hoe langer hoe meer ontnopt als de leider van uiterst rechts, de grote tegensoeler van Thorez. Op de renbaan van Vincennes aan de Oos telijke rand van Parijs sorak de Gaulle een massa-bijeen komst toe als inleiding voor de verkiezingscampagne van zijn party. Deze maand n.l. worden in Frankrijk ge meenteraadsverkiezingen ge houden. FRANKRIJK VOOR DE AFGROND. De Gaulle gaf een somber beeld van Frankrijk, dat sid dert aan de rand van de finan ciële afgrond en van buiten af bedreigd wordt door de com pacte massa van twee derde deel van Europa, onder leiding van de Sowjet-dictatnnr. die voortdurend naar het Westen opdringt. De communisten in Frank rijk noemde hii altijd en in al les ondergeschikt aan de dic tatuur van het Oosten. Er is geen vrije burger in de wereld, die niet het besluit van de Ver. Staten toejuicht om hun macht te gebruiken als tegenwicht voor de macht der Sowiets. De Gaulle waarschuwde, dat Italiaanse regering blijft MOTIES VAN WANTROU WEN VERWORPEN. Vier moties van wantrou wen waren Zaterdagavond in het Italiaanse parlement inge diend tegen de regering van de Gasperi. Twee ervan waren ingediend door de socialisten, een door de communisten en een door de republikeinse partij. Drie ervan werden ver worpen, de vierde, die van de communisten, werd ingetrok ken. De linkse partijen ge raakten in hoofdzaak slaags met elkaar. Communisten en socialisten slingerden elkaar tijdens de zitting voortdurend heftige verwijten naaf het hoofd wanneer het land blijft in een chronische toestand van mate riële en morele crisis, het spoe dig niets meer zal zijn dan een febroken stuk speelgoed in de anden van buitenlandse mo gendheden. De wanorde heeft geleid tot een geweldige verspilling, ze denverval en een atmosfeer van onverschilligheid. Frankrijk produceert niet voldoende, omdat zijn activiteit wordt - geremd door te grote overheidsbemoeiing. De enige uitweg is het ves tigen van een nieuw gezag, dat boven de partijen staat en de wet zonder zwakheid toe past. Het komt nu aan op da den om diegenen te verslaan, die met verheven spot en ver bazingwekkende onbeschaamd heid zich voorvechters noemen van de democratie. De weg moet worden opengesteld voor vrijheid en initiatief, on belemmerd door distributie. Ik ben ervan overtuigd, be sloot de Gaulle, dat Frankrijk tenslotte de juiste weg zal kiezen. Maar laat het niet te lang wachten, want alles gaat snel in deze eeuw. Saargebied vóór Unie met Frankrijk. Volgens een Zondagavond te Saarbrücken verrichte schatting hebben de drie par tijen in het Saargebied welke de economische Unie met Frankrijk voorstaan, bij de ver kiezingen van Zondag 70 pet. van het stemmenaantal ont vangen. Gemiddeld meer dan 90 pet. der stemgerechtigden bracht- stem uit. Te Saarbrücken fin in enkele plattelandsdistricten bedroeg dit percentage 96. Alfred Loritz ontsnapt Dr. Alfred Loritz, voormalig Beiers minister voor de zuive ring, die 3 maanden geleden van zijn ambt werd ontheven er» werd aangeklaagd wegens zwarte handel en corruptie, is uit he* ziekenhuis te Mün- chen ontsnant. Hij wist te ant s' appen door zijn bewaker om de tandarts te sturen. De arts van dr. Loritz acht het uitsloten, dat de patiënt zonder hulp is ontsnapt. Dr. Loritz' advocaat is van me ning. dat zijn cliënt spoedig weer zal opduiken en dat de ontsnapping slechts moet die nen om de aandacht op zijn zaak te vestigen. Britse troepen uit Japan. De nog aanwezige Britse troepen in Japan slechts enkele honderden manschap pen zullen worden terug getrokken. Er bevinden zich op het ogenblik nog 20.000 man- gemenebesttroepen in Ja pan, waarvan 10 000 man Au stralische infanterie en voor de rest merendeels Nieuw- Zeelandse infanterie. Communistische partijen in Belgrado bijeen. Het Franse communistische blad ,,L' Humanité" publiceer de een gemeenschappelijke verklaring t an de communistische partijen van Joego-Slavië, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Polen, de Sowjet-Unie, Frankrijk, Tsjecho-Slowakije en Italië, waarin bekend wordt gemaakt, dat0 eind September in Polen door afgevaardigden van deze partyen een confe rentie is gehouden voor uitwisseling van inlichtingen. De vertegenwoordigers hebben éénstemmig een ver klaring over de internatio nale toestand aanvaiard. Daarin wordt gesproken van een nieuwe rangschik king der fundamentele po litieke krachten na de oor log. Aan de ene zijde staat de politiek der Sowjet-Unie en de andere democratische landen, aan de andere zijde de politiek der V.S. en En geland. Aangezien de Sowjet-Unie Regeringscrisis in Denemarken. NIEUWE VERKIEZINGEN Het Deense parlement heeft Vrijdagavond aan het. eind van het algemeen debat een motie van wantrouwen tegen de minister-president, Knud Christensen, aanvaard. De motie was ingediend door de radicale partij, en werd aan genomen met 80 tegen 56 stemmen. De minister-presi dent zal nu de koning toe stemming verzoeken tot ont binding van het parlement en het uitschrijven van nieuwe algemene verkiezingen. Deze verkiezingen zullen op 28 Qc tober gehouden worden. Minder dan zwijnenvoer. De Amerikaanse de mocratische senator Tho mas, heeft by zijn terug keer van een reis door Engeland, Frankrijk en Zwitserland verklaard, dat de bevolking van Europa dingen eet, die een zwyn niet lust, en dat ze er dan nog zelfs niet genoeg van hebben. Thomas, die vertegen woordiger van de V.S. op de voedselconferen- der V.N. te Genève is geweest, voegde er aan toe, dat h0 Europa ver laten heeft, omdat hij deze ellende niet langer kon aanzien. Chinese veerboot op mijn gelopen. Z?terdagavoi d is ter hoogte van de stad Taipoe in de Chi. nese provincie Kwantoeng een Chinese motor-veerboot op een drijvende mijn gelopen Dertig Chinese opvarenden kwamen om het leven en 44 werden ernstig gewond. en de nieuwe democratieën een obstakel voor de verwer kelijking van de imperialisti sche plannen, om de wereld'te beheersen, zijn geworden, is er een kruistocht tegen hen geor ganiseerd, welke vergezeld gaat van bedreigingen met een nieuwe oorlog. Het plan - Marhall is slechts het Europese facet van de politiek van ex- nansie, die de V.S. in alle delen der wereld nastreven. De conferentie nam in ver band met deze overwegingen een resolutie aan over uitwis seling van ervaringen en coör dinatie van activiteit der ver tegenwoordigende partijen. Er zal hiertoe een bureau worden ingesteld, dat te Belgrado zijn zetel zal hebben. De Engelse transportsche pen „Empire Rest" en „Em pire Comfort" zgn met meer dan 700 illegale immigranten van Haifa naar Cyprus ver trokken. Arrestaties bij de Rijksverkeersinspectie. In verband met onregelma tigheden heeft de justitie in gegrepen bij de Rijksverkeers inspectie in het district Arn hem. Enige arrestaties te Arn hem en Nijmegen zijn ver richt. In het uitgebreide on derzoek is ook de prijsbeheer- sing gemengd. Minister Huysmans weer uit het ziekenhuis. Minister Huysmansheeft het ziekenhuis te 's-Graven- hage, waarin hij onlangs werd opgenomen, veriaten. De mi nister is voor een verder her stel met vacantie gegaan Triomfrit van de Langstraat-express. Zaterdagmiddag is de voor de Langstraat zo belangrijke spoorlijn Lage-Zwaluwe 's-Hertogenbosch wederom in gebruik genomen. Sinds 12 September 1944, de datum waarop de spoorwegstaking geproclameerd werd, had op deze lijn ieder verkeer stilge. legen. Het is een ware triomphrit geworden. Wuivende en jube lende mensen ontvingen op ieder tussenliggend stationne tje de autoriteiten der Ned. Spoorwegen met een welge meende ovatie. Tegen Woensdag bijeengeroepen. Naar het A.N.P. verneemt is het wetsontwerp inzake de tijdelijke neerlegging van het koninklijk gezag door H.M. de Koningin de Raad van State gepasseerd en is de indie ning bij de Tweede Kamer, ter overweging van de Ver enigde vergadering der Staten-Generaal, waarschijnlijk vandaag te verwachten. De beide Kamers der Staten-Generaal zijn telegrafisch bijeengeroepen voor een verenigde vergadering op Woens dag 8 October, des middags te 1 uur. Het ligt in de bedoe ling doch uiteraard is de verenigde vergadering auto noom het wetsontwerp nog dezelfde dag geheel af te doen. De indiening bij de Tweede Kamer berust op artikel 113 Van de Grondwet. Melk, eieren en varkensvlees duurder In een rede, welke hij hield tijdens een vergadering van de N.C.B. in Tilburg, heeft mi nister Mansholt o.m. medege deeld, dat in de naaste toe komst een verhoging van de prijzen voor eieren, melk varkensvlees en winter-zaai granen mogelijk zal worden doorgevoerd. Van een compensatietoeslag verklaarde spr. zich geen voorstander. Nauwkeuriger prijsregeling noemde hij een doeltreffender middel. Toege. zegd werd evenwel ten deze nog met de „stichting" over leg te plegen. ,Tot slbt merkte de minister op, dat de prijs regeling in het algemeen on der de huidige omstandighe den onvoldoende is. Er zal naar gestreefd worden het al dus te regelen, dat de oogst risico's kunnen worden opge vangen. Nederlands schip op de Garonne gezonken. Zaterdag is op de hoogte van Bordeaux, op de Garonne, het Franse stoomschip „Dornay" tengevolge van de mist. in aan varing gekomen met het Ne derlandse schip „Walenburg". De „Walenburg" is gezonken, doch er zijn geen slachtoffers te betreuren. De 12 leden van de bemanning konden worden gered. Henriëtie Roland Holst. De dichteres Henriëtte Ro land Holstvan der Schalk, heeft in haar woning te Zun dert, een lelijke val gemaakt. Zij struikelde over een drem pel en brak daarbij haar heup been. Dr. A. de Weert uit Zun- dert, die haar behandelde, heeft haar eerst naar het Dlacones- senhuis te Br»da laten vervoe ren, maar later voor een ver dere behandeling naar het Prinsengracht-ziekenhuis te Amsterdam. Nederlanders en Indonesiërs beschuldigen elkaar Nieuwe onderhandelingen in zicht. ring, welke dr. van Kleffens in de Veiligheids raad heeft gehouden, zei de Nederlandse ambassadeur, dat het consulair rapport nergens de indruk geeft, dat de Neder landers zich ook maar de ge ringste geweldplegingen heb ben gepermitteerd jegens de vreedzame bevolking. Indien de raad effectief wil handelen, dient hjj een beroep te doen op de republikeinse regering om haar zinloze en wrede ge welddaden na te laten. Alleen omdat wij gedwongen zijn deze gewelddaden tegen te gaan, wordt er op Java en Su matra gevochten. Zodra de re publiek haar gewelddadig op treden staakt, zal het vuren eindigen en de atmosfeer op helderen, aldus dr. van Klef fens. EEN DOCUMENT. Vervolgens legde dr. van Kleffens een document over, dat op de republikeinen was gevonden en waaruit de opzet bleek van een militair plan van actie door de Barisan Brani Mati (zelfmoorddetache ment) ter verovering van Soe- rabaja, welke stad reeds lang voor de politionele actie onder Nederlands gezag stond. Vervolgens deed hij de Vei ligheidsraad mededeling van de rapporten volgens welke Goed opgeborgen. Een arbeider van de Wierdense exportslagerij vond dezer dagen in een koeienmaag een gouden verlovingsring, met de .nscriptie 25 December 1937. Het paartje- dat op Kerstdag elkaar trouw zwoer zal wel nooit heb ben gedacht dat het symbool van hun liefde zonder end nog eens in een koeienmaag zou be landen. T.N.I. wil Nederlandse militairen niet loslaten. Een Amerikaans „Beech- craft" vliegtuig met Ameri kaanse militaire waarnemers aan boord, heeft een noodlan ding gemaakt nabij Pameung Peuk aan de Zuidkust van Ja va. Het vkegtuig. dat een in spectietocht maakt op West. Tava. vert'-ok van Tasikmalaia 'u de r'ehtin1* F"tav5a of Ban doeng. Door slecht weer en veel afdrijven kreeg men echter henzinegebrek en moest daar om een noort'and'ng maken. Aan boord van de „Beech- -"•aft" bevinden zich de Ame rikaanse kapitein ter zee D. MacCallum, de Amerikaanse 'uitenant-kolonel Fiellock, eni ge Nederlandse officieren en ^en bemanning van drie perso. neu. Het Amerikaanse vliegtuig is Zondagavond te Batavia aangekomen, echter zonder de Ned. militairen, die de Ameri kanen op hun inspectietocht vergezelden. Pameung Peuk, waar de noodlanding plaats had, ligt nameljjk in 't gebied waar de T.N.I. nog aanwezig 's. Deze wilde wel de Amerika nen, doch niet de Nederlanders iaten vertrekken. De namen van de Nederland se militairen, die zich aan boord van het vliegtuig bevon den, luiden: Majoor van der Ham, contactofficier van het leger te Bandoeng en serg'cant- majoor van Kalken. Verder be vond zich aan boord nog een Nederlands militair, die uit Tasikmalaja was meegenomen, omdat hij met het oog op de ernstige ziekte van een fami- Uelid zich naar Nederland moest begeven. Walter Foote heeft per ra dio een boodschap tot Soekar- no gericht met, het verzoek om deze Nederlanders vrjj te laten. Terneuzen experimenteerde met succes R.C.S. stelde teleur en Zierikzee remde Borgvliet. le KLASSE. De hoop was levendig in de harten van Vlissmgen'-s sun- porters en het resultaat tegen Limburgia rechtvaardigde de- Te hoop. Hoe teleurgesteld wa- •en zn na af loon ven de on* moeting tegen V.V.V., dat de totaal uit vorm zijnde rood- witten volkomen overspeelde. "Vn nederlaag is geen schand- doch wel is het beschamend dat de ploeg door onsportief ontreden van een speler niet met elf kon eindigen. Zo ko men we er beslist niet! Bleijer. heide booMe een 9tout stukje uit door N.O.A.D. in eigen huis de tweede plaats op de ranglijst tc ontfutselen en zich vlak achter N.A.C. te nestelen, dat tegen Helmondia maar net met de hakken over de sloot kwam. Trouwens ook P.S.V. kwam niet zo daverend voor de ■*ag. Te<r-« het -"nveldifr afge zakte MW slechts twee doel- ounten te maken is niet vol doende. Limburgia krabbelde weer een beetje bij door Sport club Emma bii de puntlozen te laten. NAC Bleijerheide Limburgia PSV NO AD VW DISTRICT VI. 3 3 0 0 10—4 3 3 0 0 10—6 3 2 1 0 4—1 2 2 0 0 8—1 3 2 0 1 8—6 3 1 0 2 9—6 MW Vlissingen Brabantia Helmondia Sp. Emma 3 10 2 3 0 12 2 0 0 2 3 0 0 3 2 0 0 2 3—6 2 2—10 1 2—5 0 4—13 0 1—4 0 2e KLASSE A. Het staat nu wei vast dat O.O.S.K.O. de leiding in han den gaat nemen en Hero was het volgende slachtoffer, dat op de Raaijberg met grote cij- "ers onder Ring. Alliance morr tegen R-B-C. met een gelijk ■mei genoegen nemen, wat voor deze plaatselijke strijd mis schien de beste uitslag is. Gtoes heeft tegen Bre9ken? no? moeten oppassen en de uitslag is voor Breskens. ondanks de nederlaag, niet slecht te noe men. Middelburg sneuvelde an. derm aal kansloos, nu tegen In ternos, tegen welke ploeg we hen nog wei een kans hadden gegeven. Er zullen radicale maatregelen nodie zijn om de groen-witten weer wat op het naard te helpen. Ook de Zeeu wen stelden zeer teleur, het geen misschien niet zo zeer te wijten is aan gebrek aan capia- citeiten bij de Z. als wel aan 't geslaagde experiment van Ter neuzen. dat de productiviteit door een geheel vernieuwde aan vals!inie prachtig wist op te voeren. 2e KLASSE A. DOSKO 3 3 0 0 234 6 Goes 3 3 0 0 13—4 6 Alliance 3» 2 1 0 74 5 Internos 3 2 0 1 96 4 Terneuzen 3 111 96 3 RBC 3 111 6—8 3 Hero 3 111 Breskens 3 0 0 3 De Zeeuwen 3 0 0 3 Middelburg 3 0 0 3 7—10 3 5—11 1 4—11 0 2—21 0 3e KLASSE E. Zeelandia moest ondervin den, dat R.K.F.C. een geduchte tegenstander. is geworden er koewel er hard' voor gewerkt 's. mocht het niet gelukken d" •Hinten thuis t.e houden. Burgb was reeds tevoren gedood verfd als verliezer en het enige te waarderen punt in het resul taat zpn de drie tegenpunten. Yerseke er Robur deelden =er en dit Irikt wel een begrn oelijk resultaat. Beoaald te leurstellend is de uitslag van "t.C.S. tegen Odio. Een kleine ■«verlaag of een gelijk spe1 ~ou on" n'at. v?n"nu4trd heb ben, doch een zo zware neder laag valt tegep, ook al ver schenen de Souburgers met een tweetal invallers. Zierikzee mag trots zijn op de overwin ning tegen Nieuw Borgvliet, dat in Zierikzee de titel van ongeslagen te zijn verloor. 3e KLASSE E. ODIO 3 3 0 0 10—2 6 MOC 3 3 0 0 13—5 6 RKFC 3 3 0 0 10—6 6 N. Borgvliet 3 111 8—5 RCS Robur Zierikzee Zeelandia Yerseke Burgh 3 111 4 112 3 10 2 4 10 3 3 0 12 3 0 0 3 6—6 7—11 3 5—7 2 5—8 2 6—12 1 7—15 0 3e KLASSE F. Axel heeft dus toch geen moeite gehad met Oostburg. Het is met Oostburg slechter o-esteld dan we dachten. IJzen. dijke bevestigt elke week w'eer het herstel en hoe? Hoofdplaat maakte vier doel punten. maar dat schqnt voor TJzendijke geen bezwaar, dan maken zij er zeven. Hulst deed het beter dan verwacht was en Hontenisse slechter. Ook Sluis kil kon niet de tegenstand bie den aan Corn Boys, welke wij hadden verwacht. Dubbele cij fers werden het. Biervliet kreeg in Clinge een harde noot te kraken, maar werd gekraakt. Yn tenslotte werd 't voor Steen ook geen komen, zien en over winnen. Er moest voor ge werkt worden. Corn. Axel Biervliet IJzendijke Steen Hontenisse Hulst Hoofdplaat Clinge Aardenburg Oostburg Sluiskil 3e KLASSE F. Boys 3 3 0 0 190 3 0 0 22—4 3 2 1 0 3—1 5 3 2 10 14—10 5 3 2 0 1 11—5 4 3 111 6—7 3 10 2 3 10 2 3 10 2 3 0 12 3 0 0 3 3 0 0 3 5—4 2 8—16 2 3—9 2 1—9 1 0—10 0 6—23 0 4e KLASSE E- De Patrijzen hadden in Ze venbergen 'een weinig hartelij ke ontvangst. Na 12 minuten boden de gastheren hen een 40 achterstand, doch de Pa trijzen wisten het antwoord, slóten hun doel en zetten er zes goaltjes tegenover. Dat te bereiken in de eerste wedstrijd In K.N.V.B.-verband pleit voor de kracht en het moreel van de ploeg! E.M.M. steekt daar bij niet gunstig af, al werd de nederlaag tegen Halsteren dragelijker dan de vorige. RES. 2e KLASSE E. Do?ko II tegen Breskens H en Goes II tegen de Zeeuwen II bewezen hun overwicht. Goes II echter op weinig over tuigende wjjze. Terneuzen II had veel doelpunten nodig om in Middelburg baas te blijven, maar ze maakten er net ge noeg. Een f'-aai resultaat be haalde R.C.S. II in Bergen. Ned. vrouwen en zelfs kinde ren in gedwongen concubinaat leven. Indien men van de Neder landers zou verlangen, dat zjj hun troenen terugtrekken op do aanvankelijke stellingen, dan zou dat een voorstel zijn, dat geladen is met dynamiet. Het zou een groot deel van de bevolking ten slachtoffer doen vallen aan gruwelijke republi keinse maatregelen en de Ned. regering zou er geen verant woording voor op zich kannen nemen. REPUBLIKEINSE VERKLARING. Officiële republikeinse krin gen te- Batavia noemen het voorlopig rapport van de con sulaire commissie, dat Vrgdag in de Veiligheidsraad is voor gelezen, zeer objectief. Naar aanleiding van de beschuldi ging van mr. van Kleffens, dat de Indonesische republiek een negatief en niet opbouwend werk heeft verricht, brengt men in republikeinse kringen te Batavia de volgende punten naar voren: lo. De Nederlandse politio nele actie heeft volgens gezag hebbende schatting de Neder landers 7 k 8000 en de Indone siërs 20 k 25.000 levens ge kost 2o. Het onderhoud van het Nederlandse leger heeft de Ne derlandse belastingplichtigen vóór de militaire operaties 3 milüoen gulden per dag ge kost en kost hun thans mis schien 10 millioen gulden per dag, terwijl de jaarlijkse be groting der Nederlanden een tekort van 1 milliard gulden aanwijst 3o. Het voornaamste verde digingsmiddel van de Indone siërs tegen de machtige mili taire middelen van Nederland is de strenge toepassing van de politiek der „verschroeide aarde". CELEBES. Dl deze kringen herinnert men er tenslotte aan, dat de Nederlanders, toen zjj de eilan den van Celebes „zuiverden". 30.000 niet-gewapende burgers hebben gedood. Men voegt er aan toe, dat het niet onnuttig zou zijn, wanneer do beschaaf de wereld waarnemers zendt om een onderzoek In te stel len naar ,.de vermoording van do burgerbevolking van Cele bes door de Nederlanders". BOODSCHAP VAN SOEK ARNO. In een boodschap aan de re publikeinse strqdkrachten bij gelegenheid van d6 tweede verjaardag van de oprichting van het republikeinse leger, heeft president Soekamo een beroep gedaan op al'le militai ren om voort te gaan met het verzét „tegen de imperialisti- "che en koloniale oorlog van de Nederlanders". Slechts ter loops zinspeelde Soekarno op de aanstaande onderhandelin gen en verklaarde: „Toen wij op vier Augustus j.I. de order- tot het staken van de vijande lijkheden uitvaardigden, heb ben wij de weg tot nieuwe on derhandelingen geopend". SJAHRIR. Volgens Antara heeft het republikeinse kabinet Sjahrir benoemd tot lid van de repu blikeinse delegatie, welke wordt gevormd voor vde toe komstige besprekingen met de Nederlanders onder toezicht vande Commissie van Drie. In September werd te Sema- rang aan de adjudant o.o. J. B. van Wijck-Huyse (afkom, stig uit Zeeland) van H-13 R. I., voor het front van de Eer ste Compagnie, de medaille voor 12 jaren trouwe dienst uitgereikt. Nieuwe briefkaarten. Deze maand zullen briefkaar ten verschijnen, voorzien van een zegelafdrulc met de beel tenis van H.M. de Koningin in het nieuwe type (Hartz). Verkrijgbaar zullen zijn briefkaarten van 5 cent en briefkaarten met betaald ant woord van 5, 7% en 12% ct. De Scaldislijn. De „Scaldisiyn", die een di recte dienst onderhoudt van Brussel en Antwerpen op DordrajaA, Rotterdam en Am sterdam, is doorgetrokken tot Groningen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1