PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT De Geer was eigenwijs Duizenden vreemdelingen op Walcheren Warmste Septembermaand sinds 82 jaar Duitse fabrieken worden ontmanteld Nieuwe ramp in de Pendsjaab 190e Jaargang - No.232 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr. Vlissingen. Dit olad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christellike feestdagen. Donderdag 2 Oct. 1947 WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN f" ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week: 3.20 per kwartaal; franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Bureaux gevestigd te Vlissingen. Walstr 58-60. tel 10 (2 Ujnen) en 51 Middelburg Londense Kaai 29. tel 2077 en l Goes Turfkadc 15. tel 2475 Oostburg Gratamasti 3. tel 102 - Terneuzen. Brouwerystr 2 Postrek nr 359300 PZC Middelburg.- KAMERDEBAT OVER WALCHEREN Na urenlange beraadslagin- Sen heeft de Tweede Kamer insdagavond zonder hoofde lijke stemming de Herverkave- lingswet Walcheren aanvaard. Daarmede is een voor Zee- land zeer belangrijke beslissing gevallen, die weliswaar ons volk een zwaar financieel of fer oplegt, maar tevens de be lofte inhoudt, dat het zwaarst getroffen deel van onze pro vincie geen blok aan het been zal worden.der andere delen, maar eerlijk een kans krijgt om zich op te werken tot het oude welvaartspeil. Er past ons daarom dank baarheid jegens regering en parlement. Vijftig k zeventig miliioen gulden woTden besteed om de boeren nieuwe kansen te bieden. Als daarbij de scha devergoeding zal zijn gekomen, zal de grond op Walcheren „dure grond" geworden zijn. Daar tegenover staat, dat de offers, die ook de boeren van Walcheren toch gebracht- heb ben ten bate van ons gehele volk, ja van West-Europa, ook gezamenlijk gedragen worden door alle Nederlanders. Het Kamerdebat had een buitengewoon belangwekkend verloop en onze lezers hebben, dank zy de speciale bericht geving van de „Prov. Zeeuw se Courant", van alle details kennis kunnen nemen. Toch is er aanleiding om aan dit debat nog enig com mentaar vast te knopen. Zeer terecht hebben de mees te Kamerleden, maar met na me de heren Mes, van der Feltz en van den Heuvel, er de aandacht van de minister van landbouw en diens colle ga's op gevestigd, dat naast, ja, voor de herverkaveling toch tevens de schadevergoe ding dient te staan, die. helaas nog steeds opzich laat wach ten. Zij wezen daarbij onder meer op de moeilijke financiële omstandigheden, waarin vele landbouwers verkeren. Het is opmerkelijk, dat mi nister Mansholt juist over de ze zijde van het probleem in zyn antwoord aan de sprekers "met geen woord heeft gerept. Zijn wy wel ingelicht, dan leeft by de regering de vage over weging om Walcheren noch een bijzondere schaderegeling, noch een vorm van prioriteit te verlenen. Het zwijgen van .minister Mansholt kan wellicht ais een vingerwijzing in die richtipg worden opgevat. Als dat zo 'S, is er reden om waak zaam te worden en te trachten de regering met kracht van argumenten te overtuigen van de noodzaak om hier de Zeeu wen recht te doen wedervaren. Wij hebben destijds, bij de verschijning van het thans aan genomen wetsontwerp, 'n aan tal practische bezwaren naar voren gebracht. Het stemt tot voldoening, dat de Kamer aan deze zijde van het herverkave lingsprobleem de dwang bij vertrek naar de Noordoost polder, de positie der pachters, het ontbreken van de waar borg dat de Walcherse boereu niet eindeloos zouden behoeven te wachten op nieuwe grond en de goede regeling van be roep ruimschoots aandacht is besteed en dat de minister zeer bevredigende antwoorden heeft kunnen geven. Zelfs dc Westkappelse dykwerkers en de neringdoenden werden door minister Mansholt niet verge ten. Overigens bracht dit Kamer debat een zeer belangrijke no viteit en wel naar aanleiding van vragen van het Kamerlid Engelbertink. Deze wees er op, dat het gevaar" bestaat, dat na verloop van jaren door ver erving een nieuwe versnippe ring optreedt op het gesaneer de Walcheren. Blykens het antwoord van de minister is een wettelijke regeling in voor bereiding. Op Walcheren zal voorts met bijzondere voldoening kennis worden genomen van de me dedeling, dal de regering grote waardering heeft voor het werk der Stichting Nieuw Walcheren en dit met kracht zal steunen. Een gulle lof voor wat particulier initiatief hier tot stand bracht eneen verdiende lof! Ten slotte moge hier worden opgemerkt, dat het idee van het Staatk. Ger. Kamerlid van Dis, om enkele „kleine" boe ren op één kavel te plaatsen een bijna komische noot gaf aan het Kamerdebat. Terecht verwierp de' minis ter het denkbeeld om kolchozen (collectieve landbouwbedrij ven) op Walcheren te stich ten. En inderdaad, niets ligt juist de Walcherse boer minder dan dat! HANS FE1TSCHE VEROORDEELD. Het Duitse denazificatie-ge- rechtshof te Neurenberg heeft thans Frltsche, de eerste Duit se radiocommentator tydens de oorlog, tot 9 jaar gevan genisstraf met aftrek, door te brengen in een arbeidskamp, veroordeeld, nadat zijn beroep tegen het vonnis van 9 jaar gevangenisstraf, dat reeds over hem was uitgesproken, ver worpen was. Hei Wereldgebeuren. Vakverenigingen dreigen met proteststakingen Krachtig antwoord van generaal Clay. Er is in de Brits-Amerikaan se zóne van Duitsland op het ogenblik rumoer gaande over de ontmanteling van Duitse fabrieken ten behoeve van her stelbetalingen. De geallieerde bestuursorganen willen nu ein delijk ernst maken met het reeds vlak na de capitulatie ontworpen en in Potsdam be krachtigde plan om de Duitse industrie terug te brengen tot het peil van 1936. Dat jaar 1936 werd toen gekozen wij] het normaal was en noch viel in een periode van crisis, noch in één van hoogconjunctuur De bedoeling was ongeveer evenveel fabrieken te ontman telen als er door Hitier waren bijgebouwd met het oog op zyn oorlogsvoorbereidingen. Veel is van die bedoeling tot nu toe niet terecht gekomen. Wel werden hier en daar zo.te hooi en të gras fabrieksinstallatie? weggevoerd, maar van een systematische afbraak kon niet worden gesDroken. Misschien omdat er Amerikaanse kani- taalbelangen in het spel ziin «luisterden diegenen, voor wie de prioUike o«thullinp"»T) tiidens het proces van de I.G. Farben als een verrassing kwamen. Majoor Bishop van de Britse zóne heeft dit willen looehenstraffen met een verklaring, dat binnenkort een uitvoerige en complete lijst zal worden gepubli ceerd met de namen van alle te verdwijnen fabrieken De befaamde Focke Wulf vliegtuigfabrieken te Bre men zullen op deze Hist voorkomen en de onder grondse Messersehmidtfa- brieken te Augsburg. Reed? zou. volgens de Amerikaan se nieuwsdienst, de vcnicti ging van deze laatste fa briek voltooid zijn. Er komt dus schot in. De Duitsers zelf schijnen nu ook te bemerken, dat het ernst wordt. Eensgezind heh ben Duitse industriëlen en vak verenigingsleiders de handen ineengeslagen en tezamen eo" brutale en omvangrijke pro testactie georganiseerd. Adolf Kummernus. de voorzitter van bet Hamburgse va,leveren )- gingsconvres. voorsnelde gis teren wiidvevRnreide stakin gen in de Britse zóne. Geen enkele Duitse arbeider zal mee werken aan het verwijd ere*' van fabrleksins*-a"lat.ias. ver fé!de hü de Britten. Wij zuller °en politiek van lüdaUJk Verzet en „niet-Samenwerking" vol gen. De militaire gouverneur Ir de Ame^kaarco '*>nn, geoerae Liicins day. heeft daaron eer krachtig antwoord gegeven Wij znllen onze plannen door PROTEST VA V POLEN VERWORPEN. De Ver. „St^mi hebben he' prostest van Polen tegen het nlah tot ver.br~:r)-' van bet pe;i der Duitse industrie van de hand gewezen en herinnerd aan het voorstel voor een •"ert^i"-g n"et tr-^on de vier grote mogendheden tegen verdere Duitse agressie. zetten, vertelde hy op een pers conferentie, of de Duitsers ze goedvinden of niet. En als de Duitse vakverenigingen weige ren onze bevelen te gehoorza men mogen ze ook niet van ons verwachten, dat wij door zullen gaan met het verschepen van vocdscL Op hun beurt zijn de spoor wegweden in West Duitsland gaan dreigen met een algeme ne spoorwegstaking. Hun ge delegeerden hebben de Britse bezettingsautoriteiten een ulti matum gezonden, waarin de wanorde op het gebied van de voedselvoorziening aan de kaak wordt gesteld Zij eisen de in voering van een 40-urige werk week en verbeteringen in de voedselrantsoenen. Dit alles heeft in West- Duitsland een ietwat gespan nen sfeer geschapen. De auto riteiten schijnen echter voet bil stuk te houden en dat is maar goed ook. Duitse staking# moed. waarvan in de Hitler- oeriode niets bleek, maakt nu niet veel indruk meer. =T= Vandaag is het 7 jaar geleden, dat Chamberlain uit de Britse regering trad; is het 3 jaar geleden, dat de Poolse patriotten in Warschau, na een strijd van 63 dagen te gen een Duitse over macht, moesten capitule ren; is het 100 jaar gele den, dat de Duitse gene- raal-veldmaarschalk Paul von Hindenburg te Posen werd geboren. Telegram aan minister Drees Het hoofdbestuur van het N.V.V. zond Woensdag het vol gende telegram aan de minis ter van sociale zaken W. Drees: „Het bondsbe3tuur van het N.V.V. wenst u heden geluk met de invoering noodwet ouden van dagen. Door uw ar beid straalt de zon heden in de harten van duizenden bejaarde Nederlanders. Mede namens hen brengt het N.V.V. U daar voor hartelijk dank". Byrnes heeft de uitnodiging van de Joego-Slavische rege ring, om zich met vijf andere Amerikaanse persoonlijkheden naar Joego-Slavië te begeven, van de hand gewezen. Duizenden door het water bedreigd. De Pendsjaab, het gebied in het voormalige Brits-Indië, dat zo'n treurige vermaardheid heeft gekregen door de bloe dige godsdiensten lusten en de wrede massa-slachtingen, heeft thans te lijden onder een nieuwe, dit keer door de na tuur veroorzaakte ramp. Duizend vierkante kilometers van Midden-Pendsjaab zyn overstroomd door het water van drie buiten haar oevers gptreden rivieren. Aanvallers en aangevallenen moeten tezamen zien hoe het water tc ont komen. Dinsdag werden in het ge bied van Delhi 40.000 mensen 'loor de snel stiigende Joemna. welke doorgaans een rustige rivier is. bedreigd. Meer dan honderd domen werden over stroomd of door het water ge- •solee^d. Vliegtuigen zijn ge- Geen toegang tot de Sovjet-Unie Amerikaanse senatoren geweigerd. Styles Bridges, de voorzitter 1er Amerikaanse Senaatscom- ~"'cc"'e -n Euro pa. beeft TMnodeo- vnedecedeeld ■^at de groen, die moroentee1 •en studiereis door Eurone "lift. Pfnn V?** fflWint-'P-ror-no1 (Mitvspo-i" ^eeft om do P'v.«-!o«-_TTnïe h:n -or| to ko^on. hoewpj ais rede zon de reis insneotle van de tr foskou was oprregeven. Eer 'eede Vferzoek om visa, waar. ^e( et bezoek gelegd werd, is pOo-„,ve7en. De weigering eeü visum te 'erstrekken gold zelfs Joh'1 °eurlfov, die heiast is met de •ontröle van de handelingen van alle Amerikaanse ambas sades. Bridges verlangde een •erzlening van de Amerikaan- a Do'ïtlp.k tor) o--van de toelating van Sowjet-burger? in Amerika. charterd om voedsel uit te werpen voor de vluchtende be volking. Temidden van de vernielde ->og niet riine oogst hebben luizenden dorpelineen uit de omstreken van Labore hun 'oevlueht gezoent*>p daken en verhogingen. Vele domen zijn afgesloten en voedsel-, zowel als vlnehtelineeneonvooien vorden door het modderige wa- •"er tegengehouden. De nieuwe "amp heeft dc moeilëkheden om de vluchtelingen te ver voeren en van voedsel te voor zien zeer vergroot. De over 'tromingen werden door de on- "«eroommissaris van New Dolh' '"'schreven als onvergetelijke ■diende, waarbij de recente on- 'usten als onbeduidend ver bleken. Zweedse d-<!t<boot vermist. Zweedse torpedojagers en vliegtuigen zijn op zoek naar een onderzeeboot. d'e tijden? manoeuvres is verdwenen. Het is de „Draken", die in '926 werd gebouwd en accom modatie biedt voor een beman mno. van 32 koonen. De boot beeft vier torpedo-lanceerbui- *on en Is bewapend met lucht- 'oe'geschut. De actie-radius is ongeveer ''000 km. De „Draken" is na "xoerimenten gistermorgen om 6 uur niet op de afgesproker verzamelplaats ter hoogte van Gothenburg verschenen. Hij acht zijn geweten rein. Geen opzet aanwezig. De bijzondere raad van cas satie heeft Woensdag het cas satieberoep van de minister 'van Staat, oud-minister-pre- sident jhr. mr. D. J. de Geer, behandeld, die wegens hulp verlening aan de vijand door het bijzonder gerechtshof te Amsterdam is veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf voor waardelijk met 3 jaar proef tijd met bijzondere voorwaar de en 5 geldboeten van 4000. De president, mr. Haga, be gon met de ondervraging van de requirant, waarbij aller eerst ter sprake kwam de be kende historie van de Geer's vertrek uit Engeland, mede hetgeen nader bekend is ge worden, gedurende de behan deling der zaak voor het hof te A'dam, waar o.m. bleek, dat de Geer verlof kreeg naar Indië te gaan en daarvoor een opdracht kreeg, omdat de re gering hem wilde beletten naar Nederland te gaan. De president merkte daarbij op. de indruk te hebben, dat de Geer de gang naar Nederland ook zelf bedenkelijk vond. „Hoe is dat Requirant ontkende deze zienswijze gehad te hebben. Consulair rapport vertraagd. De Dinsdag in Batavia aan gekomen Amerikaanse militai re waarnemers zouden waar schijnlijk Donderdag met hun waarnemingen beginnen. Ver moedelijk zullen zii naar Djog--- ja en Soerabaia gaan. Inmiddels vindt de samen stelling van het rapport voort gang. doch aangewen het in de bedoeling ligt. dat de gegeven? van allo waarnemers in het rannort worden verwerkt, kan uiteindelijk het militair gedeel te van het rapport pas in eind- vorm worden gegoten, wanneer de Chinese waarnemers (die nog niet allen in Batavia zün teruggekeerd) zowel als de Amerikaanse waarnemers te rug ziin. De „Nieuwsgier" te kent hierbii nog aan, dat het vaststaat, dat de consulaire commissie zeer onder de in druk is gekomen van het fun damentele verschil in inzicht omtrent de betekenis van de demarcatielijn tussen Batavia en Djogia Zijn wii goed inge licht". aldus de Nieuwsgier, „dan is de consulaire commis sie geneigd over te hellen naar het republikeinse standnnnt. dat een unilaterale vaststelling van dp grenzen tussen het Ne derlands en republikeins ge bied door de Nederlands-Tndi- srhe autoriteiten in hoofdzaak tot de huidige §ituatie heeft geleid". Noodtoestand bij v.h. en m o. Het Tweede Kamerlid Dee- ring (P.v.d.A 1 heeft aan de minister van O., K. en W. schriftelijk gevraagd of er bij het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs van een noodtoestand gesnroken moet worden, door het groot aantal vacatures dat een gevolg zou zijn van de onvoldoende sala riëring van de leraren en of de minister bereid is maatregelen te nemen om deze noodtoe stand te verbeteren. DE CIJFERS SPREKEN DUIDELIJKE TAAL. Helaas weinig buitenlanders Duizenden Nederlanders hebben dit jaar, gedwongen door onze deviezenpositie, de schoonheid van eigen land moeten ontdekken. Het per centage immers, dat naar het buitenland kon, was uiterst laag en bijgevolg puilden de Veluwe, Twente en Zuid Lim burg uit van de zomergasten. In Maastricht werd zelfs welterusten! in touringcars overnacht. Zover is het op Walcheren, dat ook zijn portie van de vacantiegangcrs kreeg, nergens gekomen maar alle beschikbare ruimte zat ook hier tjokvol. Van 15 Juni tot 15 Septem ber werd Vlissingen bezocht door 3635 vreemdelingen, 3058 Nederlanders en 587 buitenlan ders! 753 Nederlanders en 152 buitenlanders bleven langer dan 3 nachten. Een aardig heidje met deze cyfers. Stel, en dan is de schatting aan de lage kant, dat deze gasten ieder een tientje winst voor de Vlis- singse middenstand oplever den, dan maakt dat het aar dige bedrag van 36.350. Niet mis dus! Ruim 3500 vreemdelingen in Vlissingen, dat wil zeggen, dat 90 k 100 9ê van de geheel her stelde en 40 tot 80 van de nog niet geheel herstelde ho tels en pensions waren bezet! 61.889 Baders, van wie er 577 door de E.H.B.O. post werden geholpen, bezochten het bad- strand. Drie maal zoveel dus als Vlissingen aan inwoners heeft. Bij dit getal evenwel moeten dan nog de bezoekers van het strand, de „vrije- stranders" en de „clandestien- b.' ders" worden opgeteld. Het beroemde Zuidefstrand van Vlissingen was dus ook dit jaar erg in trek. Zelfs by dp kwallen, die honderden niets vermoedende badgasten heb ben „gestraald." ANDERE PLAATSEN. En zoals het in Vlissingen was, was het ook elders op 't eiland. De cyfers bewjjzen het. Domburg werd door 1911 pen sion- en hotelgasten bezocht. Vrouwenpolder bracht het tot 2500 dagjesmensen en 577 va- cantiegangers. Zoutelande her bergde 1674 touristen, waarvan 700 in pensions, terwijl de ove rigen by particulieren werden ondergebracht. In deze Cyfers zijn de dag jesmensen 'niet inbegrepen. Hun aantal mag echter niet 'erwaarloosd worden. Integen deel! De ysventer in Zoutelan ,1e, de man die het weten kan. heeft het er goed op staan Hg lei zijn vinger langs zijn neus en zei: „Er staan op hei strand 150 badhokjes, die iede re dag verhuurd waren. Iedei hoèïje kan gerekend worden op 3 personen. Per dag dus 150. Daar komen dan we olijven voorzichtig per dag 50 niet-hokkelingen bij. Dat maakt 500 mensen per, dag. 3500 per week en over het hoogseizoen (6 weken) dus t respectabele aantal van 21.000! Rekent U maar uit wat Zou telande binnenkreeg als ze al lemaal een kwartje verteer den." Ruim 550 Nederlanders en 16 buitenlanders bezochten Koudekerke en Oostkapelle deed het zeker niet minder. Veere, geen badplaats, maar 'n stil stedeke waar de droom der Middeleeuwen nog ligt ge spreid, kreeg ook zyn deel uit deze 20e-eeuwse vacantietijd. Vrywel dagelijks gtopten de touringcars voor het oude stadhuis. 4000 Nederlanders en 1200 buitenlanders bezoch ten de oudheidskamer, 288 fiersonen, waarvan 135 buiten anders, brachten in de Camp- veerse toren zelfs één of meer nachten door. Natuurlijk kreeg ook Wal- cheren's hoofdstad zyn deel van de vacantiegangers. Dui zenden dagjesmensen bezoch ten Middelburg, de hotels za ten tjokvol en regelmatig moesten hoteliers de hulpf van particulieren inroepen om de vreemdelingen toch nachtlo- gies te verschaffen. De distri butiedienst, want ook buiten anders moeten leven, reikte hier aan 235 buitenlandse gas ten rantsoenbonnen uit. KLACHTEN Het aantal buitenlanders dat Walcheren bezocht was echter niet erg groot. Er waren wat Belgen, in '/lissingen zelfs veel, enkele Engelsen en wat verdwaalde Z en en Zwit sers. Veel waren het er echter niet. Geen wonder overigens, want ook zij hebben met devie zen-problemen te kampen. Klachten hadden ze niet, even min als de Hollanders en Bra banders, of het moest zijn, dat ze te weinig Hollands geld hadden, maar wie heeft dat nu wel? Nee, klachten hadden de hotelier^ Niet over hun gas ten natuurlijk, maar over de omstandigheden. Meer ruimte willen ze en meer materiaal, vooral lakens, slopen en tafel lakens. Meer ruimte. In de allereer ste plaats is dat echter nodig. Reeds nu hebben vele zomer gasten met voorkeur voor vol gend jaar besproken. En dit jaar reeds moesten er veel worden afgewezen. Hoteliers en pensionhouders doen dit natuurlijk liever niet. Niet al leen om materieel gewin, maar ook met het oog op de toe komst. Tevreden klanten zyn voor hen en voor Walcheren immers een belangrijke bron van inkomsten. En deze bron mag niet ver waarloosd worden, evenmin als de inkomsten! Mr de Geer verklaarde zijn brochure niet als oud-minis ter-president, maar als iemand, die de internationale toestand beoordelen kan, zoals ook Colijn een brochure schreef, geschreven te hebben en niet van mening te zijn de verzetskracht verslapt te heb ben. De president had de indruk, dat een overmaat van eigen wijsheid de oorzaak is van het hele drama. „Neemt u nog het standpunt in" aldus de president „dat u hier met een rein ge weten staat?" Mr. de Geer: „Ja, m.eneer de president". Op vragen van prof. van Brakel antwoordt de heer de Geer nog, dat de „zogenaam de" opdracht voor Indië een v assen peus was. Met het niet uitvoeren daarvan was geen enkel reëel belang geschaad. Mr. van Berckel vraagt, waarom de Geer in een onuit gegeven brochure niet gespro ken heeft van Januari, Febru ari enz., maar zich bediende van de nationaal-socialistische benamingen. Mr. de Geer verklaarde, dat hij alleen een spoedig eindi gen van de oorlog wilde, wan neer dit op aannemelijke voorwaarden zou kunnen. De verdediger, mr.. A. Nij- ingh, wees erop, dat het er niet om gaat, of de handel wijze van de Geer moreel door de beugel kan, maar of het hof terecht een veroordeling uitsprak. Dit laatste ontkent de heer de Geer te enenmale. Voorts wees pleiter erop, dat de reeering zich nimmer be roepen heeft op het niet-uit- voeren van de opdracht voor Indië E'- kan hier schuld aan wezig zijn, maar de strafbare opzet ontbreekt. De brochure oredikt geen overgave aan Duitsland, maar alleen over leg tussen de volken. Boeren willen geen wintertarwe zaaien. Woensdagmorgen werd op de beurs te Middenmeer be kend gemaakt, dat de 3 land bouworganisaties hun leden adviseren geen wintertarwe in te zaaien alvorens de richtprij zen voor de oogst 1948 door de regering bekend gemaakt zyn. Het zou in de bedoeling van de landbouworganisaties liggen om op Donderdag 9 October tydens een gezamenlijke verga dering .dezo kwestio nader te bespreken. Vooraanstaande landbouwers geven als hun mening te ken nen, dat er dit jaar belangrijk minder wintertarwe zal wor den ingezaaid dan in voorgaan de jaren. Zy achten de prjizen niet voldoende om tot een dra gelijke exploitatie van de met wintertarwe Ingezaaide opper vlakten te komen. Fietsbanden. Het Centraal Distributiekan. toor deelt mede, dat t.m. 30 November a.s. op de bon C. 30 van het inschryvingsbewija voor vervanging van fietsban den B. I. 610 een toerbulten- band verkrijgbaar is. Voor het kopen van een bin nenband is tot dien datum gel dig bon D. 42 van hpt inschrij- vingsbewys voor vevanging van fietsbanden B.I. 609. Verder is eveneens op ge noemde datum op bon A 11 van het inschrijvlngsbewijs voor eerste montage een buitenband en op bon B 11 van dit inschrij- vingsbewijs een binnenband verkrijgbaar. De banden kunnen recht streeks op debovengenoemde bonnen betrokken worden. In wisseling tegen een bandenbon bij de distributiedienst Is niet nodig. Prins Bernhard bezocht marinierskamp. Z. K. H. Prins Bernhard heeft Dinsdagmiddag in zyn functie van inspecteur-gene raal der mariniers een bezoek gebracht aan de afdeling ma riniers Doom in het kamp „Woestduin". Daarna heeft Prins Bernhard een bezoek ge bracht aan het Scheepsbouw kundig proefstation te Wage- ningen. Koudetekort ingehaald. De temperatuur van de af gelopen maand September was te de Bilt gemiddeld 16.8, een waarde, die in de reeks Delft- Zwanenburg-Utrecht-de Bilt sedert 1729 niet meer is over troffen, terwijl de September maanden van 1779, 1846 en 1865 een even hoge gemiddel detemperatuur hebben gehad. Daarmee hebben wy de zesde maand in successie achter de rugi waarvan de temperatuur boven normaal was, waardoor het koude tekort van de eer ste maanden van dit jaar is 'ngehaald. Dit is echter nog niet het geval, wanneer wij ook de maand December 1946 in de beschouwing 'betrekken. De warmte van deze zomer blijkt dus niet voldoende te ziin geweest om het tekort van de gehele winter, te compenseren Slechts 4 dagen van de afge lopen maand waren te koud De 26 andere hadden een ge middelde temperatuur, die bo ven het normale niveau gele gen was. Vooral de 16e en de 19e waren warme dagen, waarop cjp temperatuur, de tijd van net jaar in aanmer king genomen, tot ongekende hoogte steeg. In de Bilt kwa men 10 zomerse dagen voor, dit record aantal van dc laat ste 100 jaar was ook in 1929 bereikt. Normaal bedraagt het aantal zomerse dagen slechts 2. Ook het aantal uren zonne schijn, dat 190 bedroeg, was te de Bilt boven de normale hoe veelheid (154 uren). De zon scheen gedurende ongeveer de helft van het aantal uren, dat zij boven de horizon was. Sinds 1934 was September niet meer zo zonnig geweest. Er viel overal in het land te weinig regen, vooral in Zuid-Limburg was dit het geval. Elders viel omstreeks 80 procent van de normale maandsom. De cholera-epidemie in Egypte Het Egyptische ministerie van openbare gezondheid meld de 74 nieuwe gevallen- van cholera ln de afgelopen 24 uur. Twaalf hiervan hadden een do- delrjke afloop. De respectieve cijfers waren voor de vórige dag 140 en 11. Inmiddels wordt van - vele kanten hulp geboden ter be- strijdine van de epidemie. Van uit Zuid-Afrika, Engeland en de Ver. Staten zijn nieuwe vliegtuigen op weg met serum. De Egyptische regering heeft medegedeeld, dat als gevolg van de inentingen, de kans op hesmetting aanzienlijk is ge daald. De regering heeft de bevol king verzocht het kussen zo veel mogelijk te beperken. Ook in Berlijn tiert de zwarthandel welig. De Berlijnsc politie doet alles cm hieraan een einde fc maken. Twee jongelui worden onderzocht of ze zv.:- v.v bij zich hebben.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1