M< Bietencampagne Kappac cn heft geuJscliip Soclsftcr in Zeeuwsch Vlaanderen Bijzondere Politierechter omca is verloofd Het werk begonnen. De „campagne" zoals men in Zeeuws-Vlaanderen het bie tenseizoen noemt, heeft een aanvang genomen. Zfl vormde steeds een voorname bron van inkomsten voor de bevolking, aan honderden verschafte ze maandenlang werk. Het schijnt echter wel of de betekenis hiervan niet meer zo wordt gevoeld als in'de voor-oorlog- se jaaren. De eerste bieten zijn nu weer gestoken en het per soneel is geworven. Dit loopt al jaren mee en ls geschoold voor het bietenwerk. Er wer ken er op het land, bij de trac tie, de weegbruggen en in de fabrieken. Elk jaaT worden zo- VOETBAL Standenlijst. 3e klasse E. M O.C. 2 2 0 0 6-2 4 O.D.I.O. 2 2 0 0 6-2 4 RK.F.C. 2 2 0 0 8-5 4 N. Borgvl. 2 110 7-23 R.CJ3. 2 110 6-23 Zeelandia 3 1 0 2 4-6 2 Robur 3 1 0 2 5-9 2 Burgh 2 0 0 2 4-8 0 Yeraeke 2 0 0 2 4-10 0 Zierikzee 2 0 0 2 2-6 0 3e klasse F Corn. Boys 2 2 0 0 9-0 4 Axel 2 2 0 0 16-4 4 Biervliet 2 110 2-13 Hontenisse 2 110 5-33 IJzendijke 2 110 7-63 Steen 2 10 19-52 Hoofdplaat 2 10 14-92 Clinge 2 10 13-82 Aaroenb. 2 0 111-71 Sluiskil 2 0 0 2 6-13 0 Hulst 2 0 0 2 1-3 0 Oostburg 2 0 0 2 0-4 0 Res. 2e klasse E. Goes H 2 2 0 0 9-1 4 DOSKO n 2 2 0 0 10-3 4 Vliss. II 2 0 2 0 4-4 2 M.O.C. n 2 1 0 1 3-7 2 r.c.s. n ïoioi-ii Breskens II2 0 1 1 4-6 1 Middelb. H 2 0 1 1 3-7 1 De Z'wen H 2 0 112-51 Terneuz. II1 0 0 1 1-3 0 DAMMEN TOURNOOI TE EINDHOVEN Winnaar van het Bevrfl- dings-damtournool te Eindho ven werd de heer B. Dukel uit IJmuiden. De' tweede en derde plaats werd gedeeld door de heren J. Kortlever (Eindho ven) en J. SInke (Goes). DUIVENSPORT Uitslag van de wedvlucht met oude en jonge duiven van af Moescroen op Zondag 21 Sept. j.l. gegeven door de P.V. De Uiver te 's-Heer Arends- A. Heystek, 1, 4, 15; N. v. Antwerpen 2, 13; J. v. Hekke 3; P. Molhoek 5, 7, 14; Iz. v. Maldeghem 6, 9; M. v. d. Lin de 8; W. Meulbroek 10, 11; J. Kole 12. Eerste duif 9.40.06, laatste prijsw. duif te 9.50.00. Los 8.45 u. Afstand ca. 95 km. Scheepvaartberlchten Vlissingen aangekomen: 27 Sept. Doggersbank v. Terneu- zen; 28 Sept. Kapelle.v. Ant werpen, Jura v. Kotta. Vertrokken: 27 Sept. Algar- ve n. Antwerpen, Breehelle n. Bremen, Badzo n. Christian- sand, Deggersbank n. Dublin, Penguin n. Christiansand, Bill S n. Oporto; 29 Sept. Kapelle n. Kascharldy. Gepasseerd n. Antwerpen: 27 Sept. Fivel van Finland, Mudo v. Finland, Tamo v. Rot terdam, Bantam v. Rotterdam, Iris v. Rotterdam, Mariekerk v. Rotterdam, Zeus v. Rotter dam; 28 Sept. Wiekensburg v. Londen, Urmajo v. Londen, Amstelveen v. Bordeaux, veel mogelijk dezelfde ploegen en groepen, aangesteld. Daar door ls een eenheid ontstaan, the in alle onderdelen voor treffelijk funetiónneert. MINDER DRUK. Ofschoon er niet meer dezelf de drukte heerst als in vroe ger jaren, toch leeft de bevol king met de campagne mee. De vele moeilijkheden van het seizoen neemt men gaan re op de koop toe. De Zeeuws-Vlaam se wegen tonen zich namelijk niet op hun best waimeej de loodzware luchten zich boven de lage kleifanden ontlasten, en samen met de zware bieten karren velden en wegen in een ware modderpoel herscheppen. HET TRANSPORT. Het transport naar de fa- ibrieken wordt voor een groot gedeelte verzorgd door de Z. V.TM. Deze maatschappij be schikt behalve over haar ge wone wegennet over een groot aantal vrachtauto's. Hierdoor gaat het transport heel wat vlugger dan vroeger. De duur van de campagne afhankelijk van de weersge steldheid. Wanneer vroeger de lonen werden uitbetaald heers te er jolijt, en leven en werden deze dagen gevierd als een soort „kermis". De laatste ja ren zijn deze gebruiken echter in discrediet geraakt. Niette min blijft het bietenseizoen voor dé Zeeuws-Vlaming een jaarlijks terugkerend evene ment. Amsterdamse beurs 26 Sept. 29 Sept. N.I. Handb. B 100 100% Ned. H. Mfl. cv. A 140 140% A.K.U. 175% 172 Calvé cv A 181 181 Fokker VI. 210% 210% Unilever 301 296 Ned. Ford 429 435 Philips 377 379% Billiton 384 380 Kon. Petr. 445% 443% Amst. Rubb. 140% 140 H.A. Lijn 222 222% Scheepv. U. 186 185V2 H.V.A. 225% 224% Del B. Mij. 128 135 De situatie op de effecten beurs te Amsterdam was er bij de aanvang van de nieuwe week niet op veranderd. Even als in de afgelopen week meestentijds het geval was, be stond er enig aanbod, terwijl de kooplust bijna geheel ont brak en het gevolg hiervan was, dat de hoofdkoersen in verscheidene gevallen iets !&- ger waren dan de vorige slot- noteringen en vooral gold <Jit voor die industriepapieren. Er bestaan plannen om in Roemenië een nieuwe arbei derspartij te vormen door een aaneensluiting van socialisten en communisten. Officieele Publicaties. SLUITING GEMEENTELIJ KE ZWEMINRICHTING. Burgmeester en Wethouders van Middelburg brengen ter openbare kennis, dat de ge meentelijke zweminrichting aan de Noordelijke Havendijk met ingang van Woensdag 1 October 1947 gesloten zal zijn. 32. „Wat heb ik met jouw kaartje te maken!" riep Lister en hij gooide het weg. „En die zee is net zo goed van jou als van mij, misselijke dikzak. Jij hebt hier niets te makenLaat mfl met rust!" „Watte!" schreeuwde Signor RIvaldl. „Caramba, Carambisslma! Hoe durf jfl zulke zegwoorden tegen een Signor Ri- schip hier niets te maken! Schiet op, of ik zal Ie d'r afranselen!" „Ik zal jou rrran- selslaan!" schreeuwde Signor RivaldL Maar voordat hij de daad bfl het woord voegde, had hfl al een flinke mep van Lister ontvangen. Het duurde nn*niet lang of Signor Rivaldi en Lister vroren hevig aan het vechten. „Boem! Klets! Pang!" ging het En ze hadden geen I van beide in de gaten dat de Maat met I een grote knots in z'n hand het schip beklom. UITREIKING BONKAARTEN 713 TE ST. LAURENS. De Directeur van de Distri butiekring Middelburg maakt bekend, dat de uitreiking van bovenstaande bonkaarten zal geschieden in het Verenigings gebouw op 2 en 3 October a.s. van 9.3012 en van 13.30 15.30 uur aan Zelfverzorgers en niet-Zelfverzorgers. Zelfverzorgers zullen zoveel mogelijk persoonlijk worden opgeroepen. Mede te brengen stamkaar ten zonder inlegvellen, doch met de geldige bonkaarten. Zitting van 23 September. Wegens net meevoeren van betaalmiddelen in strfld met het Deviezenbesluit werden veroordeeld: J. B. B., 30 j., te Vlissingen tot 10 of 5 d. met verbeurd verkl.; G. E. de B., 52 j., te Schoondflke, 10 of 5 d. met verbeurd verkl.; M. A. G., 33 j., te IJzendijke, 50 of 20 d. met teruggave geld; e. e. G„ 22 j. te Margriette, 10 of 5 d., met terugg. geld; E. A. v. d. K., 34 j., te Clinge, 75 of 30 d. met verbeurd verkl.; R. S., 28 j., te Half weg^ 25 of 10 d. met ver- beurdverkl.; B. L., 71 j., te Kemseke, 10 of 5 d. met teruggave geld; L. J., 56 j., te Serooskerke, 25 of 10 d. met verbeurd verkl. DISTRIBUTIE OVERTREDINGEN. J. C. v. B„ 34 j., te Arnemui- den, wegens het verkopen van 2 levensmiddelenbonkaarten 50 of 20 d. m. verb, verkl. kaarten; I. Fokke, 30 j. te Goes, leverde brechcokes af zonder toestemming van de directeur v. h. Rijkskolenbureau, 20 of 10 d.; Ph. G., 28 j., te Aarden burg, verkocht pluimvee in strijd met de voorschriften, 100 of 30 d. met verb, verkl.; O. Q. M., 27 j., te Brugge, voer de eenden naar België uit, 2 weken gev.straf met verbeurd verkl.; J. L. B., 21 j., te Clinge, nam kaas in ontvangst, zonder afgifte van bonnen 100 of 30 d.; P. B., 45 j., te Domburg, wegens het kopen van hout zonder toestemming, 10 of 5 d.; R. B., 35 j., te Westka- pelle, wegens het verkopen van hout zonder toestemming, 100 of 30 d.; J. K., 29 j., te Dom burg, wegens het verwerken van hout zonder toestemming, 10 of 5 d. h.; A. d. J., 26 j. te Terneuzen, wegens vervoer binnen de grensstrook van 2350 kg. aardappelen, 25 of 10 d.; M. A. Q., 31 j., te Zierikzee, wegens het in ontvangst nemen van 220 rantsoenen waspoeder, zonder inlevering van bonnen, 20 of 10 d.; M. R., 44 j., te Zierikzee, wegens het in ont vangst nemen van 200 rantsoe nen huishoudzeep, zonder af- gfte van bonnen 20 of 10 d.; M. J., 44 j„ te Axel, wegens het in ontvangst nemen van een coupon stof zonder afgifte van bonnen, 200 of 2 mnd. met verb, verklaring; De 39-j. landbouwer J. A. de Cl. te Re- tranchement liet een paard vervoeren binnen de grens strook zonder identiteitskaart, 20 of 10 dagen; K. L. L., 44 j., textielfabrikant te St. Jan steen, had met 2 werknemers een arbeidsverhouding aange gaan zonder toestemming van het Gew. Arb. Bureau, '50 of 20 dagen; G. F. L., 33 j. te Kamperland wegens het kopen van een rflwielbuitenband zon der afgifte van een bon, 25 of 10 dagen; De 64-j.W. L. te Vlissingen had circa 7% kg. vet verkocht, 20 of 10 d.; De 70-j. gepensionneerde J. P. te Kloe tinge had in strfld met het Deviezenbesluit gouden tientjes in zijn bezit, 100 of 1 mnd. hechtenis, met verb, verklaring tientjes; D. H. de W., 63 j., te Hulst, wegens het in ontvangst nemen van boter, zonder aïgifte van bonnen. 150 of 30 d. en 3 mnd. gev. voorw., proeftijd 3 jaar, met verbeurd verkl.; W. K„ 40 j„ te Middelburg, wegens het in ontvangst nemen van circa 10 kg. margarine zonder afgifte bonnen, 100 of 30 d. en 3 mnd. gev. voorw., proeftfld 3 j. met verbeurd verkl.; F. J. L., 42 j., te Philippine wegens het vervoer van 150 kg. aard appelen in de 500 m. strook, 50 of 20 d. met verb, verkl.; de 43-j. A. C., te Biervliet we gens het vervoeren van een paard binnen de grensstrook, zonder geleïdebiljet, 20 of 10 d.; de d6-j. visser J. v. P. te Vlissingen wegens het in ont vangst nemen van 3 kg. bo'ter, zonder afgifte van bonnen, 109 of 30 d. met verb, verkl. VARKENS. De 45-j. J. v. de W. te Zie rikzee wegens het in strfld met de voorschriften, slachten van een varken 100 of 1 mnd. met verb, verklaring; de 69-j. L. E. van S. te Zierikzee we gens het slachten van meerdere varkens in strfld met de voor schriften 200 of 2 mnd. en 2 mnd. gev. voorw., proeftfld 3 jaar; de 19-j. veehandelaar C. L. M. te Zierikzee wegens het in strfld met de varkens verordening afleveren van een varken 75 of 30 d.; de 29-j. C. J. S. te Zierikzee wegens het laten slachten van een var ken, zulks in strfld met de voorschriften, 60 of 20 d.; de 29-j. P. J. R. te 's Heeren- hoek had als werknemer zijn werk op „De Schelde" in de steek gelaten zonder toestem ming van het Gew. Arb. Bu reau. 25 of 10 d.; B. v. E., 27 j., te Tholen, kocht op ver schillende plaatsen pakjes si- faretten zonder afgifte van onnen, 1 mnd. gev.straf; P. J. R-, 28 j. en P. M. H., 26 j., beiden te Renesse, slachten ln strfld met de voorschriften van 'n varken, ieder 75 of 25 d.; Ba. Ja. C„ 36 j., z. b. te Re- nesse, had in strfld met de voorschriften een varken in voorraad, 50 of 20 d.; A. P., 37 j„ te St. Kruis, wegens het frauduleus afleveren van 3000 kg. gerst, 200 of 2 mnd. h.; L. v. C., 51 j., te St. Jansteen, wegens frauduleus invoeren Van 12 kg. wol, 100 of 30 d. en 1 mnd. gev. voorw., proef tijd 3 j., met verb, verkl.; E. L. G., 35 j„ te Westkapelle, wegens het vervoer van 29 ha nen, 75 of 30 d. met verb, verklaring: de 29-j. F. E. de K. te Antwerpen wegens frau duleuze invoer van 22 kg. kof fie, 2 kg. tabak en 2 motor buitenbanden, 50 of 20 d., met verb, verkl.; de 50-j. J. v. B. te Burgh wegens frauduleuze invoer van 14 kg. tabak 100 of 30 dagen; E. F. B., 55 j., te Biervliet, wegens invoer van 146 aan betaalmiddelen, 50 of 20 d. met teruggave geld; de 35-j. F. M., te Antwerpen, wegens frauduleuze invoer van 48 kg. koffie, 100 of 30 d., met verb, verkl. koffie; L. L., 27 j., Vlissingen, wegens het verkopen van" levensmiddelen bonnen, 3 mnd. voorw., proef tfld 3 jaar. Nieuws in een notedop Het Amerikaanse depar tement van buitenlandse za ken heeft de Albanese regering er van beschuldigd, te pogen zichzelf staande te houden door onderdrukking en ter- rorlsering van de liberale op positie. De Chicago Tribune heeft het plan opgevat een schuil kelder van gewapend beton voor 3000 personen in het sousterrain van haar gebouw te laten bouwen, „teneinde de employé's en huurders ingeval van atoomaanvallen bescher ming te bieden". De Griekse minister van oorlog heeft bekend gemaakt, dat in Griekenland 30.000 man van de twee jongste lichtingen onder de wapenen geroepen zullen worden. Generaal Matkos, de lei der der Griekse guerilla-strfld- krachten, heeft de algemeene vergadering der V.N. om toe stemming voor het zenden van een delegatie namens de „vrije gebieden van Griekenland" verzocht. Radioprogramma's WOENSDAG. HILVESUM I: 7 en 8 Ber.; 9 Werken van Cesar Franck; 10.35 Gramofoonmuziek; 12 Jan Vogel en zijn accordeon orkest; 12.38 Vaudeville-or kest; 13 Ber.; 13 20 Vervolg Vaudevijie-orkest; 14.15 Jeugd- concert; 15.45 De Regenboog; 16.15 Voor de kinderen; 17.15 Orgelspel; 18 Ber.; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.15 Planoduo; 20 Ber.: 20.15 Het omroeporkest: 21.30 Een historische datum voor de ouden van dagen; 22.45 Van boek tot boek; 23 Ber. HILVERSUM H: 7 en 8 Ber.; 9 Ochtendbezoek bfl onze jonge zieken; 11 Rosïne de Cocq, piano; 12 Werken van Cesar Franck; 12.33 Gemengd Omroepkoor; 13 Ber.; 13.15 Metropole-ork.; 14.30 Uit bet land van Uncle Sam15.30 Cla rinet-recital16.15 Zingende jeugd; 17.30 Raie da Costa, piano; 18 Schütz-Monteverdi- cyclus; 18.20 Gramofoonmu ziek; 19.45 Engelse les voor gevorderden; 20 Ber.; 20.15 Populaire orgelbespeling; 21.05 Robert Casadesus, piano; 22.30 Ber. FEUILLETON Naar het Engels VAN BERTA RUCK Door: 4. JOIUSSEN 22 „O, natuurlijk", zei ik, weer zo gedwee mógelflk. To.en klemde ik mfln tan den op elkaar voor ik naar bo ven naar de kleedkamer van de typisten ging en mij voor bereidde, om mfln drie vrien dinnen, juffrouw Robinson, juffrouw Holt en juffrouw Smith onder de ogen te 1 to rn en. HOOFDSTUK VI. In de kleedkamer, waar juf frouw Robinson bezig was het vuile fonteintje schoon te ma ken, voor zij haar handen ging wassen, en juffrouw Holt ijve rig trachtte haar haarnetje over haar kleine „roompraline" te trekken en juffrouw Smith haar neus poederde, ontmoette mfl een even grote, doodse stilte, als wanneer meneer Dundonald juist zfln: „U praat weer, dames" heeft doen ho ren. Wat praten betreft, niemand behoefde mfl te vertellen, dat, van het ogenblik af dat zij de taxi waarin de Baas en zfln particuliere secretaresse waren weggereden om de hoek had den zien verdwijnen tot op het ogenblik dat zij mijn voetstap weer op de trap gehoord had- Weerbericht WISSELEND BEWOLKT. Weerbericht, medegedeeld door het K.N.MJ. te de Bilt, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. Aanvankelflk tijdelijk vrfl krachtige, later wat afnemen de wind tussen West en Noord west. Wisselende bewolking met enkele1 büien. Koeler des nachts. ZON EN MAAN. Woensdag 1 October 1947 Zon: op 6.39, onder 18.20 Maan op: 19.02, onder 7.44 1 October. Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee HOOG WATER U. -fNAP u. -j-NAP LAAG WATER U. —NAP U. —NAP 2.33 2.10 3.03 2«25 3.58 2.32 4.09 1.58 14.41 2.03 15.13 2.18 16.04 2.22 16.17 1.43 8.53 1.92 9.27 2.03 10.03 2.21 9.21 1.41 21.24 2.31 21.57 2.32 22.35 2.50 21.47 1.71 den, zfl niets anders gedaan hadden, dan over mfl en mfln epise lunch spreken. Terwijl ik mfln nieuwe hoed afzette, dacht ik overladen te zullen worden door een stroom van vragen en opmerkingen. Maar niet één vraag, niet één opmerking werd gedaan. Geen van de drie scheen 'n woord tegen mfl te zeggen te hebben. Misschien dachten ze, meer te zullen horen, als ze niet teveel nieuwsgierigheid toonden. (Dat is juffrouw Ro binsons tactjek om haar vrien dinnen aan 't praten te krfl- gen.) Misschien beschouwden zfl 't onderwerp als te veel omvat tend om onmiddellijk bespro ken te worden. Misschien, want zfl' waren allen even goedhartig, waren zfl tot het besluit gekomen, dat het niet fair was, er over te beginnen, want dat ik mis schien te zenuwachtig en opge wonden was over de onver wachte gebeurtenis. Zfl vroegen mfl zelfs niet, of ik mij geamuseerd had. Zfl vermeden zelfs duidelflk mfln kant uit te kflken. De ogen van juffrouw Holt schenen echter, zonder dat zfl het wil de, naar de bloemen getrok ken te worden, die ik bezig was van mfln mantel te ne men en in 't water te zetten in hetzelfde oude jampotje, dat zo dikwijls Smithie's bosje viooltjes bevat, en het was juf frouw Holt, die onwillekeurig zei: „Wat een prachtige anjers!" „Neem er een paar van", zei ik als vanzelf en wilde haar de helft er van geven. „O, neen, ik zou u er voor niets ter wereld van willen be roven, juffrouw Trant", zei ze en trok zich wat terug. Uit haar toon bemerkte ik, dat ik een fout gemaakt had. Natuurlijk. Die bloemen moest ik als te kostbaar beschouwd hebben, om met iemand te de len. Smithie zou er nooit over ge dacht hebben, om één van de viooltjes, die zfl van haar jeug dige vriend gekregen had,' weg te geven. Lieve tfl'd, dacht lk, nog een vervelend ding te meer, om er altfld voor te moeten zorgen, om de gewenste sentimentele houding aan te nemen bfl' alle mogelijke kleinigheden van dien aardO! Ik brak plotseling mijn ge dachten af, want juist, toen zfl zich omkeerde, had ik de blik opgevangen, die juffrouw Smith op het bosje frisse, ro de anjers geworpen had. Het had evengoed een bosje verwelkte muurbloemen kun nen zfln, die te lang in 't wa ter gestaan hadden, zo min achtend trok onze mooie typis te haar klein, gepoederd neusje op. (Wordt vervolgd) C.J.M.V.-AVOND Middelburg. Voor de C.J.M.V.-avond op Zaterdag 4 October a.s., zijn geen kaarten meer verkrijg baar. Woensdagavond van 8 9 uur is er gelegenheid tot het bespreken van plaatsen in het gebouw, der C.J.M.V., Singel straat 11, Middelburg. Herbeplanting Walcheren. Vanaf heden kunt U vaste planten als heesters, fruitbo men, ligustrum, tulpen en cro- cussen enz. bestellen bij Wed. P. DE JONG. Agent D. VAN SLUIJS, Boterbïoemla ui 17, Vlissingen WH Mr. Paul Hilvert brief komen halen Mevr. RIJKEN, Veersesingel 21, Middelburg. Wil chauffeur, die Zaterdag 20-9 motorrijder gelift heeft naar boot Kruiningen, hand schoenen terugzenden K.w. v. A. BAART, Hooge Zwalu- we Aan alleenstaande vrouw of met kind wordt samenwonen aangeboden. Brieven no A 814, Bur. P.Z.C., Goes. OPENBARE AANBESTEDING. Namens het Gemeentebe stuur van IJzendijke zal door de Ingenieurs W. A. C. HER MAN DE GROOT, A. VAN DER STEUR en K. I. RUIGE. Graaf Florisstraat 40 te Rot terdam, in het openbaar wor den aanbesteed overeenkom stig het Aanbestedingsregle ment „W.B." Het maken van een rio lering in de kom van de gemeente IJzendijke. Bestek en tekeningen zijn vanaf 1 October 1947 verkrijg baar ten kantore van genoem de Ingenieurs, tegen betaling van 10.per stel, of worden toegezonden na ontvangst van een postwissel a 10.50. Voor onbeschadigde exemplaren zal 5.worden gerestitueerd. De aanwijzing heeft plaats op Woensdag 8 October 1947 op de Markt te IJzendijke. De aanbesteding heeft plaats op Donderdag 16 October 1947 om 14.30 uur, op het Gemeen tehuis te IJzendijke. Ir. W. H. C. HERMAN DE GROOT. Ir. A. VAN DER STEUR. Ir. K. I. RUIGE Voor al uw vervoer kunt U zich wenden tot Wegtransport Breskens, Barakken Haven west. Tel. 98. Net echtpaar met 1 kind, 3 jaar, zoekt gem. zitkamer en slaapkamer met gebruik van keuken, in Vlissingen. Brieven lett B 46, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Juffrouw, P.G., 43 jaar, wil graag samen wonen met da me of echtpaar, om samen de huishouding te doen. Salaris geen vereiste, desgewenst Brieven no. 865, Bur. P.Z.C., Middelburg, kleine vergoeding. „De Lelie" STOOMT EN VERFT OOK VOOR U JI Winkel: D&m 28 rood. Middelburg. Mevr. W. KAARS—SYPE- STEIJN, Padweg 7 te Krom menie (bij Amsterdam) zoekt huishoudelijke hulp. Geheel zelfstandig kunnende koken en werken. October 1897 H.H. KRUIDENIERS October 1947 In verband met het 50-jarig bestaan van onze zaak zal deze Vrijdag 3 October a.s., na 12 uur, GESLOTEN zijn. Gelegenheid'tot feliciteren Vrijdag 3 October, van drie uur tot half zes, in de kleine zaal van het Schuttershof te Mid delburg. F. MALJERS ZOON VLISSINGSESTRAAT 35 MIDDELBURG. VLUG. BILLIJK. CLOSETTEN in elke uitvoering. Homan's Bouwbedrijf, Nieuwstraat 80 Souburg. Alles onder garantie. Te koop ongebr. nieuwe moderne kinderwagen, fabr. prijs. Adr. Achtersingel 87, (bij Poelendalesingel), Middelburg. TE RUIL i.g.st.z. jongensjas, leeftfld 13 a 14 jaar, voor meisjesmantel, leeft. 11 a 12 jaar, of jongensjas, leeft. 7 a 8 jaar. Te bevragen bij Agent P.Z.C. te Oostdijk. Steeds uit voorraad lever baar: BEKLEDE WIEGEN, in wit, rose, lichtblauw, 31.95, 32.55, 37.95, 38.95 enz. „DE WEEFSTOEL", Lange Viele 3, Middelburg. Psychiatrische Inrichting „Vrederust" te Bergen op Z. Aan bovengenoemde inrich ting kunnen leerling-verpleegsters en -verplegers worden geplaatst ter opleiding voor het Riiksdiploma Zieken verpleging "B. Diploma's worden niet ver eist. Voor dienstkleding zorgt de inrichting. Salarissen van 510.tot 1095.per jaar, boven kost, inwoning, bewassing en ge neeskundige behandeling. Zij, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben of bin nenkort zullen bereiken en uit een Christelijk milieu afkom stig zijn, kunnen solliciteren bij de Geneesheer-Directeur IKennel „DE HEYSPRANCK" Mastbos Breda (bij Den Deyl) Postbus 248 Telef. 7235. DUITSE HERDERS af te geven, 10 weken, 75. Prima bloed. Gevraagd een groot vloerkleed, i.g.st., vooroorlogs. Brieven Agent P.Z.C., Schuttershof 19, Yerseke. Te koop keukenkachel. V. d. Swalmenstraat 4, Vliss. Nu planttijd aardbeien. Wij hebben Donderdag op de Markt, standplaats hoek Lange Delft, prima zware aardbeiplanten, boerekool en andijvie, tulpen, hyacinten en crocus in pracht kwaliteit en sterke rietmatten in diverse maten. Aanbevelend, C. DE KLERK. Koudekerkseweg 137, Middelburg. Schrflf- en telmachines. Direct leverbaar: Under wood, Remington (dubbel fo lio), „Erika"-portable en di verse andere machines. TELMACHINES, nieuw, en directe aftrek, alles onder garantie en tegen ge oorloofde prijzen. Ook ruilen voor oude machines. H. KRUIS, Schrijf- en rekenmachinehan- del, Tel. 32519, Mathenesser- laan 192, Rotterdam, Te koop 5 P.K. benzlne-Llstermotor. A. C. HAECK, Aannemer, Souburg. TE KOOP 2 pers. driedelig bedstel, 1 p. nieuwe heren schoenen, m. 3940, tweedjas, 1820 jaar, mantelpak, m. 40. Lepelstraat 7 boven, Vlissin gen. Te koop 8 mooie solide brandkastjes, ook per stuk, buitenw. maat 90 c.M. hoog, 65 c.M. breed, 45 c.M. diep. 1 nieuwe en 1 ge bruikte Van Berkei's Patent Snijmachine. Brieven no. 848, Bur. P.Z.C., Middelburg. DANSSCHOOL W. M. J MEEUSE, K. Delft 1*8, Middelburg. Telef. 2265. Voor onze cursus voor ge vorderden op Maandagavond van 79 uur, is nog plaats voor enkele dames en heren. Op deze cursus onderwijzen wij een in druk verschenen dansprogramma. Voor vakkundige schoenre paratie naar Reparaties in één dag gereed. Lange Kerkstraat 10 Goes. Jongedame, alg. ontwikkeld, kantoorroutine, zoekt werk voor de avonduren Brieven onder no. 285, Boekh. HILDERNISSE, Middelburg. Te huur voor bejaard echt paar op mooie stand te Mid delburg mooie voorkamer-slaapkamer en vrfle keuken. Brieven no. 870, Bur. P.Z.C.i Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 3