PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Gandhi waarschuwt Baby opende luchtlijn Nog steeds gevechten op Java Zeeuwse veehouders in nood 190e Jaargang - No 230 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. DruXkertJ Fa. F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Dit olad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Dinsdag 30 Sept. 1947 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct per week; 3,20 per kwartaal; franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct, per mm., minimum p. advertentie 2. Bureau* gevestigd te Vlissingen: Walstr 58-60, tel 10 (2 lijnen» en 51 - Middelburg Londense Kaal 29. tel 2077 en Goes: Turfkade 15. teL 2475 Oostburg: Gratamastr 3. tel 102 -Temeuzen: Brouwerljstr. 2 - Postrek. nr 359300 P.Z.C., Middelburg. Het Wereldgebeuren. Conflict tussen India en Pakistan niet uitgesloten. Hindoes in beroering. Is Gandhi, geduldig predi ker van geweldloosheid en lij delijk verzet, zijn leer ontrouw geworden? Heeft zijn laatste vruchteloze vastperiode, waar bij hij als altijd weer begon te eten net voor hij dood zou gaan, hem overtuigd van de noodzaak andere dan passieve middelen te moeten gebruiken? Zaterdag heeft de Mahatma een verklaring afgelegd, die veel opwinding heeft veroor zaakt door de ongekend agres sieve toon ervan. Tijdens een godsdienstige bijeenkomst zei- de Gandhi niets minder dan dit: „Ofschoon ik me immer tegen elke vorm van geweld heb gekeerd, zou de Indische regering tegen Pakistan te vel de moeten trekken, indien er geen andere manier is om rechtvaardigheid te krijgen. Niemand wil oorlog, maar ik kan nooit adviseren onrecht te dulden". Dat was geen pre diken van gewc'iloosheid meer, dat was openlyk aansporen tot krachtig optreden als uiter ste middel. Gandhi .zelf is er blijkbaar van geschrokken. In een latere toelichting weet hij de op winding aan een verdraaiing van zijn woorden door de dag bladen. India en Pakistan, de beide nieuwe dominions, moes ten hun geschil door onderling overleg oplossen of aan arbi trage onderwerpen. Mocht er dan nog geen overeenstem ming komen, ja, dan was de enig overblijvende mogelijkheid oorlog. Hij, Gandhi, had voor die mogelijkheid willen waar schuwen, zonder haar aan te prijzen. De tegenspraak kwam toen de Ie verklaring van Gandhi zijn werk reeds had gedaan. De Hindoes verontwaar- digd door de vervolging van hun minderheden in Pakistan, zijn in gisting geraakt. De „Hindoestan Times", het blad van de Congrespartij, houdt zelfs ernstig rekening met het spoedig uitbreken van een ge- wanend conflict tussen India en Pakistan. In een heftige aanval op de bestuurders van Pakistan stelt Politiebureau van Haifa opgeblazen. Het hoofdbureau van politie te Haifa Is door Joodse ver zetslieden opgeblazen, waarbjj 7 Britse en Arabische politie agenten en een Arabische bur ger om het leten kwamen. 30 politieagenten en 17 burgers werden gewond, van wie 3 po litieagenten ernstig. Naar officieel werd bekend gemaakt, hebben de verzets lieden een vat met explosieve stoffen gebruikt. Vier Joden werden in hech tenis genomen. Volgens dé .officiële versie van het gebeurde, hield een vrachtwagen voor het hoofd bureau stil en werd met behulp van een balk het teervat, dat met explosieven gevuld was, van de "wagen over de omhei ning gerold. Het vat botste tegen de muur van het gebouw en ont plofte enkele seconden later, waardoor het bureau gedeelte lijk werd vernield. De Palestijnse verzetsbewe ging „Irgoen Zwai Leoemi" heeft in een, communiqué aan de pers verklaard, dat zij voor de aanslag op het hoofdbureau van poltle te Haifa verant woordelijk is. „De aanslag tg ons antwoord op de ontscheping van de Jo den der „Exodus" te Hamburg en het optreden der Britten aan boord van het immigraïi- ténschip „Af Al Pi", aldus de verklaring. Bij het aan boord gaan wer den door de Engelsen enkele schoten gelost, waardoor een Jood werd gedood. De cholera-epidemle in Egypte. De cholera-epidemie in Egypte breidt zich nog steeds uit. De laatste dagen zijn weer 140 nieuwe gevallen gesigna leerd, terwijl in totaal reeds 80 gevallen dodelijk afliepen. Uit Engeland is een vliegtuig met serum aangekomen, ook uit Italië en andere landen wordt hulp verwacht. De Egyptische autoriteiten hopen binnen korte tnd de ge hele bevolking van 17 millioen zielen ingeënt te hebben. Overigens is alweer een zwarte markt ontstaan in se rum. De politie zal zeer streng optreden tegen ongure elemen ten die uit de epidemie profyt willen trekken. Op een vergadering van de Conservatieve partij heeft Churchill scherpe critiêk ge uit aan het adres van de La- bour-regering, die hij beschul digde van verwaandheid, bu reaucratie en wanbeleid. het blad de India trouw geble ven Mohammedanen voor als agenten van een nieuwe vijfde colonne van een vreemde mo gendheid. Aangedrongen wordt op de vorming van een Hindoes leger en de aanstelling daar in van politieke commissa rissen. Een burgeroorlog zou onge twijfeld .van het voormalig Brits Indië één grote Pensjaab maken, met alle wreedheden en bloedbaden, die dat gebied zo berucht hebben gemaakt. Gelukkig zqn er kansen dat zulk een oorlog vermeden kan worden. In de eerste plaats hebben de Engelsen, ondanks evaeuëring van enkele eenhe den, nog steeds een leger in India gestationneerd en dat kan matigend werken. Verder is het waarschijnlijk, dat bij de verantwoordelijke leiders uiteindelijk toch gezond ver stand zal zegevieren boven godsdienstfanatisme. De pas gewonnen en gevierde onafhankelijkheid zou anders wel zeer in de waagschaal wor den gesteld. De zaak tegen oud-minister jhr. mr. D. J. de Geer. Woensdag 1 October zal, zo als gemeld, de oud-minister president jhr. mr. D. J. de Geer m cassr-tie terechtstaan. Zijn advocaat, mr. A. E. J. Nijsingh, zal twee middelen van cassatie voordragen, in houdende in de eerste plaats schending van enige artikelen van de wetboeken van straf recht en strafvordering en een tweetal koninklijke besluiten, doordien de gebezigde bewijs middelen niet voortvloeit en niet kèn voortvloeien dat scha de werd toegebracht aan de goede verstandhouding en aan de innige samenwerking tus sen Nederland en zijn bondge noten en ook niet, dat de op zet van jhr. de Geer is gericht geweest op benadeling van de staat tegenover de vijand, dan wel hulpverlening aan de vij and. Het tweede middel stelt, dat het Hof ten onrechte heeft aangenomen, dat de bewezen gedragingen hebben opgele verd hetgeen is strafbaar ge steld in artikel 102 van het wetboek van strafrecht. Moerdijkbrug gesloten. De Moerdijkbrug zal op Maandag 6 October van 6 uur tot 10 uur of op Vrijdag 10 Oc tober van 11 uur tot 15 uur voor alle verkeer gesloten zijn. Het verkeer zal moeten omrij den over Hedel of over Kei- zersveer. .De geschiedenis van Annie Francette. Sedert haar geboorte door haar ouders verlaten, van kin dertehuis naar kindertehuis gestuurd- om uiteindelijk te recht te komen bij het kinder tehuis te Montbeton in de buurt van Montauben en ten slotte geadopteerd door een kinderloze familie te Oran, heeft een klein meisje van 5 maanden de nieuwe Franse luchtlijn van Toulouse naar Oran geopend. Annie-Francette, die vier en een half kilo weegt, ging ge heel alleen aan boord van een viermotorige Languedoc, die voor het eerst zijn 33 passa giers van Toulouse naar Oran zou brengen. Zij werd door de prefect van Tarn en Garonne in persoon aan boord van het vliegtuig gebracht, na in zijn auto van Montauban naar Toulouse te zijn gereden. Hier werd zij overgekomen door de stewardess, die haar geduren de de luchtreis zou verzorgen. Zij werdd geïnstalleerd in een mand, welke op een der fau teuils was gezet en gedroeg zich voorbeeldig gedurende de gehele reis. Haar zuigfles en de hang mat, waarin men haar legde om te slapen, waren door het hotel van het vliegveld ter be schikking gesteld. Aan boord van hetzelfde Valse munters gesnapt in Frankrijk. De Franse politie heeft in de omstreken van Marseille twee belangrijke clandestiene drukkerijen met ultra-moderne uitrusting gevonden, benevens 2800 millioen fr. aan valse dollars. Een twaalftal perso nen is gearresteerd. Deze per sonen hadden een uitgebreide vooraad wapenen in hun be zit, omvattende automatische en andere wapenen en munitie. Het onderzoek wordt voortge zet en zal waarschijnlijk tot nieuwe ontdekkingen te Parijs leiden. Snellere bruggenbouw De K.N.A.C. heeft de minis ter van verkeer en waterstaat verzocht de post van 3% ton, welke op de begroting 1948 voor bruggenbouw voorkomt, te verhogen tot ongeveer het tienvoudige. Zij grondt dit op het'feit, dat het motorwegver- keer voor versnelde bruggen bouw nog steeds cent pèr liter opbrengt, hetgeen voor zijn jaarverbruik van benzine overeenkomst met 3% 4 millioen gulden per jaar. Op deze wijze zal een begin kunnen worden gemaakt met de bouw van bruggen bij Go- rinchem en Doesburg en van tunnels bij Velsen en Hem- brug. Alleen voor vrouwen- Het bestuur van de tentoonstelling Sticht" ng ,,De Nederlandse vrouw 18981948" heeft een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een affiche voor de ten toonstelling, welke ge houden zal worden in de Hout mathallen te 's- Gravenhage van 18 Aug. tot 15 September 1948. De priizen zijn 250 en 100. Uitsluitend vrouwen kunnen deelne- bevonden zich nog twee babies, deze echter in ge zelschap van hun ouders. In minder dan vier uren na het vertrek van Toulouse arri veerde het vliegtuig te Oran waar de kleine Annie-Fran cette door haar nieuwe pleeg ouders van harte werd verwel komd. Rijksmuseum breekt records. De tentoonstelling van kunstschatten uit Wenen in het Rijksmuseum heeft sinds haar openstelling op 12 Juli reeds 180.000 bezoekers ont vangen. Hiermede zyn bezoekersge tallen van vroeger gehouden tentoonstellingen overtroffen. De Rembrandt-tentoonstellin- gen in 1932 en 1935 boekten respectievelijk 82.000 en 126.000 bezoekers. Bij het „Weerzien der Meesters" wer den gedurende vier maanden 167.000 bezoekers geteld en bij de Franse wandtapijten 104.000 gedurende 7 weken. De tentoonstelling van Weense kunstschatten wordt definitief op Zondag 12 Octo ber gesloten. Uitbarsting van de Goenoeng Gedeh. De 2958 meter hoge vulkaan „Goenoeng Gedeh" op de grens van Batavia en de Preanger is weer gaan werken. Volgens de berichten van de correspondent van Aneta stygt de grijze rookkolom 3 km. boven de berg uit. Men kan een asregen verwachten. De toestand is niet verontrustend. Verhuizen per vliegtuig Op Croydon is een luchtvaartmaatschappij opgericht, welke zich specialiseert in het uit voeren van verhuizingen. De nieuwe maatschappij stelt zich voor, een 20- tal Dakota's aan te ko pen. Per vliegtuig hoopt men dan een gehele ver huizing, onverschillig naar welke bestemming, te kunnen verrichten. De tarieven van de maat schappij zullen echter hoger zijn dan die welke gelden voor transporten over zee of over land. Tentoonstellingen in België en Nederland. In het kader van de cultu rele samenwerking tussen Ne derland en België, zal in 1948 in verschillende steden van Ne derland een tentoonstelling „tekeningen van Jan van Eyck tot Rubens" worden gehouden. In 1949 zal te Amsterdam een grote Rubenstentoonstelling worden georganiseerd. In November a.s. zal te Ant werpen een Breitnertentoon- stelling worden geopend, ter wijl in Februari 1948 Brussel en Luik aan de beurt komen met een tentoonstelling uit de werken van een tiental Hol landse schilders uit deze en de vorige eeuw. Levenskosten dalen toch. Het indexcijfer voor de totale kosten van levenson derhoud daalde van Mei op Augustus 1947 van 200 op 197 of met 1.5 pet.. De voornaamste oorzaak van deze daling is gelegen in de met Ingang van 1 Juli 1947 van kracht geworden nieuwe loonbelastingtabel, welke een belangrijke verlaging van het loonbelastingbedrag met zich bracM voor gezinnen van een inkomenklasse en samenstelling zoals die, welker uitgaven de grondslag voor de berekening van de indexcijfers van de kosten van levensonderhoud vormen. Aan de daling van 't totaal- indexerjfer van Mei" op Aug. werkten voorts nog mede prijs verlagingen van fruit en kaas, die echter de stijgingen, ver oorzaakt door aardappelen, groenten, brood, kruideniers- en grutterswaren niet konden compenseren. Nieuw handelsverdrag met Spanje. Naar alle waarschijnlijkheid zal een Spaanse handelsdele gatie medio October naar ons land komen om besprekingen te voeren over het afsluiten van een nieuw handelsverdrag. Handelsverkeer Nederland Engeland. Naar wij vernemen zullen waarschijnlijk in de tweede helft van October tussen En- feland en Nederland bespre- ingen gevoerd worden met betrekking tot het handelsver keer tussen beide landen. Het nieuwe Spoorboekje. De winterdienst-regeling der Spoorwegen is gereed en zal 5 October a.s. ingaan. De be langrijkste verbetering is wel de hervatting van het treinver keer tussen Lage Zv/Tluwe eC 's-Hertogenbosch. De Lang straat is hierdoor weer per trein te bereiken. Op de Zeeuwse lijn zijn en- Ifele kleine veranderingen aan gebracht. Er is op Zondagen .een trein ingelegd van Vlissin gen af. Deze trein vertrekt 7 uur 18 uit Vlissingen en stopt op alle tussenstations. De snel trein van 7.30 uit Vlissingen komt op Zondag te vervallen. De trein van 9.20 uit Vlissin- fen naar Roosendaal vertrekt minuten later uit Kruinin- gen, om 10.21. Verder blijft de dienstrege ling voor Zeeland geheel gelijk aan de vorige. De herziening van de Grondwe' Naar wij vernemen ligt het In het voornemen, dat de mi nister-president, dr. L. J. M. Beel, het voorzitterschap op zich zal nemen van de Com missie tot voorbereiding van de aangekondigde Grondwets herziening. Ook minister Jonk man zal in deze commissie zit ting hebben, evenals de minis ter van justitie alsmede enige fractie-leiders en hoogleraren in het staatsrecht. Het lot van de St. Pietersberg Limburg heeft op verschil lende punten rijke en kwalita tief voortreffelijke mergel, welke zeker gedurende 150 jaar voldoende grondstof kan opleveren voor ^cement-indus- trie, kunstmest-productie, voor bouwstof en kalkbranden. De Enci, die al veel van de St. Pietersberg heeft afgegra ven, kan niet zonder meer op geheven worden: de rijksdienst voor het nationale plan over weegt thans, aldus deelde de planoloog voor deze dienst, ir. J. P. Fokker, op de vergade ring van „Het Limburgs Land schap" mede, het vestigen van een centrale mergelwinning er gens in Zuid-Limburg, waar- •door de verdere afgraving van de St. Pietersberg, na beëindi ging van de lopende concessie- tijd voor de Enci, zou worden voorkomen. ACTIVITEIT AANBEIDE ZIJDEN. Grote operaties bij Malang en Sarlatiga. Hoewel reeds acht weken verstreken zijn. sinds de op verzoek van de Veiligheidsraad uitgevaardigde order „Staakt het vuren" van kracht werd, blijven de schermutselingen op Java tussen de Nederlandse en Indonesische troepen voortdu ren. Uit de Nederlandse com muniques valt op te maken, dat 't aantal doden en gewon den aan deze zijde gedurende de afgelopen week 108 be droeg, waaronder 21 doden, terwijl de Indonesiërs over de zelfde periode 135 doden en gewonden aan hun zijde bekend maken. Beide zijden rappor teerden, dat de zwaarste ge vechten zich op Oost- en West- Java hebben afgespeeld, in het bijzonder in de sector Loe- madjang, een belangrijk kruis punt van wegen en op onge veer dertig kilometer ten Zui den van de Oost Javaanse ha venstad Probollnggo gelegen. De republikeinen hebben be kend gemaakt, dat de Neder landers bij een gevecht in het §ebied van Loemadjang ge- ruik gemaakt hebben van mortieren en artillerie. Volgens de Indonesische berichten zou den de Nederlanders ten N.O. van genoemde plaats definitief teruggedreven zijn en wel met ernstige verliezen. De Neder landse lezing hierover is, dat guerillastrijders een aanval hebben gedaan op vooruitge schoven posten bij Loemadjang, welke aanval door de Neder landers met vuren beantwoord werd, zodat een groep van honderd Indonesiërs tot dertig kilometer ten Zuiden van de plaats werd teruggedreven. GROOTSCHEEPSE OPERATIES? Voorts maken de republi keinen melding van „Rroot- scheepse Nederlandse opera ties" ten Zuidwesten van Ma- lang. Hierbij zou een Neder landse troepenmacht van ruim Sjahrir en Hadgi Agoes Salim werden te Londen viewd voor de B.B.C.^microfoon. geïnter- GEEN VOER VOOR DE WINTER EN GEEN LONEND BEDRIJF. Ontelbare schadeposten geen lichtpunt. II Werd in een vorig artikel over dit onderwerp voorna melijk gesproken over de heersende onrust in akker- bouwkringen, niet minder ernstig is de uiterst zorgwek kende toestand, waarin ook de veehouders en de gemeng de bedrijven zich bevinden. En ook hier geldt weer, dat wij gerust kunnen spreken over de gehele Nederlandse veehouderij, waarbij zich voor Zeeland in de inundatiegebie- den weer extra moeilijkheden opstapelen. MELKBEDRÏJF NEET LONEND. WAS In het voorjaar werd een zomermelkprijs door het mini sterie van landbouw vastge steld, die aanvankelijk voov grote gebieden van ons land, met name Friesland en de Hollanden, vrij redelijk leek. Tengevolge van de droogte, daalde de melkopbrengst ech ter zodanig, dat al spoedig van een lonende prijs geen sprake meer was. Een ieder, die zijn ogen niet in zijn zak had, kon zelve constateren, hoe het met de weiden gesteld was. En dan laten wij hier nog de to taal verbrande en mislukte, pas opnieuw aangelegde wei den op Walcheren, Schouwen en Tholen, buiten beschou wing, omdat het hier een ge val apart betrof. Een geval overigens, dat voor vele Wal- cherse Schouwse en Thoolse boeren eën ramp betekende. DE WATERSNOOD. De kosten van verzorging van het vee stegen belangrijk, doordat in vele streken al het drinkwater aangevoerd moest worden. Er moge hierbij her innerd worden aan bijvoor beeld Noord-Beveland, waar het water zelfs van buiten het eiland moest worden gehaald! De melkopbrengst daalde zo aanzienlijk, dat de eerder vastgestelde prijs totaal on voldoende bleek en uit vele weidegebieden in ons land noodkreten opstegen. GEEN VEEVOER. Een en ander is inmiddels door minister Mansholt vol mondig toegegeven en deze heeft dan ook de melkprijs verhoogd. Een tweede factor, die vele veehouders met grote onge rustheid vervult, is het voor de* komende winter benodig de veevoeder Een uiterst lage hooiopbrengst en een dito stro-opbrengst van slechte kwaliteit doet het ergste vre zen. Hierbij komt, dat de positie van het krachtvoeder bedroe vend is. De doorgevoerde rantsoenverlaging van het brood wijst reeds in de rich ting van een algemeen graan- tekort. Uit hoofde hiervan neemt de regering zoveel mo gelijk binnenlandse granen in om te trachten onze brood graanpositie veilig te stellen. Want het spreekt welhaast vanzelf, dat de voeding van de mens vóór die van het dier gaat. Het voedsel namelijk, dat het dier tot zich neemt, levert meer voedingswaarde op, wanneer de mens dit zelve nuttigt, dan wanneer het via de maag van het dier in 'dier lijke producten tot ons komt. Het zal de lezer wel duide lijk zijn, dat van import van belangrijke hoeveelheden krachtvoer'niets komt. De re den hiervan is een zeer een voudige. Het is in de gehele wereld niet aanwezig. Prac- tisch alle landen hebben met een groot tekort aan granen en dus met de voorziening van mens en dier te kampen. Een van de oorzaken hiervan moet j gezocht worden in de gewel dige uitbreiding van de vee^ stapel in enkele belangrijke graan-exporterende landen. WINTERVOER WORDT REEDS NU VERBRUIKT. Terwijl het er dus met het krachtvoer voor ons vee aller bedroevendst voorstaat, is ook de positie van het ruwvoeder, dat enigermate als vervan gingsmiddel dienst kan doen, door de, uit landbouwersoog punt gezien, slechte zomer, maar matig. Reeds nu moet in vele ge vallen het voer, dat in de a.s. winter dienst zou moeten doen, aan de dieren gegeven worden. Het gevolg van dit alles is, dat thans vele boeren er toe overgaan hun vee als slachtvee aan te bieden. Maar tevens betekent dit een ern stige schadepost. ARME BOEREN EEN ARM VOLK. Zo ziet men dus, dat het aan alle kanten schadeposten re gent, terwijl er geen enkel compenserend voordeel tegen over staat. Een zeer moeilijke winter staat voor de deur. Maar één ding dient hierbij bedacht te worden, en dat is, dat er in het bekende gezegde: „een arme boer, een arm volk, een arm volk, een arme koning", een grote mate van waarheid schuilt. De boer zwoegt van de ochtend tot de avond. Een re delijk bestaan moet ook zijn deel kunnen zijn. En juist in dit laatste voelen velen zich heden bedreigd. De uitingen van onrust, waarvan wij ge tuige zijn, zijn heus geen on gemotiveerde klaagzangen. Achter hen grijnst een onheil spellende werkelijkheid. vijfhonderd man betrokken zijn. Volgens sommige berich ten kostte het gevecht aan 93 republikeinen het leven en werden 26 huizen verwoest. Het Nederlandse communiqué beschrijft de actie in het be doelde gebied als een actie van patrouilles tegen rovende benden. OP EEN" MIJN GEREDEN. Republikeinse berichten mel den verder, dat in het gebied van Salatiga een Nederlandse tank en een vrachtauto op een landmijn gereden zijn. Dit feschiedde op een brug in de uidoostelijke sector. De vrachtauto, aldus deze berich ten, kwam in de rivier terecht, waarbij twaalf Nederlanders fedood en tien gewond wer en. Volgens de republikeinen zijn in de afgelopen week twee Nederlandse tanks en elf trucks tengevolge van landmij nen in verschillende gebieden van Java vernield. De tank werd, evenals de brug, ernstig beschadigd. BIJ SALATIGA. Voorts zyn berichten ont vangen, dat de Nederlanders een aanval zijn begonnen ten Noordoosten van Salatiga en dat ondanks het zware Ne derlandse machinegeweervuur de Indonesiërs tot een tegen- <aanval overgingen. Consulair rapport wedt lijvig. Einde deze week gereed. Aneta verneemt, dat het rapport zeer lang zal zyn en per luchtpost aan de Veilig heidsraad zal worden gezon den, dus niet telegrafisch. Een gedeelte van het rapport 's reeds klaar, doch de taak van de commissie is thans het rapport in eindredactie op te stellen. Zij hoopt nog deze week hiermede gereed te ko men. Zes consuls hebben him on derzoek beëindigd met een be spreking van 2 uren met Ne derlandse militaire en burger lijke autoriteiten te Batavia. Zij besprakeru hierbij „bepaal de aspecten" van hun onder- ,zoek. VRAGEN. Luitenant-generaal Spoor was aanwezig toen de consuls de Nederlanders eenzelfde lijst voorlegden als zij de vori ge week aan de Republikeinse autoriteiten te Djogja hebben overhandigd. De vragen, die zowel sclirif telyk als mondeling gesteld werden betroffen mili taire, economische en algeme ne aspecten van het geschil. De consulaire commissie is begin September begonnen met informatieg in te winnen voor haar rapport betreffende het nakomen van dé order om het vuren te staken. VERZETS-SCHADE. VERGOEDING De gelegenheid tot aanmel ding van door persoonlijk ver zet geleden schade is verlengd tot 15 October a.s. bij de Stich ting 1940—1945. De beste filmsterren van het seizoen. Onlangs werd in alle steden en dorpen van Amerika een opinie-onderzoek gehouden door de film Daily, over de beste filmsterren van het sei zoen 1946'47. De meeste stemmen kregen Olivia en Ha- viland en Frederic March. De tweede plaats onder de filmactrices werd ingenomen door de Britse actrice Celia Johnson voor haar rol in „Brief Encounter", terwijl de derde, vierde en vijfde plaat sen respectievelijk bezet wer den door Ingrid Bergman („Notorious"), Loretta Young („Farmer's Daughter" en Jane Wyman („The yearling"). Voor de heren werden ach tereenvolgens genoemdde Britse speler Laurence Olivier („Henry V"), James Stewart („It's a wonderful life"). DE UITSLAGEN FILM- FESTIVAL TE CANNES. A.F.P. meldt, dat de jury in de filmwedstrijd. verbonden aan het festival te Cannes, met algemene stemmen de eerste pry's heeft toegekend aan de Franse film „Antoine et Antoi nette" in de categorie „films over liefde met psychologische waarde." Als beste avonturenfilm is bekroond: „Les maudits" (Frankrijk), als beste sociale film: „Crossfire" (V.S.). Het oppergerechtshof te Tirana heeft in het proces te gen 24 Albanen, beschuldigd van het voorbereiden van een Engels-Amerikaanse landing m Albanië, 16 beschuldigden ter dood veroordeeld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1