PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Arbeidsplicht in Engeland Critiek van de heer Schouten De Koningin moet rust houden Witte vlag misbruikt Boerderijbouw in Zeeland vlot niet 190e Jaargang - No.226 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. Donderdag 25 Sept. '47 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct per wéék: 3,20 per kwartaal: franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIE mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr 58-60. tel 10 (2 lijnen) en 51 - Middelburg Londense Kaai 29. tel 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15, teL 2475 Oostburg: Gratamastr 3. tel 102 - Terneuzen: BrouweriJstr 2 - Postrek. nr 359300 PZC.. Middelburg. VERMINDERD RANTSOEN Daar we noch met de vet- rantsoenen, noch met de dui kertoebedeling rond kunnen komen, was de boodschap van minister Mansholt, dat we nu ook minder brood, kaas en melk krijgen en nog wel met ingang van 28 September natuurlijk geen reden tot verheugenis. Maar laat ons eerlijk zijn: de rantsoenen gaan niet veel omlaag en dus is het toch wèer meegevallen. Vergelijk onze voedselpositie met die van het buitenland. Er dreigt in vele landen hongers nood iri de letterlijke zin van het woord. In vele gebieden van Duitsland, in Hongarije en Oostenrijk is de toestand per manent minstens zo erg, als bij ons in de beruchte hongerwin ter. Ziekten grijpen steeds sneller en gevaarlijker om zich heen, de kindersterfte heeft 'n tragisch niveau bereikt, en wat dit' worden moet in een winter, waarin de gevolgen van mis oogst overal voelbaar zullen worden, is met geen mogelijk heid te zeggen. Niet alleen echter in de over wonnen staten, ook in andere is de voedselpositie slecht. In Engeland is in menig opzicht de toestand slechter zelfs, dan in het noodjaar 1943. Toen kreeg de Engelsman anderhalf maal zoveel vlees als op het ogenblik. Toen kreeg hij 340 gram suiker in de week, nu nog maar 225. Toen 225 gram vet en nu nog maar 195 gram. Het spekrantsoen ia vergele ken bij 1943 met meer dan de helft verminderd! In Frankrijk is het al niet beter en buitenlanders, die Ne derland bezochten, ook de Amerikanen, die verleden week op Walcheren vertoef den, verklaarden dan ook een stemmig, dat de voedselsitua tie hun verwachtingen verre overtrof. We kunnen dus tevreden zyn. Ook al zullen velen de vermin dering gevoelen. Wij hadden verwacht, dat er sterker ver minderd zou worden en min. Mansholt vraagt zeker niet te veel, als men bedenkt, dat on ze aardappeloogst zo ruim vol doende is, dat we wat we aan brood, melk en kaas minder zullen ontvangen in ieder ge val met aardappelen kunnen aanvullen. Toch doen deze rantsoenbe- perkingen vragen rijzen. Zijn er nu afdoende maatregelen genomen tegen het in de zwar te handel en in het smokkel bedrijf verdwijnen van een niet onbelangrijk deel van ons slachtvee en van onze melk? Minister Mansholt heeft des tijds zelf de aandacht geves tigd op deze misstand, maar zweeg er nu over. En als er nu eens krachtiger besnoeid was op onze begro tingen? Zou dan de rantsoen beperking noodzakelijk zijn ge weest? In Engeland mag zelfs de kroonprinses geen huwelijks reis naar het buitenland ma ken, als zij in November trouwt. Zij krijgt er geen de viezen voor. En de Engelsen hebben niet minder dan een millioen auto's op stal staan, omdat de regering weigert, de kostbare deviezen aan benzine uit te geven... Bij ons vertoont de begroting heel wat minder werkelijk heidsbesef, dan de troonrede. De troonrede was somber, de begroting had kariger kunnen z\jn... Het Wereldgebeuren. Volledige vrijheid van arbeidskeuze heeft afgedaan. Maatregelen tegen nietsnutters op komst. Het land, dat er het laatst van alle Europese landen toe overging in vredestijd de dienstplicht in te voeren en dan nog onder sterke op positie zal thans voorgaan met de instelling van de ar beidsplicht. Op 6 October a.s. zullen de nieuwe arbeidsmaat- regelen, zoals die vorige maand door de regering werden aan gekondigd, van kracht worden. Men moet ovèr deze maatre gelen niet te gering denken ze ontnemen voor de eerstvol gende 15 maanden de Engelse arbeiders en arbeidsters hun volledige vrijheid van beweging en arbeidskeuze, iets wat tot nu toe als een bij uitstek de mocratisch recht geldt. Vanaf 6 Oct. zal een werknemer, die werkloos is geworden of van emplooi wenst te veranderen, verplicht worden zich bjj een officiële arbeidsbeurs aan te melden. Daar zal hun vriend schappelijk worden aangebo den een keuze te doen uit ver schillende werkgelegenheden in de essentiële industrieën, zo mogelijk in zijn leigen "beroep en in zijn eigen plaats. Heeft Kinderverlamming in Amersfoort en Zwolle. In Amersfoort zijn enkele gevallen van kinderverlam ming geconstateerd. Op last van de burgemeester, van Amersfoort zijn alle wedstrij den en sportgebeurtenissen in deze stad, welke inspanning vereisen, afgelast. In Zwolle zijn gedurende de laatste maanden dertien ge vallen geconstateerd. Volgens de afdeling Volks gezondheid van het ministerie van sociale zaken bestaat er echter geen reden tot onge rustheid. Gewoonlijk komen per jaar in ons land ongeveer honderd gevallen van kinder verlamming voor. Tot nu toe zijn dit jaar 60 gevallen ge constateerd. Ondersteuning van bloed verwanten in Duitsland. Het ministerie van financiën deelt mede, dat 'de Nederl. Bank aan ingezetenen een al gemene vergunning verleent om ten laste van te hunnen eigen name bij banken in de Britse zóne van Duitsland uit staande tegoeden in rijksmar ken aan in genoemde zóne woonachtige bloedverwanten voor ondersteuning betalingen te doen tot een maximum be drag van RM 50.per per soon per maand. Van dezelfde rekening mag echter niet meer dan RM 300,per maand voor dat doel worden afgeschreven. Aranha, dë vroegere minister van buitenlandse zaken in Brazilië, is herkozen als voor zitter van de algemene verga dering der Verenigde Naties. Labour bestrijdt de crisis. PLAN VAN VIJF PUNTEN IN LONDEN OPGESTELD. Naar werd bekend gemaakt voorziet het definitief ont werp van de Britse regering tot bestrijding van de economi sche crisis voor de eerstvol gende 15 maanden In een pro ductie van exportgoederen ter waarde van 1.7 milliard pond sterling. Er is een plan van vijf pun ten opgesteld, voor de uitvoe ring waarvan de Britse rege ring de arbeidsplicht invoert en de verdeling der grondstof fen onder contróle stelt. De vijf punten van dit plan, dat be oogt tegen het einde van het volgend jaar het nadelig saldo van de handelsbalans ten be drage van 600 millioen pond sterling te dekken, zijn: 1. be perking van de invoer; 2. ver laging van de uitgaven in het buitenland; 3. verhoging van de exüort; 4. concentratie van de hulobronnen op de essenti- ele industrieën en 5. verhoging van de landbouwproductie in het binnenland en de koloniën. Eva Peron „belaster^". In de te Washington en New York verschijnende bladen kwam Woensdag in de vorm van een advertentie een kort artikel voor van Martin Drago, Argentiins zaakgelastigde te Washington, die namens de Argentijnse ambassade met diep leedwezen constateerde, dat een gedeelte van de Ame rikaanse pers een werkzaam aandeel heeft aan een actie om de Argentijnse republiek in dis credit te brengen. „Zij heeft thans een actie op touw gezet om mevrouw Eva Peron, echt genote van de Argentijnse pre sident. te belediger, te belaste, ren en zwart te maken". Naar wordt verklaard is dit artikel ingestuurd in directe opdracht van het ministerie van buitenlandse zaken te Buenos Aires. R.A.F. bommenwerper vloog in brand. Te Mautby, bij Great Yar mouth in Norfolk, is een vier motorig vliegtuig tijdens het landen in brand gevlogen. Vier geheel verkoolde lijken z|jn ge borgen. Het verongelukte toestel was een Lincoln-bo/nmenwer- per van de R.A.F., die deel nam aan nachtelijke manoeu vres boven Engeland en het Kanaal. hy rta veertien dagen nog geen keus gevonden of wil hij al leen maar werken in een min der belangrijke bedrijfstak, dan zal hij worden gedwongen de aanwijzingen van het arbeids bureau op te volgen op straffe van 1000 gulden boete of drie maanden gevangenisstraf. De maatregel geldt niet voor moe ders, voor onvolwassen kinde ren, voor personeh boven de 50-jarige leeftijd en voor hen, die in de vrije beroepen werk zaam zijn of leidende functies hebben. Er zijn verder ver schillende beroepsinstanties aangewezen, waar eén werk nemer, die het niet eens is met de beslissing van de ar beidsbeurs, zijn beklag kan doen. Zo op het oog- lijkt deze maatregel niet zo erg ingrij pend. Zij die vast werk hebben en niet van plan zijn naar wat anders uit te zien worden er niet door geraakt. De rege ring schijnt echter niet van plan te zijn het daarbij te la ten. De minister van arbeid heeft te verstaan gegeven, dat hij ernstig aandacht wijdt aan maatregelen nodig om per sonen, die geen bijdrage leveren aan de nationale economie, ge dwongen te werk te stellen en hij stelde hierover in de naaste toekomst nieuwe mededelingen in het vooruitzicht. De regering, zo tekent de correspondent van de N.R.C. hierbij terecht aan, doelt blijk baar op de niets doende rijk aards en hardwerkende schar relaars van zgn. selecte kaste, door de minister beschreven als „palingen en vlinders", doch gewoonlijk meer bekend onder de scheidterm „spivs." Geen Engelsman weet, waar dat on verklaarbare woord pj-ecies vandaan komt, maar het houdt verband met gepommadeerde haren, té sterk getailleerde pakken en met „drones", d.w. z. mannetjesbijen. Bovendien heeft de minister duidelijk gemaakt, dat wel eens gedwongen overplaatsing naar de essentiële bedrijfstak ken noodzakelijk zou kunnen worden, indien de huidige maatregelen ontoereikend zou den blijken. Dat houdt in, dat honderdduizenden arbeiders in minder belangrijk geachte in dustrieën zich niet meer ge heel gerust kunnen voelen. Na tuurlijk gaan de Churchillianen heftig te keer tegen wat zij niet zonder reden ondemocra tische en welhaast totalitaire maatregelen noemen. De La- bourregering kan echter alleen de crisis te boven komen in dien de beschikbare arbeids krachten zo effectief mogelijk over de verschillende industrie- en worden verdeeld en daarbij de vitale- bedrijven de voor rang krijgen. Ze heeft, hoe on populair ook, onvermijdelijk haar toevlucht moeten nemen tot arbeidsdwang onder het motief, dat ieder zjjn bijdrage dient te leveren tot de natio nale krachtsinspanning. Niet goedschiks, dan kwaadschiks. Prinselijk paar naar Londen. VOOR HET HUWELIJK VAN PRINSES ELISABETH. Naar wij vernemen hebben H. K. H. Prinses Juliana en Z. K. H. Prins Bemhard de officiële uitnodiging ontvangen tot bijwoning van de huwelijks plechtigheid van de Eüngelse kroonprinses Elisabeth op 20 November a.s. Tocht met de .Doorman" ging niet door. In verband met de Kamer debatten is de vaartocht met de leden van het kabinet, de Raad van State en de beide Kamers der Staten Generaal aan boord van Hr. Ms. vlieg kampschip „Karei Doorman", niet doorgegaan. Spoorwegen bestellen electro-motoren. Door de Ned. Spoorwegen is bij de electrotechnische in dustrie te Slikkerveer een or der geplaatst voor 200 moto ren voor electrisoh materiaal. Voorts zijn bij de Attercliffe- fabrieken van de Metropolitan Vickers Electrical'Company in Engeland 100 van' dergelijke motoren besteld. Mijnwerkers in de Sowjèt- Unie zullen volgens een nieuw decreet op 50-jarige leeftijd gepensionneerd worden, mits zij minstens 20 jaar in de mij nen hebben gewerkt. Hun pen sioen zal de helft bedragen van hun laatste genoren sala ris. TWEEDE KAMER Republikeins regiem zou moeten verdwijnen. Werd de werkelijkheid verborgen gehouden In de Tweede Kamer werd Woensdagmorgen begonnen met de beraadslaging over de regeringsverklaring inzake In donesië. De heer Schouten (A.R.) betoogde dat de regering op het standpunt staat, dat eerst beslissingen moeten zijn geno- n n, voor zij debat toelaat. Spr. wil geen tbegang tot de regeringskeuken vragen, maar vestigde de aandacht op een artikel van prof. Aalberse in de Maasbode, wegens hetwelk de ministers van de Partij van de Arbeid blijkbaar voort durend overleg plegen met 't partijbestuur en ook op fractie vergaderingen verschijnen. Men bemerkt niet, dat men bezig is ae grondslagen van 't staarsDe- Schouten. fel ..principieel te wijzigen, de positie van de Kroon te on dermijnen en de ministers aan ongrondwettige banden te leg gen. H. A4. dringt aan op sobere viering van haar Regeringsjubileum Na een verblijf op de Ruigenhoek, waar Hare Ma jesteit gedurende tien dagen herstel van ..gezondheid heeft gezocht, heeft de Koningin, die Woensdag de landbouwtentoonstelling te Leeuwarden heeft bezocht, wederom haar intrek op het Loo genomen. Toen Hare Majesteit aan het begin van deze zomer haar voornemen te kennen gaf om zes weken vacantie te nemen, hoopte zij in de loop van September weer ge heel '-itgerust haar arbeid te kunnen horvatten. De uit zonderlijke warmte en de vele noodzakelijk gebleken on derbrekingen van deze rustperiode maken, dat de Ko ningin zich nog zeer vermoeid voelt en zich opnieuw genoopt ziet rust te nemen. In verband hiermede en met het oog op de thans reeds binnenkomende verzoeken, acht de Koningin het gewenst er reeds nu de aandacht op te vestigen, dat nog niet gezegd kan worden of, en zo ja, welke plech tigheden naar aanleiding van haar regeringsjubileum zy met het oog op haar leeftijd en de gezondheid zal kunnen medemaken. Het is overigens de wens van de Koningin, dat haar aanstaand jubileum in soberheid zal worden gevierd en dat daarbij het maken van grote onkosten zal worden vermeden. Men zal er de Koningin een persoonlijk ge noegen mee doen de gelden, die men aan de jubileum- feèsten ten koste zou willen leggen, te gebruiken ter leniging van de noden hier te lande en in Indonesië. Vervolgens betoogde de heer Schouten, dat de politionele actie niet in de eerste plaats tegen het centrum «Ier repu bliek is gerieht. Dat heeft zich op velerlei wijzen gewroken. Spr. constateerde, dat uit verschillende redevoeringen, o.m. van de luit. G. G., en rar. van Kleffens is gebleken, dat de inzichten van wat men dan de oppositie noemt, juist waren. De uitlatingen der op positie zijn nog te zacht ge weest. DEBACLE? Het requisitoir is echter te laat gekomen. Het schijnt dat men welbewust en op zettelijk de werkelijkheid zolang mogelijk verborgen heeft gehouden. Dat acht spr; hoogst lakenswaardig. Nu staan we voor een de bacle. Men streefde naar medewerking met een re gering, waarmee geen land was te bézeilen. Van constructief denkende leiders in de republiek waar over de regeringsverklaring spreekt kan men alleen spreken als men denkt aan mensen, die inderdaad leiding geven. Dit regime moet echter verdvvijnen. Dèt is de taak der regering. Eerst dan kan men komen tot reconstructie en kan men vrijheid en recht schenken aan Indië. De regering onrjft streven naar een gezamenlijke oplos sing met de republikeinse leiders. Dat is onjuist. De be volking moet van deze repu bliek worden verlost. Spr. zeide er van overtuigd te zijn, dat van de regerings verklaring velen weinig of niets kunnen begrijpen. De troepen zullen haar zeker niet verstaan. Zij blijven steeds be- dreigd. De regering moet aan dacht wijden aan die spanning. Dr. Beel: De regering wijdt haar aandacht aan die span ning. DE VOLKSWIL. Niemand van wie naar Indië gaat, staat meer op het stand punt van de P. v. d. A. of van de C.P.H. De volkswil spreekt thans in een andere richting. Wie op het standpunt staat dat de regering de volkswil moet volgen, zal hu ook moeten zeggen, dat de regering haar beleid moet wijzigen. De heer Schouten drong er inst^ntelijk op aan, dat de re gering haar beleid zal her zien, zowel naar binnen als naar buiten. Spr. constateerde voorts een merkwaardige over eenkomst tussen de resolutie van de P. v. d. A. en de pas sage der regeringsverklaring ten aanzien van het collegiale orgaan en de commissie-gene raal. De heer Schouten vroeg voorts of de regering aan de It. G. G. richtlijnen en aanwijs zingen heeft gegeven voor z|jn vertrek naar Indië. Spr. verwacht dat de rege ring niet zal overgaan tot in stelling van de centrale orga nisatie en het in het leven roepen van het collegiaal or gaan dan nadat wettelijke maatregelen ter zake aan de Staten-Generaal zijn voorge legd en door gemeen overleg zullen zijn tot stand gekomen. De heer Schouten verklaarde zich ten slotte bereid mede te werken aan de oplossing van het vraagstuk der verhouding Nederland en Indië, in over eenstemming met de rede van 7 December 1942 en de nade le uitwerking daarvan in ver schillende regeringsverklarin gen. (Vervolg op pagina 2) Doodstraf Ans van Dijk bevestigd. De Byz. Raad van Cassatie deed uitspraak in de zaak te gen de Joden-verraadster Ans van Dijk en haar handlangster Johanna de Regt. Door het Bijz. Gerechtshof te Amster dam werden z|j veroordeeld resp. tot de doodstaf en tot vier jaar met aftrek. De raad verwierp thans de beide beroepen. Ans van D. is de tweede vrouw in Nederland, die door 'n bijzonder gerechts hof ter dood veroordeeld haar beroep verworpen zag door de raad van cassatie. Hetzelfde was het geval met Geesslen Bleeker uit Delfzijl. Het von nis is evenwel nog niet vol trokken in afwachting van het resultaat van een door haar verdeigster ingediende revisie- aanvrage. Drie mogendheden-commissie naar Indonesië Voorstellen voor definitieve financiering thans inge diend. „Geprefabriceerde" hofsteden. Terwijl in Nederland 700 boerderijen in aanbouw zijn, bedraagt dit aantal voor Zee land slechts 25. In Gelderland kunnen dientengevolge meer boerderijen worden gebouwd, dan oorspronkelijk was toege staan. De oorzaak? De boeren wachten op de de- finitieve financieringsregeling. Welnu: de heer A. D. v. Eek, hoofd van het Bureau Weder opbouw Boerderijen te Zwolle, heeft Dinsdag op een vergade ring te Goes, belegd door de Stichting voor de Landbouw, medegedeeld, dat veertien da gen geleden voorstellen aan gaande deze financiering door hem zijn ingediend hij de mi nister van Wederopbouw, die ze zal bestuderen met zijn ambtgenoten van Landbomv en Binnenlandse Zaken, waar na uiteindelijk de minister van Financiën beslissen moet. Deze voorstellen zijn in over. leg met de ambtenaren van het departement van Financiën samengesteld, terwijl ook de directeur van de landbouw er in gekend is. Hangende deze zaak mocht spr. niet uit /de school klappen en wilde alleen zeggen dat er gang achter ge. zet wordt. Spr. gaf nog te verstaan dat de zorgelijke financiële toe stand van invloed zal zijn op de komende regeling. Verder deelde de heer van Eek interessante bizonderhe- den mede over de toekomstige boerderijbouw. MECHANISATIE. Het toetsen van theorie en wetenschap aan de practijk heeft {ie architecten een juist inzicht gegeven in de moge lijkheden en wenselijkheden bij de bouw van boerderijen. De voornaamste eig is wel, dat zij ruim zijn en doelmatig inge richt. De afstanden tussen de hooitas en voederruimte en tussen de koestal en de melk- bewaarplaats moeten kort zijn, de dorsvloer dient naast de graantas te liggen, terwijl de loopgangen en deuren behoor lijk breed moeten zijn. Ook de erfindeling moet efficiënt zijn. De ligging van de boerderij is van veel gewicht; by een ge mengd bedrijf kan zii het beste liggen op dê grens van bouw en grasland, in de richting van het laatste. Wil men een goed voorbeeld hebben van moderne boerde- rijenbouw, dan kan men het beste het oog slaan op de N. O.-polder. Hier komen 1800 boerderijen. Wanneer men ech ter in het huidige tempo zou doorbouwen, zou het 50 jaar duren voordat deze er alle zou den staan. Daarom gaat men hier over tot het plaatsen van boerderijen, die compleet in een fabriek worden gebouwd. Het opmerkelijke bij deze „geprefabriceerde" boerenhof steden, waarvan er iedere week vijf zullen worden afgeleverd, is, dat er bij de inrichting ree.is geheel is gerekend op 't voldoen in de practijk van de combine. Heeff een boerderij van 48 ha. in de Wieringer- meer een tasinhoud van 8000 ni3, een hofstede van gelijke oppervlakte in de N.O.-poIder zal slechts een toslnhoud var» 800 m3 hebben. Ook bij de niet ..geprefabriceerde" boerderijen, die elders worden gebouwd, is by de indeling reeds geheel ge. rekend op de triomf van de >o„jj Ion-"bon »v. Ovr het voldoen van de combine in de practijk val echter momen teel nog we'n'T defim*>fs te zeggen en daarom zal ge noemde maatregel stellig bij vele betrokkenen tegenstand ontmoeten. STANDAARDISATIE. Ook het streven van het B. W.B. naar standaardisatie bij te bomv van bedriiven zal in Zeeland aan vele belanghebben den critiek ontlokken. Men is uiteraard niet meer vrij in het kiezen van de max. hoeveel heid bouwvolume en zal vre zen, dat Nederland thans een- heidsboerderiien zal krijgen, waardoor de karakteristieke streektypes tot het verleden behoren. Voor dit laatste zal volgens de heer van E'ck geen gevaar zijn, omdat met bijzondere streekeiren volledig rekening wordt gehouden. Sprekend over de critiek, die op het B.W.B. is uitgeoefend, merkte de heer van Eek ten slotte op het begrijpelijk te vinden, dat het Rijk er op toe ziet, dat de boerderijbouw goed geschiedt, omdat het et- hon derden millioenen guldens aan ten koste legt. Het Bureau teeft slechts de wen<* met zijr ervaring de boeren te helper en geen moeite is de B.W.B.- medewerkers hiervoor te veel. 1650 bestandsschendingen. Het Ned. communiqué meldt, dat het aantal inbreuken door de republikeinen op de order tot staken van de vijandelijk heden thans gestegen is tot circa 1650. Zuiveringsacties zijn nog steeds noodzakelijk. De Nederlandse verliezen bedroegen Dinsdag 2 gesneu velden, 5 gewonden en 2 ver misten. T|jdens de zuiveringsacties ten Zuiden van Tjiandjoer kwamen Nederlandse troepen In botsing met een afdeling ivan de T.N.I., die met een uit te vlag zwaaide, doch onmid dellijk daarna het vuur open de. Naar in kringen van inter nationale delegaties van de Veiligheidsraad te New-York verluidt, zal de op voorstel van de Veiligheidsraad ingestelde Driemogendheden-commissie voor Indonesië althans een deel van haar taak in Indonesië verrichten. Hierover kan eerst officieel een beslissing worden genomen, wanneer de afge vaardigden zijn benoemd en deze aangelegenheid hebben bestudeerd. Australische vakverenigingen contra Nederlandse troepen Het dagelijks bestuur van de Australische raad van vakver enigingen heeft besloten de fe derale regering te verzoeken alle Nederlandse bases in Aus tralië te sluiten en de Neder landse troepen te verbieden werk te verrichten, dat ge woonlijk door Australische bur gers werd uitgevoerd. Albert Monk, de secretaris van de raad zeide, dat deze beslissing genomen was. omdat Neder* landse troepen bezig waren in een schip te Geelong in Vic toria voertuigen en stalen schuiten in te laden, hetgeen havenarbeiders geweigerd had den te doen in verbqnd met de boycot op het "vervoer van goe deren. Kolensjouwers staken in Amsterdam. Dinsdagmiddag hebben onge veer 100 man, werkzaam by de Nederlandse anthraciet maat schappij te Amsterdam, het werk neergelegd. Zij weigeren kolen te lossen of te bezorgen ten behoeve van bakkers die meel betrekken van fabrieken die na de staking bij tfe „Hol land" en de „Ceres" meer' pro duceren als vroeger. De minister-president van Australië, Joseph Chifley, heeft bekend gemaakt, dat Kirby, rechter bij het Hof van Arbi trage van het Australische ge menebest, zal optreden als ver tegenwoordiger van Australië in de Commissie van Drie. Consulaire commissie naar Djocja. In de Woensdag door de con sulaire commissie gehouden vergadering werd besloten, dat de commissie nog deze week Djocja zal bezoeken. Inmiddels werd een verzoek, dat Ned. Indische en republi keinse autoriteiten enkele in zichten zouden geven omtrent aangelegenheden, welke be trekking hebben op de consu laire waarneming, doorgegeven aan de betreffende autoritei ten. De Prinsesjes als verstekelingen. Het gebeurde dezer dagen in Baam. Een me vrouw, die nogal haast had om naar Den Haag te komen, besloot te gaan liften. Een two- seater stópte, waarin... Prins Bernhard zat. Mevrouw wilde eerst niet instappen, maar de Prins drong er op aan en zo reed de auto ver der. Na enige tijd hoorde zij echter een piepend geluid; het werd steeds sterker en tenslotte werd het zo erg, dat zij de Prins er op attent maak te, daar zij vreesde, dat er iets niet in orde was. De Prins zei: „Ik weet al wat het is. Dat lappen ze me nu al voor de derde keer". Hij zette de auto langs de weg stil, opende de dicky=seat en de prinsesjes Beatrix en Irene kwamen te voor schijn, die zich daar ver stopt hadden om een auto-ritje met hun*vader te maken. Ze konden echter niet verder mee, maar hadden toch veei plezier, al werden ze naar het paleis Soestdijk teruggebracht. Eerst toen kon de Prins op nieuw naar Den Haag r|jden. De laatste tijd zoeken voortdurend kleine groepen DOlitieke vluchtelingen uit de Balkan en Griekenlandhun toevlucht ln Turkije.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1