PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT De „Zeeland" keert naar Zeeland terug Moderne kruisvaarders Parlementaire enquête Uitbreiding Tweede Kamer? de-jure-erkenning Vermoedelijk in 1948 Vandaag Republiek eist r~ J 190e Jaargang - No. 221 Vrijdag 19 Sept. 1947 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. WlM Dl WWA D MM M WjêföMf] x^| BB VM 1 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct per Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., II I M B B B «ai B B B B B M M «B m B B I B B B B B B WB 1*9 B I week; 3,20 per kwartaal: franco Vlissingen. B B mMr V Bil H mB MBIHB MÊBÊk Bas Wm V W WP Is MÉP "HP Hoy B^^. B MB - I I per post per k,,vartaal- Losse Dit blad verschijnt dagelijks. nummers 5 ct. êsffiv? 'atom"n waarin opgenomen de middelburgse, vlissingse, goese, breskense courant en vrije stemmen advertentieprus: a «t p« Bureaux gevestigd te VlissingenWalstr. 58-60, tel. 10 (2 lijnen) en 51 - Middelburg: Londense Kaai 29, tel. 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15, teL 2475 - Oostburg: Gratamastr. 3, tel. 102 - Terneuzen: Brouwerijstr. 2 - Postrek. nr 359300 P.Z.C.. Middelburg. Vlissingen stak de vlaggen uit! Onze Haagse redacteur seinde ons Donderdagoch tend „Naar ik.uit zeer betrouwbare bron verneem, staat de terugkeer van de Stoomvaartmaatschappij „Zeeland" naar Vlissingen thans practisch vast. Het kabinet heett in die zin een besluit genomen, dat -alleen nog de hand tekening van minister H. Vos behoeft". Onmiddellijk na ontvangst van dit bericht hebben wij getracht hiervan officiële bevestiging te verkrijgen. De Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland, jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, deelde ons toen mede, dat hij diezelfde morgen van de minister-president de blijde tijding had ontvangen, dat inderdaad de „Zeeland" naar Vlissingen zal terugkeren. Nog werd ons verklaard, dat het in de bedoeling ligt, dat de terugkeer in'de loop van 1948 zal geschieden. Toen door bulletins van de Provinciale Zeeuwse Cou rant dit nieuws in Vlissingen bekend werd, werd op ge meentehuis en kerktoren de driekleur gehesen, éen voor beeld, dat Yoor zeer vele particulieren werd nagevolgd. Terwijl de nöod op Walche ren, die toch tevens de nood van Zeeland is, als gevolg van de droogtecatastrofe welhaast tot de lippen is gestegen, ter wijl in de noodgebieden van onze eilanden de boer zich, schier ontmoedigd, afvraagt of zijn ondergang dan werkelijk onvermijdelijk wordt, heeft bovenstaand bericht een schok van vreugde door Zeeland doen gaan. Er gaat hiermede een vurige wens van alle Zeeuwen in vervulling, een wens waarvan de vervulling hier beschouwd werd als een daad van een voudige rechtvaardigheid. Er is actie gevoerd, de Zeeu. wen hebben op de bres ge staan voor de terugkeer van hun scheepvaartverbinding met Engeland.- Maar ingewij den was maar al te goed be kend, hoe gering de kans was, dat het zo hartstochtelijk be geerde doel bereikt zou wór den. Er pleitten zovele motieven tegen de terugkeer. Wij weten het. En Zeeland moet dan ook niet denken, dat met de terug keer van de Zeeland het pleit yolledig gewonnen is. Duidelijk zal het zijn, dat de terugkeer van de Stoom vaartmaatschappij „Zeeland" slechts dan blijvend zal zijn, indien inderdaad de bedrijfs uitkomsten het verantwoord maken, dat de maatschappij in Vlissingen zetelt. Mocht na verloop van en kele jaren blijken, dat het on mogelijk is hier een scheep vaartlijn op Engeland te ex ploiteren, dan zal immers ook de regering de „Zeeland" niet kunnen verplichten toch in Vlissingen te blijven. Daarom is de blijde tijding van de terugkeer van de „Zee land" ons inziens een wek- en maanroep tevens. Meer dan ooit is het nu zaak de handen ineen te slaan en te streven naar het scheppen van omstandigheden, die de ex, ploitatie van de „Zeeland" in Vlissingen zeker niet minder lonend maken, dan voor de oorlog het geval was. Meer dan ooit is het zaak, dat onze overheden trachten de indus trialisatie van Zeeland naar beste weten te bevorderen. Geestelijk, wij constateerden het reeds zo vele malen, is er een opleving in Zeeland. Al- lerwege zoekt men naar nieu we toekomstmogelijkheden, onverschillig of het de indus trie, de landbouw of de tuin- Dollars voor Frankrijk en Italië. Volgens de Washingtonse correspondent van de „New York Herald" zou het Ameri kaanse ministerie van buiten- zaken het bedrag van v-aanse financiële hulp ei? Frankrijk gedu- de volgende zes maan- °P J,00 millioen dollar heb- nfPn ^tgKS^ld- ..Ingeval het ina deze periode van..]tracht geworden riLr we "gelijke hulp", die tpHp Amerikaanse minis terie van buitenlandse zaken voor deze landen wordt over wogen, een totaalbedrag van bïelke?'.1'500 milW bouw betreft. Niets mag ach terwege blijven om te bewerk stelligen, dat deze geestelijke opleving gecompleteerd wordt door eeh materiële opleving. Omgekeerd mag Zeeland de verwachting uitspreken, dat alle instanties, van wier me dewerking het afhangt, of de „Zeeland" in Vlissingen ren dabel kan worden, haar volle dige en tijdige medewerking zullen verlenen. Alleen dan zal het blijde nieuws van heden ook in de toekomst een reden tot ver heugenis kunnen zijn. Zeeland heeft reden om dankbaar te zijn. Dankbaar jegens degenen, die tijdig een laatste actie in zetten om de „Zeeland" te be houden. Dankbaar jegens de provinciale overheden, die de ze actie krachtig ondersteun den. Dankbaar echter tevens jegens de regering, die een besluit nam, Jat haar veel hoofdbrekens gekost zal heb. ben. Een besluit echter dat on. ze provincie teruggeeft wat zij vroeger het hare mocht noe men, haar een eerlijke kans gevend om mede door eigen energie en voortvarendheid het terugverworvene blijvend te behouden. Er dreigden nieuwe geva ren. De VlismarEr be stond een kans. dat andere bedrijven dan Zeeland even eens zouden verlaten. Het is niet nodig in details te treden. Ingewijden weten, waarop hier^gedoeld wordt. Moge de aankondiging van de terugkeer van de „Zee land" "een nieuwe stimulans zijn om aan te pakken en te blijven strijden voor Zeelands toekomst. Want alleen daardoor komt Zeeland er uiteindelijk boven op Aanbevolen door Kamervoorzitter mr. van Schaik. In de Donderdagmiddag gehouden zitting van de Tweede Kamer heeft de herkozen voozitter, mr. van Schaik in zyn openingsrede gewezen op de noodzaak van uitbreiding der Tweede Kamer, nu de arbeid' van de Kamer zo sterk in om vang is toegenomen. mentair werk worden in beslag genomen, dat zij voldoende ge legenheid missen de nodige po litieke voorlichting in den lande te geven of zich moeten vervreemden van maatschap- pelykwerk, waarin zij de no den en behoeften van de be volking in hun volle diepte kunnen Ieren kennen en peilen. Zonder in bijzonderheden te willen afdalen'heb ik hetgeen ik opmerkte, aan u willen ken baar maken' om het in uwe overweging aan te bevelen. De rede van de voorzittei werd met applaus begroet. Mr. van Schaik zeide in zijn openingsrede o.m.: Voor hen, die reeds langer het lidmaat schap van de Kamer hebben bekleed ikzelf ben de laatst- overgeblevene uit het distric tenstelsel lijdt het, dunkt my, geen twijfel dat in de loop der jaren jnze werkzaamheden in omvang en betekenis sterk zijn toegenomen. Sterke toeneming der bevol king, het steeds gecompliceer der worden der economische en sociale verhoudingen, de aan zienlijke uitbreiding yder over heidsbemoeiingen hebben er toe geleid, ddt niet alleen de rege ring, maar ook de volksverte genwoordiging zich met veel meer en met veel moeilijker vraagstukken is moeten gaan bezig houden. Dat heeft mede gebracht de noodzakelijkheid van tijdrovender en diepergaan- de bestudering van allerlei problemen, intensivering van het werk deï Kamerfracties en niet in de laatste plaats een sterke uitzetting van de com missoriale arbeid. De functie van het Kamer lidmaatschap is dan ook aan zienlijk zwaarder geworden en stelt veel hogere eisen dan voorheen aan de werkkracht en aan de tijd van hen die daartoe zijn geroepen. INTERNATIONALE BELANGSTELLING. In aansluiting hieraan zou ik willen wijzen op de tbege- nomen belangstelling voor het internationale leven. Meer dan één lid is genoopt zich door somwijlen langdurig verblijf buitenslands aan het Kamer werk in de engere zin des woords te onttrekken, hetgeen de werkzaamheid van andere leden verzwaart. Voorts vraag ik de aandacht voor het feit, dat in de laatste jaren het politiek beleid ten aanzien van de overzeese ge biedsdelen een geheel andere plaats in onze bemoeiingen is gaan innemen dan voor de oorlog het geval was. Ook bij de gewijzigde con- stituionele verhoudingen zal het overzees beleid in belang1 rijke mate de aandacht der Kamer blijven vragen. UITBREIDING. In afwijking van een oordeel, dat ik vele jaren geleden daaromtrent had, is bij mij steeds meer de overtuiging ge rijpt, dat he ledental der Ka mer te klein geworden is en dat uitbreiding daarvan ernsti ge overwegingen verdient. Het is immers ook onge wenst, dat de leden van dit college zozeer door hun parle- Doodvonnis Petkof bevestigd Het doodvonnis, dat werd uitgesproken over Nicolas Pet- kof, de leider van de Bulgaar se oppositie, is door het hof van cassatie bevestigd. is het 3 jaar geleden, dat Axel, Aardenhurg en Waterlandkerkje wer den bevrijd; is het 3 jaar geleden, dat de wapenstilstand tussen Finland en Rus land werd getekend- BEROEP VOOR PROF. GERBRANDY. Van het besluit van de Re> geringsconunissaris voor het radiowezen met betrekking tot de op 14 Augustus j.I. door prof. mr. P. S. Gerbrandy ge houden radiorede is de N.C.R. V. in beroep gegaan by de mi nister van onderwys, kunsten ,en wetenschappen. De fusie van J. M. en De Stem van Nederland. De heren J. C. van Broek huizen, dr. H. Brugmans en mr. W. Verkade, resp. hoofd redacteur en leden van de re dactieraad van het weekblad „Je Maintiendrai", dat onlangs Is samengevoegd met „De Stem van Nederland", zijn uit deze combinatie getreden. Zij gronden deze stap op be zwaren tegen de vorm der fu sie, zoals deze buiten hen tot stand is gebracht op een mo ment, toen zij een week in het buitenband vertoefden. Aan deze bezwaren is te weinig te- gemoet-gekomen dan dat zij "in heFnleuwè blad J. M.De Stem van Nederland de door hen vertegenwoordigde begin selen voldoende gewaarborgd achten. Vlaardingen besomde meer dan een millioen. Donderdagmorgen was de geröfcentelijke visafslag te Vlaardingen met vlaggen ver sierd en ook het schip dat er voor lag. Het motorschip „Ton- ny" van de visserij-maatschap pij „Irene" was gepavoiseerd. Er was dan ook reden toe, want het totaal bedrag van de aanvoerde vis over dit jaar had de som van 1.000.000.— bereikt. 21 personen dakloos door boerderijbrand. Twee families, tezamen 21 personen zijn te Eemnes dak loos geworden, toen hun ge meenschappelijke woning, een oude boerderij te Eemnes, tot de grond toe afbrandde. Vermoedelijk ls een bus ben zine in de nabijheid van een brandend fornuis omgevallen. Een deel van de beide inboe dels kon worden gered. Orkaan teisterde Japan. Uit Tokio wordt gemeld, dat de tyfoon, die deze week Ja pan teisterde, alle sinds 4U ;aa» geregistreerde orkanen heeft overtroffen. Het aantal doden wordt becijferd op 2300. Het aantal beschadigde of onderge lopen huizen op 500.000 en er ging 150.000 ton ryst verloren. Ook in Portugal Zweedse arenden geschoten. 40 km. ten Zuiden van Lissa bon zijn twee koningsarenden door een jager omlaaggescho- ten. De gigantische roofvogels hadden een vlucht van 2 meter droegen ringen met de in scriptie: „Goteborg Sweden". Vermoedelijk zijn de dieren uit een dierentuin ontsnapt. Het wereldgebeuren 25000 man strij den tegen Tito. Voor recht en vrijheid. De Balkan is door de eeuwen heen een gebied geweest, waar in de oorlogen woedden. Was er geen „officiële" strijd aan de gang, dan hadden de meeste landen wel te kampen met hun binnenlandse moeilijkheden. De Macfedoniërs, de Serven en de Albanezen vermden steeds de woeligste elementen in een doorgaans chaotische sa menleving en het viel niet te ontkennen, dat een groot per centage van de strijders voor vrijheid en recht, zoals al de door de regeerders in de hoofd steden als „bandieten" aange duide guerillos zich noemden, louter vocht om te vechten... Nog steeds kent de Balkan strijdgroepen. Nog steeds be staat een goed deel van de guerilli-manschappen, zowel in Griekenland, als in de thans onder Russische invloed staan de landen, uit avonturiers, die zich in de eerste plaats bij een groep hebben aangesloten, omdat ze dan een stevig rob bertje kunnen vechten. Maar toch mogen de guerilleros niet zuiver als avonturiers worden beschouwd. Vooral in de tegen woordige tijd neemt de meer derheid van verzetsstrijders aan de acties deel uit vader landslievende of ideologische overwegingen. Terwijl het bestaan van de Griekse guerillabenden reeds lang bekend was, drongen uit de voor de buitenwereld her metisch gesloten andere staten van de Balkan slechts spora disch geruchten over illegale activiteit door. Het is echtei opmerkelijk, dat in de laatste tijd meer bekend is geworden. Eerst werd toegegeven, dat de Russen last hadden met vrij heidsstrijders in de Oekraine. terwijl de Poolse communisti sche legers lastig werden ge vallen door op het platteland zwervende groepen. Daarna kwam de mededeling, dat een Oekrainse bende in Tsjecho- Slowakrje was doorgedrongen Thans is duidelijk geworden, dat deze guerillos in Slowakije bij de bevolking nogal wat steun moeten hebben gevon den. In het Joego-Slavië van de communistische maarschalk Tito heerste geruime tijd „de mocratische" rust, die zich kenmerkte door vervolging van R.K. priesters. Het schijnpro ces tegen bisschop Stepinac en de rechtsverkrachting in het geval-Mihailowitsj wezen er echter op, dat onder de be volking toch gisting was. Plot seling werd thans een tipje van de sluier opgetild: Tito heeft te kampen met tenminste drie ondergrondse strijdorganisa ties. Het was min of meer be kend, dat de Tsjetniks van de ter dood gebrachte generaal Mihailowitsj bezig waren hun strijd voort te zetten in de bergstreken. Zij schijnen ech ter niet de grootste bedreiging te vormen. Een leger van „kruisvaar ders". 15.000 man sterk en de Macedonische revolutionnaire organisatie, die 10.000 aanhan gers zou tellen, voeren in an dere onherbergzame streken 10.000 arbeiders van de spinnerijen en weverijen van de Egyptische maatschappij M.I. S.R. zrjn in staking gegaan. Zij eisen uitbetaling van loon, dat zij door een lock-out van tien 'dagen moesten derven. Waardige behandeling kan ons prestige alleen maar versterken. De practische uilvoering Gelijk wy in een deel van onze vorige editie reeds mede deelden wil de heer Van der Goes van Naters de door hem voorgestelde parlementaire en quête naar de gebeurtenissen in verband met de Duitse in val en het beleid van de .op eenvolgende kabinetten te Lon den uitstrekken over de periode van 1940 tot 20 Juni 1945. Hij wijst er in dit verband dan ook op, dat het speciaal gaat om de periode, waarin er geen parlement was, dat de rege ring ter verantwoording kon roepen. TRIOMF DER DE MOCRATIE. De heer v. d. Goes ontveinst zich niet, dat aan het houden van een enquête over delicate onderwerpen nadelen verbon den kunnen zijn. Hy meent echter geenszins, dat het in het openbaar op waardige wij ze behandelen van die onder werpen, wat ook het eindoor deel daarover zou zijn, het prestige van Nederland zou kunnen schaden. Veeleejr zal dit als een triomf der Neder landse democratische gedach te beschouwd worden en ons prestige versterken. Ditzelfde geldt voor het ver meende bezwaar van een be handeling in het jubileumjaai 1948. Onze nationale eenheid is niet verkregen en niet ge handhaafd door het verdoeze len der verschillen in opvatting en denkwyze. GEEN PARTIJPOLI TIEK. Ten aanzien van het tijd- Jtip der indiening enten aan zien van de inhoud van het voorstel is de gedachte der partijpolitiek vreemd. In het beleid der in het onderzoek te betrekken kabinetten zjjn ver tegenwoordigers van bijna al le partijen gemengd. De grootste moeilykheden liggen stellig op het gebied der practische uitvoering. De leden der commissie zullen 'n omvangrijke taak hebben, die het vermogen der meeste frac tievoorzitters wel te boven zal gaan, zodat bepaalde leden uit die fracties zich daaraan zullen dient te wjjden. Om tot althans een zekere decentrali satie te komen, noemt de heer v. d. Goes de suggestie over tot het brengen van" het aantal leden op 9 en de verdeling in drie subsommissies van 3. Deze subcommissies zouden als volgt haar taak kunnen verdelen: lc. do algemene po litiek en de zaken van net Koninkrijk; 2e. de oorlogvoe ring en de militaire voorberei ding, inclusief de voorberei ding van en het contact met het verzet; 3e. de administra tieve, financiële en -economi sche maatregelen. Aan het ple num der commissie moet de verdere indeling van onder werpen worden overgelaten. Ook de gedachte van het be noemen van 9 plaatsvervan gers wordt gaarne door hem overgenomen en hetzelfde geldt voor de gedachte van 'n deskundig secretariaat, waar bij het rijksinstituut voor oor logsdocumentatie kunnen wor den ingeschakeld. De heer v. d. Goes ontraadt echter het onderwerp der en quête over verschillende zelf standige commissies te verde len,- daar dan de eenheid van behandeling en van beoordeling verloren gaat. ZAAK—DE GEER. De mogelijkheid tot nader onderzoek van de zaak-De Geer na de uitspraak van het Bijz. Hof van Cassatie dient te wor den opengelaten. De heer De Geer heeft onlangs een brochu re tot zijn verweer geschre ven, welke weer nieuwe vra gen opwerpt. In elk geval zal de medewerking van de minis ter van justitie moeten worden gevraagd om inzage te ont vangen van het dossier-De Geer. een verbeten oorlog tegen Ti to's leger, die enkele plaatsen moesten ontruimen. De „kruis vaarders" zijn Katholieken, die in verzet zijn gekomen tegen de anti-kerkelijke politiek van de nieuwe communistische heersers. De Macedonische groep is vermoedelijk een voortzetting van de reeds sinds eeuwen tegen de Servische ko ningen worstelende boeren-vrij- scharen. Het valt nog niet te zeggen, of het régime van Tito door deze ondergrondse strijd ernstig in gevaar kan komen. In het uiterste geval heeft de Joego-Slavische dictator nog de Russen achter de hand Maar het blijkt wel, dat de bolsjewiseringspolitiek, die op last van Moskou zowel in de Balkan, als in Polen en de Baltische landen wordt ge voerd, op hevig verzet stuit van mensen, die hun idealen van recht en vrijheid niet wen sen prijs te geven. Tenzjj de invloed van de Sovjet-Unie in deze staten Verdwijnt gaan de ondergrondse strijders echter op de lange duur hun onder gang tegemoet. Regeringsverklaring over Ned.-Indië. Dinsdag a.s. in de Tweede Kamer Naar wjj vernemen kan ver wacht worden, dat de rege ringsverklaring over Ned. In- dië Dinsdag a.s. in de Tweede Kamer zal worden afgelegd. De buitengewone minister raad duurde Donderdagmorgen van 10.00 uur tot half een. Hy werd bijgewoond door de Iui- tenant-gouviemeur-gen. dr. H. J. van Mook en door. de com missie-generaal Misverstand over de Troonrede. In de jongste troonrede is medegedeeld, dat de toestand van 's lands financiën eist, dat aok de uitgaven voor onze krijgsmacht zo beperkt moge lijk zullen worden gehouden en dat die er ons tx>e zullen bren gen vooreerst geen meerdere taken voor deze krijgsmacht op ons te nemen. Naar aanlei ding van het over deze passa ge, met name ook in Indië, ge rezen misverstand, verneemt het A.N.P. thans van gezag hebbende zijde, dat hiermede uitsluitend bedoeld werd datf voor 1948 is afgezien van het deelnemen aan de bezetting van Duitsland. Ter gelegenheid van de a.s. bruiloft van Prinses Elizabeth werd bovenstaande foto in Buckingham Palace genomen. V.Ln.r. Prinses Elizabeth, Luitenant Mountbatten. Koningin Elizabeth, Koning George en Prinses ^largaret Rose. Consuls in Djocja. In verband met de konist van de Amerikaanse en Britse consul in Djocja, heeft het republikeinse ka binet besloten zyn zitting tot Donderdag uit te stel len. Volgens -vntara zal het kabinet maatregelen be- spreken, welke door tussen komst van de commissie van drie van -de Veilig heidsraad tot nieuwe on derhandelingen tussen de Nederlanders en de Repu bliek kunnen leiden. Welin gelichte republikeinse krin gen beschouwen de facto en de jure erkenning van de Indonesische republiek als een eerste vereiste om tot een eind van het con flict te komen. O DE CONSULS. Woensdagmorgen zijn de Britse consul-generaal F. M. Shepherd, en zyn Amerikaan se collega, Charles Livengood, naar Djocja gegaan. Ze zrjn vergezeld van enkele militaire waarnemers. Het ligt in de bedoeling dat twee Britse Steeds sneller I De Engelse coureur John Cobb bereikte Zon dag te Bonneville in de V. S. de grootste snel heid welke ooit te land behaald is toen hy in zijn gestroomlynde 2500 P.K. racewagen een op de zoutvlakte uitgezet par cours van een kilometer aflegde met een vaart van 648,6 km. per uur. De 7 ton Railton-Mobil- Special spoot wolken zout op, terwijl hij over de 11 myl lange baan voortyl- de. Jammer genoeg voor Cobb kreeg de wagen een groot gat in de ca- rosserie, zodat hij de rit terug niet maken kon welke noodzakelijk is voor een officiële record- poging. De talrijke proef ritten hadden het allumi- nimum omhulsel blyk- Daar aangetast. A waarnemers enige tyd in Djoc ja zullen blijven, alwaar reeds twee Australische waarnemers zyn gestationeerd. COMMUNIQUE. Het Nederlands communiqué van Donderdag meldt één dode en 11 gewonden. Voorts de ge bruikelijke schietpartyen op West-Java, Oost-Java en by Brastagi. IN PALEMBANG. De consuls Eaton, Raux en Lambert bezochten de olieraf finaderijen by Palembang. DE TROONREDE. Het republikeinse blad „Be- rita" zegt in een commentaar op de troonrede, dat er nog hoop is op samenwerking tus sen de volkeren van Indonesië en Nederland. Het blad „Massa Indonesia" wijst op de kosten van het mi litair avontuur en concludeert: „De tijd is met ons". PONTIANAK GEADOPTEERD. In een officiële plechtigheid werd de hoofdstad van West- Borneo, Pontianak, geadop teerd door Den Haag. Het ligt in de bedoeling voornamelijk medische hulp aan Pontianak te verlenen. Audiëntie bij de Koningin. Woensdagmiddag heeft de Koningin audiëntie verleend aan de president van Oost- Indonesië en de Sultan van Borneo met hun gezelschap, alsmede aan de vertegenwoor diger van Sumatra's Oostkust, Tengkoe Dhoe Alkamain, de vertegenwoordiger van West- Java, TirtaSoejadna, en de heer Almasawah, hoofdambte naar van de RVD-Batavia. Donderdagmorgen ontving H.M. opnieuw de sultan van Pontianak en de vertegenwoor diger van Sumatra's Oostkust ln audiëntie.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1