PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Op Java en Sumatra 43 botsingen per dag Reginald Gilbert verijdelde Joods complot Het regime van Tsjang Kai Tsjek Jhr. mr. D. J. de Geer in hoger beroep. De vleesvergiftiging Terneuzen in Industrialisatie-comité voor Zeeuwsch Vlaanderen? 190e Jaargang No.214 Uitgave van de Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr.. Vlissingen. SLlS-» 'IST» gemeen Christelijke feestdagen. Donderdag 11 Sept. '47 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; 3.20 per kwartaal; franco per post 1 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Dit blad verschijnt JfS'S WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN advertentieprijs: n ct per minimum p. advertentie 2. gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60, tel 10 (2 lijnen) - Middelburg: Londense Kaa 29. tel 2077 en 2924 Goes: Turfkade 15, tel 2475 - Oostburg: Gratamastr 3. tel 102 Temeuzen- Brouwerijstr. 2. - Postrek nr P.Z.C.. Middelburg. AMBTENARIJ IN U-S-A. Als een Nederluider^In zon periodieke ..lcanircr ^S-^da^vÖlktefwe- ïdd meer bezeten is door een ^fk^neignp^tot ïnè ""onszelf echter gelukkig ons onsz®' t Amerika heeft pnjzen, wad zijn ambte- heel wat ™Ilen dan Neder- naren te sie"c"» laiJ?; .„«ring en ook het Huis vn? Af Jevaardigden en de Se van Afge zouden zeggen de en de Eerste Kamer Tweede en Qnder meer wUlen bezuinigen. "PP ^«TaLhet Inntand- bonde« z?" houden van de meer dan 1000 tnnens de oorlog groot gewor den r«erln?sbureaux' Zp kos- Amerika maar eventjes 500 000-000 dollar per jaar. Het heeft weinig zin om uit te w«„, hoeveel het eigenlijk wflia, maar voor de aardig heid zij hier medegedeeld, dat het meer is, dan de V. S. in totaal uitgaven gedurende de eerste wereldoorlog en vier maal zoveel als in 1940. Inte ressant is het ook om te we ten dat de Amerikaan meer voor zijn ambtenaren uitgeeft, dan voor zijn voeding... Bezui nigen op de ambtenaren ligt dus voor de hand, vooral als statistisch onomstotelijk is vastgesteld, dat deze bureaux aanzienlijk minder te doen heb ben, dan in 1940. Zou er nu ten onzent een besluit worden genomen om minder geld voor een van deze bureaux beschikbaar te stellen dan verleden jaar, de ambtena ren zouden er in berusten en proberen elders een job te vin den In Amerika is zulk een besluit echter het sein om een enorme protestactie te begin nen, het publiek te beïnvloeden met halve waarheden en din gen, die helemaal geen waar heden zijn, ja zelfs op de meest brutale wijze te saboteren. Twee voorbeelden. Toen op de postbegroting minder» dan één procent bezuinigd werd, begonnen de kranten moord en brand te schreeuwen, dat er 600 oorlogsveteranen op straat gezet werden, die nergens an ders hun brood zouden kunnen verdienen, werden in twaalf staten de postbestellingen op Zaterdag gestaakt, werden overal massa-ontslagen aange kondigd door de hoogste post- autoriteiten en dit alles lokte een compleet oproer uit. Van alle kanten begon uitgerekend het publiek te protesteren en de „kamerleden" hadden hun handen vol om dit publiek hun kiezers duidelijk te ma ken, wat er aan de hand was. Voorbeeld twee: Het Ameri kaanse douaneapparaat moest worden ingekrompen. Het kreeg althans een paar -milli- oen minder dan vorig jaar. Het kon, want alleen al onder de leidende figuren waren er vier, die ouder dan tachtig jaar wa ren en hun beroep niet konden uitoefenen en een behoorlijke collectie anderen kwam eens per veertien dagen op hun bu reau, namelijk als er loon werd uitbetaald! Maar wie werden cr aan de diik gezet? Niet de overbodige klerken of de men sen met de erebaantjes e.d., maar uitgerekend de douane agenten, die de havens en grenzen moesten bewaken te gen allerlei smokkelhandel, met name de handel in verdo vende middelen... Gouverneurs, burgemeesters, Kamers van Koophandel, duizenden parti culieren protesteerden en trachtten de Senaat te bewe gen om de door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurde geringe bezuiniging te verwer pen. Weer kostte het enorme moeite en... enorm veel geld om het publiek duidelijk te ma ken wat er aan de hand was en de saboterende ambtenaren die niet ontslagen konden worden in een andere func tie over te plaatsen... Is het wonder, dat de Ameri kanen razend worden op hun ambtenaren en dat talrijke le den van het Congres wijzen op deze misstanden en voorspel len. dat Amerika hieraan ten onder zal gaan? Amerika gaat niet ten on der. Natuurlijk niet. En het is ook niet de bedoeling van dit artikel dat te voorspellen. De bedoeling is alleen maar uit te laten komen, dat onze ambtenaren de kwaadsten niet zijn. En dat we dit ook wel eens mogen bedenken. Het wereldgebeuren Ongunstig rapport van generaal Wedemeyer. Corruptie viert hoogtij. Het regiem van maarschalk Tsjang Kai Tsjek, hoofd van de Chinese nationale regering, is de laatste tijd ver op weg het toch al niet al te grote cre- diet in het buitenland volledig te verspelen. Zelfs de Ameri kanen, van wie toch zeker geen gecoquetteer met de commu nisten te verwachten is, laten steeds scherper critiek horen. Generaal Albert Wedemeyer, die in speciale opdracht van Truman naar China was ver trokken, heeft vorige week een rapport uitgebracht, dat lang niet mals is. Wedemeyer gaf Tsjang de raad onmiddellijk drastische politieke en economische her vormingen door te voeren, en daarbij te beginnen met het ontslaan van de grote zwerm hopeloos onbekwame en cor rupte ambtenaren, waarmee hij omringd wordt. Zo niet dan zou hg het vertrouwen van het Chinese volk geheel verliezen. Generaal Wedemeyer staat met zijn rapport niet alleen bijna alle Amerikanen, die Chi na hebben bereisd zijn het met hem eens en schuiven de ellen de in China grotendeels op de schouders van de oorlogszuch tige generaals, de grootgrond bezitters en de reactionnaire politici uit Tsjang's omgeving. John C. Harseh, een bekwaam buitenlands correspondent efl een vijand van de communis ten, schreef in de Christian Science Monitor: „De communisten zijn erin geslaagd in de delen van China, die zij hebben bezet de corrup tie afdoend te bestrijden en 'n doeltreffend bestuur te organi seren. Daarentegen neemt in de niet-communistische delen van China de wanorde en de cor ruptie hand over hand toe. Geen wonder, dat het commu nisme bij de massa van het Chinese volk aan aantrek kingskracht wint." Tsjang zelf ziet dat ook wel in en wijzigde in December van het vorig jaar de grond wet en in April zijn centrale regering. Beide keren was de hervorming niet meer dan een leeg gebaar. Sindsdien hebben zijn troepen 5000 hulpeloze burgers op Formosa vermoord, is de corruptie in omvang toe genomen, zijn de belastingen ïoger opgeschroefd, is de in flatie dreigender geworden en duurt de bloedige burgeroorlog onverminderd voort. Een stren ge censuur onderdrukt meedo genloos elke openlijke uiting van critiek. In een redevoering voor af gevaardigden van zqn partij, de £womintang, heeft Tsjang Dinsdag de vrees uitgesproken, dat de communisten in China thans militair sterk genoeg zjjn om de regering omver te werpen. Hun macht is geste gen en hun strijdkrachten zijn aanzienlijk versterkt. Hij hoop te nog de communisten te kun nen verslaan, maar dan moch ten zij niet te veel sympathie genieten in het buitenland noch steun ondervinden van de Chi nese bevolking. In dit verband hekelde hij openlijk „het laag moreel en de degenererende geestesgesteldheid" van zijn partijgenoten. Met hekelen echter komt Tsjang er rtiet. Noodzakelijk is, dat hij het advies van We demeyer opvolgt en zich weet te ontdoen van de Kwomin- tang-parasieten. Zo niet, dan gaat het met zrjn regime de helling aif. Frankrijk biedt Indo- China zelfbestuur aan. FRANSE TROEPEN BLIJVEN ECHTER. De Franse Hoge Commissa ris voor Indo-China, Bollaert, heeft in een radiorede aan In- do-China volledig zelfbestuur aangeboden. Het binnenlands bestuur zou worden overgedragen aan de verschillende staten, de politic zou onder inheemse leiding ko men. De verdediging van In- do-China tegen mogelijke aan vallen moest echter door de Fransen georganiseerd blijven. De Franse troepen zouden der halve in Indo-China blijven. In geval van een buitenlandse aanval zouden de Indo-Chinese strijdkrachten worden ingelijfd bij het Franse leger. Bollaert waarschuwde, dat het aanbod in zijn geheel moest worden aangenomen of afge wezen. Brigade Prinses Irene". De Kon. Ned. Ver. „Ons Leger" zal dit jaar wederom het feit herdenken, dat in de nacht van 20 op 21 Sept. 1944 de Kon. Ned. brigade „Prinses Irene" de Nederlandse grens overschreed. De herdenking zal bestaan uit een bijeenkomst in de namiddag van 20 Sep tember in de Ridderzaal te 's Gravenhage, waar de majoor van de gen. staf, B. Koning, zal spreken over de strijd voor de bevrijding van ons land. De bijeenkomst is tevens een réunie van de oud-leden der brigade. Des avonds om 9 uur wordt een militaire taptoe op het. Plein gehouden. Bijbels op de zwarte markt. Voor de zwarte markt wordt geen enkel artikel geweigerd. Toch zou men daar wel het aller minst Bijbels verwach ten. In Ethiopië echter zijn alleen daar Bijbels te verkrijgen. De prijzen zijn vertienvoudigd. De oorzaak van deze toestand is het gebrek aan Bijbels en de grote vraag, die ernaar be staat. Lieden, die ook wat de Bijbel betreft, weinig scrupuleus zijn, hebben zich meester we ten te maken van de weinige exemplaren, die het Bijbelgenootschap naar Afrika stuurt en maken op deze wijze zwarte winsten. Minister Mansholt ontvangt plattelandsvrouwen. In het Rijksmuseum te Am sterdam heeft de minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening, S. L. Mansholt, de deelnemers aan het Inter nationaal Congres van Platte landsvrouwen ontvangen. Op deze zeer druk bezochte recep tie die ruim twee uren duur de, zag men in de geheel ge- •vulde voorhal van de galerij de kleurige klederdrachten van schier alle landen van Europa. Het strijkkwintet van de stafmuziek van de Amster damse politie zorgde voor het muzikale deel van de sfeer. Amerikaanse vlieger speelde dubbele rol. Het antwoord op de vraag, wie de plannen van rabbijn Korff, om Londen met pamfletten te bestrooien, aan de poli tie heeft verraden, is gegeven: do piloot van het vliegtuig, een jonge Amerikaan, Reginald Gilbert geheten, heeft, met medewéten van de Britse ambassade te Parijs, contact ge zocht met de Stern-bende, tien dagen lang temidden van de terroristen gewerkt en vervolgens de luchtaanvallen met pamfletten en zelf-gemaakte bommen verijdeld, aldus een in terview in do New-York Times. Prinses Margriet gaat naar school. Het secretariaat van H.K.H. Prinses Juliana deelt ons me de, dat Prinses Margriet leer linge is geworden van de groep voor voorbereidend lager on derwijs van de werkplaats kin dergemeenschap te Biithoven. Prinselijk paar gast van de Engelse Koning. Prins Bemhard is per vlieg tuig naar Schotland vertrok ken, waar hij enkele dagen de ;ast zal zijn van het Engelse koningspaar. Prinses Juliana was helaas door een zware verkoudheid genoodzaakt de reis enkele dagen uit te stel len. Op 1 October a.s. Woensdag 1 October zal de Bijz. Raad van Cassatie behan delen het beroep van de minis ter van staat, oud-minister- president jhr. mr. D. J. de Geer, die in verband met zijn houding door het Bijz. Ge rechtshof te Amsterdam is ver oordeeld tot 1 jaar gevange nisstraf voorwaardelijk met 3 jaren proeftijd en onder bij zondere voorwaarden, voorts tot 5 x f 4000 boete, te voldoen aan vijf instellingen en ont zetting van het recht om amb ten te bekleden, waaronder be grepen het ereambt van minis ter van staat, voor het leven. De heer de Geer zal per soonlijk ter zitting verschijnen. Hij zal thans echter worden bij gestaan door mr. A. E. J. Nysingh, advocaat te 's-Gra- venhage. Als president zal optreden mr. Haga, als advocaat-fiscaal prof. Langemeyer. Omdat de Joden Gilbert zon der twijfel uit wraak om het leven zullen willen brengen, heeft men hem naar Engeland laten komen, waar hij van zijn avonturen heeft verteld. Tien dagen geleden had hij Korff ontmoet. Deze vroeg hem toen. of hij zich bij de Stern-bende wilde aansluiten en meewerken aan een „ope ratie" boven Londen. Gilbert ging er op in, maar waar schuwde onmiddellijk de Britse ambassade en de Franse poli tie. Korff had hem ook in con tact gebracht met de man, die van brandblusapparaten bom men maakte. EERST PAMFLETTEN. Het bleek de bedoeling te zjjii, om Zaterdagnacht de pam fletten boven Londen uit te werpen. In de nacht van Zon dag op Maandag, na de debar- katie van de Joodse vluchtelin gen te Hamburg, zouden de bommen worden geworpen. Eerst had men do parlements gebouwen als doelwit uitgeko zen, maar later gaf men de voorkeur aan een bombarde ment op het ministerie van buitenlandse zaken. Er is in Gilberts ongetwij feld spannend verhaal iets dat niet klopt. Hij houdt vol, dat het werpen van bommen een onderdeel vormde van het oor spronkelijk complot. Volgens de Parijse politie is dit niet waar. Het ging alleen om pam fletten. De vondst van de bom men beschouwt zij als een af zonderlijke zaak. Generaal Markos over het amnestie-aanbod. De opperbevelhebber van de Griekse partisanen, generaal Markos, heeft een ingezonden stuk geplaatst in de Times, waarin hij verklaart, dat de partisanen-troepen niet de wapens zullen strekken vóór een Griekse regering bestaande uit alle partijen is gevormd. Nog altijd zuchten honder den Grieken in de gevangenis sen. aldus generaal Markos eh ontbreekt elk spoor van wer kelijke democratie. Generaal Tsjang-Tsjoen, de Chinese minister-president, heeft verklaard, dat China niet zal deelnemen aan bespre kingen over een vredesver drag met Japan wanneer de Sowjet-Unie daarbuiten zou blijven. Ter gelegenheid van de derde verjaardag der Bulgaar se revolutie, heeft de Bulgaar se regering bekend gemaakt, dat op ruime basis amnestie zal worden verleend. De plannen der extremisten. Het Nederlandse communi qué van 10 Sept. meldt, dat de Nederlandse verliezen op 8 en 9 September bedroegen 4 ge sneuvelden en 38 gewonden. „Thans 5 weken na de order tot staken van het vuren en van de vijandelijkheden, is het aantal inbreuken, door de repu blikeinse strijdkrachten op de ze order gepleegd, gestegen tot boven de duizend, waarvan ruim vierhonderd in de grens streken plaats vonden. Over de laatste week is hét dagelijks gemiddelde gestegen van 34 tot 43. In het gebied ten Zuiden van Krawang en ten Westen van Poerwakarta in West-Java vormde Pankalan een broei nest van republikeinse agres sie en terreur. Om hieraan een einde te maken i^diier een Ne derlandse troepenbezetting geplaatst. Op Midden-Java bij Loembir werd een republikein se strijdgroep van 500 man verdreven. Het comuniqué meldt beschietingen van pa- trouilleposten en botsingen met republikeinse groepen. Het aanvullend communiqué meldt brandstichtingen door de T.N.L in plaatsen op West- Java. Op Oost-Java bij Nong- kodjadjar zijn 5 Duitsers ge vonden, die tot de „Kriegsma- rine" behoorden." EEN BLOEDBAD. Op Sumatra's Oostkust zijn boven bevrijd gebied pamflet ten verspreid die als volgt lui den: „Uw namen worden door pelopors opgetekend en wan neer straks opnieuw het volk rechter zal zijn, zult u allen ter helle worden gezonden om daar uit te rusten. Daar staan reeds vele villa's gereed". Het Nederlandse communiqué te kent hierbij aan, dat de repu bliek een bloedbad aankondigt, hetwelk zij hoopt te kunnen aanrichten. Dr. Mohammed Isa, die tot 21 Juli vice-gouverneur van Sumatra was, bevindt zich in arrest. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan verschillende on geoorloofde handelingen. Na de afkondiging van de order tot staking der vijandelijkheden heeft Isa belangrijke financiële steun verleend aan de in be vrijde gebieden nog opererende T.N.I. formaties. CORRUPTIE. De Oost-Indische minister van voorlichting Tahija, heeft op een persconferentie op 9 September medegedeeld, dat hij gedurende zijn reis door de bevrijde gebieden van Java verschillende malen inzage van documenten kreeg, waaruit de kwade trouw van de republiek zonneklaar aan 't licht kwam. Uit dezé documenten, die zeer waarschijnlijk aan de consuls zullen worden voorgelegd, blijkt ondermeer, dat de Mas- joemi complotten beraamde voor het uit de weg ruimen van vooraanstaande Indonesiërs, die de gedragslijn van de partij niet wensten te volgen. De do cumenten wierpen ook een schril licht op de corruptie, welke in republikeinse gezags- kringen heerst. 200 personen ziek. Donderdag gaan in Terneuzen de slagerijen, die sinds vorige week Vrijdag, toen zich ver schijnselen van paratyphi» openbaarden, gesloten waren, Weer open. Op last van de dokter van de inspectie voor de volksgezond heid in Zeeland wordt echter al het voorradige vlees vernie tigd. Het vlees bleek afkomstig te zijn van een z.g. D.-koe, die was gekeurd door de veearts uit Axel, daar de veearts uit Terneuzen met vacantie was. Eerst Vrijdag openbaarden zich niet onder doktersbehan- sglen. De veearts van Terneu zen was toen teruggekeerd, doch de veearts uit Axel was met vacantie. Daar deze laat ste niet te bereiken was. werd het ondei'zoek natuurlijk be moeilijkt. Merkwaardig is, dat de «ziek teverschijnselen zich in hoofd zaak openbaarden bij mensen die leverworst of plockworst hadden gegeten. Het is dus ook niet uitgesloten, dat er bacillen bij de bereiding van de worst zijn binnengedrongen. NIET ERNSTIG. De ziekteverschijnselen val len gelukkig nogal mee. Er zijn geen gevallen met dodelijke afloop, terwijl er ook geen en kele patiënt in een ziekenhuis is opgenomen. Het aantal pa tiënten, dat zich onder dokters behandeling heeft gesteld, be draagt in Temeuzen ongeveer 200. 100 150 personen ver tonen de ziekteverschijnselen in zo geringe mate, dat zij zich niet aonder doktersbehan deling behoefden te stellen. IN VEEXENDAAL. In Veenendaal hebben de ziekteverschijnselen zich even eens geopenbaard. Een groep personeel* van de Hollandia Wolfabrlek had namelijk een trip gemaakt naar Zeeuwsch- Vlaanderen en in Terneuzen geluncht. Na hun thuiskomst openbaarden zich bij 130 per sonen dezelfde verschijnselen als bij de patiënten in Terneu zen. Gelukkig ook hier niet ernstig en van een epidemie lean dan ook niet gesproken worden. Regeringsverklaring over Ned. Indië. In de Woensdagmiddag ge houden vergadering der Twee de Kamer heeft de voorzitter medegedeeld, dat de minister president hem heeft bericht, dat de regering in de loop van de volgende week een verkla ring inzake Indonesië zal af leggen. De heer Schouten (A.R.), wqjzende op het lange uitstel, merkte op dat deze gang van zaken in hoge mate teleurstellend is en dat er uit mag worden afgeleid, dat de regering niet die prys stelt op gemeen overleg, hetwelk van de regering gevorderd mag worden. Dure sinaasappelen. Het lid der Tweede Kamer de heer Stapelkamp heeft aan de minister van overzeese ge biedsdelen o.m. gevraagd of het juist is, dat de Surinaamse sinaasappelen, die in Neder land in de winkels 60 tot 80 cent per stuk kosten, in Suri name met cent zijn betaald? Wordt een winst van 400 voor de importeurs als normaal beschouwd of is de minister van plan bepaal de maatregelen tegen deze ab normale winsten te nemen? Tenslotte vraagt de heer Stapelkamp of de minister het in overeenstemming acht met het streven der regering om het prijspeil in Nederland zo veel mogelijk te stabiliseren, wanneer dergelijke dure vruch ten in de handel worden ge bracht? Er moet een industrieel klimaat geschapen worden. Plaats voor een scheepswerf. In het laatste gedeelte van zijn beschouwing over de in dustriële ontwikkelingsmoge. lijkheden voor Zeeuwsch- Vlaanderen, geeft dr. J. F. G. M. de Meyer nog enige sugges tie, welke naar zijn zienswij ze van waarde zouden kunnen zijn bij de verwerkelijking van de eerder besproken mo gelijkheden. Zeeuwsch-Vlaanderen leent zich bij uitstek voor de vesti ging van de massale grond stoffen-verwerkende nijver heid. Men zal in die richting de aandacht moeten leiden. In de eerste plaats moet geijverd worden voor het behoud en de uitbreiding van de reeds ge vestigde bedrijven op dit ge bied, zoals de cokesfabriek, die nog steeds stilligt wegens financiële transfermoeilijkhe den, de azotefabriek, die even eens nog wacht op heroutilla- ge, de fosfaatfabriek, de glas fabriek, de stijfsel- en gluco- sebedrijven, enz. Daarnaast zal men moeten trachten nieuwe bedrijven aan te trekken en zich hiertoe moeten richten tot de bedoel, de categorie internationale groot-industrieën: oliemaat schappijen, chemische con cerns, Unilever, de zware ijzer- en staalindustrie en de Amerikaanse z.g. assembling- bedrijven, b.v. voor auto's. SCHEEPVAART. In verband met de berich ten over „De Schelde" wijst de schrijver op de scheeps bouw. De kanaalvertakking te Sluiskil biedt ruimte voor de stapelloop van grote schepen; in het kader van de uitbrei ding van de buitenhaven te Terneuzen zou plaats voor een scheepswerf uitgetrokken kunnen worden. Een grote werf in Zeeuwsch-Vlaanderen zou als eenling binnen de Bel gische belangstelling vallen en wellicht als nieuwbouw- en reparatiewerf kunnen dienen voor de Belgische lijnen en de zeescheepvaart op Gent en Antwerpen. Heeft ook Fokker, die naar een nieuwe vestigingsplaats zocht, wel eens aan Zeeuwsch- Vlaanderen gedacht? HET KANAAL. Het kanaal Gent-Temeuzen, overigens de slagader van het eventuële industriegebied, zal verbreed moeten worden en voorzien van een nieuwe gro tere zeesluis en buitenhaven te Terneuzen. Het Belgische deel van dit kanaal is reeds veel breder dan het Neder landse stuk, en langs de oevers staan vele grote indus trieën; een bewijs van de juistheid van deze gedachten. Wij denken ook aan een verbetering van de landwegen en aan de uitbreiding van het kanaal van Sluiskil landin. waars naar Axel en eventueel Hulst. Bij deze uitbreidingen en verbeteringen zal gelet moeten worden op het reser veren van industriegronden, zelfs aan de buitenhaven te Ter»3uzen, zodat aldaar, zon der oponthoud door het getij, zeeschepen gelost en geladen kunnen worden. IJmuiden geeft een goed voorbeeld van een speciaal voor genoemd doel gegraven buitenhaven. De strook van het eerste havendok te Terneuzen tot Sluiskil zou wellicht als vrij haven ingericht kunnen wor den. Dit gebied is het meest geschikt voor industrievesti ging, vlak bij zee, langs het kanaal, voorzien van drie gro te bassins voor zeeschepen en aan de achterzijde begrensd door een moderne verkeers weg en de spoorweg, met aan sluitend rangeeremplacement. Een vrijhaven heeft steeds grote aantrekkingskracht uit geoefend op de industrie, die haar grondstoffen of montage- delen vrij van elke belemme ring aanvoert en aan produc ten weer vrijuit verder trans porteren kan naar welke plaats ter wereld ook. Stelt U zich Kayser Frazer of de Playboy autofabrieken voor, die hun wagens daar monte ren ten behoeve ,van Europa. Welk een gunstig punt INDUSTRIEEL KLIMAAT. Er zal een industrieel kli maat geschapen moeten wor den in dit gewest; de leidende kringen en de bevolking zal meer „industry.minded" moe ten worden. Men zal de zich voor de streek interesserende ondernemers met welwillend heid tegemoet moeten treden. Het ambachtsonderwijs zal ontwikkeld moeten worden. Teneinde de initiatieven te coördineren en om de verwe zenlijking der beoogde doel einden op de meest efficiente wijze na te streven, lijkt het dr. de Meyer wenselijk b.v. binnen het kader van de Ka mer van Koophandel een co mité te stichten ter bevorde ring van de industrialisatie van Zeeuwsch-Vlaanderen. Dit comité zal vertegenwoordi gers van het openbare en eco nomische leven moeten ver enigen, en trachten tot sa menwerking te komen met een dergelijke organisatie, welke de stad Gent in het le ven wil roepen, en die in het bijzonder de kanaalzone op het oog heeft. Op een voorstel aan de Belgen om reeds thans overleg te plegen konden zij niet ingaan, omdat hun plan nen nog niet concreet genoeg omschreven zijn. De naam „Actiecomité voor de industri alisatie van het kanaal Gent- Temeuzen" houdt reeds een belofte tot samenwerking met Temeuzen in. Vóór alles echter is het no dig, dat er in Zeeuwsch. Vlaanderen in leidende krin gen belangstelling en enthou siasme komt voor de industri alisatie in het algemeen, en dat men de sceptische hou ding, die men wel eens ont moet, laat varen. Een Zeeuws officier is onlangs onderscheiden met het Bronzen Krnis wegens daden, die hjj vorig jaar ten Westen van Soerabaja verrichtte. Het is de Kapitein J. P. van Cruijningen uit Oostburg. Commandant van Compagnie B der Mariniers- brigade. Kamerleden op de „Karei Doorman". Naar wij vernemen zal H. M.'s „Karei Doorman" op Don derdag 25 September van Rot terdam uit een kruistocht op de Noordzee maken met de leden van de Eerste en Twee de Kamer als gasten aan boord. Tijdens de tocht zullen de monstratie-proeven met Radar genomen worden. Staten-Generaal. De beide Kamers der Staten Generaal zijn bijeengeroepen voor een Verenigde Vergade ring in het gebouw van de Tweede Kamer op Zaterdag 13 September, des namiddags te kvyart voor drie. De Minister van binnenlandse zaken zal in deze vergadering de zitting 19461947 in naam van H.M. de Koningin gesloten verkla ren.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1