PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Het roversnest „Djocja" Dan maar naar Amerika! Het Franse veto Vechtpartij in de V eiligheidsraad Voetbal in Zeeland in gevaar? 190e Jaargang - No.203 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant. Middelburg. Drukkery Fa. F van de Velde Jr.. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks. Donderdag 28 Aug. '47 ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; 3.20 per kwartaal; franco per post t 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. £SïïL»t...?P.Ajgemeen WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN advertentieprijs12 ct. ?.r Christelijke feestdagen. mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te Vlissingen Walstr 58-60. tel 10 (2 lijnen) - Middelburg Londense Kaa 29 tel 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15. tel 2475 Oostburg Gratamastr 3 tel 102 Terneuzcn Brouwerystr 2. Postrek nr 359300 PZC. Middelburg. DEBAT GESLOTEN. De Veiligheidsraad heeft voorlopig; de debatten over de Indonesische kwestie beëin digd. Het probleem blijft op de agenda staan en kan dus ieder ogenblik opnieuw ter tafel worden gebracht. Nederland heeft, nu de si tuatie te overzien ls, weinig reden om dankbaar te zijn over de bemoeienissen van de Raad. De Veiligheidsraad ls gebleken allerminst een Instrument des vredes te zijn, maar een toe vallige politieke groepering, waarin een enkele man, de Rus Gr'omyko. gesteund door zijn Poolse echo, practisch werken onmogelijk kan maken en waarin verder particuliere standpunten en opvattingen vaak meer gewicht ln de schaal leggen, dan volkenrechtelijke overwegingen. Wij voorspellen, dat als Rus land op deze wijze voortgaat obstructie te voeren, de U.N. O. geen betere toekomst be schoren 13 dan wijlen de Vol kenbond en dat de Veiligheids raad een Instelling wordt, die meer remmend werkt, dan vruchtdragend. De Syrische, Russische en Poolse afgevaardigden, kenne lijk bezield door anti-Neder landse gevoelens, hebben dit maal de behandeling van het Indonesische probleem tot een aanfluiting van recht en bil lijkheid gemaak$. Wat. de re publiek naar voren bracht vond genade in hun ogen. Wat Nederland beweerde, werd reeds bij voorbaat gewan trouwd. De Poolse afgevaar digde beging zelfs de imperti nentie om, toen mr. van K!ef- fens gewag maakte van moord en plundering door de republi keinen, op te merken, dat het jammer was, dat dergelijke mededelingen niet gecontro leerd kunnen worden Voor de drie genoemde afge vaardigden deed de Australiër nauwelijks onder. Steun heeft ons land slechts ondervonden van China, (merkwaardig dat dit niet meer indruk maakte!! België en Frankrijk, een steun en een begrip, waarvoor wij dankbaar zijn. Engeland en Amerika namen een neutrale houding aa-n en verhinderden met Frankrijk tenminste, dat er beslissingen genomen wer den die voor Nederland zon der meer onaanvaardbaar zou den zijn. Van zeer veel belang is. dat de Raad de Belgische resolutie, ten doel hebbende de vraag of de Raad bevoegd is tot beslis singen ln de Indonesische kwestie, voor te leggen aan het Int. Hof van Justitie, ver worpen werd. Is de Raad be vreesd voor het oordeel van het hoogste rechtscollege ter we reld De Nederlandse regering staat Inmiddels voor de vraag, wat zij moet doen met de beide door de Veiligheidsraad aange nomen resoluties. De Republiek heeft reeds aanvaard. Wij wa gen niet te voorspellen, wat het Nederlandse antwoord zal zijn. Nu wij deze regelg schrijven ls. nog niet bekend, welkë be sluiten in Den Haag genomen zijn. Als zij onder de ogen ko men onzer lezers, zijn die be sluiten vermoedelijk wel be kend. De kans lijkt ons allerminst uitgesloten, dat de Nederlandse regering, om haar goede wil te tonen, eveneens fcereid ls om te aanvaarden. Dit zou tevens betekenen, dat een kabinetscrisis vermeden wordt. Maar het bestuur van de Partrj v. d. Arbeid heeft ander zijds zo duidelijk verklaard, dat hervatting van het politi oneel optreden binnen het be reik der mogelijkheden ligt, dat ook met een afwijzing van de inmenging van de Veilig heidsraad in een aangelegen heid, die Nederland terecht als een interne kwestie beschouwd', likening moet worden gehou den. Hel wereldgebeuren Massa's vluchtelingen Politionele acties in Indo-China en op Madagascar. Onrust in „Frankrijk Het peii der Duitse industrie. Ofschoon ten aanzien van de Brits-Frans-Amerikaanse besprekingen over het peil der Duitse industrie te Londen een strikte geheimhouding in acht wordt genomen, is volgens berichten van welingelichte zyde de conferentie in hoge mate een succes geworden. Zij hebben een principiële overéénkomst opgeleverd t.a.v. de voornaamste kwesties, die besproken zijn- De resultaten kunnen glo baal als volgt worden samen gevat: 1. Frankrijk zal aceoord gaan met een onmiddellijke be- kendmaklng van een aanzien lijke verhoging van het peil der industrie voor de Brits- Amerikaanse zone, daar zulks een belangrijke stap is op de weg naar herstel van Europa. 2. Frankrijk zal daarentegen de algemene verzekering krij gen, dat het vaststellen van het nieuwe industriële peil niet tot gevolg zal hebben, dat het herstel van de industrie van het Ruhr-gebled de voorrang zal krijgen boven de Franse herstelplannen. Voor het eerst heeft Frank rijk deze week in de Veilig heidsraad het reeds vele malen eerder door Gromyko gegeven voorbeeld gevolgd door gebruik te maken van zijn recht van veto. Merkwaardigerwijze tij dens de behandeling van de Indonesische kwestie, toen een voor mr. van Kleffens minder gunstig Russisch voorstel een meerderheid dreigde te beha len. Daarvoor had Frankrijk, samen met België, tijdens de debatten, trouw het Neder landse standpunt gesteund. Deze houding is begrijpelijk. Frankrijk immers vaart in hetzelfde schuitje als Neder land; door mee te werken aan een veroordeling van de Neder landse actie zou het tevens zichzelf veroordelen. Frankrijk heeft in zjjn koloniale rijk, thans officieel bekend als „Frankrijk overzee", eveneens met grote moeilijkheden te kampen door de na-oorlogse opleving van het nationalisme onder de bewoners. Op twee belangrijke punten, indo-China en .Madagascar duurt een ge wapende rebellie nog altijd voort. In Indo-China begonnen de Fransen reeds negen maan den geleden een beperkte, po litionele actie, waarbij 100.000 man sterke Franse troepen be trokken waren. Op Madagas car houden 15.000 man troe pen de hoofdstad en de kust strook bezet om de guerilla van de inboorlingen te bestrij den. In de Franse bezittingen in Noord Afrika, in Tunis, Ma rokko en Algiers nemen de moeilijkheden hand over hand toe. Vanuit Egypte, waarheen tal van Arabische leiders, w. Abd-el Krim gevlucht zijn, wordt een felle anti-Franse propaganda campagne ge voerd. Door oproepen voor 'n „heilige oorlog tegen de Fran sen" wordt het vuur van het nationalisme zoveel mogelijk opgestookt. De Arabische na tionalistische organisaties in Noord Afrika eisen reeds vol ledige onafhankelijkheid van Frankrijk. Hoewel het Franse kolonia le beleid altijd zeer conserva tief is geweest, heeft de rege ring ingezien onder deze om standigheden de teugels te moeten vieren door enkele ra dicale bestuurshervormingen aan te brengen en zonodig de structuur van het Franse Rijk te herzien. De eerste poging daartoe is het nieuwe statuut voor Algiers. Zoals in Neder land Linggadjati is in Frank rijk dit statuut het onderwerp geworden van een binnenland se politieke strijd. Het statuut geeft 1 millioen Franse staats burgers in Algerië een eigen parlement naast een Tweeue Kamer, gekozen door de 8 millioen Algerijnen. Beide Ka mers zouden 45 leden tellen en tezamen drie leden in de Uit voerende Raad mogen benoe men, terwijl de gouverneur drie andere benoemt. De so cialisten en communisten heb ben zich achter dit ontwerp geschaard, de rechtse partijen menen dat de regering al te hard van stapel loopt en de Franse belangen verwaarloost. Slechts door een parlementai re kunstgreep kon een rege ringscrisis hierover vermeden worden. Over één ding zijn alle Fran se partijen het eens: het be treft hier evenals in Indo- China een interne Franse aan- felegenheid, waarover noch 't uitenland noch de Veilig heidsraad enige competentie heeft. Vandaar dat Frankrijk er zich tegen heeft verzet, dat het geschil tussen Nederland en de Republiek niet als een geschil van interne aard zou worden beschouwd. Vandaar dat Frankrijk zijn veto ge- in de Pendsjaab. Evacuatie van de minderheden. In India staan vliegtuigen en vrachtauto's gereed om op het eerste sein van de regering een begin te maken met het wegvoeren van duizenden vluchtelingen uit de door bloe dige onlusten verscheurde Pendsjaab, die thans tussen Pakistan in India verdeeld is. De vervoermiddelen zijn ge mobiliseerd door de regering van India, die nog wacht op het antwoord van Pakistan op het Indische verzoek om de no dige middelen ter beschikking te stellen voor de evacuatie van minderheden, die in groot gevaar verkeren, uit de woe lige gebieden. Zodra het ant woord van Pakistan bekend is, zullen de Hindoes, Sikhs en andere minderheden uit het bij Pakistan behorende Westelijke deel van de Pendsjaab worden verwijderd. De paus zal het Maria Congres te Maastricht toe spreken van het Vaticaan uit, Vandaag ...is het 275 jaar gele den, dat Groningen na een beleg van veertig dagen door de Munster- sen werd ontzet; ...viert de Nederlandse toneelspeler Piet Kohier zijn 75e verjaardag. brulkte om een precedent te waarschijnlijk op Vrijdagavond vermijden. 15 Septenibér. Egyptenaren uit de zaal gezet. Ahmed Kamel Kotb. leider van de socialistische fellahpar. t\i in Ëgypte, die thans in La ke Success vertoeft om de zittingen bij te wonen van de Veiligheidsraad: over het Brits Egyptisch geschil, heeft reeds enige vermaardheid ver worven door de opschudding, die hij onlangs in de vergader zaal 'heeft teweeg gebracht. Thans heeft hij het nog er ger gemaakt. In een der zalen van het U.N.O.-gebouw had hij eerst 'n heftige woordenwisse ling in het Arabisch met de leider van de Egyptische dele gatie. Nokrasji Pasja. Door het hoofd van de veiligheids dienst werd hij daarop bij de arm gepakt en buiten gezet. Samen met Mustafa Momen Een sprong van 13.400 meter. Naar radio Moskou meldt, hebben drie Sow- jet-Rusische parachutis ten het wereidhoogtere- cord voor parachute springen gebroken. De hoogste sprong 13.400 meter werd door kolonel Roma- nioek gemaakt, die on middellijk na te hebben gesprongen zijn para chute opende en in 21 minuten de grond be reikte. Het was zijn 1578ste sprong. „In het begin", vertelde de kolo nel, „viel er sneeuw op mijn parachute, zodat ik helemaal niet het ge voel had te vallen". van de Mohammedaanse broe derschap, die hem de vorige maal ook met behulpzame hand en luidruchtige keel had bij gestaan, verscheen Kotb twin tig minuten later op de open bare tribune van de zaal, waar de Veiligheidsraad bijeen was. Toen hun verzocht werd weg te gaan. begonnen zij luidkeels te schreeuwen: „Weo: met het imperialisme: wij zijn hier om voor de vrijheid van ong land te vechten". Het tweetal werd door zaalwachters in de kraag gegrepen en weggeleid. Enige ogenblikken later slaagden zij er weer ln de vergaderzaal on opgemerkt binnen te sluipen. De zaalwachters widen hen weer verwijderen en moesten de heren zelfs van him stoelen lichten. Kotb verzette zich he vig. raakte in een handge meen verwikkeld en rolde met twee zaalwachters en een chef van de veiligheidsdienst de trappen af. Beneden in de zaal werd de vechtpartij voortgezet, totdat Kotb een stoot in zijn maag kreeg en de strijd opgaf. De heetgebakerde Egyptenaren werden in een taxi geladen en ln het centrum van New York afgezet. S.S. benden opereren in Tsjecho-Slowakije. Radio Praag meldt, dat de Tsjechoslowaakse regering troepen heeft uitgezonden om een geregelde troepenmacht van ongeveer 20.000 anti-Sow- jetgezinde Polen en ontsnapte Duitse SS-gevangenen, die het gebied tussen Polen en Slowa kije onveilig maken, te bestrij den. Een afdeling van deze ben den, dc zg. Benderovci, die Tsjecho-Slowakije was binnen gedrongen, werd omsingeld. Gebrek aan scheidsrechters wreekt zich. Er moet verandering komen. Dat het Zeeuwse voetbal bij dat in andere districten heel ver ten achter staat, ls ieder objectief toeschouwer bekend. Door hard werken, sjouwen en een enorme dosis wilskracht weten de Zeeuwse elftallen zich in hun klassen vrijwel te handhaven, doch wat tech niek, en tegenwoordig ook tac tiek, betreft, komen zij veel te kort. Waar dit aan toege schreven moet worden? Er zou een krant mee te vullen zijn en we moeten dan ook volstaan met de voor naamste oorzaken aan te stip pen. Oefengelegenheid ont breekt bijna overal; goede speelvelden zijn oasen in de woestijn van Zeeuwse sport accommodatie. Goede leiders en deskundige trainers zijn in Zeeland al evenzeer dun ge zaaid. Dit zijn toch alle pun ten van groot belang bij de bestudering van het probleem van de achterstand in onze provinciale voetballerij. De zo uiterst populaire voet balsport mocht zich in het verleden ook niet koesteren in warme belangstelling van de overheid. En nog blijft hier veel te wensen over. Gemeen telijke sportterreinen werden en worden daar waar men niet anders meer kan uit de grond gestampt, zonder daar- bij te overwegen, dat een sui kerbiet en een aardappel mis schien in de Zeeuwse kiel we lig tieren, maar dat het voet balspel nu eenmaal andere ei sen stelt. Dat een Brabantse zandploeg op de Zeeuwse kiel wel eens sneuvelde, was een voordeeltje voor de Zeeuwse elftallen, doch een technisch betere Brabantse ploeg accli matiseert vlug. Het ls niet de bedoeling hierop verder in te gaan, doch wel om te wijzen op een ander gevaar dat dreigt en wel een gevaar in eigen kring geboren en dat door de leiders van het Zeeuw se voetbalorganisme, langs di verse wegen is aangevallen, doch niet te keren lijkt. SCHEIDSRECHTERS PROBLEEM. Het Zeeuwse voetbalgezin groeit na de bevrijding by de dag. De indeling en het pro gramma van de afdelingscom petities zijn daar om het aan te tonen. Om dit steeds gro ter wordende gezin op te voe den is een correcte leiding no dig. Om van dat grote voet balgezin een prima voetbalge meenschap te maken, m.a.w. om van dat grote aantal jeug dige spelertjes, klasse-voet ballers te maken, ls het nodig, dat, naast goede verenigings leiders, trainers en... scheids rechters in voldoende mate aanwezig zijn. Het chapiter scheidsrech ters nu is een onrustbarend probleem in Zeeland en hun aantal onrustbarend klein. Wie regelmatig voetbalwedstrijden bezoekt en de critiek langs de lijn op de scheidsrechter hoort, moet zich niet verwon deren over het gebrek aan de animo om zich voor deze taak aan te melden, maar aan de andere kant de schouders op halen voor de critici, die zich ook niet aanmelden om het beter te doen! HET MOET VER ANDEREN. Trouwens, de functie van 'n scheidsrechter wordt door hen, die belangstellen in de voet balsport, niet alleen te weinig gewaardeerd, doch ook niet voldoende gekend, 't Scheids rechteren is een sport op zich zelf en bovendien is een goed scheidsrechterscorps één van de peilers, waarop het hele voetbalgebouw rust. Slechts één punt: als er prima ge scheidsrechterd wordt, hebben de spelers gelegenheid alle aandacht op het spel te con centreren en worden zij in de ontplooiing van het spel niet meer geremd, dan strikt no dig is. Zeeland nu moet, zoals we reeds eerder opmerkten een speltechnische achterstand in halen o.a. met een tekort aan scheidsrechters en de toestand is zelfs op het ogenblik zoda nig, dat, indien zich niet spoe dig een aantal scheidsrechters aanmelden, de competitie zal moeten worden ingekrompen en een aantal beginnende voet ballers, bij gebrek aan scheids rechters, geen wedstrijden zul len kunnen spelen. Zondagen van gedwongen rust, niet tijdig beëindigen van de competities en allerlei andere narigheden vormen inderdaad een gevaar voor de Zeeuwse voetbaltoe komst. Men mag slechts hopen, dat niet alleen de „critici langs 't lijntje" de voetbal-arbitrage zullen gaan beoefenen, maar dat ook oud-spelers en andere vrienden van Koning Voetbal de fluit als hun wapen zullen kiezen tot heil van de Zeeuw se Voetbal Jeugd! STAKERS ONTSLAGEN. Nadat de directie van de N. V. Meelfabriek „Holland" te Amsterdam Dinsdag aan de stakende arbeiders een ulti matum had gesteld, waarbij geëist werd, dat deze Woens dag 12 uur weer aan het werk zouden zijn, heeft zy de sta kers, die in hun houding vol hardden, ontslagen. Het waren er 172. Burgemeester d'Ailly heeft na overleg met militaire in stanties hulp van soldaten toe gezegd om de aanwezige voor raden meel naar de bakkerij en te brengen. Dodelijk ongeval in de Maastunnel. Dinsdagavond is in de Maas tunnel te Rotterdam een ern stig ongeluk gebeurd, waarbij één dode te beteuren viel. Een motor met twee militairen reed met zo'n vaart tegen de ach terzijde van een vooruit rij dende autobus van de R.E.T., dat de berijder ervan de macht over het stuur verloor en eerst tegen de linker- en daarna -te- f en de rechter wand van de unnel botste. De duo-passa gier, de 43-jarige sergeant-ma joor-telegrafist H. Zweistra uit Schiedam, werd van de mo tor geslingerd en was op slag dood. Tractor reed op een mijn. Toen de landbouwer G. de B. te Empel (N.Br.) Dinsdagmid dag met een tractor het land beploegde, is hij met een der wielen in aanraking gekomen met een landmijn. Met een ge weldige slag werd de tractor uiteengeslagen. Tientallen me ters verder trof men de stuk ken aan. De landbouwer zelf werd zwaar gewond. Scherp commentaar van de regerings voorlichtingsdienst te Batavia. Radio-toespraken. In het Dinsdagavond-com mentaar van de woordvoerder van de Regeringsvoorlichtings dienst te Batavia werd onder meer gezegd, dat de Machia vellistische methoden van de republiek voor eens en voor foed uitgebannen moeten wor- en en aat de moedwilligheid, waarmede de bevolking binnen en buiten de republiek opgeof ferd wordt aan de belangen van een groepje profiteurs, collaborateurs en dilettanten teniet gedaan moet worden De woordvoerder besloot zijn overzicht met de opmerking, dat de Nederlandse regering de politionele actie zal kunnen localiseren. „Iedere beoorde laar zal 't duidelyk zijn. dat bij de actie de zwaarste misda digers nog niet gepakt zyn en dat zy integendeel nog voort durend hun werk voortzetten. Niemand, die de situatie kent, zal het derhalve verbazen, wanneer de regering tenslotte besluit aan het roversnest een eind te maken. Integendeel", alsdus bovengenoemde woord voerder. Strijd om kinderkaartjes. Enige tyd geleden werd de Noord- en Z.-Holl. Tram ver- baliseerd door ambtenaren van de C.C.D. ,die constateerden dat ln de trams der maat schappij kinderkaartjes werden verkocht tegen 12J/2 cent, of schoon die met ingang van Mei slechtg 7% cent mochten kosten. De tuchtrechter ver oordeelde de N.Z.H.. tot 1000 boete. De maatschappij ging in beroep bij de politierechter. Deze was van oordeel dat de tuchtrechter niet bevoegd was, zodat geen vervolging kon volgen. De Officier van Justitie over weegt thans cassatie aan te tekenen, omdat hij de kwestie der kinderkaartjes nog niet op bevredigende wijze bei-echt acht. VEILIGHEIDSRAAD. Wy ontvingen de volledige tekst van de rede die mr. van Kleffens in de Veiligheidsraad hield in antwoord op Poolse beschuldigingen inzake be standsschendingen. Ik kan, zo merkte mr. van Kleffens onder meer op. het Poolse voorstel evenals uw uit nodiging van 1 Augustus om de vjjandeiykheden te staken alleen maar zo begrypen, dat de republikeinse troepen en de rovende benden dienen op te houden met moord en vernie lingen van publieke en parti culiere eigendommen. Er ont staat een zeer moeilyke situa tie. wanneer deze centrale re publikeinse regering olk de centrale leiding van de repu blikeinse troepen, die via de radio aansporen tot wreedhe den, sabotage, vernietiging en subversieve acties, al deze da den niet nalaten. Ik heb hier voor me enkele van deze radio toespraken. De republikeinse generaal Soetomo verklaarde op 17 Augustus, 16 dagen na de uitnodiging tot het staken der vijandelijkheden„Verbrand ieder huis der Nederlanders, verbrand alles. Een Nederlan-' der vermoorden is gemakke lijk genoeg. Hy kan immers niet steeds waakzaam zijn". Do republikeinse minister-pre sident verklaarde op 21 Au gustus voor de radio: „Ons land zal doorgaan alles te doen. wat de vijand kan be nadelen". Dit zyn slechts enige korte aanhalingen. Ik geloof, dat het duidelyk ls, dat indien dit doorgaat, wij zullen hebben te bepalen, hoe wij deze situa tie het hoofd kunnen bieden. Nederlands zeeman wilde niet naar Indonesië. Zijn plan mislukte. Het is een 24-jarige Neder lander, die niet in het leger ln Indonesië dienst wilde doen, niet gelukt om op naam van een ander de Ver. Staten bin nen te komen. De 24-jarlge B. Guenther, 'n zeeman uit Hengelo, had de Amerikaanse zeeman Richard Couplan aangeboden om voor hem op diens schip, dat in de haven van Antwerpen gemeerd lag. te werken. Dit aanbod werd door Couplan aanvaard en terwijl Guenther aan boord aan het werk was. vond hij een brief met bet adres van de Amerikaan. Enige dagen la ter verbore Guenther zich aan boord van een ander vracht schip, de „John Kendall". Na dat het schip de haven van Antwerpen 48 uur verlaten had. meldde Guenther zich bij de kapitein en vertelde dat hij Richard Couplan was. Hij werd opgewacht door de immigratie- autoriteiten toen het schip te Norfolk het anker uitwierp en de ouders van Couplan, die in Norfolk woonachtig waren, werden gewaarschuwd dat hun zoon als stow away gearriveerd was. De verbaasde ouders kon den echter melden dat hun zoon reeds thuis was. De Nederlandse jongeman viel door de mand en vertelde dat hij geen ander plan had kunnen bedenken om ln de Ver. Staten te komen, waar-1 heen hy wilde uitwijken omdat de Ned. autoriteiten hem naar Indonesië hadden willen zen den. De Amerikaanse immigra tie-autoriteiten deelden mede dat Guenther naar Europa zou worden teruggestuurd. (United Press). GROTE BRAND IN LAND VAN HEUSDEN EN ALTEN A. Opnieuw heeft 'n grote brand een der Brabantse dorpen ge teisterd, thans te Wijlt-Aal- brug in het land van Heusden en Alten a, waar Dinsdagavond half elf bij de landbouwer van Wijk brand is ontstaan in 'n ka pitale boerderij, omringd door 10 enorme opslagplaatsen van vlas. Toen de boerdery nage noeg geheel was uitgebrand en het vuur ook naar de vlasmy- ten oversloeg, was er geen red den ryeer aan. Inmiddels had ook de boer derij van A. Nieuwkoop, welke landbouwer tijdens de bevry- ding reeds zijn boerderij zag verloren gaan, vlam gevat en ook deze kapitale boerdery ging geheel in vlammen op. Een nieuwe brand in een vlas- myt op 1000 meter afstand, ontstaan door wegvliegende vonken, kon in de kiem ge smoord worden. De schade wordt geraamd enkele tonnen. 10 personen zyn dakloos geworden. 24 voormalige directeuren van do I. G. Farben voor het gerecht in dezelfde zaal te Neurenberg, waar de oorlogs misdadigers veroordeeld werden. Onderwijzers en militaire dienst. De minister van oorlog heeft aan de Tweede Kamer mede gedeeld, dat het mogelijk ge bleken is ook onder-officieren jonger dan 30 jaar, voor zo ver zij by het onderwys werk zaam waren, te demobiliseren. Er zyn in dit verband maat regelen genomen om ook de onder-officieren als hier be doeld, geboren in de jaren 1918, 1919 en 1920, tot een totaal aantal van 29, met groot verlof te zenden. Nadat deze maatregel haar beslag gekregen heeft, zullen alle dienstplichtige onderoffi cieren, die hier te lande onder de wapenen waren, voor zover zij niet zijn opgeleid by het dienstvak der militaire admi nistratie en voor zover zij in derdaad bij het onderwijs, werkzaam zijn, gedemobili seerd zijn. Marine-officieren geridderd. Het heeft H. M. dc Konin gin behaagd de militaire Wil lemsorde 4de klasse toe te kennen aan luitenant ter zee lste klasse J. F. van Duim en aan luitenant ter zee 2de klas se E. H. Larive. Luitenant ter zee van Duim, de huidige com mandant van de onderzee dienst, heeft als commandant: van Hr. Ms. onderzeeboot „O 21" tal van successen weten te boeken. Luitenant ter zee La rive, die de marinedienst in middels heeft verlaten, was commandant van onze in En geland gebaseerde „M.T.B."- dienst en heeft zelf met motor torpedoboten tal van gevaar- lyke acties tot een goed einde gebracht. UIT INDONESIË TERUG. Per Skymaster keerden uit Indonesië terug van hun be zoek aan de protestantse ker ken aldaar: Ds. W. A. Zeyd- ner, praeses van de generale Synode der Ned. Hervormde Kerk en Ds. A. W. Brink, pre dikant in alg. dienst voor de geestelijke verzorging van ge- repatrieerden. Proces tegen I. G. Farben begonnen. Te Neurenberg is het proces begonnen tegen 24 hoge func tionarissen van de I. G. Far- benindustrie. De eerste Amerikaanse aan klager, Telford Taylor, zeide in zijn openingsverklaring, dat zij de goochelaars zijn, die de fantastische plannen, beschre ven in „Mein Kampf", tot wer- kelykheid hebben gemaakt. Zij waren gewillige en belangrijke deelnemers aan het misdadige avontuur, hebben meegeholpen elke vorm van vrijheid te ver nietigen en het Duitse volk aan de tirannie van het derde rijk te onderwerpen. Taylor schilderde de ontwikkeling van het concern, dat van een klei ne chemische fabriek gewor den is tot een enorm indus trieel bedryf, een van Hitler's voornaamste bronnen voor am munitie en explosieve stoffen. Vele uitvindingen in de labora toria van het concern zyn ove rigens van onschatbare waar de voor de mensheid geweest.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1