PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Moord en mishandeling op Java Weinig enthousiasme over Veiligheidsraadsbeslissing Zelfbestuur bracht India geen rust Abdijrestauratie kan niet wachten 190e Jaargang - No.202 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks. Aig^ecn WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 27 Aug. '47 ABONNEMENTSPRIJS25 ct. per week; 3.20 per kwartaal: franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. ADVERTENTIEPRIJS: 12 ct. per mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux eevestigd te Vlissingen Walstr 58-60. tel 10 (2 lijnen) - Middelburg Londense Kaa 29 tel 2077 en J - Goes: Turfkade 15. tel 2475 - Oostburg Gratamastr 3 tel 102 Terneuzen Brouwerjistr 2. - Postrek nr 359300 PZC.. Middelburg. WINKELIERS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is een uitermate nuttige instelling. Het ver strekt gegevens over van alles en nog wat en meestal zijn de publicaties van dit bureau zeer de moeite waard. Een der jongste mededelin gen heeft betrekking op de handeldrijvende middenstand en men kan erin lezen, hoeveel winkels er zijn en wat voor winkels. De resultaten van het des betreffende onderzoek zijn ver bluffend. Wie onzer heeft er ooit bij stil gestaan, dat van iedere vijftig Nederlanders er één een winkelier is! Let wel, niet van iedere vijftig kost winners, maar van iedere vijf tig menselijke wezens, luier- dragers en ouden van dagen inbegrepen Men zegt wel eens, dat we een volk van kruideniers zijn. Het klopt. We hebben er maar eventjes 26.768, oftewel één per 356 inwoners. Daarna komen de textielwin kels met één per 540 inwoners. Bakkers, gróentenboeren en melkboeren hebben we ook in overvloed: één op de 600 Ne derlanders, maar al is na de oorlog het snoepen in hoogst bedenkelijke mate toegenomen, we hebben banketbakkers toch maar één op de 3000 inwoners. Sigarenwinkeliers zijn er maar even drie maal zoveel Vefrder leert deze statistiek dat we behalve een snoepend en rokend ook een bloe- menkopend vok zijn. Nederland telt niet minder dan 5000 bloe menwinkels (tegen 1000 foto zaken, 4078 schoenenwinkels. 2020 drankwinkels), dat wil zeggen één op iedere 1900 Ne derlanders. Het zijn zo van die feitjes, die aan de meeste Nederlanders wel onbekend zullen zijn ge weest. Wie heeft er zich trouwens ooit rekenschap van gegevèn, dat het aantal luxe zaken af neemt, naarmate men zich ver der verwijdert van Noord- en Zuid-Holland? Toch is het zo en er is natuurlijk een verkla ring voor. De provincieman koopt graag in een grote stad, als hij in de plaats van zijn in woning niet kan slagen. En de grote steden liggen nu een maal in het Westen. Boven dien zijn de Westelijke provin cies hét dichtst bevolkt en ook dat is natuurlijk van invloed. Maar toch: de luxe moet men in het Westen zoeken.. Zuid Holland heeft bijvoorbeeld slechts zesmaal zoveel kruide niers als Drente, maar niet minder dan acht en veertig maal zoveel dameshoedenwin kels Het spreekt vanzelf, dat de provincies met de minste in woners ook de minste winkels hebben. Drente heeft er maar 4803, dan volgt Zeeland met 6992 winkels. De verschillen zijn met het Westen wel eens erg groot. Zeeland heeft bij voorbeeld 8 dierenzaken tegen Zuid-Holland 189 en 47 bloe menwinkels tegen Zuid-Holland 1698. Dit zijn zo een paar notities, die men maakt, als men bla dert in de gegevens van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek. Het is ook een manier van „winkelen". Keert koning Leopold terug? De voormalige Belgische mi nister van Koloniën, Albert de Vleeschauer, die zijn land zal vertegenwoordigen in de commissie voor de niet auto nome gebieden, beeft bij het betreden van het vliegveld La Guardia te New York verklaard, dat in de aanstaande weken Koning Le opold naar België teruggeroe- zou worden. Zo het nodig is, zal een plebisciet plaats hebben, maar wij denken niet, dat het nood zakelijk is hiertoe onze toe vlucht te nemen. De Vleeschauwer meende, dat de terugkeer van de Ko ning kon plaats hebben door de wet van 1945 in te trekken en door te verklaren, dat de redenen, die de Koning in dc onmogelijkheid plaatsen te re geren, niet langer bestaan. Naar zijn mening heeft België een Koning „broodnodig". De verkiezingen in Hongarije een klucht? Zoltan Pfeiffer, de leider der Hongaarse onafhankelijke partij, heeft in een verkiezings rede de Hongaarse kieswet be schreven als een „betreurens waardige aanval op de demo cratie". „Wij hebben, zo zcide hij, de aristocratie afgedankt om slechts plaats te maken voor een nieuwe aristocratie van partijsecretarissen". Pfeiffer veweet de regering het gedrag der politie, die vol gens zijn zeggen de kiezers niet beschermde tegen betaal de agitatoren, welke vechtpar tijen uitlokken op kiffyergade- rlngen. Het wereldgebeuren Nog steeds godsdiensttwisten. Golf van stakingen. Over de vraag of de volken van het vroegere Brits Indië wel „rijp" zijn voor zelfbestuur hebben de Engelsen zich niet het hoofd gebroken, noch over de vraag of orde en rust zon der Britse troepen wel gewaar borgd zou zijn. Zij hebben zich niet vastgeklampt aan het ar gument der verantwoordelijk heid, maar zich geschikt in het op de duur onvermijdelijke door de macht aan Jinnah en Neh- bay, Calcutta en Delhi heeft daar een proletarische bevol king doén groeien, die door de lage lonen vaak in ellendige omstandigheden verkeert. So cialistische en vooral ook com munistische propaganda vindt, daar een gretig gehoor; vele vakverenigingen worden reeds beheerst door communistische leiders. De socialisten oefenen steeds scherper critiek uit op de leiding van de Congrespar tij, die in handen is van welva rende, in sociaal opzicht con servatieve Indiërs en men mo met hun uittreding rekening houden. De grote partij in Pakistan, de Moslem-Liga, ^bergt eveneens vele misnoegde aanhangers, lieden die ontevre den zijn over de grenzen tus sen beide dominions. Al deze moeilijkheden zyn typisch voor een conglomeraat van koloniale volken, dat pas tot zelfbestuur is gekomen. Het is nu eenmaal onmogelijk een kolonie langzaam op te voeden en vervolgens ordelijk kant en klaar en volkomen „rijp" netjes aan de Ver. Na ties af te leveren. De Indische leiders zullen hun eigen weg moeten vinden. Nehru de minister-president van Hindustan. roe over te dragen, zonder de Engelse invloed geheel teloor te laten gaan. Het is nu de eerste onafhankelijkheidsroes nog nauwelijks voorbij is te vroeg om balans op te maken en te zien hoe de nationalisten in staat zijn hun eigen boontjes te doppen. Wel is reeds duide lijk, dat het wegvallen van het centrale Engelse gezag en de splitsing van India in twee sta ten, de nieuwe machthebbers voor grote problemen stelt. De eindeloze godsdiensttwisten zijn in hevigheid toegenomen. Vooral in de provincie Pends- jaab, waar de Mohammedanen een minderheid zijn geworden, eisen deonlusten en de relle tjes elke dag weer tal van slachtoffers. In de afgelopen veertien dagen zijn minstens 150 dorpen en steden door re ligieuze fanatici geplunderd en gebrandschat en men vreest, dat daaraan geen einde zal komen eer de Mohammedaanse minderheid naar elders zal zijn getransporteerd. Temeer daar er aanwijzingen zyn, dat in Pakistan de Mohammedanen bij wijze van represaille de Hindoe-minderheid zullen ver volgen. Een andere moeilijkheid voor de nieuwe regeringen is de golf van stakingen, die over het land gaat. De uitbreiding van de industrie in steden als Bom- Ge^stelijken mishandeld in Joego-Slavië. PRIESTER WERD ONTHOOFD. In een stadje in .Joego-Slavië is het tydens het toedienen van het vormsel aan kinderen tot een anti-katholieke rel ge komen. Een aantal personen verstoorden de dienst en mis handelden verscheidene gees telijken w.o. de bisschop. Tijdens de aanval op de kerk begaven de geestelijken zich naar de pastorie, .waarin zij spoedig een ware belegering moesten doorstaan. De bisschop werd bewuste loos geslagen, terwijl een priester «door misdadigers werd onthoofd. Ook in Italië, waar het an- ti-clericalisme toeneemt, is 't tot gewelddaden tegen geeste lijken gekomen. In Rome werd het lijk gevonden van een priester, wien alle papieren waren ontnomen. Amerikaanse fabrieken in Egypte. De Egyptische directeur-ge neraal voor Nijverheid, Moe- stafa Maher Bey, heeft aan vertegenwoordigers van de pers te Montreal meegedeeld, dat er Regelingen zijn getrof fen, waardoor vijf Amerikaan se maatschappijen fabrieken in Egypte kunnen bouwen. Het betreft: Voedsel in blik, electrische apparaten, schei kundige' preparaten en textiel. De kosten zullen tien millioen twintig millioen dollars be dragen. Enkhuizer Almanak had het mis. De Enkhuizer Alma nak, die het in de stren ge winter reeds aan het verkeerde eind had met zijn bekende weerprofe- tleën, heeft ook deze bij zonder mooie zomer met zijn vele warmte-records niet voorzien. Men kan moeilijk een glimlach, onderdrukken bij het 'lezen van de weervoorspelling, die de almanak voor Augustus deed: „Het tekort aan warmte in deze maand zal vermoedelijk ca. 2 gr. C. per dag bedragen. Er zullen geen echt warme dagen voorko men. Een periode van regen in het begin der maand is waarschijnlijk. Aan het einde zal het te koele weer worden afge wisseld door enkele goe de dagen". Amnestie in Paraguay. De president van Paraguay, generaal Morinigo, heeft, naar te Rio de Janeiro vernomen werd, by decreet een uitge breide amnestie voor alle op standelingen afgekondigd. Het decreet omvat ook maat regelen voor de repatriëring van politieke vluchtelingen, die in het buitenland vertoeven. Prof Pootjes. BEVEL TOT GEVANGEN NEMING. De arrondissementsrechtbank te Amsterdam heeft, uitspraak doende tegen de 57-jarige Jo hannes Willem Pootjes uit Hil versum, een bevel uitgevaar digd tot onmiddellijke in hech tenisneming van de verdachte, die 14 dagen geleden bij de be handeling van zijn zaak niet was versclftnen en nog steeds onvindbaar is. Het college ver wees de zaak tegen deze hoofd redacteur van „De Vredestich ter", die Nederlandse militai ren aanzette tot desertie en zich uitgaf als professor in de hogere jurisdictie, terug naar de rechter-commissaris voor een onderzoek naar verdachte's geestvermogens. De eis luidde 4 jaar. De K.L.M.-vIoot: De K.L.M. heeft momenteel de beschikking over 82 vlieg tuigen, die geregelde luchtver- bindingen onderhouden tussen Amsterdam en alle grote ste den van Europa, zomede met Noord- en Zuid-Amerika, Zuid- Afrika en het Verre Oosten, terwijl ook de luchtverbindin- gen worden onderhouden tus sen de West-Indische eilanden en tussen West-Indië en ver schillende delen van Noord- en Zuid-Amerika. Voor het onder houden van deze luchtdiensten heeft de K.L.M. 240 vliegers in dienst, onder wie vele buiten landers, zoals Amerikanen, Engelsen. Canadezen en Zuid- Afrikaners. Beslissing blijft aan de Nederlandse regering. De beslissing van de Veilig heidsraad om ten eerste door de beroepsconsuls te Batavia rapporten aan de Veiligheids raad te laten uitbrengen over de situatie in de Indonesische republiek en daarnaast om de goede diensten van de Veilig heidsraad aan te bieden voor het geval beide partijen de sa menstelling van een commissie wensen, die het zoeken naar een oplossing kan vergemakke lijken, is te Lake Success door de beide partijen zonder enthousiasme begroet. Doordat Frankrijk zijn veto uitsprak over het Russische voorstel tot vorming van een arbitragecommissie, werd dit voorstel verworpen. Behalve Frankrijk stemde alleen België tegen. Engeland en China ont hielden zich van stemming. De overige leden stemden voor. Mr. van Kleffens noemde het voorstel van de Verenigde Sta ten tot het aanbieden van goe de diensten „gelukkig gefor muleerd". Hij voegde er aan toe, „het moge een uitstekend besluit zijn aan de Neder landse regering is de beslis sing'-'. Soetan Sjahrir verklaarde tegenover Reuter: „Wij hebben Maandag aangegeven, wat on- zes inziens de beste oplossing van het probleem is. Wij hand haven deze kijk". Sjahrir gaf toe, dat de repu bliek een kleine overwinning behaald heeft door het feit, dat de Veiligheidsraad Indonesië op gelijke voet als Nederland heeft behandeld bij de moge lijke benoeming van een arbi- trage-cortimissie van drie man. De republiek is nog steeds uit drukkelijk van oordeel, dat de Veiligheidsraad in zyn geheel de zaak had moeten behande len. De vertegenwoordiger van India, dr. P. P. Pillai, deelde na de zitting aan Reuter mede: „Ik ben van mening, dat 't be sluit niet helemaal een goede oplossing voor de republiek is. Het is te betreuren, dat door het veto van 't socialistische Frahkrijk de stap tot democra tische vooruitgang in Azië moest worden verhinderd". Zware eis voor Jodenverraadster. De procureur-fiscaal van het Byz. Gerechtshof te Amster dam. eiste 20 jaar gevangenis straf tegen de 46-jarige Ba- rendina Zeilstra uit Amster dam, wie ten laste werd ge legd, dat zij in 1943 en 1944 8 Joden aan de S.D. heeft verra den, van wie er 6 nooit meer teruggekeerd zijn. Bij herstel kantoorruimte gewonnen. Maar het duurt nog jaren. „Toch heeft de Abdij haar aantrekkingskracht op de vreemdelingen nog niet verlo ren", zegt een mannetje dat op het binnenplein van de Abdij te Middelburg tussen stapels restauratiesteen staat, tegen een ander mannetje. Er komt een hiaat in een met Holland se degelijkheid en uitvoerig heid gevoerd gesprek, want beide kijken naar de gespaar de en na de ramp gerestau reerde gedeelten van het bouwwerk, harmonisch samen gaan van behouden en weerge vonden schoonheid. Het ene mannetje blikt daarna naar de ranke Middeleeuwse torentjes, die in de klare blauwe lucht pieken en vervolgt: „Het is geen wonder ook. Je raakt er niet op uitgekeken, al is het ook beschadigd. Wat konden ze vroeger toch knap bouwen. En wat kunnen ze tegenwoor dig knap restaureren!" „Houd me ten goede", zegt het andere mannetje, en hij gooit minachtend zyn sigaren- peuk op de grond, ,,'t is alle maal heel goed en aardig, maar ik vind. dat de woning bouw belangrijker is'\ „Dat is dringend nodig, ze ker. maar dit herstel is ook belangrijk", antwoordt num mer 1. „Denk aan 't touristen- verkeer, dat van zoveel ge wicht is voor Walcheren (hij schopt tegen een sinaasappel schil), denk aan het culturele belang van deze restauratie". „Goed, maar wees eens eer lijk: zou het herstel, gezien de noodtoestand, niet enkele jaar tjes kunnen wachten?" NUTTIG EN SCHOON. Dit gesprek is een verzinsel, want die twee mannetjes heb ben nooit op het Abdyplein ge staan. Maar géén verzinsel is het dat vele Middelburgers al dus redeneren: „Laat men de woningbouw full speed voort zetten en restauratie van oude gebouwen uitstellen tot minder zorgelijke ty'den". Deze redenatie is begrijpe lijk, doch men vergist zich, wanneer men meent, dat de veelomvattende herstelwerk zaamheden aan de Abdij die onder leiding van ir. H. de Lussanet de la Sablonière staan en geschieden onder aus piciën van de Rijksgebouwen dienst, geen ander nut hebben dan de bevordering van Mid delburgs stadsschoon. De her bouw heeft wel degelijk ook een groot practisch nut, want in de nieuwe gebouwen zullen verschillende diensten ruime kantoren verkrijgen. Het toekomstige griffiege bouw is hiervan wel het be langrijkste. Dit zal verrijzen op het thans open terrein tus sen de St. Pieterstraat en het Abdyplein. Het wordt een groot gebouw, uiteraard geheel m de trant van het oude Ab dijcomplex. waarin de Provin ciale Griffie een kantoorruim te vindt, die in overeenstem ming is met het belang van deze dienst. De Griffie heeft behoefte aan een nieuw onder komen en men hoopt dan ook spoedig met de bouw te kun nen beginnen. Dit zal echter van Den Haag afhangen, want de credieten voor het herstel van de Abdy woraen per on derdeel gegeven en het is nog onzeker, wanneer dit geschiedt voor het griffiegebouw, even als trouwens voor andere ge deelten. Het is duidelijk, dat de toestand van 's lands finan ciën hierin een woordje mee spreekt. Aansluitend aan het griffie gebouw kpmt kantoorruimte voor de Rijksgebouwendienst. NIEUWE STATENZAAL. Toen deze dienst in 1942 met het herstel begon, werden eerst de Balanspoort en het overigens voor een belangrijk deel behouden gebleven Abdy- gedeelte langs de Balans onder handen genomen. De Polder Walcheren vestigde hierin la ter haar kantoor van de Tech nische Dienst. Dit gehele Ab dij-gedeelte zal in de toekomst Rijksarchief worden. Haaks hierop werd een gebouw neer gezet, dat café-restaurant zal worden zodra de keuken, die aan een vleugel van het Rijks archief zal worden vastge- bouwd, gereed is. Wanneer de zwaar gehaven de gebouwen achter de kerk in nieuwe glorie zullen verrijzen, is nog een open vraag. Doch wanneer het eenmaal zover is, zullen de Rijkswaterstaat en mogelijk ook andere diensten er een nieuw en comfortabel „home" in vinden. Tevens ko men hier een grote tentoon stellingsruimte, en de Staten zaal. De Statenleden zullen dan eindelijk het Schuttershof vaarwel kunnen zeggen. Het uitspringende gebouw, waarin voor de oorlog een gymna- stiekver. placht te oefenen, wordt feestzaal voor bals, con gressen. recepties en ontvang sten door het Prov. bestuur. Met de restauratie hiervan zal binnen niet al te lange tijd een beerin worden gemaakt. De restauratie van de oude kloostergang zal nog jaren op zich laten wachten, omdat de ze niet nuttig kan worden aan gewend. HET KREMLIN-TORENTJE. Na de bevrijding is in vry snel tempo een van de torens, die met instorting werd be dreigd, geheel vernieuwd. Slechts de nieuwere steen doet haar verschillen van de ge spaarde torens. Thans is een ploeg van ruim 30 arbeiders druk bezig met de bouw van de woning voor de Commissa ris der Koningin. Er worden hierby goede vorderingen ge maakt. Deze woning, die aan sluit bij het Rijksarchief, zal geheel bewoningsklaar worden afgeleverd en door de Commis saris worden betrokken, zodra zij gereed is. Schuin achter deze woning wordt de tuin voor de Commis saris-woning aangelegd. Hij is van de straat gescheiden door een hoge muur. die reeds ge bouwd is. Halverwege in de muur, op de plaats waar de Korte Burg overgaat in de Groenmarkt, is een tuinhuisje gebouwd in de vorm van een torentje. Het peervormige dak op dit achthoekig huisje heeft nogal wat critiek uitereiokt. De critici spraken van Kremlin en Moskou en vonden de vorm niet in harmonie met de sier lijke spitsen op de grote to rens. Ir. de Lussanet heeft er deze vorm echter juist aan ge geven, omdat hij wilde doen uitkomen, dat hier iets nieuws is gebouwd, dat echter corres pondeert met het gebouw. Het huisje kreeg een stevig accent, omdat het precies .op een hoek ligt. Tenslotte dit: wij vonden de moed Ir. de Lussanet te vra gen, wanneer naar zijn oordeel de Abdij geheel hersteld en herbouwd zal zijn. Hij ant woordde: „Dat hangt geheel af van de toekomstige credlet- verstrekking door ..Den Haag". Maar dat het werk binnen 15 iaar gereed komt, behoeft men niet te denken!" Uit een Nederlands rapport. Van officiële zijde wordt het volgende medegedeeld: Tenge volge van de Ned. politionele actie, is o.m. het volgende aan het licht gekomen: Te Koeningan, ten Zuiden van Cheribon, werden in die periode 23 Europeanen gear resteerd en door gepeupel ver moord. De politie was mede plichtig. In de namiddag werd door de politie aan het volk medegedeeld, dat 's avonds de Europeanen naar de gevange nis zouden worden overge bracht. Het volk, kwam met slag- en steekwapens. Slechts enkelen bereikten levend de ge vangenis waar zij tezamen met de lijken der anderen in een cel werden gezet. De volgende dag onderging een tweede groep hetzelfde lot, waarby enkelen zelfs nog leefden, toen zij begraven werden. Rijke ex-N.S.B.'er Protesleert tegen millioenen-boete. De 76-jarige millionnalr P. van Leeutven Boonkamp, lid van een bekend Amsterdams koopmansgeslacht, was door het Gooise Tribunaal tot twee millioen geldboete veroordeeld. De oude rijke ex-N.S.B.-er vond dit te hoog. Hij verklaarde in de oorlog twee millioen van zijn vermogen te hebben inge- terd, achtte een aderlating van 2 millioen op de vyf, die hij nu nog bezit, te zwaar en kwam in verzet. Tjjden3 een nieuwe behande ling voor het Tribunaal ver klaarde beschuldigde, dat hij zich o.m. een benoeming tot commissaris van de Nederland se Oost-Compagnie had laten welgevallen om het leven van zyn schoonzoon, de heer Dudok van Heel, te redden. De verdediger trachtte aan te tonen, dat zijn millioenen- cllënt in werkelijkheid geen kwaad had gesticht en steeds onder do druk der omstandig heden had gehandeld. Sinaasappelen zonder bon I Vroeger vond men overal waar mensen wa ren geweest sinaasappel schillen, pindadoppen en zilverpapier. Een onge woon gezicht, de laatste jaren! Die tijd is evenwel aan het terugkeren. In de grote steden liggen de pinda's al weer. Ze kos ten maar 1.50 per ons en ze zijn ontdopt, zodat niemand de schillen kan rondstrooien. Nog niet als vanouds dus. Maar met de sinaas appelen is 't nu weer dik voor elkaar. In vele fruitwinkels liggen ze. En byna voor niets. Nee, geen drie voor een dub beltje meer, en geen tien voor een kwartje. Maar duurder dan 0.75, 0.80 of 1.10 zijn ze toch niet. „Heerlijk zoet", staat er dan bij, „Surinaamse sinaasappelen". En de huisvrouw, die ondanks al haar droevige na-oor- lpgse ervaringen toch nog even hoop had ge had, toen ze in de krant las dat een paar duizend ton sinaasappelen zon der bon verkocht zouden worden, zucht er van. „Nee Pietje, niets voor jou", zegt ze, „zulke ordinaire dingen lust jij niet". Eén sinaasappel, drie kwartjes, in sommige winkels tachtig cent. Nota bene import uit eigen „gebiedsdelen". Gezegend Nederland van 1947. „Geef my maar een kilo suikerpeertjes van dertig, groenteboer". Do eigendommen dezer on- gelukkigen werden door de T.R.I. en de politic onderling verdeeld. In een kampong bij Medan werd een kuil gevonden waar in de lijken van 38 op onmen selijke wyze vermoorde perso nen lagen. Dit waren meren deels Indonesiërs die in Medan voor Nederlanders hadden ge werkt of van pro-Nederlanase gevoelens werden verdacht. Ten Zuiden van Tegal werd in een put achter het voorma lige hotel een massagraf ge vonden. De slachtoffers waren een voor een naar de put ge sleept en gedwongen drie keer een buiging voor de republi keinse vlag te maken. Vervol- fens werden zy met speren oorstoken en in een put ge worpen. Twee kinderen wisten te ontsnappen. CIJFERS. Een voorlopige opgave van de slachtoffers der terreur in Oost-Java toont dat daar ver moord werden 91 Chinezen, 17, Europeanen en 17 anderen. Zwaar gewond werden 26 Chi nezen en 15 anderen. Ontvoerd werden 187 Chinezen en 10 an deren. Vermist worden 515 Chinezen en 15 anderen. In: West-Java werden vermoord 66 Chinezen en 6 Indonesiërs, doch alle gegevens zijn nog lang niet binnen. Te Medan werden 1700 Chl^ nese huizen en 300 andere wo ningen vernield. Te Palembang werden 200 huizen vernield. Meer bomen bij de boerderijen De Stichting „Het Gronin ger Landschap" heeft aan de landbouworganisaties in de provincie Groningen een brief gezonden, waarin de vraag wordt opgeworpen, of ondanks wellicht verschillende nadelen voor de landbouw het thans uit meerdere overwegingen (klimaat-verbeterende wer king van grotere hout-opstan den, beperking van grondver- stuivingen, wereld-tekort aan hout) niet gewenst is over te gaan tot grotere boomaan- planL Het dagelijks bestuur van de Groninger Maatschap pij van Landbouw heeft beslo- :n dc aangelegenheid aan de ruim 40 afdelingen in de vorm van een vraagpunt voor te leggen. De gevechten in Ned. Indië. Een dode, Iwee gewonden. Het Nederlandse actie-com muniqué meldt, dat de T.N.Ï. voortdurend druk uitoefent op de bevolking van de randge bieden teneinde haar tot eva cuatie naar het republikeinse gebied te dwingen. Wederom zijn Nederlandse patrouilles en posten beschoten bij Adjiba- rang. Ten Westen van Poer- wokerto is een Nederlandse post door de T.N.I. met mor tieren en geweren onder vuur genomen. Ten Westen van Sa- latiga in Midden-Java zetten Nederlandse troepen een zui veringsactie in tegen enige formaties van de T.N.Ï., die hun posities in het bevrilde ge bied pogen vooruit te schuiven. De T.N.I. leed gevoelige verlie zen en werd verdreven. Een groep van de T.N.I. ten Zuid-Westen van Tegal werd door Nederlandse troepen eni ge verliezen toegebracht. In Oost-Java bij Sitoebondo wer den twee republikeinse agita toren gedood en veertig gevan gen genomen. Bii zuiverings acties ten Zuid-Westen van Banjoewangi werd een aantal republikeinen gedood. Een Ne derlandse patrouille in de om-1 geving van Tandjong Balai (Sumatra) heeft vier Lasjkar- leden neergeschoten en vfer gevangen genomen. Volgens tot dusver ontvangen gegevens bedragen de verliezen van Maandag één gesneuvelde en twee gewonden. DE „TIDORE" BESCHOTEN. Een communiqué van de Marvo maakt bekend, dat het N#d. oorlogsschip „Tidore" kortgeleden hevig beschoten is door Republikeinse batterijen, die opgesteld stonden op het eiland Mendol (Oostkust van Sumatra). Eten lid van de be manning is gewond. Het schip heeft het vuren beantwoord, waardoor aan huizen in de na bijheid van de Republikeinse stellingen schade werd toege bracht. TERUGGEKEERD. Na een informatief bezoek aan Indonesië zijn de heren J. van der Kieft en H. H. J. van de Pol, resp. directeuren van de Arbeicispers en het Alg. Ned. Persbureau, met een toe stel van de Skyways op Schip hol geland. Soldaten vonden het water te vies. De krijgsraad te velde hield zitting in de Riperdakazeme te Haarlem, ter berechting van 14 militairen, die zich schuldig hadden gemaakt aan een ver grijp tegen het reglement op de krijgstucht. De 14 mannen hadden op 13 dezer en-bloc ge weigerd te gaan baden in de gemeentelijke zweminrichting aan de Kleverlaan te Haarlem. Volgens hen bevatte het ge meentelijke Haarlemse zwem bad „vies water". Er was een bacteriologisch rapport over het water uitgebracht, dat niet gunstig luidde. De krijgsraad veroordeelde verdachten conform de eis tot veertien dagen gevangenisstraf wegens „opzettelijke ongehoor zaamheid in oorlogstijd". Bij het ophangen van was goed is dc 49-jarige C. Baart- man in de Binleystraat te Rot terdam van haar verranda op de 2e verdieping in dc tuin van 't benedenhuis gevallen. De vrouw was bijna onmid dellijk dood.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1