PROVIHCIALE ZEEUWSE COURANT Moskou en de satellieten Gewapend optreden in Nederlands-Indië De vuilnisman naar Walcheren? Roy Chadwick verongelukt Vandaag Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad 190e Jaargang - No.201 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. Dinsdag 26 Aug. 1947, WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN ff ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week; 3.20 per kwartaal; franco per post 3,45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Bureaux gevestigd te Vlissingen: Walstr. 58-60. tel 10 (2 Lijnen) Middelburg: Londense Ka a 29. tel 5077 ^n 2924 - Goes: Turfkade 15, tel 2475 Oostburg. Gratamastr 3. tel 102 Temeuzen- Brouwertjstr 2- Postrek 359300 P.Z.C.. Middelburg. DE ZEELAND EN DE INDUSTRIE. Het antwoord van de minis ter op de vragen van het Zeeuws<e Eerste Kamerlid, de heer Hommes, inzake de vesti ging van de Stoomvaartmjj. Zeeland, dat verleden week door ons gepubliceerd werd, mag niet ongunstig heten. Be vestigd werd, wat trouwens ook in December 1946 reeds in de Tweede Kamer werd mede gedeeld, dat met de belangen van de „Zeeland" ter dege re kening zal worden gehouden en dat bij een eventuele beslis sing ook andere dan economi sche argumenten gewicht in de schaal zullen leggen. Dit alles klinkt bemoedi gend, het bewijst dat Zeelands kans op terugkeer van de scheepvaartverbinding met Engeland gelukkig nog niet verkeken is. We moeten ons evenwel niet blii maken met een dode mus. Eén vogel in de hand is beter dan 10 in de lucht en voorlopig behoort de terugkeer van de ..Zeeland" naar Vlissingen he laas nog tot de laatste cate gorie. Zodra men het argument loslaat, dat het zwaar getrof fen Zeeland recht heeft om te rug te krijgen wat het vroeger had. komt het Zeeuwse belang zwak te staan omdat een scheepvaartverbinding van Hoek van Holland naar Enge land, vooral na het wegvallen van het Düitse achterland, nu eenmaal op meer drukte kan rekenen, dan een van Vlissin gen naar Engeland. Alleen het argument, dat het op den duur niet juist kah zijn. &1 te veel grote bedrijven in de provincies Noord- en Zuid-Hol land te concentreren, speelt dan eigenlijk nog een' rol, ter wijl het vervoer, dat de Zeeuw se bedriiven aanbrengen en bet internationale toeristenverkeer wel meetellen, doch voorlopig een ond^reeschikte rol spelen. Had Zeeland een flinke in dustrie. de situatie zou ^r an ders uit zien. Hierin schuilt evenwel de moeinikheid. Zee land is geen industrieprovin cie. Het zwaartepunt ligt nog steeds bij de landbouw. Wat niet is. kan echter komen. Ook ten aanzien van de in dustrialisatie staan de knnsen evenwel niet gunstig. Dezer dagen is dit probleem nog met minister Huvsma«s in den bre-' de besproken. Zonder grote resultaten. Er is geen arbeidersover- schot en er is geen woonruim te. En als we geen arbeiders hebben komt er geen industrie en zonder woningen komen er geen arbeiders. Iedere sredaoh- tenwisseling over de industria lisatie draait in dit kringetje rond. Helaas. Het is daarom van belang, dat Zeeland waakzaam bliift en iedere gelegenheid, die zich voordoet om zijn belangen te bepleiten ook in de toekomst aangrijpt. Want laat ons één ding goed bedenken; zonder industrie dreigt Zeeland hope loos achterop te komen en zonder scheepvaartlijn op En geland valt er een belangrijke attractie voor eventuele indus trievestiging weg. Van het al of niet terugke ren van de ..Zeeland" hangt dus tot op zekere hoogte een toekomstmogeliikheid voor on ze provincie af. En wat deze toekomst men denke aan de Tolunie met België! in haar schoot verborgen houdt, wie zal dat voorspellen? Hei wereldgebeuren Onwillige Duitse krijgsgevangenen in Egypte. Ruim 100 Duitse krijgsge vangenen, die aan Britse inter nering in Egypte zijn ontsnapt en in Egyptische gevangen schap te Cairo verblijven, zijn in verzet gekomen toen Egyp tische soldaten hen naar de Engelsen in de Suez kanaal zone wilden terugbrengen. Zij wierpen met stenen en enkelen trachtten zelfmoord te plegen. Tenslotte werden zij door twee nonnen tot kalmte gebracht. Indertijd hebben de Duitsers koning Faroek van Egypte verzocht niet naar de Britten te worden teruggezonden. Argentinië verzet zich tegen Amerikaans plan. Op de inter-Amerikaanse 'conferentie in Petropolis heeft de Argentijnse afgevaardigde zich verzet tegen een gemeen schappelijk optreden van Ame rikaanse landen tegen elke agressie. Hij wenste dit optreden be perkt te zien tot landen buiten het Amerikaanse continent, die een niet uitgelokte aanval be ginnen en wenste geen bemid deling, indien twee Ameri kaanse landen met elkaar in conflict zouden komen. Als anders zou worden be slist zou de Argentijnse verga dering niet te vinden zijn voor ratificering van een inter- Amerikaans verdedigingsver drag. NIET ALTIJD ZIJN ZIJ EVEN GEHOORZAAM De zaak-Petkof. De zaak Petkof, het dood vonnis over de Bulgaarse op positie-leider, heeft opnieuw de aandacht gevestigd op de af hankelijkheid van de Oost Eu ropese landen van de Sowjet- Unie. Herhaalde malen hebben Engeland en de Ver. Staten tegen dit doodvonnis geprotes teerd en evenzovele malen hebben de Sowjet-autorlteiten deze protesten naast zich neergelegd, omdat het een zuivere binnenlandse aangele genheid zou zijn. Men zou zeggen, de Sowjets houden er niet van zich met Nederland leert sigarenbandjes verzamelen. Aan de zeldzame zen dingen, welke de K.L.M. in de loop der jaren heeft vervoerd, wordt er weer een toegevoegd. Een K.L.M. Constella tion zal op 28 Aug. a.s. naar New-York n.l. een pakket sigarenbandjes meenemen. Deze siga renbandjes moeten dienst doen als monsters bij het in September te New-York te houden congres van „The In ternational Cigar Band Society" met het doel om deze hier te lande zo verbreide hobby ook in de nieuwe wereld in te voeren. Een lid van deze ver eniging zal met „The World's most colorful motor car", welke geheel bedekt is-met sigaren bandjes, het pakket op het vliegveld te New- York komen afhalen. de binnenlandse aangelegenhe den van andere staten te be moeienDe nadere gege vens, die nu zyn bekend ge worden over de wijze, waarop de satellietstaten één voor één gedwongen werden-de uitnodi gingen om deel te nemen aan de besprekingen over het plan Marshall af te slaan, leert echter anders. De openlijke vernedering van Tsjecho Slowakije, veelal genoemd ,,'t omgekeerde Mün- chen", is algemeen bekend. Minder bekend is, dat heel Oost Europa volgens dezelfde methode als in Praag toege past onder druk heeft ge staan. De Hongaarse regering bijv. had er evenveel oren naar aan de Parijse besprekingen deel te nemen als de Tsjechische. Reeds was een delegatie be noemd met aan het hoofd Ce- ro, een communist. Het was daarop Sviridof, de Sow jet comandant in Hongarije, die een dringend onderhoud aan vroeg met Dinnyus, de pre mier. Volgens "betrouwbare rapporten verspilde Sviridof tijdens dit onderhoud weinig woorden. Hij maakte het dui delijk, dat de Sowjets Honga rije zonodig tot bankroet kon den brengen doordat zij be schikten over de Duitse en Italiaanse tegoeden en onder nemingen, door dat er nog steeds duizenden Hongaarse krijgsgevangenen ln Rusland waren en door dat een Russi sche weigering om het vredes verdrag te ratificeren zeer on aangename gevolgen zou heb ben bijv. handhaving van een Sowj et-regiem in Honga rije. De Hongaarse weigering om naar Parijs te gaan volgde spoedig. De Hongaren zijn nu blij spoediger toegegeven te hebben dan de Tsjechen. In Polen en Finland was 't van hetzelfde laken een pak. Ook daar waren de meeste regeringsleden aanvankelijk sterk geporteerd voor deel neming aan de besprekingen en weigerden zij eerst na ster ke druk. De conclusie, daaruit te trekken, is deze: de nationa le belangen van de Sowjet- Unie en de satellietstaten kwamen voor het eerst heftig met elkaar in conflict. En de kans bestaat dat in de toe komst nog vaker de regerin gen gedwongen zullen worden hun n- ionale belangen onder geschikt te maken aan dat van de Sowjet-Unie. Mannen als Dinnyus en Gero, die de vorige keer aarzelden, zijn bg het Kremlin niet meer ten volle in de gratie. Moskou wenst nog betrouwbaarder en volgzamer personen op de lei dende posten in de satelliet staten. Vandaar het streven elke oppositie, die steun zoekt bij het Westen, uit .te schakelen. Definitief. Het 'geval Petkof is een proefgeval. Als het doodvonnis wordt voltrokken betekent het, dat de Sowjets niet van plan zijn ook maar enige invloed van het Westen op de gang van zaken in Oost Europa toe te staan. Ter gelegenheid van de Jaarbeurs te Utrecht zal de K.L.M. van verschillende Ne derlandse vliegvelden extra- vluchten maken naar Soester- beng. Vandaar worden de pas sagiers per bus naar Utrecht vervoerd. viert Egypte zgn on afhankelijkheidsdag (1936); viert de Ameri kaanse componiste Har- riel Ware, vooral be kend door enige zeer populaire Songs, haar 70e verjaardag. Landsbegroting 1948. Volgens het Parool is de landsbegroting 1948 vrijwel ge reed. Er wordt een totaal ver wacht van 3.3 milliard gulden met een tekort van ruim 600 millioen gulden. Over allerlei vraagstukken van loon-, prijs- en huurpolitiek zijn door het Kabinet nog geen beslissingen genomen. Minister Lieftinck had be zuinigingen verlangd tot een totaal van één milliard, maar dat totaal werd niet bereikt. Varen en vliegen naar Ned. Indië. Het stoomschip „Volen- dam" met Nederlandse troe pen aan boord is in Sabang aangekomen. Donderdag 28 Augustus vertrekt de „Kota Inten" van de Merwehaven te Rotterdam naar Batavia. Aan boord be vinden zich 1500 militairen. De geregelde luchtverbinding van de K.L.M. met Neder- lands-Indië kan thans als her steld worden beschouwd. Tech nische moeilijkheden, welke aanvankelijk bestonden by het aandoen van Colombo, zijn thans opgeheven, terwijl de toestemming tot landen al daar, welke aanvankelijk voor veertien dagen was gegeven, thans verlengd is. Voorlopig zal voortaan om de andere dag gevlogen worden. De route loopt over Singapore, Colom bo, Bagdad, Cairo, Rome naar Amsterdam en omgekeerd. (Bij informatie hier te lande verklaarde men, dat hierover bij de K.L.M. in Nederland nog niets bekend was. Red.) Verdacht van verraad. Door de P.R.A., Den Haag, iè in de nacht van Zaterdag op Zondag te 's-Gravenhage aan- fehouden W. S. van Dam, ge- oren 26 Augustus 1897. die reeds lang door de P.R.A. werd gezocht, in verband met een door hem gepleegd ver raad aan de S.D. van de leden der Stykelgroep. Prinsesjes naar Rotterdam. Het algemeen secretariaat van het stadionspel „De Wa- treweg heroverd" deelt ons mede, dat bericht werd ont vangen van de secretaris van H.K.H. Prinses Juliana, dat H.l£H. Prinses Beatrix en H.K.H. Prinses Irene op 30 Augustus bij de uitvoering van het stadionspel in het Feijen- oordTStadion te Rotterdam aanwezig zullen zijn met_ hun ouders. Medische hulp voor Djocja. Een Dakota-toestel van de Voor-Indische luchtvaart, ge charterd door het Voor-Indi sche Rode Kruis, is in Singa- Sore aangekomen met drie In- ische artsen en een hoeveel heid geneesmiddelen voor de republiek aan boord. Ook een vertegenwoordiger van het in ternationale Rode Kruis maak te de reis mede. Het vliegtuig zou Dinsdag naar Batavia en Djocja doorvliegen. De Neder landse en republikeinse auto riteiten hebben maatregelen tenomen om een veilige over- ocht te waarborgen. België verlangt een oordeel van het Internationale Hof van Justitie. Het nieuwe voorstel. Naar de „New-York Ti mes" verneemt, zou de Belgi sche vertegenwoordiger Maandagavond een nieuwe resolutie aan de Veiligheids raad voorleggen, waarin wordt voorgesteld aan liet internationaal hof van jus titie te verzoeken uit te ma ken of de Veiligheidsraad jurisdictie heeft inzake de Indonesische kwestie. Nader wordt gemeld uit Den Haag: De Belgische gedelegeerde heeft de volgende resolutie be treffende de Indonesische Toelichting partijbestu ur Partij van de Arbeid. De arbitrage-kwestie. Het partijbestuur van de Partij v. d. Arbeid heeft een verklaring uitgegeven ter toe lichting van de resolutie, wel ke op 't jongste partijcongres inzake de Indische kwestie werd aangenomen. Het partijbestuur merkt al lereerst op, dat de partij zo eensgezind mogelijk al haar krachten wil aanwenden om te komen tot een volledige liquidatie van de koloniale verhouding in goede samen werking tussen Nederland en Indonesië. Daarna verklaart het partij bestuur, dat in de resolutie geen goed- of afkeuring wordt uitgesproken over de beperk te politionele actie, om dan te constateren „Zomin als het congres zich uitgesproken heeft over het door de partijleiding ingeno men slandpun'. inzake het con crete feit van de „beperkte politionele actie", zomin heeft DE MARKT IN MIDDELBURG; een bedryvig beeld ook op normale dagen. Ir. Gerber: eerst herstel, dan grote schoonmaak Vergeet 1945 niet Op de ontboezeming van de heer Oud over de noodzaak om de vuilnisman naar Wal cheren te zenden, antwoordde ir. J. Gerber, hoofd van het Streekbureau Walcheren van het College van Alg. Commis sarissen voor de Wederopbouw, o.m. als volgt: Na de droogmaking in No vember 1945 was het eiland een sombere, met zwart slik over dekte vlakte, waaruit slechts puinhopen zich verhieven, waar zich geen enkel huis on beschadigd vertoonde, met in gestorte daken, met kozijnen die uit de muren puilden, met de wegen die öf verdwenen wa ren of wel bestonden uit een aaneenrijing van diepe gaten. De sloten waren volkomen dichtgeslibd, bruggen en dui kers verwoest, rioleringen ver zand, gas- en waterleidingen, benevens de electrische kabels vernield. Thans zegt de heer Oud: „Veel is er verwoest, maar veel valt er ook mede". Jawel, maar wanneer de heer Oud in No vember 1945 Walcheren had gezien dan zou het hem hele maal niet zjjn meegevallen. Als Walcheren thans her ademt, dan is dat omdat Ge meentebesturen, de Polder Walcheren en alle Rijksinstan ties, en niet in het minst de Zeeuwen zelf, uit die hopeloze chaos wederom een eiland heb ben gemaakt, dat de eer geniet de heer Oud mee te vallen. Maar dat kon de heer Oud natuurlyk niet weten. Hij ziet natuurlyk, dat Wal cheren niet is wat het vroeger was en nu zegt hijHet is hele maal niet netjes en fris en schoon op Walcheren. Stuur er toch de vuilnisman op af of po litieke delinquenten, die het eiland wat opruimen. Het is alsof de heer Oud bij een ingestort huis komt, waar de timmerlieden en metselaars druk bezig zijn met het herstel; U weet hoe dat is by een in aanbouw zijnd huis en nu zegt de heer Oud: 't Was toch zo'n lief huis en wat is het nu toch een rommel, waarom boenen zy de vloer toch niet en wor den de matjes niet geklopt? Ik moet nu concluderen, dat de heer Oud de inhoud van het herstelprobleem van Walcheren onderschat. Schadeherstel loopt in de honderden millioenen. Er is door alle daarvoor fci aanmerking komende instan ties hard gewerkt, onder onge lofelijk moeilijke omstandighe den. Het schadeherstel beloopt in de honderden millioenen gul den en dat moet geschieden met een uiterst beperkt aantal krachten, zowel technisch als administratief. Bovendien kost het grote moeite werklieden naar Walcheren te dirigeren en ze daar onder te brengen. Er zijn thans 12.000 woning* voorlopig hersteld en een gelgk aantal gezinnen kon dus in hun huizen terugkeren. Alle ar beidskrachten, waaronder 2000 werklieden van buiten Walche ren, zijn daarmede bezig ge weest. Er is voor f 2 millioen aan puin geruimd. Practisch is alle Èuin op Walcheren geruimd. •at dit puin hier en daar moest worden opgeslagen en nog niet kon worden afgevoerd zal toch ieder, die billijk oordeelt, wel duidelijk zijn. Overigens zijn de Gemeenten bezig met herstel van wegen, rioleringen, gas- en waterlei dingen, die alle ernstig bescha digd zijn. Bruggen, duikers, slo ten en wat niet al, waren ver woest of ernstig beschadigd. En met alle kracht is men met het herstel bezig. Teneinde het herstel van ernstig beschadig de woningen, wegen, bruggen, rioleringen, enz., enz. zo spoe dig als mogelijk is te doen af wikkelen, moest bij het nijpend gebrek aan arbeidskrachten de herbouw in de steden worden stopgezet, moest veel voorlopig blijven liggen, wat niet drin gend noodzakelijk was. Daarbij bedenke men wat een overwel digende administratieve romp slomp dit herstelwerk met zich medebrengt. Geen wonder! Dat Walcheren er zo ver waarloosd uitziet? Wat een wonder! Dat zal nog wel enige jaren zo blgven. Maar de wo ningen zijn hersteld en we be ginnen thans aan de herbouw. Walcheren worstelt om zijn zelfbehoud, om vervulling van zijn eerste en primitiefste be hoeften. Hoe is het mogelijk, vraag ik mg af, dat nu na deze totale catastrophe het Walcheren van heden wordt vergeleken met het zindelijke en frisse Walche ren van voor de oorlog en dat de schuld van de huidige, nog wanhopige toestand wordt ge schoven naar hen, die het her stel van Walcheren met al hun kracht dienen. Zou een woord van waaïde- ring niet op zijn plaats zijn ge weest, in de eerste plaats aan het aclres van de Zeeuwen, die de bijna hopeloze taak volvoe ren van Walcheren, hun Wal cheren, nog iets terecht te brengen, en die reeds zoveel in zo korte tyd hebben tot stancl gebracht? Ik ontzeg de heer Oud het recht om te schrijven, dat in ons .land nergens zo weinig werkelgke toewijding aan het herstel is besteed als op Wal cheren. Hij geeft dan blijk de inhoud van de catastrophe niet te peilen, noch te beseffen waar het zwaartepunt ligt van het herstel, en wat reeds is ge schied. Is 't niet naïef thans te vragen, dat ongeschoolde arbeiders het eiland nu eens een frisse beurt moeten geven? Ik heb Walcheren vergeleken met een verwoest huis, waar op dit ogenblik naarstig wordt getimmerd en gemetseld onder ongelofelgk moeilijke omstan digheden, onder stof en puin. Ongetwijfeld zal het huis weer worden voltooid en eerst clan zal ook de Zeeuw weer zyn ka mers stofferen en zijn vloeren boenen, de zoetlief zal er koe ren en de melkemmers zullen er rinkinken als weleer en de heer Oud zal weer op het eiland kunnen ronddolen met het ge dicht „Walcheren" van J. C. Bloem in zijn hand. Hij zal dan niet meer gehinderd worden door puinhopen en rommel en een hopeloze ravage en hg zal er dromen van stilte en stem ming. Hij wende daarom liever thans zyn schreden naar Giet hoorn. Ongetwijfeld is het daar niet troosteloos en vuil en ver richt de vuilnisman daar zijn werk naar 's Heren Ouds hart. Maar de heer Oud kome niet naar Walcheren; zijn schoenen zullen bestoft en bemodderd worden en misschien loopt hij ons eigenlijk toch maar in de weg... het zich in de resolutie zon der meer achter de regering geschaard." De passage, waarin 't con gres het vertrouwen uit spreekt, „dat de regering bereid zal zijn, daar waar dat nuttig en mogelijk is ook van arbitrage gebruik te maken", kan op grond van de gevoerde bespre kingen, in goede trouw slechts zo worden uitgelegd, dat het congres heeft erkend, dat er in het conflict met de repu bliek Indonesië enkele, in het eongres met name genoemde elementen zgn, waarover arbi trage door Nederland redelij kerwijs niet kan worden aan vaard, maar dat het toch ver wacht, dat de regering ook bij het aanvaarden van arbitrage tot het uiterste zal gaan. Het is zeker niet. juist, dat de algemene strekking van de resolutie zou zjjn, te voorkomen, dat „onder welk voorwendsel dan ook", op de weg van het gewa pend optreden zal worden voortgegaan. Er is noch in het algemeen, noch ten op zichte van de concrete situ atie in Indonesië uitgespro ken, dat er nooit en onder geen omstandigheid meer gewapend optreden zal plaats mogen vinden. Toen aan het slot. van het con gres door één der afgevaar digden werd gevraagd of 'n dergelijke interpretatie van de resolutie geoorloofd was, heeft de voorzitter dit met. beslistheid afgewezen. kwestie bij de Veiligheidsraad ingediend: „De Veiligheidsraad door de regeringen van Australië en India genoodzaakt tot het In behandeling nemen van de si tuatie in Indonesië, overwe gende, dat de Nederlandse re gering zich heeft beroepen op art. 11 par. 7 van het hand vest en van mening is, dat het behandelen van «leze kwestie, gezien do over dezo aangele- Senheid gehouden debatten in e raad, niet onder de compe tentie van de Veiligheidsraad valt, verzoekt het internatio naal Hof van Justitie ingevol ge art. 96 van het handvest zo spoedig mogelijk advies uit te brengen over de vraag of do Veiligheidsraad competent is zich oezig te houden met gc- noemdo kwestie. De secretaris-generaal heeft opdracht ontvangen ora de documenten betreffende do kwestie en de daarover gehou den debatten aan het interna tionale hof tor beschikking te stellen." Staking bij meelfabriek „Holland". Maandagochtend is een groot deel van het personeel, ongeveer 150 man, van de meelfabriek „Holland" te Am sterdam in staking gegaan. De landelijke bedrijfsgroep voe- dings- en genotmiddelen der E.V.C. deelde als reden van de staking mede, dat de di rectie der fabriek weigert een bedrijfseconoom in de gele genheid te stellen door mid del van een rapport aan te tonen dat de productie een stijging heeft ondergaan, die uitbetaling van een prestatie toeslag zou rechtvaardigen, zoals het college van rijksbe middelaars heeft toegestaan. De directie van de „Hol land" verklaarde, dat behalve de kwestie van de bedriifs- econoom ook een loonsverho ging van 15 aan de orde is gesteld. De zuiveringsactie in Ned. Indië. Het Nederlandse militaire actiecommuniqué van Maandag vermeldt o.m.: „De Nederland se detachementen bij Kamal op Madoera werden hevig bescho ten, terwijl sluipschutters op traden. Hiertegen werd door onze troepen krachtig opgetre den. Bij een zuiveringsactie op Noqrd-Sumatra in het gebied van Pematang Siantar werd contact verkregen met een bende van de T.N.I., die met verliezen werd teruggeslagen. In het gebied van Malang werd een zuiveringsactie ingezet waarbg hevig automatisch ge weervuur werd ontvangen. Het gehele kampongcomplex Djengkol in dit gebied werd gezuiverd." Er werd ook opgetreden te gen een bende bij Salatiga. Het comminiqué meldt ten slotte dat er aan Nederlandse zijde negen doden vielen en verscheidene gewonden. Manifest van de Gaulle. Oproep tot aansluiting bij zijn „partij". In een manifest heeft gene raal de Gaulle een beroep op het Franse volk gedaan om bij de gemeenteraadsverkiezingen in October de „Rassemblement du peuple Franqais" te steu nen en zo de Franse republiek te hervormen. Het manifest gewaagt van een .ernstige situatie" waarin de eenheid van het land wordt bedreigd door „separatisme" en de „rivaliteit der partijen". De Gaulle verklaart, dat zijn „Rassemblement" in geheel Frankrijk candidaten zal stel len. „Ieder aftredend raadslid, onverschilig voor welke party hij vroeger is gekozen, kan, zonder aan zijn overtuiging on trouw te worden, als candidaat voor de „Rassemblement' op treden, mits hij zich verplicht deze beweging te volgen." Met nadruk herhaalt de Gaulle, dat de Rassemblement geen partij is en dat de can- didatenlijsten zullen worden samengesteld uit mannen en vrouwen van verschillende overtuiging, „die willen sa menwerken in de redding van het Franse volk." Treinongeluk in Frankrijk. Te Meze b(j Montpellier in Zuid-Frankrijk zgn twee trei nen op elkaar gereden. Vier personen kwamen hierb(| om liet leven en er zgn 23 gewon den. De ontwerper van de Avro-Lancaster. Zaterdag verongelukte, zo als reeds in het kort bericht, bg een noodlanding op het vliegveld v. Woodford (Chesh ire) het proto-type van een door de vliegtuigfabriek A. V. Roe en Co. gebouwde ver- keersmachine. In het vliegtuig bevonden zich zes personen, vier ervan werden gedood. Tot de slachtoffers behoort Roy Chadwick, chef-ontwerper van de fabriek, de ontwerper van de A.V.R.O.-Lancaster, de vier-motorige bommenwerper, die zulk een groot aandeel had in het offensief van Engeland tegen Duitsland in de afgelo pen oorlog. Chadwick heeft moer dan rtig soorten vliegtuigen ont worpen. Het A.N.P. verneemt nader, dat het verongelukte proto-. tyne de Avro-Tudor-Two was. een machine, die beschouwd .werd als één van de meest luxueuze vliegtuigen in de we reld. Het toestel, uitgerust' met vier rolls royce „Merlin" motoren, had gedurende de laatste zeventien maanden proefvluchten gemaakt. Het was uitgerust met een „druk- cabine". Het zou een kruis snelheid ontwikkelen van 450 km per uur op een hoogte van vyf en zeventig honderd me ter. Met veertig passagiers en bagage zou het 4160 km kun nen vliegen zonder tussenlan ding. Met 60 passagiers 3200 kilometer. Een commissie is begonnen v met het onderzoek naar de ramp. De verklaringen van de twee overlevenden kunnen daarby van waarde z^jn,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1