PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Beroep van Chinezen op de Verenigde Naties Sjahrir in Amerika Razzia in het parasieten - paradijs De export van groente naar Duitsland Boomgaarden op Walcheren gaan ten onder Maandag 11 Aug. 1947. 190e Jaargang - No. 188 "Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwse Courant, Middelburg. Drukkerij Fa. F. van de Velde Jr., Vlissingen. Shaive°aop «S" WAARIN OPGENOMEN DE MIDDELBURGSE, VLISSINGSE, GOESE, BRESKENSE COURANT EN VRIJE STEMMEN advertentieprijs: u cl per ABONNEMENTSPRIJS: 25 ct. per week: 3.20 per kwartaal; franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Christelijke feestdagen. mm., minimum p. advertentie 2. Bureaux gevestigd te" yifssingen^MTalstr^?8-60^teL^10^(2^1ijnen)^^Middelburg: Londense Kaai 29. tel. 2077 en 2924 - Goes: Turfkade 15. tel. 2475 - Oostburg: Gratamastr 3. tel. 102 Terneuzen: Brouwerijstr. 2. - Postrek. nr. 359300 P.Z.C., Middelburg. Het wereldgebeuren BESPREKINGEN IN WASHINGTON OVER DE DUITSE PRODUCTIE. Frankrijk mag niet deelnemen. Honderden Duitse „baronnen van de zwarte markt", die lui erden in de zonneschijn en een luxueus leventje leidden in „het parasietenparadijs" aan de kust van Noordzee en Oostzee, hebben Zaterdag en Zondag overhaast hun koffers moeten pakken. Britse en Duitse politie 800 man omvattend, hadden door het beginnen van een gro te schoonmaak-actie de heren aan het schrikken gebracht. De toeristenplaatsen van de eilan den Sylt en Norderney eh en kele andere kustplaatsen kon den nog grondig worden „uit gekamd" met opmerkelijke re sultaten. Men trof in restau rants en hotels massa's duur geklede vrouwen aan en ver raste vele gezelschappen mid den in overdadige eetpartijen en drinkgelagen. In de vele luxe auto's van de hotelgasten en bij hun bagage vond men grote partijen artikelen van de zwarte markt. Deze razzia op Duitse profiteurs toont weer hoe droevig het in Duitsland nog steeds gesteld is met de productie en de distributie. De zwarte handel viert in al zijn vormen hoogtij met als ge volg dat een. vrij grote para sitaire groep van de brutaal- sten en de handigsten in schijn- weelde leeft in .tegenstelling tot de harde levensvoorwaar den in de steden. Zo is de practijk, maar in theorie is verandering op komst. Morgen beginnen nl. in Washington Brits-Amerikaan se besprekingen over het toe komstige peil van de Duitse industrie. Op deze conferentie zullen in de eerste plaats drie verwante vraagstukken worden onderzocht: de rantsoenen, de behuizing en het vervoer. Daar naast zal worden nagegaan hoe en in welke mate, de produc tie, vooral die in het Ruhrge- bied kan worden opgevoerd, mede ten bate van de Euro pese economie. Men verwacht dat de Amerikanen een grotere rol zullen gaan spelen in de IN 73 UUR ROND DE WERELD. Captain Odom verbetert het wereldrecord met 113 uur. De Amerikaan captain Wil liam Odom is Zondagavond met z'n Reynolds Bomshell in Chicago geland, na in iets minder dan drie dagen om de wereld te zijn gevlogen. Hij werd door een grote menigte begroet. Odom heeft het wereldrecord solovlucht om de wereld, dat op naam stond van Wiley Post en ge vestigd werd in 1933, met 113 uur gebroken. Zijn tijd was; drie-en-zeventig uur, vijf mi nuten en veertig seconden. Na een non-stop vlucht van 6000 km. van Tokio was kapi tein Odom Zondagochtend om o.33 uur Ned. tijd, in Alaska geland. Zijn gemiddelde snel heid bedroeg op dit traject meer dan 500 km. per uur. Reuter meldt nog: De tijd van kapitein Odom, die 31.614 k.m. aflegde, is meer dan eens zo kort als die van Post in 1933, die 186 uur en vijftig minuten nodig had., Odom heeft gemiddeld ongeveer 431 k.m. per uur gevlogen (als men de uren, die hij niet vloog, gedurende deze tocht, als vlieg uren telt). Telt men alleen de ruim 63 werkelyke vlieguren, dan is het gemiddeld 504 k.m. Odom was bijzonder moe, daar hy de laatste drie dagen weinig geslapen heeft. Tusen Anchorage (Alaska) en Ed monton (Alberta) is hij in de lucht in slaap gevallen en heeft gedurende een uur en veertig minuten op zijn auto matische piloot gevlogen. Hij ontwaakte juist bijtijds om komen! me^ een te voor- Treinongeluk In Engeland. Vijftien passagiers zijn om het leven gekomen en onge veer 50 werden gewond toen de :Londen-Leeds Expres in de buurt van Domcaster op 't achterstuk van een andere trein reed, die eveneens op weg was naar Leeds. De loco motief en de eerste drie wa gens van de expres ontspoor den, terwijl de laatste vier wagens van de andere trein totaal werden vernield. Beide treinen waren overvol, gro tendeels met vacantiegangers. Duitse industrie door het doen toevloeien van dollars en het zenden van deskundigen naar de steenkoolvelden, die ten achter blijven in productie. Het spreekt vanzelf, dat men in Frankrijk veel belangstel ling heeft voor wat in Wash ington besproken zal worden. Zodra plannen worden gesmeed over de toekomst van Duits land spitsen de Fransen waak zaam de oren. Een verzoek van Bidault om in Washington een woordje mee te mogen spre ken is slechts half aanvaard. Minister Marshall verklaarde Zaterdag, dat Frankrijk zijn standpunt kan uiteenzetten en bezwaren kenbaar maken alvo rens in Washington een plan definitief wordt geformuleerd en goedgekeurd. Frankrijk zou echter niet aan de besprekin gen kunnen deelnemen. Wel zeide Marshall ermee accoord te gaan, dat Engeland, Frank rijk en Amerika „zonder ver wijl" een aparte conferentie zullen houden over de Duitse industrie. Daaruit blijkt dat de Amerikanen toch enigszins met de wensen en bezwaren en met het wantrouwen van de Fran sen rekening willen houden. Voorlopig moet Parijs echter afwachten wat in Washington bekokstoofd zal worden. Frankrijk hervat handel met Spanje. Bidault, de Franse minister van buitenlandse zaken, heeft vreklaard, dat de regering maatregelen overweegt om de handel tussen Frankryk en Spanje te hervatten. Frankryk sloot 28 Februari 1946 de grens met Spanje, na dat 4 Spaanse republikeinen te Barcelona geëxecuteerd waren. Spanje vol^cle 6 dagen later dit voorbeeld. Bidault deelde mee, dat Frankryk in zyn eigen be lang maatregelen zal nemen om een zelfde situatie te scheppen als ln andere landen zoals Engeland en de V.S. heerst, die namelijk wel hun ambassadeurs uit Spanje heb ben teruggetrokken, doch niet de handelsbetrekkingen hebben verbroken. Recordvlucht van de K.L.M. Gezagvoerder van Ulsen van de K.L.M, heeft op zyn vlucht van Batavia naar Amsterdam de route BangkokColombe aan een stuk gevlogen. Hij bouwde hiertoe in Bangkok 'n extra-tank in zyn machine. De Constellation „Nijmegen" met gezagvoerder Groeneveld landde na Donderdagavond 11.20 uit Batavia te zijn vertrokken, Za terdagochtend om 10.45 te Am sterdam. Deze vlucht is een recordvlucht, in 42 uren vol bracht. Geland werd in Colom bo, Negombo, Sjarja en Cairo. Sovjets werven arbeiders voor uranlummijnen. De Sowjct-Russische autori teiten in Duitsland trachten nog 20.000 man te werven voor de arbeid in de uraniummyuen in het Ertsgebergte (Zuid- Oost-Duitsland), aldus de „Neue Zeitung". De arbeidsbureaux in alle staten van de Sowjet-Russi- sche bezetingszóne hebben in geheime orders van 't Sowjet- Russische militair bestuur op dracht gekregen om arbeiders te leveren. Alle mannen tussen 16 en 45 jaar vallen onder verplich te tewerkstelling. Men ver wacht in welingelichte krin gen, aldus het blad, dat het bevel een nieuwe vlucht van de bevolking uit de Oostelijke zóne ten gevolge zal hebben. Vorige oproepen voor arbeid in de uraniummijnen hadden reeds duizenden bewoners tot illega le uitwijking naar de Westelij ke zóne gebracht. Vandaag... is het 350 jaar gele den, dat de resterende schepen van de eerste Ned. expeditie, welke op 2 April 1595 onder Cor nells Houtman naar Indië was uitgevaren, in het Marsdiep terugkeer de met slechts 89 overle venden van de aanvan kelijk 249 koppen tellen de bemanning. ONLUSTEN IN PENSJAAB. 138 Moslems en 2 Sikhs zyn gedood tijdens onlusten in een aantal dorpen in de Pendsjaab. De Mohammedaanse bevolking van drie dorpen zou nagenoeg uitgemoord zijn. In de buiten wijken van Amritsar hebben ;evechten tussen Moslems en >ikh's plaats gehad, waarbij van granaten en machinegewe ren gebruik is gemaakt. De overheid greep gewapender hand in, waarbij zes Sikhs wer den gedood en dertig gewond. Moeilijkheden bij de betaling. Het heeft er deze week naar uitgezien, dat de zo lang "verwachte export van Neder landse groenten ten behoeve van de Duitse bevolking ein delijk ter hand genomen zou worden. Het bedrijfschap van groen ten deelde de ongeveer 100 groentenveilingen zelfs mede, dat met een vrij geregelde export van bonen, komkom mers, tomaten, andijvie, peen en een gering kwantum sla rekening gehouden kon wor den. Te elfder ure hebben zich evenwel nog moeilijkheden voorgedaan, aan welker op lossing op het ogenblik met spoed gewerkt wordt. In het Attlee doet beroep op Britse bevolking. EEN ERNSTIGE SITUATIE. De Britse premier, Clement Attlee, heeft een radiorede ge houden, waarin hij een beroep deed op het Britse volk om be hulpzaam te zijn bij de uitvoe ring van het regeringsplan, dat Engeland door de economische moeilijkheden moet- heen hel pen. Attlee zei, dat hij zeker van de overwinning was, gezien de natuurlijke hulpbronnen en de bekwaamheid en ijver van het volk. Wij staan voor een situ atie, verklaarde Attlee, die behoort tot de ernstigste, waarmee wij in de loop van een lange geschiedenis te ma ken hebben gehad. Attlee eindigde met de ver zekering, dat Groot-Brittannië niet mocht drijven op de hulp van 't gemenebest noch op die van „onze vrienden in Ameri ka." bijzonder hebben de betalings voorwaarden een punt van overweging uitgemaakt. De Nederlandse onderhan delaars poogden o.m. vastge legd te krijgen, dat de beta lingen in een „comfortable currency" zullen geschieden, welke voor hen in de huidige situatie de Amerikaanse, Brit se of Nederlandse valuta be tekent. Voorts werd van Ne derlandse zijde voorgesteld de groentenexport via compen satieleveranties te verreke nen. Anderzijds werd gestreefd de betaling te verrichten in een naar Nederlandse opvat tingen „uncomfortable cur rency", het toekomstige Duit se betaalmiddel, hetgeen zou neerkomen op een uitgestelde markenrekening. Tenslotte zouden de Neder landers met de Amerikaanse en Britse bezettingsautoritei ten overeengekomen zijn de groentenexport via compensa tieleveringen te verrekenen. Zweedse Dakota verongelukt. OP LIJN AMSTERDAM- STOCKHOLM. Een Zweeds vrachtvliegtuig (Dakota) op de lyn Amster damStockholm is Zaterdag morgen vroeg by de landing op net vliegveld van Malmó neergestort. De radiotelegra fist werd gedood, 5 andere le den van de bemanning werden ernstig gewond. Het vliegtuig vloog over de landingsbaan heen en botste tegen de rotsige heuvel op aan de grens van het vliegveld. De cabine van de piloot werd in gedrukt. doch het toestel vatte geen vlam. Alle luchtverkeer van Malmö uit is sinds dit on geluk gestaakt. Bon voor fietsband aangewezen. Het Centraal Distributie kantoor deelt mede, dat van 10 Augustus t.m. 30 Septem ber a.s. op de bon C 26 van het bewijs van inschrijving voor fietsbanden Bi 606 voor vervanging van fietsbanden een toerbuitenband wordt be schikbaar gesteld. Deze band kan rechtstreeks op bon C 26 worden gekocht. Men behoeft deze bon dus niet bij de Dis- tributiedienst in te wisselen tegen een bandenbon. Ned.-Belgische besprekingen te Roosendaal. Naar het Brabants Nieuws blad verneemt, zullen Dinsdag a.s. vertegenwoordigers van de Belgische en Nederlandse re gering, waaronder van Neder landse zijde vooraanstaande fi guren van het departement van Financiën, in het Stations gebouw te Roosendaal elkaar aan een lunch ontmoeten. By deze gelegenheid zouden de delegaties van gedachten wis selen over de regeling van grenskwesties. Hij zal de Indonesische zaak voor de Veiligheidsraad bepleiten. Verklaring aan de pers. Sjahrir Is Zaterdag per vlieg tuig in New York aangeko men teneinde de Indonesische zaak voor de Veiligheidsraad te bepleiten. Hjj werd door een grote groep Indonesiërs en ver tegenwoordigers van de rege ring van India en van de Ara bische Liga verwelkomd. LINGGADJATI. Op een vraag of hy de over eenkomst van Linggadjati als een basis beschouwde om het Nederlands-Indonesische con flict op te lossen, antwoordde Sjahrir: „De Nederlanders von den deze overeenkomst blijk baar onbevredigend want zij schonden deze bij het uitbreken van de vijandelijkheden. Wy hebben de overeenkomst onder tekend, omdat wy dachten dat zij resultaat zou opleveren." DE ACTIE WAS GRON DIG VOORBEREID. Sjahrir verklaarde dat de Nederlandse aanval „zelfs gron diger was geweest dan de Ja- Jianse invasie, het was een vol- edige oorlog, grondig voorbe reid en even grondig uitge voerd". De Nederlanders had den volgens Sjahrir vlammen werpers en zware wapens ge bruikt, doch hij kon niet aan geven op welke plaatsen dit was gebeurd. Hij zeide geko men te zijn om zich in verbin ding te stellen met de voor- Indische en Australische afge vaardigden, die de kwestie voor de Veiligheidsraad hadden ge bracht. „De Republiek Indone sia, aldus Sjahrir, volgt met ~espannen belangstelling, wel- :e verdere positieve actie de Veiligheidsraad zal ondernc men om zijn bevel „staakt het vuren" tot een logisch resul taat te leiden. Mijn regering Landelijke arbeidersscholen opgericht. De stichting scholendienst van het instituut voor arbei dersontwikkeling, het N.V.V. en de dr. Wiardi Beekman- stichting hebben besloten, ge zamenlijk een landelijke scho lendienst in het leven te roe pen. Deze scholendienst zal door het gehele land in het ko mende winterseizoen twee soorten van scholen organise ren. In de eerste plaats arbei dersavondscholen voor de brede massa van arbeiders en arbeid sters. In de tweede plaats ko men er in een beperkt aantal plaatsen plaatselijke kader- scholen, tweejarig van opzet. Droogte bracht record zoutgehalte teweeg. Alleen regen kan uitkomst brengen. Dat de aanhoudende droog te van deze zomer voor de landbouwgewassen op Wal cheren een ramp is geweest is reeds herhaaldelijk bericht. Waar tot dusver nog niet de aandacht op is gevestigd, is het feit, dat vele jonge boom gaarden in het inundatiege- bied eveneens het slachtoffer zijn geworden van het gebrek aan regen. Dwars tegen het advies der deskundigen in hebben reeds verleden jaar vele boeren jonge vruchtbomen aange plant. De zware regens van toen dreven het zout diep de bodem in en boven verwach ting deed de aanplant het be hoorlijk. Aangemoedigd door dit „succes" hebben dit jaar andere boeren het voorbeeld van de eersten gevolgd. De regen echter bleef uit en daardoor kwam het zout naar de oppervlakte. In het vorige najaar kwa men bij grondonderzoek zout gehalten aan het licht, die va rieerden tussen de 1 en 3. Dit betekent, dat er per liter bo- demvocht 1 a 3 gram zout werd aangetroffen. Dezer dagen heeft men op nieuw bodemonderzoek ge daan en daarbij kwamen zout gehalten voor van 300Er zijn plaatsen, waar het zout als een witte dunne laag ligt te glinsteren in de zon. DE GEVOLGEN. De gevolgen zyn niet uitge bleven. Op zeer vele plaatsen zyn de jonge vruchtbomen niet tegen het zout bestand geble ken. De bladeren zijn zwart geworden en verschrompeld, de bomen dood. Niet alleen de jonge aanplant van dit jaar is op deze manier ten onder gegaan, maar ook de aanplant van verleden jaar, die aan vankelijk. zulk een succes scheen, heeft het niet kunnen houden. Wie thans over Wal cheren dwaalt en nagaat, wat er van de nieuw geplante vruchtbomen terecht is geko men, komt tot ontstellende cpnclusies. Voor de boeren is dit na tuurlijk een schadepost en een lelijke tegenvaller. En nu kan men wel zeggen, dat de boeren daarvoor zelf verantwoordelijk zijn, dat zij er beter aan zouden hebben gedaan te luisteren naar de waardevolle adviezen der des kundigen, maar wat zou er gebeurd zijn, als we deze zo mer nu eens weer een over vloed van regen hadden ge kregen? Dan waren de vruchtbomen er misschien doorgekomen. De droogte, die door de vacantiegangers zo wordt toegejuicht, heeft hier de boeren parten gespeeld. En mag men het hen euvel dui den, dat zij tegen de adviezen in tot aanplant overgingen? Neen immers! Zij deden zulks slechts gedreven door liefde voor hun grond en door het verlangen om werkzaam te zijn, de handen uit de mou wen te steken en niet bij de pakken neer te zitten. REGEN, REGEN.... Het is jammer, dat het zo gelopen is. De vraag rijst hier en daar wellicht, of de hoge zoutcij- fers, die thans worden aange troffen, ook verder rampspoe dig zullen zyn voor de ge wassen. Het antwoord luidt, dat een stevige regenval gedurende een periode van een dag of veèrtien vermoedelijk vol doende zal zijn om het zout weer in de bodem te doen verdwynen. Is het eenmaal zo ver, dan is het niet waarschijnlijk, dat het opnieuw aan de opper vlakte zal komen. Er kan nog op gewezen worden, dat het te hopen is, dat als op 4 November het startsein voor de officiële her- beplanting van Walcheren wordt gegeven, het eiland een behoorlijke regenperiode ach ter de rug heeft. Anders zou zelfs dan de nieuwe aanplant in gevaar kunnen komen. Zo gering is echter deze kans, dat er in de practijk geen re kening mee behoeft te wor den gehouden. Protest tegen moorden en plunderingen. De voorzitter van de grootste Chinese vereniging in Indone sië, de Choeng Hwa Choeng Hwi, heet in een radio-rede con beroep gedaan op de Verenig de Naties uit naam der Chine se bewoners van Indonesië om geen uitspraak te doen in de Indonesische kwestie, voordat de Chinezen volledig hun in zichten hebben kenbaar ge maakt. De radiorede was gericht tot „China en de Chinezen over de gehele wereld de de wereld pers". De voorzitter zette uiteen, dat de gruwelen tegen de bevol king vaak zijn gepleegd door Indonesiërs in de uniform van het Indonesische leger. „Als mensen en als Aziatisch volk gaan de Chinezen accoord, dat het Indonesische volk eens zijn vrijheid krijgt, maar dit be tekent niet dat de Republiek Java en Sumatra de potentiële rechten van het Chinese volk als volk van Aziatisch ras ver geten moet. Sedert de capitu latie van Japan zijn de Chine zen in Indonesië herhaaldelijk vermoord, geplunderd, gemin acht en op alle mogelyke ma nieren uitgezogen door Indone siërs, van wie sommigen ge kleed waren in de uniform van hun leger." Verder wordt in de rede gezegd, dat de Indone sische Republiek herhaaldelijk blijk heeft gegeven onmachtig te zyn eigen leger en volk in toom te houden, zelfs zo, dat op het ogenblik eigendommen en levens van Chinezen gevaar lopen. In zijn beroep op de Ver. Naties, verzocht de voor zitter doelmatige stappen te nemen tot het bescher men van de Chinezen te- fen terroristische acties, e Indonesische autoritei ten te verplichten alle Chi nezen,-die worden gevan gen gehouden, vrij te laten en verantwoordelijke Indo nesiërs te straffen voor de dóór hen gepleegde gruwe len. COMMENTAAR VAN GANL Dr. Gani, vice-minlster-presi- dent van de Indonesische Re publiek, heeft in een verkla ring commentaar geleverd op deze radiorede. „De Chinese bevolking heeft dezelfde moeilykheden onder vonden tjjdens de Japanse in vasie in 1942, toen de regering van Nederlands-Indlë verant woordelijk was", aldus dr. Gani. Na er de nadruk op te hebben gelegd, dat de onregel matigheden. waar de Chinezen in Indonesië onder te lijden hebben, slechts voorvallen in de gebieden, waar de Nederlandse aanval heeft plaats gehad, ver klaarde Gani tenslotte, dat de minister-president van de Re- Ïiubliek aan de Indonesische po- itie bevel heeft gegeven om maatregelen te nemen ter be veiliging van het leven en de bezittingen der Chinezen. Hoever de K.L.M. vloog. De toestellen van de K.L.M. hebben sinds de oprichting van de maat schappij op 7 October 1919 tot en met het eer ste halfjaar 1947 in to taal een afstand van 110.000.000 km. afgelegd. In 1946 werd een totaal afstand van 17.896.239 km. gevlogen, in het eer ste halfjaar van 1947 reeds 11.000.000 km. Comité Rijkseenheid telegrafeert Veiligheidsraad, Het Nationale Comité Hand having Rijkseenheid heeft een telegram aan de Veiligheids raad doen toekomen. Daarin wordt geprotesteerd tegen de houding van de Veiligheidsraad inzake de Indonesische kwestie. Het comité wenst tegenover de Raad en tegenover de gan se wereld uit te spreken dat de beslissing van die Raad dui delijk niet beheerst wordt door de belangen en het welzijn van tientallen millioenen onzer me deburgers in Indonesië. Wereldjamboree Ie Moisson Zaterdagavond is in de Padvindersstad Moisson ten Noorden van Parijs, de we reldjamboree geopend met een grote fakkeloptocht. Voorop werd de vlammende toorts gedragen, welke ook op de laatste wereldjamboree te Vogelenzang dienst heeft ge daan. Het medendeel der 40.000 pad vinders en der padvindsters uit meer dan 40 landen, was na het opzetten der tenten druk bezig met „internatio nale ruilhandel" om souvenirs mee naar huis te kunnen ne men. Op deze markt staat de kilt" (Schots rokje) van de Schotse padvinders het hoogst genoteerd. Daarnaast vinden Canadese koeienzwepen en Turkse fezzen de meeste af trek. Volgens een 15-jarige Schotse padvinder bedraagt de koers van een kilt: 1 Ca nadese koeienzweep, een fez en een zakje gepofte mais. DE KINDERVERLAMMING IN ENGELAND. In Engeland zyn de afgelo pen week 448 gevallen van kinderverlamming geconsta teerd. heeft voorgesteld, dat de Vei ligheidsraad een commissie naar Indonesië zou zenden om toe te zien, dat beide partijen loyaal aan zyn bevel voldoen. Wy aanvaarden het aanbod van goede diensten van Amerika in het vertrouwen dat de Ver. Staten dit beschouwen als een deel van de actie, welke de Vei ligheidsraad zich heeft voorge nomen." Toen Sjahrir gevraagd werd, wat het gevolg zou zijn, indien alle pogingen tot bemiddeling en arbitra ge mislukten, antwoordde hy: „dan zullen wij ons tc- - gen dc: Nederlanders moe ten verdedigen". DE REPUBLIKEINSE VERLIEZEN. Over de militaire actie zeide Sjahrir nog, dat de verliezen aan Indonesische kant niet hoog waren, doch dat een groot aantal bur gers het slachtoffer van de Nederlandse actie was geworden. Sjahrir ver klaarde, dat de Palembang vele burgers, die ver scheurde uniformen droe gen, omdat zij geen andere kleding bezaten, door do Nederlanders waren dood geschoten. Sjahrir zeide voorts, dat de Republiek de privé-rechten van buitenlandse ondernemingen en beleggingen zou erkennen, ook die van Amerika en Nederland. Over de lening van de wereld bank aan Nederland zeide hij: „Indonesië is bezorgd, dat hét geld eventueel voor militaire doeleinden zal worden ge bruikt." FOOTE NAAR DJOGJA. Walter Foote, de Amerikaan se consul-generaal te Batavia, heeft Zondagavond voor radio Batavia aangekondigd, dat hij Maandag om 7 uur in een Amerikaans vliegtuig naar Djogja zal vertrekken. Hij richtte de boodschap tot Soe- karno en Sjarifoeddin en vroeg antwoord te mogen ontvangen via radio Djogja, of het vlieg tuig kan landen. Op Walter Foote's verzoek om te Djogja te mogen landen heeft Sjarifoeddin geantwoord, dat hij met genoegen zyn be zoek zou ontvangen. AFVAARDIGING NAAR NEW YORK. De regering van de staat In donesia Timoer heeft besloten naar New York af te vaardi gen: president Soekawati, min.-president Nadjamoeddin en de minister van binnenland se zaken Anak Agoeng Agoeng. REPUBLIKEINS VERZOEK AAN VEILIGHEIDSRAAD. Zondagavond heeft Sjarifoed din vla de radio de Veiligheids raad verzocht toe te staan, dat Sjahrir, Agoes Salim en nog aan te wijzen vertegenwoordi gers, die uit Indonesië zullen arriveren, in do Veiligheids raad de nodige Inlichtingen ge ven. Boycot in Australië opgeheven. Do boycot van de Australi sche vakverenigingen op de Nederlandse schepen zal heden Maandag opgeheven worden volgens 'n besluit dat door liet dageiyks bestuur van de bond in Melbourne is genomen. Dit besluit volgde op de waarschuwing van Chiflcy, toen h(j tijdens de conferentie met de leiders der vakvereni gingen wees op de rampspoe dige gevolgen welke een onder breking in de vaart van Neder landse schepen op de Holland- Australië lijn zou hebben. Men verwacht te Canberra, dat de havenarbeiders him boy cot zullen voortzetten, onge acht de beslissing van do vak- verenigingsraad. M.s. „Kalianda" te water gelaten. Zaterdagmorgen werd bH de N.V. C. van der Giesscn en Zo- nen's scheepswerven te Krim- >en aan de IJssel te water ge- aten het motorvracht- en pas sagiersschip „Kalianda", als eerste van een serie van acht schepen van het type „Van der Capellen" van de K.P.M. te Amsterdam. Bronzen erekruis uitgereikt. Zaterdagmorgen werd op het vliegveld Woensdrecht voor het front der troep het Bronzen Erekruis uitgereikt aan de Sergeant Majoor Vlieger Poestkoke. Deze onderschei ding werd hem verleend door de Koningin voor zijn moedig optreden tydens de oorlog te gen Japan. Hy had namelijk, zwaar ge wond zijnde, op zijn in het wa ter ligeende vliegboot Japanse jachtvliegtuigen van zich af weten houden, totdat het toe stel waarop hy zich bevond zonk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1