Afëx sgiSÏklIlUÜGïS procent IS ZUINIG Mi%WApR ALGEMEENE ZEEUWSCHE Garage Imp. U. lnlernJulomJIii. «SIS®1 Stichting herstel Zeeland 1945 Nu geen gepraat, alleen een daad Geneesmiddelen VAN DER REST - GOES 10e Veetentoonstelling Oostburg Boekhouden en Middenstand PITMANSCH00L te GOES BUITENGEWOON CONGRES TAPIJTEN PALTHE Dinsdag 12 Aug. a.s. hopen onze Ouders, Be- huwd- en Grootouders F. HOOGSTRATE cn A. VAN PIENBROEK, hun 50-jarig huwelijks- feest te vieren. Hun dankbare Kinde- ren, Behuwd- en Klein- kinderen. Goes, 's Heer Hendriks- kinderendyk 53. Gelegenheid tot felici- teren „Slot Ostende" van 5 tot 6 uur. 4c 4 jj; Eben Haezer. Zo de Here wil en hij leeft hoopt onze vriend F. BOOGAARD, Spuistraat 14, Middel- burg, 13 Aug. a.s. zijn 50ste geboortedag te her- J denken. ENIGE VRIENDEN. Doopsgezinde Gemeente Goes. Op ZONDAG 10 AUGUSTUS GEEN DIENST. Ecrstv. dienst op 24 Augustus. Eglise Wallonne. Dimanche le 10 aoüt a 11 h. du matin dans l'Eglise ang- laise: Monsieur le Pasteur J. RISSEEUW de Méridon (Vau- cluse). Telefonisch aangesloten onder No. 267 GEBR. HUVERS, PENSION WESTDUINEN, Koudekerke. De Ontvanger der Ne- derl. Herv. Gem. te Zierik- zee houdt zitting te zijnen huize 's Maandagsavonds van 6.30—7.30 uur en des Vrijdagsmorgens van 11—12 uur. De Ontvanger voornoemd, P. DE BREE. VACANTIE Middelburgse bakkers. GESLOTEN van 11 tot en met 16 Augustus 1947. J. BROODMAN, Breestraat. P. J. BEUN, Londense Kaai. C. MOL, Burg. Dregmansstr. Firma C. SANDERS, Varkensmarkt. J. PH. SALOMË, Langeviele. Wed. A. STRIK, Seisstraat. A. P. ROTTE, Londense Kaai. W. DE.VISSER, Korte Noordstraat. A. v. d. BROEKE, Noordweg, St. Laurens. LEGER DES HEILS Vlissingen. Paul Krugerstraat 28. Zondag 10 Augustus 10 uur: Heiligingsdienst, Kapt. O. KROMMENHOEK. 3.30 uur: Openlucht Bellamy- park. 7.30 uur: Heilsbijeenkomst o. l.v. Luitenante M. VADER. 23 Augustus Uitvoering van gewijde mu ziek in de Nieuwe Kerk, Wil- helminastraat, te geven door het Schied#mse Muziekkorps. Kaarten a 25 cent alom ver krijgbaar bij de Heilssoldaten. „DE BLAUWE BRIL", Opticus SCHROOTE, St. Jacobsstr. 14, Vlissingen. Wegens vacantie GESLOTEN van Zaterdag 9 Aug., 12 uur, tot Maandag 18 Aug., 2 uur. doodt ook do neten en «tljts onschadelijk voor mens en huisdier afdoende na één grondige toepassing beval TJ 181 riotibaar voor dieren Er is ook: PUEX vloeibaar voor hoofd behandeling - PlTEX Insectenpoeder (bedden, ligplaats van huisdieren, enz.) PlTEX voor witkalk -PITOX spuitvtoelstol Iedere Zaterdagavond DANSEN In „FLORA", Grote Markt Goes, met „The Lucky stars' uit Roosendaal. Gevraagd FLINKE JONGEN voor magazijn, liefst met enige routine. Aanmelden: F. MALJERS EN ZOON, Vlis- singse straat 35, Middelburg. Voor goede meubelen „B U I G O M", Wijngaardstraat 37, GOES. Telefoon 2783. Middelbura Vast en zeker/ DEN HAAG ROTTERDAM Middelburg Telefoon 2155 Weg met al die nadeelen von moeizaam zwoegen en langdurig sLofopjagen Neem een STOFZUIGER van f o&bl' tegenover Postkantoor, Middelburg. SCHORTEBONT Zij, die tot nu toe op hun, destijds door de Burgemeester uitgereikt schortebont-bewjjs nog geen schortebont hebben ontvangen en dit bewijs nog in hun bezit hebben, dienen dit bewijs thans ten spoedigste, doch uiterlijk 13 Augustus 1947, in te leveren bij een textiel-winkelier ter plaatse. Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat de be wijsjes na 13 Augustus 1947 hun geldigheid hebben verloren en niet meer inwisselbaar zijn. DE DETAILLISTEN wordt verzocht, de bij hen ingeleverde bewijsjes, waarop tot heden nog geen bont door de grossier kon worden afgeleverd, uiterlijk 18 Augustus 1947 toe te zenden aan een der hierna genoemde textiel-grossiers. De aflevering van het bont aan detaillisten kan begin Sep tember worden tegemoet, gezien. Als grossiers zijn aangewezen: Fa. M. H. BOASSON ZN., Lange Noordstraat, Middelb. Fa. BROUWENAAR en v. d. KAMER, Langeviele, M'burg. Fa. A. JOZIASSE ZN., Nieuwe Burg, Middelburg. Fa. L. G. RIVIÊRE, Korte Delft, Middelburg. Fa. J. DONNER—MEIJLER, Goes. Fa. H. JOOSSE, Lange Vorststraat 5153, Goes. Fa. G. T. MEIJERING, Opril Grote Markt 13, Goes. Fa. A. WILKING, Klokstraat 11, Goes. Fa. JOS. WITKAM Co., Postbus 11, Goes. Fa. J. BOERBOOMS, Kerkstraat 9, Terneuzen. EL Confectie Industrie „De Kroon", W. SCHELLINKHOUT, Noordstraat 66, Terneuzen. Fa. A. WILKING, Hulst. Fa. O. BATSELAERE—BEVIN, Sluis. Fa. H. J. STIEGER ZN., Delpratsingel 19, Breda. 'ALGEMEENE ZEEUWSCHE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V. MIDDELBURG DE MODERNE ZEEUWSE INSTELLING DIE U VOLLEDIGE ZEKERHEID BIEDT THANS OOK BEDRIJFSVERZEKERING Zaterdagavond 8 uur „Geen anti, maar voor de Koning". Op naar de Dam. Zang en Muziek. Sprekers: Ds. H. VELDKAMP Kapt. BAKKENES. Komt allen luisteren Interk. Evang. Comm. WONINGRUIL. Nette woning te Goes voor dito te Rotterdam. Br. A 731, Bureau P.Z.C., Goes. Biedt zich aan liefst Domburg of omgeving. NET MEISJE, Brieven no. 21, Agent P.Z.C Domburg. Gevraagd nette huishoudster of DAGMEISJE bij ambtenaar met zoon van 23 jaar. Goed loon. Brieven no. 694, Bur. P. Z.C., Middelburg. Verloren: 2 GLASBRILLEN in étui. No. 1 in Vlissingen, no. 2 gaande van Vlissingen naar Zierikzee. Ik ben zeer ontriefd. Gaarne bericht aan: G. TIMMERMAN, Walstraat 50, Vlissingen. PENSION „DE WIJDE LANDEN" aan duin en zee te Koude kerke, Dishoek, 5.p. d. p.p. vanaf 31 Augustus. P. A. STOEL. Op handelskantoor te Mid delburg wordt gevraagd SECRETARESSE DER DIRECTIE, kunnende typen en stenogra feren. Brieven met volledige gegevens no. 702, Bur. P.Z.C., Middelburg. Begin September vangen de lessen weer aan voor: het Middenstands-diploma het Practijk-diploma Boekhouden. Deelnemers gelieven zich zo spoedig mogelijk aan te mel den bij H. J. TEN HACKEN, leraar boekhouden M.O., Scheldestraat 27, Vlissingen. Ziekenverzorgster, P.G., b.z.a. bij hulpbehoeven de heer of dame, intern. Brie ven nummer 10 aan Hotel „Oesterbeurr", Yerseke. Poederkalk ad 50 per ton. Koolteer ad 25 cent p. liter. Betonnen waterkuipen 300 L., ad 15. Klaverruiters, enz. F. GELDOF, A 1, Tel. 241, Serooskerke (W.) Gevraagd een landbouwersknecht, liefst met werkend gezin. Wo ning beschikbaar. Bijlevelt- polder 5, Nieuw- en St. Joos- land. Zijn de militairen in het buitenland, Steun hen dan met milde hand. Zijn ze niet zo ver van huis, Geef dan voor het Militair Tehuis. Stort Uw gaven op het Gironummer van de Penningm. Kath. Thuisfront en Kath. Mil. Tehuis, afd. Middelburg, Spanjaardstraat 62, NUMMER 475732 of laat van Uw Bank rekening op b.g. adres overschrijven bij de Amsterdamsche Bank N.V., Kantoor Middelburg. VOOR ELKE GAVE GROOT OF KLEIN, ZULLEN ONZE JONGENS U DANKBAAR ZIJN. tVOOR Verpleg i n g sa rtikelen Bandages - Medische instrumenten - Toilet artikelen enz. enz. TKLEF. 2468 - TELEF. 2468 Deskundige bediening door Apothe kers Assistenten Vraagt programma's voor de tentoonstelling van Vetvee, Fokvee, Handelsvee, Varkens, Geiten en Schapen, welke gehouden zal worden te Oostburg op WOENSDAG 17 SEPTEMBER a.s. Programma's van 9 Aug. af verkrijgbaar bij I. BREVET, A. H. DE MILLIANO en A. D. DEBBAUT te Oostburg en P. VAN HOOTEHEM te Breskens. Inschrijvingen worden ingewacht tot 24 Augustus a.s. Aan deze vee-expositie is ook een tentoonstelling ver bonden van de nieuwste landbouwwerktuigen. OPROEP ,Nleuw Walcheren". 9f Welke Walcherse families liefst te Middelburg, Vlis singen en omgeving zijn bereid in de week van 1117 Augustus a.s. onderdak te verschaffen aan een of meer Wassenaarse meisjes of hun begeleiders (sters) in verband met de opvoeringen van het nationale sprookje voor ou deren en jongeren „WALCHERTJE EN DE WEERWOLF", (Middelburg 12, Goes 14, Vlis singen 16 Augustus) ten bate van de Bomenactie van onze stichting. Opgaven worden gaarne in gewacht bij Mevrouw VER HAGEN, Boulevard Evertsen 22, Vlissingen, teL 29. „Nieuw Walcheren" ver trouwt op aller medewerking om deze voorstellingen en de huisvesting der kinderen te doen slagen. Bonnen worden medege- gebracht Nacobrouw Gerst Keuring. De eerste brouwgerst-keu- ringen zullen plaats hebben in de verschillende districten op de volgende dagen en uren: Kortgene, Café „de Koren beurs", Maandag 11 Aug. '47, 9.30 uur. Goes, Graanbeurs, Dinsdag 12 Aug. '47, 14 uur. Hulst, R.K. Landbouwwin- terschool, Woensdag 13 Aug. '47, 10 uur. Oostburg, D.B.H. kantoor, Woensdag 13 Aug. '47, 14 uur. St. Maartensdijk, Café Ne- lisse, Donderdag 14 Aug. '47, 11 uur. Zierikzee, Huis van Nassau, Donderdag 14 Aug. '47, 13 u. Middelburg, Café „De Een dracht", Vrijdag 15 Aug. '47, 9 uur. Monsters van ongeveer 1 kg. moeten tijdig ingeleverd worden bij de bekende adres sen. Te koop mooi vosbles merrieveulen. S. STROO, A 38, Biggekerke. Flinke tube 30 cfc. *e«r groot® tube 45.ct, Gevraagd jongen of aankomende. „Molen", VAN DER SLUYS, Gapinge. Gevraagd nette juffrouw en NET MEISJE, liefst met enige kantoorervaring. Aan melden Vlissingse straat 35, Middelbrug. Loopjongen gevraagd. Kantoormachinehandel F. W. DE VRIES, Nieuwe Burg 31. Middelburg. N.V. Verzekeringsbank „VICTORIA" Keizersgracht 126128, Amsterdam, vraagt voor haar afdeling te Middelburg een agent-incasseerder op vast salaris en provisie. Leeftijd niet boven de 40 jaar. Borgstelling van 500. wordt vereist. Brieven onder no. 686, Bur. P.Z.C., Middelburg. KUK£N HUN 06CN Zij en ook Hij vinden het prettig de a.s. winter een cursus te gaan volgen in Zü gaan zich na de vacantie dus nè 16 Augustus a.s. aanmelden by de Directie van de Middelburgse straat 53, telefoon 2077. Concertgebouw, Vlissirïgen. Morgen, Zondagavond, van 811.30 uur BAL. Hedenavond wegens vacantie van het personeel gesloten. DE DIRECTIE. TE KOOP 2 z.g.a.n. twee- schaars wentelploegen, 1 een- schaars wentelploeg, 2 lucht bandenwagen, 1 dresseerkar op luchtbanden, 2 werkpaar den, 1 best rijpaard, tevens werkpaard. L. J. BOONE, telef. 271, Nieuw- en St. Joosland. Te koop vooroorlogse zo goed als nieuwe vierkops lodderlier voor oester- of mosselmotor vaartuig. Fa. D. BOM, Dam straat 73, Yerseke, Tel. 27. TE KOOP melkgeit, hand wagen en 2-pits gascomfoor. Zandstraat 6, Middelburg. Te koop 20 houten schoolbanken Adres: Gemeentewerken, Stadsschuur, Middelburg. Samenwoning aangeboden voor vrouw alleen of huisge zin zonder kinderen. Brieven letter R 7, Bur. P.Z.C., Vlis singen. PARTIJ VAN DE ARBEID AFDELING MIDDELBURG. In verband met het inzake de Indonesische kwestie wordt op MAANDAG 11 AUGUSTUS A.S. in zaal den Boer, Giststraat, Middelburg, een LEDENVERGADERING belegd. ZEGT HET VOORT. BUITENGEWONE Aanvang 8 uur. VfCuQuyttAoMS weéwot&L De Directies IgS-s- der Waterleidingbedrijven op Walcheren Chemisch reinigen Verven - Motecht maken Spoedige aflevering □ni!iiii<iiiuiiiiiiiiii;:iiilll;ii,..iiiii!iiiiui

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 24