iGia IflfL J. Jeremlassi Maak er een, feestdag van! Genieten gesloten. „Er komt heel wat voor kijken", Jonge moeders ena.s. moeders doet Uw voordeel A' Wilking - Goes vacantie-voorstellingen „Walchertje en de Weerwolf' zomerdas JAl fiT N Heden overleed plotse ling onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader FRANS DE DOOD, in de ouderdom van ruim 76 jaar. Uit aller naam, J. VAN ZWEDEN. Goes, 7 Augustus 1947. Heden overleed, na een kortstondige ongesteld heid, nog onverwacht, onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder SARA PU YENBROEK, Weduwe van J. MARINISSEN, in de ouderdom van 88 jaar. W. P. MARINISSEN. S. W. MARINISSEN— RIJKX. 's-Gravenhage, 6 Augustus 1947. Laan v. Meerdervoort 722 Liever geen bezoek. De teraardebestelling heeft heden plaats gehad op Oud Eik en Duinen. Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziek te en bewijzen van deelne ming ontvangen na het over lijden van onze innig geliefde Vrouw, Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mevrouw NEELTJE ANDRINA PRIESTER, geb. BOOGERD, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam, A. PRIESTER. 's-Heer Arendskerke, Aug. '47. Vredenhof. Voor de zeer vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en bewijzen van deel neming, ontvangen na het overlijden van onze innig ge liefde Zoon, Broeder, Be- huwdbroeder, Oom en Neef JACOB ROELSE Nz., betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, Wed. N. ROELSE. Westkapelle, Augustus 1947. Noodwoning 338. Voorlopig bericht. De publieke verkoping van de boeren-inspan van de Heer D. SANDEE Jzn. te Oud-Sab- binge is bepaald op Woensdag 1 October 1947. Notaris H. JONKERS te Goes. IHET- HUWELIJK I 3 vcreischtby bcmidde* V ling: deskundige voor- 1 bereiding, ruime men- i schenkennis en jaren lange ervaring. Dit alles vindt U bij BUREAU.DISCRETIA-, de beste en betrouwbaarste orga nisatie hier telande! NIcAVitsen- kado 31, A'dam-C. Spr.u.: 9.30- 12 en M, \V, Vr. av. 7-9. Vraagt direct kostel. inl. in Manco env. VACANT1E! Shell Wegenkaart 1.50, Kompaskaarten 0.95 en 1.35, voor wandelaars, fietsers en automobilisten. Ze zijn handig en besparen U tijd. Fa. Frans. Timmerman, Walstraat 44, Vlissingen. Laat ze en geef Uw kleine een step of fietsje van GOES - TELEFOON 2677 Ondergetekende beveelt zich wederom aan als VRACHTRIJDER. Te koop gevraagd mislukt haver- of gerstgewas, voor veevoeder, ook voor werk. W. DE VOOGD, Domburg. Onze Magazijnen Walenburgerweg (Winkelstad Blijdorp) R'dam en Grote Marktstraat 5 - Den Haag zijn van Maandag 11 t/m Zaterdag 16 Aug. wegens vacantle Fabriek en werkplaatsen, Hendrik de Keijserw. 18-24, R'dam, zijn gesloten van 11 t/m 20 Aug. Wegens de VERBOUWING van onze magazijnen Beijerlandschel. 72-78 blijven deze geopend. In verband met deze verbouwing SPECIALE AANBIEDINGEN OP ALLE AFDELINGEN. DE KLERKeZN COMPLETE MEUBILERING GESLOTEN wegens vacantie van 41 tot 17 Augustus: Firma K. ADRIAANSE, Scheldestraat Firma VAN DER MEER, Badhuisstraat. Geopend zijn: Firma P. L. DAGELINCKX, Walstraat Firma A. J. WITTE Zonen Steenenbeer. Boekhandel D'HUY, Badhuisstraat 15, Vlissingen, is GESLOTEN wegens vacan tie van 11 t.m. 17 Augustus. VACANTIEWEEK Middelburgse Kappers. Van 11 tot en met 16 Augus tus. BALJEU, Noordpoortstraat. PETRIE, Bleek. POLDERMAN, TurfkaaL PHIL, Jacob Catsstraat. SMIT, Nieuwe Haven. TEVEL, Seisstraat. Wegens vacantie ge sloten van 11 t.m. 16 Augustus. Grosslerderij C. P. C. BOGAERT. Aanbesteding. Door het Gemeentebestuur van Ritthem zal op Maandag 25 Augustus a.s., te 2 uur n. m., op het Gemeentehuis, in het openbaar worden aanbe steed: Bestek No. 1. Het aanleggen van plm. 215 Ml. riolering en plm. 1010 M2. bestrating tus sen de Zandweg en de Dorpsstraat. Bestek met 1 tekening a 5.verkrijgbaar op de Ge meentesecretarie. Restitutie op de dag der besteding voor onbeschadigde exemplaren 2.50. Vacantie. FOTO-ATELIER KEES HELDER, Londense kade 49, Middelburg, is GESLOTEN van Maandag 11 Augustus tot Woensdag 20 Augustus. Atelier Vlissingen is geopend. BEKENDMAKING. Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Het Vrije van Sluis maakt bekend, dat we gens herbouw van de brug in de Klittenweg in de gemeen te Schoondijke, deze brug met ingang van 13 Augustus 1947 tijdelijk voor alle verkeer, met uitzondering van het voet- en rijwielverkeer, GE SLOTEN wordt verklaard voor de duur der werkzaam heden. Het Dagelijks Bestuur voornoemd, R. M. J. LANNOIJE, plv. Voorzitter. C. H. M. v. ZUILEN, Griffier. WAAROM VICTORIA CHOCOLA ZO GOED SMAAKT No. 4. verklaart Victorientje, „Om, zoals bij Victoria gebeurt, cacao-deeltjes tot op honderdste millimeters fijn te slijpen. Er zijn de modernste machines voor nodig en een uiterst zorgvuldige bewerking. Pas dan wordt die fluwelige, zacht smeltende substantie verkregen, die het kenmerk is van alle Victoria-chocola." I BISCUITS - CHOCOLA TELEFOON 2687 POSTGIRO 61022 We hebben op het ogenblik voor U een zeer leuke sortering: WIEGEN, die keurig bekleed zijn, in diverse modellen. KINDERLEDIKANTEN, COMMODES. Verder alle LUIERMAND-ARTI KELEN van prima kwaliteit. Maakt gebruik van onze service. TOEGANG VRIJ. Stichting „Nieuw Walcheren" Middelburg: Dinsdag 12 Augustus, Schouwburg. Goes: Donderdag 14 Augustus, Schuttershof. Vlissingen: Zaterdag 16 Augustus, Concertgebouw, telkens n.m. 3 uur van het fijnzinnige sprookje ten bate van de Bomenactie van de Stichting „Nieuw Wal cheren", geschreven door JAN BRESSER, muzikaal ge ïllustreerd door ELS DE GROOT, ten tonele gebracht door de WASSENAARSE JEUGD (4—14 jaar) o.Lv. LENY VAN DER KNAAP—VERHAGEN. Toegangsprijs 1.25 voor volwassenen, 0.75 voor kinderen. Leden van de Stichting Nieuw Walcheren met hun gezin, op vertoon van lidmaatschapsbewijs, 0.25 korting voor ten hoogste 4 toegangsbewijzen. Vóór verkoop kaarten voor de leden aan het Bureau, Londense Kaai 40, Middelburg. Kaartverkoop en plaatsbespreken: Middelburg: Maandag 11 Augustus van 34 uur n.m. aan de Schouwburg. Voor houders van vaste plaatsen van 23 uur n.m. Goes: Vanaf Maandag 11 Augustus van 13 uur n.m. aan het Schuttershof. Vlissingen: Donderdag'14 en Vrijdag 15 Augustus van 13 uur n.m. aan het Concertgebouw. Notaris W. HAMELYNCK te Goes, zal op Dinsdag 19 Au gustus 1947, voor de Heer B. BOONMAN te Kwadendam- me bij inschrijving a contant verkopen de APPELS EN PEREN, wassende in de boomgaard onder de gemeente 's-Heer Arendskerke. Reserve 1200 kg. Ie soort. Gegadigden moeten bij de inlevering der biljetten hun bewijs van erkenning tonen. Inschrijvingen in te leveren vóór of op Dinsdag 19 Augus tus 1947, n.m. 2.30 uur, ten kantore van de Notaris, al waar inlichtingen te bekomen zijn. Coöp. Landbouwvereniging „Eiland Walcheren", Middelburg. Inname van alle granen, peulvruchten en zaden, ook die, welke met Combine ge maaid, en dus gedroogd moe ten worden. Directe voorlo pige betaling. Geeft als leverancier voor het vóór 10 Aug. bij Land- bouwherstel aan te vragen Graszaadmengsel, volgens voorschrift van de Rijksvoor lichtingsdienst en door L. H. direct na overlegging factuui in vrij geld te vergoeden, Uw eigen vereniging op. De practische les van de auto- en tractorcursus wordt gehouden op Zaterdag 16 Aug. a.s., 's middags 2 uur, bij A. WISSE, C 33, Domburg. Notaris J. L. HERTOGS te Middelburg, zal Vrijdag 22 Augustus 1947, des namiddags twee uur, in café WESTDORP te Serooskerke, in het open baar verkopen: 1. Het Huis en erf met tuin te Serooskerke, Noordweg 10. groot 1 are 50 centiaren. Ver huurd aan de Heer J. de Bruijne voor 2.50 per week. 2. Twee Huizen en erf met tuin en sprink te Seroosker ke, Smidswegje 16 en 18, groot 4 aren 25 centiaren. On- verhuurcL 3. 19 aren of 145 roeden bouwland te Serooskerke, aan de Wilgenhoek^eeg. Te aan vaarden na roven oogst 1947. Bezichtiging: Donderdag 21 Aug. van 10—12 en van 24 uur, en Vrijdag 22 Aug. van 10—12 uur. Na het winkelen tot besluit een bezoek aan „In 't Paradijs". Gun Uzelf en Uw kinderen een pleziertje. De koffie- of thee-compleet (ons gebak heeft terecht een grote faam) zal ook U verrassen» en ons ijs» mmm» verrukkelijk Elke dag kan eeu feestdag zijn voor wei nig geld. Ook de kinderen zullen juichen We gaan naar CAFÉ-RESTAURANT Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes is voornemens ten verzoeke van de Dames DE GROENE te Kapelle a con tant bij inschrijving te verko pen: de appels en peren, wassende in de boomgaarden: L „de Kom"; II. „Oude Boom gaard" (reserve 4 kisten goudreinetten le soort) en IIL „het Plekje". Inschrijvingen onder opga ve van het nummer der witte kaart, in te leveren vóór of op Vrijdag 15 Augustus 1947, uiterlijk 1 uur, ten kantore van de notaris. GOES TELEFOON 2447 rSPECIAALZAAK IN TRICOTAGES Verwen Uw man eens in zijn vacantie. Geef hem een mooie Wij ontvingen een prachtcollectie zomerdassen uitsluitend in de betere kwaliteiten. ZIE ETALAGE De Notaris H. JONKERS te Goes is voornemens bij in schrijving tegen contante be taling te verkopen voor Mej. C. VAN WEELE te Goes, de appels, peren en noten, wassende in de boomgaard te Goes, aan de Karnemelksput, behoudens reserve. Inschrijvingen in te leveren vóór of op Maandag 11 Aug. a.s. 12 uur, ten kantore van de notaris. Bewijs van erkenning mee brengen. Insecten?dan Omijlpoeder D.D.T. poeder Rids en Omijl vloeibaar Tevens Flitspui ten voorradig. Noordstraat 44, Middelburg, naast de kazerne. Notaris J. L. HERTOGS te Middelburg, zal Donderdag 21 Augustus 1947, des avonds 8 uur, in het Notarishuis aan de Koepoortstraat te Middel burg, in het openbaar ver kopen: 1. Het Huis en erf te Mid- dedburg, Molstraat 2, hoek Dam, groot 1 are 71 centiaren. Benedenverdieping thans be woond door de Heer C. P. Smolders tegen een vergoe ding van 15.per maand, terwijl de le en 2e verdieping zijn verhuurd aan de Heer R. J. Jansen voor 30.per maand. 2. Het Huis en erf met tuin te Middelburg, Noordsingel 86, groot 1 are 58 centiaren. Verhuurd aan de Heer A. Vis, welke huur in de huidige staat van bewoonbaarheid door het Pr ij zenbureau voor Onr. Zaken is vastgesteld op 3.per week. 3. Het huis en erf met tuin te St. Laurens, Noordweg 68, groot 4 aren 60 centiaren. Verhuurd aan de Heer J. v. d. Voorde, welke huur in de hui dige staat van bewoonbaar heid door het Prij zenbureau voor Onr. Zaken is vastgesteld op 4.per week. 4. Het Huis en erf met tuin te Middelburg, Lazarijstraat 11, groot 1 are 45 centiaren. Onverhuurd. i. Het Huis en erf met tuin te Middelburg, Molenwater 133, groot 1 are 68 centiaren. Van gemeen„ewege toegewe zen: beneden aan de Heer J. Boogaard tegen een vergoe ding van 3.per week en boven aan de Heer C. Muilen burg tegen een vergoeding van 2.77 per week. Bezichtiging: Woensdag 20 \ug. en Donderdag 21 Aug., Ikens van 1012 en van 2 -4 uur, op vertoon van toe- T^skaart, verkrijgbaar ten van vn "tide no- ;ii 5. TEL. £<,98

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 22