Wapens in Malang ZEEUWSE KORFBALCOMPETITIE LEZERS SCHRIJVEN.. 5 maanden hoogspanning ICappae en Je geheimzinnige lading Schouwen en Duireland Tholen 7eejwsch-Vlaanderen AFKOMSTIG VAN JAPPEN EN BRITTEN. Verwoesting der stad. Volgens een medewerker van de „Nieuwsgier", die een be zoek aan Malang bracht, is thans gebleken, dat twee Ne derlandse compagnieën drie re publikeinse divisies uit Malang deden wegtrekken, welke be schikten over de bewapening van 22.000 Japanners, die ver leden jaar met bagage, doch zonder wapens op bevel van het South-East Asia command door het Indonesisch leger ge- evacueerd werden. De T.R.I. gebruikte evenwel deze wapens niet, met uitzon dering van vliegtuigbommen van 100 kilo en 500 kilo, waar mee gebouwen verwoest wer den, en waarvan er nog vele over de straten verspreid lig gen. Bevolking en bestuur ver zetten zich tegen elke vorm van verwoesting. Nadat echter het springen van de eerste bom door een officier „erdoor ge drukt" was. groeide het gepeu pel uit „Kris"- en „Hizbuilah"- aanhangers snel. Vooral de Kris-aanhangers hielden toen ontzettend huis, die allereerst de drankwinkels plunderden. De volkspolitie werd ontbon den, doch 1200 man van de po litie Negara (veldpolitie) gre pen snel in en Europeanen en Sport VOETBAL STEEN—DE ZEEUWEN. Zondag a.s. speelt Steen, dat zich de laatste weken grondig aan het voorbereiden is voor de a.s. competitie, een wed strijd tegen de Zeeuwen. De opbrengst hiervan is bestemd voor de scheidsrechtersbond. ZIERIKZEEC.V.V. Het is de voetbalvereniging Zierikzee gelukt een elftal van C.V.V. uit Rotterdam, dat no. 4 staat in de Westelijke 2e klasse, als gast op bezoek te krijgen. De opstelling is als volgt: Th. v. d. Zyde, d.; G. M. Hokke, J. Arbman, a.; J. Wes- terveld, C. Delfgaauw, A. La gendijk, m.; A. v. Bokkum, L. Stok, J. v. d. Waal, A. v. d. Graaf, H. Reus, v. Zierikzee komt uit met: A. Hage, d.; J. Rossen, J. Vol kers, a.; J. de Wit, J. Dogger, J. de Hooge, m.; C. Dorre man, A. Verton, C. v. d. Wes ten, A. Koster, C. Blok, v. Een ploeg in staat om goe de tegenstand te geven. Om 2 uur speelt Zierikzee een voorwedstrijd tegen Goes II in de volgende opstelling: E. Pairoux, d.; A. de Vin, C. Viergever, a.; W. Goedege- buure, Jac. Indenbosch, Ch. Peute, m.; H. Verschuur, A. Heijt, G. Giljamse, C. v. d. Werve, P. Willemse, v. WIELRENNEN ZEEUWSE RENNERS NAAR STEENBERGEN. In het wielercriterium te Steenbergen op Zondag 10 Aug. a.s. starten tussen de kopstuk ken Schulte, Janssen, Vethaak e.a. oofc de Zeeuwse renners v. d. Voorde en Pauwels. In laatste instantie heeft thans ook Middelkamp besloten Zondag in Steenbergen te rij den. WIELERCRITERIUM BERGEN OP ZOOM. Het internationale wielercri terium te Bergen op Zoom voor profs en onafhankelijken over 150 k.m. wordt dit jaar verre den op 16 Augustus a.s. Vrijwel alle Ned. kopstukken w.o. Middelkamp en talrijke Belgische renners zijn gecon tracteerd. Te Dodewaard (Betuwe) is de 15-jarige A. H. T., enigst kind van de gemeente-ontvan ger aldaar, bij het zwemmen tussen de kribben in de Waal in een gat geraakt en ver dronken. Warga Negara waren vol lof over hetgeen dit jonge politie corps gepresteerd heeft. Niet slechts gingen zij het plunde ren tegen, doch ook brandstich ting en verschroeide aarde practijken. Hoewel extremisti sche elementen uit de Kris en Hizbullah tenslotte de over hand kregen, hebben alle Chi nezen, Indiërs, Europeanen en Warga Negara het er levend afgebracht. Inmiddels zijn slechts vrfl weinig wapens te ruggevonden, doch daaronder bevonden zich zware Vickers- mitrailleurs en ander modern Brits wapentuig. Dum-dum ko gels werden overal aangetrof fen. Tribunaal Te/neuzen. KLEINE ZONDAARS. In de zaak van de 32-jarige uienhandelaar M. V. te Ter- neuzen, bleek bij het verhoor, dat de firma van verdachte aan de Duitsers had geleverd, maar dat dit niet door ver dachte persoonlijk was gedaan. Mr. Tichelman verzocht ver vallenverklaring van de be schuldiging. De 34-jarige L. G. v. G., chauffeur uit Antwerpen, was toegetreden tot de N.S.B. en andiere organisaties. Hij zeide door armoede gedreven te zijn. De verdediger vroeg in vrij heidstelling voor deze „onvol waardige Nederlander", die reeds drie jaren geïnterneerd is geweest. Het tribunaal stelde hem in vrijheid. De kleermaker A. V., uit Groede, was ook lid geweest en hij had zich verdienstelijk gemaakt voor de Duitsers. Mr. Terwoert pleitte cle mentie. K. K., uit Axel, had hij de N.S.K.K. gediiend. Hij ontken de echter, dat hij in uniform had gelopen. In alle zaken zal op 16 Aug. uitspraak worden gedaan. EGA. Een lezer schrijft ons naar aanleiding van het artikel Moeilijk Nederlands het vol gende: Toen ongeveer tachtig jaar geleden De Vries en Te Winkel onze spelling regelden, speelde de etymologie of-afleiding een grote rol. Die tijd is lang voor bij, de taalwetenschap is tot de beoefening van het synchro nische overgegaan en heeft daarmee een eindeloze taak, die niet gemakkelijker wordt door het onbegrensd aantal vaktermen, dat sommige ge leerden menen te moeten scheppen. Maar voor ega moeten we naar de etymologie terug. Tot in de 17de eeuw komt een woord ee voor, oorspronkelijk hetzelfde als eeuw. In het woord ee ontwikkelt zich de betekenis: wet, b.v. nood breekt ee, en nog later kent men ee slechts in de betekenis: wettig huwelijk. Samenstellin gen waren o.a. eebreuk, ee- gade. Wanneer men nu redeneert, dat eega met ee is samenge steld, zoals zeeslag met zee enz., dan redeneert men goed, maar de gevolgtrekking, dat dus eega gespeld moet worden, is onjuist. Slechts indien ee nog een levend woord was als zee, zou eega op zijn plaats zijn. Nu dit niet het geval is, is ega de enig juiste schrijf wijze. MOEILIJK NEDERLANDS Naar aanleiding van uw hoofdartikel „Moeilijk Neder lands" in de P.Z.C. van 29 Juli 1947, vraag ik uw aan dacht voor het feit, dat som mige mensen sedert de nieuwe spelling een verkeerd begrip hebben van z.g. „geijkte uit drukkingen". Ik had al eens gelegenheid de obsessie van het „der" te wraken in: het planten der boom, het verslag der penningmeester e.d. On langs viel in een blad mijn oog op de uitdrukking: aan de lijve. De schrijver had gerede neerd: „Geen den meer". Maar De competitiestanden van de Zeeuwse korfbalbond, bijge werkt tot 4 Augustus, zien er als volgt uit; le Klasse Swift I 6 5 110 36 11 Volh. I 8 2 4 2 8 20 21 Madjoe I 7 2 3 2 7 20 21 Seolto 7 3 1 3 7 15 22 Togo I 6 2 2 2 4 16 18 Vios I 6- 2 4" 2 7 22 2e Klasse A B.K.C. I 8 6 2 14 27 16 S.S.S. I 8 5 1 211 24 16 S.I.W. 8 3 2 3 8 18 17 Tjoba 7 3 1 3 7 20 22 Swift II 7 3 4 6 18 17 Togo n •8 3 5 6 16 26 Vitesse 8- 2 6 2 14 23 2e klasse B. Zeelandia 7 5 210 25 22 Unitas 8 4 1 3 9 22 16 Smerdiek 7 3 4 6 17 16 Luctor 3 2 1 5 14 2 Volh. II 8 2 1 5 5 9 28 Rapide 7 1 3 3 3 11 11 3e Klasse A T.O.P. 9 6 312 20 10 V.K.V. I 8 6 212 24 15 Elto 9 4 3 211 3ft 19 Dios I 8 4 2 210 22 13 Sinoto 9 4 2 310 16 18 Madjoe n 7 2 2 3 6 20 15 Tovos 9 2 7 4 11 41 Swift HI 9 1 1 7 3 15 27 3e Klasse B. Olympia 7 4 3 11 25 8 De Poel 8 4 2 210 23 20 V.Z.O.D. 7 4 1 2 9 42 15 Kats 9 3 3 3 9 23 22 Vopo V 3 2 2 8 19 10 K.V.W. 6 2 1 3 3 20 21 Dios n 8 8 2 58 le Klasse S.D.K. B. Vitesse 17 14 2 1 30 Rapide 1713 2 2 28 R. Roest 17 9 3 5 21 Gouwe 17 7 7 3 21 Zwal. 17 Strandv. 17 O.W.K. 16 D.S.S. 18 Roda 16 Velocltas' 18 7 21 1 9 15 3 9 11 510 11 4 8 10 2 14 6 58—32 70—26 44—35 45—30 45—30 44—43 27—44 35—63 26—46 26—59 2e Klasse afd. Schouwen. Stormv. 8 6 1 1 13 26—13 Dosko 8 5 2 1 12 23—12 Veloc. H 8 3 0 5 6 16—16 Rapide H 8 2 2 4 6 22—24 Zwal. II 8 1 1 6 3 7—27 3e Klasse afd. Schouwen. Rap. III 10 9 0 1 18 35—10 Str.v. II 8 6 0 2 12 55— 9 Roda II 8 5 0 3 10 2312 Str.v. IH 10 3 2 5 8 7—28 Stormv. n 9 1 1 7 3 5—38 Zwal. Hl 7 0 1 6 1 3—28 3e Klasse C. Eendracht 8 6 1 113 37 16 I.V.O. 7 5 1 1 9 23 10 W.H.S. 7 4 1 2 9 22 14 Vios 2 7 3— 4 6 17 21 S.V.O. 8 1 1 6 3 19 33 D.S.V. 7 1— 6 2 16 40 3e Klasse D. Scampolo 7 6 1 13 38 9 Zuidzande 7 5 1 111 30 12 Fortuna 7 3— 4 4 24 21 V.K.V. n 6 4— 4 4 11 30 Groede 7 1 1 5 3 11 30 B.K.C. II 6 1 1 4 1 6 18 Drie personen zijn gedood en vier gewond bij een aardbe ving in de Algerijnse stad Constantine. IjEERD ADEMA 106 Irma Hoogvorst, die juist weer een schitterend staaltje van geduld en verkoopstalent had gegeven door aan de vrouw van een tuinarchitect 'n hoed in de vorm van een ze ventiende eeuws galjoen te ver kopen, verscheen onbewust van enige zonde, in het privé-ver- trek van de directie en vond een zodanig onthaal, dat zij in de beginne niet begreep wat er eigenlijk aan de hand was. Zjj werd door de ambtenaar van het Openbaar Ministerie vaa dan sabotage be schuldigd en hij schreeuwde 't zo luid dat de klerken in het nevenvertrek staakten en hun oren spitsten om niets van het interessante gesprek te verlie zen. De heren Burgers, Gotscihalk en Van der Does waren evenals trouwens hun chef, de heer Sanders tot de ontdek king gekomen, dat zij de schok door het onverwachte vertrek van juffrouw Glesela veroor zaakt waarschijnlijk dank zij hun sterke gestellen zon der lichamelijke stoornissen in korte tijd te boven waren ge komen, maar zij betreurden nog altijd het heengaan van een vrouwelijke collega als juf frouw Irma, die het zonnetje van het kantoor was geweest en na wier vertrek men daar eigenlijk altijd ln een toestand van voortdurende depressie ge werkt had. Zij luisterden naar de aan klacht van het Openbaar Mi- nisetrie, het pleidooi van de jonge chef, die pro deo de ver dediging van de beste en be kwaamste zijner verkoopsters op zich had genomen en naar de stem van de directeur die zo nu en dan een vraag stelde en wiens fors geluid de ver wachting wekte, dat de uit spraak niet in het voordeel der beklaagde zou luiden. De heer van der Does kwam daarbij op het luminieuze idee, zijn vroegere collega van Lln- schoten die wellicht als ge tuige décharge zou kunnen optreden van de stand der besprekingen op de hoogte te stellen en hij vond Hans in een geanimeerd gesprek met diens cliënte, mejuffrouw Ner- vana, die de mogelijkheid be sprak op het terras achter haar sprookjespaleisje, een soort neon-verlichting te laten aanbrengen, waardoor men op zomeravonden het daar bijeen gekomen bonte gezelschap van artisten en geleerden in een feeëriek schijnsel zou kunnen zetten. Hans excuseerde zich, nam haastig afscheid en begaf zich naar het directiekantoor, waar hij, na een vluchtig klopje op de deur, het vertrek binnen trad en tot de conclusie kwam, dat hij er geen ogenblik te vroeg was. „Mag ik vragen", begon Hans, terwijl hij naast Irma ging staan, die met betraande ogen naar hem opkeek, „mag ik vragen wat er hier eigen lijk aan de hand is?" „Mag ik vragen", brouwde de heer Protsinger hem na, „wat u hier te maken heeft? Ik kan mij niet herinneren, dat wij u hebben laten roepen". „Ik ben hier op het kantoor van de directeur", zei Hans, „en niet op het uwe en als de directeur wenst, dat ik het zal verlaten, zal hij mg dat zelf wel vertellen. Met uwe beve len heb ik hier niets te ma ken". De heer van Galen keek naar de jongeman, die met fonkelende ogen naast het zwartharige meisje stond en zyn arm beschermend op haar schouders gelegd had. Hij was iemand, die gewend was, altijd de sterkste party gelijk te ge ven en hij bedacht, dat deze meneer van Linschoten, zo lang ir. Maanakker nog in het ziekenhuis verbleef, een vrywel onmisbare employé was, over wiens arbeid hy de laatste we ken meermalen met waarde ring had horen spreken. Anderzijds stond daar de procuratiehouder als de stu wende kracht van het perso neel, een man, die door zyn voortvarend optreden het kan toor tot een modelinrichting had gemaakt waar de klerken hoewel vaak trillend van woede hun uiterste best de den om zo te werken, dat zij niet het slachtoffer van zijn woede-uitvallen zouden wor den. (Wordt vervolgd.) 50. „Als dat maar gaat, met een vlot", vond de Maat. „Maar laten we het maar proberen „Niet zo somber!" zei Kappie. „Je maakt je altijd een bult zorgen voor niets. Kom jong, maak het touw maar los!" De Maat mompelde een beetje in zich- zelf, terwijl hij het touw los maakte. Daarna namen ze ieder een riem en roeiden de rivier op. In het begin ging dat heel goed en Kappie zong er een lied bjj: „Jo ho, jong, met een vat vol rum, vaar je van Omak naar Lopper-af en toe diep, heel diep! sum". Ja, dat ging allemaal heel best Maar de rivier bleek lang te ztfn en de plaats Bok-Kink heel ver weg te liggen. Zo werd het nacht en toen zong Kappie niet meer. De Maat zat kreunend en mompelend te roeien en Kappie zuchtte dat was fout, M. de R.! Het is: „aan den lijve" en zo moet het ook gelaten worden evenals: in den beginne; in den jare; met den koorde. Het zijn im mers oude datieven. Wenst men ze te moderniseren, dan schrijve men: aan het lijf, met het koord, in het begin enz., anders zijn ze vlees noch vis. We kunnen toch ook de sol daten van Maurits niet in een DUKW of de matrozen van De Buy ter in een mijnenveger af beelden? Met vriendelijke dank. Uw dw. medewieder, M. A. ROMIJN. Predikbeurten Ned. Herv. Kerk. Brouwers haven: 10 ds. ten Cate; Brui- nisse: 1.30 dhr. Jumelet, 6.30 ds. Marsman; Burgh: 10 ds. Enklaar; Dreischor: 10 ds. Kal mijn; Eikerzee: 10 ds. Tuil; Haamstede: 10 dhr. Bolijn; Kerkwerve: 10 ds. v. d. Grift; Nieuwerkerk: 10 ds. Wester- hóf; Noordwelle: 2.30 ds. v. d, Grift; Noordgouwe: geen opga ve; Ouvverkerk: 10 ds. Pijn- acker Hordijk; Oosterland: 10 en 6 ds. v. d. Broeck; Renesse: Ned Herv. kerk 2.30 ds. Tons- beek, Evangelisatie 7 dhr. Bo lijn; Serooskerke: 7 ds. v. d. Grift; Sirjansland: 10 en 6.30 dr. Jacobs; Zierikzee: Nieuwe kerk; 10 ds. v. d. Poel (H.D.), Kleine kerk 10. ds. Knrjff; Zon- nemaire: 10 ds. \Tonsbeek. Geref. Kerk. Brouwershaven 11 u. in de kerk, 3 u. lok. a. d. kerk ds. J. v. d. Leek te Ka- pelle; Bruinisse: 9.30 en 3.30 ds. Bremmer; Haamstede: 10 en 6.30 ds. v. Swigchem; Scha- rendijke: 10 en 2.30 ds. Meynen, 's-Gravenhage; Zierikzee: 8.45 en 4 ds. M. den Boer van We- zep. Geref. Gem. Bruinisse: 11 en 5 Leesd.: Oosterland: 10, 2.30 en 6 Leesd.; Zierikzee: St. Do- musstr. 10, 2 en 6 Leesd.; Haamstede: 10, 2.30 en 6.30 Leesd. Oud-Geref. Gem. Bruinisse: 1.30 en 6.30 Leesd.; Oosterland: 10, 2.30 en 6 Leesd.; Zierikzee: L. Nobelstr. 10, 2 en 6 Leesd. Chr. Geref. Kerk. Zierikzee: 10.30 en 6 ds. de Visser van Hoogeveen. Evang. Luth. Kerk. Zierik zee: geen dienst. Leger des Heils. Zierikzee: 10 v.m. en 7.30 n.m. Adjudante Mevr. Bouwens. Stoker verdronken. Donderdagmorgen geraakten bij het strijken van een roei boot van het. vliegtuig-moeder schip „Karei Doorman, liggen de te Rotterdam, de ka bels, waaraan de sloep hing, onklaar, zodat deze rechtstan dig kwam te hangen. De inzit tenden vielen in het water. De 20-jarige stoker J. Dekker uit Uitgeest verdween onmiddel lijk in de diepte. Zijn lichaam werd een uur later door de ri vierpolitie opgedregd. De le vensgeesten waren reeds ge weken. DUIVENSPORT WEDVLUCHTEN. Uitslag prijsvlucht uit Bre- teuil op Zondag 3 Augustus der duivenmy. „Nog Sneller" te Breskens. Jonge duiven: 1. P. Buize, 2. M. Visser, 3. L. Verstraaten, 4. 1. Porreij, 5. G. Pleijte, 6. A. Vermeulen, 7. P. Morel, 8. Ha- melijnck, 9. J. Quaars, 10. L Klaaijsen. Oude duiven: 1. G. van Grol, 2. J. Carels, 3. W. Fenijn, 4. J. Datthijn, 5. G. Pletfte, 6. Faas Mzn., 7. J. Frelier, 8. J. v. d. Broecke. Uitslag bondsvlucht der Schoondykse concours- en ver- zendingsbond uit Breteuil op Zondag 3 Augustus met jonge duiven: 1. en 2. G. de Wever, Schoondyke; 3. Hamelijnck, Retranchement; 4. Temmerman Hoofdplaat; 5. A. Vermeulen, Breskens; 6. Hameiynck. Bres kens: 7. C. de Jonge, Sasput; 8. W. de Rie, Groede; 9. M. Quaars, Breskens; 10. Dusar- duiin, Groede. Oude duiven: 1. Dusarduijn, Groede; 2. Ch. de Poorter. Sluis; 3. J. Datthyn, Breskens; 4. Fr. Blok, Schoondyke; 5. A. van Gijs, Groede; 6. Risseeuw, Breskens; 7. J. Datthijn, Bres kens; 8. J. Datthijn, Breskens. Ned. Hen'. Kerk- Oud-Vos- semeer: 10 en 6.30 dhr. de Jong; Poortvliet; 10 Leesd., 2.30 ds. Vroegindeweij; Scher- penisse: 10 Leesd., 2.30 ds. N. Kooreman; St. Annaland: 9.30 ds. E. S. de Lint, H.D., 2 Lees- dienst; Stavenisse: 10 ds. N. Kooreman, 6 Leesd.; St. Maar- tensdyk: 9.30 en 3 ds. J. de Bres; Tholen: 10 ds. Vroegin deweij, 3 dhr. de Jong; St. Phi- lipsland: 10 ds. Lent, 3 Leesd. Geref. Kerk. Oud-Vossemeer: wordt nader bekend gemaakt; Poortvliet: 10 en 2.30 ds. C. A. Vreugdenhil; Tholen: 10 en 5 ds. Gr e ving te Zierikzee. Geref. Gem. Poortvliet: 9.30, 2.30 en 6 Leesd.; Scherpenisse: 9.30, 2 en 6 Leesd.; St. Anna land: 9.30, 2 en 6 Leesd.; Sta venisse: 9.30, 2.30 en 6 Leesd.; Tholen: 10, 2.30 en 6.30 ds. A. Visser van Scherpenisse; St. Philipsland: 9.30, 2.30 en 6 Leesd. Oud-Geref. Gem. St. Maar tensdijk: 10, 2.30 en 6 Leesd.; St. Philipsland: 9.30, 2.30 en 6 ds. v. 't Hoog. Chr. Geref. Kerk. Oud-Vos semeer: 10, 2.30 en 6.30 Leesd.; Tholen: 10 ds. H. v. Leeuwen, 2.30 Leesd., 6.30 ds. H. v. Leeu wen. Ned. Protestantenbond. Tho len: n.m. 3 dhr. H. J. G. Haan te Zandvoort. Ned. Herv. Kerk. Aarden burg: 2.30 ds. Fournier (H.D.); Biervliet: 9 ds. v. Yperen; Breskens: 10 en 6.30 ds. v. Vliet; Cadzand: 10 ds. Enker; Groede: 9 ds. Dex-ksén; Hoofd plaat: 10 ds. Winckel (H.D.); Nieuwvliet: 10.45 ds. Derksen; Oostburg: 10.30 ds. Fournier; Retranchement: 10 ds. Bar- nouw; Schoondijke: 10.15 ds. Schopenhauer; Sluis: 9.30 ds. Schrale; St. Anna ter Muiden: 11 ds. Schrale; St. Kruis: 8.45 ds. Fournier; Waterlandkerkje: 11 ds. v. Yperen; IJzendijke: 10 ds. Doorn; Zuidzande: 10 ds. ter Beek; Axel: 10 en 2.30 ds. Pennings. Geref. Kerk. Aardenburg: 10 en 3 ds. v. d. Meulen; Breskens: 10 en 2 dhr. de Jonge; Oost burg: 9.30 en 3 Ds. Moene; Axel: 10 Leesd., 6 ds. Tiemens; Hoek: 10 en 2.30 ds. Verveen; Terneuzen: 10 en 3 ds. v. Strien; Zaamslag: 9.30 en 2.30 ds. Tiesinga; Zoutespui: 10 en 2.30 ds. Tiemens. Geref. Gem. Oostburg: 10 en 2.30 Leesd.; Axel: 10 en 2.30 Leesd.; Terneuzen: 9.30, 2 en 6 Leesd.; Hoek: 9.30," 2 en 6 Leesd. Oud-Geref. Gem. Oostburg: 9.30 en 2 ds. v. d. Gruyter: Terneuzen: (Geref. Kerk) 1 en 6 ds. de Reuver. Vr(je Evang. Gem. Breskens: 10 ds. Enker Jr.; Cadzand: 2.30 ds. Enker Jr.; Nieuwvliet: 10 ds. Praas; Retranchement: 2.30 ds. Praas. Evang. Luth. Gem. Groede: 10 dhr. Stroo. Doopsgez. Gem. Aardenburg: Geen dienst. Verg. der Gelovigen. Bres-, kens: 10 en 5.30 Samenkomst.' Leger des Heils. Terneuzen: 10 en 8 Kapt. Heynsdyk. Amsterdamse beurs 4 Aug. 5 Aug. N.I.Hand.B. 103 103 Ned.H.Mij. cv A 135% 135 A.K.U. 192% 194% Calvé cv A 174% 175% Fokker VI. 219 216 Unilever cv A 289% 294 Ned. Ford 395 400 Ned. Kabel 279 280 Philips 368% 367% Billiton 351 353 Kon. Petr. 408 411% Amst. Rubb. 147 148 H.A.Lyn 231% 230% Scheepv. U. 177% 178% H.V.A. 238% 238% Deli B. Mij. 133 129 Evenals de laatste dagen had de effectenbeurs te Am sterdam ook Vrijdag een on belangwekkend verloop. De stemming was prijshoudend, maar het aantal orders was gering en er zat bijna geen te kening in de markt. De cul tuurfondsen waren wat de hoofdkoersen aangaat, in en kele gevallen iets lager. Op de beleggingsmarkt werden de Nederlandse staats papieren op ongeveer het peil van Donderdag afgedaan. Ge meentelijke en provinciale obligatiën waren kalm, prijs houdend, vrywel ongewijzigd. Burgerlijke stand BRESKENS. Bevallen: P. M. de Poorter de Reu, z.; W. A. Faas Daansen, z.J. van der Laan van der Weide, z. OndertrouwdA. Hoogstad, 25 j. en S. C. Duininck, 22 j.; J. de Winde, 21 j. en T. Jobse, 18 j.; J. J. Bouwens, 24 j. en D. van Grol, 29 j.; J. Hove- stadt, 27 j. en S. A. Klaassen, 21 j.; P. A. van Hanegem, 24 j. en A. Vermeulen, 21 j. Getrouwd: W. Neufeglise, 50 j. en J. J. Ampt, 38 j.; H. Dykslag, 26 j. en C. J. de Kruijter, 19 j.; A. van Rijn, 32 j. en J. C. Ketjmel, 27 j.; J. J. Bouwens, 24 j. en D. van Grol, 29 j. Overleden: P. A. van de Sande, 14 j.; A. S. Verdurjn, 3 j.; P. Ocké, 76 i. weduwn. van J. Wisse; F. J. van Ro- sevelt, 85 j., weduwn. van D. L van der Bel. SLUIS. Bevallen: J. M. Smitde Ridder, z.; E. M. de Broek Depape, z.; P. J. de Clerck van den Bussche, z. Overleden: M. L. van Wins- berghe, wed. van A. H. Hurck; A. H. Slachmuylders, echtgen. van M. L. Vermeire. Getrouwd: L. Janse, 58 j. en C. J. de Rooij; H. Nieuwen- huise, 27 j. en J. M. Verheye, 27 j.; P. L. van Damme, 26 j. en V. C. van Vooren, 22 j.; I. Datthijn, 23 j. en S. A. Focke. Ondertrouwd: J. M. Herman, 28 j. en E. I. de Bruijckere, 26 j.F. van Hoey, 27 j. en M. E. van Hal, 20 j.; J. J. E. Jacobs, 36 j. en M. van Dam me. 27 j.; R. Hollevoet, 23 j. en M. B. M. Claerhoudt, 20 j. NIEUWERKERK Bevallen :M. de Groen—Pleu- ne, z.; C. M. Kik—de Graaf, z. A. S. G. BoogaartCarle- bur, d.; L. HoogerlandFlik- weert, z. Getrouwd: W. E. Heyboer. 35 j. en J. J. Dulebout, 29 j.; J. J. den Haan, 21 j. en J. de Later, 20 j.; J. Schoenmaker, 30 j. en P. Jumelet, 32 j. BRUINISSE. BevallenN. Jumelet Steegstra, z.; K. D. de Waal van der Stad, d.; M. J. van de WoestijmeSimonse, d.A. Jumelet—Otte. z.; D. BalOl- ree, d.; D. E. de Koningvan den Berge, z. Overleden: J. Haeck, 11 d., z. van P. Haek en M. Bal; N. L. Okkerse, 83 j.; J. C. de Ko ning, 80 j., echtg. van J. Deurloo; M. dé Rijke, 73 j., echtg. van A. Jumelet; Leven loos aangegeven een kind van Jac. de Jonge en J. Kik. STAVENISSE. Bevallen: J. C. Keurvan Vossen, z.; M. J. Leenhouts Plansoen, d. Overleden: A. van Oeveren, 69 j.. echtgen. van C. Janse. Getrouwd: L. van Bloppoel, 28 j. en W. Vermaas, 24 j.; B. van Oudenaarde, 24 j. en C. van 't Veer, 24 j. ST. ANNALAND Bevallen: A. Brurjnzeelden Engelsman, z.; J. Moerland van Iwaarden, z. POORTVLIET Bevallen: J. J. de Ryke van Tiggele, d. Ondertrouwd: H. Bouwman, 30 jaar en C. Potter, 26 jaar. Getrouwd: L. M. Heijboer, 26 jaar en A. J. Murre, 20 j.; M. Scheffers, 24 j. en J. M. Overbeeke, 24 j.; A. Punt, 35 j. en A. M. v. d. Slikke, 26 j. Overleden: J. Zuideweg, 54 i.D. Geuze, 81 j., wedn. van f. Overbeeke. ST. PHILIPSLAND Bevallen J. F. Abrahamse van Oeveren. z.; J. de Ronde van BergeHk, z.; N. Reflngoudt Hooglander, z. Getrouwd: A. Rosmolen, 36 J. en A. S. G. van Iwaarden, 27 j. Overleden: M. P. Fonth'ne, 33 cchtgn. von M. C. Ver maas. ZONDAGSDIENST ARTSEN Voor spoed eisende gevallen in Breskens, Groede en Schoon dijke is Zonndag te bereiken de heer Jongsma. arts te Groe de, tel. 2. Voor Sluis, Cadzand en Zuidzande heeft dienst de heer Beck, arts te Zuidzande, tel. 8, terwyl voor Aardenbuxg en Oostburg- te bereiken is de heer Kesteloo, arts te Aarden burg. Voor de gemeenten Tholen, Oud-Vossemeer. Nieuw-Vosse- meer en St. PhlMpsland hebben Zondag dienst de heren Looy- sen, arts te Tholen en Vermet, arts te Nieuw-Vossemeer. Radioprogramma's Zondag. Hilversum I. 8 Ber. 8.30 Hoogmis van het feest van de H. Laurentius in het klooster der paters Augustij nen te Nijmegen. 10 Kerk dienst uit de Geref. kerk te Andijk. 12.15 In 't Boeckhuys. 12.30 Lunchconcert. 13 Ber. 13.20 Kamermuziek uit de 17e eeuw. 14.35 Leender Chora- len. 15 Missiebond. 16.50 Pontificaal ziekenlof. 17 Kerk dienst. 18.30 Ned. Strydkr. 19.15 Koorzang. 20.15 De Zil vervloot. 21.15 Mei, 't was in de Mei. 22.30 Ber. Hilversum H. 8 Ber. 10.45 In de tuin der poëzie. 11.15 Omroeporkest. 12.30 Dick Hayms, zang. 12 Ber. 13.15 Zigeunerorkest. 13.50 De Spoorwegen spreken. 14.50 Boekenhalfuur. 14.30 Het Re sidentie Orkest. 16.30 Repor- tagedienst. 17.20 Muziekgezel schap Harmonie. 18 Ber 19 Kerkdienst. 20 Ber. 20.55 „De blauwe smaragd", hoorspel. 21.20 Pierre Palla, orgel. 22.20 Hersengymnastiek. 23 Ber. Maandag. Hilversum I. 7 en 8 Ber. 9 Kirsten Flagstad, so praan. 11.15 Van oude en nieuwe schrijvers. 12 Neder landse componisten. 13 Ber. 13.15 Orgelconcert. 14.20 Rhapsodia-sextet 15 HetLon- dens Philharmonisch orkest. 16.45 Scala Orkest. 16.55 Col legium Musicum Amsteloda- mense. 17.45 Het ryk over zee. 18 Jan v. Weelden. 18.30 Ned. Strydkr. 20 Ber. 20.45 Waar de eeuwen stille staan. 21.30 Nederland ons vaderland. 22 Jamboree. 22.30 Ber. Hilversum II. 7 en 8 Ber. 9 Kamermuziek programma! 10.20 De Regenboog. 11.15 Gramofoonmuziek. 11.45 Tito Schipa zingt m. orkest. 12 Or gelspel door Johan Jong. 13 Ber. 13.50 Het Wiener-Bo- hème orkest. 14.10 Lola v. d. Ben, sopr. en Rutger Sehoute, piano. 15.30 Minder bekende orkestwerken. 16.15 Verkorte opvoering van de operette „La Mascotte". 18 Ber. 18.15 Jan Vogel en zyn accordeon orkest. 19.25 Burger Michai- low. 20 Ber. 20.15 Het Resi dentieorkest. 21.15 Een half uur by het G.G. cabaret. 22.45 P. C. Hooft en zyn kring. 23 Ber. Weerbericht VRIJ ZONNIG. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I., geldig van Vrijdagavond tot Zaterdag avond. Koele nacht. Overdag vrij zonnig, droog weer. Geleidelijk hogere temperaturen. Weinig wind. ZON EN MAAN. Zondag 10 Augustus 1947. Zon: op 5.14, onder 20.16 Maan: op 23.28, onder 14.48. Maandag 11 Augustus 1947. Zon: op 5.16, onder 20.14 Maan: op 0.00, onder 16.18. Hoog Water U. -f NAP u. -f-NAP 10 Augustus Vlissingen 7.17 1.59 19.36 1.50 Terneuzen 7.47 1.80 20.07 1.70 Hansweert 8.21 1.95 20.35 1.85 Zierikzee 8.26 1.38 20.42 1.26 11 Augustus Vlissingen 8.17 1.54 20.44 1.47 Terneuzen 8.49 1.73 21.13 1.67 Hansweert 9.16 1.89 21.42 1.82 Zierikzee 8.26 1.38 20.42 1.26 Laag Water u. —NAP u. —NAP 1.28 1.79 1.55 1.91 2.24 2.05 1.52 1.52 2.24 1.72 2.51 1.82 3.18 1.96 1.52 1.52 13.39 1.48 14.05 1.58 14.35 1.73 14.21 1.18 14.44 1.46 15.11 1.57 15.38 1.72 14.21 1.18

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 21