DE NIEUWE HOHNER ACCORDEONS Zeeuwse jongens in actie bij Padang Kappic en «Ie gcticamzinnigc lading 5 maanden hoogspanning Seerd adema winkeljuffrouw HEREN RIEMEN BYOU MUA sciwJ$>j Gestelde doelen werden zonder verliezen bereikt Republikeinen boden weinig tegenstand. Dat de door de militaire autoriteiten in Padang in het kader van het politionele op treden in Indië uitgestippelde actie, waaraan de Zeeuwse jongens, tezamen met Velu- wenaren en Jagers, deel namen, voor de bewoners zo wel binnen als buiten de de marcatielijn 'n volslagen ver rassing was, bleek wel zeer duidelijk uit het feit, dat de demarcatiesmokkelaars van rijst hun werk normaal voort zetten en uit de commentaren van de N.R.I.-leiders voor hun radio, die 'overigens spoedig in Nederlandse handen was. De Zeeuwen van Emmaha- ven opende de actie in de vroege ochtenduren. Zij had den de opdracht gekregen naar het Zuiden op te rukken, ten einde de brQn van de wa terleiding veilig te stellen. Deze zijwaartse actie on der commando van Kapt. Bom uit Yerseke verliep vlot, zodat om kwart voor zeven de bron in Nederlandse han den was, waardoor een gere gelde watervoorziening van Padang verzekerd was. Inmiddels hadden de Jagers, versterkt met carriers van 18 R.I. en pantserwagens en Zeeuwen, eveneens versterkt met „haantjes" en genie onder commando van maj. P. de Kam zich op vastgestelde punten opgesteld. Het geheel stond onder het commando van luit. kol. Van Oort, comm. van H-14 R.I. Op de vastgestelde tijd gaf de artillerie vuur af op de aangegeven stellingen. Dof dreunden de schoten in de vroege ochtend, de bevolking wakker schrikkend. Terzelf der tijd ronkten de „Piper- cubs" door de lucht, makloe- mats (pamfletten) uitwer pend, waarin de noodzaak en het doel van de actie werd uiteengezet. Ook in de „kot- ta" werden deze pamfletten verspreid. de kali over. De spitsen van de Noord en Zuidgroep rukten daarna op. Spoedig stuitte men op landmijnen, versperringen en opgeblazen bruggen. Vooral de Zuidgroep, die Indaroeng tot einddoel had, kon daar door slechts langzaam opruk ken. De Noordgroep ontmoet te slechts bij Passar Baroe hevige tegenstand, die echter spoedig overwonnen kon wor den. Om 11 uur kon maj. den Ouden, comm. van de Jagers, melden, dat het doel,de be zetting van verschillende ob jecten, bereikt was. De hoofd macht werd in reserve gehou den voor event, hulp aan de Zuidgroep. Deze hulp bleek echter niet nodig te zijn, want de Zuid groep ondervond geen tegen stand. Het oprukken ging echter zeer langzaam in het bijzonder bij de kali, 200 meter buiten de demarcatielijn, waar de brug was opgeblazen. Ter wijl de Genie zich inspande een Baileybrug over de rivier te leggen, beijverden de man nen van het Zeeuwse carrier peloton zich om nog voor 't gereedkomen van deze brug met de wagens aan de over kant te komen, hetgeen ge lukte. Verschillende wegversper ringen moesten opgeblazen worden, zodat deze groep eerst te half drie te Indaroeng ar riveerde. Tegenstand was niet meer ondervonden hetgeen begrijpelijk was, daar de Re publikeinse manschappen te ruggetrokken waren. Ook een deel van de bevolking in dit gebied was ijlings geëvacu eerd. De achtergebleven be woners werden per luidspre kers opgeroepen de arbeid te hervatten, wapens in te leve ren en aan te geven, waar zich mijnen bevonden. zeeuwen hijsen vlag. Met de bezetting van In daroeng was het doel van de ondernomen actie bereikt, 'n Voornaam deel van de Pa- dangvlakte bevond zich thans in Nederlandse handen, waar door een einde was gekomen aan de voedselblokkade, die steeds strenger werd toege past. Tevens beschikte men thans weer over de cement fabriek van Indaroeng, 'n Ne derlandse industrie. De fa briek was verwaarloosd, doch in tact. De Zeeuwse jongens plaatsten er de driekleur op, die fier in de wind' wapperde. Verheugend was het, dat bij deze actie van Nederlandse zijde weinig slachtoffers vie len te betreuren. Tot de buit- femaakte voorwerpen behoor- en handgranaten, mortier projectielen en Japanse hel men. De soldaten zagen in de avonduren, dat vele bewoners naar hun huizen waren te ruggekeerd. Er brandden weer petroleumlichtjes en de „non- tonnende" mannen, vrouwen en kinderen groetten de mili tairen schroomvallig en wat angstig. Het bleek, dat zij veel geleden hadden en dat er kwaadaardige ziekten optra den. Terwijl de MiP. 's avonds langs de wegen patrouilleerde, zochten de Zeeuwse mannen van de U-brigade hun nieuwe bivak op, voldaan over hét vlot verloop van de actie en overtuigd, dat zij spoedig het vertrouwen van de bevoll zullen winnen. Officieète Publicaties. •s-heer arendskerke. uitreiking toesla gkaarten en bonnen voor bijzondere arbeid. Van 11 t.m. 16 Aug. a.s. kun nen die werkgevers voor hun personeel, voor zoveel zij tij dig een aanvraag hebben inge diend, de toeslaigkaarten en eventueel rantsoenbonnen voor zeep voor bijzondere arbeid af halen op hét agentschap in hun woonplaats. Er wordt geen af zonderlijke oproepkaart ge zonden. zodat deze publicatie als oproeping geldt. Op Kapel- lie dienen de kaarten weer op dezelfde dag van de week te worden afgehaald als de vorige keer. Betrokkenen worden in hun eiigen belang aangeraden de fcoeslagkaarten tijdig af te ha len. Hierbij moet die oude naamlijst worden ingeleverd. Voor z.g. eerste aanvragen dient ook de T.D. van de ar beider te worden overgelegd. De kaarten en bonnen, die niet tijdig zijn afgehaald, kun nen in die daarop volgende week worden afgehaald op het kringkantoor te 's-H. Arends- kerke. na-uitreiking inschrijvingsbewijzen b.i. 606609. Degenen, die na Sept. 1946 geen bon(nen) voor toerbui- tenbanden hebben ontvangen en deze wél ontvingen in het tijdvak van 1 Jan. 1945 t.m. 30 Sept. 1946 en bovendien nog niet in het bezit zijn van een Bewijs van inschrijving B.I. 606, 607, 608 of 609, kunnen dit laatste alsnog aanvragen in het tijdvak van 1016 Aug. a.s. op het kringkantoor te 's-Heer Arendskerke. De T.D. van betrokkene moet daarbij worden overge legd terwijl tevens soort, merk en frame-nummer van het rijwiel moeten worden op gegeven. jlking Burgerlijke stand heinkenszand. Bevallen: I. J. L. de Wael- Verdurmen, d.; E. C. Hoon- dert-Rijk, d.; J. Koch-van Bra men, z.; D. S. van' Damme- Geschiere, d.J. van Garsel- van Gessele, z.; C. Meulblok- Zuidhof, z.; A. Rijk-van den Dries, d, t Ondertrquwd: C. Koens, 26 j. en A. Janse, 25 j. Getrouwd: J. Koens, 26 j. en M. J. Simons, 22 j. Overleden: J. H. van "de Swa- lüw, 31 j. burgh. Bevallen: P. C. J. v. d. Have- Groenleer, d.P. C. Hogen- stein-Schoonaard, z. Getrouwd: C. van Eist, 28 j. en R. van Leerdam, 21 j.; J. Vaane, 29 j. en T. Hogers, 28 j. Overleden: M. Hendrikse, 74 j. kruinin gen. Bevallen: P. C. Brandt Hartoog, z.; A. G. Krombeen van den Berge, z.; A. van der Borgtde Jonge, z. Ondertrouwd: B. P. Bur- kunk, 21 j. en J. van Nispen, 23 j.; J. L. Kriekaart, 30 j. en A. Borger, 21 j.; P. J. Brom- leve, 28 j. en M. Meijer, 19 j.; J. Buizer, 31 j. en S. Diele- man, 26 j. Getrouwd: A. Hoebeke, 24 j. en C. de Kunder, 20 j. Overleden: M. Potter, 67 j., echtgenote van H. Louisse. Amsterdamse beurs 2 Aug. 3 Aug. N.I.Hand.B. 103 102'/2 Ned.H.Mjj. cv A 136 136 A.K.U. !90r/2 189 Calvé cv A 1743/4 1743/4 Fokker VI. 224 217 Unilever cv A 290'/2 288'/2 Ned. Ford 382 382 Ned. Kabel 278 275 Philips 371 Va 3683/4 Billiton 350 349 Kon. Petr. 408 406 Amst. Rubb. 146'/2 147 H.A.Lgn 2013/4 2013/4 Scheepv.U. l?7*/4 178 ELV.A. 237 236 Deli B.Mjj. 129 l29'/a De beurs had gisteren een onbelangwekkend voorkomen Het publiek hield zich weder om afzijdig en er waren heel weinig orders. Voor de cultuur fondsen bestond, wat de toon aangevende aandelen betreft enig aanbod en de hoofdkoer- sen waren merendeels iets lager, maar veel tekening zat er niet in de markt. Kerknieuws havenpredikant te antwerpen. Zondag 3 Augustus was de Hervormde gemeente te Ant werpen in grote getale opgeko men in de mooie, oude Kloos terkerk aan de Lange Winkel straat, waar de eerste Neder landse havenpredikant, ds. van der Walle, sprak. De pastor loci, ds. p. de Haan, begroette daar zijn ambtgenoot zeer har telijk. Ds. van der Walle uitte zijn 48. De Maat werd erg boos en Kappie zei: „Wacht, m'n jong, ik zal het wel eens proberen. Zij verstaan naij mis schien beter!" „Allemaal ellende!" klaag de de Maat. „Kijk eens hier", zei Kappie tegen de Chinezen en wij zittenRuilen!" „Luilen, wat is dat?" vroeg één der Chinezen glimlachend. Kappie haalde zjjn schouders op en zei tegen de Maat: „Het is hopeloos, m'n jong. Laten we er maar mee ophouden! Kom maar mee, dan lopen we verder. Dit zal in ieder geval de weg naar Bok- King wel zijn. Ach, ach, myn mooie Amerikaanse dollarsAls ik dat ge weten hadEn of we de Kraak nu nog wel terug zullen vindenHet duurt nu allemaal te lang! Wie weet hoe 'n bult het nog lopen is blijdschap, dat er hier een ge meente was, die hem zo harte lijk verwelkomde ofschoon hij niét officieel met haar verbon den is. Zoals een schip van tjjd tot tijd 't droogdok in moet, zo moeten ook de varenden tel kens opnieuw zich leren geven onder de sanerende, levenwek kende werking van Gods woord en geest. Dr. Terlaak Poot gaf hem de beste wensen mede namens de raad der varende gemeente. VOETBAL nederlaagserie. Zaterdagavond 2 Augustus j.l. werd te St. Annaland in het kader van de Nederiaagserle van „W.H.S." die voetbalmatch „W.H.S."„S.V.O." I uit Oud- Vossémeer gespeeld. Deze vier. die wedstrijd van de serie werd door die St. Annalanders met 21 gewonnen. Zaterdagavond 9 Aug. a.s. speelt „W.H.S." tegen „B.O.Z." I uit Bergen op Zoom. WIELRENNEN WAGENINGEN—N.A.C. TIJDENS RONDE DOOR ZUID-BEVELAND. Het organiserend comité van de Ronde door Zuid-Be veland op 23 Augustus a.s. vond de beide eerste klassers Wageningen en N.A.C, bereid op die dag een voetbalwed strijd te Goes te komen spe len. DUIVENSPORT wedvlucht. De Postduiven ver. „De Blau we Doffer" te Hansweert hield Zondag een wedvlucht vanaf Mons, lli km. De prjjzen wa ren als volgt: 1 en 7 Gebr. Dommanchet, 2, en 6 J. San- derse, 3, 4, 5 en 8 Th. van Oef- felen, 9 J. de Leeuw, 10 D. J. van Eertvelde. De vereniging van postdui- venhouders „De Blauwe Dof- -fer" te Wolfaartsdgk hield een wedvlucht uit Vilvoorde. De uitslagen luiden: 1. J. Westveer; 2, 3, 6 en 7 J. de Jager; 4 P. A. v. Loo, 5. A. J. Walhout; 8 en 9 K. westveer; 10 J. Koets. ZWEMMEN militaire kampioenschappen. Op Woensdag 13 Augustus a.s. zullen te Hilversum in het zwembad „Crailo" de wed strijden plaats hebben om de nationale militaire zwemti- tels. Er hebben zich ruim 250 deelnemers gemeld, onder wie leden- van V. H. K. en Marva. Radioprogramma's vrijdag. Hilversum i: 7 en 8 Ber.; 9 Ochtendconcert; 11 De Zonnebloem; 12.03 Wer ken van Debussy en Ibert; 13 Ber.; 13.20 Harmoniemu- ziek; 14 Kamermuziek; 15.15 Opera „Cgvalleria Rusticana"; 16.30 Gram.; 16.45 Concert in de theetuin; 18 Wilhelm Baclc- haus, piano; 18.30 Ned. Strijd krachten; 19.15 Danny Kaye zingt; 20 Ber.; 20.20 Het Re sidentie orkest; 21.20 „De onzichtbare man", luisterspel; 22.30 Ber. Hilversum n: 7 en 8 Ber.; 8.18 Opera programma; 10.20 De Regenboog; 11.30 Licht orkestconcert; 12 Operafrag menten; 13 Ber.; 13.15 Pierre Palla, orgel; 14 Kookkunst; 15.30 Gram.; 16 Bekende mar sen en walsen; 17.30 Orgel spel door Johan Jong; 18 Ber.;' 18.20 Metropole-orkest; 19.15 Tito Schipa; 20 Ber.; 20.30 Religie en beeldende kunst; 21 Men vraagten wij draai en; 22.15 Radio filmpremière; 23 Ber. Weerbericht OPKLARINGEN. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I., geldig van Woensdagavond tot Don derdagavond. Nog plaatselijk regenbuien, vooral in de nacht. Daarna zwaar bewolkt met opklarin gen. Iets hogere temperatuur. Matige, aan de kust vrij krach tige wind tussen Zuid-West en Noord-West. zon en maan. Vrijdag 8 Augustus 1947. Zon: Op 5.11, Onder 20.28. Maan: Op 22.48, Onder 12.07. 8 Augustus Vlissingen Terneuzen Hansweert Zierikzee Hoog Water u. -f NAP u. NAP Laag Water u. —NAP u. —NAP 5.44 1.82 6.15 1.99 6.57 2.13 17.59 1.67 18.31 1.86 19.05 1.98 7.05 1.47 19.16 1.30 0.03 2.05 0.34 2.15 1.06 2.31 12.05 1.59 12.35 1.70 13.08 1.85 Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje en Zusje OLGA MARINA CORNELIA. M. M. MEIJER. C. MEIJER—DANIELSE. IEKE. Oostburg, 3 Augustus 1947. Brouwerijstraat 39. Tijdelijk: St. Antonius-Zieken- huis, Oostburg. Zondag 10 Aug. a.s. ho- pen onze lieve Ouders A. DE WAARD QJ1 "j* C. DE WAARD—GOES, hun 25-jarig huwelijks- feest te vieren. Hun dankbare Kinderen. Vlissingen, Duyvendrechtstraat 39. ij; Receptie: Zondag 10 Aug. 24 uur* Voor de vele blijken van belangstelling, ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest, betuigen wij onze hartelijke dank. j. VAN LARE—FAAS. Breskens, 4 Augustus 1947. Bij ons vertrek uit Bieze- linge, betuigen wij onze op rechte dank aan alle buren en vrienden, voor de hulp en de vriendschap, ontvangen tij dens onze evacuatie. J. v. ROOIJEN en gezin. Noodwoning 560, Westkapelle. Te koop witte keeshond. koper liefst buiten Vlissingen. Glacisstraat 35, Vlissingen. 104 „Ik wou. dat alle vendleuses waren zoals u," zei hij vriende lijk. „Het partijtje reptielen, dta op het ogenblik in de man telafdeling is gedetacheerd, is meer dlan verschrikkelijk en ik ben nu eenmaal geen slan genbezweerder. Ik vrees, dat die juffrouw Giesela zioh mor gen persoonlijk bij de directie gaat beklagen." Zijn voorspelling kwam evenwel niet uit. Juffrouw Giesala beklaagde zich niet persoonlijk bij de di rectie om de eenvoudige re den, dat zii de volgende mor gen niet meer op het kantoor kwam. Er lag een briefje, aan het adres van de procuratie houder, waarin zij mededeelde, dat zij de laatste tijd tot het inzicht was gekomen, dat een omgeving als het warenhuis geen passende achtergrond voor haar elegante verschy'- ning vormde het stond er natuurlijk niet letterlijk zo, maar hét kwam er wel op neer en dat zij daarom de vrij heid nam, met ingang vain morgen heden voor haar betrekking te bedanken. Zij gaf hem dé welgemeen de raad wat beter uit te kij ken bij de aanstelling van ver koopsters in de mode-afdélin- gen speciaal de afdeling hoeden omdat dames, die zioh respecteren liever niet ge holpen willen worden door goot waren opgeraapt en het deernen, die bffkbaar uit de straatvuil nog aan haar rok ken droegen en evenmin door zogenaamde chefs, die meer in een grutterszaakje dan in een mode-afdeling of op een te kenbureau thuis hoorden. Hoogachtend Mejuffrouw G. van Arkel. De woordenschat waarover de heer Protsinger in dergeiy- ke situaties beschikte was min der gesorteerd voorname lijk in die „populaire" uitdruk, kingen dan die van de da mes Aloertine en Mientje. Rooie zusters en vaders met hangsnorren lagen bij hem niet voor het grijpen. HOOFDSTUK XIX. Ontslagen. Toen Hans van Linschoten op de avond van" Glesela'g mis lukte wraakpoging h®t hele verhaal in kleuren en geuren van Irma gehoord had. namhy zich voor, naar de heer Prot singer te stappen om zich over Giesela's optreden te beklagen, maar toen hij de volgende mor gen juist van plan was. belet bij de procuratiehouder te vra gen, ging de mare reeds door het warenhuis, dat juffrouw Giesela haar betrekking had opgezegd en niet meer op het kantoor was verschenen. Waar zij enkele dagen ge leden, in het gesprek met de heer Williams nog dé indruk gewekt had, dat zii voor haar levensonderhoud volkomen op de schamele verdiensten in het warenhuis was aangewezen en een dakloze zwerfster te zijn wanneer zii mocht worden ont slagen, veronderstelde hij, dat zij de heer Williams al weer had vergeten en dat zij een „beschermer" gevonden had, die haar een rooskleuriger toe komst kon bieden dan ,De Gou den Tros", waar kantoorjuf frouwen met vijf-en-veertig dienstjaren gepenslonneerd konden worden op de helft van het laatst genoten salaris met toezegging van 5 procent kor ting op alle artikelen, welke zq, voor eigen gebruik, in het warenhuis zouden aanschaffen. Omdat Irma de gehele kwestie van de komise kant had: bekeken, was zijn woede spoedig gezakt en, stelde hij alleen nog belang in dé ver klaringen van diverse verkoop sters, voor wie „d'ie meid van 't kantoor" enkele weken in het brandpunt der belangstel ling bleef staan. Juffrouw Maria van de af deling huishoudelijke artikelen die men in het warenhuis kon bezoeken door r«iet dé lift naar beneden inplaats van naar bo ven te gaan, strookte het praatje rond, dat „het kreng" in stilte met de heer Protsin ger verloofd was, juffrouw Liesje, van het closetpapier en de kastrandjes, veroderstelde dat zij dat wil zeggen juf frouw Giesela natuurlijk het op de ongetrouwde directeur gemunt had en juffrouw Al- bertine van de mantelafdeling, die met baar galant naar een voorstelling van de Italiaanse Opera, was geweest, meende „cJe slet" herkend te hebben in frezelschap van een deftig heer, die met haar in een loge zou hebben gezeten. Men nam toen algemeen aan, dat juffrouw Giesela het smal le pad der deugd had verlaten en de brede weg des verderfs was opgegaan en weldra wa ren er weer andere gebeurte nissen, welke de onverdeelde aandacht van de winkeldames opeiste. (Wordt vervolgd.) DE GOEDE HARMONIE ONTVANGEN Zie etalage - Vastgestelde prijzen Voordelig - Tevens Hohner accordeon muziek zoals Walsen, Marsen, Polka's G. Wagenvoort v. h. P. Brusket LANGE DELFT 32, MIDDELBURG Heer alleen, 59 jaar oud, in bezit van gezellig huis en goe de betrekking, vraagt nette juffrouw voor de huishouding, leeftijd 50 jaar. Brieven lett. V 91, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Ter drukkerij van FIRMA G. W. DEN BOER te Middelburg is plaats voor een Handzetter- Vormenlnslaander Een flinke gevraagd. LEO HELDER, optiek, foto, Ballamypark 38, Vlissingen. Zelfde adres WERKVROUW, tyvee morgens per week. Te koop ANDIJVIE- EN BROCCILI BLOEMKOOLPLANTEN. A. VAN MAASDAM, Westha- vendyk 1, Tel. 2367, Goes. Te koop jonge kippen aan de leg, 7 gulden per stuk. Molenweg H 112, Nieuwdorp. Wij kunnen een grote sortering lederen he- renriemen aanbieden vanaf 2.50; 2.75, 3.00. 3.25, 3.50, enz. Korte Delft 44, hoek Bellinkstr., Middelburg. De zaak met de grootste sortering. BROUWENAAR VAN DE KAMER Langeviele Middelburg, vragen een aankomende winkeljuffrouw, niet beneden de 16 jaar. Gevraagd flinke dienstbode v.d. en n., in klein gezin, voor direct. Telefoon 47025, SWAR TE, Statenweg 132c, Rotter dam. Meisje gevraagd voor hulp bij expeditie Prov. Zeeuwse Courant. Werktijd van 911 's morgens. Persoonlijk aanmelden: Prov. Zeeuwse Courant, Wal- straat 5860, Vlissingen. Voor goede meubelen „BUIGO M", Wijngaardstraat 37, GOES. Telefoon 2783. WEGGEVLOGEN TAMME ZWARTE ROEK, kan zich zelf niet redden. Graag terugbezorgen bij JOAN PEECK, Langeviele 49, Mid delburg. Te koop zware biggen, w.o. ingeschreven fokzeugjes, P. DINGEMANSE, Werendyke 12, Zoutelande. Te koop als nieuwe HUTKOFFER, 1 x -gebr., afm. 80 x 44 x 24 c.M. Brieven onder no. L 3, ,Bureau P.Z.C., Vlissingen. DANK ZIJ DE SCHUIMENDE WERKING VAN VIM VIM schuimt, daarom gaat 't vlugger en wordt alles schonerwant het schuim versterkt de werking van VIM. 't Vuil komt beter los en doek of boen der nemen 't gemakkelijker weg. DE BEKENDE GELE BUS, DIE MOET U HEBBEN V45-01 DORSPERSONEEL gevraagd. A. DEKKER, loon- dorser, Lageweg 5, Kloetinge. Te koop z.g.a.n. kinderwagen. Havendorp 445, Vlissingen. DICK CASTENMILLER Restaurant, Houtkade Middelburg, vraagt een zelfstandige KOK of HALFWAS. Fabriek van genees- en ver zorgingsmiddelen voor vee cn huisdieren benevens van dro gisterij-artikelen zoekt voor de prov. Zeeland actief iemand, die de wederverkoop aan de taillisten op provisie-basis ge heel op zich neemt. Ook ge schikt voor agentuur of gros sier. Br. no. 691, Bur. P.Z.C., Middelburg. Mantelmagazyn „De Duif". Middelburg, vraagt tegen half September een nette beschaaf de winkeljuffrouw. Schriftelijke aanmelding di rectrice. Actieve assurantieman gevraagd door bekende Verze- keringsrMij. voor uitbreiding van portefeuille. Prima cond. Voor goed vakman goede vooruitzichten. Brieven no. A 772, Bur. P.Z.C., Goes. Gevraagd FLINKE JONGEN voor magazijn, liefst met enige routine. Aanmelden: F. MALJERS EN ZOON, Vlis- singse straat 35, Middelburg. Te koop costuums en hoeden (Walcherse dracht). Biggeker- ke B a

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 7