DE NIEUWE HOHHER ACCORDEONS Zeeuwse jongens in actie bij Padang Kap pi e en Je geheimzinnige laJing winkeljuffrouw HEREN RIEMEN BYOU 5 maanden hoogspanning S|\W ta,SSE„ Gestelde doelen werden zonder verliezen bereikt Republikeinen boden weinig ™e"1jpclak tegenstand. Iputlikeinse Dat de door de militaire autoriteiten in Padang in het kader van het politionele op treden in Indië uitgestippelde actie, waaraan de Zeeuwse jongens, tezamen met Velu- wenaren en Jagers, deel namen, voor de bewoners zo wel binnen als buiten de de marcatielijn 'n volslagen ver rassing was, bleek wel zeer duidelijk uit het feit, dat de demarcatiesmokkelaars van rijst him werk normaal voort zetten en uit de commentaren van de N.R.L-leiders voor hun radio; die overigens spoedig in Nederlandse handen was. De Zeeuwen van Emmaha- ven opende de actie in de vroege ochtenduren. Zij had den de opdracht gekregen naar het Zuiden op te rukken, ten einde de bron van de wa terleiding veilig te stellen. Deze zijwaartse actie on der commando van Kapt. Bom uit Yerseke verliep vlot, zodat om kwart voor zeven de bron in Nederlandse han den was, waardoor een gere gelde watervoorziening van Padang verzekerd was. Inmiddels hadden de Jagers, versterkt met carriers van 18 R.I. en pantserwagens en Zeeuwen, eveneens versterkt met „haantjes" en genie onder commando van maj. P. de Kam zich op vastgestelde punten opgesteld. Het geheel stond onder het commando van luit. kol. Van Oort, comm. van H-14 R.I. Op de vastgestelde t$d gaf de artillerie vuur af op de aangegeven stellingen. Dof dreunden de schoten in de vroege ochtend, de bevolking wakker schrikkend. Terzelf der tijd ronkten de „Piper- cubs" door de lucht, makloe- mats (pamfletten) uitwer- Kend, waarin de noodzaak en et doel van de actie werd uiteengezet. Ook in de „kot- ta" werden deze pamfletten verspreid. de kali over. Noord- daarna op. Spoedig" stuitte men op landmijnen, versperringen en opgeblazen bruggen. Vooral de Zuidgroep, die Indaroeng tot einddoel had, kon daar door slechts langzaam opruk ken. De Noordgroep ontmoet te slechts bij Passar Baroe hevige tegenstand, die echter spoedig overwonnen kon wor den. Om 11 uur kon maj. den Ouden, comm. van de Jagers, melden, dat het doel, de be zetting van verschillende ob jecten, bereikt was. De hoofd macht werd in reserve gehou den voor event, hulp aan de Zuidgroep. Deze hulp bleek echter niet nodig te zijn, want de Zuid groep ondervond geen tegen stand. Het oprukken ging echter zeer langzaam in het bijzonder bij "de kali, 200 meter buiten de demarcatielijn, waar de brug was opgeblazen. Ter wijl de Genie zich inspande een Baileybrug over de rivier te leggen, beijverden de man nen van het Zeeuwse carrier peloton zich om nog voor 't gereedkomen van deze brug met de wagens aan de over kant te komen, hetgeen ge lukte. Verschillende wegversper ringen moesten opgeblazen worden, zodat deze groep eerst te half drie te Indaroeng ar riveerde. Tegenstand was niet De spitsen van de en Zuidgroep rukten yvestkapelle. Bevallen: M. v. Vaardighem -Lievense, z. Ondertrouwd; W. de Roos, 29 j. en P. Huiszoon, 25 j. Overleden: J. Roelse, 34 j., ongeh. ondervonden hetgeen was, daar de Re publikeinse manschappen te ruggetrokken waren. Ook een deel van de bevolking in dit gebied was ijlings geëvacu eerd. De achtergebleven be woners werden per luidspre kers opgeroepen de arbeid te hervatten, wapens in te leve ren en aan te geven, waar zich mijnen bevonden. zeeuwen hijsen VLAG. Met de bezetting van In daroeng was het doel van de ondernomen actie bereikt, 'n Voornaam deel van de Pa- dangvlakte bevond zich thans in Nederlandse handen, waar door een einde was gekomen aan de voedselblokkade, die steeds strenger werd toege- Sast. Tevens beschikte men iians weer over de cement fabriek van Indaroeng, 'n Ne derlandse industrie. De fa briek was verwaarloosd, doch in tact. De Zeeuwse jongens plaatsten er de driekleur op, die fier in de wind wapperde. Verheugend was het, dat bij deze actie van Nederlandse zijde weinig slachtoffers vie len te betreuren. Tot de buit gemaakte voorwerpen behoor den handgranaten, mortier projectielen en Japanse hel men. De söldaten zagen in de avonduren, dat vele bewoners naar hun huizen waren te ruggekeerd. Er brandden weer petroleumlichtjes en de „non- tonnende" mannen, vrouwen en kinderen groetten de mili tairen schroomvallig en wat angstig. Het bleek, dat zij veel geleden hadden en dat er kwaadaardige ziekten optra den. Terwijl de M.P. 's avonds langs de wegen patrouilleerde, zochten de Zeeuwse mannen van de U-brigade hun nieuwe bivak op, voldaan over het vlot verloop van de actie en overtuigd, dat zij spoedig het vertrouwen van de bevolking zullen winnen. Scheepvaartberichten Aangekomen 6 Aug.: „Ko- ningsdiep" v. Antwerpen. Vertrokken 4 Aug.: „For- tuna" naar Antwerpen; 5 Aug. „Deni" naar Ipswich; „Bran- daris" naar Oslo; „Nassauha- ven" naar Malmö; „Resico" naar Rotterdam; „Westlaan" naar zee. Gepasseerd naar Antwerpen: 5 Augustus „Zeus" van IJ mui den; 6 Aug. „Doggersbank" van Amsterdam. Gepasseerd van Antwerpen: 5 Aug. „Alcione" naar Dublin; „Abbedijk" naar Rotterdam; 6 Aug. „Vrede" naar Dublin; „Import" naar Rotterdam; „Elizabeth" naar Brammen; ,Grebbestroom" naar Rotter dam. Burgerlijke stand middelburg. Bevallen: P. D. Poortvliet Verhulst, d.; P. J. de Steur v. Maldegem, z.; C. Daniëlse Daniëlse, d.; E. J. Haitsma Karelse, d.;.G. SlotmanBosch 2 d.; M. C. LabrujèreMozes, d.; A. P. van LoenenDavidse; d.; M. F. AndriessePolder man, z. Ondertrouwd: A. B. Crucq, 24 j. en C. den Hollander, 22 j.; L. de Vries, 23 j. en J. Ven- deviele, 20 j. Getrouwd: A. Lenselink, 24 j. en J. J. Blokpoel. Overleden: S. Peene, 61 j.; J. v. Eijzeren, 64 j.; J. de Valk, 77 j. grijpske}rke. BevallenP. de BreePie- terse, z.; J. J. Coppoolse Vogel, d. OndertrouwdH. Marinus- sen, 28 j. en F. Francke, 26 j. Getrouwd: A. Francke, 27 j. en E. Groenenberg, 26 j. Overleden: E. Slabber, 72 j. OOSTKAPELLE. Geboren: C. A. J. de Broe- kert; S. Wisse. Ondertrouwd: A. van Loon, 25 j. en W. van Oosten, 25 j. Getrouwd: J. v. d. Driest, 24 j. en J. Maljaars, 26 j. Overleden: 1. in 't Anker, 75 j.; M. Dekker, 66 j.; D. Cop poolse, 55 j.; J. de Kam, 37 j. Officieele Publicaties. distributiedien st kring vlissingen. Uitreiking Schoenenbonnen. De Distributiedienst Kring Vlissingen maakt bekend, dat de uitreiking van Schoenen bonnen aan personen, wier stamkaartnummer eindigt op een 9 en die in het bezit zijn van een inlegvel, waaraan zich de bon 612 bevindt, aanmerking komen voor een schoenenbon naar keuze. De uitreiking zal geschieden op: 11 Aug., Koudekerke van 9—12 en 24 uur; 11 Aug. O. en W. Souburg van 9—12 en 24 uur; 12 Aug. Bigge- kerke van 1.304 uur; 12 Aug. Havendorp (Vliss.) van 912 en 24 uur; 13 Aug. Meliskerke van 912 uur; 13 Aug. Westkapelle van 912 en 24 uur; 14 Augustus Zoutelande van 912 uur; 14 Augustus Ritthem van 912 uur; 14 Augustus Vlissingen van 912 en 24 uur, let ters A t/m l, loket 4; 15 Aug. Vlissingen van 912 en 24 uur, letters M t/m Z, lo ket 4. Gelijktijdig met deze uitrei king zal aan kinderen, geboren in de maanden Juli en Augus tus van een der jaren 1932 t/m 1945, alsmede kinderen geboren in September en Oc tober 1946 (die dus in de loop Amsterdamse beurs 2 Aug. 3 Aug, l02'/j 48. De Maat werd erg boos en Kappie zei: „Wacht, m'n jong, ik zal het wel eens proberen. Zij verstaan mij mis schien beter!" „Allemaal ellende!" klaag de de Maat. „Kijk eens hier", zei Kappie tegen de Chinezen en wjj zittenRuilen!" „Luilen, wat is dat?" vroeg één der Chinezen glimlachend. Kappie haalde zijn schouders op en zei tegen de Maat: „Het is hopeloos, m'n jong. Laten we er maar mee ophouden! Kom maar mee, dan lopen we verder. Dit zal in ieder geval de weg naar Bok- King wel z(jn. Ach, ach, mtfn mooie Amerikaanse dollarsAls ik dat ge weten hadEn* of we de Kraak nu nog wel terug zullen vindenHet duurt nu allemaal te lang! Wie weet hoe 'n bult het nog lopen ia van Juli en Augustus 10 maanden geworden zijn) en die in het bezit zijn van een inlegvel GC, GD en GE, waar aan zich de bon 604 bevindt, een schoenenbon worden uit gereikt, echter niet naar keu ze. bekendmaking uitbetaling vacantiebonnen. Het Gemeentelijk Bureau voor Sociale Zaken te Middel burg, Houtkade 17, maakt be kend, dat de bijslag op de va- cantiebonnen a.s. Zaterdag 9 Aug. tussen 9 en 10 uur zal worden uitbetaald bij vorenge noemde dienst. N.I.Hand.B. Ned.H.MiJ. A..K.U. Calvó Fokker VI. (Jnilever Ned. Ford Ned. Kabel Philips Billiton Kon. Petr. Amst. Rubb. H.A.Lijn Scheepv.U. H.V.A. Deli B.Mij. 103 cv A 136 136 l90'/2 189 cv A 1743/4 1743/4 224 217 cv A 290»/2 288'/2 382 382 278 275 3711/2 3683/4 350 349 408 406 146'/2 147 2013/4 2013/4 177«/4 178 237 236 129 129'/2 Kerknieuws havenpredikant te antwerpen. Zondag 3 Augustus was de Hervormde gemeente te Ant werpen in grote getale opgeko men in de mooie, oude Kloos terkerk aan de Lange Winkel straat, waar de eerste Neder landse havenpredikant, ds. van der Walle, sprak. De pastor loci, ds. P. de Haan, begroette daar zijn ambtgenoot zeer har telijk. Ds. van der Walle uitte zijn blijdschap, dat er hier een ge meente was, die hem zo harte lijk verwelkomde ofschoon hg niet officieel met haar verbon den is. Zoals een schip van tijd tot tgd 't droogdok in moet, zo moeten ook de varenden tel kens opnieuw zich leren geven onder de sanerende, levenwek kende werking van Gods woord en geest. Dr. Terlaak Poot gaf hem de beste wensen mede namens de raad der varende gemeente. ZWEMMEN militaire kampioenschappen. Op Woensdag 13 Augustus a.s. zullen te Hilversum in het zwembad „Crailo" de wed strijden plaats hebben om de nationale militaire zwemti- tels. Er hebben zich ruim 250 deelnemers gemeld, onder wie leden van V. H. K. en Marva. De beurs had gisteren een onbelangwekkend voorkomen Het publiek hield zich weder om afzijdig en er waren heel weinig orders. Voor de cultuur fondsen bestond, wat de toon aangevende aandelen betreft enig aanbod en de hoofdkoer- sen waren merendeels iets lager, maar veel tekening zat er niet in de markt. Radioprogramma's vrijdag. Hilversum i: 7 en 8 Ber.; 9 Ochtendconcert; 11 De Zonnebloem; 12.03 Wer ken van Debussy en Ibert; 13 Ber.; 13.20 Harmoniemu- ziek; 14 Kamermuziek; 15.15 Opera „Cavalleria Rusticana"; 16.30 Gram.; 16.45 Concert in de theetuin; 18 Wilhelm Back- haus, piano; 18.30 Ned. Strgd- krachten; 19.15 Danny Kaye zingt; 20 Ber.; 20.20 Het Re sidentie orkest; 21.20 „De onzichtbare man", luisterspel; 22.30 Ber. Hilversum II: 7 en 8 Ber.; 8.18 Opera programma; 10.20 De Regenboog; 11.30 Licht orkestconcert; 12 Operafrag menten; 13 Ber.; 13.15 Pierre Palla, orgel; 14 Kookkunst; 15.30 Gram.; 16 Bekende mar sen en walsen; 17.30 Orgel spel door Johan Jong; 18 Ber.; 18.20 Metropole-orkest; 19.15 Tito Schipa; 20 Ber.r 20.30 Religie en beeldende kunst; 21 Men vraagten wij draai en; 22.15 Radio filmpremière; 23 Ber. WIELRENNEN WAGENINGEN—N.A.C. TIJDENS RONDE DOOR ZUID-BEVELAND. Het organiserend comité van de Ronde door Zuid-Be veland op 23 Augustus a.s. vond de beide eerste klassers Wageningen en N.A.C, bereid op die dag een voetbalwed strijd te Goes te komen spe len. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte, van ons Dochtertje en Zusje OLGA MARINA CORNELIA. M. M. MEIJER. C. MEIJER—DANIËLSE. IEKE. Oostburg, 3 Augustus 1947. Brouwerijstraat 39. Tijdelijk: St. Antonius-Zieken- huis, Oostburg. Zondag 10 Aug. a.s. ho- pen onze lieve Ouders A. DE WAARD en C. DE WAARD—GOES, hun 25-jarig huwelijks- •Je feest te vieren. Hun dankbare Kinderen. Vlissingen, Duyvendrechtstraat 39. Receptie: Zondag 10 Aug. J 24 uur. ••a******************* Voor de vele blijken van belangstelling, ontvangen ter gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksfeest, betuigen wy onze hartelijke dank. J. VAN LARE—FAAS. Breskens, 4 Augustus 1947. Bij ons vertrek uit Bieze- linge, betuigen wij onze op rechte dank aan alle buren en vrienden, voor de hulp en de vriendschap, ontvangen tij dens onze evacuatie. J. v. ROOIJEN en gezin. Noodwoning 560, Westkapelle. Te koop witte keeshond. koper liefst buiten Vlissingen. Glacisstraat 35, Vlissingen. DE GOEDE HARMONIE ONTVANGEN Zie etalage - Vastgestelde prijzen Voordelig - Tevens Hohner accordeon muziek zoals Walsen, Marsen. Polka's G. Wagenvoort v. h. P. Brusket LANGE DELFT 32, MIDDELBURG BROUWENAAR VAN DE KAMER Langeviele Middelburg, vragen een aankomende winkeljuffrouw, niet beneden de 16 jaar. Heer alleen, 59 jaar oud, in bezit van gezellig huis en goe de betrekking, vraagt nette juffrouw voor de huishouding, leeftijd 50 jaar. Brieven lett. V 91, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Ter drukkerij van FIRMA G. W. DEN BOER te Middelburg is plaats voor een Handzetter- Vormeninslaander Te koop jonge kippen aan de leg, 7 gulden per stuk. Molenweg H 112, Nieuwdorp. Een flinke gevraagd. LEO HELDER, optiek, foto, Ballamypark 38, Vlissingen. Zelfde adres WERKVROUW, twee morgens per week. Te koop ANDIJVIE- EN BROCCILI BLOEMKOOLPLANTEN. A. VAN MAASDAM, Westha- vendijk 1, TeL 2367, Goes. Wij kunnen een grote sortering lederen he- renriemen aanbieden vanaf 2.50, 2.75, 3.00. 3.25, 3.50, enz. Korte Delft 44, hoek Bellinkstr., Middelburg. De zaak met de grootste sortering. 8 Augustus Vlissingen Terneuzen Hans weert Zierikzee Hoog Water u. 4-NAP u. NAP Weerbericht OPKLARINGEN. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I., geldig van Woensdagavond tot Don derdagavond. Nog plaatselijk regenbuien, vooral in de nacht. Daarna zwaar bewolkt met opklarin gen. Iets hogere temperatuur. Matige, aan de kust vrij krach tige wind tussen Zuid-West en. Noord-West. ZON EN maan. Vrijdag 8 Augustus 1947. Zon: Op 5.11, Onder 20.28. Maan: Op 22.48, Onder 12.07. Laag Water U. —NAP u. —NAP 5.44 1.82 6.15 1.99 6.57 2.13 7.05 1.47 17.59 1.67 18.31 1.86 19.05 1.98 19.16 1.30 0.03 2.05 0.34 2.15 1.06 2.31 0.27 1.63 12.05 1.59 12.35 1.70 1-.08 1.85 12.39 1.26 JEERD ADBMA 1(H „Ik wou. dat alle venae*ses waren zoals u," zei hjj vriende lijk. „Het partijtje reptielen, dta op het ogenblik in de man- telafdeling is gedetacheerd, Is meer dan verschrikkelijk en ik ben nu eenmaal geen slan genbezweerder. Ik vrees, dat die juffrouw Giesela zich mor gen persoonlijk bij de directie gaat beklagen." Zijn voorspelling kwam evenwel niet uit. Juffrouw Giesala beklaagde zich niet persoonlijk bij de di rectie om de eenvoudige re den, dat zii de volgende mor gen niet meer op het kantoor kwam. Er lag een briefje, aan het adres van de procuratie houder, waarin zij mededeelde, dat zij de laatste tijd tot het inzicht was gekomen, dat een omgeving als het warenhuis geen passende achtergrond voor haar elegante verscho ning vormde het stond er natuurlijk niet letterlijk zo, maar hét kwam er wed op neer en dat zij daarom die vrg- heid nam, met ingang van morgen heden voor haar betrekking te bedanken. Zij gaf hem die welgemeen de raadi wat beter uit te kij ken bij de aanstelling van ver koopsters in de mode-af (Delin gen speciaal de afdeling hoeden omdat dames, die zloh respecteren liever niet hoipen wiilen worden dl goot waren opgeraapt en het deernen, die bijkbaar uit de straatvuil nog aan haar rok ken droegen en evenmin door zogenaamde chefs, die meer in een grutterszaakje dan in een mode-afdeling of op een te kenbureau thuis hoorden. Hoogachtend Mejuffrouw G. van Arkel. De woordenschat waarover de heer Protsin/ger in dergelg- ke situaties besèhikte was min der gesorteerd voorname lijk in de „populaire" uitdruk kingen dan die van de da mes Aloertine en Mientje. Rooie zusters en vaders met hangaiorren lagen bij hem niet voor het grijpen. HOOFDSTUK XIX. Ontslagen. Toen Hans van Linschoten op de avond van Glesela'g mis lukte wraakpoging het hele verhaal in kleuren en geuren van Irma g-ehoord had. nam hjj zich voor, naar de heer Prot- singer te stappen om zich over Glesela's optreden te beklagen, maar toen hij de volgende mor den juist van plan was. bekt bij de procuratiehouder te vra gen, ging de mare reeds door iet warenhuis, dat juffrouw Gieeela haar betrekking had opgezegd en niet meer op bet kantoor was verschenen. Waar zg enkele dagen ge leden, in het gesprek roet de heer Williams nog de Indruk gewekt had. dat zij voor haar levensonderhoud volkomen op de schamele verdiensten te h«t warenhuis was aan geweeen en een dakloze zwerfster te atfn wanneer zij mocht worden ont slagen, veronderstelde htj, dat zg de heer Willlamg al weer had vergeten en dat ztj een ..beschermer" gevonden had, die haar een rooskleuriger toe komst kon bieden dan ,De Gou den Tros", waar kantoorjuf frouwen met vgf-en-veertig dienstjaren gepensiorareerd konden worden op de helft van het laatst genoten salaris met toezegging van 5 procent kor ting op alle artikelen, welke zjj, voor eigen gebruik, ln het warenhuis zouden aanschaffen. Omdat Irma de gehele kwestie van de kornis© kamt had bekeken, was zijn woed» spoedig gezakt en stelde htf alleen nog belang in de ver klaringen van divense verkoop sters, voor wie „die meld van 't kantoor" enkele weken te het brandpunt der beïanjpdel- lfrng bleef staan. Juffrouw Maria van de af deling' huishoudelijke artikelen (he men ln het warenhuis kon bezoeken door i^et die lift naar beneden tnplaats van naar bo ven te gaan, strooide het praatje rond, dat „het kreng" ln stilte mot de heer Protste ger verloofd was, juffrouw Li es je, van het closetpapier en de kaakrandjes, verodersteldfe dat zij dat wil zeggen juf frouw Gieeela natuurlijk h«fc op de ongetrouwde directeur gemunt had en juffrouw AL bertine van de mantelafdeltag, die mot haar galant naar een voorstelling van de Italiaanse Opera, was geweest, meende „de slet" herkend te hebben te e ezel so hap van ©en deftig heer, die met haar ln een loge zou hebben gezeten. Men nam toen algemeen aan, dat juffrouw Giesela het smal le pad der deugd had verlaten en de brede weg des verderft was opgegaan en weldra wa ren er weer andere gebeurte nissen, welke de onverdeelde aandacht van de winkeldames opeiste. (Wordt vervolgd.) Gevraagd flinke dienstbode v.d. en n., in klein gezin, voor direct. Telefoon 47025, SWAR TE, Statenweg 132c, Rotter dam. Meisje gevraagd voor hulp bij expeditie Prov. Zeeuwse Courant. Werktijd van 911 's morgens. Persoonlijk aanmelden: Prov. Zeeuwse Courant, Wal- straat 5860, Vlissingen. Voor goede meubelen „BUIGO M", Wijngaardstraat 37, GOES. Telefoon 2783. WEGGEVLOGEN TAMME ZWARTE ROEK, kan zich zelf niet redden. Graag terugbezorgen bij JOAN PEECK, Langeviele 49, Mid delburg. Te koop zware biggen, w.o. ingeschreven fokzeugjes. P. DINGEMANSE, Werendijke 12, Zoutelande. Te koop als nieuwe HUTKOFFER, 1 x gebr., afm. 80 x 44 x 24 c.M. Brieven onder no. L Bureau P.Z.C., Vlissingen. DANK ZIJ DE SCHUIMENDE WERKING VAN VIM VIM schuimt, daarom gaat 't vlugger en wordt alles schonerwant het schuim versterkt de werking van VIM. 't Vuil komt beter los en doek of boen der nemén 't gemakkelijker weg, DE BEKENDE GELE BUS, DIE MOET U HEBBEN V^5-0113-5 H DORSPERSONEEL gevraagd. A. DEKKER, loon- dorser, Lageweg 5, Kloetinge. Te koop z.g.a.n. kinderwagen. Havendorp 446, Vlissingen. DICK CASTENMILLER Restaurant, Houtkade Middelburg, vraagt een zelfstandige KOK of HALFWAS. Fabriek van genees- en ver zorgingsmiddelen voor vee en huisdieren benevens van dro gisterij-artikelen zoekt voor de prov. Zeeland actief iemand, die de wederverkoop aan de taillisten op provisie-basis ge heel op zich neemt. Ook ge schikt voor agentuur of gros sier. Br. no. 691, Bur. P.Z.C., Middelburg. Mantelmagazijn „De Duif'. Middelburg, vraagt tegen half September een nette bedohaaf- de winkeljuffrouw. Schriftelijke ree trice. aanmelding di- Actieve assurantieman gevraagd door bekende Vcrze- kerings-Mij. voor uitbreiding van portefeuille. Prima cond. Voor goed vakman goede vooruitzichten. Brieven no. A 772, Bur. P.Z.C., Goes. Gevraagd FLINKE JONGEN voor magazyn, liefst met enige routine. Aanmelden: F. MALJERS EN ZOON, Vlis- singse straat 35, Middelburg. Te koop costuums en hoeden (Walcherse dracht). Biggeker- ke B 9.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 3