PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT De stranden van Zeeland Russen nemen Oostenrijkse olie in beslag Sjarifoeddin over arbitrage De bon vrije sigaar Zijn de winstmarges te hoog 1 Nokrasji Pasja klaagde Engeland aan 190e Jaargang - No. 185 Ultyav. vaa dc firma Provinciale Zeeuwsche Courant. Middelburg. Dfl-kerJJ Firma F. van de Velde Jr., Vlisslngen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W O. DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 7 Aug. 1947 ABONNEMENTSPRIJS i 25 «at pc* week i 3.20 pet kwartaalfranco pet post 1 3.45 pet kwartaal. Losse cummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent pet ma., minimum per adver tentie 12.—. Bureaux gevestigd te Vlisslngen Walstraar 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg. Londcnscbr Kaal 29. telefoon 2077 en 2924: Goes Turfkade 15. telefoon 2475: Ocstbnrg Gratamastraat 3. telefoon 102: Tern euten Brouwerijstraat 2. Postrekening or. 359300 P.Z.C.. Ml. Het wereldgebeuren Terugtrekking troepen uit Egypte geëist. Veiligheidsraad heeft het druk. Midden in vacantietijd zitten de heren afgevaardigden van de Veiligheidsraad tot over hun oren in het werk. Nauwe lijks heeft de Indonesische kwestie voorlopig afgedaan en staat men op het punt de moeizame pogingen om een uit weg te vinden uit de Balkan impasse voort te zetten, of tus sendoor moet de Egyptische klacht tegen Engeland behan deld worden. Dinsdag heeft de Egyptische premier Nokrasji Pasja met heldere stem en in uitmuntend Engels twee uur lang gespro ken om de reden van de klacht uiteen te zetten en Engeland in staat van beschuldiging te stellen. Die beschuldiging was lang niet mis en met klem van argumenten opgesteld. Nokrasji begon met er de nadruk op te leggen, dat de huidige spanning tussen Engel, en Egypte een gevaar oplevert voor de vrede en die spanning werd veroorzaakt door de blij vende bezetting van Egypte door de Britse strijdkrachten. Hij sprak van negentiende eeuws imperialisme en. eiste onmiddellijke en onvoorwaarde lijke evacuatie van de troepen uit Egypte. Het Anglo-Egyp- tische verdrag van 1936, opge drongen door pressie, was, al dus de minister, in strijd met het handvest der V.N., omdat dit verdrag de volkomen sou- vereiniteit van Egypte niet er kent. Verder diende het Britse bestuur in de Soedan, sinds 1899 ingesteld, onmiddellijk op te houden. Volgens de uiteen zetting van Nokrasji werd het streven van de Soedanezen om zich met de Egyptenaren te verenigen gewelddadig onder drukt. Het Tjetoog van Nokrasji, even hartstochtelijk als eenzij dig, werd beantwoord met een tegenbetoog van de Brit Sir Alexander Cadogan, dat, gehou den in-de stijl van v. Klef fens, uitmuntte door juridische hel derheid. Het verdrag van 1936, zo zeide Cadogan, was vrijelijk door beide partyen aangegaan Toenemend anti-semietisme in Engeland. Te Devonport in Engeland werd een ongeladen landmijn op de drempel van een kleer makerswoning gevonden met de woorden: „Alleen omdat het leven van Engelsen er mee gemoeid is, is deze mijn leeg. Weg met de Joden". Vier rabbijnen moesten onverrich- terzake de veemarkt te Bir kenhead verlaten zonder het voor de Joodse markt in Lon den bestemde vee geslacht te hebben, daar men weigerde het vlees te vervoeren. De Britse nationale commis sie voor burgerlijke vrijheden een niet-officiële organisa tie, die gesteund wordt door vakverenigingsorganen en vooraanstaande persoonlijkhe den heeft een verklaring gepubliceerd, die luidt als volgt: „De begrijpelijke ge voelens van afschuw, die ge wekt werden door de moord op twee Britse soldaten in Palestina worden door fascis tische elementen in Groot- Brittannië met opzet mis bruikt voor het op touw zetten van een anti-semietische cam pagne van geweldpleging en ongeregeldheden." 34 krankzinnigen in een vliegtuig. Naar de Daily Telegraph meldt werden Dinsdag op het vliegveld Shannon radiobood schappen ontvangen van een Skym aster, die 34 krankzinni gen van Amerika naar Scan dinavië vervoerde. Er werd gevraagd om hulp van de po litie, wanneer het toestel zou landen. De passagiers hadden nl. tijdens de vlucht een po ging beraamd om uit te bre ken. Doordat twee leden der bemanning Noors kenden, werd de poging ontdekt en een der piloten hield geduren de het laatste deel van de reis de samenzweerders met een automatisch pistool in be dwang. DIEFSTAL 10 MILLIOEN FRANC Een bende heeft op de dag een overval gedaan op de Pan- hard-autofabriek te Parijs en tien millioen fr. in contanten gestolen. De employé's van de fabriek werden met tommy- funs in bedwang gehouden. De i ieven verdwenen in twee au- heeft voormalig beul op kreta, to's met het gestolen geld, het de Duitse sergeant Schubert, weekloon der arbeiders. I ter dood veroordeeld. en bindend tot 1956. Juist door het verdrag was Egypte nage noeg zonder schade en als een rijker land uit de oorlog te voorschijn gekomen. De aan wezigheid van vreemde troepen was niet strijdig met het hand vest en een eventfaele herzie ning van het verdrag ging slechts beide partijen aan en niet de Veiligheidsraad. De on derhandelingen waren mislukt omdat Egypte niet bereid was de Soedanezen zelfbestuur te geven. Overigens kon Egypte geen aanspraak maken op her ziening voor 1956. Welke kans maakt Egypte een gunstige uitspraak van de Veiligheidsraad te krijgen. Een weinig grote. Om zyn taak te winnen zal Egypte de steun moeten hebben van 7 landen, terwijl het waarschijnlijk ten hoogste op drie stemmen kan rekenen. Zelfs Gromyko vond Nokrasji's verklaringen wel in teressant, maar bleek toch niet geheel overtuigd en vond het gedelte, dat op de Soedan be treking. heeft, zwak. En dat is het ook. Er is geen enkele aanwijzing, dat de Soe danezen door Egypte bestuurd willen worden, integendeel. De eis om de Soedan met Egypte te verenigen berust op geen enkele rechtsgrond maar al leen op overhit nationalisme en eigenbelang. Slechts de strijd van Egypte voor volledige on- afhankelgkheid zal in Amerika en elders in de wereld weer klank vinden. Hetgeen nog niet betekent, dat die sympathie tot uiting kan komen in daad werkelijke steun, zeker niet in de Veiligheidsraad, waar ande re belangen zulk een grote rol spelen. De tabaksbonnen. Voor het tijdvak van 10 tot en met 23 Augustus a.s. zijn de volgende tabaksbonnen aange wezen: Tabakskaart: Bon „Tabak J81" voor twee rantsoenen. Gemengde kaart: Bon „Ta bak J85" voor twee rant soenen. Bon „Tabak J32" van de tabakskaart is niet aangewe zen. Voor deze veertien dagen zijn dus weer bonnen voor totaal zes rantsoenen aange wezen. De volgende bonaanwij- zina- voor tabak zal dan voor 4 rantsoenen zijn. Orlando trekt zich terug. Orlando, Italië's eerste mi nister na de eerste wereld oorlog, waarin hij zich de bij naam „Tijger" verwierf, heeft als afgevaardigde in de con stituante afstand gedaan van alle parlementaire rechten als protest tegen de ratificatie van het vredesverdrag door dat lichaam. Vacantie-uitwisseling. DOOR DE UNESCO? Volgens de „Daily Herald" zou de vacantie-uitwisseling voor kinderen tussen verschil lende landen thans door de Unesco ter hand genomen wor den. Te Londen is een speciale subcommissie gevormd door het nationaal bureau voor on derwijs van de Unesco, ter voorbereiding van een plan, dat in de komende herfst tot uitvoering zou moeten komen. Voorzitter van de „commissie voor kindervacanties" is Ro nald Gould, oud-voorzitter van de Britse onderwijs-verèniging. De bedoeling is het plan tot uitvoering te brengen in sa menwerking met het minis terie van onderwijs, autoritei ten en onderwijzers. Mogelijk zullen de reeds door de World Friendship Association ge troffen schikkingen mede in het plan worden opgenomen. Engeland protesteert. De grootste Oostenrijkse olieraffinaderij te Lobau in de Sovjet-zone is door Russische troepen overgenomen. De raf finaderij, die toebehoort aan de Oesterreichische Mineraloel Werke en waarvan de Shell en de Socony Vacuum Com pany van New-York de mees- ste aandelen bezitten, werd kort na middernacht ,op 1 Au gustus door Russische militai ren bezet. Later arriveerden Sovjet-functionarissen, die de employé's bijeenriepen en een proclamatie voorlazen, waarin werd vastgesteld, dat de raffi naderij eigendom van de Sov jet-Unie was geworden. Ver schillende employé's werden, naar men meent te weten om politieke redenen, ontslagen. Een en ander geschiedde vol gens functionarissen van de Socony Comp. zonder vooraf gaande mededeling of waar schuwing. Ook zouden de Sovjet-autoriteiten tevoren nimmer aanspraken op de on derneming hebben doen gel den. Britse, Amerikaanse en Franse autoriteiten te Wenen spraken gisteravond hun gro te verwondering uit over de Sovjet-maatregel, daar de Dakota voor de deur. De bewoners van de Plough-lane, in de om geving van het Londen- se vliegveld Croydon, werden Dinsdagmiddag in hun voorbereidingen voor de thee opgeschrikt door een zware schok, gevolgd door een hevig lawaai. Naar buiten kij kend zagen zij een le vensgrote tweemotorige Dakota door de bossa- ges aan de overkant van de weg heenbreken en op de straatweg, vlak voor de trottoirband, tot stilstand komen De machine, die op proefvlucht was ge weest, doch wegens de fect aan een der moto ren ontijdig had moeten landen, stak haar neus jeer nieuwsgierig hoog over de haag van het voortuintje van perceel nodertien. Er wa ren geen persoonlijke ongelukken. Een tribunaal te Athene commissie voor het Oosten rijkse vredesverdrag nog steeds de Oostenrijkse olie activa als een van de belang rijkste kwesties moet ontra felen. In de bovengenoemde pro clamatie werd ook aanspraak gemaakt op de olieleiding der raffinaderij naar Zistersdorf, het oliecentrum ten Noordoos ten van Wenen, en bijbeho- rijde installaties als pompsta tions e.d. Een woordvoerder van het Britse ministerie van buiten landse zaken noemde de Sov jet-Russische maatregel volko men ongerechtvaardigd, en zeide, dat hiertegen ten krachtigste zou worden ge protesteerd op de vergadering van de commissie voor het Oostenrijkse vredesverdrag. Vandaag... viert jtor. mr. A. C. D. de Graeff, oud gouver neur-generaal van Ned.- Indië, te Den Haag zijn 75e verjaardag:; viert prins Karei van Luxemburg zijn 20e ver- Zijn a.s. schoonvader neergestoken. Zekere M. M. te Zegge (na bij Roosendaal) kreeg plotse ling ruzie met zijn a.s. schoon vader, die hem de toegang tot zijn woning ontzegde. M. wond zich hierover zo op, dat hij de vader van zy'n meisje, zekere V., een messteek in de buik toebracht. Niet levensgevaarlgk ge wond moest de man naar het ziekenhuis „Charitas" te Roo sendaal worden overgebracht. De messentrekker werd door de politie gearresteerd. Fraude bij rijkspostspaarbank De Rijkspostspaarbank heeft de maatregel genomen, alvo rens een eerste terugbetaling te doen op een boekje, dat na 31 December 1945 werd aangevraagd, dit boekje eerst te laten controleren op het hoofdkantoor te Amsterdam, zo meldt „Het Parool". Dit. is noodzakelijk gewor den door onlangs ontdekte malversaties op vrij grote schaal, waarbij gebruik werd gemaakt van het stempel, waarmede uitbetalingsmach tigingen plachten te worden gewaarmerkt. Deze fraude werd mogelijk, doordat de Rijkspostspaarbank belangrijk achter is met haar werkzaamheden, zodat de con- tröle niet tijdig de onregelma tigheden kon achterhalen. Gedeelte van Leusderheide wordt afgebrand. Bewoners van de streek Amersfoort. Soesterberg, Zeist en Woudenberg kunnen zich voorbereiden op een spect- taculair schouwspel: Onder leiding van de mijnen oprui mingsdienst uit Leiden en on der het wakend oog van een groot aantal uit Amersfoort gerequireerde manschappen van 8 R.I. en grenadiers zal vandaag een gedeelte van de Leusderheide, n.L een opper vlakte van ongeveer 1200 ha., worden afgebrand. Dit terrein, dat langs de weg AmersfoortDoorn in de na bijheid van hotel „Waterloo" ligt, heeft bezaaid gelegen met door de Duitsers achtergelaten munitie en heeft ondanks de waarschuwingsborden in de af gelopen jaren enkele slachtof fers geëist. Het rieten meubel. De vereniging van rietmeu belfabrikanten en de groep binnenhuisarchitecten van de G. K. F. (gebonden kunsten federatie) gaan samen werken. De co-operatie van kunstenaar en fabrikant is niet nieuw in ons land, maar voor het eerst heeft nu die samenwerking een collectieve basis. De groep fabrikanten brengt een collectie modellen en ma teriaal tezamen, die de groep binnenhuis-architecten gaat bestuderen. Generaal Spoor dankt. Generaal Spoor heeft over radio Batavia een kort woord gericht tot de vrouwen, ver loofden en verwanten van de Nederlandse soldaten in Indië om dank te zeggen voor de grote morele steun, welke de familieleden in Nederland ga ven aan de troepen in Ned. Indië. Gij moogt, aldus generaal Spoor, trots zijn op uw man nen, zjj zijn het ook op U, want zij weten dat gij steeds in gedachten bij hen zyt ge weest en hen in uw gebeden hebt herdacht, omdat gij dit hebt aanvaard en gedragen, wetend dat het onvermijdelijk was, aangezien zonder deze acties geen uitzicht meer bleef om onze taak en plicht te ver vullen. Kunstdiefstal. Op Donderdag- 24 Juli is dJoor een onbekende dader uit het Rijksmuseum Twenthe te Enschede gestolen een vleu geltje van een 14de eeuws ivo ren klapaltaartje, hoog onge veer 12 centimeter, breed on geveer 8 centimeter, voorstel lende de gekruisigde Christus met links drie vrouwenfiguren en rechts drie mannenfiguren, de geheele voorstelling- be kroond door drie bogen met gothische wimbergen. Wie hij wil uitnodigen. Naar Antara uit welingelich te bron te Djogja verneemt, is de republikeinse regering van Ïilan de V.S., Engeland, Sow- et-Unle, Frankrijk, China, Arabische staten, India, Pa kistan, Siain, Phillppijnen, Aus tralië en Nieuw Zeeland uit te nodigen waarnemers naar Indonesië te zenden om de si tuatie ter plaatse in ogen schouw te nemen. Antara meldt tevens, dat het officieel bericht van het aanbod van goede diensten door Amerika de republiek nog steeds niet heeft bereikt. Bovengenoemde invitatie tot persoonlyke waar neming staat los van het re publikeinse voorstel tot arbi trage. ARBITRAGE. Sjarifoeddin voegde aan zyn verklaring in het werkcomité van het K.N.I.P. nog toe, dat de uiteindelijke beslissing over arbitrage by de V.N. berust. Hp kondigde aan, dat de repu blikeinse regering als volgende stap na het bevel „staakt het vuren" nieuwe besprekingen Blijft gehandhaafd. De actie van de Nederland se Katholieke Bond van siga- renleveranciers en de vak groep detailhandel tabak heeft tot resultaat gehad, dat met ingang van 1 September i sigarenfabrikanten en gros siers verboden zal worden si garen te leveren aan afnemers, die geen geldig codenummer hebben. Dit is het gevolg van een bespreking, die dezer dagen te 's-Gravenhage werd gehou den op het rijksbureau voor tabak met het volledig bestuur van de vakgroep sigarenin Officieren-onderduikers. Op vragen van het Tweede Kamerlid, de heer Algera, be treffende het toekennen van een vergoeding aan tijdens de bezetting ondergedoken reser ve-officieren, heeft de minister van oorlog geantwoord, dat hij bereid is, zoals hij reeds eerder mededeelde, in bepaalde geval len een vergoeding toe te ken nen. Een eerste eis hiervoor is, dat de houding van de be trokkene positief werd bepaald door zijn qualiteit van reserve officier (of dienstplichtig mili tair). Het is dus niqt voldoen de, dat hij zich aan de krygs- gevangenschap onttrok of on derdook, zelfs niet, dat hy in het verzet een rol speelde. De vraag is, of als voornaamste dryfveer bij hem gold de over weging, dat hy als militair verplicht was door actief han delen tegen de vijand het va derland te dienen en of zijn daadwerkelijk optreden daar mede in overeenstemming is geweest. HET BEZOEK HEEFT RECORD-NEIGING. VERVOERSCIJFERS. Het is druk op de stranden van Zeeland, zo druk, dat men voor sommige stranden tot 1930 terug moet gaan om een dergelijke drukte terug te vinden. De badknechts en de strand- knechts hebben handen vol werk. Van. Mei af is het nu al elke dag sjouwen door het zand en vrijwel alle dag zon neschijn. M'neerik mag het niet zeggen, zei een badman, maar ik zou wel eens 'n dag lang regen willen, want ik heb sinds Mei nog geen vrije dag gehad en ook geen vrije Zon dag. Daarover denken de vele vacantiegangers natuurlijk an ders. Ze komen naar Zeeland voor zon en zand en water. En ze komen uit alle windrichtin gen. In tal van Nederlandse ste den wordt propaganda ge maakt voor korte reizen naar Zeeland> Ook' in België loopt die propaganda goed en men moet al aardig doof zyn, wil mén niet bij een strandbezoek drie of vier talen horen spre ken. DE AVOND-BADERS. Sinds de opening van het badseizoen bezochten niet min der dan 34.123 personen het Vlissingse strand. En voor een niet onbelangrijk deel waren dit vreemdelingen, Belgen, Engelsen en „Hollanders". De drukste dag was tot nu toe Zondag 27 Juli toen niet min der dan 1600 baders aan het Vlissingse Zulderstrand ver koeling zochten. Er is overi gens dit jaar op dit strand een merkwaardig verschijnsel waar te nemen. We bedoelen niet de Coloradokevers en nog minder de Onze Lieve Heersbeestjes. Nee, we bedoelen de baders. Veel meer dan vorige jaren wordt er nu 's avonds, na de sluiting van het badstrand dus, gezwommen. Gedurende de laatste hitte-periode was het af en toe zelfs zo, dat het 's avonds even druk was als 's middags om drie uur. Het cyfer van de baders, dat ove rigens alleen betrekking heeft op betalende zwemlustigen en waarin de bezoekers van het vrije strand niet zijn inbegre pen, is dus wel aan de lage kant. BELGISCH BEZOEK. Er wordt Frans gesproken. In hoofdzaak zijn dit Belgen, die onze provincie met plezier boten uit „Anvers" komen be zoeken. Awel zunne, 't zijn plezante lui en de Antwerpse kasteleins die enkele weken geleden hier waren (een paar honderd man) hebben zich goed geamuseerd. Ze vonden alleen hoe bestaat het dat ze te weinig dubbelkes hadden. Steevast elke Zondag en vaak nog door de week komt er zo'n plezierboot de haven van Vlissingen binnen en in vele gevallen brengen de Belgen dan een bezoek aan het strand. PROV. VEERDIENSTEN Maar niet alleen plezierbo ten, ook de Provinciale stoom bootdiensten zorgen voor een aanzienlijk vervoer. Het veer VlissingenBreskens vervoer de in de eerste helft van .dit jaar 380.370 personen, tegen over 275.174 in 1946 en 133.277 in 1939. Ook het totaal ver voer van de veerdiensten in Zeeland ging vooruit. Voor de eerste helft van 1947 bedraagt dit cijfer 977.130, tegenover 324.468 in 1939. Ook het auto vervoer met de veren ging vooruit. Er werden tot nu niet minder dan 107.685 auto's ver voerd. Over 1939 bedroeg dit cyfer over dezelfde maanden slechts 48.965. Het is niet over dreven aan te nemen, dat in vergelijking met de eerste koude maanden van dit jaar, het vervoer over deze veren de laatste maanden is toegenomen. BUSDIENSTEN. Ook de bussen hebben het druk. Niet alleen Belgen en Hollanders reizen in onze pro vincie. Ook Engelsen. Het is alleen maar jammer, dat de „Zeeland" nog niet is terug gekeerd, want "voor de Britten was Vlissingen altijd een grote trekpleister. En de oorlog, hoe verschrikkelijk dit ook zij, waarin Walcheren een laatste rustplaats bood voor vele En gelsen, heeft deze band alleen maar verstevigd. De cijfers van het vreemde- lingenbezoek aan onze provin cie zijn niet ongunstig. Zelfs het ijsco-mannetje, dat tydens de hittegolf in enkele uren tyds een record omzet boekte, klaagt niet, maar de cijfers konden gunstiger zijn. Als de „Zeeland" terug was, als er meer hotelruimte was... Dit l\jkt op klagen. Dat is het niet, het is alleen maar een nog eens onderstrepen van de voor Zeeland zo dringende eisen. Geklaagd wordt er niet. Het is nu beter dan vorig jaar, dank zij het vele werk dat werd verzet, dank zij alles wat er al verbeterde. En dat werk gaat voort en men hoopt, dat het dan volgend jaar nog beter zal zijn, en dat het jaar daarop weer enzovoort, tot het weer als voor de oorlog is. dustrie en vertegenwoordigers van de grossiers. In het alge meen zullen gemengde bedrij ven, café's en particulieren dus geen sigaren meer gele verd krijgen. Alleen thuiswer kers mogen leveren zoals zij dat wensen. Dit maakt op de totale productie slechts enkele procenten uit Ook die enkele fabrieken, die voorheen rechtstreeks af leverden, zullen dit mogen blijven doen. Deze hebben evenwel een speciale vergun ning nodig van het rijksbu reau voor tabak, die apart moet worden aangevraagd. Ten aanzien van de geruch ten, over een spoedig vrijko men van sigaretten en kerf tabak kan worden medege deeld, dat hiervan noch bij het ministerie, noch bij het rijksbureau, noch bij het cen traal distibutiekantoor enige sprake bestaat. Tomaat voor Evita Een tomaat, door drie communisten geworpen, met het kennelijk doel mevr. Evita Peron, de echtgenote van de presi dent van Argentinië, te raken, is uiteen gespat op het gezicht van het Zwitserse lid van de bondsraad, tevens chef van de afdeling politiek, Petitpierre. De overige inzittenden van het voer tuig, waarin Petitpierre en mevrouw Peron geze ten waren, werden be spat door de inhoud van de tomaat. De politie van Bern heeft een nach telijk onderzoek inge steld en is er in geslaagd de identiteit van de schuldigen te ontdekken. Nieuws in een notedop Vliegtuigen van de op standige beweging in Para guay, die de hoofdstad van Paraguay, Asuncion, met om singeling bedreigt, hebben en kele kleine bommen op de stad geworpen. Radio Praag meldt, dat minstens zestien personen om het leven zijn gekomen door de ontsporing van een snel trein op weg van Praag naar Banski. 45 personen werden gewond. met de Nederlanders zal aan knopen, waarbij zij waarschijn-» lyk neutrale waarnemers, mo gelijk consuls van vreemde mogendheden to Batavia, zal uitnodigen om hun bemiddeling te verlenen bij het tot stand komen van het contact tussen de belde partijen en zich ver volgens naar Djogja zullen begeven voor de opening van de onderhandelingen. De kwes tie van de demarcatielijnen zou het belangrijkste punt der besprekingen uitmaken, aldus verklaarde Sjarifoeddin. GANI ZWIJGT. Naar Aneta uit Batavia meldt, zou Gani zich Woens- dagavond weer met Foote, do Amerikaanse consul-generaal, in verbinding stellen en hem verzoeken zelf te trachten Djogja te bereiken, indien Ga ni dan nog niets uit Djogja vernomen zou hebben. Foote ontkende verder dc juistheid van de berichten, dat een Amerikaanse commissie, waarvoor de leden reeds zou den benoemd zyn, spoedig naar Indonesië zou komen. „Ik heb hierover geen berichten uit Washington ontvangen. Ik zou uiteraard op de hoogte ge steld worden, indien een zoda nige benoeming of vertrek aanstaande was". AUSTRALIA'S OORLOGSDAAD. Menzies, de leider der Aus tralische oppositie, heeft de boycot van het vervoer van alle Nederlandse goederen door de Australische vakverenigin- gen „een dwaze en gevaarlijke oorlogsdaad tegen de Neder landers" genoemd. Daar deze boycot direct gevolgd is op de adhaesie, welke de vakvereni ging betuigd heeft met de Australische stap om het In donesische vraagstuk voor de Veiligheidsraad te brengen, be schouwt Menzies de boycot als een voorbarige beoordeling van deze kwestie. LEGERBERICHT Zuiveringsacties op Java en Sumatra. Het Nederlandse legercom muniqué no. 32 luidt als volgt: „In de onder Nederlandse contröle gebrachte streken hadden zuiveringsacties plaats ter beveiliging van onze deta chementen en om de levens en eigendommen van alle inwo ners veilig te stellen. Hierbij deden zich enige schermutse lingen voor. De eerste over tredingen van het staken der vijandelijkheden vonden plaats op het Westelijk front bij Soe- rabaja, waar 5 Augustus de Nederlandse post Watoedakan met automatische wapens werd beschoten. Evenzo wer den bij Genolkereb en Modjo- kasri detachementen aangeval len door republikeinse groepen van 200 300 man. Deze aan vallen werden afgeslagen en de benden verdreven. Voorts Werd op Midden- Java op 5 Augustus een post ten Noordwesten van Ambara- wa met mortieren beschoten. Tenslotte werd 5 Augustus ten Zuiden van Tebingtinggi (Noord-Sumatra) een patrouil le, welke het terrein beveilig de, door 200 man aangevallen. Onze verliezen na dc laatste opgave bedragen: 3 gesneu veld, 14 gewond, 1 vermist. De minister-president van de Indonesische republiok was verkeerd ingelicht, toen hU verklaarde, dat Gombong 5 Augustus om 22.80 uur werd bezet. Bedoelde bezetting was namelijk 4 Augustus to 23.30 uur voltooid. Het staat een ieder vry dit ter plaatse te verifiëren. De verhoogde omzet belasting. Het Tweede Kamerlid, die heer van den Heuvel, heeft aan de ministers van economische zaken en van financiën de volgende schriftelijke vragen gesteld: 1. Is het juist, dat niet aan alle verkopers van artikelen, vallende onder de per 1 JuM 1947 ingegane verhoogde om zetbelasting, js toegestaan de ze verhoogde belasting aan de consument in rekening te bren gen? 2. Indfien vraag 1 bevestigend mocht worden beantwoord, wil de minister dan mededelen, welke motieven hem hebben geleld tot deze beslissing, wel ke geheel strijdt met het standpunt, dat van de Invoe ring der omzetbelasting af is ingenomen, zowel door opeen volgende ministers van finan ciën als door die van economi sche zaken? 3. Is het juist, dat nog in Maart jl. door de minister van financiën aan de middenstands- raad is bericht, dat de ver hoogde omzetbelasting in de prijzen wel zal worden ver disconteerd 4. Is over deze afwijking van een jarenlange practijk overleg gepleegd met het mid denstandsbedrijfsleven 5. Indien de ministers van oordeel mochten zjjn, dat be paalde winstmarges zo groot zijn, dat daaruit de verhoogde omzetbelasting kan worden, voldaan, is het dan niet rati oneler de bedoelde winstmar ges te wjjzigen, doch vast te houden aan het beginsel, dat de omzetbelasting niet is een bedrijfsbelasting, maar een. welke door de consument moet worden opgebracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1