Republiek weigert bemiddeling Honderden dagelijks naar Muiderslot UIT DE PROVINCIE SCHOUWEN EN DUIVELAND Tholen Zuid-Beveland -J '^)ni nippers Weinig belangstelling uit de provincie. Een aanbevelenswaardige excursie. (Van onze speciale verslaggever) Onder de rook van Amster dam, daar waar het Gooi onge veer begint, ligt het oude Mui derslot. In Mei van dit jaar is met veel bijeenkomsten en plechtigheden het feit herdacht, dat P. C. Hooft, dichter en his toricus, Baljuw van Gooiland, drost van Leiden, slotvoogd of kastelein van het Huis te Mui den, 300 jaar geleden stierf. Velen in den lande geloven, dat deze herdenking weer tot het verleden behoort en weten dus niet, dat dit in het geheel niet het geval is. Op het Mui derslot leeft de sfeer van Hooft en zyn kring nog rijkelijk in de tentoonstelling van die naam en men heeft dit prachtig gele gen kasteel, met behulp van het Rijksmuseum en particu- licro verzamelaars, geheel in 17e eeuwse stijl ingericht en er is niet zo heel veel fantasie voor nodig om zich in te den ken hoe de grote dichter daar met zijn kring van vrienden en vriendinnen woonde, leefde en werkte, zy, die een diepere be langstelling hebben, vinden er veel handschriften, eerste druk ken en printen. wy nebben lange tijd door dit uit de 13e eeuw daterende slot gedwaald onder de des kundige leiding van een Am sterdams student. Sip van Kampen, die administrateur van de tentoonstelling is. Wy studenten van de Am sterdamse Gemeentelijke Uni versiteit, leiden hier honder den bezoekers per dag rond, vertelde hg ons. De belangstel ling overtreft dc stoutste ver wachtingen. Er komen zo ge middeld 800 mensen per dag. Het weer werkt natuurlgk ook enorm mee, maar toch biykt het by hier en daar vragen, dat de meeste bezoekers uit Noord en Zuid-Holland komen. Dat is natuuriyk opvallend en eigen lijk een beetje teleurstellend. Er moeten toch vele lieden uit alle Nederlandse provincies op het ogenblik vac an tie in eigen land doorbrengen en wy wilden graag, dat wij hier bezoekers uit geheel Nederland te „ver werken" kregen. Het slot is groot genoeg om meer dan middelmatige groepen te kun nen rondleiden. GEMAKKELIJK TE BEREIKEN. Muiden is maar een groot kwartier van Amsterdam en met de bus van het Rhynspoor- plein te bereiken. En wat be paald interessant is, is het feit, dat men ook over de Zuiderzee kan komen met een boot of zeiljacht. De bezoekers kunnen het zich hier zo aangenaam mogeiyk maken. Er is zoals U ziet een oud-Holandse taveerne en in de kelders van het kas teel kan men een koffiemaal- ty<l en verversingen tegen re- deiyko tarieven gebruiken. Feest op Soestdijk. Door het Nederlands en het Indisch leger is aan Prinses Irene, die hot petekind van de landmacht is, op haar 8ste ver jaardag een enorme taart aangeboden. Prinses Juliana zei van de taart: „Dat is geen taart, het is oen monumpnt". De prinses 'onderhield zich geruime tyd met dc deputatie soldaten, onderofficieren en officieren, die dc taart kwa men aanbieden. Tenslotte werd de taart tot grote vreug de van de prinsesjes aangesne den. De pootaardappeloogst Is binnen. De pootaardappeloogst is bin nen. Er is dit jaar oen onge kend groot areaal af geoogst. De arbeidsproblemen by deze oogst konden opgelost worden door het in dienst stellen van militairen, de hulp van vele vrijwillige werkers en het te werk stellen van geïnterneer den. Op 30 Juli konden de mi litairen naar huis gezonden worden aangezien de beschik bare arbeiders het restant van het werk konden afdoen. De jeugd trok ook naar huis en de D.UW._arbolders gingen op 2 Augustus voor een week met vancantie. Het ministerie van landbouw heeft dank gebracht aan allen, the spontaan hebben meege werkt om de pootaardappel oogst binnen te brengen. Het oog van de landbouwer ig in tussen al weer gericht op de komendto graanoogst en de oogst van consumptieaardap pelen. Gebouw in Jeruzalem opgeblazen. Nog geen 24 uur na do ver nietiging van een arsenaal van verzetslieden door Britse sap- Seurs te J.ruzalem, hebben nodso verzetslieden het ge bouw van het departement van arbeid opgeblazen, waarby twee personen om het leven kwamen. Het gebouw werd door een tydbom verwoest. JOHANSSON. De Zweedse athlctiek-bond heeft Erik Johansson, die zich gcruimen tyd van een te lichte kogel bh het kogelslineeren be diend had, voor het leven go- schorst. Al zyn records zyn van de iy st. geschrapt Schoolkinderen en militairen in groepsverband hebben gratis toegang. Niet alleen kregen wy gele genheid van hen iets te zien, die getuigenis aflegden van Hoofrs werkzaamheid als dich ter en historicus, ook ontvin gen wy een levendige indruk van de mens Hooft, zoals hy in het leven van elke dag zich voordeed. Immers, het Mulder- slot herinnert nog heden ten dage aan de in veel opzichten persooniyke voorkeuren, die de mens Hooft kenmerkten en aan veel, vaak amusante, voorval len, waar zyn leven vol van was en die wij uit zgn brieven hebben leren kennen. Wy kunnen dus een bezoek aan het Muiderslot en tentoon stelling ten zeerste aanbeve len. Volledigheidshalve vermelden wy nog, dat alle gewenste in lichtingen verkregen kunnen worden by de administrateur van de P. C. Hooft tentoonstel ling, Muiderslot, Muiden. Engelse volk is verontwaardigd. V(jf dagen nadat de twee door Joodse verzetslieden op gehangen Britse sergeants in Palestina zyn ontdekt, vinden in Londen en andere steden van Engeland nog steeds anti- Joodse demonstraties plaats. Te Liverpool, waar de gemoe deren het meest in beroering kwamen, verrichtte de politie arrestaties en dreef demon stranten uiteen, die bezig wa ren met het ingooien van win kelruiten en het schreven van anti-Joodse leuzen op muren. Minstens 40 personen werden gearresteerd. Een Joodse fa briek werd ten tweede male in brand gestoken. Te Plymouth werden op de muren van een synagoge en belendende gebou wen leuzen als „Hang alle Jo den op" en „Vernietig Juda" geschreven. De broodprijs. De verlaging van de over heidssubsidie op broodbloem welke op 20 Juli j.L inging en een besparing van 13 mil- iloen betekent voor het land bouw crisisfonds, zal op 11 Augustus a.s. worden uitge breid met een nieuwe verla ging, ditemaal van de subsidie op patentbloem van 6.80 per 100 kg, hetgeen bg het huidige verbruik een vermin dering der uitgaven van het landbouw crisisfonds met 5 millioen betekent, zo deelt de afdeling voorlichting van het ministerie van landbouw, vis serij en voedselvoorziening mede. Teneinde de broodpryzen op het platteland op één niveau te brengen, is besloten voor zover de maximumpry's voor volkswitbrood lager ligt dan 23 cent, deze ingaande 6 Au gustus a.s. met één cent per 800 gram te verhogen. Mede aan de hand van ingestelde onderzoeken is gebleken, dat ln enige provinciesteden de huidige broodprgs ongewyzigd kan blijven. lil afwachting van 'n nader onderzoek wordt dc broodprijs in de grote ste den, naar het ministerie van landbouw, visserg en voedsel voorziening verder mededeelt, nog niet gewyzigd. Voedselconferentie. De voedsel- cn landbouw organisatie van de Verenigde Naties komt, zoals gemeld, voor haar derde jaariykse con ferentie op 25 Augustus te Ge- nève bgeen. Een Nederlandse delegatie met de minister van landbouw aan het hoofd, zal aan de besprekingen deelne men. Weekblad „De Hervormde Kerk". Het Tweede Kamerlid de heer Van Walsum heeft vra gen tot de minister van onder- wys gericht om te informe ren, waarom niet werd toege staan, dat het Weekblad „De Hervormde Kerk" regelmatig 12 pagina's ter beschikking krygt. Examen-fraudes. Op vragen van het Eerste Kamerlid, de heer Algera, be treffende het artikel van dr. H. Höppener in „De Tyd", ge titeld „Eindexamen-practij- ken", heeft de minister van Onderwgs o.m. geantwoprd, dat rapporten, aanwijzingen of gegevens hieromtrent noch hem zelf, noch voor zover hem bekend een zyner ambtsvoor gangers gedurende de laatste 20 jaren bereikt hebben. Hem is niet gebleken, dat de ernstige beschuldigingen in genoemd ar tikel geuit, een feitelgke grond bezitten. By geen enkel exa men is fraude door wetteiyke bepalingen of reglementen ge heel te voorkomen. Het strekt echter tot eer van het Neder landse onderwtis, dat dergeiy- ke practgken in dit land tot de hoge uitzonderingen biyken te behoren, zulks niet in het minst door de algemene min achting, die zy opwekken, en door het ernstig nadeel, dat hieruit voor betrokkenen zou voortvloeien. Het komt de mi nister voor, dat hiermede, voor zoveel nodig en voor zover hem betreft, de Nederlandse gym nasia van blaam en verdenking zyn gezuiverd. Bus puilde uit. De bewoners van Drie huizen, een dorpje by de Schermer, begrepen er niets meer van: de brie ven, die zy verstuurden, kwamen al weken niet op de bestemde plaats aan. Een timmerman, byv., kreeg voor zijn bonnen, die hg weg zond, geen hout, de schoolmeester kreeg 'n reprimande, omdat hg zijn dienstbrieven niet tgdig de deur uit deed, allerlei vacantieafspra- ken liepen in de war, een jongeman ontving wanhopige brieven van zgn meisje in Friesland, omdat hg taal noch te ken van zich liet horen, kortom vele brave men sen, die stipt op tijd hun correspondentie verzorgden, stonden voor een raadsel, ver telt het A. H. Dit is nu opgelost. De nieuwe postbode had, toen hg medio Juli voor het eerst zgn ronde deed, van sommige mensen brieven meege kregen met het ver zoek die te posten. Hg had begrepen, dat dit zo de dorpsgewoonte was en sedert dien niet meer naar de brievenbus om gekeken. Die bus puil de na achttien dagen langzamerhand uit Nederlands meisje werd vermist. De Londense politie is enige dagen lang in touw geweest met naspeuringen naar een 14- jarig Nederlands meisje, Anne- Marie E., afkomstig uit Laren (N.H.), dat in het kader van de vacantie-uitwisseling in En geland was gearriveerd en on dergebracht, doch sedert 1 Augustus onvindbaar was. Te Laren ontving men een brief kaart, gedateerd 2 Augustus, waarin door zekere miss C. te Brixton, een voorstad van Londen, werd medegedeeld dat Anne-Marie goed was aange komen, het eerst slecht getrof fen had met haar „pleegou ders", doch thans bg de fami lie C. op haar gemak was ge komen. Bij nader onderzoek bleek de vermiste inderdaad van de haar oorspronkelgk toe bedachte pleegouders wegge gaan te zijn en thans met ge noegen bg de familie C. in Brixton te vertoeven. Duurder brood. Zoals gemeld is besloten teneinde de broodprijzen op één niveau te brengen, voor zover de maximumprijs voor volkswitbrood lager ligt dan 23 cent, deze ingaande 6 Au gustus met één cent per 800 gram te verhogen. Deze verhoging geldt voor geheel Zeeland. Ds. C. S. Adama van Scheltema. Op 12 Augustus a.s. is het vgftig jaar geleden, dat de pionier voor de geheelont houding in Nederland, ds. C. S. Adama van Scheltema, in Arnhem is overleden. Ds. Adama van Scheltema werd geboren in 1815. Nadat hij zijn theologische studie be ëindigd had, was hij achter eenvolgens als predikant werkzaam in Zeeland, in Borssele en Colijnsplaat, daarna in Hcorn en sinds 1849 in Amsterdam. Hier heeft hy vooral gearbeid in de Jordaan, waar in 1862 het Koning Wil- lemshuis werd gesticht, dat een centrum werd van evan gelisatie en geheelonthouding. Tot de drankbestrgding werd lig gedrongen door een droevig voorval in Colijns plaat. Een jonge man, enige steun van zgn moeder, iie weduwe was, maakte op een veiling zo ruim gebruik van de gratis aangeboden brande wijn, dat hij bij het laatste glas dood neerviel. Ds. Adama van Scheltema is toen toege treden tot de Ned. Ver. tot afschaffing van sterke dran ken, welke vereniging in 1842 was opgericht. De Nat. Chr. Geheelonthoudersvereniging werd in 1881 opgericht. S.S.-ers ontsnapten. In de morgenuren van Maan dag 4 Augustus slaagden twee S.S.-ers te Cadzand er in de bewaking te ontglippen, bg de boerderg van de heer Basting. Onmiddeliyk werd de rijkspo litie van Cadzand gewaar schuwd, die spoedig het spoor der ontvluchten- wist te vin den. Ze werden ingerekend en op transport naar Sluis ge steld. Nieuwe protesten. Volgens het republikeinse persbureau Antara heeft Amir Sjarifoeddin te Djocja verklaard, dat de republi keinse regering niet zal on derhandelen met de Neder landers alvorens een com missie van de Verenigde Na ties in Nederlands Indië aangekomen zal zijn. Sjarifoeddin zou tijdens de Dinsdag gehouden zitting van het werkcomité voor buiten landse zaken uit het republi keinse parlement hebben ver klaard, dat de republikeinse regering absoluut geen bemid deling zal aanvaarden, doch slechts arbitrage van een com missie, welke door de V.N. be noemd is. De republikeinse re gering zal spoedig bekend ma ken tot welke landen zg zich voor arbitrage zal richten. Sjarifoeddin herhaalde, dat de republiek zich niet meer gebonden acht door Linggad- jati als lid van de Verenigde Staten van Indonesië, doch dat zg de volkomen onafhanke lijkheid wenst, zodat de repu blikeinse regering haar eigen buitenlandse vertegenwoordi gers kan benoemen. In de nacht van Dinsdag op Woensdag heeft, aldus radio Djocja, een republikeinse woordvoerder na de kabinets zitting verklaard, dat de repu blikeinse regering scherp pro testeerde tegen de bezetting van Gombong, ten Oosten van Banjoemas, welke bezetting geschied zou zijn na de uit vaardiging van het bevel „staakt het vuren", alsmede tegen het aanhouden van het telegram van de veiligheids raad aan Sjarifoeddin. SCHENDINGEN. De republikeinse regering heeft in een officieel radio tele gram Uit Djogja de voorzitter van de Veiligheidsraad der V.N. er van in kennis gesteld, dat de Nederlandse troepen volgens haar de order „staakt het vuren" zes maal hebben overtreden. De republiek precisieert de ze gevallen als volgt: de be zetting van Gombong. Het bombardement van Pingit op Dinsdag 5 Augustus 16 uur plaatselijke tyd, een luchtver- kenningsvlucht ten Zuiden van Malang, de bezetting van Gris- see op Oost-Java en acties op Madoera en Sumatra. Een Nederlands communiqué uit Batavia meldt, dat de repu blikeinen drie maal het bevel „staakt het vuren" in de wind hebben geslagen. Verder wordt ln dit communiqué ontkend, dat Gombong na het bevel tot het staken van het vuren is bezet. De bezetting had de vierde Augustus reeds plaats, aldus het communiqué. GENERAAL SOEDIRMAN Generaal Soedirman heeft aan de republikeinse troepen de vougende instructies gegeven: 1. de strgdkrachten moeten alle vijandelgkheden staken en op hun posten blgven. 2. De strgdkrachten moeten in het defensief blgven en zich ge reed houden om elke Neder landse aanval te weerstaan. 3. De strgdkrachten moeten zich gereed houden andere orders of instructies te ontvangen. Maandag is een schip van de K.P.M. ter hoogte van Grissee door republikeinse kustbatte- rijen beschoten. Geen enkel schot trof doeL DE RECHTSPRAAK. Met betrekking tot de rechts bedeling ln de pasbezette ge bieden van Java en Sumatra is een voorlopig rechtsreglement vastgesteld. Dit reglement gaat uit van het principe niet ln te grijpen ln de locale rech terlijke organisaties en de be staande rechtsbedeling. Uit drukkelijk wordt aan de mili taire rechter alle rechtsmacht over de Indonesische bevolking ontzegd. Walter Foote bemiddelaar op Java? Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft me degedeeld, dat de Ameri kaanse consul-generaal te Batavia, Walter Foote, in structies heeft gekregen om de goede diensten van Ame rika aan de republikeinse re gering aan te bieden. Het was deze woordvoerder ech ter nog niet bekend of Foote er reeds ln geslaagd is con tact met de republikeinse re gering op te nemen. Reuter meldt nader uit Ba tavia, dat Foote Dinsdag een bezoek heeft gebracht aan Gani, do Indonesische vice-mi- nister-president, om de goede diensten van Amerika in het Indonesische geschil aan de re publikeinse regering aan te bieden. Foote deelde aan Gani mee, dat de regering der V.S. onmiddeliyk een commissie van vooraanstaande Amerikanen naar Indonesië zal zenden, in dien het aanbod wordt aan vaard. Naar verluidt heeft dr. Gani er op gewezen, dat hg het Amerikaanse aanbod niet ter kennis van de republikeinse regering te Djogja kan bren gen, omdat de Nederlandse autoriteiten te Batavia zgn te lefoon hebben afgesneden en beslag hebben gelegd op de radiocentrale. De werkgelegenheid. Op 26 Juli 1947 stonden in geschreven 437 (49) personen, waarvan er 246 in de D.U.W. waren tewerkgesteld. Over de week eindigend 26 Juli 1947 werden 1466 (62) personen ge plaatst. Het aantal overgeble ven aanvragen bedroeg 4057 (325). De tussen haakjes geplaatste cijfers hefcben betrekking op vrouwen. Gevraagd worden o.a.: Walcheren: 1.1. zetter, 1.1. druk kers. stoffeerder, bouwvak arbeiders, kleermaker, lederbe werker, plaatwerkers, metaal bewerkers, hulp-lasser, naai machinemonteur, zandvormers, slgpcr, bankwerker, revolver draaier, automonteur, 1.1. mon teurs, 1.1. electrlciën, 1.1. koper slagers, 1.1. rijwielmonteur, 1.1. zager, meubelmakers, hulpkoks en koks (intern), landarbei ders, bloemisten, lompensor teerders, pakhuisknecht, mag. bedienden, fabr. arb. melkfa briek. kampknechten, ongesch. arbeiders, kapsters, naaisters, wassergpersoneel, hoedenmo- diste, arb. sierkunstatelier, arb. metaalfabr., verkoopsters, ho telpersoneel, kantoorpersoneel, verplegend personeel, huishou delijk personeel, loodgieters. Zuid-Beveland: Aank. arb. drukkerij, drukkers, zetters, stoffeerder, bouwvakarbeiders, zeilmaker, wasserijpersoneel, smeden, auto-monteur, bank werker, fabr. arbeiders, elec- triciën, verwarmingsmonteur, fittcr-electriciën, stoker, draai er, boekbinders, bakkersknecht, kruideniersbed., venters, kiosk- boeken en krantenverkoper, loopjongen, bakschipper, onge sch. kantoorpersoneel, bewa kers, landarbeiders, conser- veerarbeiders, ongesch. arbei ders, wassergpersoneel, kou- senreparatrice, kantoorperso neel, leerling verpleegsters, huishoudelijk personeel. Tholen: Bouwvakarbeiders, schippersknecht, bankwerker draaier, electriciën, loodgieter, landarbeider, fabrieksarbeiders, voor grasdrogerg, huish. perso neel. Schouwen en Duiveland: Stoffeerders, behangers, bouw vakarbeiders, kappers, smeden, wagenmaker, aank. molenaars knecht, landarbeiders, hotel personeel, leerling kellner, loop knecht, ongeschoolde arbeiders, naaister en huish. personeel. Zeeuwsch-Vlaanderen: Koer- werkers, bouwvakarbeiders, stoffeerders, meubelmakers, leerl. kappers, automonteurs, bankwerker, monteurs, smeden, fabricatiearb. Phosphaatfabr., fabricatiearb. Stgfselfabriek, loopjongens, landarbeiders, vlasbewerker, textielarbeiders, kantoorpersoneel, tuinman, transportarbeiders, stokers, re servebest. P.T.T., electrisch- lasser, stoker, draaier, kapster, leerl. kapster, kousenreparatri- ce, leerling naaister, vrouwel. chef afd. textielfabr., reizig ster, verkoopsters, kamermeis je, kookster, kantoorbediende, huishoudelijk personeel, textiel- arbeidsters. Aanbiedingen bg het Gewes telijk Arbeidsbureau te Mid delburg of haar Bijkantoren te Vlissingen, Goes, Kruiningen, Tholen, Zierikzee, Terneuzen, Hulst, Oostburg en Sas van Gent. Veilingsvereniging Zuid-Beveland. De veilingsvereniging „Z.- Beveland" hield Donderdag morgen in Goes een algemene vergadering. De voorzitter, de heer J. Q. C. Lenshoek, deel de mee, dat het pakstation in Kamperland onder de kap is en dat het pakstation te Oude- lande vermoedelijk in Septem ber in gebruik zal kunnen worden genomen. De rekening over 19461947 werd met een batig slot van 117.301.83 goedgekeurd. In de vacature van wijlen de heer A. v. d. Have, werd de heer Steijn ge kozen. Het bestuur werd ge machtigd een terrein te Kort- gene aan te kopen om daarop een pakstation te stichten. In principe werd besloten y> van de fruitomzet te bestemmen voor wetenschap pelijk onderzoek bg het labo ratorium en Zeelands proef tuin, onder voorbehoud, dat andere veilingen in Zeeland een soortgelgk besluit nemen. 60 Chinezen levend verbrand. DOOR REPUBLIKEINEN OP SUMATRA. Het op Sumatra verschgnen- de Chinese blad „Sumatra Binpo" bericht, dat te Kaband- jahe, 70 km. ten Zuidwesten van Medan, zestig Chinezen le vend verbrand zgn in huizen, welke door leden van het re publikeinse volksleger (een on geregelde strijdorganisatie) in brand waren gestoken. Het blad verzet zich scherp tegen „deze barbaarse daad" en vraagt de Chinese delega tie bij de Verenigde Naties, bij de Indische en Australische afgevaardigden te proteste ren. SIERADEN VAN SULTAN IN KOLENMIJN. Nederlandse militairen heb ben in de schacht van een ko- lenmgn te Tandjong Enim rijkssieraden van de sultan van Siak Sri Indrapoera ontdekt. De kostbaarheden zgn per vliegtuig naar Palembatng overgebracht. Zeeland en de luchtvaart. motie Aangenomen. Aan het einde van een gis termiddag in het Schutters hof te Middelburg gehouden vergadering ter bespreking van het vraagstuk der verbin dingen van en naar Zeeland, meer in het bijzonder het ver keer door de lucht, werd een motie aangenomen, waarin de aanwezigen als hun overtui ging uitspraken, dat deze zo excentrisch gelegen provincie een snelle verbinding door de lucht met overig Nederland voor een krachtige oplossing van haar economisch leven en speciaal voor het herwinnen van haar door de oorlog ver loren gegane welvaart ten zeerste van node heeft en er by de regering op aan gedron gen wordt, dat dusdanige maatregelen worden genomen dat zulks in de korst moge lijke tijd tot verwezenlijking komt De motie zal ter kennis wor den gebracht van de minister president, de minister van verkeer en waterstaat en de minister van wederopbouw en volkshuisvesting. Zij werd ondertekend door vertegenwoordigers van de ge meentebesturen van Middel burg, Goes en Vlissingen, de Ver. van Plattelandsburgem. op Walcheren, de Kamer van Koophandel, de Stichting Her stel Zeeland, de Stichting Nieuw Walcheren, de Ver. ter Behartiging van de Belangen van West-Zeeuwsch-Vlaande ren, het dep. Zeeland van de Mg. voor Nijverheid en Han del. de N.V. Kon. Mg. De Schelde, de N.V. Haven van Vlissingen, de S.H.V. te Vlis singen, de Zeeuwse Ver. v. d. Luchtvaart, de Prov. V.V.V., de V.V.V. Middelburg, de V.V.V. Vldsslngen, de Zeeuwse Land bouw Maatschappy, de Stich ting v. d. Landbouw in Zee land, de coöp. Vellingsveren. Walcheren, de Prov. Commis sie voor Veilingen ln Zeeland en de Bond van Groenternexpor- teurs. De vergadering was uitge schreven door de Stichting Nieuw Walcheren. Kalh. padvinders te Middelburg bijeen. Op 16 en 17 Augustus a.s. zal zich een groot aantal ka tholieke padvinders uit alle de len dies lands te Middelburg verzamelen voor een bedevaart naar de miraculeuze beeltenis van O. L. Vrouw van den Pol der, welke te Middelburg wordt bewaard. Een deel der bezoekers bi vakkeert aldaar, terwijl een andere groep een zomerkamp te Vrouwenpolder zal houden, waar op Zondag 17 Augustus met de beeltenis een rondgang over het kampeerterrein ge maakt wordt. Op het Molen water te Middelburg wordt Za terdagsavonds een kampvuur gehouden, tijdens hetwelk de letterkundige Gabriel Smit een kampvuurverhaal zal voordra gen. De intentie der bedevaart is, dat de jeugd van Nederland voor moge gaan in de be oefening der naastenliefde. Slachtoffers van de „Fair Play II" geborgen. Bg het leegpompen van de Fair Play n, welke Dinsdag naar de Vlissingse buitenhaven werd gesleept, zgn nog drie lgken van Britse zeelleden ge borgen, die bg het zinken van dit schip waren omgekomen. De Vlissingse brandweer zorg de voor het vervoer van de stoffelgke overschotten. een zeeuws dichter. Naar wij vernemen is het ge dicht van de heer H. den En gelsman te Middelburg, dat hg vervaardigde op de geboorte van Prinses Marijke, getoonzet door de heer R. A. van Pelt in Den Haag. Het lied zal in druk versebgnen en uitgegeven wor den ten bate van het Algemeen Ned. Verbond. Wy vernemen voorts, dat een tweede druk zal verschijnen van het „Gebed voor het Va derland" van dezelfde dichter en getoonzet door Arnold Spoel. Dit laatste lied, dat op de Volkszangavond van Arnold Spoel door duizenden ook voor H. M. de Koningin werd gezongen, Is destijds ge publiceerd in de Prov. Zeeuwse Ct Renesse Weer een ruiterfeest. De traditie van voor-oorlog- se jaren getrouw, toen ieder jaar door V.V.V.-Renesse een Zomerfeest werd gehouden, zal er dit jaar op Zaterdag 9 Au gustus een groot Ruiterfeest worden georganiseerd. De vol gende drie Ruiterver. zullen hieraan hun medewerking ver lenen: De Landelijke Rijver. „De Vlietruiters" te Kruinin gen; „De Schouwse Ruiters" en de Rij-Ver. „Westelgk Schouwen". Diverse springnummers en attractienummers, Tally-Ho enz.' zullen worden uitgevoerd op een gunstig gelegen terrein aan de z.g. Oude Moolweg, dicht achter de duinen en ge- makkelgk te bereiken. Gezien het succes dat de Zomerfeesten voor de oorlog hebben gehad, zal ook dit Rui terfeest zich stellig in een gro te belangstelling kunnen ver heugen. 's Avonds is er op het dorpsplein een zeer grote over dekte dansvloer, zodat ook bg onverhoopt minder gunstig weer voor een ieder gelegen heid zal bestaan zgn consump tie te gebruiken en te dansen. Aan het bal is een verloting verbonden met vele prgzen. Eikerzee BEVESTIGING DS. v. TUIL. Zondagmorgen werd in de Ned. Herv. Kerk te Eikerzee candidaat E. J. v. Tuil in zgn ambt bevestigd door ds. Kngff van Zierikzee met als tekst: Hand. 4 vs. 2930. Aan de handoplegging nam ook ds. v. d. Grift deel. De gemeente zong hem daarna Gez. 224 vs. I toe. In de middagdienst deed ds. v. Tuil zijn intrede met een tekst uit Korinthe II, hoofd stuk 3, de verzen 4, 5 en 6. Na de predikatie richtte hij zich tot verschillende instan ce's, de kerkeraad, de kerk voogden, organist, koster en de gehele gemeente. Ds. v. d. Grift sprak de nieuwe herder toe uit naam van de kerkeraad en als consulent. Namens de gemeente sprak de heer A. Coomans. Op zijn verzoek zong de gemeente ds. v. Tuil Ps. 20 vs. 1 toe. Veerdienst Tholen. De overzetdienst van het veer over de Eendracht te Tholen zal, wegens het nazien der veerpont, Zaterdag 9 Aug. a.s. van des morgens ongeveer 9 uur tot des avonds 9 uur ge stremd zijn voor het overzet ten van voertuigen en vee. Voetgangers en rijwielen wor den dan per roeiboot overge zet, terwijl het andere verkeer wordt omgelegd over het veer te Oud-Vossemeer. tramdien st r. t. m. uitgebreid. Met ingang van 6 Augustus a.s. zal de R.T.M. haar dienst op het traject Zgpe (veer An na-J acobapolde rSteenber gen over Nieuw-Voasemeer weer hervatten, wat voor dé ze streek weer een hele ver betering zal betekenen. Bruinisse TOCHT DOOR NEDERLAND. De meisjes padvinders uit Bruinisse, onder leiding van; mej. F. G. Verhage, zijn een tocht door Nederland begon nen, aan boord van het mo torvaartuig „Bru 7". Deze tocht zal ongeveer 10 dagen duren en bezocht worden on der meer Den Haag, Haarlem, Amsterdam, Texel, Friesland, Gouda (bezoek aan de pgpen- fabnieken) enz. De jongens padvinders gaan volgende week eveneens per motorvaartuig naar Limburg. Aan boord van de .,Bru 7" wordt een z.g. „huiskamp" gehouden. Wofrhaarlsdijk Succes voor kennel „Wolphaartsdijk". De kennel „Wolphaartsdgk", met 4 honden vertegenwoor digd op de hondententoonstel ling in R'dam, heeft opnieuw successen geboekt. De 4 hon den, 2 Hollandse en 2 Mechel- se herders, behaalden een eer ste prijs. De Hollandse herder „Aukje van Wolphaartsdijk" werd bovendien beste der Hol landse herders en won de eer ste prii<s als beste hond van de nationale rassen. Zeeuwse De Ned. Herv. Gemeente te St. Philipsland heeft een bedrag van 288 beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van de Ned. Herv. Kerk en pastorie te Bruinisse. De op de zomerdag van het district Schouwen en Dui veland gehouden collecte van het D.E.L. Fonds ter bestrg- ding der T.B.C. bracht te Re nesse op 84. Kerknieuws GEREF. KERKEN Bedankt voor Terneuzen J. S. v. d. Bos te Nieuwlande. CHR. GEREF. KERK Op het tweetal te Baren- drecht komt voor J. C. van Ravenswaay te Zaamslag. (Ingezonden mededeling) Zo juist weer ontvangen: schapenlederen boodschaptassen, waaronder met ritssluiting en voorvak. Deze keurig afge werkte tassen hebben wg reeds in prijzen vanaf slechts 10.33. Zie onze etalage lederwaren en ook U zult zeggen, voor alle soorten lederwaren naar jo FIBBE, Vlissingen Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 14