i«j: PETTED No. 414 Magazijn Sierkunst STURM'S LEZERS SCHRIJVEN.. 'appïc en Je geheimzinnige ing 5 maanden hoogspanning J.vanGleemput defecte vulpennen Schoolboeken Sport WIELRENNEN KONDE VAN SAS VAN GENT. Op Dinsdag 9 Sept. a.s. wordt te Sas van Gent voor de eerste maal in dit seizoen in Zeeland een wegwedstrijd voor profs en onafhankelijlcen ver reden. Hierin starten o.m. de Zeeuwen v. d. Voorde, van Gel deren en zeer waarschgniyk Middelkamp. WIELERCRITERIUM DEN BOSCH. In het fraaie plantsoen He kellaan te 's-Hertogenbosch wordt op 17 Aug. een groot wielcrcriterium verreden voor P. en O. De netto-opbrengst komt ten goede aan het sana torium „Do Klokkenberg". On der meer verschgnt aan de start de plaatselijke favoriet Gerrit Schulte. ATHLETIEK Nel Karelse naar Straatsburg. De dames-athlete, mei. N. - lid igse athletiek ging „De K.N.A.U. aangewezen de Ne- Karelse uit Kortgene, lid van de Vlissingse athletiek-vereni- „De Zeeuwen", is door de derlandse kleuren in Straats burg te verdedigen. Naast onze zesvoudige kam- Êioene mevr. Fanny Blankers- :oen zal zy op de 200 meter uitkomen. Dezo internationale dames- athletiekwedstrijden Frankrijk- Nederland zullen 10 Augustus te Straatsburg worden gehou den. DISCUSWERPEN. Tödens de landenwedstrtfd Turkije-Amerika heeft de Ame rikaan Robert Fitch bg het dis cus-werpen een afstand ge haald van 54 meter 80. Het gehomologeerde wereld record staat op naam van de Italiaan Consolini met 53 me ter 34 (26 Oct 1946) RRELLE HELPT DEN BRIEL De burgemeester van Bried- le in de staat New Jersey (V. S.) Edward A. Carpenter, is cinder de inwoners van zijn ge meente een inzameling begon nen voor „Brielle", zoels Den Briel (Z. H.) in het Engels heet. VLISSINGEN VOORUIT! U vergunne mjj het volgen de te citeren uit een verslag in de N.R.C. over Eindhoven dat dit jaar 3000 woningen bouwt „De meeste dlezer woningen zijn zeer modern ingericht Zelfs arbeiderswo ningen worden uitgerust met een Bruynzeelkeuken, een doucecel, stromend koud en warm water en op iedere Blaapkamer een vaste wasta fel. In de meeste hulzen be vinden zich vijf slaapkamers, waardoor tegemoet wordt gekomen aam. de behoefte van de grote gezinnen". Tot schade van de ontwikke ling der gemeente mankeerde en mankeert aan de inrichting der meeste huizen te VTisSin- gen heel wat. Mogen boven staande regelen tot nayolging en verbetering leiden! Een andere vraag is: „Wordt in VJdssingen met de vac antie regeling van zaken en winkels voldoende rekening gehouden met die ontwikkeling en de be langen van de badplaats? Is er niet na te gaan. hoe men dit aan de Belgische kust re gelt?" Ook voor de bewoners zijn sommige regelingen al heel ongelukkig en slechter dan bijv. in Middelburg. De bakkers o.a. en het verplicht halen van melk, wat voor de overbelaste huisvrouw extra- uren en weer in de rij staan meebrengt. Is er voor haar nooit yacantie? A. S. METS, Secr. V.V.V. ZWEMMEN ZWEMWEDSTRIJDEN. Zaterdagmiddag vonden zwemwedstrijden plaats in de Veerhaven te Kruiningen, ge organiseerd door de IJs- en Zwemclub „De Schelde". De uitslagen luiden: 70 m vrije slag dames: 1. Leny Hoogesteger, 1 min. 17 sec. (medaille van de burge meester); 2. Bep van de Berg, (medaille). 70 m vrije slag heren: 1. Jaap Sinke, 1 min. 2 sec. (me daille); 2. R. van Grember- ghen, (medaille). 70 m vrije slag jongens van 1417 jaar: 1. Hannes van Noorden, 1 min. 27 sec. (me daille). 70 m schoolslag heren: 1. R. van Gremsberghen, 1 min. 25 sec. (medaille). 70 m schoolslag jongens v. 1417 jaar: l. Magiei Saa- man, 1 min. 20 sec. 70 m schoolslag dames: 1. Leny Hoogesteger, 1 min. 17 sec. 70 m rugslag heren: 1. R. v. Gremberghen. 1 min. 27 s. 400 m vrge slag heren: 1. Jaap Sinke, 8 min. 40 sec. 400 m vrije slag dames: 1. Leny Hoogesteger. 25 m vrije slag meisjes be neden 14 jaar: 1. Marie Leen- dertse. 25 m vrfe slag jongens be neden 14 jaar: 1. Jan Leen- dertse. De belangstelling voor de wedstrijden was groot. 's Avonds reikte de burge meester aan de prijswinnaars de prijzen uit. Zeeuwse kampioenschappen In het zwembad te Sas van Gent werden Zaterdag de Pro vinciale Zeeuwse kampioen schappen verzwommen. De or ganiserende vereniging „De Bruinvis" uit Sas ,van Gent legde op 9 van de 10 kampi oenschappen beslag. Alleen mej. N. Manneke van de .Scheldestroom" uit Breskens wist zich bij de 100 m borst- crawl dames no. 1 te plaatsen, echter slechts met een tiende seconde voorsprong op haar Bruinvis rivale mej. J. Claeys- ns. De uitslagen luiden: 100 m rugslag dames: M. Claeyssens (Bruinvis) 1.31.2 (Nieuw Zeeuws record). 100 m rugslag heren: R. Claeyssens (Bruinvis) 1.28.4 200 m schoolslag dames: R. Vergauwen (Bruinvis) 3.15. 200 m schoolslag heren: K. Hamelink (Bruinvis) 3.15.8. 100 m borstcrawl dames: N. Manneke (Scheldestroom) 1.24.7. 100 m borstcrawl heren: J. V. d. Steen (Bruinvis) 1.7.6. 3 x 100 m wisselslag dames: (Bruinvis) 4.31 (Nieuw Zeeuws record). 3 x 100 m wisselslag heren (Bruinvis I) 4.30.5. 5 x 50 m borstcrawl dames (Bruinvis) 3.27.5. 5 x 50 m borstcrawl heren (Bruinvis I) 2.47.5. De uitslagen van de polo- wedstrijden luiden: Bruinvis nSouburg 80 en Bruinvis I—Zeehond 8—1. DUIVENSPORT WEDVLUCHT. De vereniging van postdul- venhouders „De Scheldevlie- Igera" te Borssele hield 2 Augustus een wedvlucht uit Vilvoorde voor jonge duiven. De uitslag- ig alg volgt: 1. 4 en 5 F. Nieuwenhulze, 2, 9 en 10 C. J. Bouwens. 3 en 7 C. de Krijger, 6 J. Duinkerke, 8 N. Meulenberg. Kerknieuws NED. HKRV. KERK. Ds. B. G. A. v. d. Wiel te Linschoten heeft het beroep by de Ned. Herv. kerk te Tholen aangenomen. Ds. W. Vroegindeweij, Nedi, Herv. predikant te Poortvliet, heeft het beroep naar Dussen aangenomen. De algemene Nederlandse vereniging voor vreemdelin genverkeer heeft ten behoeve van de vacantiegamgers een handig foldertje „Vraagbaken voor vacantiegangers" uitgege ven, waarin de adressen, zowel de landelijke als provinciale, dJer V.V.V. afdelingen zgn ver meld. Kantongerecht Middelburg Strafzitting. De vrachtrijder C. d. H. te Krabbendgke kreeg een boete van 5 subs. 3 d.h., daar hg reed met een verlopen rijbe wijs. Met zijn personenauto reed de aannemer H. K. te Mid delburg ver boven de max. toegelaten snelheid binnen de bebouwde kom van 's-Heeren- hoek. Een geldboete van 10 subs. 5 d.h. Da verdachte M. B. te Kou- dekerke fietste over de grote verkeersweg nabij Vlissingen terwijl hg van het daarnaast- liggende rijwielpad gebruik had moeten maken. Verdach te voldeed aan de hem opge legde geldboete ad 3 ter zitting. Evenzo had de verdachte M. A. M., handelsreiziger, wonende te Middelburg, als wielrijder niet over de Rijks weg onder de gemeente Nw- en St. Joosland mogen fiet sen, maar het daarneven lig gende rijwielpad moeten hou den. Een overtreding gelijk beboet aan de voorgaande met 3, waaraan verdachte ter zitting voldeed. De chauffeur G. H., wonen de te Middelburg, rijdende met zijn vrachtauto over de Rijks weg te Wemeldinge richting Vlakebrug naar Postbrug was in overtreding, daar de afme tingen van de vrachtwagen, waarmede verdachte reed het rijden in deze richting niet toeliet. Voor deze overtreding voldeed verdachte de hem op gelegde geldboete ad 6 ter zitting. Voor hetzelfde feit werd de chauffeur J. A. v. H., wonen de te Vlissingen, beboet met 6, waaraan verdachte ter zitting voldeed. Voor het fietsen zonder licht werden veroordeeld: C. M. G. te Wolphaartsdijk; J. F. S. te Ovezande; J. A. v. C. te Leersum; J. P. A. B. te Eindhoven* W. A. te Baar land; C. B. te Wissekerke, allen twee geldboeten ieder van 2 subs. 2x1 d.h.; voor het fietsen met een rijwiel zonder bel werd de verdachte J. M. H. F. te Utrecht ver oordeeld tot een geldboete van 3 subs. 2 d.h. De verdachte A. V., wonen de te Heinkenszand, hield het paard, dat hy moest geleiden aan een lang touw en ge bruikte zfln rjjwiel om er naast te fietsen. Opgelegde straf 5 subs. 3 d. h. De verdachte J. H., aan nemer te Goes, had aldaar zijn rijwiel onbeheerd laten staan en werd derhalve veroordeeld tot een geldboete van 3 subs. 2 d. h. Bij contróle op de personen auto van de veehandelaar A. de C. te Goes moest blgken, dat de remmen niet in orde waren. Verdachte werden twee geldboeten opgelegd, resp. van 30 en 20 subs. 15 en 10 d. h. Verkeersovertredingen P. K., chauffeur te Veere 5 b. s. 3 d. h.; C. B., chauffeur te Nw. en St. Joosland 7 b. s. 4 d. h.; N. v. d. V, monteur te 's H. Hendrikskinderen: 5 b. s. 3 d. h.; J. M. d. R., tele- Eafist te Goes: 3 b. s. 2 d. J. V. te Kortgene: 4 b. s. 2 d. h.; N. v. A., controleur te 's H. Arendskerke: 3 b. s. 2 d. h.; J. L. D., kopersla ger te Middelburg: 10 b. s. 7 d. h.; M. H., landbouwer te Nisse: 5 b. s. 3 d. h. 47. Ja, eerst ging dat heel goed. Kap- pie en de Maat vonden dat de Chinezen en de rickshaws zo licht als veertjes wogen en ze renden langs de weg. Daar na liepen ze, en nog een poosje later sjokten ze, terwijl de zweetdruppeltjes langs hun gezicht gleden. Nadat ze op die manier nog een eindje voort gesjokt hadden, stonden ze stil en zuchtten eens heel diep. „Dat valt niet mee, jong!" zei Kappie. „Dat valt me eerlijk gezegd, leltfk te gen!" „Ik kan niet meer... geen stap meer!" klaagde de Maat. Wat een ellende, wat een narigheid!" „Ja", zei Kappie. „Ik vind, dat we nu maar weer ruilen moeten. Laat ons nu maar weer eens een poosje zitten en do Chinezen trekken!" „Natuurlijk!" vond de Maat. „Om en om! Zeg jongelui, nu willen wij weer zitten en nu moeten jullie ons maar weer een poosje trekken!" „Jullie moeten er uitl" riep de Maat. „Wij willen er In!" De Chinezen keken hem verbaasd aan en verroerden zich niet Scheepvaartberichten Aangekomen te Vlissingen: 4 Aug. Risico v. Londen; 5 Aug. Nassauhaven v. Antwer- Ben, Brindam v. Antwerpen, 'enis v. R'dam. Vertrokken van Vlissingen: 4 Aug. Jura n. Goole, Jacoba n. Ipswich; 5 Aug. Heron n. Zeebrugge. Gepasseerd n. Antwerpen: 4 Aug. Salawati v. Barcelona; 5 Aug. Mr. Linthorst Homan v. Chestham. Gepasseerd v. Antwerpen: 4 Aug. Stad Maastricht n. A'dam, Omala n. Curacao, Ge- zine n. Rochester, Duivendijk n. New York; 5 Aug. Cateli n. Ierland, Westland n. Whiteha ven, Meratve n. zee. Amsterdamse beurs 1 Aug. 2 Aug, N.LHand-B. 1033/4 103 Ned.H.MIj. cv A 136 A.K.U. 191l/s 190'/, Calvó cv A 175 1 743/4 Fokker VL 224 224 Unilever cv A 2923L 290'/, Ned. Ford 377 382 Ned. Kabel 275 278 Philips 37iy 3711/ Bllliton 355 350 Kon. Petr. 411 408 Amst Rubb. 1493/ 1467, HJLLÜn 210# 201# Scheepv.O. u6'' ELV.A. 242 237 Dell B.Mij. 1343/4 129 Het zakenverkeer op de ef fectenbeurs wag vandaag van- kalme aard. Na de meldingen van gisteren waren uit Indië igeen berichten ontvangen, die een nieuwe kijk op dje situatie openden, met het gevolg, dat het publiek zich weer groten deals afzijdig Meld. Toch be stond er aanvankelijk enig aan. bod voor Indische fondsen en cultuuraandelen en de hoofd- koersen, welke voor deze fond sen tot stand kwamen, waren merendeels lager dan die vorige slotpryzen. Behoudens een en kele uitzondering, zoals bgv. aandelen Dell maatschappij. Het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse za ken heeft heden bekend ge maakt, dat de Brits-Ameri kaanse conferentie te Wash ington over de steenkoolpro ductie van het Ruhrgebied op 12 Augustus zal beginnen. Burgerlijke stand OVEZANDE. Bevallen: C. K. Rentemees- ter-de Winter, d. A. Bastiaan- se-van Halen, d.; H. Cornelis- de Jonge, z.; L. Dignus-Ver- mue, d. Overleden: J. de Baar, 84 jr. '&-HEER AUTSKERKE. Bevallen: L. de Jonge-de Jonge, d.; A. J. Houtekamer- Harthoorn, d.; M. Tolhoek-de Roo, d.; J. Tolhoek-Lokerse, z. Overleden: C. E. Kriger, 46 Radioprogramma's DONDERDAG. Hilversum J 7 en 8 Ber.; 9 Werken van Smetana, Popper en Dvorak; 11 De Zonnebloem; 12.30 Lunchconcert; 13 Ber.; 13.25 Vervolg Lunchconcert; 15.15 Zangrecital; 15.45 Het Phil- harm. orkest; 16.45 Het Radio Philh. orkest; 18 Giaconda- ensemble; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.15 Het Amusementsorkest van de week; 20 Ber.; 21 Jan v. Weelden; 21.50 Met band en plaat voor U paraat; 22.30 Ber. Hilversum II: 7 en 8 Ber.; 11.20 Een Scandinavisch Mor genconcert; 12.15 Ensemble Bartho Decker; 13 Ber.: 13.15 Waltztime; 13.45 Paul Robe son; 14.20 Liederen van Hugo Wolf, Richard Strauss en Ri chard Wagner; 15 Voor zie ken en gezonden; 16.05 Repri ses; 17.30 Serenade program ma; 18 Ned. Strgdkr.; 18.30 Internationale koorzang; 19.10 Bont programma; 20 Ber.; 20.55 Paul Vlaanderen wordt onthaald; 21.30 Charme et elégance; 22 Hij en Zij; 23 Ber. 7 Augustus Vlissingen Terneuzen Hansweért Zierikzee Hoog Water a IfNAP u. +NAP Weerbericht HIER EN DAAR ONWEER. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I., gel dig van Dinsdagavond tot Woensdagavond: Meest zwaar bewolkt met regen, hier en daar met onweer, later in het Westen wat opklarend. Zwak ke tot matige wind tussen Zuid en West. Iets lagere tem peraturen dan Dinsdag. ZON EN MAAN. Donderdag 7 Augustus 1947. Zon: Op 5.09, Onder 20.21. Maan: Op 22.33, Onder: 10.51. Laag Water u. —NAP u. —NAP 5.06 1.91 5.38 2.07 6.23 2.19 6.32 1.49 17.20 1.77 17.54 1.94 18.30 2.04 18.41 1.32 11.24 1.71 11.56 1.81 0.32 2.46 11.56 1.30 rjEERD ADBMA 103 „Ik kan u een grote sorte ring laten zien, dame", zei Irma, „wij hebben de laatst uitgekomen modellen. Mis schien bevalt iets als dit u beter, 't Past magnifiek bij uw japon." zy zette juffrouw Van Ar- kel een keurig hoedje op de blonde haren en deze keek in de spiegel met een gezicht of zij aan de andere kant van het glas een goudvisje met 'n haringkop zag zwem men. itur» s weet nu wel zeker, dat u in het geheel geen smaak heeft" „Wilt u misschien eens even rondzien, dame?" vroeg Ir ma, die plotseling de komi sche kant van deze vertoning begon te zien en, met een zucht van verlichting, voelde dat de benauwende greep om haar keel verslapte en zy weer rustig kon ademhalen. Juffrouw Giesela keek met onverschillige blik om zich heen. „Heeft u werkelgk niets anders?" vroeg ze. „Ah, die Giesela" riep de passerende Albertine van de damesmantels, die zo nu en dan wel eens een babbeltje op het kantoor gemaakt had. Juffrouw Van Arkel keer de zich om of zy door een schorpioen gestoken was. .,U draagt hier de verant woording", zei ze, zich tot Irma wendend. „U heeft er voor te zorgen, dat ik hier niet als een dienstbode wordt toegeschreeuwd." „Nou moe!" zei juffrouw Albetine met een blik van de hoogste verbazing. „De verantwoording van deze afdeling berust by de chef", zei Irma, die de jon geman, die de hoedjes-, tol- etjes- en mantelaffaire van Hans had overgenomen, haas tig zag naderkomen. Hij nam met één blik de toestand op het gevechtster rein in zien op. „Ik ben de chef van deze afdeling", zei hy beleefd. „Heb ik goed gehoord, dat u zich wenst te Deklagen?" „Natuuriyk" zei juffrouw Giesela. „Als u hier de chef is, dient u er voor te zorgen, dat de damesklanten hier niet behandeld worden op een manier, die aan de vismarkt doet denken." „Aan de vismarkt?" vroeg de chef, om zich heen ko kend. „Je rooie zuster!" zei juf frouw Albertine, wier vader inderdaad een winkeltje in „levendige" en gerookte pa ling had gedreven. „Juffrouw Albertine", zei de chef streng, „u gaat on middellijk naar uw eigen af deling en daar spreken wy elkaar nader." Hy wendde zich weer tot de klant. „Heeft u", vroeg hy, „zich ook over juffrouw Hoogvorst te beklagen?" Juffrouw Van Arkel haaJ-i de haar mooie schouders op. „Ik begrijp alleen niet", zei ze, „waarom men in deze af deling een verkoopster zet, wier gedachten blgkbaarmeer bij haarehvrienden dan bg haar werk zgn." „Ik heb deze dame onze beste modellen laten zien", zei Irma, mot een moellflk bedwongen glimlach, „maar mevrouw meende, dat er niet voldoende keus was." „Het spyt my, mevrouw" zei de chef, „maar in dat geval zullen wy u niet van dienst kunnen zijn. Wy kry« gen binnenkort de nieuwe zending herfstmodellen. Mis schien wilt u zo vriendciyk zgn, dan eens terug te ko men. Er zal zeker iets bö zyn, dat u zal interesseren." Juffrouw Giesela keerde zich om en verliet, zonder antwoord te geven, de afde ling hoedjes, nagestaard door de chef en door drie dames van do afdeling mantels, die op een S.O.S.-aeln van juf frouw Albertine haar klanten een ogenblik in de steek had den gelaten en te hoop gelopen waren om als belangstellende figuranten in deze dramati sche één-aoter te kunnen op treden. Juffrouw Mientje, een bru* taal nest uit de leerlingen- afdeling, liet op het moment, dat de klant haar met hau- tainen blik passeerde, „toe vallig" een voetenbankje los, dat vlak voor de sieriyke blauwleren schoentjes van Giesela met een smak op de grond viel. „Kyk uit, uilskuiken!" riep juffrouw Van Arkel woedend. „Je vader met die hang- nader bij, joeg de vrouwelijke roof- dierengroep met enige bar baarse bevelen voor zich uit en keerde naar juffrouw Ir ma terug om van haar een humoristisch getint verslag van het verloop der gebeur tenissen te krygen. (Wordt vervolgd.) De Sovjet-autoriteitan hebben voor de aanstaande na- jaars-beure te Leipzig voor Ne derland een bezoekersquotum van vyf honderd toegestaan. Gemeente Kattendijke. Burgemeester en Wethou ders van Kattendijke roepen sollicitanten op naar de be trekking van le ambtenaar ter secretarie, tevens gemeente-ontvanger. Totale jaarwedde (inclusief toelagen ingevolge Staatsblad G 13 en G 362): gehuwden 2277.— tot 2921.—; onge- huwden 2157tot 2701. Diploma GA I en volledige bekendheid met de gemeente administratie vereist Diplo ma-toelagen: GA I 100. bevolkingsboekhouden 50. Betrokkene zal waarschijn lijk ook benoemd worden tot secretaris-penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur, waarvoor 150.per jaar. Toekenning van één of meer periodieke verhogingen is niet uitgesloten. Sollicitaties vóór 15 Aug. a.s. in te zenden aan de Bur gemeester van Kattendijke. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. V.V.V. CADZAND. Bezoekt op Zaterdag 9 Au gustus a.s. het Kinderstrandfeest te Cadzand-Bad. 's Morgens wandeling naar het Zwin. 's Middags kinder spelen en wedstrijden. Des avonds volksdansdemonstra- ties en concert door het mu ziekgezelschap „EXCELSIOR" te Cadzand. Zie publicaties in Uw ge meente. Kosthuis gevraagd voor leerling R.L.W.S., in be schaafd milieu. Brieven letter A 724, Bureau P.Z.C., Goes. U zoekt een mooie POEDERDOOS Wy 'hebben ze in prij zen vanaf 3.95 tot 12.95. Ook de beste kwaliteiten. GELAATSPOEDERS en POEDERDONZEN voorradig. Nieuwe moderne radio's kleine en grote toestellen, met Vz jaar garantie. Direct lever baar. Te bezichtigen: Donder dag 7 Augustus in Hotel „Du Commerce", Stationsstraat 19, Middelburg. GRAVENSTRAAT 8, MIDDELBURG POOTUIENZAAD, oogst 1940, kiemkracht 92 Eigen selectie. J. DE KOK, A 199, Heinkenszand. Neem ze mee, vóór- of achterop. MANDJES of ZITJES hiervoor levert VAN DEN DRIEST Herenstraat 12, Middelburg. Dame b.b.h.h. zoekt KAMER met of zonder pension. Brie ven letter F 99, Bureau P.Z.C., Vlissingen. PENSION GEVR. voor man, vrouw en 4 kinderen (15 Aug. tm. 1 Sept.) in Vlissingen of omstr. Brieven lett. N 5, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop gevraagd 2e snee klaverhooi. H. P. GANSEMAN, Kapelle. Te koop i.z.g.st.z. herenrijwiel met g. b. Na 6 uur. Bouwen Ewoutstr. 36 bov„ Vlissingen. Gelieve geen geld of goede ren af te geven aan Mej. ARNOLDUS—DE KLERK, Houttuinen 12, daar door mij niets wordt betaald. F. W. ARNOLDUS, Korte Geere 21, Middelburg. Gedem. O.V.W.-er b.z.a. in bakkerij, 4 jr. Holl., 2 jr. buitenL ervaring, zelf standig gewerkt, v.g.g.v. Br. lett. M 4, Bureau P.Z.C., Vlis singen. PENSION AAN ZEE. Gemeub. zomerwoning met pension a 5 gld. p. d. p. p. voor 4 a 6 personen, vanaf 9 Aug. a.s. Door omstandighe den vrij gekomen. P. A. STOEL, Dishoek, Kou- dekerke (Walcheren). Gevraagd zelfstandig meisje of juffrouw in de huis houding, in gezin met 3 kleine kinderen. Salaris 60.p. mnd. Werkster aanwezig. Mevrouw DE GROOT, Vredelaan 37, Laren (N.H.) Chemisch reinigen van dames- en herenkleding DEPÓT PALTHE, Lange Delft 100, Middelburg. Thans onbeperkt aannemen. Telefoon 2080. MOOIE SORTERING met rubberkiep voorradig. Gravenstr. 67, M'burg. Te koop prima Ritsema stofzuiger, 220 volt Te bevr. bij M. VA DER, Langeviele 21, Middel burg. Verloren: Vrijdag j.l. MEIS JESREGENJAS m. capuchon, tussen Zoutelande en Koude- kerke. Tegen beloning terug te bezorgen: v. HAREN, schoenenmag. Lange Delft, Middelburg. Verloren: JASJE van jon genspakje, omg. strand Vlis singen. Gaarne terug J. J. NOTEBAARD, Scheldestraat 44, Vlissingen. Verloren: een HERENRE GENJAS (grijs) met mono gram C.G.B. gemerkt. Tegen beL terug te bez. bij Mevr. HAMELINK, L. Geere 11, Middelburg. Telefonisch aangesloten onder Fa. L. G. Daalhuizen Jr., Nieuwendljk 39, Vlissingen. Op urgentie-verklaring binnenkort te leveren AGFA-ISOLETTE en AGFA-KARAT Rolleiflex Automat. Vraagt inlichtingen: „Optica" A. L. Kampman Lange Vorststraat 49, Telefoon 2094 Goes. Wij zijn altijd nog het adres voor en 1 jaar garantie (be houdens stalen pennen) Lange Delft 111 Middelburg. Voor zo spoedig mogeiyk een flinke dagdiensbode gevraagd CORVELEIJN, Nieuwendyk 3, Vlissingen. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Middelburg. Op Vrijdag 8 Aug. is ook des avonds van 79 uur ge legenheid om boeken te rui len. Wegens vacantie gesloten Zaterdag 9 Aug. tot Maandag 25 Atig. voor H. B. S. Lyceum Gymnasium Lager Onderwijs en alle andere onderwijsinstellingen worden geleverd door BOEKHANDEL Lange Kerkstraat 5, Goes, Korte Kerkstraat 2. TeL 2319. Gevraagd een Leerling-binder, leeftijd 1416 jaar. Drukkerij G. W. DEN BOER, Middelburg. Te koop z.g.a.n. wandelwagen, zeer sterk, op kogels en brede banden, 65.—. Verk. Quak- kelaarstraat 24, Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 7