PETTEN No. 414 STURM'S LEZERS SCHRIJVEN.. .cappae cn de leimzannigc ladi ing 5 maanden hoogspanning J.van Cleemput defecte vulpennen Magazijn Sierkunst Schoolboeken Sport WIELRENNEN RONDE VAN SAS VAN GENT. Op Dinsdag 9 Sept. a.s. wordt te Sas van Gent voor de eerste maal in dit seizoen in Zeeland een wegwedstrijd voor profs en onafhankelijken ver reden. Hierin starten o.m. de Zeeuwen v. d. Voorde, van Gel deren en zeer waarschijnlijk Middelkamp. WIELERCRITERIUM DEN BOSCH. In het fraaie plantsoen He kellaan te 's-Hertogenbosch wordt op 17 Aug. een groot wielercriterium verreden voor P. en O. De netto-opbrengst komt ten goede aan het sana torium „De Klokkenberg". On der meer verschijnt aan de start de plaatselijke favoriet Gerrit Schulte. ATHLETIEK Nel Karelse naar Straatsburg: De dames-athlete, mej. N. Karelse uit Kortgene, lid van de Vlissingse athletiek-vereni- ging „De Zeeuwen", is door de K.N.A.U. aangewezen de Ne derlandse kleuren in Straats burg te verdedigen. Naast onze zesvoudige kam pioene mevr. Fanny Blankers- Koen zal zij op de 200 meter uitkomen. Deze internationale dames- athletiekwedstrgden Frankrijk- Nederland zullen 10 Augustus te Straatsburg worden gehou den. DISCUSWERPEN. Tijdens de landenwedstrijd Turkije-Amerika heeft de Ame rikaan Robert Fitch bij het dis cus-werpen een afstand ge haald van 54 meter 80. Het gehomologeerde wereld record staat op naam van de Italiaan Consolini met 53 me ter 34 (26 Oct. 1946). BREDLE HELPT DEN BRIEL De burgemeester van Briel- Ie in de staat New Jersey (V. S.) Edward A. Carpenter, is onder de inwoners van zijn ge meente éen inzameling begon nen voor „Brielie", zoals Den Briel (Z. H.) in het Engels heet. VLISSINGEN VOORUIT! U vergunne mij het volgen de te citeren uit een verslag in de N.R.C. over Eindhoven dat dat jaar 3000 woningen bouwt. „De meeste dlezer Woningen zgn zeer modern ingericht. Zelfs arbeiderswo ningen worden uitgerust met eenBruynzeelkeuken, een doucecel, stromend koud en warm water en op iedere Blaapkamer een vaste wasta fel. In de meeste hulzen be vinden zich vijf slaapkamers, waardoor tegemoet wordt giekomen aan de behoefte van die grote gezinnen". Tot schade van de ontwikke ling der gemeente mankeerde en mankeert aan de inrichting der meeste huizen te Vlissin- gen heel wat. Mogen boven staande regelen tot navolging én verbetering leiden! Een andere vraag is; „Wordt in VJdssingen met die vacantie- regeling van zaken en winkels voldoende rekening gehouden met die ontwikkeling en de be langen van de badplaats? Is er niet na te gaan hoe men dit aan de Belgische kust re gelt?" Ook voor de bewoners zijn sommige regelingen al heel ongelukkig en slechter dan bijv. in Middelburg. De bakkers o.a. en het verplicht halen van melk, wat voor die overbelaste hutsvrouw extra uren en weer in de rij staan meebrengt. Is er voor haar nooit yacantie? A. S. METS, Secr. V.V.V. ZWEMMEN ZWEMWEDSTRIJDEN. Zaterdagmiddag vonden zwemwedstrijden plaats in do Veerhaven te Kruiningen, ge organiseerd door de IJs- en Zwemclub „De Schelde". De uitslagen luiden: 70 m vrije slag dames: 1. Leny Hoogesteger, 1 min. 17 sec. (medaille van de burge meester) 2. Bep van de Berg, (medaille). 70 m vrije slag heren: 1. Jaap Sinke, 1 min. 2 sec. (me daille); 2. R. van Grember- ghen, (medaille). 70 m vrije slag jongens van 1417 jaar: 1. Hannes van Noorden. 1 min. 27 sec. (me daille). 70 m schoolslag heren: 1. R. van Gremsberghen, 1 min. 25 sec. (medaille). 70 m schoolslag jongens v. 14—17 jaar: 1. Magiel Saa- man, 1 min. 20 sec. 70 ra schoolslag dames: 1. Leny Hoogesteger, 1 min. 17 c. 70 m rugslag heren: 1. R. v. Gremberghen, 1 min. 27 s. 400 m vrije slag heren: 1. Jaap Sinke, 8 min. 40 sec. 400 m vrije slag dames: 1. Leny Hoogesteger. 25 m vrije slag meisjes be neden 14 jaar: 1. Marie Leen- dertse. 25 m vrije slag jongens be neden 14 jaar: 1. Jan Leen- dertse. De belangstelling voor de wedstrijden was groot. 's Avonds reikte de burge meester aan de prijswinnaars de prijzen uit. Zeeuwse kampioenschappen In het zwembad te Sas van Gent werden Zaterdag de Pro vinciale Zeeuwse kampioen schappen yerzwommen. De or ganiserende vereniging „De Bruinvis" uit Sas van Gent legde op 9 van de 10 kampi oenschappen beslag. Alleen mej. N. Manneke van de „Scheldestroom" uit Breskens wist zich bij de 100 m borst- crawl dames no. 1 te plaatsen, echter slechts met een tiende seconde voorsprong óp haar Bruinvis rivale mej. J. Claeys- ~ens. De uitslagen lulden: 100 m rugslag dames: M. Claeyssens (Bruinvis) 1.31.2 (Nieuw Zeeuws record). 100 m rugslag heren: R. Claeyssens (Bruinvis) 1.28.4 200 m schoolslag dames: R. Vergauwen (Bruinvis) 3.15. 200 m schoolslag heren: K. Hamelink (Bruinvis) 3.15.8. 100 m borstcrawl dames: N. Manneke (Scheldestroom) 1.24.7. 100 m borstcrawl heren: J. v. d. Steen (Bruinvis) 1.7.6. 3 x 100 m wisselslag dames: (Bruinvis) 4.31 (Nieuw Zeeuws record). 3 x 100 m wisselslag heren (Bruinvis I) 4.30.5. 5 x 50 m borstcrawl dames (Bruinvis) 3.27.5. 5 x 50 m borstcrawl heren (Bruinvis I) 2.47.5. De uitslagen van de polo wedstrijden luiden: Bruinvis II—Souburg 80 en Bruinvis I—Zeehond 61. DUIVENSPORT WEDVLUCHT. De vereniging van postdui- venhouders „De Scheldevlie- Igers" te Borssele hield 2 Augustus een wedvlucht uit Vilvoorde voor jonge duiven. De uitslag ig alg volgt: 1, 4 en 5 F. Nieuwenhuize, 2, 9 en 10 C. J. Bouwens, 3 en 7 C. de Krijger, 6 J. Duinkerke, 8 N. Mieulenberg. De algemene Nederlandse vereniging voor vreemdelin genverkeer heeft ten behoeve van die vacantiegangers een handilg foldertje „Vraagbaken voor vacanjtiegamgers" uitgege ven, waarin de adressen, zowel de landelijke als provinciale, dier V.V.V.afdelingen zijn ver meld. Kerknieuws NED. HERV. KERK. Ds. B. G. A. v. d. Wiel te Linschoten heeft het beroep bjj de NedL Herv. kerk te Tholen aangenomen. Ds. W. VroegindewelJ, Ned), Herv. predikant te Poortvliet, heeft het beroep naar Dussen aangenomen. Kantongerecht Middelburg Strafzitting. De vrachtrijder C. d. H. te Krabbendgke kreeg een boete van 5 subs. 3 d.h., daar hij reed met een verlopen rijbe wijs. Met zijn personenauto reed de aannemer H. K. te Mid delburg ver boven de max. toegelaten snelheid binnen de bebouwde kom van 's-Hecren- hoek. Een geldboete van 10 subs. 5 d.h. De verdachte M. B. te Kou- dekerlce fietste over de grote verkeersweg nabij Vlissingen terwijl hij van het daarnaast- liggende rijwielpad gebruik had moeten maken. Verdach te voldeed aan de hem opge legde geldboete ad 3 ter zitting. Evenzo had de verdachte M. A. M., handelsreiziger, wonende te Middelburg, als wielrijder niet over de Rijks weg onder de gemeente Nw- en St. Joosland mogen fiet sen, maar het daarneven lig gende rijwielpad moeten hou den. Een overtreding gelijk beboet aan de voorgaande met 3, waaraan verdachte ter zitting voldeed. De chauffeur G. H., wonen de te Middelburg, rijdende met zijn vrachtauto over de Rijks weg te Wemeldinge richting Vlakebrug naar Postbrug was in overtreding, daar de afme tingen van de vrachtwagen, waarmede verdachte reed het rijden in deze richting niet toeliet. Voor deze overtreding voldeed verdachte de hem op gelegde geldboete ad 6 ter zitting. Voor hetzelfde feit werd de chauffeur J. A. v. H., wonen de te Vlissingen, beboet met 6, waaraan verdachte ter zitting voldeed. Voor het fietsen zonder licht werden veroordeeld: C. M. G. te Wolphaartsdijk; J. F. S. te Ovezande: J. A. v; C. te Leersum; J. P. A. B. te Eindhoven; W. A. te Baar land; C. B. te Wissekerke, allen twee geldboeten ieder van 2 subs. 2x1 d.h.; voor het fietsen met een rijwiel zonder bel werd de verdachte J. M. H. F. te Utrecht ver oordeeld tot een geldboete van 3 subs. 2 d.h. De verdachte A. V., wonen de te Heinkenszand, hield het paard, dat hg moest geleiden aan een lang touw en ge bruikte zgn rijwiel om er naast te fietsen. Opgelegde straf 5 subs. 3 d. h. De verdachte J. H., aan nemer te Goes, had aldaar zijn rijwiel onbeheerd laten staan en werd derhalve veroordeeld tot een geldboete van 3 subs. 2 d. h. Bij controle op de personen auto van de veehandelaar A. de C. te Goes moest blijken, dat de remmen niet in orde waren. Verdachte werden twee geldboeten opgelegd, resp. van 30 en 20 subs. 15 en 10 d. h. Verkeersovertredingen P. K., chauffeur te Veere 5 b. s. 3 d. h.; C. B., chauffeur te Nw. en St. Joosland 7 b. s. 4 d. h.; N. v. d. V, monteur te 's H. Hendrikskinderen: 5 b. s. 3 d. h.; J. M. d. R., tele grafist te Goes: 3 b. s. 2 d. h.; J. V. te Kortgene: 4 b. s. 2 d. h.; N. v. A., controleur te 's H. Arendskerke: 3 b. s. 2 d. h.; J. L. D., kopersla ger te Middelburg: 10 b. s. 7 d. hi; M. H., landbouwer te Nisse: 5 b. s. 3 d. h. 47. Ja, eerst ging dat heel goed. Kap- pie en de Maat vonden dat de Chinezen en de rickshaws zo licht als veertjes wogen en ze renden langs de weg. Daar na liepen ze, en nog een poosje later sjokten ze, terwijl de zweetdruppeltjes langs hun gezicht gleden. Nadat ze op die manier nog een eindje voort gesjokt hadden, stonden ze stil en zuchtten eens heel diep. „Dat valt niet mee, jong!" zei Kappie. „Dat valt me eerlijk gezegd, lelijk te gen!" „Ik kan niet meer... geen stap meer!" klaagde de Maat. Wat een ellende, wat een harigheid!" „Ja", zei Kappie. „Ik vind, dat we nu maar weer ruilen moeten. Laat ons nu maar weer eens een poosje zitten en dc Chinezen trekken!" j „Natuurlgk!" vond do Maat. „Om en om! Zeg jongelui, nu willen wg weer zitten en nu moeten jullie ons maar weer een poosje trekken!" „Jullie moeten er uit!" riep de Maat. „Wy willen er in!" De Chinezen keken hem verbaasd aait en verroerden zich niet. Scheepvaartberichten Aangekomen te Vlissingen: 4 Aug. Risico v. Londen; 5 Aug. Nassauhaven v. Antwer- en, Brindam v. Antwerpen, 'enis v. R'dam. Vertrokken van Vlissingen: 4 Aug. Jura n. Goole, Jacoba n. Ipswich; 5 Aug. Heron n. Zeebrugge. Gepasseerd n. Antwerpen: 4 Aug. Salawati v. Barcelona; 5 Aug. Mr. Linthorst Homan v. Chestham. Gepasseerd v. Antwerpen: 4 Aug. Stad Maastricht n. A'dam, Omala n. Curacao, Ge- zine n. Rochester, Duivendijk n. New York; 5 Aug. Cateli n. Ierland, Westland n. Whiteha ven, Meratve n. zee. Amsterdamse beurs 1 Aug. 2 Aug, N.I.Hand.B. 103% 103 Ned.H.Mfl. cv A 116»/, 136 A.K.U. 191 */2 190'/2 Calvé cv A175 1743/4 Fokker VL 224 224 Unilever cv A2923/4 2901/2 Ned. Ford 377 382 Ned. Kabel 275 278 Philips 371»/. 371'/a BiUiton 355 350 Kon. Petr. 411 408 Amst Rubb. 1493/, 1461/, ELA.L*jn 2103/4 2013/4 Scheepv.U. 176 17 71/. H.V.A. 242 237 Dell B.Mij. 1343/4 1 29 Het zakenverkeer op de ef fectenbeurs wag vandaag van kalme aard. Na de meldingen van gisteren waren uit Indië geen berichten ontvangen, die een nieuwe kijk op die situatie openden, met het gevolg, dat het publiek zich weer groten deels afzijdig hield. Toch be stond er aanvankelijk enig aan. bod voor Indische fondsen en cultuuraandelen en de hoofd- koersen, welke voor deze fond sen tot stand kwamen, waren merendeels lager dan die vorige slotprijzen. Behoudens een en kele uitzondering, zoals bijv. aandelen Deli maatschappij. Het Amerikaanse mi nisterie van buitenlandse za ken heeft heden bekend ge maakt, dat die Brits-Ameri kaanse conferentie te Wash ington over de steenkoolpro- diuctle van het Ruhrgebied op 12 Augustus zal beginnen. Burgerlijke stand OVEZANDE. Bevallen: C. K. Rentemees- ter-de Winter, d. A. Bastiaan- se-van Halen, d.; H. Cornelis- de Jonge, z.; L. Dignus-Ver- mue, d. Overleden: J. de Baar, 84 jr. 's-HEER ABTSKERKE. Bevallen: L. de Jonge-de Jonge, d.; A. J. Houtekamer- Harthoorn, d.M. Tolhoek-de Roo, d.; J. Tolhoek-Lokerse, z. Overleden: C. E. Kriger, 46 j- Radioprogramma's DONDERDAG. Hilversum J 7 en 8 Ber.; 9 Werken van Smetana, Popper en Dvorak; 11 De Zonnebloem; 12.30 Lunchconcert; 13 Ber.; 13.25 Vervolg Lunchconcert; 15.15 Zangrecital; 15.45 Het Phil- harm. orkest; 16.45 Het Radio Philh. orkest; 18 Giaconda- ensemble; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.15 Het Amusementsorkest van de week; 20 Ber.; 21 Jan v. Weelden; 21.50 Met band en plaat voor U paraat; 22.30 Ber. Hilversum II: 7 en 8 Ber.; 11.20 Een Scandinavisch Mor genconcert; 12.15 Ensemble Bartho Decker; 13 Ber.; 13.15 Waltztime; 13.45 Paul Robe son; 14.20 Liederen van Hugo Wolf, Richard Strauss en Ri chard Wagner; 15 Voor zie ken en gezonden; 16.05 Repri ses; 17.30 Serenade program ma; 18 Ned. Strgdkr.; 18.30 Internationale koorzang; 19.10 Bont programma; 20 Ber,; 20.55 Paul Vlaanderen wordt onthaald; 21.30 Charme et elégance; 22 Hij en Zij; 23 Ber. Weerbericht HIER EN DAAR ONWEER. Weersverwachting, medege deeld door het K.N.M.I., gel dig van Dinsdagavond tot Woensdagavond: Meest zwaar bewolkt met regen, hier en daar met onweer, later in het Westen wat opklarend. Zwak ke tot matige wind tussen Zuid en West. Iets lagere tem peraturen dan Dinsdag. ZON EN MAAN. Donderdag 7 Augustus 1947. Zon: Op 5.09, Onder 20.21. Maan: Op 22.33, Onder: 10.51. 7 Augustus Vlissingen Terneüzen Hansweert Zierikzee Hoog Water u. If-NAP u. -f NAP 5.06 1.91 5.38 2.07 6.23 2.19 17.20 1.77 17.54 1.94 18.30 2.04 6.32 1.49 18.41 1.32 Laag Water u. —NAP u. —NAP 11.24 1.71 11.56 1.81 0.32 2.46 12.29 1.98 11.56 1.30 „Ik kan u een grote sorte ring laten zien, dame", zei Irma, „wij hebben de laatst uitgekomen modellen. Mis schien bevalt iets als dit u beter. 't. Past magnifiek by uw japon." Zij zette juffrouw Van Ar- kei een keurig hoedje op de blonde haren en deze keek in de spiegel met een gezicht of zg aan de andere kant van het glas een goudvisje met 'n haringkop zag zwem men. „Monsterachtig" zei ze. „I* weet nu wel zeker, dat u in het geheel geen smaak heeft." „Wilt u misschien eens even rondzien, dame?." vroeg Ir ma, die plotseling de komi sche kant van deze vertoning begon te zien en, met een zucht van verlichting, voelde dat de benauwende greep om haar keel verslapte en zg weer rustig kon ademhalen. Juffrouw Giesela keek met onverschillige blik om zich heen. „Heeft u werkeiyk niets anders?" vroeg ze. „Ah, die Giesela" riep de passerende Albertine van de damesmantels, die zo nu en dan wel eens een babbeltje op het kantoor gemaakt had. Juffrouw Van Arkel keer de zich om of zg door een schorpioen gestoken was. „U draagt hier de verant woording", zei ze, zich tot Irma wendend. „U heeft er voor te zorgen, dat ik hier niet als een dienstbode wordt toegeschreeuwd." „Nou moe!" zei juffrouw Albetine met een blik van de hoogste verbazing. _,De verantwoording van deze afdeling berust bg de chef", zei Irma, die de jon geman, die de hoedjes-, toi letjes- en mantelaffaire van Hans had overgenomen, haas tig zag naderkomen. Hij nam met één blik de toestand op het gevechtster rein in zich op. „Ik ben de chef van deze afdeling", zei hij beleefd. „Heb ik goed gehoord, dat u zich wenst te beklagen?" „Natuurlgk" zei juffrouw Giesela. „Als u hier de chef is, dient u er voor te zorgen, dat de damesklanten hier niet behandeld worden op een manier, die aan de vismarkt doet denken." Aan de vismarkt?" vroeg chef, om zich heen kij kend. „Je rooie zuster!" zei juf frouw Albertine, wier vader inderdaad een winkeltje in „levendige" en gerookte pa ling had gedreven. „Juffrouw Albertine", zei de chef strong, „u gaat on- middeliyk naar uw eigen af deling en daar spreken wij elkaar nader." Hy wendde zich weer tot de klant. „Heeft u", vroeg hij, „zich ook over juffrouw Hoogvorst te beklagen?" Juffrouw Van Arkel haal* de haar mooie schouders op. „Ik begrijp alleen niet", zei ze, „waarom men in deze af deling een verkoopster zet, wier gedachten biykbaar moer bg haarehvrienden dan by haar werk zgn." „Ik heb deze dame onze beste modellen laten zien", zei Irma, met een moeiiyk bedwongen glimlach, „maar mevrouw meende, dat er niet voldoende keus was." „Het spyt ml}, mevrouw" zei de chef, „maar in dat geval zullen wg u niet van dienst kunnen zyn. Wy kry« gen binnenkort de nieuwe zending herfstmodellen. Mis schien wilt u zo vriendelgk zgn, dan eens terug te ko men. Er zal zeker iets bg zgn, dat u zal interesseren." Juffrouw Giesela keerde zich om en verliet, zonder antwoord te geven, de afde ling hoedjes, nagestaard door de chef en door drie dames van de afdeling mantels, die op een S.O.S.-sein vanjuf frouw Albertine haar klanten een ogenblik in de steek had den gelaten en te hoop gelopen waren om als belangstellende figuranten In deze dramati sche één-acter te kunnen op treden. Juffrouw Mientje, een bru taal nest uit de leerlingen- afdeling, liet op het moment, dat de klant haar met hau- tainen blik passeerde, „toe vallig" een voetenbankje los, dat vlak voor de sierlgke blauwleren schoentjes van Giesela met een smak op de grond viel. ,„Kyk uit, uilskuiken!" riep juffrouw Van Arkel woedend. „Je vader met die hang* snor", repliceerde jufforuw. Mientje, slagvaardig, maar de chef kwam haastig nader* bij, joeg de vrouwelijke roof- dierengroep met enige bar baarse bevelen voor zich uit en keerde naar juffrouw Ir ma terug om van haar een humoristisch getint verslag van het verloop der gebeur tenissen te krygen. (Wordt vervolgd.) - De Sovjet-autoriteiten hebben voor dc aanstaande na- j aars-beurs te Leipzig voor Ne derland een bezoekersquotum van vijf honderd, toegestaan. Gemeente Katteiidijke. Burgemeester en Wethou ders van Kattendijke roepen sollicitanten op naar de be trekking van le ambtenaar ter secretarie, tevens gemeente-ontvanger. Totale jaarwedde (inclusief toelagen ingevolge Staatsblad G 13 en G 362): gehuwden 2277.— tot 2921.—; onge- huwden 2157tot 2701. Diploma GA I en volledige bekendheid met de gemeente administratie vereist. Diplo ma-toelagen: GA I 100.— bevolkingsboekhouden 50. Betrokkene zal waarschijn lijk ook benoemd worden tot secretaris-penningmeester van het Burgerlijk Armbestuur, waarvoor 150.per jaar. Toekenning van één of meer periodieke verhogingen is niet uitgesloten. Sollicitaties vóór 15 Aug. a.s. in te zenden aan de Bur gemeester van Kattendijke. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Nieuwe moderne radio's kleine en grote toestellen, met 3/i jaar garantie. Direct lever baar. Te bezichtigen: Donder dag 7 Augustus in Hotel „Du Commerce", Stationsstraat 19, Middelburg. V.V.V. CADZAND. Bezoekt op Zaterdag 9 Au gustus a.s. het Kinderstrandfeest te Cadzand-Bad. 's Morgens wandeling naar het Zwin. 's Middags kinder spelen en wedstrijden. Des avonds volksdansdemonstra- ties en concert door het mu ziekgezelschap „EXCELSIOR" te Cadzand. Zie publicaties in Uw ge meente. Kosthuis gevraagd voor leerling R.L.W.S., in be schaafd milieu. Brieven letter A 724, Büreau P.Z.C., Goes. U zoekt een mooie POEDERDOOS? Wij hebben ze in prij zen vanaf 3.95 tot 12.95. Ook de beste kwaliteiten. GELAATSPOEDERS en POEDERDONZEN voorradig. GRAVENSTRAA T 8. MIDDELBURG POOTUIENZAAD, oogst 1946, kiemkracht 92 Eigen selectie. J. DE KOK, A 199, Heinkenszand. Neem ze mee, vóór- of achterop. MANDJES of ZITJES hiervoor levert VAN DEN DRIEST Herenstraat 12, Middelburg. Dame b.b.h.h. zoekt KAMER met of zonder pension. Brie ven letter F 99, Bureau P.Z.C., Vlissingen. PENSION GEVR. voor man, vrouw en 4 kinderen (15 Aug. tm. 1 Sept.) in Vlissingen of omstr. Brieven lett. N 5, Bur. P.Z.C., Vlissingen. Te koop gevraagd 2e snee klaverhooi. H. P. GANSEMAN, Kapelle. Te koop i.z.g.st.z. herenrijwiel met g. b. Na 6 uur. Bouwen Ewoutstr. 36 bov., Vlissingen. Gelieve geen geld of goede ren af te geven aan Mej. ARNOLDUS—DE KLERK, Houttuinen 12, daar door mij niets wordt betaald. F. W. ARNOLDUS, Korte Geere 21, Middelburg. Gedem. O.V.W.-er b.z.a. in bakkerij, 4 jr. Holl., 2 jr. buitenl. ervaring, zelf standig gewerkt, v.g.g.v. Br. lett. M 4, Bureau P.Z.C., Vlis singen. PENSION AAN ZEE. Gemeub. zomerwoning met pension a 5 gld. p. d. p. p. voor 4 a 6 personen, yanaf*9 Aug. a.s. Door omstandighe den vrij gekomen. P. A. STOEL, Dishoek, Kou- dekerke (Walcheren). Gevraagd zelfstandig meisje of juffrouw in de huis houding, in gezin met 3 kleine kinderen. Salaris 60.p. mnd. Werkster aanwezig. Mevrouw DE GROOT, Vredelaan 37, Laren (NJI.) Chemisch reinigen van dames- en herenkleding DEPÓT PALTHE, Lange Delft 100, Middelburg. Thans onbeperkt aannemen! Telefoon 2080. MOOIE SORTERING met rubberklep voorradig. Gravenstr. 67, M'burg. Te koop prima Ritsema stofzuiger, 220 volt. Te bevr. bij M. VA DER, Langeviele 21, Middel burg. Verloren: Vrijdag j.L MEIS JESREGENJAS m. capuchon, tussen Zoutelande en Koude- kerke. Tegen beloning terug te bezorgen: v. HAREN, schoenenmag. Lange Delft, Middelburg. Verloren: JASJE van jon genspakje, omg. strand Vlis singen. Gaarne terug J. J. NOTEBAARD, Scheldestraat 44, Vlissingen. Verloren: een HERENRE GENJAS (grijs) met mono gram C.G.B. gemerkt. Tegen bel. terug te bez. bij Mevr. HAMELINK, L. Geere 11, Middelburg. Telefonisch aangesloten onder Fa. L. G. Daalhuizen Jr., Nieuwendijk 39, Vlissingen. Op urgentie-verklaring binnenkort te leveren AGFA-ISOLETTE en AGFA-KARAT Rolleiflex Automat. Vraagt inlichtingen: „Optica" A. L. Kampman Lange Vorststraat 49. Telefoon 2094 Goes. Wij zijn altijd nog het adres voor en 1 jaar garantie (be houdens stalen pennen) Lange Delft 111 Middelburg. Voor zo een flinke spoedig mogelgk dagdiensbode gevraagd CORVELEIJN, Nieuwendijk 3, Vlissingen. Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Middelburg. Op Vrijdag 8 Aug. is ook des avonds van 79 uur ge legenheid om hoeken te rui len. Wegens vacantie geslóten Zaterdag 9 Aug. tot Maandag 25 Aug. voor H. B. S. Lyceum Gymnasium Lager Onderwijs en alle andère onderwijsinstellingen worden geleverd door BOEKHANDEL Lange Kerkstraat 5, Goes, Korte Kerkstraat 2. TeL 2319. Gevraagd een Leerling-binder, leeftijd 1416 jaar. Drukkerij G. W. DEN BOER, Middelburg. Te koop z.g.a.n. wandelwagen, zeer sterk, op kogels en brede banden, 65.Verk. Quak- kelaarstraat 24, Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 15