Nieuwe eisen van Djocja Thans ordehandhaving Toekomst oorlogsgedupeerden UIT DE PROVINCIE Zeeuwen op de Mont Blanc Schouwen en Duiveland Tholen De Zeeuwse M.T.S. Zeeuwsch-Vlaanderen nippers REPUBLIEK STAAKT HET VUREN. Sjarifoeddin heeft in een radio-rede, waarin hy het sta ken van het vuren afkondig de, om. verklaard: „Wh moe ten ons thans echter houden aan de beslissing van de Vei ligheidsraad. Wy zijn niet meer gebonden aan de overeenkomst van Linggadjati. De Nederlan ders handelen opnieuw buiten Linggadjati, door Banka, Bi- li ton en Riouw onafhankelijk heid to geven. Wy wensen het conflict vredelievend op te los sen, doch op een geheel nieuwe basis. Wij wensen arbitral door een derde mogendheL, dat is een internationale com missie. Wapenstilstand bete kent vrijlating van onze pe- moeda's en terugtrekken tot de oorspronkelijke demarcatie lijnen". Maandagavond twintig uur Javatijd is door radio Djogja een regeringsverklaring van Sjarifoeddin voorgelezen, wel ke door atmosferische storin gen practisch onverstaanbaar was. Er werd echter in Bata via opgevangen, dat Sjarifoed din aankondigde, dat het be vel tot het staken van het vu ren was gegeven ingaande op hetzelfde tjjdstip als het Ne derlandse bevel. In zijn radio rede van 22 uur verklaarde Sjarifoeddin nog, dat de repu bliek herstel van alle republi keinse ambtenaren in hun vroegere functies eist. In zijn radiorede heeft S1a- rifoeddin nog gezegd: De Ne derlanders verklaren thans, dat zij voor orde en rust in de door hen bezette gebieden willen zorgen, tegen ons volk. Dit zal wraakgevoelens ont ketenen. In het bezette gebied vech ten nog vele strijdorganisa ties, die moeiltjk bereikbaar zijn. Hoe kunnen wjj hen op tgd bereiken, terwijl ons pas heden het telegram bereikte? U.S.A. erkent „Indonesia" niet. Het Amerikaanse departe ment van buitenlandse zaken igaf een verklaring uit, waarin het mededeelde, dat het niet in d ebedoellng van U.S.A. ligt de republiek Indonesia als een on afhankelijke .staat te erkennen. De republiek blijft gebonden aan haar verdragen met Ne derland en de Amerikaanse er kenning blijft beperkt tot de erkenning- „de facto" en voor het gebied, dat werkelijk onder bestuur van de republikeinen staat. Er is geen sprake van een erkenning de jure. Demobiliseert Engeland 300.000 man Do Defensieraad van het Britse kabinet Is, zonder te wachten op de terugkeer van Montgomery, chef van de gene rale staf van het Imperium, begonnen met de bespreking van de plannen ter verminde ring van de Britse strijdkrach ten. Als de plannen Dinsdag door het kabinet worden goed- fekeurd, zullen zij Woensdag oor Attlee in het Parlement worden bekend gemaakt als deel van de nieuwe crisispoli- tiek. Volgens schatting gaat het om demobilisatie van ongeveer 300.000 man, voornamelijk in Italië, Oostenrijk, Griekenland en het Midden-Oosten. HET 8UEZ-KANAAL Nu verschillende Nederland se schepen in de komende we ken door het Suczkanaal moe ten varen, wordt in de Egyp tische pers do actie voortgezet om aan deze schepen de door vaart door het Kanaal te ver bieden. Volgens de pers vervoe ren deze schepen wapenen en munitie naar Indonesië. Opstand in Paraguay. Volgens mededelingen van Paraguese vluchtelingen, die aan de Argentijnse grens zijn aangekomen, hebben de op standelingen thans de hoofd stad van Paraguay, Asuncion, omsingeld. Fabrleksdiefstallen. Gedurende de laatste tijd werden by een radiotoestellen en stofzuigerfabriek te 's-Gra- venhage herhaaldelijk radio onderdelen. voornamelijk lam pen vermist. Het stond wel vast, dat deze diefstallen door personeel werden gepleegd, doch door het ontbreken van visiticuses kon niet krachtda dig worden ingegrepen. Bij een gehouden steekproef, bleek, dat er in een week 88 radiolampen op ongewone wij ze uit de fabriek waren ver dwenen. Deze vermissingen wenden aan de recherche ge rapporteerd. De recherche stel de 'n onderzoek in en toen zij na ellenlange verhoren de ba lans ging opmakep, bleek het, dat er achttien verdach ten waren, die zich aan dief stal, aan medeplichtigheid daaraan of aan hedlng hadden schuldig gemaakt. Zestien de zer verdachtenvan wie het merendeel in Rotterdam woont, waren werkzaam bij deze fa briek. Vele radio-onderdelen, door do verdachten gekochte kleding en sieraden, alsmede 170 konden in beslag geno men worden. In SOEKARNO SPRAK. een radiorede, te mid dernacht plaatseiyke tyd over radio-Djokja gehouden, heeft Soekarno als opperbevelhebber der republikeinse strijdkrach ten o.m. het volgende gezegd: Op de 21ste dag van de vorige maand, dj. op de derde dag van onze heilige maand, heb ik het Indonesische volk en onze strydkrachten bevolen ge- lijktydig op te staan tegen de Nederlandse agressie. De Vei ligheidsraad heeft thans de suggestie aan de hand gedaan, de vijandeiykheden, door de Nederlanders begonnen, te be ëindigen. Een dergelijke sug gestie is ook aan de republiek gedaan. Wy hebben bewezen de Nederlandse agressie te kunnen beantwoorden. De we reld trekt de gerechtvaardigde houding van de republiek niet in twyfel. Thans propageert de wereld de vredelievende weg door het doen beëindigen van de oorlog in Indonesië. Wij hebben in deze vredelievende weg het volste vertrouwen: Hij is de beste en de meest effec tieve. Daarom beveel ik thans, het voorstel van de Veilig heidsraad ter harte te nemen en met vaste overtuiging onze strijd voortzettend, aan alle republikeinse strydkrachten en aan het volk op dit moment alle vyandeiykheden te staken en op de respectieve posten te biyven. Hei Zeebad. Toen de Scheveninger Pronk, 130 jaar geleden, het eerste zeebad in Ne derland opende, was men uitermate beducht voor deze publieke zwemmery. Aanvankelijk werd het strand gedeeltelijk afge zet en de baders moch ten slechts een voor een in de golven. De waaghalzen, wer den in een koetsje naar zee gereden. Het volgende ijselijk toneel wordt verteld in een oud verhaal: „Alsdan ontrolt zich een zeil, welks uiteinden ter lengte van 25 voet in het water nedervallen, den zich badenden alzoo in staat te stellen, om geheel ongezien uit de koets in het water af te stijgen om zich als onder een tent in volle zee te baden en tevens aan de heilzame werking van den golfslag blootgesteld te wezen". Tegen het einde der vorige eeuw bracht een hooggeplaatst Haags ambtenaar een ware op schudding teweeg toen hij 't waagde om op een goede dag met zijn twee dochters in., zee te gaan baden! Scheveningen kreeg toen de naam van frivool, lichtzinnig te zijn Totale verllesHjst74 dood, 16 vermist. 178 gewonden. THANS ORDEHANDHAVING Het Nederlandse legercom muniqué van 5 Aug. luidt als volgt: West-Java en Midden Java. De zuiveringsacties en afron- dingsaefcies zijn 4 Augustus voortgezet. In verband met belichten betreffende terreur tegen daar wonende Chinezen ia Gombong, 30 kilometer ten Oosten van Banjoemas, door ons bezet. Oost-Java. Grissee, 15 kilo meter ten Noordwesten van Soerabaja ls bezet. Op Madoera werden de beveiligingsmaatre gelen en zuiveringsacties voortgezet. Boven Kamal (Ma doera) is 'n „Firefly" door het luchtafweergeschut neerge schoten. Noord-Sumatra. De maatre gelen voor het herstel van recht en veiligheid werden voortgezet. De afronding van het reeds bezette gebied heeft plaats gevonden. Kisaran. Tandjoengbalai en Oelakme- dian (resp. 150, 190 en 180 ki lometer ten Zuidoosten van Medan) en Aer Saoeli bij het Tobameer werden bezet. Midden Sumatra. enige schermutselingen, o.a ten Noorden van Batoeradja. Op 4 Augustus, 15.30 uur werd de officiële boodschap van de voorzitter van de Vei ligheidsraad voor minister, president Sjarifoeddin in een berichtkoker boven het vlieg veld Djogja afgeworpen. De Nederlandse troepen heb ben in de nacht van 4 op 5 Augustus om 24 uur p-laai Uike tijd de opmars gestaakt ingevolge opdracht van de le gercommandant. Van dit tijdl- stip af zullen slechts maatre gelen worden uitgevoerd voor het vestigen en handhaven van recht en veiligheid: in de thans bezette gebieden. Uit nagekomen bericht blijkt, dat het totaal aantal gesneu velden volgens tot dusver ont vangen gegevens 74, het aan tal vermisten 16 en het aantal gewonden 178 bedraagt. SJAHRIR TE CAIRO. ting van Loeboek Aloeng bleek noodzakelijk in verband met de terreur tegen de bevolking. De zuiveringsacties op Zuid- Sumatra gingen gepaard met Na een kort verblijf te Cairo is Sjahrir vertrokken. Aan de corespondent van A.F.P. heeft hy nog verklaard, dat hg ten- volle vertrouwt, dat het recht aan de zijde van Indonesië is. De Nederlanders, aldus Sjah rir, hebben een beslissende fout gemaakt, welke de sympathie De bezet- van de gehele wereld van hen heeft afgewend. De interventie van de Veilig heidsraad verschaft ons de ge legenheid onze zaak openlijk te verdedigen. Agrarische Kamerleden weinig actief? Hangars voor Zeeuwsch Vlaanderen geweigerd. Vorige week heeft de kring Oostelijk Zuid-Bevéland van de Z.L.M. vergaderd en in die vergadering heeft ir. M. A. Geuze, de algemeen voorzit ter, het woord gevoerd. Hij deed een aantal mededelingen, die wijdere bekendheid ver dienen. In de eerste plaats uitte hij zijn teleurstelling over de hui dige positie der oorlogsgedu peerden. Het lijkt er op alsof velen voor altijd gedupeerd zullen blijven en dat mag niet. Spr. belichtte uitvoerig de financiële bezwaren. Het zou beter zijn wanneer het bureau wederopbouw boerderijen on der het ministerie van land- - bouw kwam. Wat de terugbetaling van de werkelijk te vergoeden schade-bedragen betreft, doet de stichting wat zy kan. Wil de Regering geen gelijk geven, dan is het verder de taak voor de agrarische Ka merleden. Het moet gezegd worden, dat deze wel eens wat actiever zouden kunnen op treden. Er bestaat een goede kans, dat de kleinere bedrijven wel de vervangingswaarde ver goed zullen krijgen. Dat men de grotere hiervan buiten zou sluiten, blijft een onbillijk heid. Ook schijnt het, dat men verschil wil maken tussen hen, die hun bedrijf rationeel gaan herbouwen, en hen, die ge heel de oude gebouwen terug willen. Dit is, in zijn alge meenheid, verre van fraai. Spreker deelde nog mede, dat 'n extra invoer-contingent van 75 hangars uit België voor Zeeuwsch Vlaanderen gewei gerd is, daar het handelsver drag met België reeds afge sloten was. Dit valt ernstig te betreuren. Het Ministerie van Finan ciën heeft voorts weinig be grip voor de deblokkering van gelden van gedupeerden. Van de bijzondere regeling bedrijfs-credieten, die de Boe renleenbanken kunnen ver strekken, is voorts nog zeer weinig gebruik gemaakt in Zeeland. Vermoedelijk vloeit dit voort uit onbekendheid van de betrokkenen. De Boe renleenbanken hebben hier te weinig ruchtbaarheid aan ge geven. De heer D. H. Mulder, ambtenaar ter gemeentesecre tarie te Vlissingen verwierf op 4 Aug. de acte Frans M.O.A. Het muziekgezelschap „Euterpe" te Heinkenszand gaf Zaterdagavond onder leiding van. de directeur, de beer J. die Toonder uit Kloetinge, een ocncert op de Markt. Dc heer W. A. Rookus, vroeger te 's-Heer Hendriks kinderen, thans te Amsterdam, slaagde voor het te 's-Graven- hage gehouden Staatsexamen A, 5-jarige Hogere Burger- School. Te Stavenisse heeft de trekking plaats gehad van de loterij ten bate van de muziek vereniging „Oefening baart kunst Te Breda slaagden voor Costumière de dames: M. van Gemert-de Hullu, J. Kesteloo te Souburg; C. Harpe te Melis- kerke en J. Geschiere te Big- gekcrkc. Ernstige ontploffing op Belgisch jacht. Te Hanswee rt heeft zich Maandagmorgen aan boord van een Belgisch jacht, waar mee zeven personen naar Ant werpen zouden vertrekken, 'n ontploffing voorgedaan, waar door enkele opvarenden wer den gewond. Twee personen liepen dusdanige verwondingen op, dat zij naar het St. Joanna- ziekenlhuis te Goes moesten worden overgebracht. Een hunner verkeerde Maandag avond in levensgevaar. „Elandsfontein" naar Vlissingen. Het m.s. „Elandsfontein" van die N.V. Verenigde Ned. Scheepvaart Mij., keert, ge wond daar de oorlog- maar nog altijd te herstellen, terug naar Nederland. Zaterdag heeft de sleepboot „Zwarte Zee" het schip te Danzig vastgemaakt en Is er de reis naar Vlissingen mee begonnen, waar, zoals wij reeds meldden, de werf „De Schelde" voor de reparatie zal zorgen. De „Blandafontein" la 10.800 b'.r.t. groot en werd door de oorlogshandelingen zwaar be schadigd. Eerst dezer dagen is 'iet schip vrij gegeven. Scholieren zochten het hoger op. Zeven jeugdige Zeeuwen, G. Braam uit 's-Heer Abtskerke, W. S. Duvekot uit Goes, M. A. de Jonge uit Biezelinge, W. L. de Koeg'er uit Yerseke, A. Nijs- sen uit Kapelle, C. Wabeke uit Krabbendgke en A. Oste uit Vlissingen, zijn onder leiding van de heren H. Fonck en H. J. Kersten gedurende hun va- cantie weg getrokken uit het vlakke Zeeuwse polderland en hebben het hogerop gezocht. Veel hogerop zelfs. Om pre cies te zgn 4807 meter hoger. Ze zgn namelgk naar Frankrijk getogen en hebben daar de Mont Blanc beklommen. Niet ineens natuurlijk, want voor „laaglanders" die zich voor het eerst aan bergklimmen wagen, is enige training vereist. Ze hebben dan ook tien dagen ge traind en zijn daarna gestart voor de grote tocht: De Mont Blanc. De tocht heeft twee dagen geduurd. De eerste dag werd geklommen tot 3825 meter en werd overnacht in de refuge de l'Aiguille de Gouter. Reeds vroeg werd daar gestart. Om 3 uur gingen de jongens op sjouw en om half negen werd de top (4807 meter) bereikt. De weersomstandigheden wa ll and gewond. Om zes uur 's avonds werd ren zeer gunstig zodat de Zeeuwen een schitterend uit zicht hadden en volop konden genieten. De afdaling geschiedde over de grote gletschers en leverde hier en daar nog wel enige technische moeilijkheden op voor de jonge alpinisten (de jongste is 16 en de oudste 19 jaar), maar ongelukken deden zich niet voor. Bij de beklim ming werd alleen de heer Du vekot uit Goes licht aan zijn Zierikzee DE SCHELDEBANK. Zaterdag werd te Zierikzee de algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. „Scheldebank" te Zierikzee ge houden. De belans en de verlies- en winstrekening over 1946 wer den goedgekeurd. Het dividend werd vastgesteld op 6 Van 4 Augustus a.s. is dividend be- wys No. 29 betaalbaar. De heer A. C. de Oude, die als commis saris aftrad, werd met alge mene stemmen herkozen. Haamstede CONCERT. De Harmonie „Witte van Haemstede" te Haamstede gaf Zaterdagavond in de muziek tent een concert, waarbij ook de beide nummers, waarmee op het concours in Zierikzee een groot succes werd behaald, werden uitgevoerd. Een groot publiek beluisterde met aan dacht en in stilte naar de ver schillende nummers, waarvoor de muzikanten zeer erkentelijk waren. VOLKSDANSEN. Door de meisjes uit het kamp van de Ned. Chr. Stu denten Vereniging, te Haam stede. onder leiding van mevr. Niemerjer, werden Zaterdag middag in de muziektent ver- schillendle kampliederen gezon gen, terwijl ook verschillende volksdansen werden uitge voerd. Ook spelletejs werden gedaan, waaraan spontaan door de kinderen uit de ge meente werd deelgenomen. De burgemeseter, Jhr. R. Röell, gaf door zijn aanwezigheid blijk van belangstelling. het dal weer bereikt. Van de tocht werden natuurlgk ver schillende foto's gemaakt en er werd zelfs een film opgeno men. Een groep Zeeuwse meisjes zal midden Augustus ook een poging aanwenden om de top van de Mont Blanc te halen. Het blijft echter de vraag of zg het zo hoog zullen weten te sturen Marktberichten COÖPERATIEVE VEILING ZIERIKZEE. Veiling van 4 Augustus 1947. Andgvie 11; Princessebo- nen 1417; Stoksnijbonen 3235; Aardappelen 8.90 10.40; Tomaten 1620; Yellow 2137; Earley Vic toria 1223; Perzikappel 2040; Zigeunerin 25 32; Oomskinderenpeer (val) 2431; Noord Holl. peer 21—25; Précose 30—41; Early Laxton 8696; Washington 9098; Ontario 71—81; Czar 78—96; Ra barber 6; Kroten 5.10 5.30; Uien 1821, alles per 100 kg. Netmeloenen 4576; Bloemkool 1526; Kropsla 7JL08; Perziken 5—15; Komkommers 79; Bospeen 15, alles per 100 stuks en bos. Tholen DE NEDERLAAGSERIE. De op Zaterdag 2 Aug. j.l. vastgestelde voetbalwedstrijd tussen Tholense Boy's en Uni- tas uit Kloetinge voor de „Ne derlaagserie" kon niet door gaan, daar Unitas door om standigheden verhinderd was. Volgens het programma komt „Val Aan I" uit De Heen Zaterdag 9 Aug. a.s. te Tholen spelen, des avonds 6.3 uur. „CONCORDIA TE HALSTEREN. Zaterdagavond 2 Aug. jl. waren de leden van de Harmo nie Concordia" te Tholen te gast bij het Fanfaregezelschap „St. Caecilia" Eensgezindheid" te Halsteren, waar Concordia" een zomeravondconcert gaf. ZANGAVOND. Zaterdagavond 2 Aug. j.l. vond te Tholen op het terrein van de heer Moeliker aan de Singel de door de Chr. Gem. Zangvereniging „Sursum Cor- da" georganiseerde zangavond plaats waaraan de volgende zangverenigingen „De Lof- stem". St. Maartensdijk, dir. J. C. Geluk; „V.Z.O.", St. An- naland dir. C. Scherpenisse; „Zangerslust", (Vrederust Bergen op Zoom dir. J. A. Mi- chaël; „Kerkkoor", Oud'-Vos. semeer, dir. Ridderhof; „Sur sum Corda", Oud-Vossemeer, dir. H. Schutte Jz.; „V.Z.O.S." St. Maartensdijk, dir. Riedijk; „De Lofstem", Poortvliet, dir. A. Heijboer en „Nieuw Leven", Stavenis9e, dir. W. Leune, hun medewerking verleenden. Tot slot zong „Sursum Cor da" uit Tholen onder leiding van directeur H. Schutte Sr., uit Bergen op Zoom, een vijf tal nummers, waarna, geza menlijk het „Avondlied" werd gezongen. Wagen reed op landmijn. Maandagmorgen omstreeks 11 uur is aan het Goese Sas onder Kattendrjke een ernstig ongeluk gebeurd. De 47-jarlge koopman in groente en fruit. J. Bruel uit Goes, was met zijn paard en wagen naar de barakken gere den om .groente af te leveren. Op de1 wagen reden mee een dochtertje van B. en een zoontje van K. Terwijl de kin deren gelukkig de wagen ver iaten hadden om bloempjes langs de weg te plukken, trap te het paard op een landmijn en werd in stukken gereten. B., die op de wagen zat, werd zeer ernstig aan het hoofd ge wond en speciaal onder de ogen getroffen. Wondèr was, dat de wagen ongeschonden bleef en alleen het lemoen er af was geslagen. Spoedig wa3 hulp aaiivezig en kon de getroffene, die bij ken nis was gebleven, naar het St. Joamna-ziekenhuis te Goes worden overgebracht. Dit is weer een bewijs dat men nog steeds gevaar loopt op plaatsen waar men het niet verwacht. Ter plaatse van het ongeluk is steeds verkeer en 's morgens was -nog de autobus met een 40-tal perso nen gepasseerd. COLORADOKEVERS IN O.- ZEEUWSCH-VLAANDEREN Op de kleine percelen aard appelen van volkstuinders in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen komen nog steeds zeer veel Coloradokevers en -larven voor, niettegenstaande de krachtige bestrijding door mid del van bespuiting. Ook op koolgewassen worden de ke vers somwyien geconstateerd. De prijscontrole. Enige malen reeds trad in Zeeland op de speciale brigade van de prgsbeheersing. Kort geleden was de ,Horeca"- patrouille van deze brigade ac tief en to.en kwam aan het licht, dat zowel te Goes als te Middelburg afweermaatrege- len waren genomen. Het bleek namelgk, dat zodra de pa trouille aan het werk toog een jongeman op 'n flets klom en alle caféhouders in de omge ving van het marktplein, plus de aanwezige marktkooplieden, waarschuwde tegen de contro leurs. Zakenlieden, die in over treding waren, konden daar door tijdig prijsaanduidingen in overeenstemming brengen met de voorschriften. Enkele marktkooplieden staakten plotseling de verkoop, onder voorgeven, dat ze juist wilden gaan eten enz. Ook werd door winkeliers levendig bij de prijscontrole-ambtenaren informeerd, waarheen hun verdere tocht zou voeren welke eilanden ze die dag nog zouden bezoeken. Dit schiedde blijkbaar met de doeling een waarschuwing naar deze eilanden door te geven. Met name voor Zeeuwsch-Vlaanderen bestond levendige belangstelling en het vermoeden is gewettigd, dat de winkeliers in dat deel van de provincie hijzonder gri op de hoogte worden gehou" den van het doen en laten der controle-ambtenaren. Wij kunnen hieruit één ding aflei den: er is blijkbaar een cate gorie van winkeliers, die door het optreden van de ambtena ren tot voorzichtigheid wordt gemaand! Opening op 2 Sept. a.s. te Vlissingen. 2 September zal de M.T.S. te Vlissingen haar poorten ope nen voor de toekomstige Zeeuwse werktuigkundigen. Voor Zeeland kan dit alleen maar reden tot blijdschap zijn. De aanmelding van leerlingen bewijst dit ook overigens wel. Reeds 20 leerlingen gaven zich op. Er zijn er bij uit Beveland, Walcheren, Zw.-Vlaanderen en zelfs een Tholenaar. Voor een gedeelte moeten deze leerlin gen te Vlissingen in pension, maar dat kan geen bezwaar zijn, want daarvoor wordt ge zórgd en het internaat van de Zeevaartschool heeft voor deze jongelui nog enkele plaatsen vrij. Mocht de pensionprgs die voor rekening der ouders komt financieel een bezwaar zijn, dan staat daar tegenover dat het schoolgeld, 150.per jaar, voor hen die daarvoor in aanmerking komen verminderd kan worden. DE EISEN. Ook de toelatingseisen vallen mee. Alleen zy die 3 jaar H.B. S. of daarmede gelijk te stellen onderwijs hebben genoten, moe ten examen doen. De eisen zijn nagenoeg gelijk aan de toela tingsexamens voor de afdeling stuurlieden van de zeevaart school. H.B.S.ers die het diplo ma 5-jarige cursus hebben of een diploma, dat daarmee ge lijk staat, kunnen zo tot de school toetreden en het ligt verder in de bedoeling voor de ze categorie volgend jaar, zo als dat ook op de andere M.T. S.-sen in ons land gebruikelgk is, een z.g. „sterklas" in te richten, waardoor zij dan met een in de tweede klasse belan den. Ook op andere gebieden tracht men de toename van leerlingen te stimuleren. Zowel in Middelburg als in Vlissingen worden overbruggingscursus sen gevormd en de leerlingen van deze cursussen kunnen na één jaar, bij gebleken geschikt heid, toelatingsexamen voor het middelbaar technisch on derwijs doen. Dat er zich tot nu toe slechts 20 leerlingen aanmeldden wil niet zeggen, dat de belangstel ling voor dit onderwijs zo ge ring zou zgn. Men moet niet vergeten, dat er slechts één week lag tugs en het toelatings examen en het bekend worden, dat de M.T.S. er nu definitief zou komen. Bovendien staat tot 2 September de aanmelding open voor die leerlingen die geen toelatingsexamen behoe ven te doen. VOORUITZICHTEN. Hoe zijn nu de vooruitzichten voor de aanstaande Zeeuwse technici Het antwoord kan al leen maar luiden: zeer gunstig. De plannen, die vooral in ons gewest bestaan voor industria lisatie moeten met behulp van technici worden uitgevoerd en niet alleen in Zeeland zijn deze mensen hard nodig, doch ook elders in ons land. Ook voor het practijkjaar, het derde jaar van de vier-jarige leergang, be hoeft men niet bevreesd te zgn. De K.M. „De Schelde" wil de leerlingen gedurende het prac- tijk-jaar te werk stellen. Dat gebeurt echter geheel vrijwillig en indien men ergens anders heen wil, dan kan dat rustig gebeuren. Van belang is nog te melden,- dat er reeds nu aan gedacht wordt in de toekomst de M.T.S. nog met een afdeling uit te breiden. Ook met de belangen van de andere delen van Zeeland wordt terdege rekening gehou den. Zo zal waarschijnlijk het beginuur der lessen zo gekozen worden, dat men uit vele plaat sen in de provincie Vlissingen voor de aanvang der lessen aan de M.T.S. tijdig bereiken kan. Spoorstudenten zien dus ook hun belangen behartigd. En waar men zo werkt, in het belang zowel van de leer lingen als van Zeeland, kan het niet anders of aan de school zal een lang en voorspoedig leven beschoren zijn. DE VISSERIJ IN Z.-VLAANDEREN. De sportvissers in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen hebben tot hiertoe over het algemeen niet te klagen over de vang sten. Karper is in deze streek reeds zeer veel gevangen. Ook paling en allerlei soorten wit- vis. De baars is echter de laatste jaren schaars. Kort na de inundatie zijn enorme hoe veelheden baars gevangen. Sindsdien zgn de vangsten van deze vissoort steeds minder geworden. De vangsten van de beroeps vissers zijn niet zo ruim, tot hiertoe zgn ze middelmatig. Oostburg D.K. OOSTBURG. De na-uitreiking van bon kaarten levensmiddelen zal ge houden worden op 8 Augustus te Oostburg. Axel JAARVERGADERIN G VOETBALVERENIGING „AXEL." De jaarvergadering der voetbalvereniging „Axel", die Vrijdagavond gehouden is, was druk bezocht. Uit de verschil lende jaarverslagen bleek, dat de vereniging er goed voor stond. De ontvangsten bedroegen ƒ5990,88; de uitgaven 5704,43 en een batig saldo van/ 286,45. Door het bedanken van de heer Abr. Riemens, werd in diens plaats als bestuurslid gekozen de heer H. Dieleman. De aftredende bestuursleden, de heren Adr. Riemens en J. H. Peeters werden herkozen; in de plaats van de heer C. H. Jansen werd gekozen de heer G. v. d. Casteel. In de elftalcommissie werd herkozen de heer J. v. d. Ber- ;e en gekozen de heren J. )ronkers en K. Gans. Door de drie aan de compe titie deelnemende Axelse elf* tallen werden in het afgelo pen seizoen 402 doelpunten ge scoord; hét aantal tegenpun- ten bedroeg 98. De thuiswedstrijden werden door 12.048 betalende bezoe kers bijgewoond. Sas van Gent Vrijdag 5 September om 7 uur zal de burgemeester van Sas van Gent in het stadhuis officieel de feestweek, ter her denking van het feit, dat 400 jaar geleden Keizer Karei V toestemming gaf tot het gra ven van het kaanal van Gent naar zee, openen. Aan dit feit dankt Sas van Gent haar ontstaan en viert dus feest, met een programma dat klinkt als een klok. Vrijdags, na de officiëele opening, zal de harmonie „De Verenigde Vrienden" 'n feest- concert geven. De officiële genodigden zul len Zaterdagmiddag om twee uur op het gemeentehuis wor den ontvangen. Tegelijkertijd wordt dan in het patronaats gebouw de tentoonstelling van prenten, oude kaarten en belangrijke stukken uit de ge schiedenis van Sas van Gent geopend. Om 4 uur wordende internationale zwemwedstrij den gehouden. Zaterdagavond om 8 uur vindt op Molenberg dan de première plaats van het his torisch openluchtspel. 200 Per sonen werken hieraan mee. Ook Zondagavond zal dit open luchtspel worden opgevoerd. Zondagochtend worden in de kerken dankdiensten gehou den, terwijl 's middags om drie uur een internationale voetbal wedstrijd zal worden gespeeld. Dinsdag zal een wielerwed strijd over 140 km. voor be roepsrenners worden gehouden, terwijl er Woensdag een groot kinderfeest wordt georgani seerd. Donderdagmiddag zul len er twee lezingen worden gehouden en Vrijdagavond geeft het symphonie-orkest met medewerking van soliste en koor een concert. Zaterdag zal er naar de ring gestoken worden en een volkskoers wor den gehouden. Oude favorieten zullen tijdens de rit tonen wat ze nog kunnen. Een harmonie gezelschap uit Helmond zal 's avonds een concert geven. De feestelijkheden worden Zondag besloten met een fes tival en 's avonds turndemon- straties. Gedurende de feestweek zul len er bovendien nog tal van andere attracties zijn, als handboogschieten, terwijl er ook verschillende kermisver makelijkheden zullen zijn. Het lijdt geen twijfel of de feestweek in Sas van Gent zal slagen. Zeeuwse De heer J. A. Slager, thans onderwijzer aan de Bijzondere school te Wekerom (GTd.), vroeger te St. Annaland, slaag de voor de hoofdakte L. O. De heer P. Baaij Jaczn. te Tholen slaagt aan de Techni sche Hoge school te Delft voor het propaedeutisch examen le gedeelte scheikunde. De heer P. de Bree te Zie rikzee is benoemd tot kerke lijk ontvanger van de Ned. Herv. Gemeente te Zierikzee. De heer J. H. Kloet te Kerkwerve is benoemd tot da gelijks opzichter bij het ont wateringsplan van het water schap Schouwen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 14