PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT: Vlissingen krijgt een park van 3 hectare Engeland krimpt zijn belangensfeer in Benelux-wet getekend Dank aan onze troepen Vliegen over Brits-Indië 190e Jaargang - No. 184 llltyav. van de firma Provinciale Zeeuwscbe Courant. Middelburg. Dr"bktri| Firma F. van de Velde |r.. Vlissingen. Dit blad verschijnt dayelijka. behalve op Zon- en Algemees Christelijke feestdagen. EDITIE VOOS SCHOUWEN EN DUIVELAND. THOLEN EN ST. PHIUPSLAND. W O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN .««.n-. Woensdag 6 Aug. 1947 ABONNEMENTSPRIJS: 25 cent per week 1 3.20 per kwartaalfranco oer post 1 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS minimum per adver» Bureaus gevestigd te Vlissingen Walstraat 58-60. t i 10 (2 lijnenI Middelburg Londenscbe Kaal 29 telefoon 2077 en 2924 Goes Tuf kade 15. telefoon 2475 Oostburg Gratamastraat 3. telefoon 107 Tere euten e,iwk..». «aw P.Z.C.. Mmrito.. INTERNATIONALE REACTIE. De gebeurtenissen der laat ste dagen hebben de interna tionale positie van Nederland met het oog op de gang van zaken in Indonesië zonder twij fel aanzienlijk versterkt. De rede van mr. van Kleffens in de Veiligheidsraad heeft zeer veel indruk gemaakt, het ac cepteren van Amerikaanse be middeling eveneens en men vindt dit weerspiegeld in de internationale pers, die de laatste dagen van de vorige week een critisch geluid had laten horen. De leidende organen begin nen meer en meer begrip te tonen voor de Nederlandse houding. Zo schrijft de Londense „Ti mes", dat de Indonesische re publiek duidelijk heeft laten zien, inefficient en zonder zorg voor de belangen der massa's te zijn. Het belangrijkste En gelse dagblad betwijfelt thans of de republiek de onafhanke lijkheidsverlangens van de vol keren van Java, Sumatra en Madoera wel vertegenwoordigt, het wijst verder op wantoestan den in de republiek en neemt zelfs niet aan, dat het bevel om het vuren te staken overal zal worden opgevolgd. De „Ti mes" stelt daarom een volko men onpartijdig onderzoek voor naar de gegrondheid van de eisen der republikeinse rege ring. Andere Engelse bladen laten een zelfde geluid horen en de rechtse Franse pers stemt daarmede in. België staat ge heel aan de Nederlandse zijde, alleen in Amerika lopen de standpunten uiteen. Algemeen echter dringt men er in de V.S. op aan, dat spoed gezet zal worden achter de Ameri kaanse bemiddeling, om ver der bloedvergieten te voorko men. Opvallend is dat Wall- street van oordeel is, dat de gebeurtenissen in Indonesië in ieder geval geen beletsel zijn voor leningen aan Nederland. Zeer merkwaardig in de ge hele Indonesische kwestie is de houding van Australië. Neder land en Indonesië hebben zich in 1942 zware offers getroost ter- wille van de veiligheid van Australië. Als er geen slag in de Javazee was geweest, wat zou er dan met Australië ge beurd z\jn? Zou het een Japan se invasie hebben kunnen voorkomen Welnu, nauwelijks waren de Japanners verdwenen, of Aus tralië begon zich tegen Neder land te keren. De Australische regering heeft toen alles in het werk gesteld om de schuld van allerlei anti-Nederlandse han delingen op de vakverenigin gen te schuiven. Het openlijk partij kiezen van de Australi sche gedelegeerde in de Vei ligheidsraad voor Indonesië en tegen Nederland spreekt echter boekdelen. Nederland had op zijn zachtst gezegd een andere hou ding van de Australiërs mo gen verwachten. Overigens deelt Nederland de nieuwsgierigheid van het buitenland ten aanzien van de vraag, of de republiek Indone sië thans het vuren inderdaad zal staken en... bereid is inter nationale bemiddeling te aan vaarden. Elders in dit blad vindt men het bericht, dat de Nederland se militaire missie in Duits land zich genoodzaakt heeft gezien te protesteren tegen zeer felle Duitse critiek op de gebeurtenissen in Indonesië. Critiek van deze zijde ontbrak er nog maar aan... Record in IJmuiden. Visapparaat op volle toeren. Het visserijbedrijf in LJmui- den beleefde Zaterdag l.L en Maandag de drukste dagen na de oorlog, hetgeen in de eerste plaats het gevolg was van de grote aanvoer van verse ha ring. Zeven haringtrawlers voerden deze beide dagen niet minder dan 11.000 kisten of 550 ton haring aan. Door deze vangsten maakten de haringtrawlers grote besom mingen. De vier boten, die Maandag binnen waren, besom- den gemiddeld f 30.000.De totale visaanvoer op beide da gen bedroeg ongeveer 18.000 kisten of 900 ton. De snelle wederopbouw van het visapparaat in IJmuiden blijkt niet alleen uit het feit, dat zulke enorme hoeveelheden gevangen kunnen worden, maar ook daaruit, dat op elk der beide dagen de gehele aan voer gelost, gepakt en verzon den kon worden. De omzet be droeg Zaterdag en Maandag telkens f 150.000. COMFORTABEL REIZEN. Door de Rotterdamse Tram weg Mij. worden geregeld bo ten verhuurd aan Belgische reisbureaux, die daarmede trips naar Walcheren organise ren. Soms verhuurt men ook wel eeng een boot, die de dienst met Schouwen-Duiveland on. derhoudt, waarvoor dan een kleinere in de vaste dienstre geling wordt ingelast. Dit be vordert het goede humeur der reizigers niet en daar men op het gebied van comfortabel reizen toch al niet verwend is. is dit ook te betreuren. Het wereldgebeuren De anti-Joodse rell etjes in Liverpool. Geen vermindering troepen in Palestina. Het gaat hard tegen hard sinds de Irgoen heeft gedreigd: voor iedere opgehangen Jood ook een opgehangen Brit en het bij deze bedreiging niet heeft gelaten. De moord op de twee Britse sergeants heeft in Engeland tot een reeks spontane anti- semietische demonstraties ge leid, waarbij vooral in Liver pool en Manchester een aantal Joodse zaken werd beschadigd. Dat dergelijke anti-Joodse uit spattingen op kleine schaal juist in Engeland voorkomen, het land waar de publieke opinie steeds fel afwijzend heeft gereageerd op de Joden vervolgingen in Duitsland, be wijst wel, dat diezelfde publie ke opinie thans tot het uiterste getergd is door de onbekookt heid van jonge Joodse heet hoofden. Terugtrekken der troepen uit Palestina zou onder de huidige omstandigheden de nationale trots der Britten krenken en tot een storm van critiek aanleiding geven. Het is overigens tekenend voor de verzwakte positie van het eens zoo machtige Britse imperium, dat de benarde eco nomische positie van het moe derland noopt tot inkorting van de belangensfeer, tot plaats maken voor de Ameri kanen in Italië en Grieken land. Daarbij leggen de Brit ten zich echter neer, in het nuchtere besef, dat de bakens verzet moeten worden als het getij verloopt en het geen zin heeft te teren op glorie en prestige, waarvoor geen machts-basis meer aanwezig is. Vandaag zou Attlee in het Lagerhuis nadere mededelin gen doen over de plannen tot terugtrekking van de Britse strijdkrachten uit verschillen de delen van de wereld, om thuis meer werkkrachten te krijgen en dollars te besparen. Daaruit blijkt, dat de nood zakelijke beperking van het militaire apparaat zich in gro te lijnen als volgt zal ont wikkelen In Engeland zelf zijn 400.000 mannen en vrouwen in dienst, waarvan de meeste dienst plichtigen zijn of soldaten, die op het punt staan gedemobili seerd te worden. Dit cijfer zal zo ongeveer wel statisch blij ven. De bezettingstroepen in Duitsland en Oostenrijk, die 100.000 man omvatten, zullen met 10 worden ingekrom pen. In het afgelopen jaar heeft Engeland 20 millioen pond sterling aan dollars be steed aan de bevoorrading van deze bezettende macht, meer dan de schatkist kan verdra gen. De troepen in India, Italië en Griekenland zullen in de loop der komende maanden ge heel worden teruggetrokken. De 30.000 man in India zullen volgens verwachting ruim schoots voor de termijn van Juni 1948 gerepatrieerd wor den, de 10.000 man in Italië en de 5000 man in Griekenland voor October 1947. De 5000 man Britse troepen in Itali aans Noord-Afrika zullen blij ven totdat een besluit is ge nomen ten aanzien van de toe komst der Italiaanse koloniën en ook de 30.000 soldaten, die in Japan, Hong-Kong, Malak- ka en Birma zyn gestation- neerd, zullen daar nog geruime tijd blijven. Evenmin is beperking in zicht in Palestina en het Mid den-Oosten, waar 100.000 Brit ten de imperiale belangen moe ten verdedigen. Integendeel, de toestand in Palestina heeft zich weer dermate toegespitst, dat de Labour-regering de enkele divisies daar dringend nodig heeft om de extremisti sche verzetsbeweging, de Ir goen, in bedwang te houden. Immigratie van Joden in Suriname. Het uitvoerend comité van de Freeland League te New- York heeft op 30 Juli bekend gemaakt, dat het thans offi ciële bevestiging heeft ontvan gen van de aanvaarding van het project tot immigratie van 30.000 statenloze Europese Jo den in Suriname. De Freeland League zal een commissie van deskundigen naar Suriname zenden voor het zoeken van een geschikte streek voor de vestiging en voor het ontwerpen van een gedetailleerd economisch, tech nisch en financieel plan. Dit plan zal worden bestudeerd en beoordeeld door de drie belang hebbenden (de Nederlandse re uring, het gouvernement van Suriname en het uitvoerend comité van de Freeland Lea gue). De Freeland League be schouwt het openen van de jroorten van Suriname voor de statenloze Joden als een ge beurtenis van historische bete kenis. De Freeland League deelt nog mede, dat een groot aantal Joden (overlevenden uit de concentratiekampen en inwo- wers der bevrijde gebieden) ge volg zal geven aan de oproep voor pionierswerk in Suriname. Cholera-cultures Britse bladen contra anti-Joodse demonstraties. De anti-Joodse manifesta ties, die in Groot-Brittannië plaats hebben, tengevolge van het ophangen van de twee Britse sergeants in Palestina, worden door verschillende Britse bladen zonder voorbe houd afgekeurd. De „Daily Express" noemt deze anti-semietische demon straties zonder omhaal „ont- erend voor Groot-Brittannië". „Het terrorisme in Palestina tegemoet te treden met terro risme in Engeland, is zuiver Hitlerdom." Het communis tische blad „Daily Worker" eist een wetgeving die uitingen van anti-semietisme verbiedt. EEN UITEENZETTING VAN HET DEP. VAN FINANCIËN. Nadat door de beide kamers van de Staten-Generaal de goedkeuring was verleend aan de uitvoering van de op 5 Sep tember 1944 tussen de regerin gen van België, Luxemburg en Nederland gesloten- duoane- overeenkomst is op 4 Augus tus j.l. het desbetreffende ont werp van wet door H. M. de Koningin getekend. Hiermede is de douane-over- enekomst, behoudens de ratifi catie, een feit. Met recht kan worden gezegd, aldus een uit eenzetting van het ministerie van financiën, dat thans de grondslag is gelegd voor een nauwere economische samen werking tussen de drie landen, waartoe tijdens de borlog door de regeringen te Londen het initiatief was genomen. Van de overeenkomst kan in drieërlei opzicht worden ge-, sproken als van een mijlpaal in de geschiedenis van Nederland: Ten eerste in fiscaal opzicht als moment in de nationale ta riefgeschiedenis. Met deze dou ane-overeenkomst doet een nieuw tarief van invoerrechten zijn intrede, hetwelk minder eenzijdig fiscaal is dan enig ander tarief, sedert in 1862 de liberale handelspolitiek baan brak. Het is opgebouwd vol gens de moderne, systemati sche nomenclatuur van Genève en zal tevens gemeenschappe lijk gelden voor België en Luxemburg. Ten tweede in economisch opzicht, omdat de douane-over eenkomst van grote invloed is op de economische samenwer king met België en Luxemburg. Tussen België en Luxemburg bestond, zij het op beperkte schaal, reeds 25 jaar een nau we economische band. Thans is de basis gelegd voor een eco nomische unie in ruimer ver band en van grootser opzer. n.L tussen drie landen, welke door de oorlog hetzelfde lot hebben moeten ondergaan en die zij aan zij hebben gestreden voor vrijheid, democratie en een in ternationale samenleving, waarin bestaanszekerheid en welvaart heersen. Tenslotte in internationaal opzicht als gebeurtenis in de geshciedenis van Europa, dat Maandag 4 Augustus heeft Koningin Elizabeth van .Engeland haar 47ste verjaar dag gevierd. door oorlogen en economische rampspoeden het meest geteis terde werelddeel is en dat, door innerlijke verdeeldheid verscheurt, zijn plaats in de wereld ernstig in gevaar heeft gebracht. In het licht van de constructieve samenwerking en efficiënte hulpverlening voor geheel Europa volgens het plan Marshall is deze overeenkomst daarom een der meest hoopge vende voorbeelden, aangezien langs de weg van de huidige douane-unie en van een- toe komstige tol-unie een volledige economische unie zal dienen te worden verwezenlijkt. gestolen? 50 INDONESISCHE ARTSEN TE BATAVIA GEDETINEERD. Enkele uren, nadat het sta ken van het vuren was inge gaan heeft de Nederlandse militaire politie een inval ge daan in het ziekenhuis van Batavia, het laatste openbare gebouw, dat zich in republi keinse handen bevond, en 50 Indonesische artsen tijdelijk voor ondervraging gedetineerd. Volgens reupublikeinse krin gen is twee weken geleden aan deze artsen verzocht met de Nederlandse autoriteiten samen tewerken, hetgeen zij toen geweigerd hebben. Naar verluidt staat de on dervraging in verband met 't feit, dat Choleracultures ver mist worden van het instituut Eykman, een van de hulplabo ratoria van onderzoek, die aan het ziekenhuis zijn verbonden. Trans-Atlantische licentie voor K.L.M. verlengd. De Amerikaanse autoriteiten hebben de licentie voor de dienst AmsterdamNew York van de K.L.M. met een jaar verlengd. Tussenlandingen worden gemaakt te Prestwick en Gander. Bjj de zgn. „Zomer- route" wordt geland te Santa Maria (Azoren) en Cydney (Nova Scotia). Zoals bekend vliegt de K.L. M. momenteel vijf maal per week naar New-York vice cer- sa, waarvan een dienst wordt doorgevlogen tot Curacao. Proces tegen Petkof. Gisteren is het proces tegen de leider van de Bulgaarse op positie. Nikolo Petkof, en zrjn medestanders begonnen." Er was grote belangstelling voor het proces. Een groot aantal buitenlandse journalis ten was aanwezig. Bovendien wordt een twaalftal Ameri kaanse journalisten verwacht. De behandeling is openbaar. Vandaag..-. is het twee jaar ge leden, dat de Japanse stad Hirosjima door de eerste atoombom werd vernietigd; viert Bolivia zjjn onafh ankelij kheidsdag is het 325 jaar ge leden, dat een Amster damse weesjongen btf toeval een buskruitaan- slag op de toenmalige Amsterdamse beurs ont dekte, waardoor de aan slag kon worden vere deld. Als beloning mocht hiervoor op ver zoek van de jongen de Amsterdamse jeugd in September een week lang op de beurs komen trommelen. Eerst in 1903 toen Berlage's beurs in gebruik werd genomen werd deze toe zegging te niet gedaan. Het handelsverkeer tussen Canada en Nederland. Volgens een te Ottawa gepu bliceerd handelsrapport be droeg de waarde van de Cana dese export naar Nederland in Juni j.l. 9.498.000 dollar verge leken met 1.781.000 dollar in Juni 1946. In de eerste 6 maanden van dit jaar exporteerde Canada goederen naar Nederland ter waarde van 31.816.000 dollar tegen 19.176.000 dollar in de zelfde periode van 1946 en 4.608.000 dollar in de overeen komstige periode van 1938. De eer van de vlag werd hooggehouden. Twee dagorders. De luitenant-generaal Spoor en de vice-admiraal Pinke, bevelhebbers van 4e Nederlandse en Indi sche strijdkrachten, heb ben dagorders doen uit gaan bU de beëindigen van de militaire operaties. GENERAAL SPOOR. Generaal Spoor dankte de troepen voor de voortreffelijke wijze waarop zij als militair en. als mens de gegeven op drachten in de-afgelopen twee weken hebben uitgevoerd. „Ge lukkig- heeft slechts een ge ring aantal van onze makkers bij de thans gevoerde actie het leven gelaten. Met eerbied ge denken wp deze mannen ook gedenk ik hen, die gedu rende de operaties zijn ge wond, alsmede enkelen, die nog als „vermist" te boek staan." Verder zeide Spoor, dat de mo gelijkheid bestaat dat door on macht of door onwil van de zij de der Republiek het nako men van de order „staakt het vuren" door de volgelingen van de Republiek niet wordt geëerbiedigd. „Dit mag echter onder geen voorwaarde voor u aanleiding zijn om tot eigen machtig optreden over te gaan. Uw plicht en uw opdracht lui den nog steeds, rust, orde, recht en veiligheid te bren gen". ADMIRAAL PINKE. Vice-admiraal A. S. Pinke, zeide in zijn dagorder: „Zo als gjj uit de rede van de landvoogd vernomen hebt, wor den de militaire operaties thans beëindig»! Het blijft de plicht van de krijgsmacht rust en orde te handhaven in de onder onze zorg staande ge bieden. Tot het handhaven van rust en orde blijft vanzelfspre kend behoren het tegengaan van infiltratie, in deze gebie den, het tegengaan van de in voer van rniiltaire goederen en van de uitvoer van producten der ondernemingen in dit ge bied, zodat de patrouilledien sten gehandhaafd blijven. Gedurende de laatste twee weken is veel van u gevergd. Gij hebt uw plicht vervuld met moed, ijver en toewijding. Gij hebt zware en vermoeiende da gen achter de rug. Gij hebt hierbij de eer van de vlag hooggehouden. Hiervoor dank; ik u allen zeer". Bevreemdende houding jegens Nederland. In de aanvang van het jaar 1947 heeft een Nederlandse de legatie over een burgerlucht- vaartovereenkomst onderhan deld met de regering van India, waarvan de ondertekening op 31 Mei van dit jaar plaats had. Het gouvernement van India zou blijkens informele berich ten aan Nederland nu niet lan ger toe staan vluchten over India uit te voeren. Hr. Ms. am- basadeur in India heeft onmid dellijk de besprekingen geopend om op grond van het op 31 Mei gesloten contract de K.L.M.- vluchten over India voort te zetten. Deze besprekingen zijn nog gaande. Zowel uit Amsterdam als uit Batavia zijn nog wel vliegtuigen vertrokken, doch het is niet uitgesloten, dat hangende deze besprekingen gerekend moet worden op op onthoud in India en vertraging in het overbrengen van passa giers en post. Britse troepen uit Griekenland. Patrick Reilly, Brits zaakge lastigde te Athene heeft de Griekse regering officieel in kennis gesteld van het besluit der Britse regering om de Brit se troepen uit Griekenland te rug te trekken. Er is nog geen datum hiervoor vastgesteld. Reilly verzekerde de Griekse regering, dat Engeland zijn in teresse voor Griekenland zal blijven tonen. Naar het A.N.P. in wel inge lichte kringen verneemt zou de Nederlandse regering het vol komen bevreemdend achten, indien de regering van India vooruitlopend op een beslissing van de Veiligheidsraad, het landen en overvliegen van K.L. M.-vliegtuigen zou verboden hebben. Van een dergelijke op heffing van de gesloten lucht vaartovereenkomst is ten de- partemente geen bericht ont- vangen. Veiligheidsraad verwerpt Russische resoluties. De Sowjet-afgevaardigde in de Veiligheidsraad, Gromyko, heeft in de Veiligheidsraad verklaard, dat de economische hulp aan Griekenland neer kwam op een poging van „ze kere machtige staten om de Grieken onder politieke en eco nomische slavernij te brengen". Gromyko bracht daarom een resolutie ter tafel, volgens wel ke een bijzondere commissie in het leven zou worden geroepen ter contróle van de economi sche hulp aan Griekenland, ter wijl tevens het terugtrekken van alle vreemde troepen uit dat land geëist zou worden. De Sowjet-resolutic werd verworpen met negen tegen twee stemmen. Polen steunde ae Sowjet-Unie. GEVANGEN NIASSERS. Nederlandse troepen hebben nabij Pasas Oesang (in de buurt van Padang) een groep van 1800 Niassers bevrijd, die door de T.R.I. van het eiland Nlas gevankelijk waren wegge voerd. OOK HAVENDORP WORDT BEPLANT. Geen prikkeldraad. Er zg'n mensen in Vlissin gen die het schande noemen, dat de bomen die nog op het Bellamypark stonden, gerooid werden. Een hele buurtvereni ging heeft er zelfs tegen ge protesteerd bij de gemeente raad. Hoe begrijpelijk deze houding op ons „boomloze" eiland ook is, toch moet de vraag gesteld worden of dit standpunt niet verkeerd is. Deze bomen wor den niet alleen gerooid, omdat ze ziek zijn en toch maar en kele jaren meer mee zouden gaan. maar ook opdat ons eiland schoner dan ooit her rijzen zal. Weliswaar zal het tientallen jaren duren eer het zover is, maar dit mag toch gteen rol spelen bij de vraag of de herbeplanting door moet gaan of niet. Zeis al moeten daar oude bomen voor worden gerooid. Toen de afsluitdijk gereed was. zijn op het monument de woorden gebeiteld „Een volk dat leeft Douwt aan zijn toe komst". En dit is ook het cri terium geweest voor het her- beplantingsplan, dat door het landschapsarchitectonisch bu reau van de stichting „Nieuw Walcheren" voor Vlissingen werd ontworpen. Deze gene ratie immers kan de jonge bo men planten, al zal ze hun volle wasdom niet beleven. DE PLANNEN. Daarom ook moeten de bo men in het Bellamypark ge rooid worden. Het plein zal 'n totaal ander aanzien krijgen. De rijweg, die alleen nog maar voor één-richting verkeer ge bruikt zal mogen worden, komt aan beide zijden van de huizen. Het overige gedeelte van het Bellamypark, van de Spuistraat tot het Beursplein, wordt een groot plantsoen met wandelpaden en banken. Een verharde weg. dwars door het parkje heen zal de verbinding tussen het Groenewoud en de Hellebaardierstraat vormen. Meidoorns lijsterbes, laurier kers, stokrozen en esdoorns maken het hoofdmoment van de beplanting uit. De oude fontein, die de beeltenis van de dames Wolff en Deken draagt, zal, beschermd door 'n haag van groen, in het hart van het plantsoen worden ge plaatst. Rond de muziektent zal een breed trottoir worden aange legd en in de toekomst zullen hier bomen de luisteraars be schermen. GEEN PRIKKELDRAAD. Prikkeldraad om de jeugd te verhinderen in de plantsoenen te stoeien wordt evenmin als op de andere plaatsen waarop geplant zal worden niet gebruikt. De afzetting met Barberis of andere door nige heesters zal ongetwijfeld het zelfde succes hebben. Nog meer misschien. Ook de Badhuisstraat zal beplant worden. De open plaatsen tussen de huizen in de buurt van de wa tertoren zullen in rozenperken worden getransformeerd en de achterzijde van de straat 't bij de Vlissingse jeugd zo ge liefde „Kommediekje zal met ldaggroeiende heesters als vlier, esdoorn, liguster, wilde rozen en berken eveneens wor den verfraaid. Aan beide zijden van de Sijigel zullen lijsterbessen wor den geplant Alleen voor de R.K. kerk wordt, om dit mas sale gebouw even te accentue ren. de keten onderbroken door 5 linden. Ook aan de andere zijde van de watergang, de Schuitvaartgracht, zal een be planting worden aangebracht. Langs de waterzijde komen wilgen. De perken op de Sin gel, weer afgezet met door nige heesters zullen beplant worden met wilde rozen, Ja panse kers en enkele populie ren. Ook Havendorp, de noodwo ningengemeenschap van Vlis singen, krijgt een groene tint. In de paadjes achter de wo ningen zullen bomen en strui ken worden geplant en de weg. die gedeeltelijk door Haven dorp loopt, zal met bomen worden omzoomd. EEN PARK VAN 3 H.A. Het grootste plan is onge twijfeld de herbeplanting van de oude begraafplaats aan de Koudekerkse weg West. Hier is een park van ongeveer 3 hectare geprojecteerd. De oude begraafplaats zal daartoe ge heel worden opgeruimd, alleen de Joodse begraafplaats dient te worden gehandhaafd. Een rjj bomen zal echter voor een scheiding met het park zor gen. Ook enkele grafmonu menten van bekende Vlissin- gers, zoals bjjv. Hobein, zullen intact blijven en krijgen een passende omlijsting van bomen en heesters. De bedoeling van de archi tect, de heer P. C. Broerse, was de voortuin van het zie kenhuis Bethesda met dit park te „verbinden". Hjj is daarin geslaagd, door in zijn plan een ring van dubbelbloemige paar- denkastanjes op te nemen. De rijweg vormt dan de middel lijn van deze cirkel van bomen, die zowel in de tuin van het ziekenhuis als ln het park wordt voortgezet Populieren, berken en eiken- zullen de meest voorkomende bomen in dit park zijn, maar vanzelf sprekend zullen er daarnaast veel heesters wor den geplant De Vlissingers zullen dus in de toekomst nog een ander wandelcentrum hebben, dan al leen de Boulevard, want in dit park zullen wandelpaden wor den aangelegd en banken zul len hen. die moe mochten wor den. tot zitten noden. Het is nog niet bekend wan neer al deze beplantingen kun nen worden uitgevoerd. Op het Bellamypark, dat niet van de inundatie te Iflden had, zal de beplanting 4 November begin nen. De andere terreinen, Bad huisstraat, Singel en Koude kerkse weg hebben echter wel voor een groot deel onder wa ter gestaan. Aan het plantrjjp maken van deze gronden wordt nu hard gewerkt. Het zal waarschijnlijk wel voorjaar 1948 worden eer hier met de beplanting wordt begonnen. Buitenlandse critiek op Indisch beleid. De Australische vertegen woordiger bij de Verenigde Naties, kolonel Hodgson, gaat voort stemming te maken te gen Nederland. Hij ageert nu voor het sturen van afgevaar digden, die namens de Veilig heidsraad een onderzoek ïrt Ned. Indië moeten Instellen. De Philippünse afgevaardig de Carlos Romulo heeft nu me degedeeld, dat hij aan de Vei ligheidsraad zal verzoeken een arbitragecommissie van drie of vijf leden naar Ned. Indië te zenden en de Australisch© kolonel heeft zijn plan onder steund. IN HET LAGERHUIS Het Lagerhuislid Longden: (Labour) heeft Maandagavond im. het Lagerhuis de Nederland se politionele actie tegen de Indonesische benden een „ver achtelijke aanval "op een groep ordentelijke mensen" genoemd. De Engelse onderminister van ■'buitenlandse zaken May- hew sprak de hoop uit, dat be middelaars tot een oplossing zullen komen. DUITSE AANMATIGN'G Bijzonder aanmatigend is de houding, die de Duitse pers aanneemt tegen de Nederlan ders. Het Duitse blad „Der Ku- rier" verbreidde opnieuw de lengen, dat jhr. van Starken- borgh uit Ned. Indië gevlucht zou zijn bij de Japanse invasie. De correspondent van het A.N.P. meldt uit Berlijn: In het algemeen moet ge zegd worden, dat de Duitse pers zich in haar beschouwin gen over Indonesië geenszins de terughoudendheid heeft op gelegd, die men zou mogen, verwachten van een volk. dat zojuist een veroveringsoorlog verloren heeft. Vooral de links- gerichte bladen hebben niet na gelaten ln de meest krasse be woordingen te beweren, dat Nederland zich voor de wagen van het „Angelsaksische impe rialisme" heeft laten spannen en zij hébben aan de Neder landse motiveringen voor het optreden in Ned. Indië hoege naamd geen aandacht geschon ken. DE MOSSELVERZENDNG EN DE WARMTE. De afgelopen week was dé mosselverzcnding, waarschijn lijk tengevolge van de abnor male warmte, veel minder groot dan in de week van 21 op 26 Juli. Er werden onge veer 2200 tonnen mosselen ver zonden, terwijl per eigen vaar tuig naar België nog plm. 450 tonnen werden vervoerd. Lonen en prijzen in de landbouw. Naar wij vernemen zijn in het hoofdbestuur van de Stich ting voor de Landbouw bespre kingen gaande over een herzie ning van de lonen en prijzen van de landbouwproducten. Deze besprekingen houden verband met de overeenstemming, wel ke in verschillende belangrijke industriële bedrijfstakken tus sen werkgevers- en werkne mersorganisaties bereikt moet zjjn over verhoging van lonen en verbetering van overige ar beidsvoorwaarden, welke niet het karakter dragen van cor recties binnen de bestaande verhoudingen. CONCERTGEBOUWORKEST. Vermoeid van de lange reis, te meer nog daar de trein uit Bazel 40 minuten te Iaat was, ariveerdo Dinsdagochtend aan het Centraal Station te Am sterdam het Concertgebouwor kest, dat in Zwitserland een serie concerten gegeven heeft onder leiding van verschillende dirigenten. Do musici waren het cr over eens, dat het suc ces van hun orkest groot ge weest is.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 13