DUC SCHUURPOEDER WIJ ams Nieuwe „STOKVIS" SPAART ZEEP EN SCHUIMT voor Walcheren A. DE PREE leent per800gram VERHOOGD GOUDSWAARD Begin nieuwe cursus Dames- en Herenkappen ENIGE JONGE DAMES „Nieuw Engeland" artikelen J0 FIBBE HEEFT HET Met blijdschap gaven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje LOUIS. M. RIJK. L RIJK—CORSTANJE. PAULA. Goes, 4 Augustus 1947. Goessepolder IA. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje LOURENS CORNELIS. J. HUGENSE. C. HUGENSE—CORNELISSE. Domburg, 5 Aug. 1947. Ooststraat C 10. PAULUS PAARDEKOOPER en JOHANNA FREDERKA VAN VEGTEN hebben de eer kennis te ge ven van hun voorgenomen hu welijk, waarvan de voltrek king D.V. zal plaats hebben op Donderdag 21 Augustus a.s. Kerkelijke inzegening door de WelEerwaarde Zeergeleer de Heer ds. J. E. Drost, in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle, des namiddags 2.30 uur. Kapelle, Biezelingsestr. A 247. Harskamp, Dorpstraat 68. 12 Juli 1947. Toekomstig adres: Biezeling- sestraat A 247, Kapelle. Gelegenheid tot feliciteren 21 Augustus van 56 uur in „Obadja", Kapelle. Maandag 11 Augustus j a.s. hopen myn geliefd Ouders J. J. DE ROOIJ en T. DE ROOIJ—JANSE, sje hun 25-jarige echtvereni- ging te herdenken. J Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven, is de wens van hun dank- bare Zoon KO. Gelegenheid tot felici- teren van 35 uur. Schuttershofstraat 6, Middelburg. De Heer en Mevr. HAGE BAZEN betuigen, mede na mens wederzijdse familie, har telijk dank voor de zeer vele blijken van belangstelling vóór en bij hun huwelijk ont vangen. Sint Maartensdijk, Juli 1947. Reygerburgh. De ouden van dagen te Oudelande zeggen hiermede allen, die op enigerlei wijze hebben medegewerkt om de autotocht rond Walcheren te doen slagen, hartelijk dank. De ouden van dagen van Oudelande. De muziekvereniging O.N.D. A. te Nieuw- en St. Joosland dankt allen, die hebben mede gewerkt aan het welslagen van het festival op 28 Juni. HET BESTUUR. GESLOTEN wegens vacantie van 11 tot 17 Augustus: Firma K. ADRIAANSE, Scheldestraat. Firma VAN DER MEER, Badhuisstraat. Geopend zijn: Firma P. L. DAGELINCKX, Walstraat. Firma A. J. WITTE Zonen, Steenenbeer. AUTO-REIZEN. 1415 Augustus 2 dagen naar Maastricht en Valken burg. 12 Augustus voor 1 dag naar Rotterdam. 12 Augustus naar Den Haag, Scheveningen en Wassenaar. 12 Augustus naar Tilburg Oisterwyk. Kaarten bij GEBR. BLANKER, Pottenmarkt Telefoon 2865 Middelburg. Voor Begrafenissen en Trans porten door geheel Nederland en buitenland hebben wij een Hjkauto beschikbaar. Ook voor herbegraven zorgen wfl in het gehele land. U kunt zich te Vlissingen in verbinding stellen met de volgende Ltjkdienaars: P. A. GILLISSEN, Nieuwstraat 62. M. P. v. d. HOEVEN, Badhuisstraat 16, TeL 271. H. NAGTEGAAL, Hobeinstraat 13. J. DE NOOLJER, Spulstraat 17, TeL 556. S. KROL, Noordstraat 24. J. VOORMAN, Noordatr. 85. Heden overleed plotse ling, tot onze diepe droef heid, onze geliefde Man en Vader MARINUS MALJAARS, in de leeftijd van ruim 56 jaar. Zyn diepbedroefde Echtgenote en Kinderen. Wed. M. MALJAARS— KLUIJFHOUT. KOOS. KEES. Serooskerke (W.), 4 Augustus 1947. Heden overleed tot on ze diepe droefheid, na meermalen gesterkt te zijn door de laatste H.H. Sacramenten der Ster venden, onze innig gelief de Vrouw, Moeder, Be huwd- en Grootmoeder ROSALIE AUGUSTINA JOHANNA DE REEPER, geb. LEENHOUTS, in de leeftijd van ruim 64 jaar. Vlissingen: J. F. J. DE REEPER. Amsterdam: J. DE REEPER. J. DE REEPER— DE GOEY. Tilburg: A. JOOSSENS— DE REEPER. F. JOOSSENS en Kinderen. 's-Hertogenbosch: Ca DE REEPER. E. DE REEPER— v. d. HOF en Kinderen. Eindhoven: A. WOUTERS- DE REEPER. G. WOUTERS en Kind. Vlissingen, 4 Aug. 1947. Hellebardierstraat 1113 De gezongen uitvaart dienst zal plaats hebben op Donderdag 7 Aug. om 9 uur in de O.L. Vrouwe- kerk te Vlissingen. Enige en algemene kennisgeving. Algemene kennisgeving. Heden overleed, tot on ze diepe droefheid, zacht en kalm, onze innig ge liefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mevr. HUBRINA E. SCHOENMAKER, Wed. van de Heer M. W. KUNST, in de ouderdom van ruim 80 jaar. Rotterdam: L. P. VISSER—KUNST. A. VISSER. Middelburg: P. E. v. d. BROEKE KUNST. J. v. d. BROEKE. Rotterdam: A. J. N. BEK—KUNST G. BEK. Middelburg: J. A. KUNST. S. H. E. KUNST— REYNHOUT. Middelburg: A. W. KUNST. N. KUNST- DE MUNCK. Asten (N.B.): E. M. SCHAPENK— KUNST. H. H. SCHAPENK Oost-Souburg: W. C. KUNST. A. P. KUNST— JANSSEN. Middelburg: L. M. KUNST. N. KUNST—LIPJES. Middelburg: C. A. KUNST. C. KUNST— DINGEMANSE. Middelburg: J. J. KUNST. C. KUNST-VERSLUYS. En Kleinkinderen. Middelburg, 4 Aug. 1947. Rozenstraat 51. De begrafenis zal plaats vinden op Donderdag 7 Aug. 1947, vertrek sterf huis 2 uur. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank voor de vele bewijzen van deelneming, be toond na het plotseling over lijden van onze lieve Man, Vader, Zoon, Behuwdzoon, Broeder, Zwager en Oom HUBERTUS A. VERSTRAETEN. Uit aller naam, Wed. J. J. VERSTRAETEN— POTTER. Hansweert, Augustus 1947. Wegens sterfgeval is de win- ktl Donderdag 7 Augustus 1947 de gehele dag GESLO TEN. Electro- en Radio-Techn. Bur. GEBR. KUNST, Dom 12 R, Middelburg. 'n Erdal-producidus goed Aan het Bemiddelingsbureau van „Het Groene Kruis" te Vlissingen staat de gelegen heid open voor een gediplomeerde kraamverzorgster voor dagverpleging. Goede voorwaarden. Zich aan te melden en in- liéhtingen bij Zuster F. SCHROOT, Coosje Buskenstr. 29, tussen 2 en 3 uur. Uw Spar-kruidenler helpt U! Hij biedt U 2 bussen KLOKPOEDER voor 64 cent samen en 20 Sparzegels extra. Dat kan alleen bij „de Spar". Korte Noordstraat 29, Middelburg. ZIE ONZE ETALAGE!! Jong echtpaar zonder kin deren zoekt gem. of ongem> KAMER met gebruik van keuken. Vrouw is genegen als hulp in de huishouding te wer. ken te Heinkenszand of om geving. Brieven letter A 726, Bureau P.Z.C., Goes. Goed tehuis gezocht voor MOOIE HOND (bast. Haz.) Seisdam 8, Middelburg. Vrij dag na half zeven. Wij leveren op aankoopvergunning R.V.I. de Motoren: hebben het Agentschap voor MOTOREN van Matchless Ariè' Velocette Royal Enfield Royal Baby en Universal Nieuwstraat 24, Telef. 2344 MIDDELBURG BEKENDMAKING. Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Het Vrije van Sluis maakt bekend, dat I. de rekeningen der inkom sten en uitgaven over de dienstjaren 1944 en 1945 zijn ontworpen en vanaf 6 Augus tus 1947 gedurende één maand ter inzage van ingelanden zijn nedergelegd ter griffie van het waterschap te Oostburg, Bre- destraat 41; IL de begroting der inkom sten en uitgaven voor het dienstjaar 1947 met de daarbij behorende memorie van toe lichting is ontworpen en even eens vanaf 6 Augustus 1947 gedurende één maand ter grif fie van het waterschap te Oostburg, Bredestraat 41, ter inzage van ingelanden is ne dergelegd; in. de rekeningen 1944 en 1945 en de begroting 1947 te gen betaling van 2.50 per stuk voor een ieder verkrijg baar is ter griffie van het wa terschap te Oostburg, Brede straat 41. Oostburg, 2 Augustus 1947. Het Dagelijks Bestuur voornoemd, R. M. J. LANNOIJE, plv. Voorzitter. C. H. M. VAN ZUILEN, Griffier. Dr. H. DOELEMAN, Goes. AFWEZIG van 1031 Augustus. Wederom ingeschakeld als tabaksdetaillist. Aanbevelend, L. LOUWERSE, Noodwinkel 358, Westkapelle. Te koop: jonge konijntjes en trio Hollandse hoenders, broed 1947. Middelburgs Dierenpark. Bekendmaking. Ondergetekende, J. H. KOO NING, maakt bij deze de in woners van Kloetinge bekend, dat hij, noch diens vrouw, niet de minste verantwoording meer heeft voor het bijeenge brachte geld voor een gedenk teken op het graf van de Ca nadese gevallen bevrijder. Kloetinge, 1 Augustus 1947. J. H. KOONING. NAAICURSUS. 1 October begint onze nieu we cursus voor naaister. Deze is geheel gratis. De cursisten ontvangen on kostenvergoeding, reisvergoe- ding en zakgeld. Leeftijd van af 14 jaar en ouder. Voorwaarden zijn: werklust en met naaimachine kunnen omgaan. Brieven, vóór 15 Augustus, No. A 728, Bur. P.Z.C., Goes. Vool êdcAote en ^Azende Met 10 cent voor de entrée en een zakje voer voor de dieren, dat maakt vacantie voor Uw kinderen in het MIDDELBURGS DIEREN- PARK. DANKBETUIGING. De Woensdagavond cursis ten voor het Middenstandsdi ploma danken hiermede de Heer TEN HACKEN, Schelde straat 27 te Vlissingen, voor de prettige en goede opleiding De geslaagde cursisten. Met ingang van Woensdag 6 Augustus 1947 wordt de broodprijs met De Bakkers Patroons-verenigingen te Middelburg. Coöp. Landbouwvereniging „Eiland Walcheren", Middelburg. Inname van alle granen, peulvruchten en zaden, ook die, welke met Combine ge maaid, en dus gedroogd moe ten worden. Directe voorlo pige betaling. Geeft als leverancier voor het vóór 10 Aug. by Land- bouwherstel aan te vragen Graszaadmengsel, volgens voorschrift van de Rijksvoor lichtingsdienst en door L. H. direct na overlegging factuur in vrij geld te vergoeden, Uw eigen vereniging op. Adrle van Oorschot verzorgt voor Uw feesten het programma, al of niet met gezelschap. Goochelen, Buikspreken, Liedjes Imitaties, Blindlezen. Voor kinderen: POPPENKAST. Kromme Mijdrechtstr. 88, AMSTERDAM-ZUID. Telefoon 98963. Wie ruilt myn vrije bene denwoning, centrum M'burg, voor woning op 't Zand of nieuwe buurt. Brieven no. 690, Bureau P.Z.C., Middelburg. levert U een grote prima linnen TAS met rits, voor 7.06. Prima boxleren BOOD- SCHAPTAS met beugel, 27.29. Voor prima kwaliteit en sortiment in fyne LEDERWAREN, het oude en vertrouwde Korte noordstraat Middelburg Zie etalages. Zie etalages. De inschrijving voor de cursus 19471948 ter oplei ding voor het DIPLOMA GEZEL en voor het DIPLO MA VAKBEKWAAMHEID is opengesteld. Prospecti aan te vragen bij het Secr. STICHTING „KAPPERSVAKOPLEIDING", Z.O. Buitensingel 226, Den Haag of bij de Heer J. KUIPER, Kleine Kade 33, Goes. THEELEPELTJE van GOES Geef Uw logé's een aar dige herinnering aan him vacantie in GOES. Per stuk 1.65. WIJ VRAGEN voor directe indiensttreding die tot verkoopsters willen worden opgeleid. Flink aanvangsalaris en goede vooruitzichten Vroom Dreesmann MIDDELBURG i De Notaris H. JONKERS te Goes is voornemens by in schrijving tegen contante be taling te verkopen voor Mej. C. VAN WEELE te Goes, de appels, peren en noten, wassende in de boomgaard te Goes, aan de Karnemelksput, behoudens reserve. Inschrijvingen in te leveren vóór of op Maandag 11 Aug. a.s. 12 uur, ten kantore van de notaris. Bewijs van erkenning mee brengen. Wij hebben ontvangen: Damesrokjes, model „Swing" en pliseer. Meisjes Swing rokjes, leeftijd 8 jaar. Damesmantels en Fingertips. Jongens plus-four pakjes, tot 16 jaar. Jongensjasjes, tot leeftijd 8 jaar. Heren tweedjassen. Meisjes regencapes. Grote sortering hoeden en petten. Ook Uw adres voor onzichtbaar stoppen van brand- en motgaten in Uw kleding. KLEDINGMAGAZIJN Lange Giststraat 11 (benedenhuis), Middelburg. Fa. GERRITZEN en KOEJEMANS. welke in de handel gebracht worden kunt U altijd bij ons vinden, o.a. Handige zakmesjes, in leder étui, 1.95. Pro Phy Lac Tic kindertandborstels, een buiten gewone kwaliteitsborstel, voor 45 cent. Practische zakschaartjes met vijltje in mooi leder zakétui, voor de prys van 2.95. Keurig gemaakte reisétui's met Amerikaanse ritssluiting, een étui welke op reis onontbeerlijk is en de prys, slechts 3.95. Dubbele sigaret étui's, gemaakt van fyn blank geitenleder, kortom een prachtétui, voor 7.95. Potten Coldcrême van fa. Dralle, een prima crème tegen schrale huid en tegen zonnebrand, voor slechts 95 cent. DUS U ZIET HET =5 VLISSINGEN MIDDELBURG Voor direct gevraagd tegen goed loon of nader overeen te komen voorwaarden een electro-monteur een radio-monteur, die bekwaam is en werken wil. Brieven no. 695, Bur. P. Z.C., Middelburg. Gevraagd NET MEISJE als hulp in de huishouding by 2 kleine kinderen. Hulp van werkster en geen was. Mevr. STIEGER, Wijngaardstraat 49, Goes. Jonge weduwe met één kind van 1 jaar z.z.g.g. als HUISHOUDSTER in huisgezin zonder kinderen. Brieven letter H, Boekhandel J. DE JONGE, Goes. Gevraagd NET MEISJE voor dag of dag en nacht. Londense kaai 3, Middelburg. MEISJE GEVRAAGD voor hulp huishouding, goed loon en vriendelijke behande ling. ,3UIG0M", Wijngaard straat 37, Goes. Chr. U.L.O.-School voor West-Zeeuwsch-Vlaanderen, Brouwerijstraat 47a, Oostburg. Opleiding voor Mulo-diplo ma A en B. Onderwijs in de Lagere Schoolvakken, benevens Nutt. Handwerken, 3 moderne talen, Wiskunde, Handelskennis en Algemene Geschiedenis door bevoegde leerkrachten. Alle boeken gratis in bruik leen. Er kunnen nog leerlingen voor de nieuwe cursus ge plaatst worden in het le tot 3e leerjaar. De lessen beginnen Woens dag 3 September om 9 uur. Aangifte bij het Hoofd der School, J. B. FONDSE, Bredestraat 45, Oostburg. Te koop bij inschrijving a contant van de Heer J. A. TRIMPE BURGER te Aagte- kerke onder Kloetinge a/d Abbekinderse Zandweg, de ZOMERTARWE, staande op het perceel bouwland gen. „de Schuinse hoek", groot cir ca 3 H.A. Inschrijvingen bij de hoop worden ingewacht tot Maan dag 11 Aug. 1947, uiterlijk 12 uur, ten kantore van Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes. Ambachtsschool - Oostburg. Gevraagd per 1 September voor de dagschool: 1 leraar V.L.O., 8 lestijden per week. Voor de avondschool per 15 September: 1 leraar schilderen. Sollicitaties zo spoedig mo gelijk bij de Directeur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 12