PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Slavische federatie op komst Nederlandse tanker op een mijn Bandieten met een microfoon" Moorden in Tegal Middelburgs Bolwerken spoedig plantklaar 190e Jaargang - No. 180 Uitgave vaD de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant. Middelburg. Dc^kerl) Firma F. van de Velde |r„ Vllssingcn. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. WO DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Vrijdag 1 Aug. 1947 ABONNEMENTSPRIJS t 25 cent pet week'1 3.20 per kwartaal 5 franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver» tcntle 12.—. "'«Joon 10 (2 lijnen) Middelburg Londensche Kaal 29. telefoon 2077 en 2924: Goes Turfkadr 15. telefoon 2475 Oostburg Gratamastraat 3. telefoon 102 rerneuren Brouwerijstraat 2. Postrekening or. 359300 P.Z.C.. Middelburg. VOORLICHTING FAALDE. Helaas dient er geconsta teerd te worden, dat de inter nationale stemming de laatste dagen een voor Nederland on gunstige kentering vertoont. Scherper worden de critische geluiden, schaarser de stem men, die begrip tonen voor de Nederlandse politionele actie. Het toch ontegenzeggelijk juiste Nederlandse standpunt, dat twee jaar van concessies, die slechts aangegrepen wer den om nieuwe concessies te eisen, meer dan voldoende zgn en dat het-er thans allereerst om gaat orde, rust en veilig heid te herstellen, vindt wei nig waardering. De interna tionale sympathie drijft meer en meer naar degenen, die de samenwerking planmatig ge saboteerd hebben. Dat het Ne derland ernst is bij het schen ken van volledige vrijheid aan de republiek binnen het kader van een federatief In- dië maakt op het buitenland bitter weinig indruk. Helaas moet dit alles wor den toegeschreven aan eigen schuld. Wederom heeft onze buitenlandse voorlichtings dienst volkomen gefaald. Een zeer vooraanstaand Nederlan der verzekerde ons onlangs, dat de buitenlandse voorlich ting inzake Indonesië bewust verkeerd is geweest. Wij kun nen het niet beoordelen, maar zij heeft de laatstë twee weken geen enkel nuttig resultaat op geleverd. Ook in het binnenland zijn trouwens fouten gemaakt. De marinevoorlichtingsdienst heeft foto's verspreid, die de indruk moesten wekker uit In donesië afkomstig té zijn en die reeds maanden oud waren. Juichende berichten over in beslag genomen voorraden wekten de indruk, dat wij op jacht waren naar economische buit. Geruchten over een toe komstige verdeling van de re publiek in zeven kleine staten, overeenkomstig het principe „Verdeel en heers", hebben twijfel gewekt aan de oprecht heid van 'het Nederlandse voornemen Linggadjati te handhaven. En het neerschie ten van een Brits-Indisch vliegtuig met medicamenten is ook niet bepaald een goede beurt, hoe verklaarbaar het incident ook moge zijn. Al deze dingen hebben tot gevolg, dat het aantal dergenen, die een onmiddellijke stopzetting van het politioneel optreden vra gen. stijgende is, iets, waar door de 'positie van de regering er niet gemakkelijker op wordt. Omgekeerd heeft de repu bliek zich niet laten impone ren door de Nederlandse suc cessen bij het politioneel op treden. Blijkbaar stellen de republikeinse bewindvoerders zich op het standpunt, dat Ne derland met 100.000 man Java, laat staan Java en Sumatra, toch niet blijvend kan bezet ten. Met geen woord is ge reageerd op de Nederlandse vredelievende en tegemoetko mende uitlatingen. Kennelijk wil men in Djocja afwachten, wat een eventueel ingrijpen van de Veiligheidsraad ople vert. Wat dit laatste aangaat, be hoeft Nederland zich o.i. niet ongerust te maken. Onze posi tie is zeer sterk. Wij hebben van den beginne af aan open kaart gespeeld. Maar wel blijkt in de prac- tiik bewaarheid te worden, wat wij bij het aanvangen van de politionele actie reeds voor spelden: dat overdreven opti misme misplaatst is en dat we er met het politioneel optre den in Indonesië nog allerminst zijn. Een goed werkende voorlich ting van het buitenland zou gunstig effect kunnen hebben. Blijft zij falen, dan zijn ver wikkelingen allerminst uitge sloten. Gelukkig in ieder ge val. dat we na de aankomst van ambassadeur van Kleffens over een ervaren vertegenwoor diger in de V.S. beschikken. Het was wel een zeer onge lukkige samenloop der omstan digheden. dat bij het ontstaan van het conflict de ambassa deursplaats juist daar onbezet Het wereldgebeuren Bijeenkomst TitoDimitrov in Belgrado. Sowjets nemen Duitse activa in beslag. Alle nota's en protesten ten spjjt blijven de Sowjets in Oost-Europa hun eigen plan nen ten uitvoer brengen. Door in de Veiligheidsraad zijn ve to uit te spreken over het voorstel tot het zenden van een permanente commissie van onderzoek in de Balkan heeft Gromyko elke verdere V.N. actie in dat gebied nut teloos gemaakt, „Eenvoudig machtsmisbruik" noemde de Amerikaanse onder-minister Lovett, dit veto; de V.N. wondt op die marnier weer de volkomén machteloze vol kenbond van voor de oorlog, schreef een vooraanstaand New Yorks blad. In een nota heeft verder de Sowjet regering te kennen ge geven voorlopig de ratificatie van de vredesverdragen met de as-satellieten tot nader da ttim te versohuiven. Dat neemt niet weig, dat de Sow jets alvast zijn overgegaan tot 't overnemen van Oostenrijk se, Duitse en Italiaanse activa in de bezette landen; in Honga rije alleenzijn meer dan 200 fabrieken en andere onderne mingen overgenomen. De Britse en Amerikaanse regeringen hebben hiertegen Woensdag geprotesteerd verklaard, dat ook dit over nemen van activa slechts „voorlopig" kan zijn. Eerst dient overeenstemming bereikt over de vraag, wat eigenlijk onder „Duitse activa" moet worden verstaan. Naar Russi sche opvatting is dit begrip blijkbaar nogal rekbaar. Het protest zal wel voor kennisgeving worden aangeno men. Hoe langer hoe duidelij ker immers wordt dat al deze opneming van Bulgarije ln de federatieve republiek Joego slavië. Bij het overschrijden van de Joego-Slavische grens hield Dimitrov, eerste minister van Hongarije, een rede, waar in hij aandrong op waakzaam heid tegenover „de vijanden" van de Slavische volken en als uiteindelijk doel van de be- sprekingen de vereniging van Joego-Slavië en Bulgarije in het vooruitzicht stelde met op heffing van de territoriale grenzen. Men vreest, dat zulk een fe deratie met Rusland achter de schermen de druk op Grieken land zal versterken. Joego-Slavië heeft op de laatste Parijse vredesconferen tie Macedonië opgeëist en Bul garije Westelijk Thoracië. .E'en nieuwe actie om naast Hon garije en Roemenië deze ge bieden in de Slavische federa tie in te lijven staat ongetwij feld voor de deur. En ln het kader van deze actie past uit stekend het veto van Gromy ko, het in beslag nemen van activa en het niet tekenen van de vredesverdragen. Het plan Marshall wordt verder in Parijs uitgebroed, het plan Mo. lotov ln Belgrado. De andere kant. Rotterdam: lijn 16. Een ongeveer duizend weken tellende schone wendt hardnekkige po gingen aan een zitplaats in het voorste gedeelte van de tram te bemach tigen. Voor alle zeker heid Informeert ze eerst of ze wel de goede rich ting naar het Mathenes- serplein nam. De conducteur zei nee en legde verder uit dat de jongedame „de andere kant" moest nemen. Hij bedoelde de halte aan dö overzijde. Enige minuten later zae hij het meisje in het achtergedeelte van de tramwagen zitten. Heel rustig, in de overtuiging het advies goed te heb ben opgevolgd. J De 4500 Joodse immigranten. Volgens een Joodse arts, die zich aan boord heeft begeven van de drie schepen, waarop zich de teruggevoerde 4500 il legale Joodse immigranten voor Palestina bevinden, heerst onder de kinderen, die deel uitmaken van deze eroep, diar- rhee. De schepelingen blijken ondervoed, ten dele als gevolg van onvoldoende rantsoenen, ten dele door de hongerstaking van 24 uur wegens brood, dat wormen bevatte. De 4500 te- ruggevoerden hebben besloten als groep aan boord te blijven. Wereldkampioen was bang. De Schotse wereld kampioen boksen, Jackie Paterson, is van zijn titel vervallen verklaard, om dat hij niet opkwam te gen Dado Marino van Hawai. Zelfs dokters attesten pleitten hem niet vrij van de beschul diging, dat hij bang was van Marino. maatregelen niiet op zich zelf staan, maar de schakels zijn ln een algemeen plan, eén plan om van Oost-Europa een vast aaneengesloten blok te saneden met als kern een Sla vische federatie. De twee leidende commu nistische staatshoofden op de Balkan, maarschalk Tito en George Dimitrov zullen voor het eerst na de oorlog deze week elkaar in Belgrado ont moeten en men verwacht dat daar de laatste hand zal wor den gelegd aan een plan voor zulk een Slavische federatie. De eerste stap zou zijn de TWEE PERSONEN GEDOOD. Flink optreden van de kapitein. Op de Nieuwe Maas, vlak voor Schiedam, ligt thans de 7987 brt. grote tanker „Su- netta" van de petroleummaat- sehappij „Le Carona", een ondermaatschappü van de Koninklijke Shell. Het schip is in de nacht van Woensdag op Donderdag op een mijn gelopen en vertoont een groot lek in het voorschip. Er wordt met 'man en macht gepompt om te voorkomen, dat het vaartuig breekt. Het ongeluk is niet buiten gaats, maar net binnen de Noorderpier bij Hoek van Holland gebeurd. Op weg naar volle zee was men juist de gasboel gepasseerd en het vuur van de Noorderpier be vond zich drie streken aan stuurboord. Opeens volgde er een ont zettende knal. Het voorschip werd omhoog geworpen, het water en delen van aan boord aanwezige voorwerpen wer den tientallen meters de lucht ingeslingerd. Voordat men zich kon realiseren wat er ge beurd was, stroomde het wa ter met grote golven binnen. Kapitein Kroon verloor echter geen ogenblik zijn te genwoordigheid van geest. Hg nam onmiddellgk maatrege len. Een deel van de beman ning liet hg de slachtoffers zo goed mogelijk helpen, ter wijl het andere deel naar het voorschip werd gezonden, om te redden wat er te redden viel. Binnen een minimum van tijd waren alle pompen bezet. Inmiddels was de sleepboot „Maas", die in de buurt gestationneerd lag en op het geluid van de explo sie was toegesneld, in zicht gekomen en werd radiotele- grafisch naar Rotterdam om meer sleepboothulp geseind. Men wilde trachten de „Su- netta", die men snél zinken de waande, op een ondiepe plaats in de Nieuwe Water weg neer te zetten, maar de kapitein wilde daar niets van weten. „Ik houd de schuit wel drijvende" had hij ge zegd, en daar bleef het bij. Terugsiepen naar Rotter dam scheen evenwel een heel waagstuk, want indien de tanker in de vaargeul zonk, zou de scheepvaart er bui tengewoon veel last van on dervinden. Niettemin wist ka pitein Kroon van geen wijken en de uitslag heeft hem in hèt gelijk gesteld. Met man en macht pom pende kon worden gedraaid en dank zij de inmiddels ge arriveerde sleepboten, die te zamen met de „Maas" vast maakten, kon Schiedam be reikt wórden. B\j de explosie werden twee personen gedood, vier zwaar en elf licht gewond. Worden Rotterdam en Antwerpen ingeschakeld Volgens het A.N.P. zou in Washington overeenstemming zijn bereikt over omlegging van het transitoverkeer naar Duitsland via Nederlandse en Belgische havens. Naar schatting zouden daar door 1 millioen 700.000 ton door de havens van Rotter dam en Antwerpen gaan. Luchtdienst AmsterdamBatavia. In tegenstelling tot lopen de geruchten, verneemt het A.N.P. van de zgde van de K.L.M., dat de diensten op de AmsterdamBatavia rou te geen enkele vertraging of wgzigtog ondervinden. Van officiële zgde bereikt ons een overeenkomstige me dedeling. DE BOMAANSLAG OP SINT NICOLAASAVOND WORDT BERECHT. Naar wij vernemen zal door de krggsraad te Velde West, vermoedelijk op 18 September en zo nodig op 19 September in het gebouw van de Hoge Raad te 's-Gravenhage behan deld worden de zaak tfan de bomaanslag op Sint Nicolaas- avond te 's-Gravenhage. Zo als men zich zal herinneren, werden op Sint Nicolaasavond 1946 bij een bomaanslag op de Prinsengracht te 's-Graven hage, de heer Boer, een gara gehouder, alsmede zijn vrouw en dienstbode gedood, terwijl zgn dochter werd gewond. Zuid-Celebes-affaire. De commissie voor Zuid-Ce- lebeg is door de benoeming van drie Indonesische leden thans geheel samengesteld. De Instructie voor deze commis sie heeft niet alleen betrekking op maatregelen en acties om de orde en de rust ln Zuid-Celebes te herstellen, doch schrijft eveneens voor, een onderzoek in te stellen naar de oorzaken, de omvang en het karakter van de ongeregeldheden, d'ie tot de actie hebben geleld. De Centrale Bond voor inwendige zending en Chris- telijk-philantropische inrich tingen hebben dezer dagen te Baarn een conferentie ge houden onder de titel „Een nieuw geslacht zonder uit zicht?" I# GEEN BEMIDDELING IN NED. INDIË. Duidelijke verklaring van Mr. van Kleffens. De Nederlandse gezant te Washington Mr. E. N. van Kleffens heeft op een persconferentie verklaard: „Ik kan het bericht van de Newyork Times, die zich hierby beroept op officiële Nederlandse bronnen, als zou Ne derland van plan zyn Britse bemiddeling in te roepen, cate gorisch tegenspreken. De Nederlandse regering heeft geen plannen enige vreemde regering om bemiddeling of arbitra ge te vragen". dienaren, maar deelgenoten te vinden. De Nederlandse rege ring is bereid de huidige repu blikeinse regering te erkennen, zodra zij van haar kant bewij zen zal leveren, dat zij de be palingen van de overeenkomst van Linggadjati respecteert". Mr. van Kleffens was ove rigens volgens hetzelfde persbureau, van mening, dat „de huidige republikeinse re gering niet de wil van het Indonesische volk vertegen woordigt'. Zy is samenge steld uit „een groep bandie ten, die een microfoon en veej geld tot hun beschik king hebben'. Volgens Aneta heeft mr. van Kleffens bovendien nog verklaard, dat „Borneo en Oost-ïndonesië do Nederlan ders verzocht hebben een ac tie tegen de republiek te be ginnen". Op een vraag omtrent de be handeling van de kwestie door de Veiligheidsraad verklaarde mr. van Kleffens: „Wij willen aan het,Indonesische volk, de vrijheid brengen, die het door deze onmachtige Indonesische republiek onthouden is". Op deze persconferentie heeft mr. E. N. van Kleffens nog verklaard, dat Indië en Austra lië „buiten de grenzen van de jurisdictie van net charter der V.N." gingen, door de Indone sische kwestie aan de Veilig heidsraad voor te leggen. Hy legde er de nadruk op, dat hel hier geen geschil betrof tussen souvereine staten en dat daar om de naar voren gebrachte klachten .ongegrond" waren. Niettemin, aldus mr. van Klef fens, neemt Nederland een sterke positie in tegenover de Voor-Indische en Australische klachten. Hg interpreteerde de Austra lische stap als volgt: „Wat de Australiërs steeds voor ogen staat is hun precaire positie in 1942 en zij willen thans voorwaarden scheppen, die de nationale veiligheid van hun land kunnen verzekeren. Zg zullen dit echter later betreu ren". Volgens de Nederlandse ambassadeur zou noch bemid deling van Groot-Brittannlë, noch van de Verenigde Sta ten enig nut hebben. „Wy wensen onze troepen terug te trekken zodra wy kunnen, doch eerst moeten constructieve krachten de leiding hebben". Volgens A.F.P. heeft mr. van Kleffens nog gezegd, dat het Nederlandse leger de politione le actie over enkele dagen zal kunnen beëindigen. Mr. van Kleffens heeft, naar het Franse persbureau A.F.P. nader bericht, nog het volgende verklaard: „Nederland ver langt geen terugkeer van het oude koloniale systeem. Neder land wenst in Indonesië geen LEGER BERICHT Brand ln Parijse vrouwengevangenis. In de vrouwengevangenis te Tourelles bij Parijs is brand uitgebroken. Hoewel brandweerwagens uit alle de len van de stad spoedig ter plaatse waren, kon niet worden voorkomen, dat een aantal vrouwen door het vuur werd ingesloten.- In een slaapzaal heeft men 21 ver koolde lijken gevonden. Voorts is een naar het ziekenhuis vervoerde gevangene later al daar overleden. Men vermoedt, dat de brand ontstaan Is in een werkplaats, waar zich cel luloid bevond. Door de sterke wind breidde hij zich snel uit. DE DUBBELE KINDER MOORD IN ENGELAND. De Britse politie heeft de 21-jarige glazenwasser Frie- derick Alfred Smith gearres teerd, die verdacht wordt van moord op de negenjarige Les lie Gaff en zgn zevenjarig zusje Eileen. Van de beplanting trekk en onze kinderen profijt. Droogte bedreigt plantmateriaal. De inwoners van Middelburg, die belangstellend de vorderin gen in opbouw en herstel van hun stad volgen, zullen met voldoening geconstateerd heb ben, dat het planklaar maken van de bolwerken in behoorlijk tempo voortgang vindt. Het werk aan het Vlissingse bol werk, het Lange Vielebolwerk en een gedeelte van het Seis- bolwerk komt dezer dagen gereed, waarna aangevangen wordt met het Seisbolwerk tus sen de Seisbrug en de Noord- brug. Daarna volgen nog het Noordbolwerk en het Veerse bolwerk met het gedeelte bg de Nederstraat. Wanneer het weer meewerkt, wanneer w(j dus ditmaal bespaard blgven voor een langdurige vorstpe riode, zal men de arbeid hier aan begin volgend jaar vol tooien. Op de reeds plantklare bolwerken zal op 4 November a.s. het oficiële startsein wor den gegeven voor Walcheren's herbeplanting. Het ligt in de bedoeling de beplanting van alle bolwerken in het voor jaar van 1948 gereed te doen riln. REMMENDE OMSTAN DIGHEDEN. ,Er wordt voortdurend naar gestreefd tempo in het werk te houden", vertelt ons de heer I Plantsoenendienst, „maar dat valt niet steeds mee". Het plantklaar maken is nu eenmaal een secuur werk, dat goed gedaan moet worden, wil het effect sorteren. Het wordt bemoeilijkt door de hinderlijke zware klei, terwijl de voorbe reidende werkzaamheden, het verwijderen van boomstronken, wortelresten, hakhout en puin, veel tijd kosten. Vooral op het Vlissingse bolwerk moest bij zonder veel puin opgeruimd worden, waardoor het werk daar geremd werd. Ook het slechten van de nooddijken op het Seisbolwerk eist tijd. Een andere moeilijkheid vormt het arbeiderstekort. De oogstwerkzaamheden, van zoo overwegend belang voor ons land en volk, vragen vele han den en de Ned. Heidemaat- schapij, die het werk op de bolwerken in samenwerking met gemeentewerken van Mid delburg en het landschapsar- chitectonisch bureau van de Stichting Nieuw Walcheren uitvoert, heeft dan ook reeds 25 k 30 arbeiders ter beschik king gesteld voor het oogsten van pootaardappelen. Deze omstandigheden verhin deren echter niet, dat er be hoorlijk met het werk waar mee 20 arbeiders dit jaar, toen de vorst de grond uit was, een begin maakten, wordt opge schoten. DIE NARE DROOGTE. Arbeiders van Gemeentewer- D. Tillema, opzichter van de I ken worden zoveel mogelijk bg het plantklaar maken inge schakeld, voornamelijk wat be treft de aanleg van paden en beplantingsvakken en het in zaaien van gras. Dit laatste geschiedde reeds op het Lange Viele bolwerk en het Seisbol werk, waarbg veel hinder werd ondervonden van de droogte. Het is ook een hele toer de bomen en heesters voor de be planting, die reeds op de kwe- kerg aanwezig zgn, goed te houden, omdat het in de grond opkomende zout hun bestaan .bedreigt. De weinige bomen, die nog op de bolwerken prijken, zul len behouden blgven met uit zondering van de exemplaren op het Seisbolwerk, die wegens ziekte gerooid zullen worden. Behalve de paden is ook de oeverlgn van de bolwerken uit gezet. Deze oeverlgn, die op tal van plaatsen uitgeslagen is, wordt met puin versterkt. Vermeldenswaard is het ook, dat er zeer veel banken op de bolwerken zullen worden ge plaatst. Het materiaal hier voor, over langs doorgezaagde bomen, heeft Gemeentewerken reeds ontvangen. VOOR VOLGENDE GENERATIES. Natuurlijk zal het nog jaren duren voordat de bolwerken in hun volle glorie van groen en bloemen de stad zullen omzo men. Hieruit volgt, dat eerst de komende generaties de vruchten zullen plukken van de thans verrichte arbeid. Dit brengt een 'grote verantwoor delijkheid mee voor ontwer- gers, uitvoerders en... het pu- Iiek, dat zich momenteel maar al te vaak schuldig maakt aan het wandelen door pas ingezaaide gedeelten van de bolwerken, in plaats van naar behoren over de paden te lopen! Zuivering op Zuid-Sumatra. Op West-Java werd ten Zuid- Oosten van Pengalengan San- toso bezet De T.N.I. deed we derom een aanval ter hoogte van Soemedang. Deze aanval werd zonder verliezen onzer zijds afgeslagen. Onder de re publikeinse manschappen be vond zich een aantal Japan ners. In Oost-Java passeerden on ze troepen Singosari (halver wege Lawang en Malang). Op Noord-Suraatra voerden republikeinse groepen een aan val uit tegen het juist bezette Loeboekpakan. Deze aanval werd zonder verliezen onzer zijds afgeslagen. Te Tegal (Java) liep de we verij „Java", welke door de T.N.I. in brand werd gestoken, zware schade op. De haven was hier en daEir versperd door gezonken schepen. De electrische centrale te Brebes Landbouwstaking in Groningen ten einde. De E.V.C., afd. landbouw te Groningen heeft in een druk bezochte vergadering te Win schoten besloten, Donderdag het werk in de landbouw te hervatten. Dit besluit is geno men naar aanleiding van een toegezegde bespreking met het college van rijksbemiddelaars. Havenstaking In Antwerpen geëindigd. Donderdagmorgen hebben allo Antwerpse havenarbeiders het werk hervat. De staking is geëindigd. Guerilla-actie ln Thracie. Griekse guerila-strgdkrach- ten hebben gisternacht een aanval ondernomen tegen de voornaamste haven van Thra- cië, Alexandroepolis. Volgens berichten uit Saloniki speel den zich gistermorgen nog verwoede gevechten af in de buitenwijken der stad. Ten Oosten van de stad zgn rook zuilen waargenomen, die doen vermoeden, dat de guerilla- stryders het spoorwegstation met mortiervuur in brand ge schoten hebben. Tegelijkertijd werden aanvallen gedaan op drie andere steden in Thracie, t.w. Soefflion aan de Grieks- Turkse grens, Farrai en Si- karalys. werd door de T.N.I. vernield. Op Zuid-Sumatra ontstonden bij Djirak in de omge ving van de pompstations grote branden. Een aanval van 80 man in dit gebied werd af geslagen. Bg Lahat werden grote hoeveelheden wapens ge vonden. Op de spoorweg Lahat Moeara Enim werd de rails over een afstand van honderd meter opgebroken. Volgens betrouwbare bericht- evers te Tegal werden aldaar 2 burgers door de T.N.I. ver moord, ln plaatsjes om Tegal 65. De slachtoffers zyn gedeel telijk Chinezen en Europeanen. Byzonderheden omtrent de om standigheden, waaronder de moorden plaats hadden, zijn nog niet bekend. Zuid-Sumatra. Uit Palem- bang wordt gemeld, dat in het gebied ten zuid-Westen van Pendopo contact tot stand is gekomen met enkele republi keinse benden, die met enige verliezen aan hun zijde wer den verdreven. Zy lieten by hun vlucht een Japanse mi trailleur achter. Langs de weg naar Sekajoe werden de be zette plaatsen geconsolideerd. Er zijn inlichtingen verkregen, welke er op wijzen, dat de republikeinse troepen in de richting Sekaioe terugtrok ken. De Nederlandse troepen, welke Warat bezetten, vonden daar een grote hoeveelheid wapens en een aanzienlijk aan tal auto's. Uit verkregen inlichtingen blijkt, dat zich hier en daar nog republikeinse groepen ophouden bij het meer in de buurt van Paga- ralam. De republikeinse ver- nielingsploeg aldaar telt vol- f ens de berichten 4 Japanners, n de nacht van 28 op 29 Juli werd de brug tussen Kertap- sit en Bagoekoening door on bekende saboteurs gedeeltelijk vernield. De schade werd de volgende dag door de genie hersteld. MALANG BEZET, Volgens Nederlandse le- gerkrlngen te Batavia zijn Nederlandse troepen Ma lang, de zetel van het voorlopige Indonesische parlement op Oost-Java, binnengetrokken. Een Ne derlands correspondent noemde Malang „een wil dernis van vernielde ge bouwen". Nieuwe staat ln Ned. Indlë. De Nederlandse regering in Indonesië heeft een de creet uitgevaardigd, waar bij de tineilanden Banka, Billiton en de Riouwarehi- pel, waar zich belangrijke bauxiotvoorraden bevin den, tot autonoom gebied worden verklaard. Btezo eilanden zullen worden op- fenomen in de Verenigde taten van Indonesië. Brand in drukkerij'. Woensdagavond, kort nadat het personeel het gebouw had verlaten, is brand uitgebroken op de zolderverd&eping van een drukkerij te Schoonhoven. De brandweer was zeer spoedig ter plaatse, waardoor de brand kon worden beperkt tot de zol derverdieping. De papiervoor- raden gingen echter verloren. De benedenverdieping met de kostbare machines en de zet terij van het „Nieuwsblad voor Zuid-Holland en Utrecht" bleef voor het vuur gespaard. Petroleum vrij. By beschikking van het ministerie van economische zaken, is de distributie van petroleum opgeheven. Petro leum kan met ingang van 1 Augustus vry worden ge kocht en verkocht. Lijken van Britse sergeants gevonden. Officiëel wordt medegedeeld, dat men er na lang zoeken in geslaagd is de lyken van de twee Britse sergeanten, die door de Irgocn Zwai Leoemi ter dood zgn ge bracht, heeft gevonden in de nabgheid van Nathanya. De lichamen hingen aan 'n boom. Toen zij gevonden wer den, waren zg reeds 24 uur dood. Dr. Hoessein Khalidl, secre taris van het Arabische hoge comité van Palestina, liet zich over het ophangen van twee sergeants als volgt uit: „Deze moord is de lafhartigste en duivelachtigste, die ooit in dit deel van de wereld is bedre ven. Zelfs de wreedste gang ster zou met tegenzin en af schuw tot een dergelijke daad overgaan". Een golf van afschuw en verontwaardiging is over En geland gegaan, toen 't nieuws uit Jeruzalem, dat de lichamen van de twee gehangen ser geants werden gevonden en gebruikt waren als „lokaas" v.oor mijnenvelden, werd ver nomen. De burgemeester van Co ventry, de geboorteplaats van sergeant Clifford Martin, een der terechtgestelde serge ants zeide, dat de stad .,het nieuws van deze ver- schrikkeiyke misdaad" met stomme verbazing zou verne men. „Er is een afschuwelijke misdaad tegen de mensheid bedreven. De gehele beschaaf de wereld zal ontzet zyn hier over", aldus de burgemeester van Bristol, de plaats waar sergeant Mervyn Paice, het andere slachtoffer, vandaan

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1