PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Veto van Gromyko? Massa-arrestaties in Athene Vandaag Minder ambtenaren! Belgische interesse voor Zeeuwse poters Nog steeds gevechten op Java? Aardappelveredeling in Nederland 190e Jaargang - No.161 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vllssingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Donderdag 10 Juli 1947 ABONNEMENTSPRIJS» 25 cent per week i t 3^0 ptr kwartaalfranco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cat. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent pet ma., minimum per adver» tentie 2.—. Bure gevestigd te Vllssingen» Walstr. 58-60. telefoon 10 (2 lijnenl Middelburg t Londen sche «aal 29. telefoon 2077 en 2924 Goes i Turfkade 15. telefoon 2475 a Oostburg Gratamastraat 3. telefoon 102 t Terneuren: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P^ZX^Middelborg^ Buitenlands overzicht De Griekse kwestie opnieuw in de Veiligheidsraad. Dollars en guerilla's. Zal Rusland opnieuw zijn veto uitspreken, zo vragen de afgevaardigden in de Vei ligheidsraad te Lake Succes zich af. Het gaat om een voorstel tot oprichting van een permanente commissie, die het oog moet houden op de situatie aan de Noord grens van Griekenland. Dit voorstel is een logisch uit vloeisel van het rapport der Balkancommissie, waarin Yoego-Slavië, Albanië en Bul garije ervan beschuldigd wer den de Griekse guerillastrrj- ders te bewapenen en te oe fenen. De Russen hebben ech ter van meet af aan de juist heid van dit rapport fel be twist en in de Veiligheidsraad noemde Gromyko de beschul digingen volkomen ongegrond. Hij diende weer een lange resolutie in, waarin de zaak wordt omgedraaid en de Griek se autoriteiten ervan worden beschuldigd een vijandige po litiek te voeren tegen de buurstaten. Nodig is, zei Gromyko, dat de buitenlandse troepen uit Griekenland worden terugge trokken en evenzeer, dat een commissie zal toezien of de buitenlandse economische hulp inderdaad in het belang van het Griekse volk zal worden gebruikt. Zijn eerste opmer king slaat op fle Britse troe pen, die nog steeds in Grie kenland zijn gestationneerd. Naar schatting bestaat die troepenmacht nog uit* 5 6000 man. De Britse mili taire missie zal met Septem ber tot 25 worden inge krompen. Een aantal leden dezer missie zal evenwel nog minstens een jaar in Grie kenland blijven om samen te werken met de onlangs aan gekomen Amerikaanse mis sie voor het opleiden van een 150.000 man sterk Grieks leger. De tweede opmerking van Gromyko beoogt de terzijde stelling van de Truman-doctri- ne door toezicht van de V.N. op de besteding van de Ame rikaanse .dollars. Madame Lupescu wordt beter. In de gezondheidstoestand van mevrouw Lupescu, die kor telings op haar ziekbed met ex-koning Carol van Roeme nië is gehuwd, is een gunstige wending gekomen en de dok ters hopen thans haar leven te kunnen redden. Huishoudbons in België Teneinde de financiële moei lijkheden, welke voor het min der draagkrachtige deel der Belgische bevolking zal ont staan door het afschaffen der staatssubsidies voor .levensmid delen, uit de weg 'te ruimen, zal aan alle Belgische gezin nen wier inkomen minder dan fr. 80.000 per jaar bedraagt, z.g.n. huishoudbonnen worden verstrekt op vertoon waarvan zij deze levensmiddelen tegen de oude prijzen kunnen kopen. Ongeveer 4 millioen Belgen zullen van dit stelsel profite ren. Bij de Tweede Kamer is in gediend een wetsontwerp hou dende voorzieningen in zake het waarborgfonds rechtsher stel en inzake de effectenre gistratie. Men verwacht in Lake Suc ces een verwerping met grote meerderheid van Gromyko's tegenvoorstellen en vervol gens een veto van Gromyko op het oorspronkelijke Ame rikaanse voorstel. Daarna kan de Veiligheidsraad zijn be moeiingen met de Griekse kwestie gevoegelijk staken, omdat dan alle mogelijkheden om door ingrijpen van - de V.N. de situatie te verbete ren, zijn uitgeput. De strijd in Griekenland zal in dat geval zonder reso luties en commissies worden uitgevochten door de grote mogendheden. De Russen zul len doorgaan met direct of via de Balkanstaten de gue- rillatroepen te steunen en daarmee onrust te verwekken, de Amerikanen en Engelsen om met behulp van dollars, adviseurs en oorlogsmateriaal de Griekse regering te ver sterken. Een veto van Gromyko zal met een even harde klap de deur voor verder onderhande len ditfitsmijten als de wei gering van Molotov in Pa rijs. Griekenland kan een Wel varend land worden, schrijft Don Pryor, een Amerikaan, die onlkngs een bezoek aan het land bracht in de „New Statesman", 't Kan het Zuid- Californië van Europa -wor den, het welvarendste land in het.Midden Oosten. Maar het zou het armste en meest ge teisterde land van Zuid Eu ropa worden, indien de reeds twee jaar lang durende ge vechten door buitenlandse inmenging tot een burgeroor log oplaaiden. Jeugd helpt bij de oogst. Op uitnodiging van het bu reau oogstvoorziening van het departement van landbouw heeft de Ned. Jeugdgemeen schap enkele maanden geleden' een oproep tot de jeugd ge richt om zich beschikbaar te stellen voor de oogstwerk- zaamheden, speciaal voor het rooien van pootaardappelen. 2000 jongeren hebben zich aangemeld, waarbjj enkele groepen van meisjes. De aan meldingstermijn is nu geslo ten. Onder leiding van een groepsleider worden de jonge ren in ploegen van 25 in kam pen of barakken ondergebracht, welke door het bureau van huisvesting van de D.TJ.W. zyn ingericht. Van 14 Juli tot 2 Aug. en van 416 Augustus zullen de jongeren in verlschei- dene delen van ons land by de oogst assisteren. De jongeren zullen onder de zelfde voonvaarden werken als de losse landarbeiders, zodat zij na aftrek van de kosten voor voeding ongeveer 2.50 3 gulden per dag zullen verdie nen. FRUITTEELT EN BIJEN. Het gebruikelijke en alge meen aanvaardde standpunt is, dat bijen in de boomgaar den onmisbaar zijn om een goede vruchtzetting te waar borgen. Onwillekeurig dringt zich echter de vraag op al dus de redacteur van De Nieu we Veldbode hoe het dan mogelijk is, dat dit jaar nage noeg alle vruchtbomen in Zuid- Limburg, of het kersen of pruimen, dan wel appelen of peren zijn, zo vol vruchten hangen, terwijl voor deze hon derdduizenden bomen tijdens de bloei practisch geen bijen volken aanwezig waren. De re dacteur heeft ty'dens de bloei de fruitstreek. ook die in het. Noorden van de Ardennen, her haaldelijk per auto doorkruist en practisch geen bijenvolken in de bloeiende boomgaarden gezien. Klopjacht op communisten. Ongeveer 800 personen zijn gistermorgen in Athene ge arresteerd, w.o. leiders van de communistische party. Onder de gearresteerden bevindt zich tevens Demetrios Partsalides, secvetaris-generaal van de Earn, die beschuldigd wordt van „een poging om ongere geldheden in steden uit te lok ken, nadat zij eerst door guerilla-actlviteit waren ver zwakt". Beulen van Sonnestein veroordeeld. Het gerechtshof van Dres den heeft vier beklaagden, be schuldigd van moord op 15.000 krankzinnigen, ter dood ver oordeeld en acht beklaagden veroordeeld tot gevangenis-, straffen, varierende van 3 jaar tot levenslang. De beklaagden zijn schuldig bevonden aan het vergassen van geesteszieken in een inrichting te -Sonnestein, nabij Pirna, in de door >1e Rus sen bezette staat Saksen. Roemenië niet naar Parijs. De Roemeense ministerraad heeft het besluit genomen, dat Roemenië niet aan de confe rentie te Parijs zal deelnemen. De politie van Athene ging gistermorgen voort met de dryfjacht, die binnen enkele uren tot resultaat had, dat meer dan 1200 personen werden gearresteerd. De Griekse eerste minister, De motrios Maximos verklaarde, dat de regering tot deze actie moest overgaan, daar de openbare orde verstoord dreig de te worden. Het kabinet had geweigerd met de E.A. M. de linkse coalitie-groep te onderhandelen, doch was bereid met de commu nisten besprekingen te voe ren, mits de guerilla-strijders eerst de wapens zouden neer leggen. Men verwacht, dat de com munisten beschuldigd zullen ^worden van het organiseren van een omvangrijke samen zwering, met het doel in de komende 24 uur in Athene „een chaos" te scheppen. De razzia tegen de commu nisten is later op de dag tot het leger uitgebreid. Een niet genoemd aantal soldaten, ver dacht van communistische sympathieën, is gearresteerd. Uit semi-officiële bron ver luidt, dat de Griekse regering tot optreden is overgegaan, nadat zij een radioboodschap van de guerilla-commandant had onderschept, waarin deze het plaatselyk comité van de communisten beval „plan f" toe te passen. ...is het 30 jaar geleden, dat de Duitsers een hfer- nieuwde aanval deden op het Belgische bruggen hoofd aan het Yzer- front ...[s het 40 jaar geleden, dat het wapen der Ne derlanden werd1 verbe terd in de huidige vorm. ACTIE TEGEN ZARAH LEANDER. De Oostenrijkse vereniging in Stockholm heeft bij het Oostenrijkse gezantschap al daar protest aangetekend, dat de Zweedse filmster Zarah Leander in de Herfst van dit jaar in Wenen voor de film zal spelen, wegeng de nauwe betrekkingen, welke zij vroeger met het Reichspropaganda-mi- nisterie heeft onderhouden. De Koningin naar Drente. Naar wij vernemen is het bezoek van H. M. de Koningin aan Drente thans bepaald op Maandag 14 en Dinsdag 15 Ju li a.s. DE BESPREKINGEN OVER HET PLAN MARSHALL. Gistermorgen zyn te 's-Gra- venhage besprekingen begon nen tussen Nederlandse ex perts van de departementen van buitenlandse zaken, econo mische zaken en financiën met experts van België en Luxem burg ter voorbereiding van de besprekingen over het plan Marshall, welke in de volgende week te Parijs zullen plaats vinden. Als voorzitter van de Neder landse experts treedt op dr. Hirschfeld, die is teruggekeerd uit Genève. Onder de titel „Arabian Nights'' heeft de Universal 'n filmversie in technicolor van één der sprookjes van de 1001 vertellingen gemaakt. inzichten van de Nederlandse industrie. Naar aanleiding van de door de minister van financiën on langs gepubliceerde „nota in zake de deviezenpositie" heeft de hoofdgroep industrie aan de minister van economische zaken een nota gericht, waar zij in haar inzichten om trent deze positie uiteenzet. De te nemen maatregelen zouden in" twee nauw samen hangende groepen kunnen worden samengevat: dienende ter onmiddellij ke voorziening in het arbei ders tekort teneinde voor de toekomst werkgelegenheid te verzekeren; b. dienende ter verkrijging van kort-crediet dat thans no dig is om in de toekomst zeli over deviezen te kunnen be schikken. Teneinde in het tekort aan beschikbare arbeidskrachten te voorzien, wordt er in een nota op gewezen, dat in de eerste plaats dient te wor den gestreefd naar vermin dering van het aantal amb tenaren door beperking en effenciënter uitvoering der overheidstaak. Daarbij wordt gewag ge maakt van de omslachtigheid inzake de werkzaamheden van het overheids-apparaat en wordt reorganisatie der tal rijke overheidsdiensten door ervaren efficiëncy-experts aanbevolen. Voorts wordt aan gedrongen op bezuiniging bij het militaire apparaat en op tewerkstelling der politieke delinquenten, terwijl voorts nog wordt verklaard, dat er- harder moet worden gewerkt. Vanzelfsprekend zullen in het algemeen ook de werkne mers de vruchten van grotere inspanning niet mogen worden onthouden. DOLLARS. Wat het dollar-tekort be treft, zo wordt er de aandacht op gevestigd, dat dit tekort steeds heeft bestaan op ogen blikken, dat de economische relaties tussen Nederland en Indonesië verstoord was, zo als ook na de vorige wereld oorlog. Alleen het herstel der Boeren uit het arrondissement Brugge bezochteh Zeeuwsch Vlaanderen.' Bewondering voor het fokvee. Uw landbouw kómt er weer boven op! Dat was de conclusie van de voorzitter van de Land- bouw-Commice van Brugge, de heer M. van Damme, die Dinsdag met meer dan 100 le den en dames een bezoek bracht aan Zeeuwsch-Vlaande- ren, waar de landbouw-consu- lent voor dit gebied, de.heer L. van Dijk uit Schoondijke, 't gezelschap rondleidde langs een aantal van de beste be drijven. In het algemeen waren deze Belgen dan ook vol bewonde ring voor hetgeen door de boe ren van Zeeuwsch-Vlaanderen op velerlei gebied wordt ge presteerd: veredeling van ge wassen, moderne fruitkweke- rijen, prachtige stallen fokvee en raspaarden, enz. De'heer van Dyk had voor een byzonder interessant pro gramma gezorgd en de wijze, waarop hij do Belgen voor lichtte, zal er niet weinig toe hebben bygedragen onze good will over de grens te vergro ten. POOTAARDAPPELEN. Er bleek immers veel be langstelling te bestaan voor het Zeeuwse product, met na me voor de pootaardappelen, en aan beide zijde leeft het verlangen naar een vrije han del of naar een regeling, welke het de Belgische boer tenmin ste mogelyk zal maken zélf in Zeeland zyn poters uit te zoeken bij een van zyn oude, vertrouwde Aelaties. Zoals het nu gaat, via exporteurs en im porteurs, is niet naar de zin van de teler en evenmin naar die van de koper over de grens. De excursie leidde langs ver schillende aardappelvelden, o.m. in Schoondyke, IJzendyke en Axel, waar de heer van Dyk de deelnemers wees op de resultaten, welke hier op het gebied van de veredeling wer den bereikt door bestryding van ziekten in het gewas, se lectie. rasverbetering, enz. Na jarenlange proefnemingen is men er aldus in geslaagd een uitstekend product te kweken en nog steeds wordt naar ver dere verbetering gestreefd. VEEFOKKERIJ. Zo is het echter op allerlei gebied, niet alleen in de land bouw, maar ook t.a.v. de rund vee- en paardenfokkerij, welke in sommige delen van Zw.- Vlaanderen op zeer hoog peil staat. De Belgen kregen o.m. prachtig rundvee te zien bij de heer de Rijcke in Aardenburg: edele dieren, waaraan meer dan een mensenleeftijd gefokt en verbeterd is. Helaas ver loor deze fokker in de oorlog zes van zijn beste dieren. Ook in O.-Zeeuwöfch-Vlaan- deren, nl. by de heer Begheyn, in St. Jansteen, was 'n prach tige collectie fokvee te bewon- 'deren, hier samengebracht door verschillende veehouders uit deZe omgeving, zodat men haast van een kleine veeten toonstelling kon spreken. In Schoondyke was het de Kampioenhengst van Neder land 1947, die bij de heer de Feyter aan de excursisten werd getoond. Ook hier waren de Belgen, die overigens toch juist op het terrein van de paardenfokkerij weinig van ons te leren hebben, vol be wondering voor dit edele, krachtige dier, dat volgens hen ook in hun land geen slecht figuur geslagen zou heb ben. Hetzelfde kan trouwens worden gezegd van de prach tige padden uit de stal van driehoeks-verhouding Neder- land-Indonesië- Amerika, waar bij ie Ned. leverantie aan Indonesië worden betaald met de opbrengst van Indonesische producten op de Amerikaanse markt, biedt uitkomst. Een regeringsbeleid ten doel heb bende de economische relatie tussen Nederland en Indonesië enerzijds en Indonesië en de overige wereld anderzyde te herstellen, dient derhalve met kracht te worden voortgezet. MATIGING. In de, nota wordt voorts aangedrongen op matiging bij de ten uitvoering van het pro gramma van openbare wer ken, terwijl er bovendien op wordt gewezen, dat gewaakt dient te worden tegen de be steding van deviezen voor voorzieningen, welke gewoon lijk uit eigen land konden plaats vinden. Hierbij wordt gewezen op de onbevredigen de productie van onze mijnen. De nota legt er in het bij zonder de nadruk op, dat het acute karakter van het devie zen-tekort maatregelen op zeer korte termijn nocjiff ma ken. Tenslotte wordt de aan dacht gevestigd op de bete kenis van het Duitse probleem voor het Ned. bedrijfsleven. Alle aandacht van overheid en bedrijfsleven dient erop ge richt te zijn, in dit opzicht tot resultaten te komen. Nederlandse regering eist vrede. Vernielingen bij Bandóeng. Naar \vy vernemen ligt het in de bedoeling der Ned. rege ring heden, Donderdag, in de loop der vergadering van de Tweede Kamer, in dat college een verklaring af te leggen over de ontwikkeling met be trekking tot Ned- Indië. Verwacht kan worden, dat nog deze week een debat over die verklaring in de Tweede Kamer zal plaatshebben. Gezaghebbende kringen te Batavia hebben Dinsdagavond tegenover Aneta verklaard, dat na kennisname van het republikeinse aanhangsel op het antwoord aan dr. Van Mook, de spanning is opge heven. Het geschilpunt over de gemeenschappelijke gen darmerie blyft echter nog be staan. Blykens militaire com munique's is de situatie rond om de demarcatielijnen echter nog onbevredigend, zodat de republiek, aldus deze kringen, zal dienen te bewijzen, dat zij haar verplichtingen wil na- K.L.M. en scheepvaart. In de memorie van ant woord nopens het ontwerp van wet „bevorderen van 'i onderhouden van luchtdiens- ten door de K.L.M." wordt medegedeeld, dat de bespre kingen, welke omtrent de samenwerking tussen de K. L. M. en de Scheepvaart in de jaren 1945 en 1946 heb ben plaats gevonden, nog geen resultaat hebben opge leverd. Het overleg ter za ke, waarbij de regering be middelend optreedt, is ech ter nog gaande. In het aan delenkapitaal van de K. L. M. hebben verscheidene scheepvaartmaatschappijen voor een bescheiden bedrag deelgenomen. De mogelijkheid tot verdere deelneming van de scheepvaart in de K. L. M. binnen het kader van eenheid van bedrijfsvoering, staat evenwel open. Wat betreft de verhouding tussen de thans voorgestelde deelneming van het ryk in het aandelenkapitaal en de deelneming van de particulie re aandeelhouders, merken beide ministers op, dat niet kan worden ontkend, dat het Rijk tijdelijk practisch ge sproken het gehele risico draagt. Het ligt evenwel in de" bedoeling om zo spoedig mogelijk over te gaan tot 'n emissie van aandelen op de particuliere markt. de heer de Putter op de Loo- zeshof in Axel. Hier waren de Belgen boven dien nog in de gelegenheid een van de grootste Amerikaanse combines, welke juist in Zw.- Vlaanderen zyn gearriveerd, 'n Massey Harris, te zien werken. In Philippine werd een be zoek gebracht aan een van de moderne fruitlcwekerijen, wel ke in deze streek de laatste jaren tot ontwikkeling zijn ge bracht, terwijl in St. Jansteen het prachtige waterleiding-be drijf, dat geheel O. en W. Zw.- Vlaanderen van water voorziet, kon worden bezichtigd. Door tijdgebrek moest het bezoek aan een vlasrotery in Koe wacht van het programma ge schrapt worden. Het was al laat in de avond, toen de Belgische gasten, die reeds om even over achten 's morgens aan de grens by Eede door de heer van Dyk en zyn assistenten waren verwelkomd, afscheid namen, dankbaar voor deze prettige en bovenal leer zame dag. waarop zii, voor zover dat in een dergeiyk kort tijdsbestek mogelyk is, een uit stekende indruk hadden" gekre gen van hetgeen door de Zeeuwse landbouwers, die toch zeer zware klappen van de oorlog hebben gekregen de heer van Dijk noemde nog een cyfer van 37 millioen oorlogs schade-op basis Mei 1940 al leen reeds voor de landbouw reeds nu weer wordt ge presteerd. 0 Er moet hard gewerkt worden. De tweede dag van de 12-de Ned. Landbouwweek sprak prof. Ir. J. C. Dorst, hoogleer aar aan de landbouwhogeschool over: Nationaal programma voor de aardappelveredeling. Nederland zal zijn vooraan staande positie op aardappel- gebied alleen kunnen handha ven, indien het rassensörti- ment voortdurend wordt ver jongd en verbeterd. Dit is niet alleen nodig voor het binnen land, doch ook voor onze poot- goederenexport. De concurr. op de internationale poter- markt is voor een deel ook een strijd tussen de verschil lende aardappelrassen. Het lukraak kruisen, dat thans nog veelvuldig geschiedt, zal plaatg dienen te maken v<*>r een meer systematische werkwijze en met een duidelijk doel voor ogen: Er bestaat grote behoef te aan een Nederlands ras. dat de bintje kan vervangen. Hier aan dient hard te worden ge werkt. Spr. zette ten slotte een voor een nieuwe werkwijze uit een. SELECTIE Vervolgens hield de heer it. W. B. L. Verhoeven, Rrjks- landbouwconsulent, een voor dracht over: problemen bij de selectie van aardappelen. Doel van de colectie is een zo ge zond mogelyke nateelt te krij gen, de teelt moet echter ook rendabel zijn. Degenslikker. In Detroit trad de de genslikker Tony Marnyo op. In plaats van een •gen liet hij een neon lamp van twee voet lengte door zijn keelgat giyden, terwyl de lamp brandde. Aldus stralende boog hy voor het pu bliek. De lamp brak en Tony moest ijlings naar het hospitaal vervoerd worden. Nederland zal hoe langer lioe meer rekening moeten houden met andere pootgoed verbouwende landen. Nodig is niet alleen, dat de gezondheids, toestand van het Nederlandse pootgebied beter Is dan die van het i»ootgoed in het land waar heen geexporteerd wordt en van die van onze concurrenten, maar ook zullen de wlnnlngs- kosten zo laag mogelyk moe ten zyn. Ir Verhoeven besprak de maatregelen die thans worden genomen en gaf <fk verbeterin gen aan om het doel: telen van prima pootgoed tegen zo laag mogelyke kosten, te kun nen bereiken. Hij behandelde voorts de voorbehandeling van het pootgoed, het poten, keuze van het perceel waarop het pootgoed zal worden verbouwd, de wijze van selectie, het rooi en, de behandeling en de waar de van stamboomteelt. Oostenrijkse kunstschatten in het Rijksmuseum. Wanneer vanmiddag minister Gielen het openingswoord zal hebben uitgesproken, waarmee de collectie kunstschatten uit Oostenrijkse verzameling voor het publiek toegankelijk wordt verklaard, zal daarmee een sprookjeswereld opengesteld zijn, zoals de Nederlandse kunstminnaar nog nooit heeft betreden. Deze expositie, die van 10 Juli tot 12 October zal zyn opengesteld, is daarom zo bjj- oznder, omdat hier kunstwer ken zijn uitgestald van perio den der kunstgeschiedenis, die in de Nederlandse musea niet of bijna niet vertegenwoordigd zijn, zoals de kerkelyke kunst der vroege middeleeuwen, re naissance-gobelins, schatten uit de vorstelijke schatkamers, werken van Titiaan en Velas. queg en de Oostenrijkse barok. Alle namen van de waarlijk groten op het gebied schilder kunst tussen 1500 en 1800 zijn vertegenwoordigd op deze ten toonstelling. welke men de ti tel heeft gegeven „Het in Ne derland onbekende kunstwerk". komen, door hieraan een ein de te maken. NEDERLANDSE EISEN. Van gezaghebbende Neder landse kringen is tegenover Aneta verklaard, (lat het antwoord van Djokja thans voor de eerste maal op een belangryk aantal punten dui- delyk is en niet zonder meer als onbevredigend kan worden beschouwd. De waarde van dit antwoord zal echter af hangen van de wijze, waar op onmiddellijk de directe ver plichtingen, welke de repu bliek opnieuw op zich heeft genomen, worden nagekomen, alsmede van de wijze waar op met daden moet worden bewezen, dat een nieuwe bladzijde- is opgeslagen. Dit houdt in, zoals dr. van Mook in zyn brief van 29 Juni heeft geëist: een afdoend ein de maken aan de vijandelijk heden, aan de stellingenbouw, aan de voedselblokkade en aan de vernielingen rondom de Nederlandse gebieden. Het vraagstuk van de gen darmerie zal eerst dan be sproken kunnen worden, zo dra aan deze eerste voor waarden is voldaan. REPUBLIEK BINDT IN. Als eerste maatregel na de aanvaarding van de Ne derlandse voorstellen is bjj presidentieel decreet van 8 Juli bekend gemaakt, dat de functies van republikeins gouverneur voor Borneo de kleine Soenda-eilanden, de Molukken en Celebes zyn opgeheven. VERNIELINGEN. Talloze zware ontploffin gen hebben in het Zuid-Oos ten van het republikeins ge bied om Bandoeng plaats ge vonden. Hoewel het niet met zekerheid vast is te stellen,, vermoedt men, dat er sprake is van vernieling van orug- fen en andere objecten op e Bandoengse hoogvlakte. STAKING VAN VIJANDELIJKHEDEN De Nederlandse regering heeft Woensdag de Indone sische republiek verzocht haar belofte gestand te doen door de staking van de vij andelijkheden op Java en Su matra te gelasten. Dit ver zoek een voorbereidende maatregel voor de vorming van de interimregering - werd gedaan tijdens een ver gadering van dr. van Mook met Setiadjit, Setiadiit zou des avonds naar Djokja ver trekken. Militaire gruwelen op Celebes? Het Tweede Kamerlid, de heer Logemann, heeft aan de minister van overzeese ge biedsdelen de volgende vra gen gesteld: Heeft de minister kennis genomen van de berichten omtrent gruwelen, die door Nederlandse militairen in Z.- Celebes in December 1946 en volgende maanden zouden zijn bedreven, alsmede van de ernstige ongerustheid, die door die berichten in Neder land is ontstaan? Is de minister bereid me dedeling te doen van de vol ledige samenstelling en van de opdracht der commissie, die naar oudere en meer summiere berichten hadden gemeld door de regering van Nederlandsch-Indië o.a. voor het onderzoek van deze zaken is ingesteld? MELKPRIJSBIJSLAG. De Ned. Zuivelbond (F.N.Z.) en de Stichting voor de Land bouw hebben een commissie ingesteld, welke zal nagaan in hoeverre een betaling van de melk uitsluitend naar vetge halte juist is, dit naar aanlei ding van een verzoek van overheidswege over de ver deling van de melkprijsbijslag in een grondprijs en een prijs naar vetgehalte. De Franse filmactrice Si- mone Simon, die na een af wezigheid van enige jaren weer In Hollywood terygkeerde, heeft stappen ondernomen om de Amerikaanse nationaliteit te verkrijgen. NIEUWE BONNEN (Geldig van 10 tot en met 26 Juli) DEZE WEEK ZES RANT SOENEN TABAK. G 81, 2 rantsoenen. G 35, 2 rantsoenen. Bon G 32 is niet aangewe zen aangezien op de tabaks- kaart 3 bonnen G 31 voorko men, ontvangt men 6 rantsoe nen. Voor de volgende periode zullen bonnen voor in totaal 4 rantsoenen worden aangewe zen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1