PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT Crisis in Ned. Indië bezworen? Nijverheids-voorlichting T s j echo-Slo wakij e r 'denking aanvaardt de uitnodiging Vandaag Toelichtende verklaring van Djocja zou aanvaardbaar zijn Vliegende schijven en schotels J voor Zeeland van de verzetsdoden Beter dan „mannen met actetassen 190e Jaargang - No.160 Uitgave van de firma Provinciale Zeeuweche Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vllsslngen. Dit blad veracbQnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE. VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANJ EN VRIJE STEMMEN Woensdag 9 Juli 1947 ABONNEMENTSPRIJS» 25 cent per week3.20 pet kwatttalfranco per post 3.45 per kwartaal. Lo"« nummers 6 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie 2.—. Bureaus gevestigd te Vllsslngen i VValstraat 58-60. telefoon 10 (2 lijnen 1 Middelburg. Londensch» Kaal 29. telefoon 2077 en 2924 i Goea Turfkade 15. telefoon 2475 s Oostburg. Gratamastrsat 3. telefoon 102 Terneuren Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C. Middelburg^ Buitenlands overzicht „Waakhond voor het Oostelijk blok" Geen politiek op Parijse conferentie. Als eerste en waarschijnlijk laatste van de landen in de Sowjet-Russische invloedssfeer heeft Tsjecho-Slowakije de Brits-Franse uitnodiging tot deelneming aan de aanstaan de conferentie te Parijs aan vaard. Hoewel onder enig voor behoud, waht te Praag is offi cieel medegedeeld, dat de re gering over haar verdere hou ding ten aanzien van het plan zal beslissen op grond van te Parijs in te winnen inlichtin gen. De Tsjechische aanvaar ding, enigszins als een verras sing gekomen, heeft Reuters correspondent tot het zoeken van een verklaring: gebracht. Hij vond vier theorieën. 1. Tsjecho-Slowakije heeft zich onafhankelijk weten te houden van de Sowjet-Unie. Zeer zeker kan de sympathie ke Tsjechische democratie geen vazalstaat van Moskou worden genoemd, maar of Praag geheel onafhankelijk' van Moskou kan handelen is toch zeer de vraag. 2. Tsjecho-Slowakije heeft toestemming gekregen van de Sowjet-Unie om zich te Parijs te doen vertegenwoordigen ten einde precies te weten te ko men welke terugslag de door de Franse en Britse delegaties voorgestelde procedure zal hebben op de nationale econo mie van Oost-Europa. EEN ENGELSE NOORDPOOL-EXPED1TIE. *De eerste Noordpoolexpedi tie sinds de oorlog heeft En geland verlaten. Op het ei land Jan Mayen ten Oosten van Groenland, zullen films worden opgenomen en hoopt men de wetenschappelijke in strumenten terug te vinden, die er tien jaar geleden wer den achtergelaten. De expeditie omvat onge veer 12 onderzoekers en een filmsectie, die geen van allen ervaring hebben op het gebied van onderzoekingstochten naar de Noordpool. Het leven der planten en dieren en de meteorologie zal tot studie object worden genomen. De instrumenten, die in 1938 op de rand van de Beerenberg, een uitgebluste vulkaan, zijn achtergelaten, dienen tot het registreren van de uitwerking der kosmische stralen. TWAALF JAAR GEËIST TEGEN FLORIMOND GRAMMENS. Florimond Grammens, de be kende propagandist voor de Vlaamse taal, die er van wordt beschuldigd met de hulp van de Duitsers de Belgische taal wetten te hebben willen door drijven, is door de krijgsraad tot een gevangenisstraf van 12 jaar veroordeeld. Een* ver zoek van de verdediger Gram mens, in verband met zijn gezondheid, in- voorlopige vrijheid te stellen, werd afge wezen. „ZWARTE MAQUIS" IN BELGIË. Op een vraag van een com munistisch kamerlid aan de Belgische minister van justitie over de ontsnapping van de veroordeelde verrader Her man Borms heeft deze ge zegd, dat er in België een soortgelijke „Zwarte Maguis" bestaat als in Frankrijk kort geleden ontdekt is. Volgens Demany is er een ondergrond de organisatie „De Olifant", die tot doel heeft het vormejj van fondsen tot het organise ren van ontsnappingen van Quis'Lings. Naar verluidt dra gen de leden dezer organisatie verborgen een schildje met een olifant er op, als sym bool voor liet goede geheugen van dit dier. 3. Rusland heeft Tsjecho- Slowakjje positief aangemoe digd de Parijse conferentie bij te wonen in de rol van waak hond van het Oosters blok. 4. Moskou hoopt, door de economische satellieten van de Sowjet-Unie toe te staan aan het plan voor Europa deel te nemen, voordelen te verkrij gen in de vorm van vergrote industriële capaciteit. Welke van deze veronder stellingen juist is zal nog moe ten blijken. Het karakter van de Parijse conferentie is iets meer omljjnd geworden door het bericht, dat Bevin zelf van plan is naar Parijs te gaan, althans om de conferentie te openen. Tot nu toe immers was het niet duideljjk of de bespre kingen door ministers gevoerd zouden worden of door econo mische experts. Toch "verwacht men, dat de besprekingen strikt economisch en zo weinig mogelijk politiek gehouden zullen worden om het landen als Zwitserland, Zweden, Noor wegen en Denemarken, die po litieke complicaties willen ver mijden, niet al te moeilijk te maken. Wanneer zoals de bedoeling is, een „comité van samenwer king" zal worden ingesteld, zullen vier sub-commissies on middellijk beginnen met het verzamelen van gegevens, die verwerkt moeten worden in "eind Augustus uit te brengen rapporten. Het comité zou be staan uit vertegenwoordigers van Engeland, Frankrijk, de Benelux, een Scandinavisch land, een Oost-Europees land en waarschjjnljjk Italië. De sub-commissies zouden uit minder dan tien man moeten bestaan. Eerst wanneer de rap porten uitgebracht en bestu deerd zijn Kan een algemeen plan -worden opgesteld en ter kennis gebracht van de Ver. Skaten, opdat Uncle Sam kan b'epalen hoe royaal hij met zjjn dollars uit de hoek zal komen. Tabaksbonnen. Het C.D.K. deelt mede, dat met ingang van 10 Juli a.s. een wjjziging wordt gebracht in de aanwüzing der bonnen van de tabakskaart. Zoals be kend, is de hoeveelheid siga retten en kerftabak, welke Eer veertien dagen beschik- aar wordt gesteld, bepaald op 5 rantsoenen. Dit heeft tengevolge dat gebruikers van rook- of shagtabak nim mer in de gelegenheid zijn hun gehele veertiendaags rantsoen in tabak op te ne men, tenzij de detaillist zich bereid verklaart een pakje tabak door te snijden. Deze laatste handelwijze is, zoals men weet, feitelijk verboden. Om aan dit bezwaar tege moet te komen zullen voort aan afwisselend zes en vier rantsoenen per veertien da gen worden beschikbaar ge steld. A.s. Donderdag wor den op de tabakskaart dus bonnen voor *6 rantsoenen aan gewezen. Op 24 Juli a.s. zul len op dezelfde kaart dan bonnen voor vier rantsoenen worden aangewezen. De bon aanwijzing op de gemengde tabaks- en versnaperings- kaart ondergaat geen wijzi ging. De heer J. de Smidt te Borssele is benoemd tot onderwijzer aan de Ned. Her vormde Zondagsschool te Borssele. is het 275 jaar ge leden, dat Njjmegen door de Fransen werd veroverd; viert de Ned. pi anist en dirigent, Ri chard Hageman, oud dirigent van de Metro politan- Opera te New- York en oud-accompag- nateur van Yvette Guilbert, te Hollywood zijn 65e verjaardag. NAAR HET VRIJE BEDRIJF Het lid van de Tweede Ka mer, de heer Krol, heeft aan de minister van binnenlandse zaken gevraagd of in ver band met de grote marge, die er bestaat tussen de loon- standaard in het vrije bedrijf en het bezoldigingspeil van het overheidspersoneel, inzon derheid wat de gemeente-ad ministratie betreft, een ont stellende afvloeiing naar het vrije bedrijf plaats vindt, ten gevolge waarvan verschillen de secretarieën van kleine en middelgrote genjeenten onbe zet blijven, tenzij aanvulling der opengevallen plaatsen ge schiedt op een wjjze, waardoor het peil der arbeidskrachten daalt? Door de ministers Sgfiadjit, Gani en Leimena Is na mens de regering van Djocja een toelichting op het Indo nesische antwoord aangeboden aan dr. van Mook. Vol gens het persbureau Reuter zouden officiële Nederlandse kringen in Batavia verklaard hebben, dat deze toelichting voor de Nederlanders aanvaardbaar is. De verwachting werd uitgesproken, dat demilitairisering van bepaalde zö- nes thans spoedig zal beginnen. Succes voor Lewis. NIEUWE LOONREGELING AMERIKAANSE MIJNWERKERS. Gisteren is te Washington het nieuwe looncontract van de Noord-Amerikaanse mijn werkers officieel getekend. Het dagloon wordt van 11.85 tot 13.05 dollar verhoogd. Deze overeenkomst is door Lewis, voorzitter van de ver enigde mijnwerkersbond, tot stand gebracht en door de po litieke commissie van de bond geratificeerd. Daardoor zullen 150.000 ar beiders weer aan het werk gaan. Daar het contract alleen met de ondernemers uit het Noorden is gesloten, die gro tendeels mijnen, welke voor de staalbedrijven werken, on der hun beheer hebben, ver wacht men, dat de 400.000 ar beiders in de vetkoolmijnen uil en bljjven staken, totdat hun werkgevers eveneens een contract met de bond hebben gesloten. Op blote voeten. Een Haags politie agent, die juist bezig was zich aan te kleden in zijn woning, hoorde op straat roepen: „Houd de dief". Hij snelde, gewapend met een dienstpistool, op blote voeten en met een afzakkende broek achter een man aan, die door een vrouw werd achter na gezet. Toen hij een waarschuwingsschot los te bleef de man staan. Het bleek een man te zijn, die een rijwiel en een stel distributiebe scheiden had verduisterd ent die door de vrouw was herkend. Later bleek nog, dat de man een ganse reeks diefstallen en oplichterijen op zijn geweten had. GEHEIMZINNIGE VERSCHIJNSELEN. In de Ver. Staten is nogal wat te doen over zogenaamde „vliegende schijven", die dan hier en dan daar worden waar genomen. Berichten over geheimzinni ge raketten die zijn waargeno- Godsdienstonderwijs op Kweekscholen. Op vragen van het Tweede Kamerlid Deering, - betreffen de een voornemen tot het verlenen" van het subsidie voor lesuren voor godsdienst onderwijs aan de bijzondere en gemeentelijke kweekscho len, heeft de minister van on derwijs het volgende geant woord: 1. De ondergetekende over weegt de mogelijkheid om het subsidie, hetwelk aan de ge meentelijke en bijzondere kweekscholen wordt toege kend, te verhogen met de ver goeding voor een aantal aan het godsdienstonderwijs be stede lesuren; 2 en 3. Voor de rijkskweek scholen bestaat een regeling voor het geven van gods dienstonderwijs, waarvan de kosten ten laste van 's rijks schatkist komen. Naar radio Warschau meldt, zijn te Komarowo mas sagraven ontdekt van 70.000 Russische krijgsgevangenen, die door de Duitsers zijn ver moord. men komen steeds vaker bin nen. Zij zouden zijn waargeno men in Pennsylvania, New Jiersey, Georgia en andere sta ten. Een piloot verklaarde zelfs, dat hjj een vliegende schijf had achtervolgd, maar hij kon het ding niet inhalen. De Australische radio-omroep maakte gisteren bekend, dat men in Sydney vliegende scho tels had waargenomen, die grote gelijkenis vertonen met de sinds enige tijd in Amerika geobserveerde vliegende schij ven. Wat voor waarde moet ge hecht worden aan al deze be richten Dr. Johnn Lynn, een psycho loog van naam uit New York, schreef ze toe aan een golf van -hysterie, die op het ogenblik door Amerika gaat door de laatste voorspellingen over een mogelijke atomische oorlog, die ontzetlende verwoestingen te weeg zou brengen in de Ver. Staten. De mensen zullen daar wel overheen komen, zei hij. Dr. Cotton, hoogleraar in de natuurkunde aan de universi teit te Sydney meende, dat men te malrói heeft met ge zichtsbedrog, veroorzaakt door bloedlichaampjes, die zich voor het netvlies langs bewegen. Men- is het er over eens, dat het hier geen astronomische verschijnselen kan betreffen. Gedenkteken voor Han Hollander? In de algemene ledenverga dering van de A.V.R.O. is het plan geopperd een gedenkteken op te richten voor Han Hollan der. EEN ONDERHOUD MET Ir. H. M. HEESEN. Groter activiteit op komst. De rijksnijverheidsconsulent voor Zeeland zit in Tilburg. Dat is een eind weg voor de Zeeuwen en ze komen dan ook niet dagelijks zrjn bureau binnen. Het is, zo vertelde ir. H. M. Heesen, de nijverheidscon sulent, ons: met dat contact als met veel andere dingen: op grotere afstand wordt het kleiner". Dat is niet de opzet ge weest, maar de rijksnjjver- heidsdienst zag voorlopig slechts kans één consulent aan te stellen voor de drie Zuidelijke provinciën en Zee land moet dus zijn consulent delen met Limburg ,en Bra bant. Uiteraard kwamen er al gauw protesten uit het vrjj sterk geïndustrialiseerde Lim burg, dat meer aandacht voor zijn kleine nijverheidsbedrjj- ven wenste en er kwamen ook vragen uit Zeeland, zjj het iets minder krachtig, om dat daar de nijverheidsont wikkeling wat langzamer op weg is. Ik heb, zo zeide de heer Heesen ons, een prettige me dedeling, nameljjk deze, dat Limburg zijn eigen consulent te Maastricht krijgt en dat dan de dienst te Tilburg uit sluitend voor Brabant en ge land bljjft werken, zodat au tomatisch aan Zeeland meer aandacht geschonken kan worden, dan thans het geval ONBEKEND Er bestaat over deze dienst nogal wat misverstand en hij is nog veel te weinig bekend bjj mensen, die toch eigenlijk de njjverheidsconsulent be hoorden te kennen. Juist voor de kleine nijve- ren, die een groeiend bedrijf hebben, komt er een moment, waarop zij behoefte hebben bjj iemand te rade te gaan of inlichtingen in te winnen bjj deskundigen. Dat behoedt hen voor vergissingen en ver liezen. Daarvoor is de nijverheids consulent, wiens bemoeienis zuiver ten dienste van het be drijfsleven staat, die onbe vooroordeeld en neutraal is en daarbjj in het bjjzonder de kleine en middelgrote bedrij ven geheel gratis adviseert. In het algemeen voltrekt de arbeid van de nijverheids- consulent zich langs drie richtlijnen: de voornaamste richtlijn is het geven van voorlichting aan de nijver heid, daarnaast bestaal de bjjzondere vakvoorlichting, die aan het ambacht wordt gegeven en tenslotte verleent hjj bemiddeling voor de in schakeling van het nijver heidslaboratorium. VOORBEELDEN Als voorbeelden van de ad vies-verlening noemen wjj adviezen over kostprijsbere kening, over keuze van werk tuigen en werkmethoden, over keuze van bepaalde materia len voor verwerking en over verbetering van het product. Vooral in de oorlogsjaren is er erg geknoeid en er moest vaak met minderwaar dig materiaal gewerkt wor den. Nu wordt verbetering van het product weer een eis. De njjverheidsconsulenten hebben in dit verband nogal succes gehad' met het propa geren van houtdrooginstalla ties, opdat de houtverwerken de bedr. goed droog hout kunnen gebruiken. BEMIDDELING De nijverheidsconsulent ver leent ook nog al eens bemid deling door het voordragen van belangen bjj bepaalde rijksbureaux of bij het depar tement van Economische za ken. Zjjn advies kan daarbjj veel gewicht in de schaal leggen. Vrij regelmatig vragen overheidsinstanties zjjn me ning over bedrjjfsvergunnin- gen, deviezen voor buitenland se machines, toewijzing van werkplaatsruimte en speciale materialentoewjjzing. Njjveren kunnen daarmee hun voordeel doen! HET WERKTUIGENCREDEET Sedert kort kan aan be paalde njjveren een werktui- gencrediet verstrekt worden en bjj de toewijzing van zo'n crediet speelt de nijverheids- consulent een rol. Hjj brengt daarover namelijk advies uit. Er lopen op het ogenblik vele aanvragen voor dit werk- tuigencrediet. De meeste aan vragen komen uit Brabant, daarna volgt Limburg en in de derde plaats komt Zeeland. Slechts een zevende deel van het totaal aantal aanvragen voor de 3 Zuidelijke provincies stamt uit Zeeland. (Wordt vervolgd.) Dinsdagmiddag zou een Ne derlands vliegtuig Setiadjit te Djokja gaan halen, waarna hij te ongeveer 17 uur in Batavia werd terugverwacht met een aanvulling („appendix"), op het jongste republikeinse ant woord. Deze aanvulling is op gesteld na de kabinetszitting van Maandagnacht, welke Dinsdagmorgen werd gevolgd door een vergadering van de hoge raad van advies. Inmiddels wordt uit republi keinse bron vernomen, dat Sjahrir uit Linggadjati te Djokja is aangekomen. Ver- moedeljjk is hij bij de verga dering van de hoge raad van advies tegenwoordig geweest, doch officiële bevestiging hier van was niet te krijgen. Van officiële Nederlandse zjjde werd nog medegedeeld, dat de reis van Setiadjit naar Djokja In genen dele op ver zoek van dr. van Moók of van de Comm.Gen. heeft plaatsge vonden. Slechts werd een vliegtuig ter beschikking ge steld, omdat Setiadjit het re publikeinse antivoord nog maals te Djokja wilde bespre ken. VEREN. NATIES. Intussen meldt Reuter uit New Delhi, dat mr. Soetan Zain, die tot het republikeinse ministerie van voorlichting behoort en thans een bezoek brengt aan India, aldaar ver klaard heeft,, dat de republiek wellicht zal trachten het pro bleem voor de Verenigde Na ties te brengen, „indien in het land niet spoedig een regeling tot stand komt". JEUGDIGE MINISTER. Onze correspondent te Ba- tavia séirft, dat het anlwuuni van de republiek op de Ne derlandse nota in het Maleis was gesteld. Vermoedelijk was dit gedaan om enige uren tijd te winnen. De Nederlandse vertaling werd namelijk eerst enkele uren later aan geboden. Toen dr. van Mook aan de 26-jarige Setiadjit, die thans als minister-president op treedt, enkele toelichtingen op het antwoord vroeg, moet Setiadjit geantwoord heb ben: „Als U een vliegtuig voor me heeft, zal ik e^n brief uit Djocja halen". Dr. van Mook moet daarop geantwoord hebben: „Och laat U maar Tenslotte kreeg Setiadjit zijn vliegtuig. Setiadjit heeft gepoogd met prof. Schermerhom in contact te komen, die hij kent uit zjjn studententijd in Nederland, waar hij aan het verzet deelnam. Onze correspondent te Ba tavia seint tenslotte, dat te Batavia de sfeer hangt van de stilte voor de storm. SOERIO SANTOSO Luitenant-kolonel Soerio Sontoso, hoofd van de inlich tingendienst en in tjjdelrjke bestuursdienst op Java, heeft via de radio een beroep op Sjahrir gedaan, waaraan hij herinnerde aan het verzet, dat Sjahrir en hij pleegden tegen de Japanse overheersing waarby de gedachte aan een vrij Indonesië met Nederland se hulp op de voorgrond stond. Santoso keerde zich tegen de collaborateurs, die met Ja pan heulden en hij betreurde het in dit verband, dat Sjah rir en zjjn verzptsvrienden thans het terrein aan de Soe- karno-regering hebben gela ten. Hij riep hem toe het land niet langer te laten in handen van lieden, die er tij dens de Japanse bezetting slechts op uit waren zichzelf te verrijken. BRITSE CONSUL-GENERAAL De Britse consul-generaal te Batavia heeft bij de rege ring te Djocja nogmaals aan gedrongen op een onomwon den en duideljjk aanvaarden van de Nederlandse nota. SJARIFOEDDIN Sjarifoeddin heeft een ra diorede gehouden, waarin hij vpederom beweerde, dat de buitenlandse ondernemingen slechts teruggegeven zullen worden onder opmaak van in ventaris. Over de veiligheid beweerde hjj, dat dit een zaak was, die elk der deelnemen de staten van de Indonesische federatie zelf moest oplossen. DE TOELICHTING Dinsdagmiddag is te Bata via per speciaal vliegtuig uit Djocja aangebracht een „aan hangsel" aan het antwoord van de republiek. Dit aan hangsel is door de heren Se tiadjit, Gani en Leimena over handigd aan dr. van Mook. Evenals het oorspronkelij ke antwoord is dit aanhangsel niet gepubliceerd. Naar men aan Aneta mede deelde, zou dit aanhangsel ge baseerd zijn op de jongste radio-rede van Sjarifoeddin. Opnieuw zou in dit aanhang sel beklemtoond worden, dat de verschilpunten tussen het Nederlandse en het Indonesi sche standpunt niet belang rijk zijn, behalve op het stuk van de gemeenschappelijke gendarmerie. Op dit punt wordt in het aanhangsel een voorstel gedaan, waarin wordt aangegeven onder welke bijzondere omstandigheden de republiek een gemeenschappe lijke gendarmerie aanvaard baar zou achten. Herhaald wordt, dat de be slissingsbevoegdheid van de vertegenwoordiger der kroon in de interim-regering wordt erkend onder voorwaarde, dat dan eerst omschreven moet worden wat de facto-erken- ning van de republiek in houdt. Voor de teruggave der on dernemingen bljjft de voor waarde van de inventarisatie gesteld en voor de buitenland se betrekkingen worden nieu we afwjjkende voorstellen ge-- daan. De instelling van fede rale organen wordt aanvaard volgens het voorstel van de commissie-generaal. DE KABINETSZITTING De kablnetszitting te Djocja begon gisteren direct na aan komst van het vliegtuig in' Djocja. Daarna werden be sprekingen gevoerd met de lei ders der politieke partijen. De regeringspartijen zegden steun aan de regering toe. „Soeki- man zei geen woord" aldus vertelde Sediadjit aan Aneta. Inmiddels waren telegram men binnengekomen van de Amerikaanse en Engelse con- culs-generaal ln Batavia, waar in werd aangedrongen op aan vaarding der Nederlandse voor stelllen. Daarna hield Sjarifoe- din zijn radiorede. De nachte lijke kabinetszitting hield zich bezig met bespreking van de hoofdpunten van het aan hangsel, dat in de zitting van Dinsdagochtend werd geredi geerd. „Wij hebben het mense lijk mogelijke gedaan om het Nederlandse standpunt zoveel mogelijk te benaderen", aldus verklaarde Setiadji tegenover Aneta. PLECHTIGHEID IN DEN HAAG. De herdenkingsdienst voor de gevallenen van de Stij kei- groep en voorts allen, die in het buitenland vanwege het verzet zijn omgekomen, zal Vrijdag 1 Augustus, des na middags on* één uur, worden gehouden in de Grote kerk te 's-Gfavenhage. Sprekers zullen zjjn ds. A. K. Straats- ma van 's-Gravenhage, de burgemeester Van 's-Graven hage, mr. W. A. J. Visser en ir. H. Glazenburg (een der vier overlevenden der Stijkel- groep). Deze dienst zal per radio worden uitgezonden. Het ligt-in de bedoeling, dat het stoffelijk overschot van een der 33 personen van deze groep, wier stoffelijke over- DE VEBFPOSITIE. Het Rijksbureau voor Chemi sche Producten deelt mede, dat schilders-aannemers, die werk aannemen voor woningbouw verenigingen, geen extra toe wijzing verf kunnen verkrij gen. Een kleine mogelijkheid is nog opengelaten, dat, zo de verfpositie in ong land gunsti ger wordt, alsnog in Augustus een extra toewijzing verf zal worden, verstrekt aan schilders, die werk aannemen voor wo ningbouwverenigingen of zelfbouwende gemeenten. ff GERTRUDE DE FABER NAAR AMERIKA. Een 20-jarig Nederlands meisje, Gertrude de Faber uit Kerkrade, die een jaar lang het graf heeft verzorgd van een Amerikaanse soldaat die zij nooit gezien had, is gis teren uit Nederland in Ame rika aangekomen om drie maanden door te brengen ten huize van de ouders van de gesneuvelde soldaat, mr. en mrs. Allen Rucker uit Lex ington, die haar in New- York van de boot hebben ge haald. Rucker vertelde dat Ger trude een betere diplomaat is dan „mannen met actetassen" Zij is zo vriendelijk en aardig dat zij ons doet voelen dat „de Nederlanders onze buren zjjn". Mrs. Rucker zelde, dat Ger trude het graf van haar zoon Allen had geadopteerd in 1946 en dat zjj iedere twee weken 45 km. had gefietst om het graf te verzorgen. Zjj schreef ons over het graf. Gertrude zal eerst in het huis van de Ruckers in Lex ington logeren, daarna zullen zij voor inkopen naar New- York gaan en ook nog Wash ington en New England be zoeken. Op Gertrude's verjaar dag, 11 Augustus, zullen zij tezamen Montreal bezoeken. Allen Rucker sneuvelde voor Mulhouse op 7 April 1945. Hij was 20 jaar en diende in de zesde pantserdivisie vaft generaal Patton's derde leger. schotten uit Duitsland naar Nederland werden overge bracht, dus van een onbeken de, van deze kerk uit met mi litaire eer in het door het ge meentebestuur van 's-Graven hage ter beschikking gestelde eregraf op „Westduin" (bij Ockenburg, Loosduinen) wordt ter aarde besteld. Radar-proefstation geopend. Bij verhindering van minis ter Vos heeft de secretaris-ge neraal van het departement van verkeer, mr. D. Spitzen, in Noordwjjk aan Zee een ra dar-proefstation geopend. Door een druk op de knop stelde de heer Spitzen de ap paratuur in werking, welke dadelijk op de indicator bin- nen een bereik van 12 zeemijl de gehele omgeving blootlegde. Zo bijvoorbeeld de afscheiding zee-strand, dc duinen, het huis „Ter Duin" en twee scheepjes, wieP bewegingen men behalve op de radar-indicator ook met het blote o,og op de zee kon gadeslaan. De directeur van* het proef station, de heer van Dijk, me moreerde het grote aandeel, dat radar gehad heeft in de overwinning van de slag om Engeland. Duitsers vertrokken. Dinsdagmorgen om 5.15 uur heeft het eerste contingent van 50 Duitsers man wen, vrouwen en kinderen die in het kamp Mariënbosch bij Njjmegen geïnterneerd waren, nabij de grenspost te Beek- Ubbergen ons land verlaten. De rijkspolitie, die het con- vooi van 15 vrachtwagens de Duitsers mochten het hoog nodige aan kleding en huis raad meenemen begeleid de, had zeer uitgebreide voor zorgsmaatregelen getroffen, zodat het vertrek uit Mariën bosch onopgemerkt kon ge schieden. In Duitsland werd het transport overgenomen door de geallieerde autoritei ten en overgebracht naar het kamp Lustringen bjj Osna- brück. BESCHERMING NATUURSCHOON. Het landgoed „De grote hei de" ten Zuid-Oosten van Eind hoven en ten Oosten van de in aanleg zjjndc autosnelweg Eindhoven—Leende, is onder de natuurschoonwet 1928 ge rangschikt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1