HttAAN m van Roon ZELF- m BINDERS ff Jc geheimzinnige laJing 5 maanden hoogspanning Complete Gordijnrails IN 'T SOUVENIRHUIS keus in J.VA! IfMRJT «as WIELRENNEN Zeeland krijgt twee grote rondes. Voor 'de eerste maal zullen üe wlelerenthou9iasten in onze provincie, dit seizoen kunnen genieten van wielerwegwëd- strijden van formaat. Tijdens de Goese kermis op Zaterdag- 23 Aug. zal de ronde dwars door Z.-Reveland verre_ den worden, voor amateurs met start en finish op liet Goese sportterrein waar in af. wachting van de aankomst der renners o.a. een voetbalwed strijd gespeeld za.l worden. Een tweede nog groter opgezette wedstrijd door Z.-Vlaanderen voor amateurs profs en onaf- hankelijken wacht nog. op een definitieve datum. -N' Internationale wielerwedstrijd te Kape'llebrug. De wielerclub „Grensstrij- ders" te Kapellebrug Z. VI. or ganiseert 6 Juli a.s. internatio nale wielerwedstrijden op de baan. Het programma bestaat uit sprint, achtervolging, klas sement en koppelwedstrijd over 70 km. met de volgende ploegen: Savelbedgvan de Broek, FranckenVan Laar, Pauwelsv. d. Voorde, van As Hopstaken, Van Gelderen v. d. Meerschaut en Spelte De- kuysscher. TENNIS De laatste Nederlanders die nog aan de kampioenschappen te Wimbleton deelnamen zijn uitgeschakeld. Mej. Rollin Coü- querque in het gemengd-dub belspel met de Brits-Indiër Ahmed verloor op normale wij ze van Wittman en miss Mid- leton. terwijl onze heren-dub bel tégen een veel sterkere ta genstander ten onder ging. De Australiërs Geoff Brown en Colin Long zijn individueel al heel veel sterker dan van Swol of Rinkel. De Nederlanders zijn bij het vorige jaar vergeleken achter, uitgegaan en vooral van Swol was ditmaal bijzonder zwak en onvast. In het heren-enkelspel zön nu de laatste vier bekend: drie Amerikanen en een Australiër. DAMMEN In de strijd om het per soonlijk damkampioenschap van Zeeland, wist de tegen woordige kampioen J. Sinke, Goes, de ex-kampioen 1946, J. Blom, Yerselte, in een fraaie .partij te overwinnen. Hieronder het spelverloop Wit: J. Sinke; Zwart: J. Blom. 1. 32—28 19—23, 2. x 14 x, 3. 37—32 10—14, 4. 41—37 5—10, 5. 46—41 14-T-19, 6. 32 —28 x, 7. x 28 10—14, 8. 41 —37 18—23, 9. 38—32 16—21, 10. 43—38 21—26, 11. 35—30 17—22, 12. x x 22, 13. 30—25 12—18, 14. 33—28 x, 15. x 28 7—12, 16. 44—39 20—24, 17. 39—33 14—20, 18. x x, 19. 49—43 4—9, 20. 31—27 34—29, 2i: x x, 22. 28 x x, 23. x 1—7, 24. 50r-44 9—14, 25. 38—33 14—19, 26. 33— 28 8—13, 27. 42—38 18—23, 28. 47—42 13—18, 29. 28—22 6—11, 30. x x, 31. 44—39 11 —17, 32. 38—32 24—29, 33. x x, 34. 43—38. 8—13, 35. 39—33 13—18, 36. x 23—28, 37. x x, 38. 38—33 2—8, 39. 37—32 3—9, 40. 33—28 8— 13, 41. 4842 13—18, 42. 28—23 x, 43. x 9—13, 44. 40 —34 20—25, 45. 45—40 15— 20, 46. 32—28 13—19, 47. x x, 48. 28—23 9—13, 49. 42— 37 7—11, 50. 34—29 11—16, 51. 29—24 17—21, 52. 27— 22 25—30, 53. x 12—17, 54. x x, 55. 35—30 21—27, 56. 30—24 26—31, 57. x 27—32, 58. 23—19 13—18, 59. 19—14 32—38, 60. 14—10 38—43, 61. 10—5 7—11, 62. 40—35 44— 49, 63. 5—28 49—38, 64. x x 20, 65. 6—8 20—38, 66. 35 —30 38—16, 67. 30—25 16—7, 68. 35—20 7—1, 69. 20—15 1 6, 70. 2846, zwart geeft op. DUIVENSPORT De uitslag van de wedvlucht van af Pont St. Maxcense, ge organiseerd door de vereniging van postduivenhouders „O.W. T.B." te Kapelle was als volgt: 1. en 2. P. Bruinzeel; 3. A. van Driel; 4. A. Blok. terneuzen. Bevallen: E. A. van Strien Moggré, z.; R. P. Verschel denAdam, z.; A. M. Meijer Hoefnagel, d.; L. Agterhuis van Jole, z.; J. Rijckaart Visser, z.H. F. Harinck Hermsen, z.; C. BurjzeSchee- Ie, d.; A. de PutterMoes, d.; M. KemperBeek, z.; M, KrijgerCouprie, z.; M. E. M. van HoeckeKools, d.; M. M. DeyCeelaert, d. Ondertrouwd: KI. de Quele- rjj, 29 j. en J. Griep, 20 j.; P. C. Luijcks, 24 j. en M. H. van Dafn', 26 j.; F. J. Eijke, 26 j. en J. de Feijter, 21 j.; J. Moes, 24 j. en C. Karre- mans, 26 j. Getrouwd: P. C. Faas, 25 j. en G. P. Veerman, 23 j.; I. Cambier, 25 j. e'n M. A. Mog gré, 24 j. Overleden: N. G. Kolyn, 84 j., wed. van W. Reinhoud; C. A. Geensen, 72 j. echtg. van S. de Regt; L. J. Corne lls, 64 j., wedn. van W. A. Michielsen. relland-bath Getrouwd: H. D. C. Binks, 31 j. en K T. Blok, 24 j. Ondertrouwd: C. W. Aerts, 22 j. en T Nieuwdorp, 21 j. Overleden: P. J. Luijk. 46 j., echtg. v. E. J. C. van Spruh- del; P. Weststrate, 52 j., echtg. van B. Rooze; A. de Pree, 61 j., echtg. v. J. Weststrate; A. de.Klerk, 77 j., echtg. van W, van Boven. toppie 17. Voordat de Maat er goed en wel erg in had, had Pah-Ling de KraalÜ al losgegooid en stuurde hij de rivier op. „Ach, ach, ach", mompelde de Maat. „Wat een ellende, wat een narigheid... dat gaat toch zo maar niet! Waar is staat! Maar dat gaat niet...... Nee, Kappie in groot wit ziekenhuis, zei de daar moet ik iets aan doen.Ik moet gekke Chinees... Gevallen was hijterug naar de stad om Kappie te zoe- en ik hier alleen op de rivier aan het ken. Die Pah-Ling of hoe hij ook heet varen, terwijl een ander aan m'n stuur moet van dat stuur vandaan! Burgerlijke stand ST. LAURENS Bevallen: P. Walraven Bakker, d.; A. Labruijère Hendrikse, z.; L. C. Simonse Houterman, z.; M. Willemse Rooze, d.; W. Polderman— Hillebrand, z. Getrouwd: J. Gideonse, 25 j. en L. Qulst, 20 j.; C. L. van Dis, 28 j. en E. Dieleman, 23 jaar. Ondertrouwd: P. Fonteine, 52 j. en A. J. Davidse, 38 j.; G. J. de Bokx, 24- j. en T. den Boeft, 26 j. Officieele Publicaties. toerbuitenband De Distributledienst Kring Vlissingen maakt bekend, dat aan personen, die een toewij zing voor rijwielbanden heb ben ontvangen, in' het tijdvak van 2 tot en mét 15 Juli a.s. een aanvraagformulier kunnen indienen ter verkrijging van een bon voor 1 toerbuitenband. Zij, die reeds eën aanvraagfor mulier hebben ingediend in de maand Mei behoeven dit niet opnieuw te doen. Slechts door personen, vallende onder de bovenaangegeven voorwaarde, mogen aanvragen worden in- BEURSOVERZICH1 PHILIPS-AANDELEN DAALDEN 4 PUNTEN. Berichten uit Indië gunstig vertolkt. Ten opzichte van de effec tenbeurs werd een tamelijk ge reserveerde h'ouding aangeno men. De handel was van be scheiden omvang. Er waren niet veel orders, maar begin beurs was de stemming reeds dadelijk prijshoudend en be houdens enkele uitzonderin gen waren de hoofdkoersen van de toonaangevende aande len meerendeels een kleinig heid hoger, dan de vorige slot- prijzen. Een uitzondering werd gevormd door de Philipsaan- delen, waarvoor een hoofd- koers was vastgesteld van 386 bij een vorige prijs van 390Va- Klaarblijkelijk in verband met het feit, dat het door Philips ,t» betalen dividend naar ver houding van de beurskoers niét bepaald hoog kan wor den genoemd. De vrije handel had een tam verloop. 'De gehele middag was een vrij behoorlijke affaire waar te nemen in Koninklijken. gediend. Aanvraagformulieren kunnen ditmaal uitsluitend worden ingediend op het Kring kantoor, Brouwenaarstr. 4, lo ket 5, te Vlissingen, onder ge_ lijktijdig vertoon var. de twee de distributiestamkaart. Bij de agentschappen kunnen der halve geen aanvraagformulie ren worden ingeleverd; wel zijn aldaar blanco aanvraagformu lieren MD 333—07 verkrijg baar. Ook personen - of overheids instellingen, aan welke tot dus_ verre rijwielbanden voor dienstrijwielen zijn toegewe- 'zen, móeten thans door middel van een aanvraagformulier ten distributiekantore rijwielban den aanvragen. inenting tegen pokken De Burgem, van Goes brengt ter openbare kennis, dat door de Gemeente-Geneesheer op 5 Juli a.s., des n.m. 3 uur te zij nen huize, Wijngaardstraat 51, zitting zal worden gehouden voor kosteloze inenting en her_ inenting. Trouwboekje moet meege bracht worden. Goes, 1 Juli 1947. Radioprogramma's Hilversum I: 7 en 8 Ber.; 8.55 De Zonnebloem; 10.45 Ha rold Samuel, piano; 12.03 Si mon Goldberg, viool en Li}i Kraus, piano; 12.30 Lunchcon cert; 13 Ber.; 13.25 Vervolg lunchconcert; 14 Cello-recital d. Roelof Krol; 14.30 Reünie van het Philips-Kommando; 16.45 Omroeporkest; 17.45 Concert door Zwitserse musici in de Oude. Kerk te Amster_ dam; 18.15 Nieuwe opnamen; 18.30 Ned. strijdkr.; 19.15 Klei. ne melodietjes; 20 Ber.; 20.55 Die Delftsche sanghers; 21.50 Met band en plaat voor U pa raat; 22.80 Ber. Hilversum II: 7 en 8 Ber.; 9.35 Arbeidsvitaminen11.45 Symphonie no. 28; 12 Lyra- trio; 12.35 Gerard van Kreve len, piano; 15 Voor zieken en gezonden; 16.05 Prima Balleri na; 17 Kaleidoscoop; 17.30 New York Symhonie Orkest; 18 Ber.; 18.15 The Sky mas ters; 19.10 Gramofoonmuziek; 19.30 De radlo-volksmuziek. school; 20 Ber.; 20.15 „La dan- se des morts", dramatisch ora torium voor orkest; 20.55 .,01- leke bolleke", hoorspel; 21.50 Hij en zy; 23 Ber. Weerbericht plaatselijk buhg. Weersverwachting, medege- deeld door net K.N.M.I. te De Bilt, geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond. Meest zwaar bewolkt met plaatselijk een enkele bui. Wel_ nig verandering in tempera tuur. Zwakke wind. HOOG- EN LAAG WATER TE VLISSINGEN. Donderdag 3 Juli 1947* Hoog 1.58 en 1.91 uur (1.85 en 1.91 NAP). Laag 8.19 en 2.17 uur (2.06 en 2.17 s— NA TE ZIERIKZEE. Donderdag 3 Juli 1947. Hoog 3.28 en 15.46 u. (1.35 en 1.35 4-NAP). Laag 8.57 en 21.25 u. (1.56 en 1.66 —NAP). ZON EN MAAN. Donderdag 3 Juli 1947. Zon: Op 4.25. Onder 21.03. Maan: Op 21.42. Onder 3.53. fjEERD ADEMA 75 „Wachten!" riep de directeur geprikkeld. „Wat kan nou „De Telegraaf"...?" vroeg hy, zich tot de heer Protsinger wen dend. Deze haalde de schouders op. „Laten wij deze zaak beëin digen," zei hij. „Het valt mjj geweldig tegen, juffrouw Hoogvorst, dat u blijkbaar de medeplichtige van deze bru tale en koppige jongeman is geweest. Ik neb altijd het vol ste vertrouwen in u gehad. U verdient niet beter te worden behandeld dan hij." „U duldt deze beiden dus niet meer op uw kantoor?" vroeg de directeur, zich tot de heer Protsinger wendend. „Onder geen enkele voor waarde," zei de heer Protsin ger, terwijl hij een misprijzen de blik op het meisje wierp. „Maar ik bezweer u," riep Hans, „dat juffrouw Hoog vorst niets met deze kwestie te maken heeft. Bedenkt u toch, wat u verklaart, juf frouw. U kunt toch niet..." „Maar als ik nu verklaar, dat" ik - er wèl geweest ben," zei het meisie koppig, „dat ik gevraagd heb ojC meneer Van Linschoten my wilde helpen om een brief af te maken, die noodzakelijk weg moest en die ik had vergeten. Dan is er toch... dan kunt u toch... hem niet ontslaan omdat hij..." „Ik zou willen voorstellen," zei de directeur... Er werd opnieuw geklopt en een biykbaar geagiteerde klerk deelde mede, dat een hoofd inspecteur van politie de di recteur dringend moest spre ken en geen gelegenheid had, te wachten. „w9 moeten deze kwestie beëindigen," zei de directeur, geprikkeld en nieuwsgierig wat de politie te bespreken zou hebben. „Ik stel voor, dat wij, zowel aan deze jonge man als aan juffrouw Hoogvorst die ik tot dusver altijd voor een jongedame van onbesproken gedrag heb gehouden ont slag verlenen. Ik geloof, dat we de zaak nu wel voldoende bekeken hebben." „Pardon, een ogenblik," zei de heer Van Neyenstein, „ik zou alleen nog willen weten.." Hy voleindigde de zin niet, want de deur ging open en nachtwaker Bas trad onaan gediend het vertrek binnen. HOOFDSTUK XIV De zaken nemen een keer. Nachtwaker Bas had van louter plezier, omdat door zyn waakzaamheid een zo gevaar- lijk individu als „De Bulder" gegrepen was, nog geen oog dicht gedaan. Om zeven uur 's morgens was hij naar huis getogen, had zyn vrouw wakker gemaakt en haar een verhaal gedaan, waarin hy zichzelf beschreef als balancerend op de rand van eën dakgoot, met een sparte- lende inbreker in zyn ene vuist en een koffer vol kostbare sie raden in de andere. Hij had daarna behoefte ge voeld, ook anderen met zyn heldendaden bekend té maken en was naar zijn stamcafé „De Gekroonde Mier" gegaan. (Wordt vervólgd). P. K. DE HAAS, Kinderarts, Goes. niet te consulteren van 4 tot eq,onet 13 Juli. Notaris J. C. KRAM te Ka pelle is voornemens ten ver zoeke van A. v. d. GRAAFF te Biezelinge, a contant bij in schrijving te verkopen de MADELEINEN in de boom gaarden in Kloosterboek te Kapelle. (Reserve 1 gemerkte boom). Inschrijving onder opgave nummer witte kaart, in te leveren uiterlijk op Maandag 7 Juli 1947 ten kantore van de Notaris. Aan de Wederopbouwarbeiders buiten kampverband. Donderdagavond 3 Juli in gebouw Schuttershof, Middel burg, zal voor U optreden het Cabaret-gezelschap TONY VAN ZWOL met een bont programma. Toegang op abonnements kaart. Aanvang 8 uur. De Provinciale Commissie. Op eigen inrichting STOMEN 's Maandags bezorgen, 's Zaterdags klaar. PIET SOMER, Beddewijkstraat 7, Tel. 20E)9, Middelburg. WONINGRUIL. In Goes is een moderne, vrije woning met voor. en achtertuin beschikbaar voor ongeveer dezelfde in Middel burg. Brieven no. 619, Bur. P.Z.C., Middelburg. WONINGRUIL Flink woonhuis m. garage en grote tuin, v.a.d. geschikt, tegen nette burgew. m. tuin, omg. Goes of Wolf.dijk. Br. lett. P., postk. Wolfaartsdijk. WONINGRUIL. Wie ruilt bovenwoning te Middelburg voor boven- of benedenwoning te Vlissingen? Brieven lett. R 40, Bur. P.Z. C., Vlissingen. Winkeljuffrouw gevraagd, niet beneden 18 jaar. J. TOBBIJN, Walstraat- Bazar, Walstraat 109, Vlissin- gen. NED. STAATSLOTERIJ. Maandag a.s. begint de trek king. Nog enkele loten ver krijgbaar bij de collectrice w. a. barentsen— suurmond. Kanaalstraat 49, Souburg. Ten kantore van de Neder, landsche Handel-Maatschap- pij, N.V., Agentschap Vlissin gen, is plaats voor een JONGSTE BEDIENDE ter opleiding. Schriftelijk solliciteren. Gevraagd een HUISHOUDSTER bij rustend landbouwer, 1 of 2 kinderen geen bezwaar. (Geen huwelijk). S. MOL, Straatweg 25, Driewegen. met onderdelen. L. Viele 62, Middelburg. Broodtrommels, Rugsproeier, Handschoffel- machientjes. Gevraagd, liefst voor direct, nette winkeljuffrouw in herenkledingbedrijf. Adres: Bur. P.Z.C., Middelburg. Gevraagd 19 afl. Zeeland d. d. eeuwen heen. Boekh. FEIJ, Middelburg. De houders van de door oris uitgegeven nummers 146 tim. 190 kunnen morgen (Donderdag 3 Juli) een STRIJKIJZER afhalen. Mennes1 Lampenhuis L. Noord^traat 57 59, Middelburg, t.o. Doopsgez. Kerk.- Tel. K 1180 - 2492. te koop 2-pers. houten ledikant; salonwiëg zonder be kleding; mandoline-banjo; strijkplank; 2 vossen, zeer ge schikt voor garnering; wit kinderbontjasje, lft. 3 jaar. Scheldestraat 28, Goes. Gevraagd TWEE NETTE MEISJES v. d. e. n., v. g. g. v. Zelfstan dig kunn. werken en koken. Br. met verlangd salaris enz. aan Dr. GOEDBLOED, Swee- linckplein 63, Den Haag. Wegens vacantie GESLOTEN van Maandag 7 tot en met Zaterdag 12 Juli. Algem. Boekhandel J. DE JONGE - GOES Lange Kerkstraat 31-33 Telefoon 2264. Beginnende sportvereniging vraagt te koop voetbalschoenen in diverse maten. Aanbiedingen: Kantoor P.Z. C;, Walstraat 58, Vlissingen. Wie „vacantie" zegt zegt „Reizen', wie „Reizen" zegt ze^t „Souvenirs" wie „Souvernis" zegt ZEGT SLAAGT IEDER VOLDAAN VERLOREN Zaterdag 28 Juni TENT-DEKZEIL tussen Breskens en Schoon- dijke. Vinder gelieve bij poli tie Breskens of Schoondijke te bezorgen uf J. TORBIJN, Walstraat 109, Vlissingen. Te koop een driedelig konij nenhok, met zink bekleed;. 2 vulkachels. G. C. BEVIN, Verl. Molenstraat 13, IJzendijke.** VERLOREN uit auto, FIETS, komende van Krommenhoeke, Hoogelande, Seisweg naar Middelburg. Tegen beloning terug te bezorgen bij: J. VAN DE VELJ)E, Chr. school, Me- liskerke. Te koop: 1 a 2 paards ban denwagen, compleet, met re servewiel; zware cultivator; z. g.a.n. kippenhok en wasma chine. Stoofweg H 99, 's Hee- renhoek. Te koop emaille keukenfornuis, 17.50. Van der Manderestr. 12, Vlissingen. Te koop een wandelwagentje. Te bevragen: Havendorp 497, Vlissingen. Te koop z.g.a.n. herencofetuum, maat 50.52. Walstraat 123, Vlissingen. Te koop compl. café-Inventaris. Brieven letter X 45, Bureau P.Z.C., Vlissingen. Voor Begrafenissen en Trans porten door geheel Nederland en buitenland hebben wy een Ujkauto beschikbaar. Oök voor herbegraven zorgen wij in het gehele land. U kunt zich teVlissingen in verbinding stellen met de volgende Lijkdienaars: P. A. GILLISSEN, Nieuwstraat 62. M. P. v. d. HOEVEN, Badhuisstraat 16, Tel. 271. H. NAGTEGAAL, Hobeiristraat 13. J. DE NOOIJER, Spuistraat 17, Tel. 556. Si KROL, Noordstraat 24. J. VOORMAN, Noordstr. 85. VACANTIE Na ruim twee jaar onze klanten iedere week van Biscuits te hebben voorzien, gaan wij van 9 Juli t.m. 16 Juli met vacantie. Na de vacantie houden wij een speciale Biskwie-week. Tevens volop griesmeel, 26 cent per 500 gram. Tevens gevraagd een WIN KELMEISJE. Levensmiddelenbedrijf HARRY KAMPHUIS, Depot C. Jamin N.V., Kanaalstraat 57, O.-Souburg. Telefoon 273. Wij kunnen nog orders plaatsen voor draaiwerk tot een lengte van 400 c.m., dr. dia 160 c.m. Tevens uit voorraad 'lever baar complete assen voor luchtbandenwagens, gemon teerd met naden en rollagers. Reparatie werkplaats van motoren en machines. J. P. KLAASSEN, Achtersingel 81-83, Middelb. H. JOQSSE-GOE5 LANGE ^fffTSTRAAT 51-53 Werkmanskledingbonnen A, B of C, kunt U bij ons in leveren. Wij verzorgen ze uit voorraad. Wegens opheffing van fonds Waar hij als bode-incasseerder werkzaam was, biedt zich aan voor ander werk. Br.- no. 612, Bur. P.Z.C., Middelburg. Békende schadeverzeke ring-Maatschappij vraagt actieve vertegenwoordigers in alle plaatserv van Zeeland. Zeer gunstige provisie-voor- waarden. Brieven onder no. 6141 Adv. Bur. TH. J. GEUI^ST Co., Jan Hen drikstraat 72, Den Haag. Spoorkaarten voor bin nenland heen en terug zonder prijsverhoging. V.V.V. Middelburg VERKEERSHUIS, Markt. Prima jonge herders te koop, kruising Mechels- en Duits bloed. Bezoek alleen op Zaterdag en Zondag. L. VAN DAMME, Singel 46, Vlissin gen. Goed nieuws voor Middelburg en omgeving. De bekende Stomerij en Ververij THE PRESTO CLEA NERS, Utrecht, is van hedeh af ook gevestigd te Middelburg, Vlasmarkt 45, •Onze jarenlange ervaring en onze moderne machines garanderen U, dat ons werk aan de hoogste eisen voldoet. Dus voor: Stomen, verven, plisseren en stoppage naar PRESTO. Aflevering 1 week. Stuurt ons Uw kleding per bode, wij zehden het U be handeld retour. N.V. DE VTTRITE FABRIEK, Middelburg. Gevraagd een JONGSTE BEDIENDE en een jonge vrouwelijke kracht voor de loonadministratie. Indiensttreding zo spoedig mogelijk. Weduwnaar, 47 jaar, met 8 kinderen, zoekt kennismaking met juffrouw, leeftijd 3545 jaar, genegen huwelijk aan te gaan. Br. letter K 35, Bureau P.Z.C., Vlissingen. AANBESTEDING. Het Bestuur van het Water schap Kruiningeii te Kruinin. gen zal op 17 Juji a.s., des n.m. 14.00' uur, in Hotel de Koren beurs te Kruiningen, in het openbaar aanbesteden: het herstel der oorlogsscha de aan het electr. gemaal, de sluis, om de betonmuur op de zeedijk, met bijkomende werken, omschreven in be stek no. 7» Bestek en voorwaarden met tekening vanaf 4 Juli a.s. te verkrijgen ten kantore van de Ontv.-Griffier van het Wa terschap, Hoofdstraat 22, Kruiningen, tegen betaling van 2.—. Inlichtingen op 14 Juli om 11 uur v.m. Samenkomst aan dè sluis. Het Bestuur voornoemd, A. J. LINDENBERGH, Dijkgraaf. J. H. J. POLEY, Ontv.-Griffier. I<I!JA'J3N Te koop „ARIEL"-MOTOR, ook te ruilen voor lichte. Te vens electromotor, 125 V. Bed dewijkstraat 4, Middelburg. Net persoon (vrijgezel), 28 jaar, niet onbemidd., N.H., wenst kennismaking met een eenvoudig net meisje, leeftijd 2428 jaar, liefst uit Walcheren. Brieven lett. P 39, ^Bur. ÏM5.C., Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 3