Parijse conferentie mislukt Geen Indisch debat pokon UIT DE PROVINCIE ZUID-BEVELAND Toekomst van de boer 'Qnippers SCHOUWEN EN DUIVELAND Een dominé verraden I Dinsdag einde der besprekingen? Er is niets bereikt De besprekingen van de Grote Drie te Parijs over het plan voor Amerikaanse hulp aan Europa, zijn Maandag in een critiek stadium gekomen na de onthullingen van het Russische persbureau Tass over bijzonderheden omtrent de Russische oppositie tegen de EngelsFranse voorstellen. Deze onthullingen ztin in strjjd met de overeengekomen geheimhouding. Bidault heeft de Franse delegatie Maandag in bijzon dere conferentie bijeengeroe pen om het Russische „lek' te bespreken. MENINGSVERSCHIL. Te Londen worden de ver schilpunten, waarvoor de mi nisters zich thans volgens het bericht van Tass geplaatst zien, bestudeerd. Het gaat vol gens Tass om de volgende kwesties: lc. Moeien de Europese lan den een economisch plan voor Europa als geheel opstellen of moet elk land afzonderlijk een lijst van zijn behoeften in dienen. Rusland is voorstan der van het laatste. 2e. Welke landen moeten bij het plan betrokken zijn? Rus land wenst alle tijdens de oorlog neutrale landen en de voormalige vijandelijke staten in verschillende categorieën te zien geplaatst. Complot in Frankrijk. De Franse minister van bin. nenlandse zaken, Edouard De- preux, heeft op een perscon- ferentie meegedeeld, dat een fascistische organisatie, be- «taande uit rechtse verzetslie den, monarchisten, aanhangers van Vichy en vroegere colla borateurs en zich noemende „De zwarte Maquls", voorne mens was van twee kanten een aanvat op Parijs te doen. De ene groep zou uit Bretagne vertrekken en de andere uit de Franse zóne van Duitsland. Z\j zouden van tanks en pant serwagens gebruik maken. Hun eerste doel was het bevrijden van politieke gevangenen en het scheppen van een atmos feer van burgeroorlog. Op een vraag, of ook leden van de partij van de Gaulle deel uitmaakten van de „Zwar. te Maquis" aanwoorddde de minister, dat bepaalde leden van de „Zwarte Maquis" had den getracht zich in de partij van de Gaulle in te dringen, doch dat zij door vooraanstaan de functionarissen van die partij wdren geëlimineerd. Nationalisatie in Engeland. Het Engelse Lagerhuis heeft in derde lezing-met 321 tegen 173 stemmen net plan van de om de na- •cgering goedgekeurd om electriclteilsYOorzienlng te tlonallseren. Dit is het vierde nationali satieplan, dat in het Lager huis is aangenomen. De vo rige waren die van het ver voer. de steenkolen en de Bank van Engeland. Soekarno's kabinet. De vier partijleiders, die van Soekarno opdracht hebben ge kregen een nieuw kabinet te vormen, zijn daarin nog niet geslaagd en zullen Dinsdag verder vergaderen, zo meldt Antara. Het nieuwe kabinet zal Dinsdagavond laat bekend worden gemaakt. Christ. Hist. Unie. Het hoofdbestuur der Chr. Hist. Unie kwam 28 Juni jl. te Utrecht in vergadering brjeen. Langdurig werd stilgestaan bij de ernstige politieke toestand waarin ons land verkeert. Zo wel de Indische kwestie, als het vraagstuk van '9 lands fi nanciën werden breedvoerig besproken. Besloten werd de petitie van het comité rijlte- eenheid te steunen. Tot lid van het dagelijks be stuur werd herkozen prof. dr. G. C. van Niftrik te Amster dam. Gekozen werd de heer H. Kikkert to Emmen. Politie staakte bokswedstrijden. Onverantwoordelijke elemen ten hebben Maandagavond tij dens wedstrijden in de Haag se Dierentuinzaal de boks- sport een slechte dienst be wezen. Dc Hagenaar Theo Nolten, Bantamkampioen van Neder land, verdedigde zjjn titel te gen de Amsterdammer Han nes Schneider. Hij sloeg Schneider voor 10 tellen neer, waarop in de zaal een zo hevig gevecht tus sen de aanhangers van de belde boksers uitbrak, dat de polltlo de zaal moest ontrui men. (Ingezonden mededeling) 3e. De positie van Duits land. Rusland verkiest, dat de Duitse kwestie pas zal wor den besproken aoor de raad van ministers van buitenland se zaken op de volgende bij eenkomst in November. HET FRANSE PLAN. Gewoonlijk welingelichte Franse kringen verklaren, dat het Franse plan, waarmee Bevin het in hoofdzaak schh'nt eens te zijn, de benoeming van zes afzonderlijke commis sies inhoudt om de behoeften en de capaciteit van Europa te onderzoeken met betrek- king tot landbouw, energie, vervoer, staal, grondstoffen en de kwestie van de beta lingsbalans. De commissies zouden vol- :ns het Franse, plan de toe stand land voor' lancj moeten onderzoeken. Daarna zouden de planqen voor de hulpverle ning moeten worden bespro ken in het licht van de alge mene economische toestand in ieder land. De commissies zouden worden samengesteld uit vertegenwoordigers der Grote Drie met eventueel ver tegenwoordigers van andere betrokken landen. De Grote Drie zouden hun voorstellen tijdig gereed moeten hebben, opdat zij aan de economische Ver. Naties-commissie voor Europa, die 5 Juli te Genève bijeenkomt, kunnen worden voorgelegd. HET EINDE Nader wordt gemeld: Van betrouwbare ztyde ver wacht men, dat de bespre kingen der ministers van buitenlandse zaken*van de Sowjet-Unle, Groot-Brlttan- nië en Frankrijk te Parijs Dinsdag ten einde zullen zijn. Een Britse woordvoerder heeft medegedeeld, dat de Britse delegatie te Parijs besloten heeft de geheim houding, inzake de confe rentie niet meer in acht te nemen, daar volgens haar oordeel, deze toch reeds niet in acht genomen was. Twee nieuwe Zeeuwse zwemrecords. De Sasse Zwem- en Poloclub „de Bruinvis" heeft zich j.l. Zondag weer eens van haar beste zijde getoond. De Zel- zaatse Zwemvereniging had 'n internationaal zwemfeest ge organiseerd waaraan door de Sassenaars werd deelgenomen met een schitterend resultaat. Twee nieuwe Zeeuwse re cords werden gevestigd, bij het nummer 200 m. schoolslag voor dames, doordat mej; R. Vergauwen de afstand aflegde in ae tijd van 3 minuten 17,2 seconden. Ook bij de wisselslag dames waren het de dames leden R. Vergauwen, M. en J. Claeyssens die hun beste been tje voorzetten door de 3 x 50 m. wisselslag te zwemmen in de tijd van 2 minuten 9.2 se conden. Verschillende andere num mers werden door de dames en heren gewonnen en ook het polo-zevental wist de Zelzate- naars te slaan met een 6—1 overwinning. Na afloop van het festijn bleek dat de Bruinvis de beste prestaties had geleverd over 't gehele programma en daar voor 3214 punten had toege wezen gekregen tegen de Zel- zatenaars 2465,7. Zeeland op de vierde plaats voor pootaardappelen. Van de 52.500 ha. aardappe len, welke dit jaar ter keuring voor pootgoed zijn aangegeven, liggen 5270 ha. In de provincie Zeeland, welke daarmee op de 4e plaats staat. .Friesland staat aan de spitg met 12.690 ha. Dan volgen Noord-Holland met 9600 en Drente met 8600 ha. Oostenrijkse noodwoningen. Het gaat niet goed met de Oostenrijkse noodwoningen, waarvan de Nederlandse rege ring er 800 voor Zeeland en Brabant had, gekocht in Oos tenrijk. De fabrikanten in Oos_ tenrijk willen ze namelijk niet graag leveren, omdat de prij zen niet meer kloppen. Er zul len er nu in Juli 140 komen, waarvoor de Oostenrijkse re gering het verlies heeft bijge past, maar wat er van de res terende 660 terecht moet ko men is nog niet duidelijk. De Nederlandse regering heeft er een boze brief over geschreven aan de regering in Wenen, Nederland heeft namelijk de huizen al betaald met goede ren, zoals vis. pootaardappe len, gedroogde groenten enz. Museum voor Noord- en Zuid-Beveland. Zaterdag had onder voor zitterschap van de heer Joh. Pilaar de algemene vergade ring van de vereniging „Mu seum voor Zuid- en Noord- Beveland" plaats. Medegedeeld werd, dat het getal bezoekers van het Mu seum na het einde van de oor log zeer toegenomen is, doch dat het ledental verminderd is, waarom verzocht werd om vrienden en bekenden op te wekken tot toetreding. De mi. nimum-contributie bedraagt 1.— per jaar. De rekeningen over vooraf gaande jaren werden goedge keurd. De exploitatie over 1946 heeft een nadelig slot van 115.17 opgeleverd. Na de verkiezingen van be stuursleden werd de vergade ring door de voorzitter geslo ten met een woord van dank aan de conservators en de concierge. Een feesttrein. Donderdag gaat een groot aantal Zeeuwse schoolkinderen en wel uit Zw.-Vlaanderen- West, Walcheren en Zuid-Be veland per feesttrein naar Rotterdam. De trein wordt met vlaggen en groen in feesttooi gebracht. Het bezoek aan Rotterdam waarbij-niet vergeten zal wor- den de dierentuin, wordt op de film vastgelegd. Dit alles is mede mogelijk door de grote medewerking van de Nederl. Spoorwegen. De kinderen zullen zich ook in hun feestkleed vertonen en bordjes meevoeren, die aange ven van welke plaats zij ko men. SOMBERE ENQUÊTE IN GRONINGEN. De bezwaren. De Groninger Maatschappij van Landbouw heeft via de af delingen bij zijn leden een uit- voerig onderzoek doen instel len over de vraag, hoe zij den ken over hun telgen toekomst. Niet minder dan 40 afdelingen zonden antwoorden in. De re sumé-commissie heeft de be schouwingen van de leden sa mengevat in de volgende con clusies: 1. de toekomst van de boer lijkt somber door: a. de weinig- hoopvolle poli tieke en economische verhou dingen; b. nog niet voor alle gebie den lonende prijzen voor de landbouwproducten c. onvoldoende bedrijfskapi- TWEEDE KAMER FEL VERWIJT VAN C.P.N. EN A.R.-FRACTIE Wellicht a.s. week. De Voorzitter der Tweede Kamer heeft in de vergade ring van Dinsdag mededeling gedaan van een schrijven van minister-president waarin staat, dat het in het voor nemen der regering ligt, om zodra- haar dit mogelijk is'een. verklaring af te leggen, no pens haar beleid ten opzichte van Indonesië en dat de re gering zich voorstelt in deze verklaring tevens te betrek ken de onderwerpen waar over dc aangevraagde inter- lellatie zich zal uitstrekken. De regering deelde voorts aan de voorzitter mede, dat het haar bij de huidige ont wikkeling van zaken, om re denen aan het landsbelang ontleend, nog niet mogelijk is de harerzijds voorgenomen regeringsverklaring af te leggen. Zij vertrouwt noch tans dat dit uitstel slechts van korte duur zal behoeven te zijn. De regering is echter wel bereid aldus zcide de voorzitter op korte ter mijn inlichtingen te verstrek ken aan het senioren-con vent, hetgeen dezer dagen zal geschieden. De voorzitter zeide er rekening mede te zullen houden, dat in de loop van de volgende week wel licht een debat over de si tuatie in Ned. Indië zal plaats vinden. De heer Hoogcarspel (C. P.N.) betoogt dat de Kamer het recht heeft de dag te be palen waarop de Interpellatie i jehouden zal worden. Bij 't 'oestaan van de interpellatie de Groot is z.i. gehandeld in strijd met het reglement van orde, omdat de bepaling van dc dag is overgelaten aan de voorzitter, die over leg zou plegen met de rege ring. De bedoeling is dat de interpellatie zal worden ge houden en niet ad calendas graecas zal worden uitge steld. Nu zal ze misschien gehouden worden anderhalve maand nadat de Kamer het nodig heeft gevonden inlich tingen te vragen. Spr. meent dat de regering zich niet kan beroepen op de ïespannen toestand of op de n gang zijnde onderhandelin gen, want daarover gaat de KU NSTMEST I BlOEM- EN ZAADWINKÊlS De „Tjibesar" te Sydney. De secretaris van het hoofd bestuur der vakvereniging; van havenarbeiders, J. Healy, heeft verklaard, dat door het vak verbond van havenarbeiders te Melbourne geen instructies zouden worden uitgegeven aangaande het laden of nlet- laden van de Tjibesar. Het hoofdbestuur had geen enkel advies uitgebracht op het ver zoek om verlof tot behande ling van het schip. „Ik meen te weten, dat de Tjibesar een militair vrachtschip ls en eigen personeel bezit voor het laden en lossen", aldus Healey. interpellatie niet. Gevraagd zijn inlichtingen over de re geringsverklaring van 2 Juni en de nota van de commissie- generaal van 27 Mei. De wijze van handelen is in strijd met de staatkun dige positie van de minister en de waardigheid van de Kamer. De heer Hoogcarspel stelt tenslotte voor de interpellatie te doen plaats hebben op a.s. Donderdag. De heer Schouten (A.R.) verklaart naar deze vergade ring te zijn gekomen in de verwachting dat er een ver klaring zou worden afgelegd omtrent .het beleid der rege ring inzake Indië. Uit de me dedelingen van de voorzitter blgkt hem, dat dit niet kan om redenen van 's lands be lang. Een Kamerlid kan zich daarover thans geen oordeel vormen. Spr. meent dat we in een situatie -verkeren als waarin we nog nooit verkeerd heb ben. In de bladen lezen we, dat ministers gesproken heb ben met de fractieleiders van de P. v. d. A. en de K. V. P., waarbij beide heren zou den zijn ingelicht over hef regeringsbeleid. De regering heeft het blijkbaar niet in strijd geacht met 's lands belang om aan twee fractie voorzitters inlichtingen te geven over het regeringsbe leid. De volksvertegenwoordi ging kan niet worden inge licht om rédenen van 's lands belang, maar dat bepaalde delen der volksvertegenwoor diging worden ingelicht, wordt niet in strgd met 's lands belang geacht. Geen enkele serieuze groep zal 't daarmee eens kunnen zfln. De heer Van der Goes van Naters (P. v. d. A.) is van oordeel, dat het slechts over één ding gaat: eerbiedigt men het motief der regering? De voorzitter verklaart dat z.l. niet gehandeld is in strjjd met het reglement van orde. Wat het seniorenconvent „op korte termijn" betreft, spr. zou na overleg met de regering de bijeenkomst te gen Woensdag willen oproe- pen. De heer Hoogcarspel (C.P. N.) neemt aan dat niet in strgd met het reglement is gehandeld, maar dan kan z.i. ook een dag bepaald worden tot het houden der interpel latie. De heer Schouten (A.R.) neemt genoegen met de me dedeling dat het seniorencon vent tegen Woensdag zal worden geconvoceerd. Bepaalde groepen uit de Kamer zgn ingelicht, zo stelt spr. nader vast en de Kamer zelf niet. Wanneer men met deze methode doorgaat, draait men de democratie de nek om, aldus de heer Schou ten. (Zitting duurt voort). taal door heffing ineens en vermogensaanwasbelasting en sterk verhoogde bedrijfsuitga- ven; d. hógere lonen en betere ar beidsvoorwaarden voor nlet- landbouwbedrijven; 2. geleide economie is voor lopig noodzakelijk maar daar aan zijn grote bezwaren ver bonden a. te dure en oneconomische volkshuishouding door te veel ambtenaren; b. de ambtenarij staat een snelle, soepele en deskundige uitvoering van nodige maatre gelen in de weg; 3. de uitvoering van de ge leideconomie moet in handen gelegd worden van de geor ganiseerde landbouw met ver ordenende bevoegdheid; 4. een maatschappelijk en cultureel leidinggevende posi tie van de landbouw is nood zakelijk, waarvoor een behoor lijke mate van welstand ver eist is; 5. sociale verzekeringen voor de boer zijn gewenst. Ter be studering van de mogelijkhe den wordt de .Instelling van 'n commissie van deskundigen aanbevolen 6. versnippering van kleine boerenbedrijven dient tegenge_ gaan. te kleine bedrijven, waar mogelijk, vergroot. Zeeuwse"' Mej. R. Peeters. te Axel is geslaagd voor het examen on derwijzeres.. De dames J. Faas, C. Le- feber, C. van Kampen, A. Schieman en M. de Smet, alle te Axel, zrjn geslaagd voor het examen coupeuse. Ter gelegenheid van de verjaardag van Z.K.H~ Prins Bern hard gaf de muziekver eniging „Veronica" te Zuid- zande, Zondagavond een con cert. Het oud-filegale comité te Haamstede voor financi ële ondersteuning aan oor logsslachtoffers heeft uit het restant van haar gelden een geschenk gekocht voor de familie v. d. Werf. Wemeldinge SPORTMIDDAG. Zaterdag werd te Wemeldin. ge een sportmiddag gehouden, uitgeschreven door verschillen de sportverenigingen uit deze gemeente. Het muziekgezel schap „O.K.K." verleende hier bij .zijn medewerking, waarvan de uitslag Juidt als volgt: Ringrgderij te paard. le pr. A. van Stel Jacz., 2e pr. Joh. Wisse, 3e pr. Arn. de Schipper Jz., 4e pr. P. C. Feijtel, 5e pr. A. Bruinooge 6e pr. P. Houte kamer, 7e pr. W. Bras, 8e pr. H. Mieras, 9e pr. C. Traas, 10e pr. *Joh. v. Oosten, lie pr. D. de Jonge. 12e pr. Joh. Hoge- steger, 13e pr. J. de Heerë, 14e pr. P. Lindenbergh, 15e pr. M. Schouwenaar, 16 pr. M. de Jonge, 17e pr. C. van Oosten, 18e Pr- M. Moelker, 19e pr. J. Mieras, 20 pr. E. Wisse. De door de gezamenlijke sportverenigingen beschikbaar^ gestelde wisselbeker aan de rlngrijderij veren iging.werd ge wonnen door A. van Stel Jacz., voor het hoogst aantal ringen. Voor het stoeltjesrrjden werd Hè le pr. toegekend aan A. van Stel Jacz., 2e pr. aan A. Moel ker. Troostprijzen vielen ten deel aan Joh. Wisse voor de 13e ring, P. C. Feijtel voor de 2Se ring, P. Houtekamer voor de 47e ring. De jury bestond uit de heren P. Dekker, J. West- strate en J. de Jonge. Voor de gymnastiekdemon- stratie bestond ook grote be- langstelilng. De korfbalwedstrijd die met een Antwerpse club zou 'Myr- den gespeeld doch om een of andere redén" geen doorgang kon vinden, werd nu gespeeld met een Oostburgse club. Dit spel eindigde met een 33 ge lijk, doch door het winnen van de meeste strafwofpen, werd de Wemeldingse club tot win naar verklaard. Tot slot werd een voetbal wedstrijd gespeeld door „We meldinge I" tegen „Luctor I" van Helnkenszand. Deze wed strijd eindigde in een 43 overwinning voor „Wemeldin ge I". Ovezantie AANBESTEDING. Aanbesteding van 8 wonin gen te Ovezande op 30 Juni '47 Ingeschreven werd als volgt: G. H. Visscher te Krulningen a 95.000, voor 8 woningen 96.700: D. v. d. Poel te Oudelande 92.800, voor 8 wo ningen 93.500: De Jonge en van.der Linde te 's Heer Abts- kerke, voor 8 woningen 97.000; C. F. Schijf, te Drie wegen, 1 dubbele woning 26.450; D. Priem, te Ovezan de -^oor 3 woningen f 84.000; Jan Priem, te Ovezande 92.000, voor 8 woningen 93.000; J. van Gorsel, te Scherpenisse voor 8 woningen 93.200; Noliet, Hansweert, voor 8 woningen 98.000. aanbesteding. De uitslag van de aanbeste ding voor een school en brafadweerkazerne te Ovezan de is als volgt: G. Meerdirg, Soestdijk, 266.000; j. Priem, Ovezande, 262.000 en M. j. Bos, Utrecht, 115.000. Voor de bouw van 29 wo ningen waren de inschrijvin gen als volgt: J. van Gorsel, Scherpenisse, 405.000; M. j. Bos, Utrecht, 348.000; F. de Boei-, Driehuis Velsen, 362.000; C. Priem, Lewedorp, 410.000; Gebr. Nolet, Hans- weert, 400.000; De Jonge en v. d. Linde, Utrecht, 398.000; J. Bos, Utrecht, 314.500 en Jos. Bos, Enschede, 314.000. Kloetinge COMMISSIE NOODWET. >UDI B. en W. hebben een plaatse, lijke commisie benoemd voor dë uitvoering van de Noodwet- Ouderdomsvoorziening, die op 1 Nov. a,s. in werking treedt, bestaande uit de volgende he ren: C. Blommaard, R. Buiten huis, K. L. Kramer, J. Leys, H. J. Noordhoek, G. L. Slabbe- koorn en J- Straub. Als secre taris der commissiè fungeert de heer A. J. Blok. Bruinisse® ONDERWIJZER BENOEMD. In de Zaterdag te Brul- Ouden van dagen op stap. Door de ouden van dagen uit Haamstede werd Vrgdag een tocht gemaakt naar Zuid- Beveland, waar in een boom gaard van de heer Pilaar te 's-Heerenhoek, kersen werden gegeten. Na 'n rit door „de zak" van Zuid-Beveland, werd in Hoede- kenskerke in een café, boven op de dijk van dè Westerschel- de, onder het genot van een verversing, genoten van het schitterende gezicht op deze brede rivierarm. In Goes werd op de trappen van het gemeentehuis een foto gemaakt, waarna men de te rugtocht met de spoorboot, waarmee men 's morgens de heenreis maakte, ondernam. Nadat ook in Zierikzee de in wendige mens nog gelaafd was, hetgeen door de warmte wel nodig was, kwam de stoet tegen half negen, opgewacht door 'n talrijke memgté, als mede „de muziek", in ons dorp terug. Onder de tonen van een pittige mars ging het nu naar het gemeentehuis, waar de stoet ontbonden werd, nadat de leider van het gezelschap vanaf de muziektent allen dank had gebracht, die aan het welslagen van deze voor onze ouden van dagen onver getelijke dag, hadden meege werkt. Kwadendamme CONCOURS HANDBOOGSCHUTTERIJ. Concours van de handboog» schutterij „Vooruitgang zij ons Streven" te Kwadendamme op 29 Juni 1947 gehouden te Ove zande. Uitslag: Hoofdvogel J. Ver- meule, Ver. „St. Sebastlaan", Heinkenszand. 1. Zijvogel: P. Driedijk, idem: 2. Zijvogel: A. de Jonge, „Willem Teil", Ove zande; 1. Hoofdkal: C. Nagel- kerke, „V.Z.O.S.", Kwadendam me; 1. Onderkal: C. Vermeule, „Soranus", Heinkenszand; 2. Onderkal: J. Rijk, „Willem Teil", Ovezande; meeste klei ne vogels: P. van Wlngen, El- lewoutsdijk; le klep: J. de Beste, „Edele Handboog", Oudelande; 2e klep: C. Nagel- kerke, ,,V.Z.O.Z.". Kwaden damme; 3e klep: P. de Koster, Soranus", Heinkenszand. nisse gehouden vergadering van de gemeenteraad waren alle leden aanwezig. Tot on derwijzer aan de O.L.-school werd benoemd de heer van Immerzeel te Zeist. Het te kort op de begroting 1945 be draagt na wijzigingen ƒ16.173,76, dat over 1946 59.754,50. terwijl de rekening 1944 wordt afgesloten met een tekort van 7744,13. Bij de rondvraag wees de heer Drooger op het vele prikkeldraad, dat langs de openbare weg wordt gebruikt voor het afrasteren van tui nen en erven, nu de hagen zijn verdwenen. Vooral bg avond levert deze afrastering •evaar op, zoals sommigen tot un schade ondervonden. Er blijkt echter weinig tegen te doen, daar de wet het niet verbiedt. De heer Bal vroeg naar de exploitatie van het gebouw „Johanna", doch deze is in handen van Volksherstel. Aan de havenmeester zal op dracht worden gegeven stenen in de havenmond te verwijderen,' daar zij hinder voor de scheepvaart veroor zaken, waarop door de heer Verspoor wordt geattendeerd. De woning aan de Kerk straat van de nieuwbouw, die daar plaats heeft, en die ge reserveerd werd voor ds. Marsman, komt ter beschik- TRIBUNAAL TERNEUZEN Paarden gevorderd. De 63-j. landarbeider K. Hamelink te Terneuzen, thans geïnterneerd, was lid van de N.S.B. en aanverwante organisaties en liet Zijn kin deren aansluiten bh' de Nat. Jeugdstorm. Vanzelfsprekend stond zijn huis open voor ka meraden en Duitse militairen, terwijl hij zelf werkte als ka merwacht bij de Todt. Hame link was echter zo fanatiek, dat hij bij de Sicherheits- dienst te Terneuzen ging me dedelen dat in de Geref. kerk te Terneuzen gebeden werd voor de terugkeer van H.M. de Koningin, waarna ds. G. W. van Houte, predikant dier kerk, naar het concentratie kamp te Amersfoort is ge bracht. Hamelink bekende, doch beweerde niet de bedoe ling gehad te hebben ds. v. Houte te doen arresteren. Hij had thans veel berouw van zgn verkeerde houding. Mr. v. Son wees op dit be rouw en pleitte, mede in ver band met de hoge leeftijd en het grote gezin, clementie. De 48-j. le ambtenaar ter secretarie R.V.A., van Quekel- berghe, te Groede, zou in be gin September 1944, als eerste ambtenaar ter gemeente-secre tarie te Groede zijn mede werking hebben verleend hy het vorderen van paarden ten behoeve van de Duitse weer- macht. Uit het verhoor bleek, dat Q. slechts onder dwang heeft gehandeld, doch daarbij heeft weten te voorkomen, dat meerdere paarden werden ge vorderd. Dat hij thans voor het tribunaal moest verschij nen, is zeer waarschijnlijk het gevolg van een persoonlijke wraakneming. Efiige getuigen, o.a. de vroegere burgemees ter, de tegenwoordige burge meester en dr. Jongsma, die na de bevrijding een tijdlang wnd. burgemeester was. kwa men zeer gunstige verklarin gen afleggen, waaruit bleek, dat Q. politiek zeer goed stond aangeschreven. De volgende kwestie van weinig belang was die tegen de 30-j. opzichter Rijkswater staat L. v. d. Ende, te Beu- sichem, die zich opgegeven zou hebben om naar Duitsland te worden uitgezonden voor de tewerkstelling van de door de R.A.F. vernielde stuwdam te Wuppertal, hetgeen v. d. E. thans pertinent ontkende. Wel bekende v. d. E. werkzaam te zijn geweest voor de weer macht bg het maken van stellingen, schuilkelders enz. Vrijwillig heeft hij' echter nooit voor de Duitsers gewerkt, doch onderduiken durfde hij toen niet, omdat reeds een broer van hem gefusilleerd was wegens sabotage. Een getuige, een oud-illegaal werker, die mede ter dood was veroordeeld, doch heeft weten te ontsnappen, kwam zeer gunstig over v, d. E. ge- tuigen. Ook la v. a. E. nog steeds in dienst van de Rijks waterstaat. Mr. v. Son pleitte vrijspraak. In de voortgezette behan deling tegen de marechaussee P. M. Wessels te Axel, waren geen nieuwe feiten aan het licht gekomen. Uitspraak 14 Juli. UITSPRAKEN. R. Wijne, mosselkweker te Philippine, reeds 2 jaar ge- interneerd, blijft nog 3 jaar, dus tot 28 Juni 1950 ge ïnterneerd, ontzetting rechten. J. A. Steenhart, handelaar in bouwmaterialen te Schoon- dijke, reeds 2 jaar geïnter neerd, blijft nog 2 y% jaar, dus tot 28 December 1949, ge ïnterneerd, verbeurd verkla ring radio-toestel, ontzetting rechten. El. Brakman—de Hullu, te Nieuwvliet: schuldig verklaard zonder oplegging van maatre gelen. Wijlen Iz. de Smit, gewoond hebbende te Sluis: schuldig bevonden, zonder oplegging van maatregelen. A. de Waele, Koewacht: verbeurdverklaring van ƒ1000. M. v. Rök, Hontenisse: schuldig bevonden, zonder op legging van maatregelen. Kerknieuws NED. HERV. KERK. Ds. G. H. J. Marsman, Ned. Herv. predikant te Bruinisse, die het beroep naar de Ned. Herv. Gemeente te Leidsen- dam had aangenomen, heeft aan de kerkeraad van die ge meente verzocht, het aanne- mingsbesluit ongedaan te mo gen maken. king van de Kerkvoogdij, voor een eventueel nieuw te beroepen predikant, nu ds. Marsman een beroep naar Leidsendam heeft Aangenomen, aldus het antwoord van de voorzitter aan de heer van den Berg, die verder nog naar de andere beschikbaar komende woningen informeerde, ter huisvesting van een gezin, dat op doktersadvies moet verhuizen. De woningen zijn echter reeds toegewezen en de nieuwe woningen worden een soort ambtswoningen. Slechts aan één particulier is een woning verhuurd en nog wel aan iemand, die zgn eigen woning aan de gemeen te verkocht en het beding maakte een der woningen te kunnen huren. - De heer Goudzwaard zag faarne een aantal riolerings- uizen opgeruimd en ver-» zoekt om opruiming van het door sommige ambachtslieden overal achtergelaten puin. Hij brengt hulde aan de heer L. van Popering voor de keu rige wijze waarop hij de Be graafplaats in orde heeft ge maakt. De voorzitter en de andere leden sluiten zich hier bij aan. Op voorstel van wet houder Geluk zal aan de op perwachtmeester der mare- ichaussee worden verzocht po litiepersoneel beschikbaar te stéllen voor het houden van orde bij begrafenissen. Wethouder van Vessem ver- •g'gt op zijn verzoek mach- jing van de Raad om voor de gemeente Bruinisse resti tutie van water-abonnements gelden te verzoeken, aange zien de meeste üren van de dag geen water te Bruinisse wordt geleverd. Renesse OORLOGSGRAVEN. STICHTING. Te Renesse is een plaatselijk comité gevormd van de oor logsgravenstichting. Het comi. té bestaat uit de volgende he ren: Mr. E. Overbosch, voor ster, B. H. Blom en L. de Ruyter, leden. Haamstede middenstandsbond HEROPGERICHT. In Hotel „Het Wapen van Burgh" sprak Maandagavond de heer K. Pgl, van Numans- dorp, propagandist van de Kon. Ned. Middenstandsbond, voor een aantal middenstanders uit Haamstede en' Burgh. Na zijn betoog, waarin de noodzaak van organisatie van de mid denstand sterk naar voren kwam, werd de afd. Haamste deBurgh van bovengehoem- de bond heropgericht. Het be stuur is als volgt samenge steld: M. W. Landegent, Haam stede, voorzitter; P. v. Nieu- wenhuize, Burgh, vlce-voorzlt- ter; M. Slager, Haamstede, secretaris; J. Befje, Burgh, penningmeester; J. D. V. Nieu- wenhuizen, Haamstede, lid. NED. HERV. KERK. Ds. B. Eysenga te Noorde loos heeft bedankt voor het beroep bij de Ned.. Herv. Kertt te Thole".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 14