PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT De Parijse mislukking Loonregeling bouwbedrijf De crisis te Djocjq Noord Beveland wacht op een brug 190e Jaargang - No. 154 Uitgave van de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr., Vlissingca. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. EDITIE VOOR SCHOUWEN EN DUIVELAND, THOLEN EN ST. PHIUPSLAND W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Woensdag 2 Juli 1947 ABONNEMENTSPRIJS i 25 cent pet week3.20 per kwartaalfranco per post 3.4S per kwartaal, losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per na.» minimum per adver tentie f2.—. Bureaus gevestigd te Vlisslngen Walatraat 5S-60. telefoon 10 (2 lijnen». Middelburg; Londensche_ Kaal 29. telefoon 2077 en 2924 Goes: Turfkade 15. telefoon 2475 Oostburg i Gratamastraat 3. telefoon 102: Temeuien Brouwersstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Buitenlands overzicht De Sowjet-Unie weigerde economische samenwerking. Plan-Marshall thans alleen voor West-Europa.^ Tenzij Molotov nog op het laatste moment van houding verandert, kan de conferentie van Parijs als geheel mis lukt worden beschouwd. De hoop, dat eindelijk een kleine kentering ten goede in de in ternationale verhoudingen zou intreden en althans op econo mische basis een zekere mate van samenwerking tot stand zou komen is daarmee defini tief de bodem ingeslagen. In kringen van het Franse ministerie van buitenlandse zaken legt men de verant woordelijkheid van de misluk king geheel op de schouders van de Russen. Le Monde, van welk blad men mag aan nemen, dat het de officiële Franse zienswijze vertolkt, schrijft: Indien de door Mos kou voorgestelde procedure werd aangenomen, zou Wash ington deze zeker vierkant verwerpen. Dat wensen de Russen misschien juist heime lijk. Dfe -.Brits-Franse voorstel len waren klaar en duidelijk. Bevins plan kwam op het vol gende neer: 1. Aanstonds moet een co- ordinatie-commissie worden gevormd, welke ter beoorde ling van de regeringen der, Europese landen voor de ko mende vier jaar een program voor het economisch herstel zal opstellen. Dit programma zal vaststellen: a) in hoeverre dit herstel zou kunnen worden bereikt door productieverhoging en onderlinge uitwisseling der beschikbare hlupbronnerf; b) welke hulp van buiten de Europese landen behoeven. Deze hulpverlening zal ge schieden in de vorm van ka pitaalsgoederen, waardoor de productie zal kunnen worden verhoogd. De commissie zou contact moeten houden met de V.N. en met alle. Europese landen, uitgezonderd Spanje. In zijn toelichting verklaar de Bevin uitdrukkelijk, dat deze voorstellen in geen enkel opzicht de nationale belangen Hoge Franse militairen in het complot. OPMARS NAAR PARIJS BERAAMD. Het Is gebleken, dat by de uiterst rechtse samenzwering in Franltryk tegen de vierde Republiek, een aantal hoge mi litairen betrokken zyn. Dit zijn zowel militairen van het bezettingsleger in Frank rijk als van het opleidingska der in Engeland. Enkele hoog geplaatste personen, w.o. een generaal, zyn reeds gearres teerd. Uit documenten blijkt, dat de samenzweerders van plan waren met tanks een op mars naar Parijs te onderne men. Slotfeest Brussels festival. Het wereldfestival voor film en schone kunsten is besloten "met een feest, waar vele per soonlijkheden, die aan het fes tival hebben deelgenomen, nog eens verenigd waren. Er waren vooral Franse sterren, onder wie Maurice Chevalier. Frank rijk heeft op dit. festival de meeste prijzen behaald. Mi nister Vermeylen ontbrak ook thans niet. Marcelle Derrien, de vertolkster uit de winnende film „Le silence est d'or", was zijn partner. ONTEVREDENHEID OVER PRIJSTOEKENNING. Een aantal leden van de officiële jury voor de hoofd films en vele buitenstaanders hebben hun ontevredenheid te kennen gegeven over de toe kenning van de St. Michel (eerste prijs) aan Rene Clair's film „Le silence est d'or". Men schrijft de propaganda voor „Le silence est d'or" toe aan de franSophiele geest on der een groep Belgische jury leden. Harriman en Anderson naar Europa. Averell Harriman en Clin ton Anderson, resp. minister van handel en minister van landbouw der V.S., zullen Dinsd. per vliegtuig uit Wash ington naar Europa vertrek ken om een uitgebreid onder zoek in te stellen inzake de voedsel- en handelsvraagstuk ken van de Westelijke zönes van Duitsland. Vrije Griekse regering? Volgens linkse kringen te Athene is het mogelijk dat de Griekse communistische partij binnenkort de vorming van een vrije Griekse regering in het gebergte van Noord-Grie kenland zal aankondigen. ter zijde willen schuiven of aan de souvereiniteit van enig land, groot of klein, af breuk willen doen. De ver zekering ten spijt bleken de Russen niet bereid tot sa menwerking. Zy wensen elk land afzonderlijk van de Ame rikaanse hulp gebruik te doen maken, zonder te worden in geschakeld in, een algemeen plan. Op die manier zou de Sowjet-Unie langs een om weg de verlangde Amerikaan se lening verkrygen, zonder dat daarmee de economische eenheid van Europa gebaat zou zijn. Het is duidelijk, dat dit standpunt voor Frankrijk en Engeland en zeker voor de Ver. Staten onaanvaard baar is. De vraag of nu het plan Marshall van de baan is is zeer voorbarig. Van meet af aan hebben de West Europe se staten zich op het- stand punt gesteld: „Als het kan met, maar als het moet zon der Rusland", want in geen gevaP kan Europa zich de weelde veroorloven het aan bod van Marshall te verwer pen uit vrees de kloof tussen Oost en West te verbreden. Verwacht kan worden dat Engeland en Frankrijk alleen of tenminste alleen met West Europa verder zullen gaan met het uitwerken van het plan Marshall. Van steun van de Ver. Sta ten kan men in dat geval verzekerd zijn en het Ame rikaanse Congres zal dan ze ker uit anti-Russische over wegingen geen onoverkomelij ke moeilijkheden meer in de weg leggen. Geen overeenstemming over V.N.-leger. In de militaire stafcommis sie van de Grote Vijf heeft men nog geen ovA-eenstem- ming bereikt over de voorge stelde omvang van de strijd macht der, V.N. De Veilig heidsraad had verzocht een aanbeveling te doen. Naar verluidt benaderen het Franse en het Britse voorstel elkaar vrij dicht. Zij verschil len echter aanzienlyk met het Amerikaanse. China is bereid het Britse voorstel als basis van bespreking te aanvaarden. Rusland heeft geen voorstel ingediend. Sensationele boodschap van Peron op komst. Te Buenos Aires wordt me degedeeld, dat generaal Juan Peron, president van Argenti nië. Zondag a.s. vla de radio een „sensationele boodschap" tot de wereld zal richten. Pe ron zal de buitenlandse diplo matieke vertegenwoordigers, senatoren en journalisten uit nodigen het uitspreken van de boodschap bij te wonen. Een jaar voor bigamie. Gelet op de algemene zeden verwildering tijdens de oorlog, heeft het Amsterdamse ge rechtshof Dinsdagmorgen de 54-jarige Groningse zeeman J. L., die als lid der geallieerde koopvaardij tijdens de oorlogs jaren ln Engeland met een En gelse vrouw te Londen, in het huwelijk trad, térwijl hij nog niet van zijn Nederlandse vrouw was gescheiden, 'tot de lichte straf van 1 jaar met aftrek van voorarrest veroor deeld. Op 3 April j.l. was de zeeman door de rechtbank tot 2 jaar veroordeeld, een vonnis dat de procureur-generaal, by de behandeling van deze zaak in hoger beroep voor het - ge rechtshof, gehandhaafd wenste te zien. Chauffeur verdronken. Maandagavond omstreeks 7 uur reed een gezelschap mili tairen in een personenauto naar het bureau van he.t com missariaat-generaal voor de recuperatie, Keizersgracht 105, te Amsterdam. De chauffeur reed zijn auto tot vlak bij pet gebouw en wilde zijn wagen aan de waterkant parkeren, nadat de andere inizttenden 't gebouw waren binnen gegaan. Een jeep stond hem daarbij in de weg en de chauffeur, de 26. -jarige Roelof van de Wetering uit Tilburg, gedetacheerd bij het C.G.R., stapte daarom in dit wagentje om het te ver plaatsen en daarmede ruimte vrij te maken voor zijn eigen wagen. De jeep reed plotseling achteruit en kantelde onderste boven in het water van de Keizersgracht. De 26-jarige van de Wetering verdronk ^daarbij. Belgische boeren ongerust. Over Nederlandse concurrenlie. De „Gazet van Antwerpen" van Dinsdagmorgen wijdt 'n beschouwing aan de Belgi sche land- en tuinbouw gezien in het licht van de tolunie. Het blad schrijft dat groot aanbod zuivel- en tuinbouw producten uit Nederland te verwachten is tegen prijzen, die het de Belgen onmogelijk zullen maken te concurreren. Een en ander zal waarschijn lijk »zulk een omvang aanne men. dat volgens het Ant werpse blad, het voorbestaan van de Belgische Landbouw wordt bedreigd. Het blad wijst er op, dat voorzien is contingenten Le bepalen, doch het betwijfelt of de Belgische régeringsin- stanties tot deze maatregelen willen overgaan, aangezien van deze zijde een zo laag mogelijke levensstandaard in België wordt nagestreefd. De „Gazet van Antwerpen" schrijft tenslotte er van door- dronge nte" zijn datr de tol unie en later de economische eenmaking der lage landen een noodzakelijkheid is. doch het zou betreuren indien hieraan de belangen van 300.000 Belgische boerenge zinnen opgeofferd zouden worden. Kolenprijs verhoogd. Met ingang van gisteren is <le kolenprijs van overheidswe ge verhoogd met 40 cent per mud voor anthraciet en steen kool en 25 cent per mud voor cokes. Voor groothandelaren en grootverbruikers bedraagt de verhoging 5 per ton, De in dustriële bedrijven mogen deze verhoging niét in de prijzen doorberekenen. Teneinde de kolengebruikers tegemoet te komen heeft de regering, be paald, dat aan houders van kolenkaarten een nader te be palen bedrag aan geld zal wor den betaald. De regeling hier voor zal later worden bekend gemaakt. Staking scheepswerven in V.S. breidt zich uit. 80.000 arbeiders vhn 22 Amerikaanse scheepswerven aan de Atlantische kust en de Golf van Mexico, aange sloten bij - het C.I.O., een der twee grote vakbonden in de V.S., zijn te middernacht in staking' gegaan en hebben zich daarmede gevoegd bij hun 40.000 collega's, die Don derdag j.l. het werk in tien werven van de Bethlehem Steel Company hebben neer gelegd. De nationale stakings commissie der Franse bank employés heeft haar besluit bekend gemaakt om de door de regering uitgegeven instructie om weer aan het werk te gaan, in de wind te slaan. De productie van Philips stijgt. HET JAARVERSLAG VERSCHENEN. .van het jaarverslag ontle nen wij: De productie bedroeg: per eind April 1947 113 pet. van voor de oorlog het ontslui ten van nieuwe afzetgebieden biedt een aanzienlijke compen satie voor die gebieden, waar in de omzet als gevolg van de oorlog is verminderd of geheel is weggevallen. Einde 1946 werd naar 93 landen geëxpor teerd. In 1947 komen ook aan_ zienlijk grotere hoeveelheden van Philips-artikelen op de Nederlandse markt. Eind 1946 waren in Nederland 28.500 per. sbnen bij Philips werkzaam, van wie 80 mannen en 20 vrouwen, tegen voor de oor log 50 mannen, en 50 vrouwen. Winst 19451946 was 7.217.755. Voor 1947 woi'den gunstiger resultaten verwacht. DIVIDEND N.V. PHILIPS. Wy vernemen, dat commis- salarissen en de raad van be stuur der N.V. Philips gloei lampenfabrieken hebben be sloten aan de a.s. jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders voor te stel len, over het boekjaar 1945/ '46, dat loopt over een periode van 20 maanden, een dividend uit te keren van 6 per jaar, zowel op de preferente als op de gewone aandelen, hetgeen dus voor de 20 maanden uitkomt op 10 TWAALF BETAALDE VACANTIEDAGEN. Klasse-indeling gewijzigd. De Bedrijfsunie in v het bouwbedrijf ontving van het college van rrjksbemiddelaars de mededeling, dat het ge- Volg" heeft gegeven aan het verzoek der bedrijfsunie, met ingang van 1 Juli 1947 eni ge belangrijke wijzigingen te brengen in de thans bestaan de loonregeling. Deze wijzigingen worden aangebracht in afwachting van het bereiken van over eenstemming over een nieu we collectieve arbeidsover eenkomst tussen werkgevers- en werknemersorganisaties in het bouwbedrijf. De belangrijkste dezer wij zigingen zijn 1) de zesde loonklasse wordt met ingang van 1 Juli 1947 opgeheven en alle in deze loonklasse opgenomen ge meenten, ongeveer 500, zul len .in de 5e loonklasse wor den geplaatst. Het uurloon vandé bouwarbeiders in deze gemeenten gevestigd, zal daardoor met 3 cent stijgen; 2) de grondwerkers bij water-, spoor- en wegenbouw zullen van de 3de naar de 2de loongroep -worden ge bracht, hetgeen voor de mees ten hunner betekent een ver hoging van 4 tot 6 cent per uurloon; 3) enige belangrijke wijzi gingen zijn aangebracht in de arbeidsvoorwaarden voor de arbeiders, werkzaam bui ten hun woonplaats. De Bedrijfsunie in het bouwbedrijf ontving voorts de mededeling, dat het college van ryksbeniiddelaars, met ingang van 1 Juli 1947, de nieuwe vacantieregeling voor het bouwbedrijf heeft goedge keurd. Dit betekent onder meer, dat het aantal betaalde va- cantiedagen op 12 per jaar wordt gebracht en de waarde der vacantiebons dienover eenkomstig wordt verhoogd. De in waarde verhoogde bons zullen door de werkge vers voor het eerst moeten worden verstrekt op Zaterdag 5 Juli a.s. Joden naar Suriname. De Surinaamse wetgevende vergadering heeft met 7 tegen 5 stemmen het voorstel, door de „Freeland League" gedaan, aangenomen om 30.000 Joodse kolonisten op te nemen. 4 stemmen, die tegen het voor stel waren, stemden in met een kleiner aantal. 1 stem was tegen Joodse kolonisatie NIEUW REPUBLIKEINS KABINET GEREED. Antwoord aan U.S.A. Dinsdagmiddag om 12 uur Javatijd waren de technische voorbereidingen tot de vor ming van het nieuwe republi keinse kabinet te Djocja ge completeerd. De bekendma king van de samenstelling van het kabinet werd des middags verwacht. Men vermoedt, dat Sjarifoeddin premier zal zijn en dat 3 vice-premiers zullen worden benoemd. Volgens Antara kan ook de benoeming van 2 vice-minis- Vliegende verhuiswagens. Naast de normale 5 x weke lijkse passagiersdienst tussen Amsterdam en New York, die met Constellations gevlogen wordt, heeft de K.-L.M. ook sinds korte tijd een speciale wekelijkse vrachtdienst inge steld. De Sk^masters, die hiervoorworden gebruikt, zijn „vliegende verhuiswagens" in de ware zins des woords. Bin nen 20 uur kunnen zij 7 ton vracht naar en van Néw-York vervoeren. Zaterdagmiddag landde op Schiphol Wederom een toestel van deze wekelijkse dienst. Gelukkig waren de Ne derlandse vrouwen niet op de hoogte gebracht met de aard van de lading, anders was het uitladen niet zo rustig verlo pen. Liefst 200.000 paar Nylon kousen werden er uitgeladen, die bestemd waren voor Zwe den. Het enige levende wezen, dat temidden van deze kostba re lading de reis had meege maakt, was erg kalm. Het was nl. een schaap, dat de eerste prijs op een tentoon- steling te Denver (Colorado) heeft weten te behalen en nu naar Salzburg in Oostenrijk gaat. Tenslotte werden twee me terslange schroefassen, met een gezamenlijk gewicht van bijna 2500 kg. uitgeladen. De ze assen, waren bestemd voor het motorschip „Belvareil". dat in de haven van Antwerpen ligt. VEEMARKTHALLEN TE DEN BOSCH IN BRAND. Zondagmiddag toen in de Veemarkthallen te Den Bosch het congres van de R.K. bond van spoor- en tramwegperso neel werd gehouden, brak brand uit in dé zogenaamde varkenshal. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, maar de varkenshal en twee aangrenzende grote hallen, plus een deel van het hoofd gebouw zijn totaal uitgebrand. De schade beloopt 5 ton. STAKING VAN FRANSE BANKBEDIENDEN GEËINDIGD. De staking van de* Franse bankbedienden is geëindigd. De stakingscommissie heeft met dertig tegen zeven stem men besloten de nieuwe voor stellen, die door de regering werden aangeboden, te aan vaarden. Het werk is in de meeste banken hervat. POLDERLASTEN WORDEN TE ZWAAR. Ook een Waterleiding is dringend nodig. helder inzicht en taaie volhar ding borg voor. BRUG OVER DE ZANDKREEK. Gaat u maar eens praten met de beide burgemeesters, echte Noord-Bevelanders,van het eiland en dan zult u di rect van dè grote problemen horen. De brug! Daarover is op Noord-Be veland al heel wat te doen geweest sinds 1933, toen het Brug-comité zijn grote strijd begon. Een strijd tegén moei lijkheden en tegenwerking soms, maar een stryd, die ten slotte toch gewonnen werd: 9 Mei 1940 had de aanbesteding plaats. De brug over de Zandkreek zou komen tussen Wolfaartsdijlt en Kortgene- een werk van meer dan een ^millioen. Maar het was noodzakelijk! 10 Mei 1940 vielen de Duit sers ons land binnen. Was het werk maar eenmaal op gang geweest, wellicht zou de brug dan afgebouwd zijn ge worden. Het heeft niet zo mo gen zijn en nu, zeven jaar later, zitten de Noord-Beve landers nog altijd zonder brug. Na de bevrijding is het Brug- Comité weliswaar opnieuw in actie gekomen, maar nu zijn de moeilijkheden zoveel gro ter, de kosten zoveel hoger... Toch prijst men zich ge lukkig in deze materie de volle medewerking van het provinciaal bestuur te hebben. Gedeputeerden begrijpen de moeilijkheden en rechtvaar dige verlangens van het el- land, maar ook zij kunnen geen ijzer met handen bre ken en zijn tenslotte afhan- Oogst slaat èr- goed bij. Wat een tegenstelling tot Walcheren, deze rijke, welige akkers van Noord- Beveland. Op een enkele uitzonde ring na staan de gewas sen ér prachtig bij en voor wie van het berooide Walcheren naar Kamper land is overgestoken, is het een genot langs deze prachtige velden te gaan en zich te verlustigen aan die zeldzaam mooie aard appelvelden, de akkers met gerst en haver, waar in de zware aren de hal men nu al doen buigen, de bieten, de erwten en bonen, het vlas Misschien staat de tarwe er in het algemeen wat min der gunstig bij: dun en nog al wat onkruid als resultaat van een tè strenge winter. En ook het vlas is wat kort geble ven na de droge Meimaand, maar in het algemeen ver wacht de Noord Bevelandse boer een uitstekende oogst en met gerechtvaardigde trots toont hij de bezoeker juist nu de weelde van zijn eiland. NIET ZONDER PRO BLEMEN. Eiland zonder zorgen en zonder problemen omdat het voor de verwoestingsellende van de oorlog gespaard bleef? Neen, dèt toch niet. Ook Noord-Beveland heeft zijn vragen en moeilijkheden, maar die zijn van geheel andere aard dan in de „getroffen" ge bieden. De Noord-Bevelanders pakken ze op hün manier aan en dan worden ze vroeg of laat opgelost, daar staat hun kelijk van. d$ medewerking van een hogere instantie, i.e. de minister van waterstaat. Een moeilijk punt vormt natuurlijk het geringe aantal inwoners van de zes dorpen, die, verenigd in twee ge meenten, tezamen de bevol king van Noord-Beveland vor men: nog geen achtduizend in totaal Maar Noord-Beveland heeft andere argumenten, waarvan de zowel in kwaliteit als iq kwantiteit zeer belangrijke agrarische productie, ook voor de export, misschien, wel ,de voornaamste- is. Hoe belang rijk de landbouw van Noord- Beveland wel is, zullen we in een tweede artikel nog kun nen belichten. Ditmaal vol staan we met er op te wijzen, dat juist hierin een bijzonder krachtig argument voor de verwezenlijking van de brug- plannen is gelegen. En als het werkelijk nodig is, is Beveland nog wel be reid er een offer voor te brengen ook. Zelfs is er wel eens gedacht aan de heffing van een tolgeld op de brug, al voelt men allerwege. dat dit een weinig elegante op lossing zou zijn. Toch zal er een beslissing moeten vallen en waarschijn lijk zelfs binnen niet al te lange tijd. Komt er geen brug, dan zal de totaal on voldoende bootverbinding van thans belangrijk verbeterd moeten worden, zowel wat de boot zelf betreft als' de stei gers en de veerdam. Ook dat kost geld. Een heleboel zelfs. En wanneer men daarby nog voegt de kosten van zestien man bootpersoneel, rijst te recht de vraag of een brug toch niet de voorkeur zou verdienen Op verwezenlijking van het zg. Drie-eilandenplan rekent men op Noord-Beveland hele maal niet meer, althans niet voor een min of meer nabije toekomst. En verbetering van de verbinding met Zuid-Beve land gedoogt nu eenmaal geen lang uitstel. WATERLEIDING. Noord-Beveland heeft nog een klemmend probleem: dat van de waterleiding. Dat dit >nog niet werd opgelost is voor een deel de schuld van de Noord-Bevelanders zelf. Nog ^ór de eerste wereld oorlog en later in de jaren 1920'21 kon het eiland wa terleiding krijgen. Maar men meende, dat het zonder ook wel zou gaan. Met als ge volg, dat men op het gehele eiland nog steeds op regen water is aangewezen. Wat d&t betekent, is in een droge zomer als deze, wel bijzon der duideljjk geworden. Geen Noord-Bevelanders, of hy zou nu liefst dadelijk tot- aanleg overgaan. Ook al moet het nu drie- of viermaal zo veel kosten als twintig jaar geleden. En gelukkig heeft men alle medewerking van de water leiding voor de groep midden- Zeeland, zodat verwacht mag worden, dat ook Noord-Beve land binnen afzienbare tyd zijn aansluiting op de water leiding zal hebben. Gelijk het juist nu ook voor verreweg de meeste van zijn boerderijen aansluiting op het electriclteitsnet krijgt, ook daar waar men nog niet zo heel lang geleden meende, dat ook dit niet nodig was! HOGE POLDERLASTEN. Een derde probleem, dat we in dit eerste artikel over Noord-Beveland nog even wil len aansnijden, is dat van de polderlasten. Hierover spra ken we met de Dijkgraaf van een van de grootste polders van het eiland en deze wees ons er op, dat deze voor tal van polders vrijwel ondragelijk worden. De verschillen op dit punt zijn groot. Er zijn polders, in de regel midden op het eiland gelegen en dientengevolge verschoond van de zware las ten van een zeewering, waar de lasten nog geen tien gul den per ha bedragen. Dan komt men er royaal mee uit. Maar in de buitenste ringen en dan spreken wij nog niet eens van de calamiteuze polders bedragen die lasten soms veertig gulden en meer per ha. en dan komt de pol der er nog niet eens mee toe. Vooral met het oog op de kleine eigenaren-verpachters kan het echter niet hoger, en het gevolg is dan ook, dat de polderbesturen op het on derhoud meer moeten bezui nigen dan verantwoord is. In de eerste plaats op de wegen natuurlyk, want aan de dij ken valt nu eenmaal niet te tornen. En als er weer eens een dijk- of oeverval is, ko men er uitgaven, die helemaal catastrophaal zijn. En ook dat is py de verraderlijke stromen van de Oosterscheide helaas geen zeldzaamheid! Hoe dit financiële probleem opgelost moet worden, is eigenlijk nog niet duidelijk. Met lenen alleen komen de polders er natuurlijk niet. Het enige, dat misschien een uitweg zou kunnen openen, zou een bepaling in de Pacht wet kunnen zyn, welke bin dend zou voorsciryven, dat de polderlasten, wanneer ze bo ven een bepaalde grens stij gen, verder ten laste van de pachters-gebruikers moeten worden gebracht. Een bepa ling, welke thans reeds in sommige contracten voorkomt, maar die bU de a.s. herzie ning van de Pachtwet bindend zou kunnen worden ge maakt. Samenvoeging van de 27 grotere en kleinere polders van het eiland hiervan zijn er 7 calamiteus gelijk op Tholen en in West-Zeeuwsch Vlaanderen is geschied, is tot dusver op Noord-Beveland nog niet mogelyk gebleken. ters van defensie worden ver wacht. Het republikeins pers bureau meldt verder, dat de Indonesische delegatie, voor heen door Sjahrir geleid, gron dig zal worden gewijzigd. Van Sjahrir wordt gezegd, dat hij waarschijnlijk een post in het buitenland zal krijgen, even tueel in Engeland of in de Ver enigde Staten, doch dit wordt in de kringen, die nauw met Sjahrir verbonden zyn, inmid dels tegengesproken. OPHELDERING? De door dr. van Mooie verzochte opheldering van Soekarno's nota, zal door het nieuwe kabinet worden gegeven. Republikeinse kringen in Batavia verklaarden tegen over Aneta, dat ingeval het nieuwe kabinet tot stand zal komen, men te vens kan verwachten, dat het republlkelnso antwoord op de Amerikaanse aide- memoire zal worden opge steld. Dit zou dan Woens dag per extra trein naar Batavia worden gebracht. Volgens republikeinse zegs lieden lykt het waarschijnlijk, dat, met wat men in "politieke kringen "n „coalitiekabinet op nationale grondslag" noemt, een kabinet wordt bedoeld, waarin de sleutelposities zou den worden ingenomen door 4 partyen, wier leiders met de vorming van de regering zijn belast, terwijl andere partijen^ zouden zijn uitgenodigd om minder belangrijke posten te bezetten. Er is sprake van geweest, dat Setiadjit Soegondo, voor zitter van de arbeidersparty, het premierschap zou aanvaar den, aldus de regering het ka rakter van arbeiderspartijen gevend (labour government). Waarnemers achtten dit ech ter even onwaarschijnlijk als de benoeming van Soekiman, leider van de Masjoemi, tot premier. Radio-actie voor militairen. De organisaties, die zich de welzijnsverzorging van de mi litairen in Indonesië ten doel stellen, hebben besloten samen te werken om radio's en gra- mofoons naar Indonesië te zenden. De N.I.W.I.N., die inmiddels 300 radio's verzond en er nog minstens vijftig zal verzenden, kanaliseert diverse initia tieven en verleent volledige medewerking. Alle- toestellen worden centraal door de Niwin aangekocht en verscheept. EINDE VAN DE CRISIS OP JAVA? (Van onze Haagse redacteur) Hoe groot de politieke spanning ook in Den Haag is. valt wel af te leiden uit het feit, dat Maandagnamiddag de derde kabinetszitting bin nen tweemaal 24 uur is be gonnen. Vrijdagavond laat kwamen de ministers - bijeen ten huize van dr. L. J. M. Beel, waar zy tot diep in de nacht de situatie in Indië, waarover de berichten toen wel zeer verward waren, zijn. blijven bespreken. J)e volgen de ochtend deden zich weer zoveel nieuwe gezichtspunten voor de Amerikaanse nota aan Djocja, de persoonlijke stap van de Britse consul- generaal te Batavia, de ge wijzigde houding van de Sa- jap Kiri dat dr. Beel zijn ambtgenoten na de middag opnieuw bijeenriep. En Maan dagmiddag begon in het mi nisterie van Justitie de ge wone wekelijkse bijeenkomst. Om half zes echter, toen de zitting nog voortduurde, was nog geen enkele officiële be vestiging te verkrygen van het in de loop van de namiddag ontvangen bericht van Ass. Press, volgens hetwelk Soe- karno de nota van de Ne derlandse regering van 27 Mei zou hebben aanvaard, met inbegrip van de gemeenschap pelijke gendarmerie. Mocht het op waarheid berusten, dan betekent dit het einde van de crisis op Java. Een kuiken met vier pootjes. De natuur is de laatste tyd nog al eens een keertje in de war. Gis termorgen vervoegden zich ter redactie drie- jongetjes, die een kist je toonden, waarin een kuikentje lag met liefst vier pootjes. Voorwaar een zeldzaam verschijn sel. Het mismaakte kuikentje was Zondag tegelijk met zeven twee- potige zusjes uit de schaal gekroperi. Het clrama speelde zich af in de kippenren van de heer J. de Kok uit de Tulpenlaan te Vlissln gen. .J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 13