PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURANT WIJ MOGEN NIET WEEKHARTIG ZIJN NAGY, DE GEDROSTE PREMIER, VERTELT Republiek wees de Ned* nota af TRUMANi Vandaag Zeeuwse Groene Kruis kwam bijeen ie Kortgene Slecht begin van Axel 190e Jaargang - No.131 Uitgave ven de Firma Provinciale Zeeuwsche Courant, Middelburg. Drukkerij Firma F* van de Velde Jr., Vlissingen. Dit blad verachijnt dagelij ka. behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Maandag 9 Juni 1947 ABONNEMENTSPRIJS t 25 cent per week3.20 per kwartaalfranco per poat 3.45 per kwartaal. Losse nummers 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent per mm., minimum per adver tentie 2.—. Bureaus gevestigd te Vllssingen Walstraai 58-60. telefoon 10 (2 lijnen) Middelburg i Londecscbe Kaai 29. telefooo 2077 en 2924 Goes Turfkade 15. telefoon 2475 Oostbutg Gratamastraat 3. telefoon 102 Terneuren Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg. Buitenlands overzicht ZEKERE LANDEN ZOUDEN DAT ALS ZWAKHEID BESCHOUWEN. Ontwapening van de baan. Wie vrede wil bereide zich op oorlog voor. Gisteren heef t president Truman te Kansas City in Miscouri een rede ge houden, waarin dit oude ge zegde het Leitmotiv vormde. De president sprak voor een bijeenkomst van regiments kameraden, met wie hij in de eerste wereldoorlog gestreden had en in dit gezelschap kwa men uiteraard voornamelijk militaire zaken aan de orde. Truman begon met eraan te herinneren, dat Hitiers ge neigdheid tot oorlog maken groeide naarmate zijn ontzag voor de sterkte van de de mocratieën afnam. Ook nu zou een verzwakking van de Amerikaanse strijdkrachten „een aanmoediging betekenen voor zekere landen, om de weekhartigheid van de vre delievende naties te beschou wen als een uitnodiging tot aanvallen." Daarom, zo was de conclusie van Truman, moeten wij ons leger, onze vloot en onze luchtmacht be reid houden om effectief te kunnen optreden in elk spoed geval. Zij moeten zo efficient mogelijk georganiseerd wor den en kunnen steunen op reserves van goedgeoefende burgers. Maar, zo voegde de president er toch ook weer aan toe, veiligheid voor de Ver. Staten of voor enig an der land is alleen te vinden, in afschaffing van de oor log want het alternatief van vrede is dood en vernieling. Onze hoop op vrede is be lichaamd in de Ver. Naties. Wij moeten leiding geven aan de volkeren in de wereld die naar vredp streven en wij kunnen die taak slechts ver- vuilen, door onze kracht te handhaven. Een wil tot vre de zonder kracht voor vrede is van geen waarde, luidde zijn aforistische uitspraak. Truman zeide verder nog, dat behalve een sterke strijd macht een gezonde economie en goede volksgezondheid nodig waren en daarom moest de levensstandaard van het Amerikaanse volk geleidelijk hoger worden. Uit de woorden van Tru man is wel op te maken, dat de mogelijkheid om tot internationale beperking van de bewapening te komen voor lopig van de baan is. Zoals men zich zal herinneren zijn hierover eind vorig jaar ellen lange debatten gehouden in de algemene vergadering van de Ver. Naties. Debatten die geen practische resultaten opleverden en dan ook slechts academische waarde hadden. Ook van het veelbesproken voorstel om te komen tot or ganisatie van gewapende strijdkrachten der Ver. Na ties zal wel niet veel komen. De Sowjet-afgevaardigde Gromyko verklaarde Zaterdag voor de Veiligheidsraad, dat er ernstige meningsverschil len zijn gerezen over het rap port van de militaire staf commissie met betrekking tot dit onderwerp. Natuurlijk, zo lang de verhouding tussen de Ver. Staten en de Sowjet- Unie blijft zoals ze nu is, zo lang als enig middel om de vrede te bewaren een zo sterk en snel mogelgke bewapening wordt beschouwd, zolang is elke verheven V.N.-poging om collectieve veiligheid te ga randeren tot mislukking ge doemd. Socialistisch congres te Ziirlch. Na een verklaring van de Jeider der Duitse sociaal-de mocratische partij, dr. Karl Schuhmacher, te hebben aan gehoord. heeft de internationa le socialistische conferentie, die thans te Zürich bijeen is, zich bezig gehouden met de vraag, of de Duitse partij al dan niet zal worden toegelaten. Schuh macher werd nauwgezet on dervraagd door de Poolse de legatie. Uit d^ stemming bleek, dat wel de meerderheid voor toe lating was, doch door de ster ke oppositie werden zij niet toegelaten. Nederland en de Westerse staten stemden voor en de Oost-Europese landen tegen. De conferentie besloot een commissie in te stellen van ne gen leden, onder wie Neder land, voor het onderhouden van contact met de Duitse or ganisatie. BAKKERSSTAKIN G VERLOOPT. De staking in de Amster damse bakkersbedrijven bleek reeds Zaterdag tot beduidend geringer omvang dan zij de eerste dag was, te zijn te ruggelopen. Van de circa 700 bij de E.V.C. aangesloten bakkers gezellen zetten er heden nog ongeveer 200 de staking voort. Op één na hebben alle grote bakkersbedrijven en nagenoeg alle kleinere, de broodpro ductie hervat. Arrestaties in verband met brlefbommen. De Franse politie heeft en kel© personen gearresteerd, die ervan verdacht worden betrok ken te zjjn in de affaire van de briefbommen. Oorspronkelijk is alleen een vrouw gearresteerd. Zij had in een koffer met dubbele bodem tien enveloppen, die explosiva bevatten. De politic nam de koffer ln beslag, doch liet de vrouw vrij, daar zij vermoedde, dat zich medeplichtigen in de nabijheid ophielden. Dit bleek juist te zijn, want de vrouw werd la ter door een man vergezeld. Zij zijn toen beiden gear resteerd. De arrestanten waren in het bezit van spoor kaartjes naar Antwerpen en zeiden, dat zii van Russische nationaliteit en uit de hoogste leringen afkomstig waren. De Franse politie zet het on. derzoèk met kracht voort. Naar gemeld wordt, zijn reeds verschillende schakels van de terreurorganisatie, die ver antwoordelijk is voor de naar Engeland gezonden brieven, ontdekt. Spanje monarchie in naam. „SI" RIEPEN DE CORTES- LEDEN. Het Spaanse parlement heeft Zaterdagavond bij acclamatie op de opvolging aange nomen, welke Spanje tot no minale monarchie maakt met generaal Franco als het hoofd van de staat. De enige spreker was Bilbao, voorzitter van de Cortes. Bil bao, een doorgewinterde mo narchist, verklaarde, dat de monarchie, indien zij moet te rugkeren ,de continuïteit van het regiem-Franco moet bewa ren. Nadat Bilbao vervolgens de vraag gesteld had: „Aan vaardt het huis de wet?", ver rezen de leden van hun zetels en riepen „si" (ja), waarna zij een minutenlang gejuich voor generaal Franco aanhieven. Hij weet van geen complot af. Ferenc Nagy. ex-minister president van Hongarije, die na beschuldigd te zgn van ver raad is afgetreden, heeft te Genève verklaard, dat de loop der gebeurtenissen hem volko men verrast heeft. 18 Mei, 4 dagen na zijn ver trek naar Zwitserland, was hij uit Boedapest opgebeld, dat luitenant-generaal Swiridof, de Sowjet-Russische voorzitter van de geallieerde bestuurs commissie te Boedapest, het verzoek van Nagy om Kovacs, de door de Sowjet-autoriteiten gearresteerde secretaris van de partij der kleine boeren, vrij te laten, had verworpen. Aan de andere kant stelde Swiridof aan de Hongaarse autoriteiten de notulen, ter beschikking van Mevrouw Peron naar Franco. Vandaag zal Eva Peron, de vrouw van president Peron van Argentinië voor een meerdaags bezoek in Spanje aankomen. Zij zal met veel vertoon van praal en feestelijkheden ii Franco-Spanje worden ontvan. gen. De straten van Madrid zijn getooid met Spaanse er Argentijnse vlaggen en guir landes en alle arbeiders krij. gen met behoud van loon van 11 tot 2 uur vrü af. Tezamen met generaal Fran co zal mevrouw Peron voor de radio spreken. Daarna zal zij van Franco het grootkruis Isabella ontvangen. SPOORWEGSTAKING IN FRANKRIJK. Verkeer geheel lamgelegd. De spoorwegstaking in Frankrijk heeft zich Zaterdag over het grootste deel van het land uitgebreid. In het hoofd kantoor van de spoorwegen noemde men de staking bijna totaal. De Pullman uit Amster dam was de enige trein op lange afstandtraject, die te Pa- rijs is aangekomen. Jules Moch, de socialistische minister van vervoer, heeft noodvoorzieningen getroffen voor een voorlopig vervoer over de weg en door de lucht. Het verbond van spoorweg arbeiders verklaarde, in een communiqué, zich bereid op welke tijd ook met de regering te onderhandelen, maar bleef bij zijn besluit de staking voort te zetten tot Ramadier de eerste stappen heeft gedaan om aan de eisen van de spoor wegarbeiders tegemoet te ko men. Wat de spoorstaking kost. Volgens een officieu ze statistiek worden naar schatting 1% mil- lioen reizigers in Frank rijk door de spoorweg staking opgehouden, onder wie 680.000 Pa- rijzenaars, die zich naar hun werk moeten be geven. Dagelijks gaan 12 millioen arbeidsuren door de staking verlo ren. Iedere dag staking kost de spoorwegen 350 millioen francs. V- de ondervraging: van Kovacs, waarin de Hongaarse eerste minister (Nagy) er van be schuldigd wordt op de hoogte te zijn geweest van het com plot. Nadat Rakosi, de vice- premier, en Zoltan Tildy, pre sident van Hongarije, hem ver zocht hadden naar Boedapest terug te keren, liet Nagy zich dit afraden door een waar schuwing van vrienden en col lega's, overgebracht door de Hongaars^ gezant te Bern en later door Tildy telefonisch ondersteund. Hoewel er geen grondwettige redenen voor zijn aftreden bestaan, stemde Na gy er in beginsel in toe af te treden om de toestand niet te verergeren. Nagy is er ten zeerste over verbaasd, hoe men zich kan indenken, dat hij als minister-president, met het vertrouwen van het volk geko zen, aan een samenzwering zou kunnen deelnemen. De Hongaarse legatie te Brussel heeft bevestigd, dat andere Perlaky-Kassa, Hon gaars zaakgelastigde in België, zijn ontslag heeft ingediend, omdat hij 't niet met 't nieuwe regime eens is. VERKLARING VAN DINNYES. Lajos Dinnyes. de nieuwe Hongaarse premier, heeft tij dens zijn eerste persconferen tie in antwoord op de vraag of zijn voorganger, Ferenc Nagy, schuldig wordt geacht, ver klaard, dat Nagy tot nog toe hiervan niet is beschuldigd, doch alleen verdacht. Het land wenst, zeide hij verder, goede betrekkingen met de V. S. en Engeland en natuurlijk in de- eerste plaats met zijn buur de Sowjet-JJnie. „....is het 5 jaar gele den, dat de Duitsers uit wraak voor de dood van Heydrich het Tsje chische dorp Lyditz ge heel verwoestten en 438 bewoners om het leven brachten. Nog minder vlees Dat er onrust onder de sla gers is staat vast en dit is niet verwonderlijk want de vleespo sitie is slecht zo deelt ons de vakgroep slagerijen te Utrecht mede zo slecht, dat overwogen wordt het zojuist tot 250 gram verlaagde vlees- rantsoen binnenkort opnieuw drastisch te verlagen en wel tot 250 gram per 3 weken. De moeilijkheden komen hoofdzakelijk voort uit de zeer geringe veevoederimport, een gevolg van het deviezentekort. De regering kan moeilijk een leveringsplicht bepalen omdat afslachting op het ogenblik niet verantwoord is met het oog Op de groei van het vee, Vader school zijn zoon neer. Een vreselijk drama speel de zich te Rotterdam af toen de 50-jarige H. F. zijn zoon de 27-jarige zeeman J. D. F. tot tweemaal toe met een automatisch 'pistool aan schoot, waardoor de jonge man vrijwel onmiddellijk dood neerviel. De vader, een politiek de linquent, was, nadat hij in vrgheid was gesteld, naar zijn woning teruggegaan, waar zgn zoon, die in de oorlog voor de geallieerden had ge varen, het huis in be£t had genomen. Tussen beiden, was nu een verschil gerezen over het meubilair. De vaderis gearresteerd. Minister Neher in West-Brabant. Een rondrit werd gemaakt door West-Brabant, waarbij o.a. Zevenbergen, Oudenbosch en Roosendaal bezocht wer den. Des middags werd een be spreking met 60 burgemees ters uit de geteisterde streek fehouden. Na gewezen te ebben op de moeilgke finan ciële toestand van ons land, wees de minister er op. dat we een taak te verrichten hebben voor het nageslacht. Enerzijds door te bouwen en anderzijds door te zorgen, dat de schuld niet te groot wordt. Levenslang voor ex-poliliecommissaris. Mr. W. de Bouter, corpschef van de Zwolse politie van Juli '42 tot aan de bverijding, heeft terecht gestaan voor het Bijz. Gerechtshof. Door toedoen van deze N.S.B.-er, werden veer tien personen van het leven beroofd en vijfentwintig perso nen als gijzelaars gearresteerd. Voordat hij naar Zwolle kwam, was hij inspecteur van politie te Hilversum. Naar de mening van vele van zijn ondergeschik ten was hij een man, die door dik en dun vervulde, wat hij meende zijn plicht te zijn. De advocaat-fiscaal, mr. de Walle, concludeerde tot een levenslan ge gevangenisstraf. Uitspraak 19 Juni a.s. De voltooiing van het gro te Afrikaanse woordenboek is thans verzekerd. Het zal naar schatting 175.000 woorden be vatten en het werk zal vijf tot vijftien jaar in beslag nemen. De Amerikaanse nota over Indonesië. De Nederlands-Indische re gering verklaart in een com muniqué, dat het Nederland se antwoord op de Ameri kaanse nota betreffende de handel met de republiek de hoofdlijnen van de nota der commissie-generaal weer geeft. Het republikeinse antwoord, dat door geen enkele rege- rings-instantie te Batavia werd ontvangen, zou naar verluidt, inhouden een afwij zing van de noodzakelijke eenheid in deviezenregime, goederenvervoer en douane regeling. Voorts zou de republiek alleen een gemeenschappelijke commissie in willen stellen voor goederen, die niet be horen tot de producten van bevolking en republikeinse ondernemingen, waarbij het begrip republikeinse onderne mingen niet wordt omschre ven. De Commissie-Generaal ierug naar Batavia. De leden der Commissie- Generaal, de heren Schermer- horn en van Poll, zijn Zondag morgen per vliegtuig van Am sterdam naar Batavia vertrok ken. Zij werden o.m. uitge leide gedaan door prof. Rom- me en Koos Vorrink. Prof. Schermerhorn ver klaarde: „Of de voorstellen van republikeinse zijde zullen voldoen aan de door ons ter voortzetting van de bespre kingen gestelde voorwaarde, zal afhangen van de aard der voorstellen". Een parlementaire medewer ker van het A.N.P. meldt, dat de Nederlandse regering niet reageert op de berichten over de afwijzing der Nederlandse nota en de tegenvoorstellen der republikeinen. Zij wil blijkbaar het officiële ant woord en de houding der commissie-generaal afwach ten. Suikervoorraden op Java. De republikeinse regering: op Java heeft nog steeds geen toestemming verleend aan de internationale commissie, die de suikervoorraden op Java wil opnemen. TEGENVOORSTELLEN WERDEN- AANGEBODEN. Het antwoord van de republiek Indonesia op de Neder landse nota is Vrijdag gereed gekomen. Sjahrir heeft Zon dagmiddag het antwoord toegelicht voor het werkcomité van het voorlopige republikeinse parlement. De vice-president der republiek dr. Moh. Hatta en de minister van economische zaken Gani zijn Zondag te Ba tavia aangekomen om het antwoord aan te bieden. Het lag in de bedoeling van Moh. Hatta om daarbij een beleefdheidsbezoek te brengen aan dr. van Mook en aan de republikeinse burgemeester van Batavia. De Ned.-Indische regering noodigde de vice-president uit dr. van Mook en de republikeinse burgemeester te ontmoe ten in het gebouw van de beide delegaties. Dit voorstel werd door Moh. Hatta niet aanvaard. Hij arriveerde te Batavia en werd op het station toege juicht door ongeveer 3000 personen. Nederlandse militairen en soldaten van de T.R.L handhaafden de orde. Hij hield een toespraak en reisde onmiddellijk door naar Sumatra. Het republikeinse antwoord zal Maandag worden gepubli ceerd. Wat betreft de vorming van een tussen-regering stelt, naar de politieke redacteur van Aneta van betrouwbare zijde verneemt, de republikeinse antwoord-nota voor, dat de Nederlandse en de republi keinse regering op grond van artikel 2 van Linggadjati te zamen beraadslagen over de vorming van een tussen-rege ring voor geheel Indonesië, waarvan minstens de helft der leden uit vertegenwoordigers van de republiek zou moeten bestaan. De republikeinse regering erkent Oost-Indonesië en Bor neo, daarbij aantekenend, dat de totstandkoming daarvan niet volgens haar wensen is geschied. Wat Oost-Indonesië en Bor neo betreft stelt de republiek voor over en weer kantoren te openen. Na de totstandko ming van de tussenregering blijft de Commissie-Generaal samen met een republikeinse delegatie het vetorecht hou den voor de hoofdpunten van het regeringsbeleid. Gevraagd wordt grotere zelfstandigheid bij de vorming van zulke in stellingen als een gezamenlijk deviezeninstituut en een in- en exportbureau. Wat de militaire voorstellen betreft acht de republikeinse regering een gezamenlijke gendarmerie van Nederlanders en republikeinen voor het re publikeinse gebied onaan vaardbaar. Brits bezoek aan Soekarno. De Britse consul-generaal te Batavia bracht Vrijdag 'n onverwacht bezoek aan Soe karno te Djocja. Hij ontweek de vraag of het bezoek ver band hield met de Nederland se nota en of deze was be sproken. xr Ih de Amerikaanse s staat Iowa is de=Desmoines. zijrivier van de Missisippl, buiten haar oevers getreden. 10.000 bewo ners van Ottumwa werden uit hun huizen verdreven. Er is meer geld nodig. Onder voorzitterschap van Jhr. R. Roëll, burgemeester van Haamstede, hield de Prov. Zeeuwse Veren. „Het Groene Kruis" Zaterdag j.L te Kort gene haar algemene vergade ring. De voorzitter verwelkom de o.a. de heren Dr. Kadt, se cretaris van de Alg. Ned. Ver en., Schelfhout, voorzitter van het Wit-Gele Kruis in Zeeland, burgemeester en secretaris van Kortgene, het bestuur van de afd. Kortgene, die onlangs haar 40-jarig bestaan vierde en de afgevaardigden van de afdelin gen. Spr. deelde mede, dat de verenigingen Dreischor, Kapel- Ie, St. Annaland en Kerkwerve zijn toegetreden en dat het aantal aangesloten afdelingen thans 62 met 28.000 leden be draagt. Hel voetbaioverzichl M.O.C. en O.D.I.O. eindigen gelijk. 2e KLASSE A. InternosBreskens 31. De Bressiaanders hebben in de laatste wedstrijd nog net een plaatsje op de ranglijst inge boet. De proefwedstrgd van Zaterdag heeft ongetwijfeld de ploeg nog in de benen gezeten. 3e KLASSE E. YersekeZeelandia 62; E. M.M.Odlo 1—5; RKFC—Zie- rikzee afgel. Yerseke maakte een goede beurt door Zeelandia met flinke cijfers te verslaan. Dit brengt, nu EMM zoals te verwachten was, van Odio ver loor, Yerseke in veilige haven. Odio eindigt door de overwin ning gelijk met MOC, waar door een beslissingswedstrijd nodig wordt, welke Woensdag reeds gespeeld zal worden. Zie- rikzee maakte een vergeefse reis naar Bergen op Zoom. In dien RKFC hier de schuldige zou zijn, kon dit onverwachte perspectieven openen voor de overige degradatie candidaten. ODIO 20 17 1 2 90-28 35 MOC 20 16 3 1 85-27 35 RCS 20 15 2 3 63-24 32 Zeelandia 19 11 1 7 53-41 23 Zierikzee 19 6 3 10 31-39 15 Steenb. 20 6 2 12 32-50 14 .Yerseke 18 6 1 11 43-63 13 Robur RKFC Burgh EMM 6 1 13 37-59 13 3 4 11 33-53 10 4 2 12 26-59 10 3 4 11 25-75 10 3e KLASSE F. Sluiskil—Hoofdplaat 5—1. De laatste wedstrijd van F. is voor Sluiskil een flinke overwinning geworden, waardoor 20 hun plaats behouden. RES. 2e KLASSE E. De Zeeuwen II—Breskens II 7—2; Terneuzen HGoes II 3 1; Vlissingen HSteenber gen n 20. De royale over winning van De Zeeuwen n op Breskens II is in overeenstem ming met het lijstje. Terneuzen H leverde nog even een goede prestatie door Goes H te klop pen. Vlissingen II hield zich de Steenbergenaren van het lijf en kon zich daardoor op de ranglijst handhaven. PROMOTIE 2e KLASSE. RKTW—TSC 2—1. Op de helft van deze competitie staan door deze overwinning der Til- burgenaren de partijen op ge lijke voet, zodat het spel op nieuw kan beginnen. TSC De Valk RKTVV 4—3 3—3 2—3 PROMOTIE 3e~KLASSE. Axel—RKC 1—2. De Waal- wijkers beginnen er goed voor te staan door deze overwinning op Axel. De Zeeuwse candida ten hebben nog niets gehaald, doch als straks MOC of Odio zich in de strijd komt mengen, kan Axel de achterstand nog wel te boven komen. Of Bier vliet in deze spannende strijd nog iets zal presteren, valt te betwijfelen. RKC Axel Biervliet 7—2 1—2 1—5 Axel-R.K.C. 1-2. Axel heeft de eerste promo tiewedstrijd onverdiend ver loren. De eerste helft van de wedstrijd was Axel sterker, doch het was niettemin R.K.C. dat de leiding wist te nemen ongeveer 5 minuten voor de rust. Eerst 20 minuten na de thee kon v. d. Velde met een pracht doelpunt de achter stand inlopen. Het spel ging in de tweede helft geheel ge lijk op en het was een snelle en fraaie wedstrijd, welke van meer dan derde klasse kwali teit was. Er was nog ongeveer twee minuten te spelen, toen Dieleman, die overigens heel goed zijn doel verdedigd heeft, voor een hoge verre trap even weifelde, waarvan de snelle R.K.C.-midvoor handig ge- 2 bruik maakte door met een 2 kopbal het winnende doelpunt 2 I te scoren. Daarna verwelkomde Dr. Gelderman, voorzitter van de afd. Kortgene de gasten, en hij wees er op dat dit de eerste vergadering van de prov. vere niging op Noord-Beveland is, terwijl de heer Schuit, burge meester van Kortgene, het gro te nut van het Groene Kruis aantoonde, waarom dan ook de gemeente gaarne financiële steun verleent. De voorzitter bood aan de heren Versprille en van Damme, die 40 jaren bestuurslid van de afd. Kort gene zijn en aan dr. Gelder man, die sedert 1914 voorzit ter van die afdeling is, zrjn ge lukwensen aan. Hg besloot met zijn beste wensen voor de afd. Kortgene en voor deze welva rende gemeente. JAARSTUKKEN. Het jaarverslag van de se cretaris, de heer C. Dieleman te Tholen, werd na enige be spreking over het ziekenver- voer en de gezinszorg goedge keurd, evenals de rekening van de penningmeester de heer P. L. Abrahamse te Vlissingen. Het voordelig saldo over 1946 bedroeg 4889,52. De begroting voor 1947 werd vastgesteld met een eindbedrag van 5250.Het quotum der afdelingen werd bepaald op 10 cent per lid. Verschillende subsidies werden toegekend. Ten behoeve van het steun fonds voor zwaar getroffen af delingen is 1302,10 ingeza meld. De aftredende bestuursleden de heren Jhr. Roëll te Haam stede, A. de Lange te Goes en J. Nieuwenhuize te Kruiningen werden herkozen, terwgl in de vacature C. Dieleman, die we gens leeftijdsredenen ontslag had genomen, werd gekozen de heer Mr. A. J. v. d. Hoeven te Tholen. De volgende alg. vergadering zal in Middelburg worden ge houden. Aan het Bestuur werd opge dragen de herziening van Sta tuten en Huishoudelijk Regle ment voor te bereiden. DE VERPLEEGSTERS. De voorzitter deed daarna mededelingen over het werk. Spr. bracht hulde aan de wijk verpleegsters, die in de afge lopen winter hun werk onder grote moeilijkheden hebben moeten doen. Het is uiterst moeilijk gediplomeerde wijk verpleegsters te vinden als er vacatures ontstaan. Dr. Kadt meende dat er voor pessimis me geen reden is. Het Hoofd bestuur stelt bijzondere pogin gen in het werk om in dit te kort te voorzien. 1 MOEILIJKHEDEN. Sommige afdelingen hebben met financiële moeilijkheden te worstelen. De voorzitter advi seerde de Inkomsten te vergro ten door de contributies te ver hogen, bazars te organiseren, enz. Verder gaf spr. een op somming van hetgeen door middel van de Alg. en Prov. Vereniging aan de afdelingen in deze tijd is ten goede geko men, zoals steun aan getroffen afdelingen door diverse instan ties, tenten voor t.b.c.-lgders, lakens, fietskleding, zeep, rij wielbanden, schortengoed enz. Nog zullen o.a. geregeld moe ten worden: de rampen-organi satie, het zieken vervoer, de tandartsendienst, de gezins zorg, de rheumabestrijding, de districtscommissies en de stichting van een eigen or gaan. AFSCHEID DIELEMAN. Ten slotte nam de secreta ris, de heer C. Dieleman, op hartelijke wjjze afscheid. Van 1911 af heeft hij zich aan het Groene Kruiswerk mogen ge ven. Sedert 10 Mei 1916 heeft hg-zitting in het Prov. bestuur. Hij is de enig overgeblevene van het toenmalig bestuur. Hij feeft tal van herinneringen uit et verleden, dankt allen voor de ondervonden medewerking en wenst het Groene Kruis in Zeeland een vruchtbare perio de toe. De voorzitter dankt de 80-jarige heer Dieleman, die in dit werk is vergrijsd, recht hartelgk voor zijn arbeid, zijn plichtsbetrachting, zijn toewij dingen ijver en biedt hem een enveloppe met inhoud aan. Dr. Kadt sloot zich bg deze woor den van dank aan. Brandstichting ïn Limburgse bossen Bg Wellerlooi heeft dezer dagen een grote bosbrand ge woed, waardoor circa 50 ha bos is zwartgeblakerd en een schade van vele duizenden guldens is ontstaan. Naar na der is gebleken, is de brand ontstaan door de achteloos heid van enige mannen, die deze omgeving afzochten om koperen hulzen en ander bruikbaar oorlogstuig te ver zamelen. Men acht het zo goed als zeker, dat de brand is veroorzaakt door het tot ontploffing brengen van mu nitie of door het afschieten van lichtkogels, die daar nog verspreid lagen. De vermoe- delgke daders zgn ingerekend.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1