PROVINCIALE ZEEUWSCHE COURAMT De nieuwe aardappelen Jubileum Handelsbelang Marshall's voorstel aan Europa Stakingsgolf over Frankrijk Bakkersstakinq te Amsterdam Als „Wederopbouw vordert 190e Jaargang - No.130 Uitgave vao de Firma Provinciale Zeeuwsehe Courant. Middelburg. Drukkerij Firma F. van de Velde Jr.. Vlissingen. Dit blad verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Algemeen Christelijke feestdagen. W.O'. DE MIDDELBURGSCHE, VLISSINGSCHE, GOESCHE, BRESKENSCHE COURANT EN VRIJE STEMMEN Zaterdag 7 Juni 1947 ABONNEMENTSPRIJS» 25 cent per week3.20 per kwartaal t franco per post 3.45 per kwartaal. Losse nummert 5 cent. ADVERTENTIEPRIJS 12 cent p« nun., minimum per adver tentie 2.—. Bureaus gevestigd te Vlisslngen i Walstraat 58-60. telefoon tO (2 lijnen) Middelburg i Londenscbe Kaal 29. telefoon 2077 en 2924: Goes i Turf kade 15, telefoon 2475 Oostburg i Gratamastraat 3. telefoon 102: Terneuren: Brouwerijstraat 2. Postrekening nr. 359300 P.Z.C.. Middelburg^ Buitenlands overzicht Zorgt gij voor een plan, dan zorgen wij voor de dollars. Tegen hel communisme gericht. De eerste vrucht van de be sprekingen der Amerikaanse „generale staf" voor economi sche ordening is gerijpt. In zijn belangrijke rede in de Harvard Universiteit heeft minister Marshall de mogelijkheid ge opperd van een grote .uitbrei ding van het plan tot hulp verlening aan Europa, wanneer met succes pen gemeenschap pelijk program opgesteld zou worden. Volgens latere verklaringen zou zulk een hulpverlening zelfs tot verscheidene milliar- den dollars kunnen gaan oplo pen. De door Marshall ge schetste voorstellen betekenen een nieuwe phase in Trumans leer tot hulpverlening aan door het communisme bedreigde landen. Het verstrekken van min of meer los van elkaar staande leningen aan daarvoor in aanmerking komende lan den, die over het algemeen dicht bij Rusland in de buurt liggen, is voltooid; het Ameri kaanse congres zou er moei lijk toe te brengen zijn nog verdere toewijzingen van be lang voor Europese landen te doen. In plaats daarvan gaan de Ver. Staten er thans naar streven een economische ineen storting van Europa en de daarna onvermijdelijke verster king van het communisme af te wenden door het tot stand komen van een meer gemeen schappelijke economie van Eu ropa te bevorderen. Marshall's rede was een oproep aan Euro pa om een gemeenschappelijk Duitse ministers keerden weer terug. Donderdag zijn een aantal minister-presidenten uit de Sowjet-zöne in München aan gekomen om deel te nemen aan een conferentie van Duit se ministers. Vrijdagmorgen vertrokken zij alweer na aan de conferentie de volgende verklaring te hebben afge- legd: t „Wij zyn van mening, dat slechts een volksstemming van het gehele Duitse volk een beslissing kan geven ten aanzien van de structuur van Duitsland en de verdeling van bevoegdheden tussen 'n centrale regering en de sta ten. De voornaamste oorza ken van de toenemende el lende van ons volk moet vol gens ons gezocht worden in de verregaande tolerantie van nazi-elementen in leidende economische lichamen en in het bestendigen van grote concerns en grootgrondbezit in vele delen van Duitesland." Het mysterie van de briefbommen. Thans is bekend gemaakt, dat de eerste geheimzinnige brief, die bij de politie is aan gegeven, verkeerd was bezorgd nl. aan een Londense wasbaas, die toevallig ook Arthur Green wood heette. Bij het openen van de envelop werd deze plot seling heet, waarop de was baas haar in een emmer water wierp. Hij kende de politie in het geval, die onmiddellijk Scotland Yard alarmeerde. Op deze wijze werd het plan tot massamoord getorpedeerd en alle ontvangers konden tijdig worden gewaarschuwd. Enkele enveloppen zijn door de politie tot ontploffing ge bracht, waarbij bleek, dat de inhoud uiterst gevaarlijk en waarschijnlijk dodelijk was. De miniatuurbommen bevon den zich tussen twee stukken bordpapier. Door middel v,an een batterijtje ter grootte van een klein potlood, dat ging werken wanneer de stukken carton van elkaar werden ge haald, werd de explosie ver oorzaakt. Truman over Palestina. President Truman heeft een beroep gedaan op het Ameri kaanse volk zich te onthouden van het aanzetten tot illegale activiteit in Palestina. Men neemt aan dat dit be roep van de president het on- middellyk gevolg is van het recente Britse protest wegens de advertenties in de Ameri kaanse pers, waarin om gelden wordt gevraagd voor illegale immigratie en de ondergrond se legers in Palestina. Terechtstelling yan oorlogsmisdadigers. Bevin heeft in het Britse Lagerhuis riiedegedeeld, dat sedert begin 1946 in de Britse zóne 95 Duitse oorlogsmisda digers zijn opgehangen. Hoe veel er zijn doodgeschoten kon Bevln niet meden:: i aangezien dit een militai aangelegenheid is. economisch herstelprogram op te stellen. Reeds gaf het En gelse blad de „News Chroni cle" Bevin de raad de hand schoen op te nemen en zijn kans te gebruiken. De verschillende bewegin gen, die streven naar een ver enigd Europa, zullen nu een nieuwe stimulans krygen om hun actie in versterkte mate voort te zetten. Zoals men weet, bestaan er in die rich ting drie stromingen. De uiter ste, voorgestaan door de Belg Frans van Cauwelaert, propa geert het ideaal van een At lantische Unie, een uitbreiding van het in feite bestaande Brits-Amerikaanse bondge nootschap met de andere West- Europese landen. De actie waaraan Churchill zijn naam verbonden heeft stuwt naar het tot stand komen van de Ver. Staten van Europa, als een blok met een niet te mis kennen anti-Russische strek king. De Europese federalisten ten slotte wensen een federaal Europa, dat zyn onafhankelijk heid handhaaft en zo mogelijk een tussenpositie inneemt tus- senn het kapitalistische Ame rika en het communistische Rusland. Tot nu toe zijn de denkbeel den van deze bewegingen be perkt gebleven tot krantenar tikelen, congressen en theore tische discussies. De economi sche Unie .tussen Nederland, België en Luxemburg is de enige bescheiden stap in de practijk geweest om de econo mische barrières in Europa neer te halen. Wellicht kan de uitnodiging van Marshall leiden tot ver dere stappen in deze richting, te beginnen met een Europese conferentie. Maar dan zullen eerst de reacties van de Euro pese regeringen afgewacht die nen te worden. In elk geval heeft Marshall de knuppel in het hoenderhok geworpen. Vandaag ...is het 275 jaar gele den, dat de Engelse en Franse vloot bij Solebay door Michiel de Ruyter werd verslagen. MORGEN ...viert Groot Brittannië de verjaardag van Ko ning George VI. Opruiend geschrijf. Het lid der Eerste Kamer, pfof. Molenaar, hééft de aan dacht van de minister van justitie gevraagd voor een hoofdartikel In het weekblad „De Vlam", waarin dreigen de taal wordt geuit vooP het geval het tot een conflict zou komen in Ned. Indië. Prof. Molenaar vraagt vermijding van alles wat in Nederland tot verstoring van rust en orde zou kunnen lelden nu het In dische vraagstuk ln een uiterst gewichtige fase is ge komen. Loonconflicten. Bij de hoogovens te Velsen is het werk hervat in afwach ting van de beslissing, die de rijksbemiddelaars zullen ne men over het verzoek der ar beiders om in afwachtng van een nieuw tarief- en premie stelsel de lonen te verhogen met zes zeven gulden per week. Gevraagd is om een beslis sing voor volgende week Vrij dag. Bij de Nederlandse kabelfa- briek te Delft is een wilde sta_ king uitgebroken. Het perso neel had reeds verscheidene malen om een prestatietoeslag gevraagd. De personeelsraad wil nu staken tot Zaterdag en Intussen onderhandelen over 10 accoord-toeslag met tu- rugwerkende kracht tot 28 April j.l. In de stakersvergadenng werd een voorstel om te sta ken tot het uiterste met 253 tegen 240 stemmen aangeno men. Thans verluidt, dat alle in Groot-Brittannië ontvan gen briefbommen in Turijn gepost zijn. Loon- en prijspolitiek ongewijzigd. In de Franse nationale ver gadering heeft de socialistische premier, Ramadier, in ant woord op krachtige critiek van een aantal zjjner partijgenoten, verklaard, dat hij Leon Blum's politiek van bevroren lonen en prijzen tot het bittere einde zal voortzetten. Ramadier zette uiteen, dat inwilliging van de eisen der spoorwegarbeiders de regering ongeveer 30 milliard francs zou kosten, een uitgave die in de huidige omstandigheden on mogelijk zou zijn. Een belangrijke verbetering in het algemeen stakingsbeeld is ingetreden door het besluit van de bakkersbedienden om het werk te hervatten, doch het Paryse verkeer wordt ern stig belemmerd door de sta king bij de benzineverkoop, welke reeds vier dagen duurt. Van de 12.000 taxi'3, die Parijs heeft, was bijna de helft van de straten verdwenen. Ook de staking bij de gemeentereini ging duurt nog voort. De sta kingsgolf schijnt zich intussen ook over de Middellandse Zee uit te breiden, naar Algerije, waar arbeiders in de gas- en electriciteitsfabrieken een pro teststaking hebben aange kondigd tegen het opnemen van Algerije in het nationali satieplan voor gas- en electri citeitsfabrieken. Bij stemming hebben de Pa- rijse gemeente-arbeiders met inbegrip van brandweer en wa terleiding, besloten -4,ot een staking van 24 uur, terwijl vertegenwoordigers van de po litie een lijst van eisen betref fende loon- en arbeidsvoor waarden hebben ingediend. Duizenden arbeiders van de Renaultfabrickcn demonstreer- Sowjets hebben geen documenten. De Sowjet-Russische autori teiten in Hongarije hebben Groot-Brittannië doen weten, dat zij geen documenten kun nen overleggen, welke bewijs materiaal zouden bevatten voor medeplichtigheid van Nagy en andere leden van de partij der kleine boeren aan een complot tot omverwer ping van de republiek. Alleen de Hongaarse regering is in het bezit van afschriften van het document in kwestie en S ov.' i et-autoriteiten kun- i.un i :h daar niet in mengen. den voor de kantoorgebouwen en eisten het aftreden van de dirécteur-generaal, doch zij gingen naderhand weer aan het werk. By de stakingen in de Hotschkis fabrieken en van bankbedienden in Noord- Frankrijk kwam men tot een regeling. Na de beschuldiging door Ramadier van de communis ten dat deze voor de huidige arbeidsmoeilijkheden verant woordelijk zijn zijn de be dreigingen en druk van de zij de der vakverenigingen eerder toegenomen dan minder gewor den. Ramadier loopt zelfs ge vaar binnen zijn eigen kabinet uit te worden aangevallen door de linkse socialistische leiders. Alles duidt er op, dat de re gering in een lange en ver moeiende oorlog op het in dustriële front zal worden ver wikkeld, terwijl zelfs in eigen kamp door sommigen sympa thie voor haar tegenstanders wordt gevoeld. Verwerpt de republiek de Nederlandse nota? Donderdag is de hoge raad van advies der republiek bijeen geweest om zich over de Nederlandse nota te beraden. Inmiddels heeft de nota van verschillende zijden een ongunstig onthaal gevon den. De communistische lei der Alimin heeft in een massavergadering te Solo verklaard, dat hij vertrouw de op de hulp van de gehele progressieve wereld. Hij zei- de, dat de nota niet de min ste reden tot ongerustheid gaf. De voormalige leider van de Laskar Ra'jat, ingenieur Soekirman, noemde de nota „een misdaad tegen Ling- gadjati". Ook de parkindo,, de In donesische christelijke par tij, heeft de nota verworpen. De minimumprijzen zijn laag. Teelt niet lonend Door het lid der Tweede Ka mer, de heer Groen, zijn bij de minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening de vol gende vragen schriftelijk Inge diend; 1. Is het de minister bekend, dat de op 2 Juni jl. gepubliceer de regeling voor de vroege aardappelen, waarbij vrije prij zen zullen worden toegelaten, doch na 15 Juni een z.g. bo dem in de markt zal worden gelegd, nl. minimum prijzen, aflopende van 10 tot 6.50 per 100 kg. te bereiken op 15 Juli,- grote ongerustheid heeft gewekt bij de telers van dit product, omdat genoemde prij zen zeer ver liggen beneden de productiekosten? 2. Is de minister niet van oordeel, aat niet verwacht mag worden, dat de „vrije prijzen" voldoende de lage minimum prijzen zullen compenseren, omdat de massa der vroege aardappelen pleegt aangevoerd N.V.V. NOEMT HAAR MISDADIG. Vele mensen zonder brood? De door de E.V.C. geleide bakkersstaking te Amsterdam heeft tot een tamelijk verwar de toestand aanleiding gege ven. By dertien grootbedrijven wordt niet gewerkt. De pa troonsorganisatie „Aller be lang" heeft aan de eisen der stakers toegegeven. Naar het zich laat aanzien zullen vele Amsterdammers het zonder brood moeten stel len. Vrydag was er reeds een tekort. De meelleveranties vinden voorlopig nog voortgang. Van de zijde der stakings leiding wordt medegedeeld, dat 70 van de Amsterdamse broodproductie stilligt. Het verbondsbestuur van 't N.V.V. deelt mede, dat het „de staking in het bak kersbedrijf te Amsterdam in de meest volstrekte zin overbodig en tegenover de bevolking van Amsterdam Geëxecuteerd. Afwijzend is beschikt op het gratieverzoek van Tj. van der Weiden, tot de doodstraf ver oordeeld hij sententie van het bijzonder gerechtshof te Am sterdam. Het doodvonnis is Vrijdagmorgen voltrokken. Tj. van der Welden, die ge durende de bezetting burge meester van Velsen was, werd tot de doodstraf veroordeeld wegens medeplichtigheid aan mishandeling. hulpverlening aan de vijand, het blootstellen aan opsporing en vervolging van Nederlanders en vrijheids beroving, de doOfj tengevolge hebbend, alles meermalen ge pleegd. Zeventien Nederlanders moeten ten gevolge hiervan de dood hebben gevonden. Doodstraf geëist. Voor het bijzonder gerechts hof is de doodstraf geëischt tegen W. L. Jansonius te Utrecht, dle als chef staf en plaatsvervangend leider bij de Germaanse S.S. is opgetreden. niet minder dan misdadig" acht. De federatie van Amster damse bakkerspatroonsvereni- gingen deelt mede, dat zij haar leden nogmaals heeft geadvi seerd in geen geval toe te ge ven aan de eisen van de E.V.C. Zij zal niet met deze onder handelen. De productie van de stil staande bakkerijen wordt ge makkelijk opgevangen door de overige bakkers, mits het pu bliek niet hamstert aldus het federatiebestuur. Eventueel zal er geen kleinbrood worden gebakken, omdat dit veel meer arbeid kost. Vervolgens zal de federatie aan de overheid vragen te zor gen voor een vlot lopende meelvoorziening, aangezien de meelvoorraad bij de bakkers zo gering is, dat bij een debiet- verschuiving van de grote bak kerijen, die stil gelegd zijn, naar de kleinere bakkers, deze zonder bloem komen te zitten. Verder zal zij beschermeiide maatregelen vragen van de po litie, zodat het werkwillige personeel van de neutrale, rooms-katholieke en christelij ke werknemers-organisaties ongestoord aan hun arbeid kan gaan. Aan de arbeidsinspectie zal worden medegedeeld, dat de doorwerkende bakkers zich tij delijk niet kunnen storen aan de arbeidswet L. A. Stofkoper 25 jaar bestuurslid. Bloeiende Middelburgse vereniging. Volgende week herdenkt de Vereniging „Handelsbelang" te Middelburg haar 50-jarig bestaan en de voorzitter de heer L. A. Stofkoper zijn 25- jarig bestuurslidmaatschap. We hebben met hem een praatje gemaakt. De pas-ge- ridderde in de orde van Oran je Nassau ontving ons in zyn werkkamer. Dit noem ik mijn kajuit, zegt hij, en we kijken eens rond in de kajuit. Daar staat op de schrijftafel een mini- atuurvlag van de Maatschap pij Nederland, waarvoor ae heer Stofkoper zoveel jaren de belangen behartigd heeft en aan de wanden hangen prachtfoto's van de Vlissing- se haven, van de Schelde- mond en foto's van vele com missies en verenigingsbestu reneen enkele nog ver sierd met linten in de Mid delburgse kleuren. Levendig en actief ver telt hij dan: „Wanneer ik terug zie op m'n werk dan heb ik toch zo heel weinig kunnen doenhier en daar wat stimuleren, uiting geven aan hetgeen er leefde in Zee land en daarna het werk aan anderen overlaten. Ik had zo veel meer willen en moeten doen „Hoe begon Uw werk voor de publieke zaak?" „Toen ik in Vlissingen verbonden was aan het Car gadoorskantoor van mijn vader, ontstond een krach tige beweging om Vlissingen vooruit te brengen. Men maakte mij secretaris van de vereniging „Vlissingen Voor uit" en zo raakte ik later ook betrokken by de oprichting van de Oranjebond, waarvoor wethouder Van Niftrik zich zoveel moeite heeft gegeven." „U hebt een boek ge publiceerd „Op en om de Noordzeeboulevard „Ja, ik probeerde mo mentjes van het Zeeuwse en het vlissingse leven vast te leggen en men las die stuk jes graag. In de mobilisatie jaren van 1914 tot 1918 heb ik 77 voordrachten uit eigen literair werk gehouden voor de militairen en tegelijk met minister Deckers kreeg ik 't witte mobilisatiekruis. Dat is altijd m'n prettigste onder scheiding geweest tot heden! „En toen ging U naar Middelburg?" „Ik kreeg de leiding van te worden in 6 weken, liggende tussen 15 Juni en 1 Augustus, en in die periode het aanbod de vraag ver zal overtreffen, met het gevolg, dat een groot deel van de productie niet meer dan de minimum prijzen zal opbrengen? 3. Op welke gronden meent de minster, dat het verant woord is een regeling vast te stellen, welke zo ongunstig af steekt bij die voor het jaar 1946, toen na zorgvuldige be rekening van kostprijzen een prijsschaal werd vastgesteld, beginnende op 24 Juni met 16.30 en eindigende op 1 Augustus met ƒ8? Meent de minister, dat de productiekos. ten in een zelfde verhouding zijn gedaald? 4. Heeft de minister wel overwogen, dat in bepaalde, hem goed bekend zijnde tuin bouwstreken, het bestaan van het bedrijf zo niet geheel, dan toch voor een zeer groot deel van de vroege aardappelteelt afhangt en deze regeling: dus tot funeste gevolgen in deze streken moet leiden? 5. Is de minister bereid, In dien een in de vorige vragen omschreven ongunstig verloop zou plaats hebben, zodanige maatregelen te nemen, dat de tuinders voor him vroege aard_ appelen prijzen verlangen, die him een lonende opbrengst ver zekeren? De Australische boycot. Kringen, die in nauw con tact staan met de Australische regering, zijn van mening, dat de ministers thans hoopvol ge stemd zijn over een spoedige beslissing van de havenarbei ders tot opheffing van de boycot. De premier Chifley weigerde zich uit te laten over zijn be sprekingen met de vakvereni gingsbestuurders, doch er zijn aanwijzingen, dat de kansen op een gunstige beslissing als resultaat van deze besprekin gen zijn gestegen. Nader wordt gemeld, dat hoewel de Australische haven arbeiders de boycot van Ne derlandse schepen nog niet hebben opgeheven, men za-1 mede werken aan de versche ping van bepaalde goederen naar Indonesië. Wethouders-conflict te Rotterdam beëindigd. Het latente wethouderscon flict te Rotterdam Is geëin digd. Het college van B. en W. is aangevuld met een R.K. en een A.-R. wethouder. KORTE PREDICATIE CHRISTELIJK LEVEN „Wat doet gij boven anderen?". Matth. 5 v. 47. Dat 1» een onderzoekende en ontstellende vraag. De maatstaf van het Christen zijn wordt hier aangelegd als een toets op het karakter. Het gaat om: Wat doet gy? Niet wat ontzegd gij U of laat gij na, maar wat werkt gij uit? Een nieuw, alles-omzettend be_ ginsel moet in uw leven aan het werk zijn. Christus ver wacht dat zrjn evangelie niet alleen voortbrengt in dê mens een karakter, maar een nieuw karakter, een beter karakter. Hij verwacht van zijn volgelingén, dat zij aan de wereld een nieuw, hoger en beter leven zullen geven. Christenen moeten in hun om geving de indruk maken, dat zij de wereld iets geven dat zh zelf niet bezit. Wat in druk maakt op de mensen is, dat de Verrezen Heer werkt, spreekt door zijn men sen. Door dat „meerdere" oordeelt de wereld dat Chris ten zijn en oordelen zij zich zelf en oordeelt de Heer hen. En achter het ontstellende van de vraag „wat" ligt het „waarom", de beweegreden. Het zwaartepunt in het Chris tenleven ligt niet in wat be reikt was aan verworven deugden, op het jagen achter enkele verheven strenge plich ten. maar in het doen van alle dingen ln een grote stijl, op een nieuwe wijze, uit een nieu we beweegreden, in vrijheid. Het is niet bulgen onder een harde plicht, maar een handelen uit liefde. De grootste eigenschap van een Christenkarakter is niet dat het zich op verbazingwek kende wijs onderscheidt m ze delijke deugden boven anderen, maar juist dit; dat het groei end is, dat het leeft uit de hoop op voltooiing. Omdat Christus hoopte op de mens en hem draagt en hem de Zijne noemt. Paulus noemde zich de ergste der zondaren, niet omdat hij slechter was dan anderen, maar omdat hjj zich niet langer toetste aan de strengste menselijke maatstaf van deugd, maar aan Jezus Christus en daardoor had hij hoop verkregen. Dit is het ééne nieuwe dat Jezus Christus bracht, waar door Hij de Zijnen doet onder scheiden van anderen. Het Is een nieuw en enig geloof. Ge loof in Hem. rustend op Zijn liefde tot de wereld en daar om een geheel nieuw; geloof in onszelf. Wat doen wij boven anderen? Wij geloven ln Hem. Wij hebben Hem lief. Ds. G. V. YPEREN Waterlandkerkje. tt Toewijzing onroerend goed. Aan de memorie van ant woord op het voorlopige ver slag der Tweede Kamer, no pens het ontwerp van wet „Toewijzing van onroerend goed ten behoeve van de we deropbouw", is het volgende ontleend. De regering begrijpt de teleurstelling, welke in het voorlopige verslag tot uitdruk king komt, dat, vooruitlopen de op een algemene wettelijke regeling voor de wederopbouw, nog een ontwerp van wet wordt aanhangig gemaakt be- L. A. Stofkoper. de Zeeuwse Kolenmaatschap pij in Middelburg, waar ik al direct in de organisaties van het bedrijfsleven werd betrokken als bestuurslid en later voorzitter van „Han delsbelang", als lid van de Kamer van Koophandel (voorzitter afd. Kleinbedrijf.) Al pratend opent de heer Stofkoper een kast en daar in liggen dikke bundels ar chiefstukken van de vele in stituten, waaraan hij mee werkte. We zien een dossier over de Haven van Vlissingen, waarin hjj als Commissaris optrad en waarbij het hem niet altyd gemakkelijk viel zijn afwijzend inzicht in de betekenis van deze haven tot gelding te brengen. Andere dossiers getuigden van zijn bemoeienis met 't Handelsonderwijs, met 't Mid delbaar onderwijs, met het Middenstandeconomisch insti tuut, Evenredige vrachtver- deeling. We zien een fraaie foto van de Moerdijk-brugcommis- sie, foto. die gemaakt werd aan boord van de „Baloe- ran." „Dit zijn mijn reliquieën, zegt de heer Stofkoper. „Hoe staat het met „Handelsbelang" in Middel burg „De vereniging bloeit en we hebben altijd de mede werking van de autoriteiten gehad. Toen na de grote ver woesting van de stad de ver eniging „Handelsbelang" een spoedvergadering hield in de sociëteit „De Vergenoeging" waren burgemeester De Bor des en de wethouders op ei gen initiatief daarbij aanwe zig en kon er direct stimu lerend werk worden gedaan. Wij vieren nu ons vijftig jarig jubileum in alle beschei denheid. Toen we 35 jaar bestonden, zijn we met een feestweek dagenlang in de openbaarheid getreden, maar nu blijft de herdenking meer onder onsMiddelburg moet eerst herbouwd wor den." Ik hoop aan de maalteijd die we zullen hebben wel iets over het werk van „Handels belang" en de laatste 50 jaar te vertellen." Bij het afscheid valt ons oog op een grote mand vol brieven en telegrammen met gelukwensen en we vangen nog iets op over een gesprek met een inspecteur van de K. L. M. en het noodzakelijk herstel van de luchtverbin- ding VlissingenHaamstede Rotterdam. Nog altyd staat de ambitieuze heer S. midden in 't actieve leven als ver tegenwoordiger van de K.L.M., van de Stoomvaartmij. „Ne derland" en van de K.N.S.M., rust gunt hij zichzelf nog niet en hij verlangt er ook niet naarer is nog zo veel werk te doen! treffende de toewijzing van on roerende zaken. De regering acht het ge wenst niet langer te wachten met de indiening van dit wets ontwerp, waardoor het moge lijk wordt onteigende onroe rende zaken in natura te be talen. De regering is by na dere overweging van mening, dat de voorkeur moet worden gegeven aan een regeling, krachtens welke niet het col lege van algemene commissa rissen voor de wederopbouw, dat in verband met de voor genomen intrekking van het koninklijk besluit van 7 Mei 1945 bestemd is om spoedig te worden opgeheven, doch de verantwoordelijke minister de toewijzing 'verzorgt. Zij stelt dan ook voor om de betreffen de artikelen te wijzigen in een bij de memorie gevoegde nota van wijzigingen en het gewij zigde wetsontwerp is aangege ven. HERVERKAVELING. Op de vraag, waarom herver kavelingsplannen niet ten uit voer kunnen worden gelegd op zodanige wijze, dat de gemeen te te wier name is onteigend, de uit te geven terreinen ver koopt aan degenen, van wie de grond is onteigend, wordt ge antwoord, dat deze procedüre weliswaar mogelijk is, doch impliceert, dat voor elke ver koop van een kavel een raads besluit en een besluit van ge deputeerde staten ter goedkeu ring daarvan nodig is, terwijl tevens een wettelijke voorzie ning zou moeten worden ge troffen voor de uitbetaling of verrekening van de schadeloos stelling, welke de onteigende toekomt, met inachtneming van de belangen van eventuele hypotheekhouders. De regering is van oordeel, dat ook zonder de bepaling, vervat in het ontwerp van wet weinig of geen vrees behoeft te bestaan, dat gemeentegrond, aan het behoud waarvan het gemeentebestuur waarde hecht, aan onteigenden wordt toege wezen. Generaal Filomeno Velaz- co, hoofd van de Argentijnse federale politie, lg afgetreden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1947 | | pagina 1